Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:09664


This item is only available as the following downloads:


Full Text
*5"

>
/
1110 mil HOMERO 32.
Por tres mezes adiantados 5$000
Por tres mezes vencidos 6$000
TERCA FEIRA 19 DE FEVEREIRO DE 1863
sac=
Por auno adiautado f9$00O0
Porte franco para o subscriptor
DIARIO
tNCARMfiADOS DA sWcRIPCAO' DO ROtaTE. PARTIDA DOS ESTAFETAS.
Parahlbe, Sr. Antonio Atoxandrino do Lima; 9lind'> Cabo a Eicada lodoi 01 din.
EPHBMER1DES DO MEZ DE FEVEREIRO. pahtida DO SAPORES COSTEOS.
r ... 4,-. ------ *ar* .,ul ,, A'goai itelt; para o norte st i
La Cfaea aa 7 hopas da tarde. fUfa a' 7 o 22 de cade mee; para femando MIdin
uar.omng.as7horas3l m. e2s. aa m,*"m **! mtrc- malo, julbo, sei.eoor.
BiJCRIPCAO
Alagoas, o S\ Ciernen tino Falco
hia, o *r. Jos Martini ArVes, Ri
o Sr. Joo Pereira Martn:
. n. -g. oerinnoem, Bo Formoio.Tamender, Una, Btrreirof, I
ao Uiai ; Ba-J Agua Pfela Pimenteirai nai quinU feirai. I
io da Janei(0,|I,lln,adieo|Fe,n,ll(l0 toduasrexej que para aUi tahir pr
'i naTiof.
(Todos oe eslafoUf partem ai 10 hora da minhi.
La nova aos 8 m. da raanhaa.
uarlocrcsc. as OTioras, 9 id. e 2 s. da m.
PREAMAR |DE HOJE.
imeiro as 9 horas a 18 minutos da manbaa.
[Segundo as 9 horas e 42 minutos da tarde.
i _. PATIDA XaOS 0MM1L-8. .
Pera o Recife : do Apipueot t S li2, 7, 7 li3, 8 e
8 1|2 da m.; de Olinda as 8 man. 6 da tarde ; de
Jaboatao 6 1(2 da m.; do Cachang t Yanta ai 7
da man.; de Demica ai 8 da m.
1|2, 5, 51|4, | 1|2 a 6 da tarde ; para Olinda as 7
da manbaa e 4 1>2 da tarde ; para Jaboato e 4 da
I tardeil para Caxangd e Varna Ai 4 li2 da t. para
'Bmfica s 4 da t, *
AUDIENCIA DOS TRIBUNA ES DA CAPITAL.
Tridbnal do eommercio : segundas e quimas.
Relajo : te jase sabbados s 10 horas.
Fazenda : qu na Juizo do conmercio : segundas s 11 horas.
Dito de orphaos : tercas e sextas s 10 horas.
Primeira vara do eivel: tercas a sextas ao meo
dia.
Segunda vara de eivel: quartas a sabbados a -1
hora da tarde.
PARTE OFFICIAL.
DAS a semana.
I 9 Sageo.'e. S. Apooiaa a t. m.; S. A Dimito.
: 10 T-rca. S. Scolattic.ira a. de S. Btl.
1' Qite. f. Pealo !. eremita; S Lacro b.
112 vuioie. S. Marcan* p. m ; fl. Eelelle c. a.
13 S-xta S. Gr.gori p ; S. Calhariae de Ricsi.
14 S.bbao. S. Valentino ir.; S Aaxene.e .
lo Domiogo. Tmlodacio da S. Aatonio.
ASSIGNA-SI
no Recife, en a )ivraria da praea ala Iodafea-
dencia ns. 6 e 8, dos pioprietarioa Manoei Fi-
gueiroa de Faiia A Fbo.
OVBRUt DI PR0YIN14.
ydllemte ala ella i; te Ce rere Ir o
ale 183
Offlete a prondor da Sent Giaa da Mlserl-
eordle.Tendo ?. S. am cooaldarici ao qaa ex-
Ps o D\ chita da polica, nal officio inelaio, qie
me eir derolrido, informe ae polem aar admit-
(idoa aos reepedlroe eitabeWeimeoto o mane-
ra daa qaaei trata aquella aatortiade.
Dita ao meamo.Remetta-ma V. S. com a bre-
vtdede poaiirel, oa reletorios de que trata mee
officio de 4 da dezembre ultimo.
D to ao inspector de theioareria da facen le.
Lerendo neita data ao ceohecimeoto do goer-
do imperial, para tomar am coneideraeflo o off-
feciasvpto qaa V. S. a as (lmala ampiagadoi
detaa theaonraria a da masa tfa rendaa interoai,
nem da aloco por acota da aaas raneimontoi,
em jeaato dellei precliar a defeca do estado, ac
raraa acontcclmebtoc aa darem no imparto pelo
procadlmeato da lega^ao britanulca na afin em
menoasabo da na;aa braaileira, deaie j agrade-
i ii manifeata prora da adhaeio e amor a
patria.
Dite ao meamo. A paaaoa qaa aa meetrar en-
torlala palo brlgadalro com manante da ar-
is, manda V. S. entregar ijh do aer eondusi-
do ao proaldio do Firnaodo de Norooha, a quee-
tia da 10:0000, 1" iag*ndo o aea offleio do 3 do
crrante, eob n. 88. tem di aar pira alli lemet-
ti4o con daitlno ai dispesis do mumo praaidio
ni trtaiaitro de jaaeiro a marco done anno.
CommanicoB-ia aea>rlgidair commanianu daa
armac.
Dito de mame. Attindende ao qaa expox o
mejor H. Saocbo da Slca Podra, na intimo ro-
qeeriaoato, cobre qaa vera a olormi^o de V.
S cobre n. 31 a dte da 8 de Janeiro oliimo, o
do brlgedelro comman Jeoie daa aimaa conataotc
de aopia jant*. tcobo reaelrido qaa aa lera am
coala ao meeqjo m.jor a qcntla da 283p745,
proreoieote do daflot rerIBcado ni enferm>ria
militar da tilla de Tieara'. no terrpa deaorrilo
d< jelbo a deiembro do 1861, a deqca treta a de-
noonalra^io apoma ao meamo reqeorlmento, pro-
cura nlo-sa para.esta ta aa recpaitlros doco
mentoe, noa tirmoi da circelar de 6 de agosto
do 1847,-Uto partmear eiae dficit a asrdelo
j ooeerredo ; a qaa declaro a V. S. pira tar
eiocejjto.
Dito ao ioapector da thccoarirla proTiae'ul.
Direlro 4 V. S. o raqnirimiato doeumentedo,
em qae o tenlo Thomai Rolrigaaa Pereira,
propriatarlo da ciai qaa serr de sadeii e qaar-
tl ao destatameato da Tille da Etcada, podo pi-
gamaoto doe elogaerc di meami ene, na impor-
taode da 3600. a contar de Janeiro de 1861 e
doiambro allimo, am de qae a ene reepaito
proceda da cooformidado com a aai informacaa
de hootem, eob n. 53, dada aom roferoncla a da
ontadoria doaia theaoarana, mananlo pagar
ao ecppttcaote aomentc a quanUa de 3000, P'<>-
rooiooto de meamo alagual rencldo dasde maio
do c t.do anno de 1861 at o roferido mox do da
sembr.
Dito io mesmo.lando lavada ao onhacimeo-
to do gorerno Imporlal o offerecimooto qaa V.
S. o oa dmale amprogedoa daaaa repartido a do
aonaalado prarioclal flaeram de cinco por canto
do cene ronctmenlos deceontedos mentalmente,
do qae percoberem no eipigo de am anoe, bem
como doe eaae aervtcoi peiioaea por todo tempo,
qae forem preclaoa, ce grane acenteelmaotos ci
darem oo imperio pelo proeedimanto di lega;ao
britinnici na corte em menoicibo da nico bra-
allatra, daide j agradeco tao miolfeati prora da
adbiao a amor a patria.
O to ao director dai obris militarle. Miada
V. S. concertar oa colloccr ora fechedara na
xadrex doa aentaaciedea exiateatee na qacrtel do
2* batilheo da infantera. Comaaaotsoa-ie ao
commandanta dea armas.
D.ta cmara maalclpal da Gol moa.Rercet-
ta-ma a cmara municipal de Gofanns, com a
poi.iiel brerldade, e ioformaco exigida am ofll
lo daetc preiidoocia da 5 de malo do anno pae-
aado, relailcamento a laportinsia do commer-
clo dina aomaria, e qaal a aaa popaliQlo, pelo
manoi aproximadamente.
Dito ae capio do porto. Faca aprasentar
V. 8. e recreta da marinha Pealino da Rocha
WmlerloY, am da qna lbe oto conreoiente
daatino dopoia da loipecciooado.Commanicoa-
ce o chele de policio.
Dito ao precldoote interho do co'laglo eloltoral
dicta eldade. Loaro e agradeco V. S. e ios
maie eloitoroc qae eomp.m o eolloglo eloltoral
deata eldade, o teatemnobo qaa acabam da dar
deaena aeotimenioi de patriotismo diriginda ao
averno impirlil ama falidtacao erlo de a inc-
iso a energa a dlgaiiedo aom qea pelo meamo
go'erno foram maotidoa os bros o paodonor ne-
c eheee nal qaectis altimemeote laacitedce pcli
legecao brlteooica oa corle. Acabo de lerar ao
conbecimooto do Exm. Sr. pfecidente do cinee-
Ibo de minlitroiecaa eUcita{ao qe me foi ap-a-
aeotada com o aea officio oaeta data a que re
pon'o.
Dito io jais maaiiipil da l' rara do R^ifc
Inlorme Vioc. acerca do qaaaolicitc o preeidon
teda proTincledoCear oo fflei jaote por co
pa, datado de-30de Janeiro poimo flodo, com
reiagao ao eentencledo Joi Migad Rodrlceee. I
que pedo perdi do recta do tempo qae lbe.falta
pera cemprtr a pena a que aa eche condemnad \ '
Dito ao commendento eeerlor da Boa-Viata.
D.rolro 4 V. 8 a propoata para offlciaee do
es.aio-maior decae commaado euperior, a qea
ae refere o aea o flelo de 19 de norembro ultimo,
allm de qna a organice de noto, coran ee recom-
menda no arfeo por copla ioclaeo dando de 14
da j-ncro peludo, o>ierrando-ci a orden gra-
dual de accOrdo rceommcndala na leglilijio a
que aliada o miaxo crlso.
D ti ao commandaote do reeidio do Ferncn-
do Em viate daa raion ponlarada pela conta-
doria da thaioaririi da face ida na ioformaco
{nota por copie, a com as q ee coocorda o rec-
pecliro Intpoctor, nao ae rodar enriar para
ene preii r.a, preceos pare aa rasp< ctlria despazia no
trlmeatre do jioeiro a merc.0 deite anno.
Fici aiilm raepondido o ica officio da 15 de
jen.iro allimo, aob n. 10
D to a commliii beneficente da Tilla de Gi-
riLihuoe Tenho praiante o offlelo qae a com-
mtuo beniBccote de Tille de Giranham me in-
dereeoa em 23 de jeneiro prximo pretrito, o
em reapocti cabe-me igradecar a rneimi aom-
mtaiao aa expreacdeeobcoqolocas qae me dirige
pe. prompiido o eolleitade aom que tem eido
aoecorrUa pelo go*orno a popatec,ao dene termo
flagellcde pelo cbolen-morbni.
Uo ao 8r. Joio Tenorio Pereln de Manea.
Lerendo oaeta data ao coobeclrrauto do go'erno
Imperial par.a tomn em eomlderacio o efferetl-
mento qeo lis V. S. por lotermedio do Dr. lia-
coel Pereira do Moreei Piohetro, de tac peiioa
e bene, no ano de rompimeato del re>$6ea emi-
g**ela eolre o Breeil a a Iogleterra, deede ja lbe
agradeco to manifeita pron de adheiao e imer
a patrie.
Dito a Zafirino ValIoio de Silraira. Dando
naitajlate conbecimeoto to gorerno imperial do
futi do 97 da jan airo allimo, am que V me. t >
a ae or-rece a carrir greteitemente cam cene
perentei, amiaoc e mondorec do eaee terree,
mae tambim pera preciar de aaa fortuna qml-
qaer auxilie que aeje mieler ao meimo gorerno
pan defozi do pali, ae morer-te gairra entre o
Brull e a Inglaterra, em cooseqatacia dis alti-
vas qaia toei Internacietaei incitadas pila lo-
gi(ao btltaoolca na corte; ciba-ma a aatieficao
de agradecer a Vmc eeca prora da ecaa eeoti-
mentoi da ibnigacao o loararel patrlotiimo.
Portarla.O preaidento da prorlncla tendo am
rieta a propoatc de Dr. abete da pelieia. deata
data, roeelre exonerar a Gonzalo Teixtlra de
Carralbo do cargo de mbdelegado di fregoecia
de Grarat, do termo do Bonito, e nomea para o
aabelitair a Vital Pereira da Mello.
Diti.0 Sr. gerente da companhia Pernam-
bacina mande tranaportir de conformidad! com
a condlcc estima doe annexoe ae decreto n.
1113 de SI de Janeiro da 1853, correodo o excea-
co de pato, se honror, por canta do ministerio da
guarro, orne ceixdee cam tardamente, qae e di-
rector da areenel de gaerra tem de remetter pera
aa prorioclia do Rie Grande do Norte e Cear.
Expediente do secreta rio do
ajoverno
Officio ao inspeator de tbeaooraria da faseoda.
S. Esc. e Sr. preetdanto da provincia manda re-
metter 4 V. S. a luc aaa ordem do theaouro na-
cional, datada da 21 da Janeiro altimo.e aob n. 5.
Oeapaehoa de dlss 6 de fevereiro.
Acoaerimentoi.
Francisco Gomas do OUrelra.Informe o Sr.
Dr. ebefo de polica.
Joil Pedro da Coete.Nao tea lagar.
Capltao Joio Antonio Leia>.A'rlata do que
dlcpoe a eirculer n. 89 da 10 da foreralro de 1861
nao pode aer attenlido.
Jos M.rqiae da Cinli Soarei. Informe o
Sr. Inipector de thecoararie de fuande.
Maooel Tbeotonle da Sllra. Nie tem legar.
Manoei do Carmo Soeza. Informe o Sr. eem
mandante da eitacao natal.
Manoei Cal.atino Pereira.Informa o 8r. Dr.
chafe da politlc.
Illm. e Exm, Sr. ganara].O abaixo asslgnado
reterano da independencia bresilaira, apreciando
a mentira honroaa pela qeel procedea o ll as-
tredo gororaoda Sea Magaatade o Imperador, na
aitenteco do Irlo e o,nidada da noi4e, com-
promett'doi pela coDiamacio do agente britinnt-
eo no Rio de Janeiro, e qeel ne preteocae de
tufaQei Indebltae em teta do direito e da ra-
za o, nao trepide a am asar contri o Breeil acloi
do ropronde rlolancia e depredacao, qae foram
falixmente reprimid oa ; rem poli o abxo aacig-
nido parinta V. Ese., declarar, pera tacar cooa- .
tax a qeam competir, qaa deaej>odo contribuir
aom aaae dimloataa fo-jea pira a manutenjao da
honra o lorila buida de do imperio do Breal; o fie -
reco doada j4 am max de aaa col lo para aa sea-
pezaicom ee preparetl'oc para a guerra aom a
GraBrotaoha ; a qaendo acta baja da rerlBcer-
io, podo o gererno braaileiro contar aom aaa
peatoa, qee nao eit caneada para o aerrieo di
pit'ia, a com a da trae fliboa aeui, todoi anime-
doe doemeemoi aeotiraintoi pat'ioticoi, a bem
Main cam mal am mes de col Jo ae na occaiilo
for e abaixo aetlgoedo pala meamo gorerno em -
pegado noa trabilhee da gaerra, oa meemo
entee am oatro qialqaer que o gorerno julgir
neceeearlo.
Dina gaarda a V. Ezc. aer dilatadoa annoi.
Cipaug 5 de ferareiro de 1863.- Illm a Exm
Sr. biicadetro Solidooio Joc Aotanie Pereira do
Ligo, digoieiimo commeodante daa armaa deata
prorlncla.Joequim Joai de Seazc, tenante re-
formado do exirct >.
Aaelgoado. Solidonio Jui Antonio Ptreira
do Lago.
Conforma. Joii Ignacio de Mtdeirot Reg
Montnro, captao ejadanta de ordeaa encarregaoo
do datalha.
rntrntrn,
D. Joio da PuricaQa Marquet Perdigao, conc-
go sagrante da Santo Agoattoho, por graca de
Daae a da Santi Si Apoitollca b'ipo de Per-
nimbaco, de cooeelho de S. M.e Imperador.
A beneio do Di*loo e Eterno Pntor aija cam
todoi o noaeea dioeeeanoi.
Jamela se pode decidir, chartsoimoi fllhos, qaa
a afocera penitencie 4 a. noiee, a efficae madici-
na, para tazar caiaer a perpeira(iO doa abncoi
mottrados pela fragilidad i a milicia bam>ni.
qnaado deilaabrada do primalro, e prloelpal
deror da areatura pin com o creedor, attrabe
aquella dirini indigaagao, qae deoigoa toi de
pena eterna oa qaa proceder cagando ai paixei
caroaec. Eic a caasi, pOrqaa a Santa lgreja, 11 -
lumlnadi pelo EiplrltoSaato, detarmlnoa o lam-
pe quereimil, com o iotaito de- premorer a n-
tret>(i doi desordnalos ceatames dos seas fl-
lhos, ordenindo-lhei a obcernncli das grare
preceltot>da contiao a iiirailaiima aommanhae
aenaaer?aob pena da excommanbao maior) pi-
ra qaa aeus fllhos qalram recoosiltar-ie eom
aea celeitial eapeio, principalmente no tempo em
qee ella o repreieota ponieociedo ee nodoaerto,
pare nossa instrnceao, padacando a morrendo pa-
re remlr o genero hamino.
Vi dllactlcetmos Irma ja, drela eatar conten -
eidoe qee toda a poca 4 prepria para cnl'gcr o
aentlmontoc da carne, caja reoellio, conct nte-
mente prejailetal ao ec^lrito contra o qeel tem
de latar, mlater temor e refrear, para otilar a
precipitoso no chea da iniqaidade, g-acaante
no Unitario, pila meier pirto antanabrecido. Ra-
e >rdei-toi, tolala, da lana quarcama, proximoi
qaal opportanamenta ros exhortamos 4 aatlefa-
ser a ateroe jnstice ; a axemplifleadoa pelos axem-
ploe de Jeaaa Chriale, tio roe domino o aipliito
de relix-iao. aempra premotore da inceniiblli-
dade e lnaiffe-enc". que reina nos aaimaa doi
impenilaotca, Iniefflidoe pela miligaa ioflaencli
da infernal serpete, pira inggarir a inobierran-
cii doi aagradoa procaitos da Duina E-poia de
Jacas Chrtito, iaitllaldos para sintiftcacie das
noinf timas.
Nc, porem, amalea dlocasmos, em caja ca-
leetiel rentera ni lntereesimoe, roe racommon-
damos, e eapplicamoa em nomo da Jecac Chrte-
to, qaelraes anoair 4 voz do roeao pastor tem-
poral, tendo am rlsta rosios dareret religioioi
pera comvo>co, a toma familiii, pelas qaaes.
aeelm como por toa, derats responler no dtrlno
tribu a I, qaando fordei cimpelltdoi 4 der conloe
de rom adminlitn^o, cojo respailo ros pn-
tenlmoc por eati nona carta peitoral, pali qaal
ros concedamos a mesma gra;e, qaa em outros
aonos ros temos concedido, para ros nutrir le
com o alimento carnel no lampo da qaareame,
exteptaando qeirt faira da eiozi, la sextas le
ras, a sibbidos, e toda a semeni sinti, sitando
oa persaalidoi exUtirem Igaaea motiroa aea
precadeolee, peloi qaaea roa fol concidila a dia-
penca da cerne
Palacio da Soledade 9 da ferereiro de 1863.
Joo btepe diocesano.
Commando das armas.
Quartel general do commando das
rmai de Pernambneo na elda-
de do Beelle em 6 de feverelro
de t83
ORDEM DO DIA N.18t.
Cooshndo ao general commendento dee irmis
am coneeiameia de officio do Sr. delegado do
cirargio-mor do exereito, que os soldcdos doi
terpoe precoi por diffireolts crlmee, a qaa tem
p-e-letdo de serem ioapaccionidoi de saala, aa
apreaeatem 4 reipectira jaota militar no mili de -
oloretel a micero eetado, nem i quinta eo celo
do corpo. como nei roupie de que fezem aio. a
mor part doe qaeee trejem lmmandoa aorajoc ;
e coottodo remediar e cortar tao pe n tioao aoa-
ao, aempre em prejaizo doe meemoe aoldcdoa a
altamente contrario coa prlnclplee bycienlcoe,
tem o meimo general per maito racoo mmdcdo
coi Src. commandiotei doi eo'poi e companhlaa
icoleda qaa jf nii detxem aah r para fre doi
quertaii neohoma prac,> oca circametenelea dee
referides, se nao b m tea ti lee a an'formieedie,
para nao ee dar espestaealo to trala como o
qee ae rem de nota', otiiando-ie deal'erte qeal-
qaer idea dcifatoratel qee por ranlura se poaee
fazer dos corpoi nsite importante ramo de dis-
ciplina.
R'commendo oatroelm.qoe as ditas pri;ei to-
mem baoho dan razee em cala aemana, o qae
aa priiee cojeen laradae a areladaa iguel nume-
ro di rezee.
0 geienl eepera a multo cinfia do silo dos
S'i. ot mindintes d ic eorpos, qae nao per le-
rio de tilia medilat como eitia di taata impor-
tancia qae coocernem sanie dis pri{i sob sen
commendo.
Aeaignado. Solidonio Jote KnKonio Pereira
do Lago
Couforme. Jote Ignacio de Medeirot Reg
Monteiro, capillo ajadanla da erdeni oatirregido
do datalha.
7
ORDEM DO DIA N. 183.
O general commandanta dae armaa tam a maior
eatiefa;ae em der pablictdedo pare coohealmonlo
da gaaroicao militir deata prormeia, ao offero-
cimento .qae fez o Sr. tenente reformada do osar-
cito Joaqalm Joi de Sonsa, no ofl'ulo abelxo
trinccrlpto, qaa ral aer lindo ao conheetmonto
do gorerno peloe cencoe sempelentec, o cordeel
mente agradece e loare ao mencinalo S-. tmea-
te eaaa neg de patrietiemo, aax liando o mea-
mo gororna no nobre emoeobo oa qee ae ache
de prente o eitreogeiroa tazar reipettar a hon-
ra a dignldada nicioml, qee todos nos, eomo
Bratlleiree, timas por derer saateniar.
lo de Janeiro.
13 de Janeiro.
A praea docommercto.do Rio de Janeiro acabe
d dar ama prora do maii eletado patrioliamo.
Atiendendo i deOcancia dos cofres publicas em
protar aoc meloe dadefeze da qaa carece o paiz,
apraisoa-ae a rlr am sea ensillo coa o prodacto
de ama eabseripcao pare a qaal aootida os ciJa-
daoa de tola ai cimas.
A qaeitio brnlUo-britiontca atiba da abrir-
noe es olboi aobra o perigoe qae oodemoe eorrer.
a ticte doe poacoe meloi de defeca qee temo,
qeenlo o eitraogairo oaie offeoder neuoi brin
do nacao litro e independida.
Deicaneicamoa at agora no nono bom di-
reito, oa leal la 1 a do qoiso proceder para com
todas as na;oei de glabo ; eoUndiamoa qae, pora
agrcola, como somos, sem aip'ncoii de con-
quiete, faienlo ]aitl;a a todia aa reclamar,dei
jaataa daa needea esm qaa timos relicdes de
commeralo o amizide, aetaramoa despeneadoe
deaeee fortificegea gigcotaacis, duna'machi-
nei do guerra aoa qae aa daajendem sommae la-
i,\T" !,a, ,n,r"w criliaeca a da
lalici-lede de tent>a familia*, a que aa detiamos
aabatitalr palea obrae da paz, pelos Inatramcn-
toc de prodaccio qae augmentaran! nosso bam
eater e o de todos os peros qee cemmorctessem
comnoeco.
Eoganame-noe dolorosemente. Noiso dlrelto
nao gerentlo noiee honra ; nona lealdade nio
auxiltoa noaae direito, nonoi anrlflaloi noa inte-
reeaea de paz, daide a crnc.au do Imperio, m aeorocearam a affrenta com que noe pretenderam
aeaigoaler na aoitadade da ueedei.
Noeei deaepcjio foimedonhi. Acordemos com
ae faces rabraa da rlllpaniio. O goteroo ing'ei
nos disse pala baca da aia mlnletre : S5 tem di
relio qaam tem fortjt. Qaerels que toe oacemoc,
dlzei 4 rom irtilhirta qae falle.
Nio podemos prspanr-noi pira lutirtnoi rom
a Ioclalerra, com a primeira potemii martima
do globo, ma polimoe proparar-noi para defei-
dirmos o territorio do patria aentra aggresadei
tojaitis, para aaltarmos a hoori e o decore di
noaea naci.
Fortiflqaemo-nos para serosos respaltidos.re-
cooheeldo o noiso dlrelto.
A prega do commeralo do Rie do Janeiro isilm
comprahendea o eatabelecan a queatae, aieim a
co aprehenda aeslibelece todo o pels, oi o po-
demos dlcer desde j, o Imperio am prlocipel-
mente nc saa dlgoidide e noi sim brior.
E a decae doe cldadiea qae maie lacram com
aa conqaletn di pie, a qae m os peizes a em toios os tempoe pan qee ella
mel ie consolido, iqaille meima qae, diitra-
hindo o capitn da ses empregos prodaati'oa,
rem offeracel-oi pira ei obrn da gaarra. Til
a rlrtada do direito I Tao doloroia a affronta
em aolmoe b.-aai.etroi, qai para mata na> aotlre le
aaa ha interine, que se nao ealqaem eos pis,
ncnflcioi qae ae nao arroitrem
O brido do corpa eommercial do Rio do Ja-
neiro rai echoar em toloc es pnen mant meado
Imperio. Todn ellee a Imltaro, todac altee con-
conerao cam seas cibedaaa para procer coi
me o de defaza.
A felte qaa aentimos deeeee malos sentem to-
doi o nouoi portos rairitlmoi.
Cada am ae fortifique 4 aaa caita; loeaeem-
co ae aabnripcdia.
E icarregue-ee o commerclo da Babia, de Per-
nambaco, da todas o portos miritimos do lenn-
tar ai qaentln neiemrlia parasefortlficarem.
O gorerno imperlel dirigir a obra, aaxlliaodo
aqaellea cajoe meios nio bastarem para as necee
na Je da uefea.
15
Qneiqeer menifecta(de< dos seotimentoa bri-
elieiroc, juatameote exiltidoe nocla qaadre, aa-
atgmlam raededeiro patriotismo,oserrtro 4 caa-
ee de petria. se como da razio, a de jeitica
qaeee recoobe(e no procedimentidoe oeeeoe pi-
iricioa, tio lmente aa itlender ao grande m a
qae todoe ie dellcim.
Applaadlmoa de lodo o corceo i ii pilrlo-
tln de eeebrir ame eabicrtpcio geral pare em
auxilio do theeouro eertlr ao preparano doa pee-
ltele meioa de defaza do noaao territorio. Na
eoDj endure cruel.que noa.fez a eggreeiao qaa aaa-
bimoa de aoffrer, era eesa por cario a primeira
naceuldide recoohnida, e qaa campre procurar
aaliafater por todos os modos. Acreditemoa que
E erl lente, porm, qae sem hsrer aa mxo
P1<>.,ro0 q*.' n,e,x. ooiformleo e dirija acti-
tidede geral, nada ao podar con timpoa ordiaarioe nao eadaro prenlodir da te-
galarldada com que compre guardar a orden
doa eerncoe, oa clrcumateocteo extreordineriie,
q .ando perlgam oa m>ia alloa Intareaaea pobllcoa,
aobe de ponto a Baceaaidaie de aa gnardar illeze
i ordem de admininrei;io, e, a lar poiilral, do
raiorce-la, do meoaira qae taa dlraccio acm na-
nhum obitaialo iiji comproetficas.
Timanba a la i lajee inanl a neceiildade da
aabordloacio de todoi 4 laprame diroccao, d-
renle aa grendea crliai, qae e poro-rei. qae em
eeus comicios decidi soberanamente doo-actoi
mel importantee de goreroo da repblica, nao
dividan proclamar, e.more qna aoora a hora do
nnoa ri.aoie criic.a difflcnUadei. [caveant con -
ati/i) a ioreet'dara de pobrca dtciaterlaai, er-
mani aeeim de fatalJedes llllmltadia o depoai-
tariodo gorerno.
Na noiaa ai bis conatitaigio do citado ilgama
coca ha do anlogo, mae em porpor;ia limitadii-
alme :nos caeoa de rebelllio, oa ioniBo da inl-
nfgoe, pedilo a legarence do eetado qae ai
dtcpencem, por tempo detirmlnedo; algamaa for-
malldaiea que gerenlem a liberdade individual,
podar aer aeeim decretado, noa darldoi tirmoi.
o aabilalinde sempre a raiponnbililade da auto-
ridale.
Nio aa trate, porm, deata especie, qaa, espe-
ramoa, hade ser arrodada ;tratase nnieeminle
do m>ntuf e eaphora inicua d-a atlribelgea da
publica adminit-ecao o do proporcionar-Ihe todoi
oa meioa de apoio para qee efflcazmacta sallante
a oigiidede nadooel. O bam censo a patrloticmo
da populago braaileira nio poda deixir de com-
prehender, qae a mantaoca ua ardem, confiante
oo go'erno e Inteira ddlcecao ao deeempenho do
aertteo publico qae fr encarregado, a melhor
maneira. a aeguro e ter ladelro malo de ae che-
ger eo fim que loloi almejamos.
A gotarno, portelo, campre daicD'olrer i io
llalli actirldede qae ia circamitenctas reqaarem;
tam todoi oa malo, eielm como o mal rigoroso
derer do telar na legunoce pablica a defeca do
tintlorlo'naelOial.
Duemoi qaa tam todoa oa meioa. porqea eoe
ordinario aeereecem eeeee qae offarase tio pi-
triotuemaote a brloea popalecao ftemiaeoie, e
natarilmeMe com elle a de todo a Braatl. A,ro-
teit-oa^a dirija os o goerno, como ha mialer e
caaaa p Mte, qae digoidade nacional ha de
aer oiga atena auitinlede.
(Do Conttilucional.)
s>aaet^am
^
REVISTA DURIi
Por portarla de 6 do corrento foi exonerado de
cubdelegacia de Gntat o digno Sr. eapitio Gon-
?alo Teitetre de Oertalho, qaa masa lagar proa
'aVa aertieoa 4 ceeee pu>llca, j por
oPBcul, j4 pela mereeide i flueocla
goae eolre oa aeaa dietrlctanos.,.
ss collocada j a boii da bir'a da
, tendo Indo a concertar aaa entra,
ti a, por eatar toda tarada.
Fcy examinada a loralea, qaa em frente
da barrar di porto do Temander, maodera le-
vantar Fe nanle Vleire, para etlt.r algem dee-
embtrqae da tropee aoilenecee, quando em tem
poe peeiedoa lactaremoa com oa Batato.
O eogenbelro ml'iter qae dieeo foi ioeambilo,
daterla ter onceotredo maralba malo deemoro-
oalai, corOadea por algamai pone eoferrajedae
eriarae dae respoelitai carretea, em eapitio,
um aargente eqeetro pracae para guardar aqjael-
laa ruina, s'gmlo phma do Independen e.
No entretanto, abtria de Temander a maie
franci,o]aaa ancora loaro o meta reeto e,m io qee
epreeenle e caita braetleira deade o flaraobio
al a Babia, a mal proprio por censegainte para
am denmbarqui I
Fol nomoedo ioterinimante peri exercir a
promoterli publica dicta cidede o Sr. Dr.M-noil
Joaqalm Sllritra.
A aociodade Amor do Prximo, exUtanle
o cita eldeda, resolcee eooerecir a oxprm&i de
eeee rotoe de edneii a S. M. o Imperador pele
qo.ilo brnllio-britanatca a pare eate flm asco
Ihea ama cammiaaio composta dos Si. cooee-
Ihei'o Nebaco, deeembargidor Firnitoo Pereiri
Monteiro, Dr. Sldanh Mirinbo a IJ-bioa Sabi-
no a Otlooi.
O npor Mamanguape, entrado honlem do
Alagss e Sirglpe, nao fot portador da noticlai
algoas de meocio.
Aproxima ae o carnanl, aj ee preperam
algaoa gal.toa para o malino folgaedo de jog-r
lima a agaa aokre quem paeaa nac rass a se atha
tranquilamente em eaae rerandas.
Mello acertado fol a aoofae;io de regelemento
de 2 da tereretre de 1855, qae prohibi ssme-
Ihante ditartlmente,e 4 cae boaexeca;ae ee doro
o deiepparecimento deaiee acto de selregerla
qui oatr'era ae prallcara nea dias do cerne-
r I.
Conrea qae e polica ae ponha alart
queja domiogo boare qaam se eatrotitecce
molher oepaaeeiante, alguna eom grata pre-
jaizo.
Por pastoril de S. Exc. Run. toi concedida
a camila da carne durante o ti too qeoroamil,
com excepcio doe dlie de qaerta-felre de einze,
eextie a aebbaloe do ced ecmaoa, em o qaaei
obrigatoria a comida da peixa, bem coma em
toda a aemana sant'.
Pelo delegado de Guanhanc fol preso
Joi Fr-anctno de Oliretri, como lacuno no arl.
257 do cod. aria.
Manoei Canlcante de Soma, morador oa
term da aogeoho 5 Jo i da comarca do R-o
Formoco, por dosgoitos de famille, aaidloa ee,
enforcaodo-ac, acolo encontndo ieu cadver
em com.lato oitidodo potre(ac;ao.
No ait daatraraaear porjaotodas carreta
da moeoda, foi eatrangoleda a preti Jaciothi,
eccretade Adolpbo W rlo do engenho Serrinha. de Sertobiim ; pioce-
d.ndo e policio da locilldade aos competsnle
ectoe de aea deror.
Fol reeolbido ce'iota de Seriaba aom Joi
da Rocha Olltaira, por achr-ae pronua'ciado pe-
le jaiza muolcipel de Ipojac.
Pelo delegedo do termo do Cintelho fei
ladeare io o proenao contra Pedro Rooeee, qae
aaa.a.mar 4 Canuto Jote aende ello iocarao oo
art. 1113 do eod. crim. Al 21 do pan.d nio
Maris, brinca, com 8 mezes de nat.iie, filba le-
gitima do cepilao i >c Gerloe Maneo de Cala
R'isaErmllla Lidie Mootelre da Coala Rea.
Anloi.ro, braoeo, com 7 mezei do naedio, fllho
n 'toral do Joinna Macla da G>neeicie.
Me ie, parda, com 4 mezas da n.acida, fllhi le-
gitime do Vicente Farrelrc do Piel e Joiepha
Franciici di Peala.
Cyprlao, preti, com 4 mexea da oaadda, fllha
natural da B-inedicti, eicrara.
Filyntho, parda, com 7 mesas de naicl lo, fllho
oetarel da Marte, acerara.
Marta, parda, eom 1 miz de macu, fllha na-
taral de Draala, eecrata.
Arthir, branca, Daacldo em 13 de dezembr do
anno piando, fl to le,ltimo do D-. Loareoco
Oiltaira Cabra 1 e J.ciniha Maiia do Reg
Cabra],
Benjemlm, bracee, nescido em 17 do jatho do
anno pisaado, fllho legitimo do D-. Alexandre
do 8aez Pereira da Carmo e Anna Lioa Aceio
lea do Cermo.
Argamiro, pardo, com 6 meses do oanilo, fllho
oaturel de Antonia Miria de Conceicio.
Ul lorie, brance, eom 4 annoe de mecida, fllha
nataral da Mua Mesial D.rtaa.
Joa jaira, breoco, naeeido em 9 do eelembre do
anno paseado, fllho legitimo de J ao Gomes da
Costa e Anos Um blica Frasqne.
Gaorgios, branca, aom 10 meses de oascHs, fl-
lha natural de Jiequlm Ildifoneo de Mello o
Joenne F-ancisn da Soaza.
Frincleso. brinco, coa O meses da nasriio, fl-
lho legitimo de Juo Aotoni) doi Rili e Leo-
cadia Ferreira doa Rel
Maooel, braoeo, com 1 mez de neacido, fllho na-
taral de alferee Fraodno de Raga Barroa e Jo-
iepha Maria di Concateno.
Isabel, branaa. aoa 14 maiea da naaclde, fllhe
legitime de Fraodno Xavier da Fooeeea C>e-
tloho e Gallbermini Fioriicila di Aaotim C n-
tinho.
Gertailo braoao, nasddo em 19 de jnoh> do an-
no paaaido, flho legitimo de Joequim de Soa-
se Perclre Brito a Thomista da Aqalno dos
Santos Brlto.
Marla, branca, de 9 annoe do nucid, fllhe le-
gitime d Antonio M-rinho Flelo e Anglica
Hara.
C'cero, braoeo. eom 3 mesas de naici :o, fho
legitimo ie Caetano A've &o 8acrmioto Ro-
a e Mirla Salom Perreira Rosas. -
Ana, brinca, naaclde em 7 de denmb-o do an-
no paeeado, fllha legitime do D^oeJff ti Bezerre de Maotxee e Maria Honorina Be-
xerra de Meneaos.
Josqaim, braaco, toa 2 aonos o 6 mina da
nucido, fllhe legitimo do alferee Joequim
Etaritto dos Saotoi e Padorlni Maris da So-
letada.
Amelia, branca, eom 1 anna a 10 rr.ezee de nae-
dio, filba legitima do alfare Joaquina' Enre
to dos Sant. e Ps'tdTlni Mirla da Solelede.
Amella, par, aom 3 mecos de nucida, fllha
lagitlma de Maooel Frandsto da Lima a Luixa
Mirla da Aiiumrco.
Jodti, parda, cem 11 mexea de Distila, fllha
nataral de Antonia Joaqalm de Olltaira o Lui-
sa Maria da Pialado.
Leopollo, pardo, cem 5 aonoe de oaerile, flibo
nataral ao Bernarda, acerata.
Arthar, pardo, com 2 neiee a maio do metido,
Bino legitimo de Antonio Joa jala Nnado a
Mirla Candida Rodrigue do Naedmento.
Sereriino. crioa'o, com 2 mexea de nasddo, fi
iho nataral de E-a. eaircta.
Erneeto, pardo, liberto, com 8 mezei de naaddo,
fl ho niturtl de Cordolioa, eacrara.
Bibianha, parda, cam 8 mesas de nucid/, fllha
natarel de Ederlrge. eacrara.
Frandaco, braoeo, mecido am 4 da oatabra do
anno piaado. fllho legitimo de Antonio Luis
do Amaral e Sllra a Lulzs Armlns do Costo a
Silra.
Casimentos.
Antonio Cirloio de Olltaira com Candida O.in-
dloa de Almetda Soarai, brancoe.
Mtnoel Claadloo Romualdo da Silra cem Liu-
rlnla Amelia Rimoe da S.lt, parios.
Manoei Aotero de Soasa Reis com Anaa de Je-
aae Leal, braocos.
Alfares Frendsco Ginaino Simos com Leonor
Agreploa da Caralho Maodooei, breneoa.
Fra Olira Antero de Soazi.Rale, braocos.
Paallno Baptlata de A bnqaerqae com Cedlie
Caleatioe do B Mo, panos.
Goilherme Joaqulm da Silra Braga com Delfloe
Maria Feliope L-mi, beocoa.
Jeto Goonleei Torres com Iiabsl Delira Citri
Vllelll. brinco.
Ar,Ionio Jos R beiro de Horcas eom Iiabel C-e
tana da Pereza, brenco.
RiriRTI(IO da roLicia.
Extracto da pide do die 7 de fererel'O.
Foram rocolhldos un de deteoso no da
pola 6 do carrete :
A* ordea do Illa. Sr. Dr. chafe de pllela,
Manoei, crloa'n, de 32 annoi, cetrero da Aati-
nio Ferreirc Butoi, riada do termo de Agua-
Preta, por crime de moda.
A' ordem do
Morlmonto di ene da de'.eoceo do die 8 do
de ferereiro: *
Existiera......387 presos.
Eolraram......
(ah rea.
ti
O
A aaber
Exlstem....... 892 -a
Nacin .
Eitrangelroa .
Helberae .
Ketrengolrie .
Eaeraroa......
Basraraa .
277
33
5
2
66
9
arate.
pare aillafaze-la nao man diente de qnalqar
eacrlclo a familia braaileira, a axemplo da eeu
aegado chote,qae o primalro ce apreacoa a tmar
eei otTereodo ao altes da patrie.
Applaadimoe timbem a idea de eaiotiicai
formadas regalamiento, am qae melhor se her-
!.i.z0 ,'),,ll9 P'bHco por meto de contra- hetie podido a polica d'el prender o criminlo,
lornieacao. N a eebndo dea a companWa peelerll do Sr.
Mae, campre sobra lodo ettender, qee a
de patria rejaer como primetro elemento do na
eirticoeeoo3ic,ioeiionciildeeaaaaitenlseio,r]ae
a direecao perla do gorerno ; o eite, eorinlerme-
die das compateolee autoridades ontaacdonarloa
pblicos, cabe impriml-le, e dirigir e execaco de
quaaiqaer molidas qae deram ser adoptadas a
execelides.
Por axemplo : qiaoto i formecio oa predlepo-
eij>o de fo-c axilter pera o caso da dafeze do
taniorio braaileiro, eo goreroo, e a ao gotarno,
campre determinar e proter exeeatirameote a til
reapeito ; aj tam ao eeu dlapOr na gaarda nicle-
nal orgeoieidc o meio regalar a adaptado pan
acudir a aeae eerrlco, qae om clrcamctendee ex
treordioedae, quaodo rerdedeinmente ee tretir
de repellar o lotmigo aggretior, pera aer axe-
cutede por todea oa diadaoe aaa dietiaceio de
ctasiis. Todoe, qur guarda nnieaaea aetl-
roe, qur d marta, da quelquer ordem qaa co-
jea, deram 4 patria aggredlda a sas eoaperacio
a estreo.
Sinle Roee, a aaa cexta recite, lerendo eeeoe
oe doae ?aderillae eicroe qae tem dado por di -
tersas rezea. Correu bea o eapd-culo, hacen-
d anlaetjio e bom deaempeuho da pe te de to -
doe oa jotene aclare, que a pStfll proeararem
ei, litar a attencio pnbllu, o qiae poi mnic de
ami ros com real merecimeato.
O p'odade do espectculo de h >j dedicado
4 defeca de petria, e pera elle tudo tem eido en-
tilado, eflm do qae eaje o mili ataludo poui-
rel e eui retetle.
Lilla doe beptiados a canmeotoi haridoa
aa fregaezie de Be-dete, ao mes te jeneiro do
correte enne de 1863.
Lulie, prole, com 4 meses de niicile, fllha na-
taral de Mirle, eacreta.
Carlota, branca, com 7 mezes de mecida, filba
legitime de Tboodoro Alolpho Dammoyee e
Ron de Miranda Dioaaeyer:
Joo, braoeo, coa 4 meaoe de oasSido, fimo le-
gitime de Janacrio Dias e Cordolioa Francoli-
na da Annunclaso.
Dr. de egedo da eiplial, a parda
fcni'iia alaria da Contel;ao de 20 annoa, engom-
-adeira, por crlma de ferlmentoa.
A ordem do eabdclegedo d R-cife, o pardo
Antonio Joi Sim ai, de 25 eoooi, dalo e gti-
ca'tura, e o crioalo Joio Pereita finios, de 21
inooi, ambo por bige.
A' ordam do de Santo Antonio, Valdlrioo Fer-
reira Gomaa, braoeo, de 21 ansoe, pordidarbiee,
oe pardoe Hirmioo Joc doa Saotoa.de 2t anooi,
lado a anialtara, Manoei Ferreira doi Ssntoi
T.rns, de 20 aonos, altii.te e Joio Serertno doe
iDtoa, de 20 ennoc, per hriga, aa crloalaa Mara
de 25 enno, enran do Joequim Radrigaee da
Silva, a Mcrcollnc, de 40 annoi, eaeran de H collooCapar, ambie por dlaterbioe, Gallhermo,
rioalo, de 26 ennoc, eicreto de Mtadcto Joc
Portado, por aer encontrado deoote do toqao de
recolber, e Re, crtoale, da 23 canoa, eicrcra
de Joaqaia Fraadaco do Raso, por aaepelta de
enier faglla.
A' ordea do da Vanea, Mareollno de Deo
Tneoorlo, perdo, de 31 anooe, oloiro, por erlma
de ferimeotoa greree.
A' orlea do de Jiboatio, o pirdoMiooel Joi
Sererino, de 25 aonos. dado a sgrcaltara, por
ciiae de tarto de cerelloi.
O chote da 2* necio,
J. 9. de Meequva.
Morlmonto da essade detensio no dia 7 de
fereriiro.
Existiam......386 preeoe.
Total........ If2
Alimentedec i caala doe cofres pu-
bl,c,0,\................................... 109
"'i??"1 da entermaria no die 9 de terero-
ro ae 1863.
Teto belxa :
Aolooio Letlio Pereira Porto ; dierraa.
T teram alta :
Demiio Gooca|tM Pacheco.
Joo Wooceeioda Jacas Vera!.
Piaaageiro do hiele nacional Scrjncwico.
rindo da liba de Fernando :pedre Joa L-.poe
Diaa de Crralb... Meoeel Joc jdo Soeze Nanee,
MvbooI Baptlata Barb.ai, S.blno Cinetenlioe de
' Nl>ilDa Augaeta Coelho.
Peeiogalroi do repor nacional Jfamaafava-
pe. rindo a Macelo e eortoa Inierxaiiae: Joio
Joi do Monte Jaoior, Fooelon da Silre Monta,
Tereado J ,a Cherenlei. Ciad di Vidr da Croa,
Antalo Roee, Joc da Aimeide Lopee, Tirtelie-
no Joa doe Saoioi Patary, Jae Maooel de A-
raajo, Umbelioo Goocalrec de Acerolo, Manoei
Cunoiro da Rocha, Jeaqaim Jo. da Pmaraca-
li. Joequim da Caaha M airellee, Joio Baeelor de
Oli'elra, crimiooco M .uoal G> noe doe Santoa o 2
pracae qae oeacolia, Jo.qnm Porfirio di Coa*
cei;eo, Jo. Gaorlel de Mulo Piolo. Dr. M.aid
ioiqutm doa Sanio Patary, Jos Maooel de A-
raojo.
Paisigeiroi do brigue ioglaz Hgh Block :
Hanry Frankiln, a Tb .max Deak y.
.OaiTUaaio oo di. 8 di fenanco ao cb-
mi ramo publico :
Antonia Jeouina Goneeltei, Piroimbace, 30 to-
no, cesada, Boa-rtda ; laborales palmo-
ocres. -
Domingos Joaqaia de B.rroe. Peja^^iJf-iTjr;'
nos. Recita ; tabre emecoJtV"--^ '
leed, Paroembaco^S. ; a,x gee.
Maria. Praacbieo, h ,noMt ,0Ueiia, ee
-Tl&U Penella ; gaetrtte.
Antonio Themotie de Aceredo, Piroambaco, 2f
enooe, aelielre, S. A nonio ; aexes.
Kigail, Poraambuto, 8 mexea, S. Joa ; bezi-
gia.
Joanoa Alna doe Sintoe, 18 annoe, aolteln, S.
Aolinlo; phtysisa palmaair.
Amanna Marta oo Roairle, Parnambaco.. SI eo-
i. DJ,,..""I.,.1,,| S* Anlool i geetro latente.
U o bailo, M re do Eapirite Santo, Poceeabaco,
n annos, solteir<, Boa-riiU ; eeosre ao me-
rino
Fraociece, Pernembaco, 5 mezes, S. Antalo ;
coituleoei.
Vleenrii, Pernambaca, 42 anaos, selteira, aecra-
t, B )a-ti.i ; pbtyalca pelmoner.
Barreda de B-no Corre, Peroembace, 22 ennoe,
aoltelre, S. Joa ; febro oollaaa.
Dia 9
Entablo Vielor da 8lle, Rio Grande do Norte,
WJ annoe, caaado, Boa-tlala ; a yaipele reco-
Ibll.
Jei Pernambaco, 5 mezes, S. Antale: co-?al-
eoee.
Jet FraocUeo da Araajo L'm. Peroeabueo, 41
annoe, na,de, S. Aotoalo ; tabre mellgaa.
Tbomax, Pernambaco, 11 a.eses, clladeee Olla-
de ; convoleea.
Hanool, Pernembaco. 1 di, S. Aotonlo ; ase
piarte.
Late, Pernambaca, 20 mases, S. Joe ; g.a-
tilte.
Joe Joaqalm Brega, Portugal, 1 annoe, odtet-
ro, Racifa ; febreamarali.
Laiz, Pera am aaco, 10 mezaa. Reeif; nreapo.
Jeinoe, Peroeabaco, 4 canos, S J ; bx.-
fsa.
Adeloarto Dias de Sllra C.rinl, Porneabaco. 29
annos, soltalro, S. Jos; pbtyiica palmo-
Dar.
H.nana, frica, aoltelre, 40 annoa, eaeran, S.
Antonio; diarrb'.
Aotoole, Parnambaco, 5 ennes, S Joi ; geatro
Inietlte.
Saeendtna Eaygdia dee Anjea, Pernambaco, 18
ennes, cesada, S. Joa ; Intortle.
ermellnda, Parnambaco, 4 cunos, Boi-rlsts ;
baziges.
CHRONICA _JUD9CIARU.
Tribunal do commercio.
SESSAO ADHINISTRATIVA EM 9 DE FEFtRII-
RO DE 1863.
rRuiDirtcu no na. sa. ncsKiamcADoa
SO0ZA.
A's 10 horas ds manbaa, acheodo-ee preoeatee
o lonhoree depatedoa Lemoc e Malrote a, 0 sabor
preiideoie declaroa aborta a eeeeo para maro
expediente, e dedgnoa a depntedo Milteirapare
eerrir de secretsrio
auricaos
Ua reqaidmsoto de Joe Paulo de Peaeoce.
podiode o regldre do contrato de dieeelajeo da
aoelidele ie p. M .arar & Compeohia, qae cpre-
eente.Regietre-ee.
Odro de Joaqalm Lepea Machado, pedlado
ragidro da contrato do aoeiodada faite eolre ello
o D. Joaooa do Roeario Goimariaa Machad*.
Vala eo Sr. deeembargador fleeel.
Outra de Joiqalm da Silra Gaimarin. peda-
lo eor o armado araliaior do aoaaardo da et-
dede da Perebiba, cajo lU jar j exerda iotod-
oameote por noaeatjio do jaleo maalcipel ree-
poctiro.Peeee portarla por trea annoe para to-
doi oc m'eti'ee.
Octrode Braga Son & Coapaoaie, paliado
regiatto do ame procareie Regietre-ee.
Nada mala boare:
A aaber :
Kotreram
Sahiram .
Kxiataa .
Racionaee. .
Edringeiros..
Malberes. .
Iitringelrss .
liento .
Escratas.....
12
11
~87
573
34
4
2
05
9
Total.....387
Alimentados a caita dos catres pro-
dotieaa...............,.
Morlmonto da adormirla da da 7.
Tere beixa :
1 Joi Joiqalm de Seal'Anna Irafre; ptleprii.
100
CMARA lUNICIPL DO KfcCIFE.
SESSAO EXTRAORDINARIA AOS 21 DE JA-
NEIRO DE 1863.
Prtidencxa ato Sr. Barro Reg.
Frcente! ee Sr. Beortquo de Sil, Barita,
Sata, Mello, e Pinto ebrio-ee e eeaeio a fot lila
o aoprorida a acta da antecedente.
O Sr. preeldente deilcroa qae conrocto e c-
mara pira boje, porque tendo-aa dado aa 6-te
do imperio, dtronoi inddeoloa, entie a legecio
britannice, o o gororae impedal, por ooccaio
da quedoea nliimameote all eaadUdee, dada a
meama cmara dirigir a S. M. Imperador, am
roto de ceagretutocs o adheiao, pele aeree*
empenho qae tere e gorerno de mants Ulna a
honre neetooal.
Logo qae aeiboa o Sr. preel lente de ex por o
molio di coaroceeio de ceaere, a Sr. B.nte,
pedilo a paleare, apreeootea a sogelato te li-
nca qae fol aaaaiaemoolo apororeda :InaJleja
gae eita csmira, dirija ee gererae imperial am
roto do recenherieenlo e eibeieo pele eaetre
patrottce> digno, eom qae oejhoare pare eesa
miolstro plenipotenciario do S. M. Brilaoatea,
por occastio de saco exagaradae elojaetee reala -
aajoea, Intirpntinda derUamentt aaeia a
1
UBB
,
II II T I I
i n a


wmmtamtjBm eaaaaaaatni sn
3B
MARIO C VERNAMBUGO TER^A FEIRA 10 DE FEVEREIRO DE 1863.
'
neotimantoi b'los nacionsss.O vareador Ba-
rita de a>
Tado-r- ''!o o qoe et expotto, tretoa-
SO de Do>nr .ua comrrittao qae na t'te do
imperio epiiiK.inii cmh fluas thsgsr
prtif i.;o imptrial o mesrxo TOtO.
O Sr. Seve pello a pelarre, a apremio ama
indica cao moitraodo qai i torrmiiiao qaede-
vie epreoonter vote, devie nr compotta doi
Sr*. ctnaelhelro bnao de Piriparrs, a dspglsdoo
Sergio Teixeire de Micfido Joie Btnto da Ca-
oba a Fiaaeitedo.
O Sr. Birata, pedlodo timba a palavro, dtaia
que ni cemmissio devit sar eomposts dea
mambroi, a prapex oa Ezmt. Sr. cooielhtiroi,
birao da Matillba a Eexebio de Qaeirox Cooti-
nho Hatoxo da C*ntre.
Poitaa aa dota lndi.cic.tjss am diseossio, forsm
UDenimemonto ipprovsdis, deliberendo-ie qaa
le tfflcliaie otate aeolldo aot Domei'oi, e le-
Tantoa-ia a oeesio, tende-ee despechsdo aa le-
aintes prtic,6es dt DionialoFarretra Ca valsante,
Joio Marqaaa da Siaxa iCoetinno, Miooel Cot-
Iho Plobairo, Hitia Ieabal da Conteni e Silva,
Nanee & Ir mi a Riphtel Fernendes bran-
te*.
Ea Francisca Ciaato da Mei-Vligem, secreto-
rlo iabiarevi.Birroi Reg, presdante.Gtme-
ro.Male.Seve.Barate.Mello.Pinto.
538
209
180
Cmara municipal do Recife.
Matadouro publico da cidade do Recife.
Mataram-se para consumo deata cidade no
mei de Janeiro do correato qdo 2,425 rezas,
onatanlea da relicto iufra.
Viava Adelo & Compaabia........
Joao Chrisoatomo de Albuqaerque.
Francisco Candido da Pax............
Venceslao Machado Freir Pereira da
ste ve. ......'..................
Hanoel deSouza lavares.............
Bellarmiao Alvea de Acocha......
Joa Francisco de Souza Lima......
Virginio Horacio de Freitaa........
Joaquiro Jacintbo....................
Joao Jote de Albeqserqoe.,........
Jeeob Joeqeim di Silva.......
Viuve de Joa Joaquim Ferreira. ....
Hanoel Paula de Albuquerque......
Feliciano Joaquim da Costa ........
Ernesto Celestino de Mondonga......
Loix de Franca Soares................
Miguel Aires Lima..................
Lula Jui Lucas de Mello......, .
Ifaaeio Adriano Moolelro......
LoereocoGaedee Alcoforado ; .
Pedro de Athayde....................
160
153
132
131
130
UO
91
84
84
78
71
61
60
57
50
20
14
2
Cantara
1,425
municipal do Recife, 31 de anoire
O procurador,
Jorge Tietor Ferreira Lopes.
Relalorio apresentado assembla ge-
ral dos accionistas da conpanhia Vi-
gilaate de vapores de reboque pelo
gerente F. F. Borges era 2 de Janei-
ro de 1863.
Senhorts atiionita.Sendo asta o primairo
lalatorio qaa aa vas apresen!*, permtni, laihe-
res, qae vos Wn.br a, qaa a oss coropaohla de-
ve aaa origen ao decreta n. 1,511 da 30 da da
tambre da 1854. qaa corlarlo a A. de Oliveira a
F. Colon privilegio aieluiivo ior 15 annos, para
o estsb-alecimeote da am oa mal v*po'e, oeste
porto qui ae empregtriam do serv;'} garal a par
licalar da reioqaae, aelvageoo, etc.
Os congestionarlos, flstram cesso do referida
nhia qa te orgaaitoa com a
Senomintco dTijtia^/*. a qae tea lo faite ac
qalsic.ao do vapor ComaragC-iJasie 1855 prests,
aitim no porto, eomo fra delle/bTTn impor-
tante* servido* ao csmmertlo, ia tompentalts w-
aradora*, a ao govarno.
Smeote, porem, eomteoe compeohi* a taa
exitttncla legal, oblando pprovacie do aaa*
aatataUa palo decreto n. 2 895, am 12 de feve-
reiro o anno prximo paseado o qatl Bxoa ana
dar>$io am 8 eonoa, a contar d'iqatlli data, por
ter attandldo ao tempo deeorride, desde qae ella
prlnelpioa a fancclaoar.
Denote o periodo de miaba elmiaiitrtco,
tem o vapor Camaragibe rebotado para dtntro e
fra do porto 445 oavioe, sonda
Amertcaaoe...........
Aeatrtaccs............
Argentino............
Brssilelroo............
Bramantes.............-
Belge,..,..............
Chileno*...............
D nanarqaexee.......
Francexea ............
Genovex..............
Heepanhoee...........
Haooverianos........
Hmbrgeiei........
Hollendotee...........
Ioglaxas..............
Italianos
(am o Toni vapor prestado gratis tempre qae a
Ibe tem proporcionado occaside*, qoieeqaer etr-
tcoi, qae tem por fim o bem pablito, om rala
ci coas o porto, a ntvogico. j rabotando o
biigae etcam Xing, para fechar a barreta do
al, jl aaxtliatdo a collocicio de batas ate. atr.
A* grava* deipeas qas pessm sobre ot navios,
qaa demandare Bateo porto, o qae teem sido
mste de ama vas objecto de reaceseote'oe da
sssocticao commartial, ptiece-mo pedia m aer
mallo ledaxidis, so podeise lavar- le effaito a
fotso de voasa companbia, com a asiocttc&o da
pratioagem, a cejo c*'go te atbim boje laamir-
racoi* dos navie*. Nae vos fallo de urna ce asa
nova, acba-ee ella am pratita na barra do Rio
Grande do Sal, o a este respaito informo* ja a
iipeic.jo do arsenal de jitrluh.
Sendo por domis injaat* a ratita at tgoro
adoptada de se cobrar o reboque doe navtoe na-
cin tas, pela srqeeseio das nonsaa rapar t gfs
oa tooeladae de 54 arrobaa, ao passo qaa a doa
navios oslraogeiroa, se cobra pela arqaessio de
aaa respectiva nacionalidade ou por tonelada de
70 arrobas, ja'go qua pratittrieia am aito da
malor jaitlga qae collocaria todot no mesmo p,
ordenando, qaa seja o servido doa reboques tem
dettioccao cobrado pela *rqaaaca* da reepettive
repartigaa fiscal pela qul sao igatlmente cobra-
dos os dlraitos de ancoragem ttc
"Hsvendo assamldo a directa da tompinbia
em o 1.* do margo d* 1861, reiebeetti* vos o di-
videndo de 5 0/rj noe primeiros dita do mas de
jalbo, correepoodeate ee tempo decorrido a'a-
qaella data ao aemeetre Qd lo tea 30 de joho.
Segeodo dividendo de 6 O/o ves foi destribaido
em das de fevereiro, correspondale so 2.' ss-
mestre, fiado em 81 de deiembro o'aqeelle an-
no. Desdo qte toaaei conta da gtttio da votaa
compiobia que todas as importtntiii, que i* re-
cebiam oram para logo depositadss em conta
torrente de Jaros recprocos na casa bancma de
Amorim, Fragoso, Santos & C.*, ds qaal fatia
caite o accionista e al tnto tbasoareiro o Sr.
Joto C i pinta Fragoso.
Confina* nalla o deposito, dtpois da appro-
vfio dos naiutos, sujo ortigo 19 capital 4
tornoa lei aueln minba resolagso por vos sp-
provada.
Or*, datarmiaaodo o artigo 17 dos mesase* ti
ttalos, qae o* dividendos sejim e'tos em jalbo
* jmairo, o ttndo aquella ca* bancaria fallido
em 16 de janho. qaando nalla se acbave reco-
Ihida qaaotia de 26:6165202, saporlor e am
qaarlo do voaso sapital, excluida Oca a falta de
dividendo no fim d'eqiello, bem como do patea-
do aemaitre, teado torio qae a recolta ordinaria
mal di para a detpots, qaa ao a cha j mnlto ro-
datida.
O navio, porm, acha-sa em perfolt* estado e
espaz de ctotioaar a preetsr boo* o mni valilos
aer ico.
Deaejarei, pois, qae no decarto do crrante
anoo posea ser lergimente compsnstda aquella
falta.
Junto athirtis o balaogo do* livroi, qaa a*
tchim devidtmante eicripiar doi ooa s pretita
ciareis o nltidei.
Achar-me-hele prompte para miolstrir-vos
qutlqar Infarmago, qae de miro depend*.
Perasmbaco, 2 do Janeiro de 1863
F. F. Borgtt.
Balanco da companhia Vigilante de va-
pores de reboqne, em l'Sdedezem-
brofJe 1862.
ACTIVO.
Vapor Camaragibt................. 90 000000
Atorim, Frsgoso, Santos Si C*... S6:616|20t
46
2
1
70
3
1
3
6
Po'utgatoaea
Oriental......
Pertoguexes ..
Saetos........
1
10
3
3
6
186
5
1
1
41
5
----- 445
entrados 146, dts so
Sondo: sthidos 199
tintes irmicota, asber:
Baraa*................. 177
Brigae................ 165
Bigte-i acanaa........ 3
Estaas............... 6
G leras................ 14
Hiatos.................
Ltgres................ 4
"taebos.............. 55
Folsais...........*... 7
Palhabotes............ 6
Somaea............... 1
--------445
Dtttes psrtoncem aos dts metet primeiros de
minba admtoittraco 189, a aoa dase mexes de
corridos do 1.* do iantira a 31 de dazembro de
1862256.
A foreoloa toctorrot prestidos tom a miior promp-
tiaao aoa eageioteo navios *m verigo:
Palies frantete, Inkermann.
Calara anerfeana, Emily Farnum.
Eataoa inglesa, Jfary Ana Gann.
Barta iogleza. Colima.
P'tatbo ingles, Wmnderer.
Bares francesa, Jean Paratentier.
Paticho bollan ier, Sarn Jtndrik.
Patacho banovoiiano, Atlantic.
Algant hs, os qaaes o vosao vapor Caaaragi-
** atrantoo i ioevitavel perde total, eeodo am
daliea a barca inglesa Colima, qae tendo, nr
ottat.ao da [sabtda no dia 3 do agoito de 1661,
cntdo pere solavent enceibtra sobio oa baixo
o ratifes qae bordsm a pona de Ollnta, o foi
por elle iala caro ama importa ote carga da aa
aucar, qaa cendexia pjra Valparaso, e rebocada
oo di* eegatot* para dentro do poito, tendo apo-
naa amata a nativa saperier dos sucos, qae
compnoham o aen earrtgtmento. Tio Impor-
tante o arrlacido oervico, nao poda ser faito se-
aso com graoda sacrificio, o o vouo vapor eite
to a ponto do intcambir am lio grava amproia.
Soffroo txtraordlariimanta, a depoia de baver
bstide roana, oileve ooialbado por carea de 5
horae, om cooseqaencie do qaa foi sqti levado i
coto, onde nio (iodo f-xer-se-lbe eeropeos, e
forro de cobre de qae precieava. Mi podando
dlepdr do oatree recorsos nasle porte, 0-la ae-
gtir ao Haranbao onde o grtnde desatvalameo
te das sgass permitiia qaa ms baixa-marea dis
mus do iaaa ae Axeetom no lando oe eeneertos
de qae corela ; ere pregaran) se poresssotca-
eiie daaantas o taclia folhas de cobro, qae Ib*
Saiuvam no forro. A desposa falta com o com-
batttvel, pratlaigam, caato do cobro o mi de
obra, fot atiptrior 4 Mle otee de ri.
Aths-o, porm. en perfeito tsttdo,- o pro-
na a ta loaga dancao at qae oatra vex bsjs de
expor-se, oa iscnocar aa para sslv*r 116:6169102
PA8SIVO.
CP*1....................,.,.,.....
Birao do Lirm*olo..............
Cooipinhia Pernaabacan*.........
F. F. Bsr4*r.....A..................
Lutroa ptrdi*..
*
100:00O|On0
4:96j'-00
1:0889620
19792(4
10:361*378
116:616|202
Pernsmbace, t do Janeiro de 1:463.
F. F. Borget.
Extracto da conta de lacros eperdas
da compaiihia Vigilante de vapores
de reboque em 31 de dezembro de
1862.
DEBITO.
P*gsm*nto H*nry Gibion........ 1:000|000
Dlvldeodee........................ 6:0000(i0
D*ipexae do Comarofftoe.......... 24:540f709
Ditenorimeoto 10 *f,.............. lOOOOSOoO
Belanfo............................. 10:362a378
8. E. & O.
CBEDITO.
Balanco do anno p. p..............
Reeebldo do 1 bote volhe veodiio.
Reboqaea..........................
Joros..............................
51:9038087
29 879887
109000
24:450*000
563*200
51:903*067
o pleito, qno por essa
trae.
A tompinbia vencea
atlvag.m tave de loteottt ao'tiVo Htionifd'
o dacitto arbitral oi taatenteda pelos lnbaose
00 palt.
Si por este la3o tom a aomptnhia prtstado re
levantes servieoe ao commanio, tio raaoorco
sao os qna tem olla praaiado so goerno, aar-
ii do i caasa da hamanidade. Aaaim foi o Ca
inaragih* daaa dlffareotae vates 4 Goyaona levar
mtdtcos, anabalaociss, Inm para hospital, dl-
nheiro etc. som qaa por leso pertebesse ama re-
uiaitricio qaslqaer.
Aiairx ttmbem, qae por ocessiio do sil *p-
oi>*c*r o ebolers, f i ello ao Ceari mediente e
Jvf jai* do combaivel lomenl, Alea dette*' J** Hygiao do Ssaie Ga'lvlo.
Psrnambaco, 2 do faoelro de 1863.
F, F. Borgtt.
Reviso do jury da comarca do Recife,
feita aos 13 de Janeiro de 1863.
Foram qaalificados j.iies de fecto oa eidsdiea
ssgtiniea :
_ (CntlnasSo.)
Gadao D-aga de Lacerda.
Gong.lo Jos Affonso.
Gsraldo Hanriqoes de Mira.
Gildino da Silva Martina.
Geoatno Joi Tivare*.
Dr. Gtliioo Ferreira Gomes.
Gnatavo Jote do Rago.
Geaioliao Joaqaimile Miranda.
Galdlno dos Santos Nanee de Oliveira.
Harcnlioo Rodrigase Piohalro.
Ctpitao de fregata Hermeaegtldo Antonio Baiboia
d* Almatda.
Hyc-polito Joa Roberto.
Hennqae Jos Al ves Ferreira.
Herrcloo Ferreira da Silva.
Htrcalaoo Daodito doa Santos.
Ueleodor* Fernandas ds C'ui.
Hermenegildo Coalho ds Silva.
llar.rlqua Stole.
Uoraiio de Gaamlo C^alhe.
Hypoolito Cassiano Vaacooctllos di Albsqaerqae
Maranbae.
Hersnls'O Aires da SU*n.
Harmioo Egydlo de Flgesiredo.
Hercelono Daarte de Miranda Hinrlqua*.
Heoriqae de Mlrand* Heortqee*.
Hsraulaoo Antonio de Moraee Carvalbo.
Iamael Ceaar Daarte Ribeiro.
Igoaci* Binte oe Loyol*.
Dr. I % naci Nery di Fonaeti.
Or. Ignacio Firmo Xvi*r.
Ignacio Pedro da Nevos.
Dr Ianoceoolo S'rafico o Atis Carvalbo.
Igmcio Nanee Corri.
Uonio Mt'quti di Coita Ssaref.
Igottio Mtaoal Viagif.
Igoacla Alvet Montelro.
lgonio FriBCitco Peraira da Silva,
feronymo Joi Boato flor.
Joso da Canba Magalbiet Jnior.
Dr. Joao Padre Madaro da Footoca.
Joao da Costa Lima Jaoior.
Joso do Slquolra Cimpello.
Joaqoim AivesMorein.
Josqalm Joa de Sicl'Anna Barro*.
Joa-joim Dairo Tslles de Siaxa.
Joa Pdro da* Nave;
J Mircilino da Silva Braga.
Jos Jo'qaim Dia* Faroandt*.
Jea Marcelino da Re*.
Joa da Si Lellio Jaoior.
Joa Francitto de si Lettio.
loi Gmcil'ss Tarret.
Jote Piale di Fonttca.
Jos Josqaim de Si Leitio:
Jos B pti.ta da Fumeca Jnnior.
Dr. Jut Jieqolm do Soasa.
J"i Jeronyoo Bostolffor.
Jote IilJoro Pareira do Rila.
Dr. Jos Antonio de Flgaeiredo.
Dr. Jis Raymaodo ds Coita Manosea
Dr. Joaqilm de Monea Sirmeato.
Jote Goncilve* Milvoirt.
Jote do* Sinto* Nove*.
Jo doe Siotos Nevee Jonior.
Joaqaioi do* Sictos Nevti.
Dr. Jalo Lias Ci'ilcsot do Albq*trqt.
J J Praniieco de Piula.
Juttino Ptrti't de Ferie.
1
)
Jos Perelrs Talxeira.
Joio de Frenas Barbosa.
Dr. Joaqalm Pires Machado Portilla.
Dr. J t Seeraa da Atevedo.
Joa J.rcr.ymo de Sau:i L'moaro.
Joiqalm Silvador de Stqaeira Cavaleante.
Dr. joi Ltandro e Godoy VaacocccUo*.
Joio V'tente de Torras fitndaira.
Joaqaim deAUtide Pinto.
Joiqelm Bernardo do* Bels.
Joi Candido Vugas.
Joio Fernsndee da Crar.
Joio Farrelrs Vilells.
Joa de Aqaino Foosocs.
Joi Mti Ma Dr. Joiqalm da Aqaino Fontets.
Dr. Joio Jos Piule.
Dr. JoSo Joi Pinto Jenior.
Jos Egydlo Ferreirs.
Juia Chuostomo Faroandee Vianna.
Joio M'ra da Alboqaerqae Olivolrs.
Dr. Jaao Francisco Teixeira.
Joio Miooel de Ctatro.
Jos Altxsndre Riboiro.
Joio Alvae Quintil.
Dr. Jote F.-I-.X do Bro M Jacome Gorsldo Msrls Lamscbl do Molla.
Jos da Fooseca e Silva.
J t Candido de Soasa o Csstro.
Jos M.xiDjl.no Alvos CiVilciLt*.
Jooe do Raga Pacheco.
Joi Ribeiro do Amirel.
Dr. Joio Ferreira da Silva.
Dr. Joa da Ctnha Talxeirr.
Dr. Joao Vitante da Sit'a Coiti.
Dr. Jerooymo Silgado de C*tra Attlo'v.
Dr. Joio Diotx R b.iro da Caoba.
Dr. Joa Roberto da Caoba S.ilae.
pr. Jote B*ra*rdo Gilvao Alcoforado Jnior.
Jos Eitia de Oliveira.
Joa LattPeraire.
Joia P.reir L>goe.
Jote Barbosa da Mirsoda Santiago.
Joio di Cachi Stares Giimaries.
Joi Joaqeim di Coate.
Joaqaim Lopes Mche1o
Jote Francisco de Moar Da*.
Jote na Rochi Pccnho*.
Jo.qaim Ctrdoso Ayra.
Joaqaim Laclo Montelro da Foniet*.
Jote Antonio Piolo. *
J'*j X.viar di Fooatca Qtpibaribo.
Joao B'ptlsti do Reg.
Jo Xavier Fiastioo Kimoi.
Jote Aifodo da Csrvslho,
Joio Btptlsta Ceear.
Joa Pedro da S>lva.
Jos A -.ionio Pareira da Silv.
Joae Caoegaadee 'a Silva.
Joaqaina Joa de Soasa S-rraoo.
Jaao Joaqaim de Siqaei-a Varejo.
Jovloo Eptftnio da Ctnha.
JoaqaitD Pedro dot Santo* Bexarra.
J a. Antonio da Silva Peraira.
Joa Peeaciaeo do Moer.
Joi Freociaco de Salles Baviars.
Joiqalm Teixeira Pelxolo.
Joa Pirea Ferreira.
Dr. Joaqaim Barbosa de L'mt.
Jsoaerio Coasta celo Monteiro da Andradt.
Joio Carnei'o Lins Sorisoo.
Joaqaim Jos de Fariea Navee Jaoior.
Joaqaim Peiro Birrsto de Mello Rogo.
Jote Tbimax da Age-lar.
Jos Alfonso Farreire.
Joiqeim Jos ds Mirsndt.
Jos Ribe'ro Gnlmiriee.
Dr. Joto Hoi-orio Becerra da Meoosa*.
Jo. de Barree Corita Sette.
D- Joso Joa Ferreira de Agulsr.
Dr. Joiu C.piiinna Bendelr* do Mello Filho.
Dr. Jallo ae Su Gslmsriee.
D-. Joaqaim da Costa Doarado.
Dr. Joa Loerenee de Metra Vasconeel
Joio Valeotim Vtlell*.
Joa de Vaaconcello.
Joe Felbpe Nary da Silv.
Joa Affonte dea Santa* Bulos.
Joaqaim Ferreira de Penba.
Joo Alheaste Botelbo.
Joio doe Santoa Parto.
Joio Hermenegildo Borget Dinls.
Joio Bajuna de Caatroe Stlve.
Joiqalm Avgeato Ferreira Jecobio*.
Dr. Joe doa Aujoe Vi aira do Ameiim;--
D'. Joaqaioa Jua da Foaeate.
D-. Jorge Dornellaa Ribctro Pettoi.
Dr Joaqaim Jote de Campos.
Dr. Joaqu'm de Oliveira Soasa.
Dr. Joao as Silva Raso*.
Dr. Jacintbo Pareira do Rege;
Joio Pinto de Lamoe Jaoior.
Joaqaim Fraatieco Larra.
Jea Fraociaee L-n.
Javeocio Aegaato do Atbyd*
Josqalm oa Gaamio Coelbo.
Joe Maria Freir Gaaeiro.
Jea Joaqaim Aotaaei.
Joaqaim Javeneto da Silva.
D'. Joa doa Santos Nanea do Ollveir.
Juia da Snve'ra Borgee Tavore.
Dr. Joaqaim Jote de Mtrande.
Dr. Joa Sergo Ftrreir*.
Jv* Roaopisoo doa Smtoa.
Joo Antonio Visita de Sonsa.
Joa Antonio Lopes Getmatiee.
Or. Joa Honorio Be.aira do Meneses.
Joa Jernimo Montelro.
Josqaim Antonio Carneiro.
D-. Josqalm Antonio Carneiro da Caohi Miranda,
Joio oa Silva Fariea.
Jernimo Pareira Mwis.
Joaqalm Ml'eto Maris.
Major Joao Berc*odino da Vaetoncello*.
Joio Montelro do Adrada Malvinss.
Joio Jos de Azavedo Sant-jr.
Joio Pedro de Jocas da Malta.
Joio Gregorio das Santo*.
Joaiei i, de A'baquerque Me!o.
Jos Heoriqae M*cbedo.
Jote Uygino ce M reod*.
Joaqa m Hsnriqae da Silva.
Joa Heoriqae aa Silva.
Joa Mar.elir o Ai" Joa Carioio dQaairox Poetect.
Joaqetm Jote Alee* do Alboqaerqae.
Jote Velloao Soare*.
Jos Antonio Bastos.
Jea Fraociico do Reg Barros.
Joio Igoatio de Medetroe Reg.
Dr. Jo-qeim de Soaxa Res.
Joa Joio de Amorim.
Jeio de Si Lhio.
Jrolleodt Ci'ilctntide Alboqaerqae.
Jote Paulino leAlmaida C Jos E eibio B.rg i Ucr.i.
Jos G mcalvfj Os Porciaocmls.
Joio Cvser Calcnti de Arbaqaerqao.
Jote Gorgooio Paca Brrelo.
Joa Pedro Velloso de Silveir*.
Joao Chrysostomo de Aibaqaarqaa.
J-'o Joa da Albequerqae.
D-. Jote Robeto de Moraes a Silva.
Jos Btatqaa LlaDo.
Jote Aottnio de B no Basto*.
Joa Oatrte Rmgel.
J--.t Aotooto de Ollveire o Silva.
Joa Flore co de Oliveira Silva.
Joto Joaqaim ca Cete Geimarie.
Joaqalm da Aeaempc.io Qaeiros.
Jote Cunea Leal.
Major Joio Fe ntaso do Rago Mii*.
Jo ge Vctor Ftrreira Lope*.
Jota Mamede Alvea Ferreira.
Joa Thaodoro de Seons.
Jeaaioo Ferrelre da Silv*.
Jai Ignacio Perelra da Rocha.
Dr. Joa Bernardo Galvio Altoforido.
Jote Cetario de Mello.
Joio Loit Vutir Lteathiar.
Joaqaim Pire* Garooiro Monteir.
Joaqa m Frencleco de Alboqaiarqno Ssnlltg.
Joa Aff.nao do Rsgo Barro*.
Jai Pranciieo do Mego Barros.
Jote Lope* Gaimarla.
Joa Antonio Poolatl.
Jos Francisco Pira*.
Jote Mtrqae* de Amorim.
Dr. Joaqnlm Frsncisco de Miranda.
Jos Domlogees Codecelre.
Joi Marquae Fonseca Borge*.
Dr. Jea Rudngteo do Paaeo.
Jos Ctraairo do Rago Btrro*.
Ja.lo Cesar Viera da Amorim.
Jo.quirir Crrela de A-eajo.
Joio Lttn Actooio da Silvt;
Jote Lult de Aodrede Lima.
Jola A o tolo Cirios de Silva.
Jos Pires Campillo de Aimeide.
Jko Frtnoico do Rago Barrea Marisol'.
lote Francieco da Barroe Rgo.
Jos C ro'iro Lo
Dr. Josquim Elrtro do Morsas CarvslaM.
Coronel Joa Cirio* Teixeira.
Joaqalm Ribeiro de Atetar Mootarroyoe.
Joi Thomsz Pirss Mechado Po-tella.
Jos Frtntaco dts Stntes a Silva.
Joaqeim Padre Cirneiro Ctmpell.
Jote C ettno Ctvalctntr,
Jote Gocen Velloso.
Joa Igniclo da Lyrs.
Jo. Meodee de Carvalbo.
Joa Frar c ac de Soaxa Lio.
Joa Joaqoim de Si Brrelo.
Joio Loit Ribeiro do Firitr.
Jjo Coalho da Silva.
Joiino Coelbo ds Ulra.
Jote Fernanda* Deliro.
Joi Francisca Perelra da Silva.
Jote Pranciieo Pereira da Silva Janlor.
Jote Gomes dos Santos Pareira Bastos.
Joao Mantel Carneiro da Lacerda.
Joi Cavileaoti de Albaiaerqae rVandarley;
Jos Mitii C rneiro de Lacerda.
Joa de Soaxa Leio.
JoiMaxImitno Peralre Vianna.
Joaqaim Pereira Vianna.
Joao Cirneiro Rodrigis Campello.
(Conltnuar Hha.)
orrfcspoadencias
Para o Exm Sr. presidente da provin-
cia ver.
Comsrcs da Boa-Viau, 16 da jaaeire de 1863.
Sr. redador.Bsiimte atrrrado flqaal.qaan-
do, lende o tea Corto o. 188 da 15 de detom-
bro do anno passtdo, deparel tom ame portarla
do Exm. Sr. presidente de provincis, em qaa no-
rreiT, alteres da 4a tomptnbia do batallad o.
47 do municipio di Boa-Vista ao guarda Fellope
Nery da Si ve Amorim : o nio era para deixir
da Bctr'admirado, porque, clsando o trtlgo 48
da lei d. 603 de 10 de satembro de 1850, qae oa
oomticio do* offiettee deve-*e obaereer a ordam
gra leal da aettsto, a iseo nio ae atienden ; pola
xisttndooa mesma cooipschia trss sargentos, a
Sr. commandaote do bslslbo prepox e nm lim-
pies gairde, praterlodo aoa ditos sargeetoe do
sccetto qae por dlreito Ibes corpitii: por tinto,
Sr. rededor, -ja esla adverttnea somante para
qaa, o Exm. Sr. prec!deote';ao provlaaia eelbe
qae nio obstante se sosa continaidia ordena a
tal retpiito, todavle o commendento do bs-
tilhio do menitipio da Boa Vista pralic* do
modo qae venho do diser, o o qae mili sdmirs
4 ter o Sr. commsndinto saperior dsdo a ana in-
formaajio, accrescendo qae o dito slfaras ho-
mem ae mioe prscedeotis.
Qe.ira, portecto.lSr. rededor ioseiir no sen,
conciltteJo Otario aittt poaess liohss, qae mal-
lo tbo sabara agradecer
Om inferior Boaottfano.
Brigae nstiootl Olinda, psrs o Potto ssrrtgt-
rsm :
Billar dt Oli'sin, 200 birris eem 1,000 srro-
bss da assaesr.
acaBekedorlR<*ie renala laterasut
Serasea *! feriansirs
Raadlmantododia i a 7 3:8691583
Ida*, da da f.......S:780i096
Rendlmonlo
dem do di
C**lMtlaa4o *ara>vlael*a
6:649,679
de
9
di* la 7
14:831*395
5.193S510
20:0t6|905
Pu>!icav6c* pedido

i
V
/
Todos s medicoi que
oipscialmeote se tem deliesdo a cara daa enfar-
midtdee dae erlancia, avseveram qae as pastl-
lbas vermifegas de Ksmpe remedio o meis ax-
Ceilantt elBcax qae ele hoja tem tldo con ba-
tido.
Aibim-ie elu exelativamanto proptradat
com attabitanciii vegetiee as meis salatifetes.
O sea eabor delicioso, uto t nem doroa o prodaxm o ten effaito completa-
mente sem qna tej preciso logo immediats-
metite asir de neohoma eapacia do lu-gantes.
Tanto ae miea cerno oe propiioe fllbt -hos nanea
doaeaparem dellaa, porqae to as prtmatraa tem
eomplete conOanc* nae pietllhaa estee a timos
ss temsm com o msior prsxir imsgioavel.
Deede qae eetae admira'eis psstllhes foram
desaobertoa todsa aa demais veimifagos ssqae-
rosos teem eldo qoasl iotalramanta ataadontdo*.
por todo*.
A* putilhis fe K*mp ss acham lindsmente
atondtctooadae dentro de fneqainhoa da cristal
nio i psra a tea boa exportscie, como pers so*
cootervacao contra toda* as vicistitades dos
tom pos.
A'venda em todas ia lojss da drogss bo-
titss.
gongtgiijo o poirto
Naviot en^radot no dia 9.
Ilhi de Ferntncio4 dlaa, blata meionel Sergi-
pao, de5t tonelada, sepili Htnriqoe Joie
Vieira da SUve, aqaipegem 7, em lseiro ; ao
cipltio.
Micei o porto* intermedios21 borss, vapor
netionsl 3t*aman7pe, oe 337 toneladis, com-
mandanta Meoeel Joiqalm Lobato.
He>re31 dise, brlejte (raottx Parahil, de
340 toneladis, ca.itio I niel, oqalptgom 1S,
ctrga differentos meriadori** ; a Tisutreres
4 C.
Terra-Nova-39 diaa, patacho ingles Thomaz,*
163 tooelsdss, cipao John W. Sbaooon,aqai-
pegem 10, carga 2,340 barricas com escelbio ;
a Johostoo Pster & C.
Liverpool47 disa, bngsa inglss Bug Block, da
231 to' elidas, capttio W. Robeitoo. cqitpa-
gem 12, carga fistolas o ostros gneros; a
Mills Laibam A C.
Trapsni55 diss. brigns irg'ex Harrier, do 164
tonelsdas, capitio \V. Simpaon. eqaiptgam
12, cirga til ; a Jobniteo Pater & C.
Liverpool- 35 diae. brigae ingles Flying Said.
de 160 toneledie, capitio P. S. Feieal, eiui-
pegem 10, carga faxeodas ; a S.amera Bro-
there & C.
Aatn'o tahido no mttmo dia.
Barcelona Samaca hatpabhela Farortlo, capi-
tio G. Beltrto, eerge algo ao.
Obaaivatao.
Sp*nd*n delsmstio para o Rio Gnnde do
Norte a eicaoa .irglexa Breclra, capitio Doiy,
com o rretn.o lattro qae woexed* Cadlx.
SONETO
Ao insigne artista Martiaho Lnande.
Soma artitta daveo aer elogiado,
veri ser C'H!0i o tea cintor,
Qae ere p're taotir eom tolo o ardor
Qae merecer ARTISTA inblimido.
E' bom ponto p'rt ti aeree t'roado.
Pola mi do am pobre viedor.
Devore or nm tniodo Stnhor,
Ume e'eda do loaron to aer dado.
Ma ta qaa t genere so o bomfasejo
Nio has do despnaar a 1oipiri(o
Qaa por II foi tretda netts ensejo.
K sendo da mea pe to emani(ia
Attrevo me e pedir-to o qaa dotis
Ressbo ARTISTA RE ests oblico.
*
Rsdfs, 7 do fevoreiio do 1863.
COMMERCIO
(fixa Fili?l do Banco k
Brasil em Fenimbnco.
9 de fevereiro de 1863.
A caixa filial descont.-i na correlo semeoe le
tras at o preso de 4 mezes pela taxa da 10 O/o
ao a-no, eaa de acallo da propiii ctixt pela taxi
da 9 O/o so snoo.
O ser etario,
Jos Mmele Alvea Ferreira.
Praape alo Beelfes 9 ele fevereiro de
18*33.
Al i/Miro korai ia tari,.
C0T4fiBS oritcuis.
Anotar porgado1*900 uor arrobe.
Dito broto de MacelolfSOO por arroba poete
e bordo.
Algodio do Mcelo 30*500 por arroba paito
a bardo.
Cambio.
Sobro Londres90 d|. 27 1/1 a 27 3/4 d. por
Frod. Geimerie*preeldontoa
Gao: Patinensecretario.
.Staaeae*.
toadla* te tedia 1 a 7
dem do 9
75:673*006
3i.t56**87
108:329,893
Inaesal* dtti ssllmasV
felemaseanades tom lateadas^
a na leaeres^
Veltmtisihldeateai lateadas.. ~208
a a tora generes.. 32
330
Deatcrregam no dia 10 de tevoreiro.
B.rca iogleseMeteertinio do podr*.
Ptitho ioglajPlorantebat.iho.
Brigae frneos Perahttamercadorier.
Iixiporiaco.
Patacho ingles Flortnct, viu o de Torre Nev,
consignado s Johoiton Pater Si C, maoifestoa o
segal ote:
3.340 barritss, bscslhio; sos mesaos.
Exportado
do da 7.
Pattcbo Ingles Biny. psrs Liverpool, cirregs-
ram :
Stnodere Brothsrs 4 C, 10 aaccoa com 61
rrobs* e 10 libras de algodio.
Barce ioglote I tabella Ridley, par* Liverpool,
ctrrtgaram ;
N. O. Biober & C, 191 ssssss som 1,040 arro-
baa o 30 libree de ilgodio.
Jos Soaroe Pinto Carree, 1 lets com 30 libres
do oleo do cttptb -a.
Patacho portagaea Scuta, para ilha do S. Mi-
guel cirrege-am :
Ctrvtlho & Nogotirt, 200 moles da sola ni-
ciontl.
Brlgaa pertogaex Millo 1, para o Porto, car-
regoe:
Hanoel Piriirt Limego, 1 birrtci oa 6 erro-
bu e 34 libras de Mantear.
Brigae hetpsohol Salvador pira oa portoa do
Ro di Prate cerregaran :
Amorim & Irmioa, 175 malea barritu com
1.001 arrebu o 13 liorna dt istatir.
Ettaes
O D'. Trlalio de Alentar Arertpe, cfflcial aa im-
perial ordem da Reee, jais eepeciel do com-
moroial detti cidade do Recife de Pernembeco
o eee termo, por Sea Megeitade Imperial e
Conwilaeiooet o Sr. D. Podro II, qae Deai
arda ola.
Ftcoiabir aei qet o presante editel iroa,
qaa no dia 3 da mateo do cor oate anna aa hajje
ai rematar por Tenca a qaem mate der em preca
pablica repon da aadientle reipectlve, a taa.
tirrea alta na raa do Forte da fregootia de S.
Joa n. 4, e qaal tem den calas, doas qotrtcs e
cosinhd (ore, o ee atht em mi estado, avallada
em 5u0*000 ; poiteocente a Joa Vtrlaatmo doa
Aojos, o vsl i preca por execaco qae toolrt o
metmo onctminhsm Monteiro 4 Sosres, o ns
falta de licuantes, ssri arrematada pelo preco de
adj editic.3 o tom o a batimento de lei.
E pere qaa a noticia thagae e quim cenvler,
mtndei putar oditeea, qae icria iffludoi noi
logaree de seitome o (oblltadee pele isprensi.
Dado o pissido oeiti eidade do Recife de Per-
nsmbnco, tos 7 da fevereiro de 1863,41' da inde-
pendsntit e do imperto do Brssll,
Bo Manoel de Cinelho Paea do Aodrade, oe
trl-o o inbacrtTi.
Trltio de Alcocer Arirlpe.
em31 de dfzembro prximo pastad,
a razao de 7^800 por act^o, de coofor-
mtdade com as ordem recebida da cai-
xa central.
Caixa filial 19 de Janeiro de 1863.
O guarda litros,
Ignacio Nunes Correia.
Caixa filial do bateo do Brt-
sil em Pei.aErituco, 30 de
Janeiro da 1863
Constando a directora da caixa filial
do banco do Brasil em Pentatxbuco,
que muitas pessoas tem recusado rece-
ben as notas de 20^000 deste ettabeleci-
mento pelo facto de se ter annunciado
o recolhimento das mesmas em 1861,
manda a mesma directora (ter pubf-
coYjue o recolhimento a que le proce-
deu nao foi total, mas sim parcial, afina
de reduzir o numero das que le acha-
vam em circulacao na conlormidade do
disposto no artigo 1 2 da le n. 1083
de 22 de agosto de 18b0, em quauto o
hanco do Brrsil nao se babilitafa a fazer
o troco de suas notas em ouro : pelo
que se declara que as referidas notas de
20$000 continuam em circulado, tendo
curso legal e lit/re na conformidades da
lei n, 683 de 5 de julho de 1853.
O secretario.
Jos Mamede Atas Ferreira.
OBRAS PUBLICAS.
Nao ttndo tido apreeeniede, do mmlarmUaa
com ti doelerafee poblicaatea aoeU avba #0 1
eo altlmo de detembro prixtmo pstead. prftg-
te elgame > are a orremtocio do teltj.ment tea!
eyateme do parallelpeipoloo dae rama Nevo, do
Cabogi, Croepo, lrr parador e preca Oe ledejej-
deecla, aeeim como de rae de Cetelo do Metilo
a t o oltio ds Igraja do Corpa Sanio ; o director
da repertico dae obree pablitee oo'amealo ete-
algna o 1* de merco prximo fulero, at I eaa a
hora da tarde, pera o recebimeoto dsa ti ipeaM
vae propoatae, em certa lechada Strimdao aw
Exm. Sr. prastdeate da provlpcie.
Oa pretendentes deverie gei.r-ee peeoo redbrt-
dss declaracoaa, qae aqsi ao rspradsnaea antrisov
ueatripcao o orgemento acbam-eo exnostao aa
(cretarie da meme repuUcio para *erem exe-
minado*.
acSi.rtlori (*'"Pa>vlt*7 da
lOOS.
O direeter interino.
Vctor L-ewtter.
OBRAS PUBLICAS.
Por eete directorio ee fax pebttce ana*
** propestaa at o da 81 ao easraeave.
a
Decfaraf os.
Correio geral.
Relaco das cartas seguras existentes
na adnaiDstraca i correia desta
cidade para os senhores abaixo de-
claradas.
Antelo Fiortnajo de Magalbite.
Aniooio Jeiqalta da Ctnha Vianna.
Antenio Lope Redrigaas.
Corlolano Aegaato do Loyols.
Dr. Cuero Alvea doa Siotoe.
Prentiece Vicente do Vaetooaalloe.
Dr. Fnnc'ico de Cervalho Prelie.
Frentico Xavier do Hattot Tollos.
Joaqaim Pinto Ferreirt.
D. Jotnna Joeqnina di Silv*:
D. Lia rima
Joaqaim de OHveire Griroite.
Mercolioe da Silve do Naetimeoto.
Joei Felielaoe Machado.
Meodea & C.
Por caa sabdslegaeia te f x pablito qaa so
aba ratolhido i deieocio, Boaiftcio, o qatl do
ilsran sor eeersvo da viera Dooereoo, e foi praae
para maia da 10 horae da noite do ais 8 do cor-
ralo pola patrelba rndente, tamo *a*p*ito de
ender (agido : qaem i* jolg-r com dir to com-
parec, qna provaado, Iba aeri entregan.
Sebdeiegaci* dos Afagsdos 9 de fevereiro do
1863 -O itibdolrga'o,
Pedro MsrisdeAbreo.
^nta Casa da MJsercor-
ia do Recife.
A Illaetrisaima jtott adminlitrni't de Ssnt
Csee de Miesriterdie do Reiifs mende laxar pn
Mito qae no die IR do terrete, ne asa de
aeae soeeQes, pelas 4 horas ds tardo, con-
tint a prii dte rendas das cts*s ibiixn deca-
radia, pelo tempo do nm enno. O* pretandeote*
devom tompiroter acompsohsdos de sene flsdo-
roe, on atenido* do ca tat destea, o exhlblrem
docamantaa qna provem teter os mosmos pro-
tsndentes quites com tJSinli Caca a terom toas
flsdoree preprl- tariee.
fina da Medra do Dea*.
N. 22 partlcnlar e 9 pnDlico, am an-
dar ..........4009000
N. 83 r*r lita lar a 8 pnblico, cata ter-
rea...........3608000
leseo dea Bala*.
N. 39 pirticalai e 18 pablice 2 indorea 303|008
Raa da Caala do Recite.
. 72 par lita lar a 30 pablito 3 todtrea lOOOfOOO
Rae do Amorim.
N. 54 perticalar e 21 peblito 2 andaret 5008000
N 55 partitnler a 14 pablito cita tor-
rea ...:.:.... 96j)000
R. 5S pirile slir a 26 poblico ta n ter*
'a........... 968000
Ras do Bargo*.
N 69 psrtlcalar a 21 pnblico cass ter-
raa............1001000
Raa da Smala Velhs.
N. 79 partlcnlar a 134 pablito 2 an-
dares. ....:... 4OS8O0O
Travesse da S. Pedro.
N. 28 pertisnlar e 2 publito 2 tndaree. 6038000
Sitio do Parnameirlm.
N. 1 perticalar........476JOOO
N. 2 partlcaler.........1208000
Sitio do Pomo da Cal.
M. 5 perticalar........8S18G00
Secretoria da Stnta Cace do Miserieordia ale
Retife, 6 de fevorotro de 1863.
Rae do Seb.
N. 12 pirticalir s 3 pablito, tm tet-
ras............2408000
O aterira,
I. A. Cavalcinti Coaaaeiro.
Santa Casa da Misericordia do
Recife.
Do ordem de Illme. jante adminietrttlve de
Santa Can da Mieerttordie de Rocllo (ac poblite
qoe por convenci huida entre os merdo ,. os ms
jor Jos Jesqnlu Aulones o Dr. Joaquim de Soa-
sa Reie, ectroa eeta do raes no hospital Podro II
em logar do pilareiro, qno tlohe etdo nomeedo.
Secretarla da Sama Caes de Misorieorlis do
Recife 4 de fevereiro do 1863.
O oeeilvio,
F. A. Ctvoicenti Couaie.ro.
De ordem de 9. Exc. o Sr. presi-
dente da caixa filiil do banco do Brasil
nesta provincia se faz publico para co-
nhecimento dos tenhores accionistas, que
o tbetoureiro da mesma c>i.xa est au-
torisado a pagar desta data em diante o
18' dividendo relativo ao semestre lindo
sai
P-
sbtav
prisa oc-
ian do totumete dte meo Nove, Ca
Crespo, do Iaperedor, o da praeo aja L
deacia, aaeim sano o me de Cdate da
t* ao oltio da igreje do Corno Sao la,
teme de peralleleplpodo*.
O* preieodeulee deverie aprtoeater oaa
poiti* em carie fachada aa meio die, ao
da procidencia.
Compro a n.aimt directeria onet
nboree propeoootaa qno entro* ee .
propoilat e depota dae iaformefoe _,
tari preferid i aqaalla qno lor tontidorado
vaotejoea, nio s em raliajao oa prece alo
bisgi qaadrada da talc^mooto, mate abada i
to a brei:.de de eaa conclaeio, a rtasttt
gtrintiee ae contrato o tan beta qoeai
soso forme doe paga man lo a.
AdeicrUcaoe arfa anee lo sebem so araoitoa
so eismo doa pretoadontoa aa amoratarte deata
re pe ni eio.
Diraatoria dae obree aabUcaa 1* a
de 1862.
O direetor iaeariae.
Vctor Uasaaav.
OB8AS PBLICOS.
Caifamente da riafele.
O director die obraa peWie.e em ca
to da ordem do Exm. Sr. aretotdaoto di
ele do 17 do torrente, declare eejo 'coaeearresiSaa
do caitamente o eegota o as naa lleva,
Crespo, Impersdor o da pneja ta laaten-,
isum cemo ds ra di Ctdeia do Recife at o
de Igraja do Corpo Smto, qaa, osa odaMta*
s coodQaa ji acceociedaa para baa daa
postss, sori profertos oaaeXle afea eaaea Oca* ai
trae venta|oeaa moU aa aproximar oa aaa aa
tta ee cantea :
1." O celcemoote en moa eoiasa Ha aov d
vidido oas 4 leatoae, iimsrihiaetinds a as
metra a raa Nava, a soansda ao meo laeeraao *
entro sata a panto votaa a Recle,
e raa do Imperador o a qetrte a roo
do bsirro do Recife; e oo ro
marea ri pritoe oio io pere
como Isas bem pera a
saae sai90as.
2.* No ceao da nio pritMipter a _
etrt 00 prsto eetlpaledo, eefrevi otaa
rexie de 5:006mOOO par tala mea di
meima por cada eetcae qno daa ser
ao tsmootemaem para iaaa 1
8.* Para garaatia da pega.
da qaietqoer eatraa maluaoo
niariaa impoetae ao cantaatanto .
antei de tometjir o oelasemeata. aa
provincial oa am ilgem eeUbe** al asalo
rio deeignedo pola itieldeatte o o
ts, a velor do 60:0008000 ota oes...
da divida pakiteo geral oa proetaariea, aa
do eompenblso gaiaatida*
clal en gerel, oa prattari
roia 100.0008000 am prodloa rsaanbeatd
I i raa a d eaa be najada.
4.a Qeinde a garaatia
(io precedeote coaalatlr a
e o contrato fordago om dio f
coco, aeri eempra retido na saatas
nma quarta parto at a flaai
menta da toe)ea|aa abroe.
5.* Aa maltes mencionada* ae taadicAo V, sa-
rao impaatee ao eaetreUote par aoviario o
eidsoci*, procesando lofrtraa;ae ato a
flecal do caigemente o da tbeeonrsrte ,
e de sadiencia do meemo errometaoto, o IsVo sa-
rao cobrado* admioUtratitemot-te pelea valeyoa
depoeitadoa oa pela la pac nelo das sieeOet^ao
retidla on de qateaqeer qtsantlae l*vldB a* cecj-
trataote, eem mala recereoe, o par vio tm na-
eecao qaaate eee pradlee o ota qeenSa
.' O tootrittnU reoeoderi exi

f
b.* O contraltnlo ronaneiar exsreaoansaata a tj
qaelqeer restitelce doe aobtoeHtaa mattaa sea a
qoalqaer tedemotcecie a qaa 00 jalgao tem ds-
reilo, e abrigarte ha a aaaca roateata loa p-
ranlo a preeldeoda on o eoattabISe pva'taaeaM..
por Utolo ilgem qae seje, aom miim* do larca
m.tor o eelvee ae qae 00 feadsrem ota atoa eaa-
nlfoeto do aaadKao aoa orcamoataa. reeeabtdde '
poli repartfljio des ooras pobhtes.
7.a Nie poderi o aoalretaala ex agir para aaar
pagamento em ceda aono Saascalra, aaaafa aase)
meie obra race, mate ds qoe a qvaatia ojmo pata
iteo tivor sido volada eo ortjamoato pro
nm terco de cooelgoecio gersi para o
ebrae provloclaae a o predaete da a
dee peitlealeree, pageada-ihe a ffttm* a*a>-^
alai o joro de 7 por ceaie pelo meis qaa Iba I-
eer reatan "o at aen iolegral oa boleo.
%.' A effottieldide do contrata l.aei dapso-
denie de approvacio da' eeeacft'e ere-natal
em lado o qno sollo nio aotlvor ectoalmoaSo oa-
loiieado por le, eeado qao rieciodiaao oes aaa a
meemo eeotraio pele falta deass apareaba*, sa-
ri a toolretante pago de obra qoe boatos j m_
to psle ceostgoecio pere o colea
Samante vUgeote, paleefatareaeacw,
cofree geraee para aaxilie dee obraa
e pela cootribs>(io daa parUcalares.
Direttorii da obraa pnbUeee 18 do
do 1862.
O directo* Interine.
Vlator LHmXtatT
Consulado provincial
Pele neta do ceatalado proviacial salsa pa-
blico qae 00 30 di** tela aereados sara a so-
branca i booa do aofro do Impostada 12 par osm-
io eobre 00 est.belecimeo'os da aommataia ota
grosso e e retalhj, armatano de reaalb.r o trapi-
chea, o o 1* aemeetre do do 28 oar coarta a
asear tent do contento dee fregeatlee deata el-
dado, o da dea efoaioe, sartas*"
flnaocotro vigeole 1862 a 18 tm L_
9 do correlo, o qoe Sea aojottoo i rsapasMsa
aielta o* qae de xarem de *er pagee.
Mea do coaeolado pro'tactel So Pevaambaco
8 o fevereiro de 18S3 O abafa a Ia
aTjoacJsto Perreire Mutiae
e reeelb.r O trepe-
at tat coetto ato
rgaaiieo de ai a at-
lentooteo aa eaan
saaaae mama m
atoo i rsa>isM*a
U I! T I 1 1 n n __

DIARIO DE PERNAMB(X> TERCA FEIRA 1* ** FEVEREIft>M WX
>
Corre io.
Pda ad ein'itriQao da cacalo dicte ldid i
Ui pabllco que boje (10) ,e 9 horn di manhaa
m ponto, fechar-ae-hi mle q dve coooa
tiro vepor ostelrocllimangaapt com dettuo
aoPratldi de Fernando.
Era vh tude de autorisacao da
presidencia detta provincia, o comman-
do das armas contrata trabalhadores
para a desobstruyo dos foisos das forti-
ficacSesdesta capital: quem quizec pres-
tar-se a este servico mediante^ paga ra-
zoavel compareca na seeretaria do dito
commando do di a 12 do corrate mez
em diante eat 10 horas da manhSa.
Quartel as cidade do Recife 9 de feve-
reiro de 1863 Carlos Filippe da Silva
Muniz e Abreu, major encarregado da
fiscalisacao das obras,
Pela admtoiatracio do comi u (ax publico
qee a conformidads do creta n. 187 da 15 da
raro di 1851 a reipeetiai mitra logara abatiera da arte atraeadee pertencentes
a max da (metro da 1802, eoodemoedea a ton
amo pal* 't 138 do regl.ment doa aoireioa
da SI da desamoro da 1844 eeelilio o ommir-
ciaoia Antonio Ct ni miro da G jarais a deita tar-
tar, remita ecer-ie dan cartea sai dola-
nte a toa daacrlptoaam livro pro rio para aata fim
dntloido, a na carta da villa do Jardim da Joa-
quina Praira da Sna otra Antonio G mjil'ei da
Ateredo com ama eerlldao, dita da A -Ionio Fer-
lalra da Riha, da cilada do Parto, pira Freo tic -
o da Racha Leal, com ama proceragao, por al -
timo proaadaa aa o qaelme da lodci aa cartaa, da
' qie aa larroa o rispa.tiro tirmo que ta sagaa.
Crralo do Psroambaca 5 da fevarairo da 1863.
Dsmtogadoi Pisaos Miranda.
Ad ni mirado'.
firmo de ceniamo das cartai do mex ds Janeiro
da 1863.
Aoi a> dtss da mex da (arareiro da 1863, atan-
do praaeata o S-. admlnietrsdor mata eropre-
galoc aballo aaaignadoa ; nricedea-ee o o:i
no da 31 sarita, asoda 133 eelladei, 181 a 33
joratei nao aallidoa, na i nuertmeie de 27*065,
como coacta di fietan abaixo daclinda, caja
Importancia at dessimgada naati aato ao refe-
rido aaminlitrador thaioarairo. Ea Frmtlico
8 mn da Sil'i, i|udant contador sabscravt.
Domtngoa doi Paaioi Miranda.
Administrador.
O offitisss pipelliln.
Eiaario Firmtno da Silra.
Laix de Franca de Oh Mira Lima
limael Amarel Comee da Sitri.
Pratieanta.
Viceita Farreira da Po-ciemeali.
Poitairo.
MaQol Mrinho d Soun Pimental
CoDselho administrativo.
O canielho edmloiitrati'o para fornocimento
do arienal de gaem m cuLprimmto io irt. 22
4o regultmiots de 14 de dexembre di 1862, fai
puslteo qae (orim 'ceitas aa propiilu dos Su.
abiix > deelaradoi:
Para enriptericaa do presidio de Firuando.
AKoaio Dairte Oroeiro Viaana :
12 reamaa da pipal poetado marc grsre a 49
Joi da Caatrv Gaimaraei:
21 g 24 tapia por 720 rs.
Antonio Rodriguai de Soasa :
6 raimas da papel almeno arare a 3s200.
12 etlxaa cjoii panoaa d'aco a 4j.
Joiqtim Farreira di Araajo Guimries
lidanta da proriocia, para applies-Io om pral da
caaaa nacional, cootribaindo dene modo com o
aa frico com nueate pira as deapnaa qee tenha
da facer o Bul ora a qasstio soglo-brisi-
Apanaa hoarercomparaaldj na tribuna S. Etc.
o Sr. preitdente da provincia, a orihestra, dirigi-
da palo aaai dietlncto profasior o Sr. Pedro N.
Biptista.ldira necac.10 a ama de aais mii bri-
Ihaolaa oarortarai, no flm da qaal labtri i ace-
a, cim toda a pompa o appml, o lijdo dra-
ma sacro-paatortl
4 REVEALO
NaTILICIODOMESSIIS.
O leilo principele aa 10 horn do dia adne
mencionado.
Exclaindo-aa o qaioto acto, em raxa de reoe-
tir-ee. a pedido eral, o m amlico a appleadldo
VAUDEVILLE am doai actos, ca]o aclo final
abuttee pleaamente o do drama.
Para maior brllhmtiemo S. Ex*, o Sr. general,
animado dos msis loararaia ssolimeotos patrio -
tlcoi, dignoa-ae a dar aa bandea da maaici do
a-timo a nono bitalbes do primaira linha, pi-
ra totarem na entrada salas do thealro.
O bilhetea deade ji acham-ae a renda n i-
cripiorio do theatro, em nao do bilbetalro do
maimo, o Sr. Francisco Sacramento.
GUINDE COMPANHU
DE
New-YorkeliUmde
(C(DMJlSIIJt
DAS
Messageries imperialfts,
Ate o dia 14 do carrete eapera-ee de Europa
o vapor fraocex Beerne, comraaadenlo Aubry
de la NoS, o qaal aepoie da demora do ce turne
aegelri pareo Rio de Janelr* locando ne B para peeaageoa etc. trata-se na agenda ra do
Trapiche n. 9._____________________^^^^^
Par*\*fiio Grade do Su-, pelo
Rio de Janeiro.
Sagaa brevemente a barca naeloaal Laaraa,
recebe carga a paaeageiroa para ambea oa portoa:
trate-si com Eeltir Oliraira, na raa da Cidela
do Radfe n. 12.
Quiot-feira 12 do crrente.
O.egente Olimpio eche-ce aalorla>do a ranear
em aliso am preto da 28 annoa poseo m.ls en
menos proprli psra qaalqaar aeri;a.
Ama de leite.
Qaem precisar dirija se a raa do Sebo n. 2,
que na meama aea encontrara a pro ii puaoi
eom qoem ae pod* tratar.^_________^^^^^^
A rmn-dade de t*.- S. de Soiadede de Boa-
Viata alega daaa oropriedadea, ama defronte da
palacio do Exm. Biipo n. 15, o aira na rna de
Sile ale n. 3 : qeem ea prateiter. dirija aa ae
tbeeoarairo da rteeme irmendede.
Alug*-se
uma boa casa propria para qualquer
estabeleci ment e com bastantes com-
modos para familia conteni uma ar-
ma cao propria para taberna, na ra
das Cinco Pontas n- 75, cuja casa foi
ltimamente afranjada de novo : quem
a pretender dirija-se a ra da Senzala
Velha n. 100 no primeiro andar, das
10 horas da manhaa as 4 da tarde, que
acharao com quem tratar._____________
DIRECTOR GERAL THOMAZ LENTON.
Diradar eqaeatra W. w. Nieboli
Mae i tro io circe A. Luand* Sr.
Pelhece Albino da Coita e Soaxi.
Director damtuica Angelo Rosal.
C0IP.WOI.V PEBMMICIM
DI
^vegacao costeira a vtpor
Para Fernando d^Noronha
O reper Mamanguape, commanlaote Lobeto,
aagalrl pera Fernando de Noronka na da 10 de
ferareiro ea 11 beraa da manla.
Recebe earge et 9, aucommandaa, peeaagairoa
a dinheire a trate at o dia aabtda aa 9 horaa,
Eicriptorio do Forte do Mttoin.l.
Aluga-aa um loio e am qo rio da ama
cica terrea na ra do Pilar n. 47, meito friera o
com riata para o mar; quem pretender diiija-ae
e meama.
a b
aahe Mate cSinta Riti, meatr* Joaqalm Anto-
nio d Figaalrada ; a tratar com Taaee Irmaoa.
Av sos m tersos
AULAS DE PHILOSUPHIA
DE RHETOHICA E POTICA
DE GEOGRAPHIA E HISTORIA
DE LINGUA PRAKCEZA
Jos Soares d'Azevedo, professor de
lingua e litteratura nacional no Gym-
nasio Provincial do Recife, tem aberto
em sua casa, ra nova de Santa Rita n.
47, o curso do cada uma das disciplnias
cima mencionadas. As pessoas que
desejarem frequentar as respectivas au- ^ AGENTES EM PERNAMBUCO
las podem dirigirse a indicada residen- dj fitOflO LUtZ rff? OH'*
ca a qualquer hora da tarde. Sk ^. i
veiraAzevedpC. ,
Sa am par todoa os vapores sobra o ;
meama naneo a praxo oa i rleta, aobra
aa aganeiea em Lfebea, Fieaiira, Caire-
bre, Araire. Vnti, Villa Rel, Ragoa,
Viaona doCnt-lla, Geimaraii, Bircel-
loi Lemege Coeilbe, Baga, Penefie),
Bragenee, Acarante, Atgra, llha ta
Terceira, llha de Fataa. Ilha da Malea-
ra, Villa de Canda, Ve)en$a. Beatos,
Olveira de Axemeie, a oito diaa oa aa
preso qaa sa onrenaioasr, no sea sa-
ciiplorio raa de Cre n. 1.
SOCIEDftOE
mu mmmmn
DOS
ARTISTaSSELLEIROS
Km Pernambueo.
Por ordam de eo .ico olreciortc cea*tia
tedoe oa-seaboree aoiioa eflaa'ee pera iee-
al'em em easambles peral axiraeMUarle iarc-
feira 10-do aorranla a 1 1,2 toe da larde, eloa
do se deliberar cobre negoclea qaa aflaaiaaa a*
iotareaeea ceate eociedade.
Secretaria da eo.iedale Uollo Baeelc*ato daaa
Aritit-a Sl.irs en. Pemembaaa 7 ferscejase)
de 1863^-TbarinoCntid!o deUo-aea,
1." aeeraterte.
I laico Inio ;
Estabceido na cidade do(
i P rto. {
Digo u ebelxo aaeagnada, qee teahe
e centretedo com o Sr. Freoclaeo Aiteete Hav-
tioi a compra do oee taberoa atia oa prace de> i
eado da riieira da B a-Viati n. 6, liare e di
barajad da qaalqaar debito fie a Basas
daatr a'. o-alia 31 de lao.iro d* corieoU aa)ee>.
qoem io ecberr om direito a meeae, apraeeaW
a ne priao do tres dlae. a contar dada dla aa
diinte, e qaaai Ondea nao rae leepioeesilae*
por qaalqaar Uanaae^ao qa a aseme rt> lee
at eita data. RaeKe 5 de fererero ale I8C3.
______________Lalx aloreira da S;|a.
A age se ama caca terree tora 2 salsa, 4
qaertoe. coiinba fore a qaarte pere a ratee, saeej
grande qeiatal ledo morado, boa catltaae. e al-
gena arvoredoa, alta ro- a SU i:t a 38.
tiene parto de prtr;e : qeem e prelraler. eota>-
da-ia com Joi Amanea Go ro>riee, o* aareeae
lagar, rea da Joao Peromdea Vialra a. (O, aa aas
RuHe oa raa do Crea. o. loja a. Si A.
....... I I I I
Aoionit Angela C'ti val a tatapa.
3 ci".i**ti di aptrar peinas a 800 r.
Pare s offielaa de carpida da meimo preii lio.
Pedro Tiaoto :
2 arcoi de p con o competaotei ferrosa
7f>00.
Jeao Jja de Silva :
3 lerrotaa com coalea de ferro lorJoi a lfiOO.
3 diioa om coatiada leas aorlllos a 1J800.
6 rarramas cottaaa a 400 rs.
6 Bichte ds mirlello e 1$700.
24 fnmai sortlloi coro obia a 5)500.
gtrlopn com iepii a 3|.
12 Jlainei com ditos i T#00.
13 trtdsi lortldoa a 1s6lM.
1J triochii aonllia a 750 rs.
12 (nrroa de pialis smi tai a 210 ri.
12 ditos da garlojaa earlidoe a 550 rs.
6 compacoe da chara a l2i0.
Josqu m Ferreln da Araujo Geimaies :
12 oarlelloi loilidua a 400 ra.
6 evqeadroe de farro a 1}.
8 libree de pilhi>hi preprale a 2$500.
ilan>il Rolrtgaee da Coala Maga.be.ia :
6 aerrotaa a 58500.
10 machadle, sendo 8 grandes a 3$500 e 12 pi-
queooi do Poito a 1J>
Antonio Rtdrigaea de Saaxa :
6 terrea da trabar cortidac a 1J.
6 aerroUs paqeeoaa a 800 ra.
Aetoaie Daaru Ctrneiro Viaan :
8 liaras dc goajTie leca a lffGOO.
JaSo Oolato Bow oann :
4 deaiaa de taojaa d. -nerello, com 15 a 20
pollegilai le lirgara e 25 a 29 pilmoi de cim-
primnto a 81$
6 datiai de libn de loaro, da 10 13 palle-
giiet de lergo e 26 a 23 palooa da comprimento
a 32j.
t iinnchoee de amiralio da 15 a 16 pollegaln
da largo e H3 a ti pilnui de comrimento e 6
|>l|egalaa de groa U' a 20$.
Pera a offitina de ferreiro domaamo presidio,
liinoil Friociico da Attrelo Irmaa :
2 lollee g'aodei de 30 pollegidaa e 30}.
2 lefrae di ferro, panado ceta ame 2 arrebaa e
6 librea e me.a a 210 ra. a libra
terrobaa de ac.4 de Hllao por 13^500.
Jis Joi da Silra :
6 malhoi de farro oortiisa a 2*100.
1 chaaetogleae para terracher uo- 10>.
9 dutite de ilnnaa meia canoa da 6, 8 e 10 pol-
legedae e 2>900 a duna.
8 qaintaea >e farro da Saeta a 10}.
5 lomoi a ferro g->odti de bancada a 30O re.
libra.
6 torailhea de maojaonidoi a 1|.
8 librai detriacal a 950 rs.
flro Tmoco :
8 daiiac de liona d deibiatar, acode ama da -
xit di 16 pe legadas por 109, 3 dariai da 14 pol-
Jagad'i a 83O0O, a 4 dacas d>8 pelligadaa a
2600.
Joaquina Farreira da Anejo Golmtrlaa:
2 luisa de llame trieageltree de 8 peliegalas a
3200.
Anto.it > doa Smtoi Oreiri:
2 arrobas ds ajo ds vergaiho faalido a 1)209
a libre.
Djerkgoa Joi P.re'ra da Goete:
1 tonelada de cana 1 de pedra da primaira qit
lidale emoarrictdo e poeto A bordo por 40).
Pea a officioa de taoeelroa do dito presidio.
JJjso Jos* da Silra :
7 qalntiea de areea da farra, aendo 4 qeioties
para aeaeretaa, 2 diUa pira harria a 1 oito pare
tonela a 8|.
2 malhos ds ferro a 2|. ,
2 charros da ferro a 29.
O coaeelbo eriea sos mermas aenhorsi, qie
direm racolher oe objectoe cornoccdos no dia 11
da corrsota fia 10 horas da minha, na aecratarii
do maamo cooielho.
Sita da aeiidei do cooielho sdmialitrstiro,
pira foroatitiento do arsinal da guerra, 9 de
ferareiro de 1863.
Seoaitio Antonio do Reg Bar ro,
V l e>lr'o.
ULTIMO ESPECTCULO
EM BENEFICIO OS J0VENS
ABEL.IRD E GULHERHIM.
Quarta-feira 11 de fevereiro.
PROGRAMMA.
O volteio
cicalido pele benefitilde a joen Gelihermine.
O marnbeiro naufragado
execalado pelo Sr. Nithoia.
Acto sobre um cavallo
axecatads pelo beneficiado o joven Abelard.
As escadas perigosas
execalado por varias irtiataa da comoanhia.
Acto sobre um cavallo
execetido por D. Tbereelnhe Laande.
Iatervddlo
Acto sobre dous cavallos
execalado pelo Sr. Nichola e e beneficiado.
O cavallo amestrado
iQtroiuiilo pelo S-. A'.eienlre Laand*.
O pereba equipoise
execeUde pelo Sr. A. Laande e o beneflelado.
Acto sobre um cavallo em pello
xacatido pelo jaren Mutioho.
Os dous palhacos
execalado ocios Sre. Lentin a Rentt.
N. B. A hande-ae reetabelectdo da moleatia
qaa esffrer* o Sr. iboodiC -ti a Soasa, tem
de Irabalh r asta no1 te.
Sendo eita a altlma repnieatiQio o director
da comjrnb'i iprorattt a occiairie para agrade-
cer a beaerolaoiia do poro deati cipitel pelo
maito qae o coe'javaa, e dispsde-se siadoio,
eaeim como taloa oe artiitis, at qae da noro
rollo a em ctala.
Presos da entrada.
Gamirotec, aotrila pan aaii penon. 129000
Cadeiras............ 2*000
Platta............19000
Ai portea do eiro eaterao abarles 17 horae da
noite o principiarlo 01 trabelhes as 8 em ponto.
O eicript>rie aalari abatts para a reala doa
biihetaa da 10 horie da minbi 4a 3 da tardo, e
dea 5 horaa em diente alto flm do eepectacale.
O -director rog & peiion qae concorrerem a
eete circo, o faror de nao famai dentro do
meimo.
Oe biihetaa ad aeree ?eadidos da coofo'mida-
de com oa reapectlroe aaeeniei, a por isia de-
rerao o S-i eipectidorea lomar os iiaa laga-
res, aflm da aritar aianttmanta e canfeio
porta da Irada.
Rao ae receoert dinhiiro na perla da entrada
do impbtiheatro.
Aa coataa ooirahlis por ei'a compinhiada.
rarfio aer aprasentedei talos 01 sibbados 10
meto dia, para aarem pegas, & rae de Flereniioa
n. 20.
Por ordem da ci-iclorgerel,
W. *. Hancock,
Secretario de soaipeolUe.
Estado d3 ioglej.
Novo methodo para aprender a lr,
escrever e fallar a lingua ingleza em 6
mez.es. Obra inteiramente nova, adop-
tada em todos os estabelecimentos de
instruccao publica na Europa. 1 toI. in
8* Vende se na loja da ra do Quei-
mado n 18.
Feiior
IPMI
o Porto
pretende ngair com nn'ti braridide o raliiro a
bam aonhacido brigaa portagaax eM-llo I, a-
pitao Antonia 6onr;al>ea de Silra, tem parte de
ata carregmento pro-pto : para e rosto qaa lho
falta, trcti-ae com oa aeaa cooaigoat>rios Anto-
nio Lais da O Unir a Acerada & C, no sea 1-
eripterie raa da Crac n. 1.
Para o Porto
Val sabir brsramente s maito valeira birca
portagaixa Lima I. aplUo M. J. d Sanl'An-
ns, pan csrga piisigitros trita-ae cm 01
coniignatiriea Carvalho & Nogaetra, na raa do
Apollo n. 20 oa aom oeapito na prenga.
Ilha de S, Miguel
AI4 o dia 12, pretende aegair o petsche porta-
geex Sun > de prlmelra marche, anda race-
be algama earge e peeeegelroa, para oa qaaee tem
excellentes commodos : a t'itar oa rea do Apol-
lo n. 4, ea com o cepitao ne prace.
Ecriptorio tietdvogacia.
O bacbarel Joao Goncalves da Silva
Montar royos, tem aberto seu escripto-
rio de advogacia na ra estreita do Ro-
sario n. 21, onde pode ser procurado
das 9 horas da manhaa as 3 da tarde.
parto
Na ra do Queimado n. 8, pri-
meiro andar, exiitetn alguns evempla-
res da Historia do Brasil, por Soutliey,
que se vende por preco com modo.
Club cojun^rcitl
A raanilo familiar do crranla mat de feverei-
ro teri lagar ne naite dte 14 do maamo.
S0C1EDADE
E L1BERIES
DAS
ARTES MEGI1.4MC.4S
DE
Pen mViuco.
De ordem de Iilm. Sr. direetar feco eaien'e aoa
seiihoraa locioa e a qaim coneier, qee ce itb m
aeeilas ss rtitiiial a d-i dlfferent a dieciplioae
om na salo creadar. O qaa aa qalie'em metrl
calar, dirlian ae a casa da Sr. urdirlo, ni raa
da Cilcida n. 3.
Sala doa Irebalbos di loticd Ja 8 de ferereiro
de 186*.O secretario,
A. B. Ferreira Barroi.
Leiioes.
d'ama astelhida colleecaeda modarnia gravara
loglexec dos mals celebres arlistaa comaaejam,
E. Landeeer, P.Taylar, R Anadall, Herniog Sen,
Abeloo, Taad, Cooatable, F. Slona, Ward, atr
C. Entl.k, etc., etc.
O agente Pinto tira leilo por coala a riico de
qaem porteocer em lotea a rootade doi compras
dores, d'ome graaate collec^ao ca fioaa estampa-
leglaxaa as qaaea^eatarao expostis eo xime doo
preleadeotea na aiperi e dia do letlis, no ar-
masen da raa da C*x o. 42.
O letlo prlntipiaii es 10 horas do dia cima
mancloaado.
taEILO
DI
larri* Cvm toocinho
Avisos martimos.
aL
isboa
O ralairo e bam conhecido britna partaiac
cConcaicio de M>ria> cepitao Igoido Jos de
Oii'cln, pretende cegarr com mnlts breridade,
lem perla de sea carregamecta prompto : para a
reato qee loa falta, treta ae com a seas conciR-
oatirloa Antonia Lait no aea eacriptorio raa da Crac n. 1.
O agente Peetena roodea aoc oota a rlace
de qeam perteocer cere de 10 birria com lon-
cinbo de Miau a mate extellania em ana qea-
lideda que tem rindo a ette mercado, o qaal
ssri vendido em am oa mala lotes a rentad :
terca-fatra 10 da corre te pelee 10 barca da
manhla na porta da armaxem do Sr. Anmc da-
frenta da lfendaga.
\bbadol4 de fevereiro prximo, te
ex ahira' a sexta parte da primeira
lotera da Santa Casa da Misericordia,
nsistorio da igreja de N. S do Ro-
d S. Antonio.
bilhete* e meios btlhetes acham-se
da na respectiva thesourai ia ra
respo n. 15, e as casas commit-
sionadas ra da Imperstriz n. 44 loja
do. Sr. Pimentel, praca da Indepen-
da n. 22 loja do Sr. Soares Pinhei-
rua Oireita n. 3 botica do Sr. Cha-
e ra da Cadeia n. 45, loja do Sr.
to.
^Os premios d 5:000/( ate 10# serio
pagos uma hora depois da extraccSo e
os outros no dia seguinte, depois da
distribuicao das listas.
O tbesoureiro
Antonio Jos Rodrigues de Souza.
Farlarem na Eilndi Ni-i Da propriad.de
do Sr. Igoaiio Alraa Mo teiro, um cirillo cae-
tanho temenho regalar com pieles brancea por
cime da anca com o te-.etnie farro I. A. sendo
ferrado em arr bes 01 lidoi om cima da anca. O
meimo cenbor a*lai a qaalqaar aatoridade poli-
cial, oa a qaalqaar pertieeler que no ceaode en
contrer qaalqaar animal com cate ferro, qae o
aperchen am, pola o dooe, logo qae 01 ferra na
os negocie.
O abaixo assignado administrador
da massa fahda da Moreira & Codeceira,!
pede aos devedores dos msenos que te-
nhain a bondade de vir ou mandar sa-
tisfazer seut dbitos, do contrario o a-
baixo assignado se ver forcado a usar
dos meios que a lei Ihe faculta. Os
devedores podem dirigir se a ra da
Cruz, n. 51, ou a' ra do Cobuga',
n. 1 B
Jos Alves da Silva Guimaraes.
Gtsi com sitio
Alege-sa ama baile cesi na Cipaigi, armaxem
do Cipibiriie, em am 1 ejeeoo litio tado mari-
do, com pottao no fando do tramo pan a es-
treds, contando diti can 2nlic, 6 qairtis, cor-
rido de jaaallaa mi qaalro frerl-s, ctinbi fera,
cacimba, coebdra e qoartos para eri'doa: a fil-
iar com Jos Mina Sara, na llha doa Ritas, isa
do Seve a. 16.
Pratin te de am leltor para 11 attia
praja, qae antanda da plantaba*. qoeeafaeMas-
geota e ectirono e.r'lco ; a falltr t-a raa taraje
do Rotarlo a. 84. alta.
A'reoda-ee o engan&o S. G>apar, aato ae
fragaaxleda Serinbiam, om grao ea pa l deade
terreno lodo lerradie, mal preximoe oa i redo a
moeode, tendo da mata plag*e aerceda. aaabar-
qaa 01 perla, eicel e tes malea, a meagaae pora
cercas, e eatroa miiiarn ; e tratar ne las da 4a -
ron n. 21.
Neita typographia precisa te fal-
lar a'o Sr. Salustiano Cy naco de Sjuz.

^ O Dr. Coime da Si Per n tontliAa e gm
f reeidir aa roa da Crac o. 53, pri*elro a T
W segando andar, onde pode eer presrsele i]
dj| pira o exerdet da cea prefin atoci dj)
ca, a com aapeiialllede aobra o segaute gas,
I* Moleeliae da albos,
9 2* Ditas de pello, W
A 3 Iritea dos orgiea genita-atrlaariae. fm
Em aea accrptorlo ee deeatea aerso g
w eximlnadoo ne ordem de aoaa aelreSaa, "
^ eortecaodo o trsbelbo peloe doentes de qp
olboa. dab
Dar co ae'.tn todoi ai laa, 4ee g a J
O 10 hoiaa da manhaa, meooa aea domie- V
S5 s** .^ ?
g Pritlnr toda e qaalqaar opatecae ^
V qae jelger conveniente pera o vreaapU 1
tik rettebeleclaeLto cea aeae deent Aluira-aSe
ko
Aviso.
am prilo bom coxioheiro e pon
fexer todo o mala earelco de can
dio e acata; a tratar na travesee
28, eebredo.
ala, qae pofo
eoaa ora ce sal-
de Pj. tabea.
Alagase oaeganio andar do sobrado da raa
eatreita de Rotarle qee rolle pire a des T In-
cbdras, com commedes mra gnnde fsmilla :
oa ra do Lirramento n. 31. aagaodo andir.
JKflW -'*;:?IWIteW>Vvl fi NOtMNK
E per*U9ft luja oe miuin-J
za ru* do Qaein*do u \
33 a, de Guicnarae i
R cha.
SS compra e rsnds s dinheiro pede
aoa aeai amiioi daredoraa qua Iba pa-
gaem o que ellea ji fleeram axfr(ae e
eaerilttoa pare pegar,pola dflolii*aman
te reaolraram nao reoder fiado e stm
render ledo mallo e muitiisimo berslo.
*mmmmm mmmmm
Aiege-ae a laja ea sobrado n. 34 da ra de
Conceriie pre^ria pan offl lai a irmaten ;
Jaem e qalser peda-ae eateoder cam Fi* Jarico
ha 'O*- oa rae da Im >cri tdx o. 19.
Um confeito e especifico-para
expellir os Vermes,
lr^SSa^0
DE
Duus cavallos
THEATRO
DE
Sania Isabel.
Terca-feira. 10 do fevereiro
do 1863.
Grande e variado espectculo pastoril
aoa a diricc>o ao autist*.
^ILCX>S3dC^aa>
COMPANHI.V PERNAUBUCANA
Nayegaco co*teira a vapor
Parahiba, Natal, Macio, Aracaty,
e Ceara'
Um dos viporaa da compiDh'a segair para
oa portee do norte at o Geari ne dia 22 do
correnta 4e 5 horaa da tarde.
Ri.ebe arga at o dia 20 ao nodo die : n-
commenlea, paaiifeires dlnhiiro a frote, atg o
da de aehlda aa i horaa : eitriptorio ne Porte
de M.tt ia n. 1.
oirMiumiviiiociiii
ai
lavega$iecosteinanpo;
JaTED
O igeote Pinto farl le,la j por onti do am
Ingles qae retira so para Baropa, da dona ca-
railoi menioa a priprioa ptraaele, e ama har
da tardo do da adiia meaelooado aoo frente eo
armtxam da rae de Grex n. 41, onde hiveri lei-
lle do floea grarerea loglasaa.
Manetas do horrach* c m pea*
Da- dt ouro
O agente Almeldi far leilso par cinti rii-
co da qaem parlenaer da 80 daciea da ilcaa a-
netn de borrnbi om panma de oaro a lipii,
aeaim como porfi de caetes de borracha para
penoasds ferro.
Quarta f^ira 11 do corroate
ns rns da Cedeia do Reclfa n. 53, s 11 horas.
Rodrigo Jas Cerdoso la F.rtas a foto An-
tonio Paira daFonaest rdlram-ao para fora da
prorinaii.
Aluga-se o pequeo sobrado de
um andar e soto do beco do Calabouce,
n. 5, atraz da ra Nova, com coma
modos para pequea familia : na ra
Nova, n. li.
tt 8
S O abaixo s'iignido, profaaeor da cooa i
8 t'nr^io nerel. :ke- r'e 'o pelo goreroe de fl
pioricei', meitie de eataloiro ion o tea m
I estbele ti rento na tai No-a de Sta Ri- S
, te, offerece-ee ae cammercir, e e quem *>
Sqelxer eooatrair qaasiqaar embsriacdas lento e vapor cerno a panno, e para en rioe. caodia etc. : o< preteadeotea podem
dlrigir-so so asa eataleire, no lagar icl-
mi, oa em ene de ca reildenclc, na rna
do Nogaeira n. 7.
Jos Elisa Machado Frairs.
O bilhete n. 2875 da decima
quinta lotera em beneficio da Imperial
academia de msica e 'opera nacional
da corte, pertence ao Sr. Angelo Fajos
Correa Cesar, da provincia da Parahi-
ba, e Gcaem poder do abaixo assigna-
do.Dr. Francisco Pinto Pesi i.
O ad'ocado Mmoel Joi Peralra de Mel'o
Iraoaferio aea eacriptorio pare o primeire ander
do sobrado n. 10 da raa aitrelli do Reaario. on-
de io echer dea 9 horas da manhaa a 3 di tarde
primeire oa*
raa do"
>omp utiift tilelidado de*9
2 eeuros martimo* el
terre*tre eatabelecld*j
dj n > Rio de J*noir > dj
m AGENTES EM PSRSA.MBUCO m
em Antonio Luiz de Oliveira Azevedo dj
m & Companhi, dj
cempctinteoienteaatorisidoipsli direc- tm
toril da sempanhie de sagareiPilelida- *
ajp da, tomam egore de aariea, marea- ajp
d& derla eprelios ao sen aaeriptoiio raa dM
S da Crax a. 1. JI
mmmm %m #
O Dt barel J. Diaix Rlbelro da Canba ac-
in ea eacriptorio di na onde naide, na raa
co Cabagi n. 9, para a raa do Qedmado n. 41,
primeiro eadar
Advucfecia.
O Dr. Aprigio Jettiniano dt S lea Gel-
meria tam o sea eacriptorio raa do Im-
perador n. 17. orieaeiro andar, defronle
da igreja de S Freoeioco, Podo aer pro-
carado dn 10 boraa da manhaa ai 3 da
tarde. Reiide ras do Sito (tlba doi Ri-
lo i) n 10.
:
Fastidias Yerminras
DE KEMP
Os meninoe *j pedem & gritos^
ellas sao de clieiro, sabor e c6r
veis. A nlngaaia, a seguridade de a>
jo, o inoffeiisivo das
Pastilhas i7ermifiigas de Kemp
A PAR DA SCA
Conposir.ao exclasivaaseate fetcftal.
Bao estas pois as suas melhores e
completas de todas as recoauaenda^ajoa
que se possa fazer e com jaata> rano as>
colloco na categora d'um favorito inrs-
versal^ ,
A saperioridade das
Pastilhas de Kemp
Bobee todas as prepaerajoa aVatinadat
paca o raesmo fim devido ana aixu
pies composico o sea aroma agradav
vel e rapidez e infallibilidade coas
que alcanca a dedruiefio total das
LOMBRIGAS.
A' venda as boticas de Caors & Bar-
boza, ra da Cruz, e Joao da C Bravo 4
C, ra da Madre de Dos. ______
Macei e escalas.
Um dos raporaa da companhia laiat' pan oa
oortoa do sal at Mteii n da 25 da orienta
i ii 5 horaa da Urde.
I A arge aari reeebldc at dic 24 ao auto dii.
( HeClta extraorainaria. ) Rncommandea, paaiagalros dinbslro a frate
O artista danta Rata, eapootiaearaaate oSera- lit a da da aihlda is 1 horas: ssripttrit na
e o acodado das radia a S. Ktt. Sr. pr- Fert ds Mattoi n. 1,
DE
fizendas e movis,
Quiot* feira 12 do corrate
O asenta Pisto tar leilo pare lifeldecie em
lotea a roniala doa omoradorae de areoecio,
faxendia a mals atenrilloi de Io]i de fiieodis
da raa de Qaalmada o. 11. eedm come da ana
mobilia de crogoo a Leix XV, 1 gaerda roaps, 1
carra fru:exi, 1 eandieiro de gix, 1 aommoda,
1 par de iirroa, 2 meis. II eadef drji am adaraco, enllantes 09 prlaair an-
dar di riirlia loji.
Pratlia-ie de am criado ; ni
da rna do Corre lar do Biapo, todo pela
Plree e eequarda.
Atte atteiico
Roga-se aos senhores devedores da
extincta firma de Jote Goncalves Mal-
veira, que venham saldar seus dbitos
at o dia 1* de fevereiro vindouro,
fim de evitarem -se despezas inuteis. Do
da 16 em diante s se deverao enten-
der os ditos senhores devedores com os
Srs. solicitadores Miguel Jos d'Almei-
da Pernambueo, e Joao Caetano de
Abreu.
Recife, 30 de Janeiro de 1803.
Os liquidatarios,
_________________J M. S. Agujar & C
Predse-ae da otte centaa mil reic a premie
rtando-ee por bypotheca ama ac tarrea : na mi
da Qeeimedo o. 18, legenda ander.
- Baltir d Oreita
Porte.
deeeccem aeore. a -rece
Prarino-aa a qaam ,uer qee
ftgi negodo elgam coa eeereroe. bola, oe>
qaeesqaer bae de Maaoel Igaacto da Sea,eere.
por qaaoto ae acbam eeles sajeitoe a asa
theae.
Na pateo do Terco a. SI prodea ee
com o genro do Sr. laa Naoaa da Peala aea
re am Baberlbe, a negocie da aea Mereeee.
Qaom qelcer or a )aroe pee
qeantle de 300 a 400 cam aeraolia > ea-
cellento eccrsra, moca, que cosloaa a eiera do
ama caai, compra a Bal, asnnece pere aa*
procando.__________________________________
Precisa-se de am aiidro fea tbe prsti-
cs ds taberna : ao largo de Blselra e. tX
ees aa*
Alaga-eea arrraiem e o segunda ander qae
eeti mello acetado, da nma ca na raa da Crac
defronle deoitle de Cirpo Saoio; qaem preten-
der dirija-ce e mesma rae o. 38.
A Kan ja qae aonuocina ne Biarto oe 7 co
terrete preeissr de 300 o 400$ a jare* e m ge-
rsblia em orne aerare, dirlja-ae a raa da S na
la Velha n. 100. na primeiro ao|ar, das 10 horas
di mitlBiiS da Urd
Alagan o primeiro andar da caca qae floa
jenta a fabrica do ia>ao, aa aterra dos A'egtdoi:
a fallir na raa Dlrdta, ciei n. p._______________
Antonio Peralra de Partee, Breailetre. vel
Karops, a aun par aea p.otaradar mili pr-
rlnsU it Sr. Frorim Antonia di .Ron
Tres emae
ene dfemilii :
portagaeac ea cfleiecena pare
rae de Cdaia do Raelfe n. 8.
Alugan se
quatro casas acabidas ltimamente na
travesu da ra da Florentina, sendo a
entrada para as mesmas pelo portan da
casa da ra da Florentina n. 14, junto
ao armazeos de carros de Mr. J. Gros
-~ Arreeda-aa a sitio em Aviaeeee
mera tiova Villar eom boa aaae de
qaartei para dadoe, eelriaerie, baixaa aoatm.
e algamea fraeteirai a dentro maesa* aillo
roegoiflea egaa da beber ; eeeies cesa* aalris
cacas tsmbem em bem asteda qaa lado ee ca-
randa jaolo oe separede-ento ; a tratar a*
meimo litio cem e tefertde aechara.________
Pretae-ae de aro prata oej'bimaej
oir indar com ama cirrec,- ; aa raa do
canoero 9.
Predee-se de em etts* de
:e 1'ede, o q*a de Raoee a iaa
ora de Sibti R.ti n. 19.
Sao rogados os Sra. ere
ore do fiado coronel Joi>
Jos de Gouveia, para apre ?
jean : quem a* pretender dirija-se al seratar 08 f eUS titulo pT 9^-
jrua da Senzala Velha n, 100, no pri- rem verificad: 8 QOeiCrplorit>
meiro andar, das 10 horas da manhaa I j _t Br-ii0-*r rna ra Cmi
as 4 da Urde, que achapa'com quesa de-*-eller ^ ""
tratar, U. 5ir.'. *>- *
'"W-J.'jl.
y ti t 11 a n n


FmU'm coila de 7 pira 6 do carrate o
eacravo 'oaqtin, aiMi, de Mide di triuti
litio aooo, poaco cci-.i o n too, Una ta
goiolet )g veroi irq.l.da., f.u, da tlSun dente, tai. um
caree por b.lxo do qeelx-, qe pireeo ar atoa
fiiodula entallada, sonpo ra da qaa mee a o a pitia : roga-ae ee autoridad.i
policitee, ciptiie* da campo rxaic pait'.calaia
qae o encontrte, qaa o prendem a o entre-
gaem m raa do Cebar o. 7.
A!oga-ao poi 3009 por etoo va ceta m
Piaticam n UigiiUui, jeoto a tonta gnnde,
com 3 lo, 8 qrto, et>.iett* fot*, ptimo to
piar, ectJo, qeiot-l arado, barha do ionio:
*a ptiiux qae pretendern, dlr im-i a raa Di
taita r. 3.____________________ _
Alug.m ee vntoaiios rara asaeccradoe poi
Yrtcoe ca mo': c treveaoe ca Cratet o.
12, i DIARIO DE PER8AMBLC0 TER(,A FE1RA 10 D FEVEREIRO DE 1863.
MMmm i
Casa para p^ugar.
A'ag BeoWrceiro eodit 0 ubrido o. 36,
da raa da Cadete, o qeal teta trnltci coa nudo :
trata-te ooernmtm por belio do mesa, to-
brado.
Vende 8e o almanak civil, eccleiiastico, militar, administrativo, sgricula, j "------------r" ""** uu anta
commercial e industrial dtsta provincia para o corrente anno, a liOO : na li- S2S2S2ttWHMm w
vraria ns. 6 o 8 da praca da Indeperdencia. g^*************.*
' Saques sobre Portu gal
O abaixo signado, agesta do banco
Joba litctaiyr* J.qu
para loglalerra.
Bjj itllrom-te
G.O. ion a alia II.t (Tfo t> ana. o-
brloha ereaer, roti'am-ee para Inglaterra.
%ww
Faf-ao malato do aballa ais'gmd da norre
Rayman'o, U.jo da 18 aooo*. eitilara "ga a',
eao.lloe ca.lje, cabece cavia, ruato ov-el. com
ara Ctala oa faca ecqaerda, aen're liixdoi
petriadoe, principio dafrac, aoda com chapeo d<-
cucau prtto, caiga bravia, jiq.eta prfta a tapa-
toe inveroitedoe : pide aar oiregae oa raa da
Calata do Re>i( o. M ca oa E Untli litio coa
fronte ao do T.iceirt.
Luic re Marcee Gome Ferrolre.
^ Aluga-fc o sobrado da ra Impe-
rial n. 64 cota grandes commodos, si-
tio e jarditn ; quem pretender dirija-se
acaixa filial do tinco.
Aluga e a casa terrea da ra Im-
perial n. 66 i quem pretender dirija-se
acaixa filiado banco.
Na raa do Crespo ti. 7, precisa-$e
failarcoa o$r. Jos Francisco Ribero
deSouza empregado na caixa filial.
A -irmandade de Nosa Senhora
do Tei-co precisa de um Rvd. capellao
para exercer os actos de seu magiste-
rio : trata se com o trejoureiro na ra
Direita, padaria confronte a sacristia da
ndos
Na Iraveiia da raa daa Cram r>. 13, tirc.iro
andar, aiogam-ta veaiairioa em matto bom eate-
ttoa'Be 6J; a-etlaa, aotea qaa te icabin. Na
retama cata ftiem-te flore pira rofettidelgro
ja e aodoraa para pioctaidat. Taaibem T0dam-
e* roaaa de papal da lodaa ai crea a U ri., dttai
com folh a de aliado para eofeltaa da cbc a
ty, dltia esm fo baa de paono a 860 r#., dltaa com
olhaa o. papel a aXK) r., lula de folha (cancela
< do orea float.
Fraaiaao HoMra da Caita (az pasllco que
da data do preieoie annunilo tam exaado oa po-
dereo qaa oa thoigoa ao Sr. Joo Tata Barrcto am
ama procurado baataote qa Iba paiaoa, a da
alara qaa caita data tam oonitaido tea ba>Ubta
proaara Joaqtim Joi Ctrnalro Dua, f.rtugjei, ra
~tr4fi-a i-raiUa^aaailir ao Sr. ehuarino Aagats
d Suata Ltio ^ ta rea Oiraiti p.65, Uto Igco-
rar-a o legar i> lealrtfifcla.
FOLHtMHAS
Ra livrarit m. 6 a 8 da prar da Indepeniencia vendam-se (olhinhu para 1861
lagniolesqualidadesi
PGlaHlHHA DE PORTA contando o kalendario, pocas garaes, nacionaes, das de
gala, tabellas da salvas, noticias planetarias, aciipses, partidas decorreios,
audiencias e resamo de chronologia a ris --...-. ..
DITAS DE ALGIBEIRA DE VaRIEDADE com os rcasmos objactos (menos jogos) e
urna eolleccic de ancdotas, bons ditos, etc. etc. -------. .
DITAS RELIGIOSAS contando os oficios de Nossa Senhora da Conceico, da Paixao,
desalmas, da Senhora do Carato, de Santa Hita, da S. Francisco de Assis,
do Senhor dos Aflictos e versos da Paixao e da Penba ------
DITAS IS?M contende todos os actos da semana santa, eommodados a comprebensio
de todos os christos- -----.--_-.-_.
BITAS1DBM contando iouvores ao Santissiano Mome de Deut, hymnosao Espirito Santo,
a Nossa Senhora, desengeno da vida, jaculatorias, commemoracao i Senhora
do Carmo, alm da outras muitasoracoes- .---.___
DITAS DE PADRE ou kalendario latino do bispado de Pernambuco, redigido pelo co-
nego penitenciario oaquim Gon^alves Ferreira da Cruz, precedido de urna
conveniente elucidacao litrgica, na qoal definitivamente, segundo os raelho-
res autores, se desvanecer as duvidas, que occorrer possam na pratica das ru-
bricas, Unto do Breviario como do Mtssal Romano ; e proseg .ido de um bre-
vsimo memorial da Missa cantada, para recordarlo das seremonias sagradas,
q e em algons lugares, por falta de pratica, tal vez, ellas nao estejam mais tao
bara. lembrads como quando se aprendern a ------
160
- 190
12
310
- 640
iF&isMe. si mmm.
M
ercantil portuense, cesta cidade, sa-
ca efiectivanente por todos os paquetes S
sobre o mesmo banco para o Porto e gu
Lisboa, por qua'quer somma, i vista e
a praio, podando logo os saques a pra- S
so serem desconudcs no mesmo banco
na raxao de quatre por cento ao anno s!
aos portadores que assim Ihe eonvier: *
cas ras do Crespo n. 8, ou do Impe- m
rodor n. 81.
Joaquiss da Silva Castro. y&
.^oA:?""?l,l,n,"" P,,u l,nH a. 7,
rJ- A tai 2 q",t8'' *>Bl,,ul ciaba, por
norte da f.bric. do g.x : tratar do sobrado o.
>. no mtimo lagar.
Sapitos frucezesat fl.
Sapatoa de acaro da li.tre fr.nt'iai p r ea-
nbora a ly, paablntha : oa loja da sip l i na
taa dotQattt.ia r. 22, janto a lo ja de faollalro.
Os "mants do c rnaVfcl,
/,J'#D,0')0 ,D,raado p op-io para Ttalaaiia a
100 r. o cota Jo. la ti a de aada a 400 rr. a par ;
oa loja da roa da Madre de D.oilo. 14, tefrotte
da gairda da a.faodega.
Beitisa ti ttris, I
9Rua No*a-i9 %
Frederico Gautier, ciru giao dentista, @
ax todas ai opero coas de sua arte e col- a
loca denles artificiaos, ludo coa supe- !
rioridsde a pe>fei{ao, (,ua as pessoas !
antandidas Iba reeonhecem. V
Tea agua e pos denuncio.
ni
S0GIEDAE
Hnj (0 da oorreuie ba'rrS i.nu ornoarla aa
7 1|2 boraa d Urda, no sobrado v. 4, sito na rn<
do Ctlaboaeo.
Sccratarln ta aociedada Amor ao* Prximo tO e
feraralro de 1863.
fbeodore P. do P. troc ci,
1.* secretarlo.
\ quem iniere^sar
Oabaixoataisaado ro'i itt pala polica civil eco
gerai qe>lqaer pratencao, como: paiaapirtea,
pona;i-a para lirrea a eteraror, to.tara de i>raaoa,
apprebeoiae de objactoa, etc., ata. Pala pieii-
dancia, patinle de offleiaaa da guarda naciooal,
poitaitaa, e oatroa qaanqacr Ceipachoa. Palaa
repulgla ictii, deaambarico da qaalqaer da-
?tda, oa angano do flato : po-e aer precarado aa
botica do Sr. Joie da Rocha Paraohoa am Santa
Antonio, raa D.re't* o. 88, a noRtcif, arcraxtm
do aa b*doa do Sr. Antonio Lopea Braga, raa o*
Crea c. 36. Rcife 9 de feveteiro de 1863.
___________ioaqalm Jos dos Saotoa Birroca.
Ariw
O ibrixe iiaigsido, tDdo perdido o bilbeto in-
Ulre n. 2699 da aaxta parle da prestir lotera
da Smta Casa da Mistricordia da Racifeqae tam
de correr oo da 14 do corrtni, aua to thaaoa
retro da loitriaa qee nao pigae algam premio
qaa por acita lhe tabl aenao a Godotrelo Aaau-
lo de Soasa. __________
Paraaar alagada, titile na ra Imperial o.
40. ama eterna (ermita eogommadeira, coila
leira e cotlnbalra.________
Alaga-aa am aillo na aatrada doa Afllictoa,
com caca de sotredo, com m vitos come- odoa ; o
allio 6 bem plantado de arroradoa, tam 36 ps da
poila, mutis laraogairaa de amblgo, e da chi-
na, ate, etc. : a tratar na traraiia do Veras rj
15, primalro andar.
Km a rea da Uaiao cata para alugar-aa *
casa tarrea r. 39, nofaminte pintada o prapanda
pra dii peqaena familia : qeam pretende-la,
dirija-se a iaa Nova, loja dos Sn. Biatoa A Rago,
qaa acbro com qaem tratar.
, AlTiriaalCM. '
Ltva-ae a angomma aa com paifeleio, a por
pracoa maito commodoa : oa raa da Cideia Nava
can,aro 19.
Alagam-ia traa cuta la raa para peqaena
familia, lauto por niat tomo pir anno, lima
manta acihadaa. noMonttiro : a tratar na iui da
Craavo o. 10, oa na aillo da Canaftila 4 batra de
Ctplbaiiba. ____________________
O Sr. JoaquimOlinto Baato tam ama carta
nira Iba ser entregue, oa raa da Cadeia do
Recite d. 11.
Na ru BrjiU a. 24
fasem-se vealaaiiaa para oa amsntea do cama-
Tal : qaem qnlier diiija-ae a maama roa para
tratar.
C*rvluOift Nogueira
caaiioaam a sacar sobre Lisboa, Porto e liba da
S. Migad : na ra do Apolle n. 10
- Na rara do Apollo su 5, primairo andar,
lega ie ama sala rom ama alcova por praco
aoat comoiodo a pasioa par.
Phtil^ Far-y iaHira-ge pira Iighterra.
No da a do eoircole (fetarelro) fegie do
cgtobe do M.io fraMaiia da anaa, o eseravo
asi.oal* da nome Cocalo, a,I,lar. baila, dr
ola, corto raloraoo.olboa granice e T.rme
1J?X1*. Kp,0Prt,0D*'. toaca barba, t.m f.t.
sdada 25 a 30 tnnoe poaco m.i, ,m vycot. ro:
ta-i* a qaem o captarir da o U, ,Q Vrerl lo
.ogrnho do Maio .. c.. pr.s. V^Mao, *T,
t ira Bulo na raa do Trapiche D. |3 ..,
enaroaamaote recoapacaida.
alucio de Almeida
Gomes
snppa cada dtvar ni.ta pnca, oaa te algatcvi
aa jalear seo credor, qaera d riglr-se re d
Cras o, 13, plaelro adir.
Afll'DHBiD lIA M 8OT
Goihecid* por fabrica d* viuva
N. 21 Antiga ra dot Quarteis de policiaN. 21.
Constando ao annuncianta, que alguna especuladores da mi f, *endo o crdito que
gozase os sceus cigarros, a para pqderem dar coosumo aos ser.s. aodam vendeno tatto na pra-
ca como polo mato, iiluoindo os meus freguazef, dizenio que sio tus: e como todos os meus
cigarros to vendidos ca asinha fabiica. e nao mani -esse-a a'guasa vender por minha eonta
fora dalla ^ faco a aresente annuncio para evitar que comprare gato per lebe ; o para seguran-
ca dos senhores eonsumiiores destegene-o e especialtaeote es seus freguezw, aviso que todos os
macos de garres que forem vendidos na minha fabrica sao marcaios com um distinctivo que
declara o meu coma, o n. me da roa e o numero da mesaa casa.
Apronto a occasiao para scientificar aos maimos senhores, que constantemente en-
eonuarao usa completo sotiraento de cigarros da diversas qualidades, a do malhor fumo escolhido,
e por sua boa qnalidade j bem conbecida.
ultorio medico cirurpci
Coasita par imkos os systemas.
Era oonsequencia ds mudaivca para a sua nova residencia, o proprietario deste es
ment acaba de fazer urna reforma completa em todos os seus mediaamenios.
O desejo que tem de que os remedios do seu estabeleciraeno nao se confundan
de nenhum outro, visto o grande crdito de que semp e gozaram e gozam ; o propietario
roado t preeaucao de i .s<:rever o seu nome em todos os rtulos, devendo eer considerados co^
sifreados todos aqueles que forera apresentados sem esta marca, e quando a pessoa que os i&
comprar que ra ter maior certeza acompanhat urna conta assigoada pelo Dr. Loto Moscozlft
papel marcado com o su nome.
Outro sim: acaba de receber de Fkan^a grande pejo de tintura de acnito e belladona,
remedios estes de summa im,ortncia, e cujas propiedades sao to conhecidas que os mesmes se-
nhores mdicos allopatbas empegam-as consiantemenle.
Os medicamentos avulsos qur em tubos, qur em tincturas casta'io a 1* o vidro. ^
O proprietario deste estabelecimento annuneia a seus clientes e amigos que tem comm^is
iufficienles para recebar a gun< escravos de um e out o sexo duentes ou que peci em de algflba
operao, affiancando que sero tratados com todo o desvello e promp.ido, como sabem todosTa-
quelles que j tem ti Jo e;c avos na casa do annunciante.
Asituacao magnifica da casa, acommodidadedoshanhos salgados sao outras tantas van-
tagens para o promplo restabeleciment dos doenles.
As pessoas que quize em fallar com o annuncianta devem procura lo de raanha at s 11
horas e de tarde d-s 5 era diante, e fra dess ho as acbaro em casa pessoa com quem se poderao
entender ni ra da Gloria n. 3, casa do Fundi do Dr. Lobo Mo coso.
lea-
PRECISA SE fe ama ama qaa aaiba tn
geminar a fazer o serico interno da ama casa
na rae do Imperador n. 17, 8 andar.
U bacharel Americo Netto de
Mt-ndonca residee tem aberto seu
escriptorio a' ra do Livramento
i n 18, primeiro andar.
PadroPaaloTinoco de Soasa declara qee de
it4VUlUil,uiD'r P4dro Tinoco.
Farinha de urtnd.oca
Venda se da melbor qoilidade qae ba no mar-
cada, am aaccot reguliree a por preso commodo
no trapiche Barao do Ltvremeiito, no Futa do
Malta D. 15.
Liquidaco.
Liqalde te a loja da na Direila n. 27, grande
sortirxecta de toda a qetlidade de abra da folba
de Flandraa, per mala barato praco do qae em
toda parta.
ENSIXO
DI
LATII~FBANCEZ-ITALIil\0
: Methodo do Dr. H. G. 01!endoifi j
A' RA DO QUEIMADO
N. 2G,
PR1I4EIRO ANDAR
[Das 11 da manliaa s 2 da tarde.
Alteoco
peaeneeiElnboa-ae na di. 27 do corrite, da
.Illa dt rae do Mondego n. 4. qae fica na aaqai-
oa da rea de Trompe, trea pe' .i m.ocn, sondo
qe ana dall.a fax alg.ma diffarence da do.s
.m coosaqnentia da terca orelbaa braeaaa, a poi
balxe do papo urna cinta da penaac brincia e aa
do corpo am cor de c.fa com laite, aa data ti-
mae sao embaa tem escena na cor, a igaaea ama
a oetre. a estao com sita cinta de cerda nos pea
com a differtnca. par, qae ama dtitia que tem
?.? fe* t ,thJ-n eom "a asa eertade.
Ellas j sacibam bes aceitsmadas na Indicio
litio, e loitamtm pareerrar os sltioa viiiahta ;
bem como C micho ovo, Stledade, Maognioho.
etc., etc.: qaem dellea aaabar, oa par vectora
dar ama nolicla exacta no meamo allio aard gra-
ttfltido. _______ "
O juta da pax do irla-tiro cutiida da re-
ueiie de S. Fre* Pedro Gorgtlvea do Rtcife fea
sabe, a qeem eonvier ,na aa aadianctia do aee
jalio sao oai tercia a etxtie-feirea aa 10 boraa
aa mtebaa am aae caca na raa do Vfgario o, 31
eigando miar, aalvoaa algam descae dua for
faado porque aniao la lag.r a aaliancia no
da a t liria r.
dea Sr. Horece
teric no vapof
CONCERVATIVO
DI
Joaquif S. dos Santos
1SLargo do TeraoIZ
Racebeu pe'o ultimo vapor a navros da ve'a um rico sortimento de molhados, qee para
sso tem pessoa enrarregada a esco her os queijos, pelo que podo vender por menos do-que em
outra qua!quer parta, garantindo-se sua superior qual.daie.
i eiam.
Vinho Figueira, Porto a 400, 500, 5f0e 640 rs. a garrafa.
Manteiga ingleza especlaseme flor a 720. 800 e 900 rs. a libra.
dem francesa chagada no u'fmo naaio a 560 a 64o rs. a libra.
Banha de porco refinada a 400 rs. a lib a. e em baT s teri abatimento.
Arroz do Maanhao a 100 e 120 rg. a libra, e em sscca tari abatimeato;
Aletria, macarrSo e talbaiim. a 400 rs. a libra.
Gaf do l.\ 2. e 3.a soite a 250, 280 e 300 rs. a libra, e a arroba de 8 a 8|5C0.
Paisas de carnada em caixbhas de 8 libras por 295C0, e arretalhi se a 480 rs.
Pboaphores sem avaua a 2 00 a groza e 200 rs. a duzia a 20 rs. a eaixinha.
Alm destes gateros existe um grande sortimento de servejas b anta a prea, aaoebra,
conservas, urdinha de Nan'es. sibao de 120 a 240 rs. a libra, batatas, massa de tomate gom-
madeegommar.farithao Maranbao, velas de rpermacete e carnauba, albo, pimema.'comi-
cbo e ervadoce, cha do melhor, bolachinha ingleza e outros mimos gneros que seria enfal'rho
menc.ona-los : to armazem Gooservativo do largo do Teijo com frente picuda
HOMEOPATHIA PURA
Novo estabelecimento de medicina
h. meopathica
A frado T. Cicke, igeuta d
Groan & C. retira-ae para BgU
Ingles da 13 do correte mes.
Aviso
Vf-lls de composk)
Venda aa vellaa de compoei^ao a llJOOO aar-
roba : ni t-tTtaea doa Extoetaa, teteroa, p, 18.
O mt lh r qme se tem vis-
tj eiD g-oliiiilids e pa
nho8.
A loja o'egeia branca acabe da rtceber ar-1
peqaena poi;9de gaarBicois de golllohec com
raratia a paofao, obra de sublime goato. c qae
pele pumetra Ttz ,q,i Tlenro, e eomo do Ioe-
'el co.tam, a loja o'.goia tranca da raa do
Oeelmade n. 16. eslS troceado tent.atete cade
*o.roicaopor3jl. .. na4ic cempnr .em
nao aa vir, oa i o ijeer ciohelro. H
B^bados ou tiras borda-
das em tifia c.mbrti;
tr usp rente.
A loja o'agaia brtoca eet retintamente pro-
ir de de ara tallo e eariado aorlimeoto de bebe-
Qhoa loriado, em petiohea, e tlrae com borda-
doe de am c oatro lado, e oatrac qae ir-iem no
eenlo ama tira de eolremeio, o que elemde
melae olr>e applicacoaa lereem perfelt.mete
pira rronkaa; aaelm como pecinbaa da entre-
mtloa borlaoea am flnaa cambreias tapadea a
trerjepetertea, ue )rg;, etroa da coree, 4
por coneegalct* oade o p'etesdeDte podo melbor-
mante ter a tiaalte. tanto pela commodaie doe
precoe como (elo bom gosto do ao tmenlo, com
taitoque eso mantdoe de diobiiro raa do
Qaeim.do, loja o'gia b-a-.ca n. 16.
N ?TO#crtimento de |erfumt-
ria* finas
Aloja d'agala brecce acaba de leceter am
novo a gran e aortlmmto da pariamariaa fl'i.a
xj a exra.Ienlea qea.aJ.e da extractoe. agaa
da tolarjia, banhea e cosmetlqae ele. j lao bem
coohecid.a a apreciadle, reala pota qae oa pre-
ttcdeeiee dirliam-se com diobeire rae do Oaei-
mado loja da Aguia brinca o. 16.
Tardaram porem chdgartro.
Oe bonltoa boioea da percelane doarada com
Banhi Una, cajaa maviotaa, a jocoacriaa losarip-
coaa, oa tornam racommandaviic yeta preeantea.
Saibim poie oa rratendaotoc qaa alies coLlinaim
a aar Taodidoa i diohairo i vlita ; na raa do
Qeeimado l-ja de Agaia branca n. 16,
0 novo gosto pira asse-
Dlitras
A t qae enegoram pera o 'aa.U oa as*tta>
daeejedoa pantloboa com pelrictaa, aast* coca
trencaditboe deuradinhoa, cocea de ata toeeai-
ad oo tigtlan'e. rae de Craaio n. 7.
Urna canoa de capita
venda.
Qaem qeirer poieeir ama bea canoa ele carisa
acabada ha poaco da fabricar-ce, por poece t-
nhalro, t I raa de Imperador st. It. _______
Piano.
Vendc-eeam pieoode excallantea vaaea ckegs-
do altimameote de Loodrea : oo ircae.ee Ca
Aagaalo C. do Abrea, raa da Cdale, b. 38.
luido Impendurn 24
SGraode armazem de
tintsa.
Esta armixem coolasa tade qaaLto
i preciso pira qae a InJaetria pialara,
? qaalqaer acaro qaa saja, dieeapaabe
i aea fio. Uto 4, ambeJesar, eenaerver o
repredaxir.
Mootede am granle asctla o sapprlda
directa aeata p*r graadea .biicaa aa Pa-
rle, Loodrea a H mbargo, pedo offereaar
fproductee do ccoBaoca o aetiefem qael-
qoer en ten, meada a groiao trata o a rata-
lbo.
Oa Sr. artilla a pir. torea, o oe doioa do
obraa poderao eacolbar a vonlado (palo
qae tu lo eatari a Ttele| aa ifT.reoUa e>
I rea da qae ItTerem oeceaiideae.
Ha tiotea em micea a em p6 impelpa-
2 val, a como o a obrec a eceroiear 16 %
f devam ai: preg.r tlolae moldeo, o ria
I mere f pira coma relo par elficadaa, otate ara iiem se aa mear a
vate do coceamldor qaa a isalm lira
tiolia frrasaa a vardadairaa.
SHi tambem oaro verdedeiro verd* esa
p4 am folba, prata am felfea, p de
bromear de varias corea, dlamaataa para
cotter vldro, boroidora*. mear laperfl-
, na encara de, emerelle, e verde, ttriee
Ivegitacs (iej|, rxa, farda a aBiretla)
invffaoaiTaa anicea raa ee devaae oaa-
pregir na coafeliariae, coliec^oea de
patela para fingir n.a!eira,eom propiio-
I dado, e oatroa da variie qaaliledea, teje>
i.!, copal, graxa, braceo oa eecaro
para o toterler o o oxlerior, para eilqcM-
laa a quadroe, tlotaa fio a am taro, oa
creoea ea : attel, Ullea rara qaadrea,
attxta de tintaa Bnaa o papal para i%-
obo. E>senciaa aroaat'eaa Torddlraa,
fraataa, a vldroa para vtdraea do tooe ea ^
taaeoboee maltoe oetroa objeitce, cajo j
tiitdede e em.ragoi com I vlita poda-
rio aermoilredo.
Joio Pedro dea N*rtf,
Garceta.
I
Tapete
Veode-aa taptte oa alcatifa asa peca, de p.
drea nove a o ilodoa : oo i rceteos da Aeaaato
C. da Abrea, rae da Cdela, a. 38.
ROUPA FEITA
NO
ARMAZEM
DE
PARIA
H>raca Greea & C, empreilairoa da ponte da
ierro cetro o tbeatro "e Smta Iaabel e e raa da
Airara, faiem acianto qaa tendo de retirar-si
pera logl. trra no vapor da 13 de corrente mea
a aea ,gSct peala imperio o Sr. Alfreo T.
u>.ii campre qae quilqeer (.eisoa oa puton
qee anda t.verem cable ea reclamtcio a fazer
C0-. ."' P'">'-aa lmprcteilrelmacte al
o ola 10 do tteima corrente mtr;
Horace Green dt C. fazetn sciente
a quem eonvier, que, t*>ndo de reti-
rar-se para Inglaterra no vapor de 13
do corrente o seu agente neste imperio
o Sr. Alfredo T. Cooke, tem nomeado e
constituido para stu bastante procura-
dor nesta cidade, ou onde 'Jr mister,
ao Sr. Dr, Joaquina Jote 5a Fonseca,
para tratat de todos os leus negocios
durante a ausencia do mesmo Sr. Cooke.
Compra*
/
Compra-so am cobrado de am niir, oa
atracan lerna boa, oa biirre da Boa-Vitti,
tendo em boi rae: a tratar-ni roa do Impars-
dor n. 65, ceceoso ndar.
Compra-ae ama negra qaa a-iba bem co-
ser, cortar am veetido o lavar, isalm coma am
prato bem cozloheiro eco;airo : na raa di Crat
n. 1. locrtpterlo de Autor io Lat 'Oiiveira A se-
rado i c.
Compra-ae oara e prela am obraa volfcae ;
na pnce da Independencia o. SI, loja de bi
Ineta.
romp'ii>seesc avos
Silvins Gailherse da Barroa compra eaarav
aa texoe : na raa do Imperador o. 79
O Dr. Sabino O .L. Pinho mudou o seu coRSLTonio"parrT/o;a d mar more ra
ova n. 3, onde continua a dar consultas todos os dias nteis desde o meio dia al 2 horas
Os enfermos, que o procuraren, logo na invasao da molestia, sem que baiam tomado ual-
quer remedio, nemi allopathieo, nem homaopathico, pagarlo metade dos procos estipulados. EsU' "'
eoneassap tem por fim fahcitar a cura de molestias, que podem tornar-se complicadas pelos empre-
go intempestivo da therapeutica e ao mesmo lempo adquirir para a homeopathia maior numero-
de adeptos pela bateza da cura. ;
Em attengo as pessoas pobres, que nio podemsahir de dia, o Dr. Sabino resloveu dar duas 1&E&Z&***>Vto i ld'. <
eonsn^s por semana na, tercas e sexta, feiras das seis as sele hora, da noute. j fer w?. Jad'd.r'lgU .g.".' \JfiSni
Os chamados para v,s,us o conferencias devem ser dirigidos por escripto ao consultorio desde Q''""'" Aira
J^&ZS3?de que "altendidos ^d9 8M i-**-------
ADVERTENCIA.
O novo consultorio est povido dos melhores medicamentos, desde a ptimeira at a trieesi-
a dyoaminisasao. r wi8w.
Ecomo os mdicos hespanhes e alienaes nSo cessam de certificar a maior eficacia das ultis-
itssas dyoan.inisac.oes no tratameato das molestias chronicas, o Dr. Sabino se cecupa agora da
elevar os seus medicamentos s potencias mais altas (por ora at a 20a.a), fim de verificar por si!
mesmo a forca dynamca,, que se lhe atribua.
Atienco.
Vendas.______
Vande-ae om rxoliqee com 18 ennoa de
Idada binit. fjguf, Um algamta habiliJedee,
sendo para fora da provincia pde o motilo aa
dirl ao comprador.
Taberna.
r j- piante por aerem bom lagar a ter bota fraaue-
Os mdicos, que quizorem experimentar taes dysaminisacoes podero dirigir ao consultorio *' q" P'stender diiija-te raa daa Crataa
suas recoltas, que serio aviadtsgratunaraente para oa pobres.. n. ti. qae achat toro qeem tratar.
\ A moafrlA nantiilt^riA r>* anAn ee. n.-vicrmA n i a J. u
pera princi-
boec fcaaae-
No meamo consultorio se ondea novissima elico do osesodro hossbopathico oo vade-1 Ven:e-se em ctlecbe de 4 rodeo tox mili
ar no HOBtEOPATHA, ob'avndispocsavel a dos que qui'em usar da homeopathia. qvatro d sobrecenante a Iga.imetle oa erreloe,
i *.- do homeopatha, ob-avodisp^savol a dos que qui-em usar da homeopathia. VSZn^l^.VL',1- l "loa, No ma.m. estabelecimento contioa.-se Vaagar. .fio.r a Vonce-r V. o." o
I Tud, o ,draspei* nov, medicina Mach.oabund.ntem.nf nos* novo^tabelecimento. r.To.".K/c, S "' "0 lap" ^'^^^fZSSl^1 U^xco" ^ "" *" ""*'1^
Ra do Queimado&Q
LETEIRO VERDE.
Neste es'abelecimenio ba sempre um sortimento completo de roupa faifa de loj
as quahdade, tambem se manda fazer por medida voniade dos concurrentes, >ars>
oque tem um dos melhores professores assim como tambera tem um grande .Va-
nado soitimento de fazendas de todas as qualidades, para senhoras,hornese meninos.
Cisscas de panno preto. 35. e
fobrecasss idem. 3o) e
Palilot idem. e de cores. 5,
.20, H, e
Ditos de caseraira. 20, 15, 12.
10. e
Ditos de alpaca. 5, e
Ditos ditos pretos. 9, 7, 5, e
Ditos de brira e ganga de cores
4,500, 4,0o0 3,500 e
Ditos branco de linho. 6, 5,
Ditos de merino prelo de cordo
1", 7, e
Cel$fs de casemira preta. 12,
10. 8, e
Ditas de cores. 9, 9, e
Ditas de meia osemira de cd'es
5,500 e
Ditis de princeza e merino pre-
to de cordo 5,0 0, 4,500 e
Dits de brira branco e de cores
5,0(0, 4,800, 4,0 o
Dts de ganga de cores. 3,500
3,0 0 a
Colleea de velludo preto e de
cores 9,0f0 e
Ditos de casemira prela, 5,000
Ditos de ditas de cores. 5, ., o
Di 'os de seiim pro o.
Ditos de ditos e seda branca, 6,
Ditos de gurgurao de seda pre-
tos e efi es. 6, 5, e
30,000 Colletes de fuslao e brim branco
25.100 3.500, 3,000 o
Seroulssdeb imdelinbo, 2,410
10,040 Ditas de algodo. 1,600
Camisas de peros de linho. 5
7,000 4,000 3,000 e
3,500 Ditos de inadapolo. 3,2,500.
3,500 2.1 00 e
Chapeos de massa, pretos, farn-
3,000 rezes. 10, 9, e
4,000 Ditos de feliro. 5, 4, 3,5(0
Ditos de sol de seda. 12, 11,
5,000 7,000 e
Collarinios de linho fino, ulti-
7,000 ma moda.
7,(00 Sortimento completo de grivaiss.
Toalhas p ra rosto, duzia. 11,
4,000 9.000 e
Ditas de mesa, grandes, urna.
4,0t O -Chapeos*de sol, de ilpaca, pre-
tos e de cores,
2.500 Lencoes de linho.
Cocerlas de chita chintzi.
2,500 Penn d'acn,. mais superiores
a groza.
7,0(0 Relogios de ouro orizoniaes.
4,000 9.1,000, 80,000 e
3,5co Ditos de prata. g Ivanizado, p-
5,000 lentes e orisoniaes. 40,000 e
5,000 Obras de ouro, aderfos, meios
aderemos, pulceiras, rozlas,
4,000 anneis e cruzes.
i 500
2,010
1.400
8,500
2.000
4,500
8/00
3,000
600
70.toaj
30 000
Grande sortimento de pianos*
aa^-eraa, asaatr- -^ ^f^/ ~~WK V" "^^/"
Reitetitabeleclm.nto ancoclreri o raap.lta.! p.blitu am grauaa eortimolo da aaaaaaaai
francesea a alleo aea doa maihoree f.brtt.ntea de E.ropa. eacelblioa eapeclalaaota pera ..u SiT
me, pilo preprictaiio deste depoaila, ente oa cohoroe e m.ie icreaiUeJae qae eatiiVratn i
Ultima exposigo universal em Londres
Oe arxado-eedett lostramaoto tao ragadoa a irem apreciar et bellt. rosta dcatia oUaati a
admirar a aae exaallaota cor atrecho NICOS NESTA CIDADE. P
lotraoe tune-oeoe puno qaa axtitem nene bem .eoohactfo eelabaleitaseaU aabar-e*i
altan pleno d. ptqeeoo (imito do ifirrado fib'icmte Parleiaoie MONrAL faroecador de S
Tlnda""10' d *'"' **U* l,i",* ** v'0fti*' por ""m ""lu "a*iroa para latarioc da p
Eacontrs-se tambem algant orpaot oa carapbioit prorria para ts(grafa o ap*lla.
Momeos estabelecimecta coctioaa-se alagar, aricar c concertar ae fdae>. a rtctbeai aa
M.
ipftj-
O f roprlettrio rponbiUa-ie pela aea eieellecte qaaiidee.

li li T i i a n nDIARIO DE PERNiMBUCO TERCA FEIRA 10 DE FEVEREIRO DB 1863.
? >
O-LARGO DO CARMO 9
rande sortimento de
moldados
vindos de conta propria
Por menos 10 a 20 por ceLto do que
em outra quaiquer parte.
^endem em aeuarnazem os me,h< res gneros que
vem ao mercado e abaixo traascrevem a tabella de *eus tc-
tiuei pivc.'S, garaatiado-te a superior qu*lid>de e preoo,
obrigando-ss os metmos a aceitir quaiquer genero que nao
agrade a quaiquer freguez.
Manteiga ingleza da primaira qualidade manda-
da vir de encomraenda espesial a 800 r. a
libra, e em barril ter abatimento.
IJem em polea de 4 a 18 libras, muito fina e
prepria para doenla a 800 rs. e o pote sepa-
rado.
Garrafes com 5 garrafas de vinho do Porto-do
Alto Douro a 29240 com o garrafo, afin-
cese que neste genero o melhor que veio
ao mercado.
Mam cora 5 ga-rafas de vinho Figueira muito
superior e mais proprio pa-a a nossa estacao
por ser mais fresco a 2|400.
Manteiga francaia chegada pelo uliirao navio e
muio nova a 580 n. a libra e 560 rs. em
barril ou meio.
dem de poreo refinada e muito alva a 400 ri.
a libra e 360 rs. em barril.
Queijos flaroengos chegados neste ultimo vapor
a 39.
dem ss'o muito fresco a 640 t. a libra,
dem londrino de superior quali Jade a 11000 a
libra.
dem p'ato deste ultimo vapor a 800 rs. a 1 bra.
Cha hysson o mais superior a 21600 rs. a liba,
afianca-se ser igual ao que regularmente ven-
damos a 39 e 39200.
IJem menos superior a 29400, 2| e 19600
libra,
dem preto muito fin, que sempre se venden a
29 a libra.
Presunto portuguez chegado ltimamente de ca-
sa par calar a 480 rs. a libra e 400 rs. sen-
do inteiro, que tem de 6 a 12 libras cada
nm,
dem inglez para fiambre de multo boqualida-
de a 500 rs. e tambera se vende a lib-a a
860 rs.
Garra'Ses com 5 garrafas de superior vicho de
Lisboa a 29200 cada um;
dem com 6 garrafas de vinagre de Lisboa o
mais superior a 19200.
dem manos superior a 960 rs. cada nm.
Vinhos generosos vindos do Porto engarrafados
dasseguintes marcas: Ganuino, Poto fino,
Nctar, Duque do Porto, Feitoria, Ve'ho sec-
co, Oiaraisso, Madera superior e outros a
t9 agarrafa e 109 a caita com urna duzia.
Vinho Bordeaux das melhores marcas Msrgaux,
St. Jalien Medoc a S. Eslephe e outros a 7(0
rs. a garrafa e 89 a caixa com urna duzia.
Cognac verdadeiro inglez dos me hores fabrican-
tes a 800 rs. a garrafa e 99 a duzia.
Marrasquino de Zara em frascos grandss a 800
rs. cada um.
Licores francezes muito finos das segnint.es mar-
cas Anizete de Bor leaux. Plazer des dames,
creme de Noyou, Eau de veede dantzic, cre-
ma de mentbe, Huile de Venus. Parfait a-
rrour, Curado de Hollando, Eau d'or a 19
a garrafa e 10g a caixa com 1 duz'a.
Passas mu'to novas e de carnada a 500 rs. a
libra e 8| a ca i a com 1 arroba, ha caixas,
meiai quartos.
Ameixas franeezas em frascos de vidro de.l 1|2
libra e de 3 a 4 libras a 1*400 e 39 cada
um e 19 a libra.
Marmelada imperial dos melhores conserveiros
de Lisboa a 6 Ora. a libra, em latas de d f-
ferentes tamaahos e lacradas ermelicamente.
Frutas em ca'das de todas as qualidades em latas
muito bem enfeitadas a 50 rs. cada urna.
Ervilbas franeezas e portuguezas muito novas a
64.0 rs. a lata.
Bol>chinba"de sola de especial encommenda mui-
to nova em latas grandes a 29600 cada urna
dem de sode e araruta muito superior em latas
de 2 a 3 libras a 9400 cada urna.
Biscoitos inglezes de diversasqualidades em latas
a 19400 cada urna.
Bolaehinba ingleza a mais nova que se pode deso-
jar a 59400 a burici de 1 arroba e 320 rs.
a lib-a.
Verdadeira farinha de mataran! a 320 rs. a libra
e em porco ter abstimento.
Farinha de Maranho muito alva e nova a 160 rs.
a liara.
Azeite fraaeez clarificado a 809 rs. a garrafa e
99' 00 a caixa com 1 duzia.
Conserva inglezas dos jne hores fabcantes
Mixed Pickles, ceblas simples, e outras a
800 rs. o frasco e 99060 a eaixa eom 1
duzia,
Mostarda da ingleza preparada em potes muito
nova a 600 rs. eada un.
Mlhos inglezes de todas as qualidades e das me-
lhores mareas a 600 rs. cada urna garrafioaa.
Sal refinado em fraseos de vidro de di ersosjrno-
dellos a 400 rs. cada um, s o frasco vale o
dinheiro, tambera ha solt a 109 rs a libra,
SIMADO M?46
30
Sortimento completo de sobrecasacos de panno a 159, 189,30 e 359, casacas mnito
t
a ^3 "O "i= o:
"* 2^ S
a 2 =3 ** S % a^ 3 3fiu Bc

r i S
es a
3 2 S Z 2 |
3 2s"S*
5* o g, o O s. -a
a 22 a es fl u -C M t

2 .. -* '
"5 c s?
". C Z 8
43 i. t- ce 1
.O ^3 6C i- 1
3 S STfi.31
c 9 o
> 5. o i- ^

1 *1 : ^
* m
-s * S"^* 5. m
= -1- 2 = 9 g c m ^ ? CT.Q fW m
=3
O S T. ff Jfrf
*
g
^
es 2. c
p* T' r* V C9
^ ,T
S. 5 g h 5 o a

mm/hmm m rilhais)<
Largo do Livrament ns 38 e
De fronte da grade da tgreja.
38 A.
sem ser hespsnhol a 200 ri. a
Vasos inglezes vasios de 4 a 16 libras muito pro-
pros para deposito de doce, manteiga ou outro
quaiquer liquido de 110.0 a 39000 cada
um.
Sal retirado em vasos inglezes de 4 a 16 libras
de 19^80 a 39500 cada um.
Genebra italiana ou espirito de nebrina para uso
medicinal em frascos grandes a 195U0 cada
um.
Genebra de laranja excellenre bebida em frascos
grandes a l9i>00 cada um.
Gomma para engomar muito fina e alva a 80 rs.
a libra e 2a4oO a aroba
Sag e cevadinha muito novas a 200 e 280 rs.
a libra.
Arroz da India, Java e Maranho a 39080 a ar-
robado melhor, e 100 rs. a libra.
Ca' do Rio de 1.a e 2.* qualdade a 89100 e
89500 a arroba, e 1*0 e 300 rs. a libra do
melhor.
Batatas novas a 19000 o gigo e 50 rs. a libra.
Sal-o verdideiro hespanhol que raras vezes vem
ao noso mercado a 32t) rs. a libra, e em (aixa
ter abalimento.
dem branco
libra.
dem amarello mas?a de superiores qualidade.
Graixa em lata muito nova a 120 re. a lata e
19400 a duzia.
Peixe em lttasmoitonovosvel, pescada,cervina,
salmom e outras qualidades preparados de es-
cabexe e segundo a arte de cozinba de 19400
a 29000 a lata.
Amendoas con'eitajas rfe diversas core a 640 rs.
a libra.
Paingo a 140 rs. e 49800 a arroba.
Papel greve pautado eliso a 39800 a resma.
Genebra de Hollanda em botijas de conta a 460
rs. cada urna.
Frasqueiras eom 12 frascos de superior genebra
de Holanda a 6950O a frasqueira e 600 rs.
o frasco.
Vinhos em pipa Lisboa, Porto, Figueira das
melhores marcas a 395"-0 a caada do melhor,
e em porco ter abatimento.
Vinho velho chamico em barril muito proprio
para sobremesa, por sor muito cla-o e macio
a 640 re. a garrafa e 59000 a caada.
Vinho branco o mais superior que possivel nes-
te genero a 560 rs. a garrafa a 49000 a ca-
ada.
Vinagre puro de Lisboa a 200 rs. a garrafa e
194< 0 a caada.
Azeite doce de Lisboa em barril e muito fino
a 640 rs. a garrafa, e em porco ter abati-
mento.
Champanhe das mais acreditadas marcas, 1 100
a garrafa, e i 89000 o gigo, com 1 d'uia.
Charutos da Baha dos melhores fabricantes de
S. Flix das marcas seguintes: Varetas Bran-
dro, Suspiros, Avanoiros, Ypi'angos, Gua-
cyraba, Mississipe, Emilios, Regalos, Flor
do norte, Regala Imperial e Flor das matas,
Ganabaras, Lanceros, Flor do rio, Distra-
cao dos jovens, Flor imperial, e outras de
29OOO, 2?500, 298'ip, 39200, 89800,
490O9 e 49500 a caixa, ba meias e in^iras.
Vellas espermacet superiores a 640, 680 e
720 rs. a libra, dustas ultimas tsm urna libra
completa.
dem de carnauba e compos(o a 320, 360
e 400 rs. a libra e 109500 e 119500 a ar-
roba.
Azeitonas novas do Porto e Lisboa a 19000 a an-
coreta do Porto e 196 ul mas, raras vezes vem ao nosso mercado
pela sua boa qualidade.
Cebollas a 19OOO o molho e 800 rs, o cento.
Grao de bico muito novo a lt rs. a libra.
Cominho e ervadoce muito novo a 400 s. a li-
bra de ervadocee 800 rs. a de cominho.
Pimenta do reino a 400 rs. a libra e em arroba
ter abatimento.
Palitos de dente, H' ados, em maco; com 20 ma-
cinhos a 200 rs. cada um.
dem em caixinhas muito bem enfeitados a 320
rs. cada urna.
Massa de tomate em latas de 600 a 700 rs. ca-
da urna.
Tijol o francez para limpar fa*as a 180 rs. ca-
da um.
Palitos do gaz a 20 rs a caixinha e 29300 a
gran.
Massas para sopa muito novas talharim maearro
e aletria a 480 rs. a libra.
Choco'ate portuguez, hespanhol, francez e suisso
das memores qualidades a 19000 a libra.
Doce da casca da goiaba a 800 rs, e 19 o cai-
xo,
Sevada nova a 140 rs. a libra e 49 a arroba.
Enxof-e a 100 rs. a 1 bra e 39 a arroba.
Se veja dai melhores marcas de 4 a 50500 a
duza a 500 rs. a garrafa.
Peixe saval em barril a 120 rs. a po.ua.
Sardnha de Naotas do fabricante Basset a 330
rs. a lata.
Toucinho de Lisba novo a 400 rs. a libra, a
ara arroba tara abatimento.
Desde que nesta provincia o proprietario do BALIZA abri as portas doseu eranH*rma
bem feuas a 859, 239, 309 e 359, palelois acasacados da panno preto de 16 at 259, ditos da zem, e chamou a attento publica para es seus gneros, por irecos to razoaveis nU4 h 1
casemira decora 159, 189 a 20, paletots rceos de panno e casamira da 89 at 149, ditos seria achar-se por menos em outra quaiquer parle, que recebeu vida e cresceu a mais r
saceos de alpaca, marin e la de 49 at 69, sobra de alpaca e merino de 79 at 109, calcas pre- guerra, onde os nvejosos tomando a dianleira pregaram por toda parte onde auiwram on.
tas de casemira de 80 a 149, ditas de cor de 79 at 19, ronpas para menino de to los os ta- a impossibilidade do Baliza cumprir a sua palavra. Porm mais de cinco mezes ia sao 3,
maDhos, grande sortimento de ronpas de brim, como sejam : calcas, paletots e colletes, serti- dos do mais constante fallatorio sem que ao menos loque no Baliza urna s dessas balUrl7r>
ment de colletes pretos de metim, casamira e velludo de 49 a 99, ditos pa-a casamento a 59 e 69, digto, dos taes bravos de nova especie.
paletots brarcos de bramante a 49 e 59, calcas brancas muito finas a 59, a um g-ande sortimen- | No comraercio, ninguem ignora, da-se a mercadoria por menos nreco nuera mar
to de fazenda hnas a modernas, completo so timentode casemtras inglezas para homem, menino compra e paga de p ompto. Assim pois sabam lodos que o grande searedaDo m mn*
e senhora, ceroulasde Tnho a algodo, chapeos de rol de sada, luvasdo seda de Jovin para ho- to no armazem do Biliza pa-a servir muito bem aos seus freguezes nao est em illudi los
memesenhora. Temos urna grande fabrica de alfaiate, onde recebemos encommeneas de grandes promessas que s se maniestam as columnas deste jornal Compra-^ na razio da cifra
obras, que para uso est sendo adminisfrada por um hbil mestre de semelhante arte e um pessoal se vende e paga-se de prompto por que se vende a dinheiro. Sigam os maldizenies este v-ul
de mais de cincoenta obreiros escocidos, portanto executamos quaiquer obra com promptido e pratico do Baliza, por que s elle nao pode abastecer as necessidades da provincia
maic barata rln nna om mitra nnalrmar eea 1 ^I...:J. .^.__1^ VlV t\ i-
mais barata do que em outra quaiquer casa.
ROU
Nascido no seculo XIXo Baliza, ama de lodo o coraco o progresso e com elle 1
t berdade do commercio que sem competencia na verdade urna verdadeira calamidade; mas eom*
isso nao quer dizer que nao deplora a existencia dessas casas onde com a libra de botica na ba-
I latifa se vende ao povo gato por lebre, e se desacredita a aquellos que nao sao eapazes d'outro unto.
Assim jois o respeitavel publico convidado a vir ra do Livraroento n. 38 A com-
: prar os gneros pelos prscos e qualidades annunciados, na certeza de que saberemos como u
agora cumprir a nossa palavra d'honra tantas vezes promeltida.
AMEIXAS franeezas em latas da 8 a 3 li-1 Lboa a 600 is. a lata da lib'a, a a 19200 a
brasa 29400. de 2 libras.
AME IDOAS de casca mole a 140 rs. a libra. MARRASQUINO de Zara a 800 res e fratc.
Amaixas em latas de 1 1L2 libra a 194' 0.
ALPISTB a 160 rs. a libra.
ARROS da Java da 109 rs. a libra em arrota
29800.
dem do Maranho a 190 rs. a libra, arroba
a 29809.
dem da India a 80 rs. a libra, arroba a 99.
?p
it ?oi Bra lo 4? junto f neei$* d#s Militares
Ne-'te grande armazem de roupss feitas ba trio quanto tendente a roupas feitas, tudo
por procos mueto modificados como de seu costme i sobrecasacas e ca acas de panno fino a 259,
289, 309 e 359, paletots do mesmo panno a 149, 169, 189 e a 209, ditos sacc s de casemira
de cor a 79, 89, 99, 109, 129, e 149, ditos sobres de 169 a 189, ditos de alpaca de cordo a
89, ditos de merino de cordo de l: 9 a 149, calcas de casemiras de cor e pretas a 59, 69, 79,
89, 99, e io9, colletes das mesmas fazendas a 3*500, 49. e 59. ditos de brim de cor e bancos
a 29, 19500 e 39, calcas de brim branco de 49 a 59, ditas de brim de cor a 29S00, 39,
3*500 e 49, ditis de merino le cordio a 49, 59, e a 69, paletots saceos de alpaca pre'o da
39500 a 49, ditos de brim de cor e branco a 2950, 39, 49 e 59, ditos de alpaca branco a
69, ditos de palha de seda a 89, camisas eceoulas de linbo e de bramante, chapeos de todas as
qualidades. ronpa de todas as qualidades para menino, assim como temos um grande sort ment
de fazendas escomidas de todas as qualidade', tanto de panno como de casemira e brins para man-
darinos aprompiar quaiquer encommenda que nos for incumbida, o que para ele fim temos urna
grande offic na de alfaiate com operarios, dirigida por um mestre francez o Sr. Carlos Laurente,
tras contramesfes dirigidos pelo mesmo, cada um destes com sua especialidade, dous cortando
calcas e nm colletes, e o Sr Laurent cortando obras grandes de todas as qualidades.
Esta grande officina pela sua perfeicao e promptido nada deixa a de. MASSAS para sopa, aleta a talharim da -
per'or qualidade a 240 rs. a libra, e en eai-
xa de 26 lib as por 59.
I em am caixas muito finas, represan lando di-
versas batalhas, etc. a 59 a ca xa.
dem da tomate a 649 re. a libra, vende-se de
rre;a quarta para cima.
dem da India a 69 rs. a libra arroba 1980O. MOLIOS ingieres drs fab'icantes Penias. e
160 re. a euia, am sacco 20
a 19000 a ancorata, a
ida eom casca a
euiaa 29500.
AZEITONAS NOVAS
a garrafa a 300.
AZEITE doce refinado a 800 rs. a ganafa.
Idea idam am barril a 640 re. a garrafa.
ldamda earrapato a 320 rs. a garrafa, em ca-
ada se fari abalimento.
BOLAXINHAS americanas a 280 rs. i libra.
outros por 4o rs. a 19 a garrafa.
PERAS SECCAS a 400 re. a libre,
PHOSPHOROS do gai a 100 ra. a dux
a 10 re. a caixa.
PRESUNTOS americano ICO rs.a libra.
PALITOS para c'entes rraers erm 20
nbes, a 60 re, o maco,
dem a tem coa flor a 240 re. o maec
macinhas.


am barrica 59500, qnalidade especial.
BISCCUTOSing'eoi em latas da 8 a 3 libras' Mea am caixinhai com 1,000 palile
por 19400. i re. a eaixinh..
Idam para lunch am latas 4 a 5 libras por PEIXE de Liboa, Inglaterra a Ama
29209. redo, conforme a a'ta de erzinba
BATATAS em gigos de 38 a 40 libras por ( dadas rallo, liugnado, pargo, aal
t.m a outras de 2 a 3 libras,
J, a2S0
19500.
Batatas em caixas de 4 arrobas por 49.
Idea am caixas de 2 arrobas por 295t-0.
CAF am carteo dadivaras qualidades a 940,
280 319 rs. a dibra, e am arroba a saceos
sa fa. grande differenca.
CHA' parola, qualidade esta que raras vezes
-em ao nosso mercado a 31000 a libia.
Idam uxim a 29890 a libra.
Idam hysson a 2}600 a libra:
dem soffrival a :9i0 a libra.
Idam idem a 29.
Idam do Rio a < 9 loo, 1950o e 11600 a libra
Idam preto muito superior a 29 re. a libra,
dem idam menos superior da 19409 a 11600
a libra, aem porco ser por menos.
RA

IMPERADOR
*9rat
da qvalr-
19400 ra. 193*9 .
' QUEIJO prato chegado no uliin-
re. a libra,
dem flamango do ultimo a; ,, 0.0^
SARDINHaS Ce ames a H ) j>
Sardinhas emlanieas a 640 r
SERVE JA ds marcas Tener
vallinho, Victoiia a out<
e 59800 a dnzia.
SEYADINHA da Franca
SAGO'a280re. alibr u
?60, 180 e 290 1 f. ,br>
SAL refinado em b jtei de TJdr0 eom ro,(Jfl
a80u
* vaaer 900
* aHhti.
ate.-
M, Cobnnar., Ca-
;aade39, 49, 19
a 168 re. a libra.
e francez da qualidades muito superiores d ^,g,n,p
BA

IMPERADOR
J. VIGNES
Os piaa* asta aatiga (abriaa sao keja aisas aonkaeidos, para que saja aeeaasario inslatr
tabre a saa (uparioridada, vaatagusa garantas qua offerecesm aoscoapradoras, qaalidadas estas
iaeoatuuveia a alies tem daftnitivamana .aquistado sobro todos os (u* tomipparaeido n'tsi
>rH ; posiuindo nm teclado a achinisaao ua obadaeaaa 4 todas as voottdes caprichos das
pianistas, aem nunca falher por saram fabricados do proposita itir h faito ltimamente aelko
ramalos importantissiatos para a clima.dasta paix; quanto as vaxes sao melodiosas o flautadas, a
par ista multo agradaveia aos ouvidos dos apreciadores.
Fasem-se conforma s enemaandas, taaeo n'esta fabriea como na do Sr. Blondel de Pars,
socio eorrespondeata da I. Vignes, em coja capital foram samp'e premiados ea todas as expo-
sicoes.
So mesmo estabalicimeMo se acha seapra ua explendido variado soniasento de msicas
dos melhores compositoras da Europa, assim cerno harmnicos a pianos harmnicos, stnds tudo
vandido por preeos muito razoavais.
Tainha das Alar^ t 120 re. eada orna.
TOUCINHO Lisboa ecm mais de maic m
mo muito \joto a 400 re. a libra.
Idam americano com ca'rea209 re. a lib',
magnifico adubo para feijoada portaromai-
xads ecostellas.
qualidades muito superiores i
a 72, 8(0, 19 19200 a libra.
CHARUTOS da Rahia dos melhores fabricantes
a 8'0rs. 19, 19600, 29, 19*00, 39,
39800, 49, 49509, 59a 79 da exposieao.
CEBLAS a 19 o molho e 809 ra. a cento.
CONSERVAS inglezas a 809 re. o fraseo.
Conservas franeezas a 500 re. o frasco.
COGNAC ingle a600 re. a garrafa, am ana- ^SfS, E*1 hn^ tte" ,60,r"j
c, 41 VASSOuRAS aaenraris de grande dorado
dem engarrafado a 999 re. a garrafa. i ""j1.0 ,iiD,,*, e4/. "* nm-
CHAMPAGNE propriedade do corda de Thor, L*S "E" *40 "* ***
preparado exp-es.amenta para gabioe'o da S. i }em 'dem 600 "'
M. o Imperador dos Francezes. custando cada I YAem ? carnauba do Araraty a 4tO rs. a libra
gigo eom 12 garrafas ou 4 meias a 109- | le! de Buenos-Ayras em esixinhas eom 16 r-
Idem do fabricana Porquet 4 Fgot a 89 o gigo. Jf"' lendo u Por hbu ^ M1 era
DOC ES em ealda (da diversas fructas) vindo da' ,hbli, 40 ".
Portugal ea latos muito bem acondicicna- Ide,m d* ""P0*1? MO. 360 a 409 re. a
das a 500 re. a tala. i "'"*> ,m rroba a 1 9 o 119, exba am
I Carnaval, m
m M se *ras, S
gB A' anegado loja francesa da rea Ntra
a n. II, qca fot da Gtdaatt, o maiora mata js
? comento aortisaanto da ma caras qaa 5
W M boje tara vindo a ailattdadc. Por- W
ajhj Unto ae scohoraa logiatis 01 qcalqaer A
pessoa do antto qae qeistram aoitlr de
viritdo B'-rtlmanto am todta ca gaaaroa W
fjf dirigir-ce a asta loja qca aaro irrdos M
a parpracoa oa mala baratoa qua poaai g eacaatrar. Na mesma loja tambem lam *
V barbaa poatlcir. fifi
jopara balo a 100rs.
^ no \igilnt*,
Al qae ehagoc granda aertioceoto da sea para
ae tasar baldea palo batato prco de 100 rs.a va-
ra, oa oeea com 45 varaa a 49 : a no vigilante,
raa doCreepo d. 7.
Veade-se ou per
muta se.
?ande-ae am aogaobo de moitobaa prodaecc
na frrgazla de Agaa Prat, a picso oa a diohai-
ro, e tamban ac ptrnata por 'gaai predio aca-
ta pnca : a tntar na rea do Apollo n. 4, primal-
re andar.
Vcode-aa orna armaco, no becao Largo o.
9, prepria para taberna ce deposito ; a tratar na
jnetma.
ERVILHAS de Lisboa e franeezas a 640 rs. a
lata.
ESTR AIT de absinth em garrafas mnito gran-
des a 19200 a garrafa dos fabricantes Bi-
chara & Multar e Eduard Parnode. '
FARINHA detrigo das me hores mares a 129,
140 e 160 re. a libra.
dem do Maranho a 160 re. libra.
FIGOS muito superiores a 200 rs. a libra.
Figos em caixinhas muito bem enfeitadas, pro-
prias para mimo por 19400.
GENEBRA ingleza a marca Gato (encommen-
da especial a 1*200 a garra a.
GRAIXA em loies a 24o rs.
Graixa em latas a 19'50 a dnzia e a 120 re. a
lata.
GBaO de bieo a 100 s, a libra.
GOMMA excellentc do Araeciy, a 80 a libra.
dem loffnvcl a 40 a libra.
dem muito especial, verdadeiro producto de
araruta a 310 rs. a libra
KIRSCH WASSER de Richard ft Muler,
babila asa de nm sabor magnifico em vasos
esquisit-s a 19500.
LICORES inglezes e francezes dos me'cores fa-
bricantes a 300, 509 e 8 O rs a garrafa.
MANTEIGA ingleza perfeitamente flor a 720
ra. a libra, neste genero, eeiise sempre em
numero de 10 a 15 barris a'-ertos, afim de
melhor satisfaser a exigencia do respeitavel
publico;
dem de segunda qualidade a 640 rs. a Ubre.
dem da toreeira idem de 498 a 599 re. a libra.
dem fraoceza a 560 rs. a libra da prmeira
qualidade e em barril a 540 re.
dem de poreo em Islas de 10 libres por 39409
Idam idem em barril a 860 rs. a libra.
MARMELADA dos malhcrej fabricantes de
r'eposito de 5C a 109 ra deste gerwo. afim de
satis'azer com pontualidade quaiquer pedida.
VINHOS engarrafados, viado vane dalles ca
tonta propria, como sajaa Madeira Sccra.
Camocs. Cbamisso, Melvazio, Cartafalew.
Porto velho, e outros a 800 re., 19090, a
19209 a garrafa.
Idea Lagrimas do Douro, este p'eeicro aerar
raras vezea vem ao nrsso mercado, cada-a
em garrafas brancas teodo nelfls o noca do
autor em alto relevo no proprio vidro; prar- -
ne-se aos apreciadores que neetegerc-o la
hoje grande fabifcacao. O proptieUriodo Pi-
usa nao manda li'.ogrephar etiqoc'as eta>
e tai a outros titulo e vinhos finos para pre-
gar em garrafas atestadas desoflrivel Lhc*
ou figueira adocado, para Iludir aos fregaa-
ze* como fszem alguna annunciantes.
VINHO do Porto ergarrafado der.cmitaia
BALIZA qual'dade es a ja bem eonheci.'a a
640 re. a garrafa.
dem lagrimas do Tejo em pipa, vindo de en-
comraenda, qua'idade esta para a qual chamo
a at'enc.o do publico a 640 re. a ganaia.
dem de Lisbeae Figueira a 690C0 a aaer-r
e 8 a 9 caadas.
I-fem do Porto em garrafes de 4 5 gsmfss.
qualidade especial a 29800.
dem menos superior de 4 a 5jarraras a 29209
Idam em pipa do Baliza ou do Lagrimas do
Tejo e outros a 59000 a e nida.
dem de diversos paites a 320 400 480 560 a
garrafa quem daixari de beber vinho ma to
sofrivel por 320 rs. a garrafa.
dem B rdaaux da diversas meras de 649a
800 rs. a garrafa.
VINAGRI daLisba ea gai'a'oev de 4 a meta
a 5 garrafas per 1.2C0,
I L E G I V F l
atea

"*P
un tu Afn
.*~


DJ4W0 DE PEBNAMBUCO TERCIA FEIRA 0 DE FEVERElRO DE 1863.
BARATO
SO NO
PROGREl
Oleo de mer-
chant.
Joaquim los Gomes deSouza,
U loa das Cruzes 36
o
Balrrode Santo Antonio.
.m ;.,. Op'oprieuriodoauitoacreiittao nnuem denomnalo Pogreuista, lano sempre
ifr II. -'i d0 ,qu.- or P,"Til Plr* to* servir aos seus fre ViZTtlJa ^m cca,83,,0Js 80ifM d Pmaira qualidade pelos precos abaixo mencionados, a
amanea as pessoas iue maadsrem comp ar por seas cralos ou ecrayos7 saram to be servidos
ZrZ n^T^T'. ,M,'T"M dt 'Tiar 1aa,(aer I, d masmo contando
2m. P7M dajl9WUb8lecimeito. Oaauno pala aos senhores que mandareaeoaprar
aesmo? '. "anarein Solver q'q objecto que nao agiadar, datando os
pWra^ta I 4 J? *tto',s5, C0m 08S9ttS Port*dora'' wnloches ver que so no armaran
o nn'7i es n* 36, 6 1'ae M V9nieai os *" &naro por mais barato ere-
t*aI, .., ei"81aaius ve" olviiamaa e vio a outra parte aonde os servara da maneira a daa-
ajraaar asi* estabeleiiaento.
61X> S francezas era frascos de 39000 a 21700 o a 19 a libra.
dem tn Uusda 6 libras a 19000 a libra e 5*500 a lata.
Ameildoae confias .600ri. a libra.
Xueni de casca mole muilo novas a 240 rs. a libra.
Af 1*03 de Java Maranhao e da India a 100 rs. a libra a 8100a arroba.
Apitonas da Lisboa muito aovas, a pretas a 19300 a ancoreta.
I de til do Porto, verdes e pretas, a 1*000 a ancoreta.
1H QOCe refinado do mais superior, a 760 rs. a carrafa.
Kleill de barril muito claro, a 640 rs.
aC (UlHtfeS, ou biscoutos inglezes em la-as de tolas as qualidsdei a 19300.
^em P*" luDch de soda, m latas de 4 libras liquida por 29100.
-DtUataS em caitas egigos com 35 libras a l*6t.
Wem granel, a 1*400 a arroba e 60 rs. a libra. %
Caff dfl ,.. qualidade t 300 e 32() ||Jj|p # fc ^m ^ g| | ^^ \
^hT de2'* q0idad8 8up8rior a 250 a ,ibra e 7600 a "ob-
>* I da nelhor qualidade que existe no nosso mercado a 39100 a libra.
afianlinJ?!?* *T*^aaf600' ProPria,a"0 do Progresista
enanca ninguem ter melhor che.
dem i! ferior,24oo.ibr..
dem ordinario, 2W00- 1WOo.iibr,.
\m Pret o melhor do nosso mercado a 29400 a libra.
jde8 mais inferior a 29000 a libra.
OCiI9ooaibTho1' rancez fl wi88 das mfl,bore8 ^w*''-] mmi, a
vaCDOlas Bu,0 novas a lk.29t rs 0 mollo
bOnCerVaSDg|#zai ^ 10u as qnalidadis a 760 rs. -o fra'co.
^rvilllrtS francezas a portogueas a 600 a 700 rs. a lata I
^ry-tlOCe a mais nova que se pode derejar a 400 rs. a libra.
]R *}* de Maranhao muito alva e cheirosa a 140 rs. a libra.
l'arinha de altura ,erdld#r,, 500 n. .iibr., esta f.rnh. ado.]*.-
lumam vender por 800 rs.
JjreneDr de Holanda a 640 rs. o frasco e 6*800 a frasqueira com 12 frascos.
em 8rraf6es de 4 e meia garrafas por t500. afianj.-se a ser muito superior, e ter
exatamenle 4 e meia garrafas, tambera botijas da hamburgueza a 440 rs.
\vOmma muito superior a 80 rs. a libra a 2200 a arroba.
mIC ?S inglezes e francizes os melhores e de todas as qualidades a 800 rs o frasco^
la ei-^a ingltia a mais superior qua exite ne eosso mercado a 800 rs. a libra.
U franeeza das melhores marcas a 60 rs. a libra, e 600 rs. em barril.
MftC rrS.O e talhwim-para sopa a 300 rs. a libra.
jjjarnielad de todog os conservejrog d Lisboa a 560 ft a ,ibrat
HlarraSqui itO i9 Iara 0 melhor que se pode dezmar a 800 n; o frasee
Mass i de tomate
Mil s 1 xraMii ie em frascos e latas a 600 rs a 700 rs.
ets a 320 T**' '*tttm* mUl ,ndos a 400 rs'' e wndo eM caixas ** ff-
1 neila a ma, superior nestegenero a l9l0 a libra.
iosphoros d g. z 0 e.iInh. SM dI, :
\A ^ Pm denle,a 200 "' masso- laBbeni ha Pra 60 ra.
laem (m caixinhas douradas, por 300 rs.
l*e sayal piscada corvina, salmn e linguados, preparados de escabeche e em latas
I ^ muit>bem enf.itadas a l200e 1900.
Q iJOS fl*enRo* v.n.los no nlii.o vapor a 2800
lietU^augoe prato ,.,o (r.-ca,.s 70') t. a libra.
feffll em garrafoei com 5 Ubaa por 19 00 260 rs. a l.bra.
Sal re u , W eia8 estaarinas a 600, 640 a 680 rs, o maco.
laem de carnauba do Aracaly a 3 6 rs. a libra.
dem decomposicao muito oparioresa 320 e 360 n.a libra e 109000 e 109500 a arroba.
VinhOS engarrafados das n.ais acredi.adas mareas: Duque do Porto. Genuino Port
Mlho C,.m.sso. Camj-s G.rc.v.llos, Feitori,, M.daira suparior a lloS a r-
rafa, tambera ba para 800 rs. vindo ara baris e aqui engarrafado. g
2.To5!rr,f5#SCOm 4 m,ia garra,M uiw 8Uf-' 800, limbem ha par.
Idem.b^anco^m.i, superior que costum, vir a este mercado, e. garrafn de 4 garufa,
ld*me,500de 5P60r,;, %&!** "" PP 4,0 3'50 S00 a Mnada
Tiiho^Bop/leaux uil0 9upe ior, 600 70a 800 41$000ri t gmih # i ^
V inagr de Lisboa a 200 rs, a garrafa e 1500 a caada.
I J&Irl muiw superior era garrafesde4e neia garrafas po- I90f com o garrafio.
llem hanburguaz nos mesaos garrafoe a 900 rs
Alm fMes genero xiste um ^Oiii^iet) s irtiraenta de
macarrao, Wlharini, nl^tri?, aIpa i jha< e p^viies para sopa,
leati ha, cjijgu^os. .b>. ch^rot >s di dircr.-a mircvs
lirdihas^dfl N uUs, FUstrJ* frcez, feijo verde em
atai, pa-,*! ero r*ms, *v%*4o e lio, bauh* ds pr.roo, tou
eioho.pT^.chourij,, Wesu:,t\grfi de b:c \ tbsiut-, ve-
ebra de laraaj, p^r s secco*. g *, e t d*s os m%ii Sene
roa tenientes, a>* est\be:ejimeiiU oVs<* ordena, que todo*
se Yvmdorao porm-M)o, d q.ie fn fiutr* quaiqu*r parte.
i^a Para.I<'U8ll8.s Pe5SOas "6 lado wnoer-sa ha s?mpre por pracos que o rassmos saohores possam tirar om bom resuludo
do seu trabalbo. '
I Remedio infalll?I para tarar tadaa as moles-
tias de carillos, assim axtaroas como interna,
csDtinaa-se a vandor aos erados da 2j560 o raa-
. co ioteiro, lf280 o meto dita, e 6*0 qeaito do
I dito : na trartiaa de armaxem de gas, armaiam
, da bola amarella.________________
AGENCIA
Fuadco Lew-loor.
Ba da Senzalla Lova n. 42
Neste astabeleciaento continua a havar um
complato so ni ment de moendas a meias moen-
das para enganho, machinas de vapor taixas
de farro batido eoado de todos os tamanhos
para ditos.
Esperaoca.
/faadoQucimadon.33 A
Cuello.
Braeeletts de cabello s 4$,
Diles de 3 traocaa e li( a 51.
Ditos de 8 traoco e 3 adria 6|.
Ditos do 3 trancas e 1 cobra 5?.
Conentas para reoslo a 7.
TrsnseHos idam a 7|.
rticos n ovos
Agos da ior de laraoja a 500, 800 e 1 e irasco,
meos 50 0/0 q.a oa battta.
Panoas de ac, nova forma, a taita t*.
So nMM,lnht P"a 5* ** nmM a
PmlhK ,r",r na"Wbairaa
Pantos de borracha mrs aliaar a 800 ra.
Reeaa artifltiaea a 2J500 o 8.
Aipaa para baldas, a ara por 160
Ppl peqaaoo astl por 1S.
Idam dem boira doorada a IS200
Aove opas, o eento a 800 e 1|.
Colchatea impedace, 8a batido, litqta bom
a tem a eiperan^a.
Sasonetea para todos os probos de 200 a 500 o
lf, e especialmente o qae preparado com o
seca da aldea a I*
Moatros ro, faltas do mol de abeihas a 501 ra.
Atada reata ama p.qa.ni porgao desabe Wiod-
sorSaapa2ffa dutia.
Ftae de vallado por procos qae todos deviiam
aa pana Teod redolidos para vendar a dinhairo.
Esperanca
Ra do Queim^do 334
Perfumara
iichinis iierieuii,
laataaadaR.O. Bieber a C.. aattasterea;
roa da Croi i. 4, vendam-ae i
Hacadlas pata regar harta a o capia i
Ditas pava desearecar nllhe.
Ditas para cortar eatim.
Saiioa com perteaeoo a 10 o 20.
obraa de neUlpriaeipe plateadas
Aicatrio da Saeeia.
Vaiois de alcatrae para aaviM.
Salas parrilla a primoira fMlidaie do rail,
Vinhe Xerox de 18H em calas de 1 ioiW;
Cognac ea csixaa de 1 de ala.
4iadoa o gladea.
Brilhaitea.
Carracapetieaas.______^^
Grande expMijo de (tas
S no vigi'aiite ra do
Crespo n 7.
E" ehegadeim grande sortimeoto de Itas lar-
gos e_ as1 reitaa aando lavradaa o lisas de lindos
Mtto s prapriamante para medidas o para ain-
talro oa dabram, qae ae vendo por pracoa
?VJf"l' Pcaa eatraitas largas o lia, o.
11,8 820 rs., a. 2 360 ra., n. 8 400 rs., d. 4 600
ra o. 5800. o. 9 1|. n. 12 1600. todas ss pacas
com lOvsrrs. ditas lavraeas pagas com 12 varea
a bonitoa pi-iroaa oelo barato prejo d. 8 a 3j
n. II a 4f. 5 o 68 a peca, t antigs com paqaeoa toqia do mofo qae ae ven-
da par todo a praco para acabar como aaja por
nZJ ?r "- 36 40 '-. I' orno limiaa
LEAM TODOS
OIMINUICAO DEPRECO
BiMMSM
O" fi M* ffdrenSa de preco a qualidade dos gneros abaixo mencionados,'gafante <
l^^^l^^!SL^ T.arn,aZ#m,da n,0,h*dM.'MdM -- Pitodii qu.lid.de por mono. 15 a 20T
vaoderaopor proeoa baraiisslmos pola com a f* ontro qualqner annuneante, pois para cese fim caprichou mandar vir de eonu propria
Tista dos freffotits se far todo ncotia : iata "BU vapor a maior parta doa gneros annunciados.
.foldoSr.jo.uiraHaorlqaad.SiU,. ^Ddllipn lie da8 melhores qualidades que tem rindo ao nono mercado a 64S 800
Presuntos a
200 rs. a libra.
por
*$ -dU m '" < rolha de vldro,
aOO o 2J, o moibor qee pode ter viniO at*
hoje, em garrafaa da cryctal por
rafas sarvem para viabo por asi
los e!ogaotei, om fraaaoa qaadrad
em molos fnscoa Pivar a 500 ra.
A esperanza aortlo ae deqoantfdade de aj ima-
tiqa, pomada, a Tarladairoa anigoa oeiafjnana-
ro apractarai,, o qaar cappr qua nlngooBv'-en-
tregari ao comprador por pr Bioba imperial ((raacoa) XfOOO. fV
Idam dumaotin. (rtigo doo) 1J500. ^
Banha de reo (teriadair.) 1^500.
Baoha japonaia (Coooray) 19.
Cosxetlqeec de 120 a 500 ra.
Mallos vaaos de rl lro q.e dapois do Visi
vam para diversos aaos, e qce s o frss
tiria vasto, oor q*soto ranaamos thaio
nba por lg500 e 29.
Estratos
Boiat (logias) de pr.ncipa a 21.
Opafas Boaqoot 1*500
Laraoder Walter 1} el|5O0.
Ea boaqaat 2JH.0O.
Carteitaa de 3 trteos a 5g.
I em com 6 fraacoa a 15$.
Paqaenas cains com 6 fraseos s 1g*80.
Op ati inglesa, polea de leoca a I950O.
Maiioa estratos (ranseies qae admltam, por birt-
tasprvc.0.
Ve de-sa a armecee Ha taberna da praca da
B01- Vists o. 14 com lo Jos ea peitencea : qaem
a pretender di ija-se a rxesms prsca o. 17.
mh
Ve nd e se em cala de N. O. Bieber
C.,succenores, ra da Cruz n. *.
Vane-se .
madeira, coiiob
ra meniooa : oa
brado.
Vende-ae i
soto, na raa de
bom conatraida,
proprloa, graode
barajada a qui
a mlto ('ea>>
ly. og'.phia o.ii
ima toalla molati, boa eogom-
a o tute, e rr u to carlobesa pa-
ravtaia do Poainhe n. 26. ca-
ma grande case de aebrado com
S. Bao lo em Olinda, fot motto
tea 40 oalnsoa de frente, cbaoe
qaiotil mirado, litro e deaem-
Iqa.f oaua. tasa mito boa Uta,
: q r-^o o'a a*r pr>cu'ao.
Fiv as pa sintos
Tamben aao cbogadaa aa riqaiaaimaa firelaa
cora pe j rio has, fiagiodo biilbaotaa o eliofiraa.
toaaa foteiramaote ora para aa aeoboraa poia
a 00 vigilante o reapeitarol publico entontraii
m completo aortlmento do toaoa oaebjeetoa de
goato, oaoa peloa qae 16 baria, como palaa qoa
aa receben por totea os vaporas om direitora :
so 00 vigilante, rea do Paspe o. 7.
a
ia
ottss*
'. e 4merietE^.
...v* '**> U Maaoelltnaete a> Olivaba
rilba, lari'- de Gorpe Santo m. lf, #r preca
mala Mete o qae tm oatva palgoar parta.
Superiores chiru
tos da Havana
Aranaga Hijo & C. acabara de rece-
ber um* pequea partida que se tren-
derao na ra do Trapiche n. 6, pelos
seguintes precos :
1 caixa Londres fino 16^000.
1 dita regala de Londres 12AO00.
1|2 dita dita 6fl000.
A' florisus.
Vemdeot-se folbas franteaa para todaa asqes-
lidadee da floree, calis a apandes para rons ns
prseja da Iadependencia n. 5, leja de violas.
Rosas.
>a
Na praca da Independencia n. 5, loja de vialaa,
tem para vender aa liado oertsoeato de roa
para eebeca daa aeoh leae, do lolbaa de paooo
vallado ; a olla, antea qq ae acabara.
Chegado ayap )i\ s para
o vigilante
M qee chagiraa os iindea pentaa de lact o a
helio, o doaretftohoe, tido da risa coito: s no
vigilante, ra de Crespa o. 7.
Chegados ltimamente de Porto, de 01a part.
.laMooito aolrtvele a 140 a libra, a sendo iot.i-
ro a 200 r., hi naate genero grande parra o o pe
qeeoea, eeaande cada om de 6 e 12 libres, idam
intairo timbam se parte as libras a 360 r.: tul-
cimenta
Armazem progr*ssivo do
1*1**0 d CirmoD 9
^ shgmi os rfiiedios
do Dr.R*day~RiiiolutYo
r*nofoidor, prompto tlTio
epilulaf reirul*dV.r**.
No droguista Baymundo Carlos Leite
Irmao. ra da Impertriz n. 12.
0 carnaval.
S ii* loja e arm*zem da arra
ra d* Iwpcratriz n 56, de
. Louremjo Pereira Mandes
Guimari.
Veodem-ae dijerais qaalidades de fisendia
sroprlic para vaatearioa por aarem baratiaalmaa,
como, larlatana de torea com 7 Ii2 pelmoa de
lanre a 500 ra. a vara, eaeon ilba de coree de 7
\Jt pelmoa de largo a 280 o corado, fil de Unho
do cores a 160 o corado, gaDga encarnada 240 rs
o cevsdo. tafat de aede de cores s 640 o corado,
,ei'n,,,,le nMrDad, oa paqaaoo to jas da molo
a 400 rs.o aovada, panoinho de corea a S40 o co-
rado, valbetloas de florea a 500 r. o corada : i
na arara ra da iTptratris n. 56.
Novidade do baratura.
'i loJ* f """m rara, rea da Inparttris
n. 56, de Leerenco Pereira blandea Gaimariss.
Vaodem-aa cortea de ahitas flora ai tarta, corte
fliat. cemiH 1,2 covadoi a 3, ditos de riseado
Iraoeei e 2500. ortas ) oaoibrata o caaaaa de
corea flxaaa 1$500: oa loja a aimatem da arare
roa di Imperalris o. 55.
Li*ihh*s da rara.
Vende-ao liasinha para vaaUJoc de oeoborae o
320 o covaio, ditas a 400 e 500 ra. o cov.do an -
tralla de seds para veaildea a 500 re. o corado
liaiinba a balio a 500 rr. o coa o. popelina de'
coras, (aseada Aoa para vestido- e 240 e 280 o co-
rado, riacado a GsribeUi a 1BO o aovad, para
veatldoa da aenbora : na loja da arara, raa da
Impsratrix o. 56.
Ar#ra voade o fiutao.
Vende se fsatao 4e torea para vesti fos de ae-
nbora a 320 o cavada, ol.a finas de corea Izaa
oe^'alK0 "T,d'' d,,M (t4D'"' "" 320
3101* 400 ra. o covaao, leo;,, brenca com b.m
a 100 ra., dltaa todoa braocos a 200 a 300 ra.
tata am, malta creta para bom*m a lio e 200
rs. o par : na laja do beraleiro, raa da Impert-
irla, arara n. 56 F
Palitos da arara.
Vendem-se messee de palitos para dentte com
20 miaeioboe tor JOO rs. para acabar: na loia da
arara, rae de laperatris o. 56
ricos cortes ta la da arara
Vaodem-ae ritoa tartas da lia cam 2 cavadaa
a 8J, ditoa da o-g.odya :3ooa com 18 ovadoa a
7, dltaa com 25 cevedoa a 8*. ditoa de eorgaro
do qaadroe do corae ora 18 to'aioa a 6>500 cor-
les da saasaa (ranceae tloaa a Ia500 : na loia da
arere, rea da Imperatris o. 56.
Arara Vend^assaia*.
Vandati-aa aalaa de cor'o qee fas ves de ba-
lao iior 5*400,bsloas amertanos flooa de 10 sreoe
a 4500 e da 40 a 5} os uelborea q. tam vindo,
qee tm aaobera vaodo oa balota oao dalxari de
comprar pala eaa boaqealilada : s na lela da
arara, rea da Imperatris n. S6.
Arara ven le as cambraUs.
Vandam-aa ptgaa de casb>aia da farra oor
19600. tea Oq.. 3J500 a 4. a.a... p. COr-
V01 o 90.?*!'t ** tDU* 'lOvereeo
4|500 e 39, goliobas para seohora a 400 e 500
rs. : s na loja da arara o. 56, rea da Imperatris.
Oaatas francezaa aa arara a
260 rs
Vanlem-se cassis frsnams floss de seres s
260 o 28') o aovado taitra de trim para calca dt
bomamal9, ditoa de mal i- a 1J600 : na loia
da arara, tea da Imperatris o. 56.
Arr< vende ole*tim
van da-i oltstim de linbo o a olpaqaim de lioho
para veatldoa de aenhora a 280 o corado cober-
tores de algodao a 1*. coalas da liasinha aem
barra a 29, dttot dt marin eatampadoa a 39 na
leja da roa da Imperatris n. 56.
Artra vende o madapolo.
Vende -ce m'dapo1-) en las'.- do flao com 11 Ur-
das a 4 a 49500 a pe;., aortas de essemirs preta
para calca a 39500 o 4 oa raa da I -o para tris
? amato 56.
RoupafeiU dtirara,
Vendem-es calote de eisemlrs de coree e 51500
JL*?.' P,J,lotl d casemlra da carea o pretoe a
69o00 7, ditos de brim de cores s 1850O e 31
ceioalas trancar.a de bramante a 19600, camlat
r;nCV^,,*600, ^O eolariohae' da II-
noo a SOO ra. cada m, gravataa de aada pratee o
de corea, o as mala moderte o flo leja da arara, raa da Imparatrix o. 56.
FRASC1SGO afUNjiRDIS DABTI.
10 Largo dn Panba 10
Gostosem igual s no vigi-
la l te ruado Crespo n. 7.
At qoa chegoB o novo gaato da favatiohas
pin as aaohoraa aando o maia delicado potsl-
vel. a a v,.,. f (4 t6 T|iHtlli r>7d'0
crespo n. 7.
Sabooeies
190Q0 rs. a garrafa, aem gigo eom 12 garrafas por 7600, 9*000 e 11*000 rs.
laagrirriRS do I feora -iptBitl tirJl0 do Porto m$lhor
1*000 a garrafa, a 10*000 rs. a caixa. Vnhosdo ilto DourodMmilhorelMrei nebtmp
Jim Dnqm do Porto. Camoes. D. Lniz, CareaTalloa. Chamiaao & TtlhofTllaesir. Ma
deira secca, a Fetorta a 900 rs a garrafa o 9*000 n. a doria.
Superior inho do Porto tm garrafoM^ 5 f^
o gsrrsfio, recomeoda-se aos apreciadoras deste v nho que por veces temcoaprido ano
nao se illndam com umjoutro mais barato qua o qoerem imitar.
Yin rio nr* neo d, Llboa, 60t rs., girri., ,fianca.M IOT ^ ro ^ ^^^
tombem ha da barril para 500 ra. a garafa 3*200 ra. a caada.
sisk* Baria&v*
irraixa em Iatasa 1|3at t doia g m n ^ ^
Vitela111 V9 "'I*' Ter<,adera qmSm*r* M vendfla W0 O, a 120 *.
5 ^^fSaWl 'T d' J A- A" BA- R- *"*
^. & Trafaa por 1*400. aftaaea-se ser o mais superior que tam vindo ao aereado.
2? ** f orlo.rigaaira a Lisboa d.i mareaa mais aaraditaiaa a 400, fdJS
o 560 rs. a garrafa, e ea caada a 2*800, **40 e 4*400.
Vlllfegr paro de Lisboa a MI rs. agarrafa a aa eaaada a 1*2*0.'
IHW aoporior ea garrafoes com 5 garrafa, 900 ra, coa o garrafio.
Dito ffes.v$
^i4rraSCiftiti^e Am 7,va
Lie? f i aeti .m ^
Ortel Pirn.1 S g"n" br,MS d" me,hor, 1Bi'i". ~o sajio Adala.
Gtwtbra le HolianAa
ha mnitn .- -. 600 itut0 fraxiueira a 51500, uabea
duria,?."Ss^SRImreM qU' h' D m9rC,d 4,5# ""
^\ll^iT" xxx'M500 S -*
mTrio Jtl!?0- P*" 32 OTU ll80 ,rrob W rs. a libra, ^il
to propno psra negocio por ereseer muito.
BttctfM s*g|fltaitJ mU(U) nor,s,Bgig0com 37 a 40 libras, por 1*000 o ea
libra a 50 rs. *
Fig^<>sde comadr^e m^ ,. 4 m ,t0frM,pari ^.^^
alfe io* eoi& gj, 6, eada anl>, m iajXt pot 560 n
AnfOretS fcOIll aeitOllS,, mais superiores que tea viado a, masa
. ,Mre*do Pr unm muit0 d boa qualidade a 1*400, a 500 rs. a garrafa
9 '^1/OS dO r*?lO .k^ad01 aM Himo vapor a 3*00*.
m4\aif|fe 9$i4tta de superior qualidade a 7*0 800 ra. a libra, a aa barril
se fat abatiaaato.
H t^ttlgi. ff a\Ate B, nov. U aoraada a 560 a 600 rs. a libia,. .a aerr
ou mtio a 540 ra.
n? |T'er? ,M P li "^^ M,,hor T16 h B0 do a 2*800 n a libra
a^*a*. ni0 disfaxendo no aerla ou hua, i um des man aopariora deaa
qoalidide, a 2*40* a libra.
Ba i h 3 d porco aiaaa 34* 360 ra. a. barril, a a. libra a 400 a 440 r.
rreZimtO de fiambre muHonove, a SOO o COO rs. a libra, afianca-Mabee
qnalidade.
~Feaat*a a* s? felfea vindos da eonu propria de eaaa partkolar a **0 o 40a m
a libra.
B!*a\fe.lB||. da 8*d* em Uitt eom difiranles qualidades a 1*400. ditas graa
das com 4 a 5 libras proprias para lancea a 2*400.
ala*JA imperial dofabiicanteaVbreu eo ontros anitoi de Lisboa aa Utos acji-
_ nfeadaa de 1 1|2 o 2 librea a 040 re a libra.
Via de slperche era 1 a tas de i libras por 800 rs., recomeoda-M aos apreciadora deeta jtese
que nao a deixam a eabar sem que primeiro estsjam sonidos.
*- o melhor petiseo que pode haver por sar prompto a toda hora a 640 ra. a libra
VMlirta de Fraaja muito nova a 200 ra a libra.
_*f* a tOO ra. a libra a aa garrafoes eoa 4 libras por 1*400 aoa o garrafio.
Farinha da Bflar*llh&0 muito nova, ale. ^irora lOOra. .Kbr..
aa H* '5 orte lavado a 300, 260 a 24* rs. a libra, a ea arrobe a 1*600
fea jtl&V toaeopathico o aaii superior do mercado a 2*00*, 1*800 a l***f ,
liara.
4m?x4s francesas ,atll da t iibrapor ,a4oo.an co.poairM 4.
vidro eom tampa do mesmo. e 2*800 cada urna, con tea S a 3 1|9 librea da ameiue.
PlitOS do gal 2*o rs. a duzia, ditos de vale de eiperaaeete e 160 ra. a da-
lia e 1*600 e groae. f
rasS -, 8 novas a 500 rs. a libra, e ea caixinhai coa 8 libras bespmho as por 2*800 aaito
proprias para mimos
G- liebr-* de iaralt}4ea fraseos grandes a 1*500 e em frascos peqaeaoa a 910
T}*i\e fl*ta\**l p,,. liapar faCM ieo rs:
4mendoa8 d. cases aolla e 240 a, a libra.
A.Z$lte UOCa refinado ea garrafaa braneas da melhor qualidede que vea e ao aer-
alo a 720 e 8<>0 rs. e gsrrsf a, dito em berril de Lisboa aaito su pono r o 040 rs
o ea caada a 4*800.
T ?\EltlS.a eit e&3d& oa, eego, daaatao, finja serojos, e ai porche a leas do
112 libra por 600 rs.
-.-TTm&.i? fraaeesaaa portugueses ea lata, de 1 1|2 libra por 040 ra
4*M** ^W**W rtfliida 10f50# arr#k. 36# tmm
Vefinn^. da vctlaia. d, Birtl SS8 M d, 01ITM m no, now.,
e em birria m fas abatimeatot
.T-,Bb-'B-!h*,.MB,P.larea8ebaBataaiiaB. 7\ti Am aaacivamaaata
no rlgllauta roa de | ** aa^efa\e
parentaa por 500 rs.
jedst u.T.

15*000.
640 rs: a libra, t aa taiii aea 15 libras pac
f*:m :'
ii r a i ii r i
y ii t i i dnn
,r~


/
DIARIO DE PERNAUBUCO TEB^A FE1RA 10 DE FEVEREIRO DE 1863.
~>
r
UQUDAC40
Calcado astrangeiro.
i5Ra Direita45
O pros ris tirio deite bem aootide estebeleei-
mente. prefertndo perdir 10 38 por eeoto, oi-
ohotro em panno, vender flido com 30 por
enio do lotre, deliberan dir am elegrie 4 n-
peieada, tii5Qio-i bem por proteo itsrici-
doa, como oo val vei: :_____
Milit. :........10|000
antu horuguitu, beserre, viqaetc o
laitro, aolaf taiiadoi......10*000
Anotes borxtguim sol o rir*. SjOO
Jaotezn da botao. viqaeta..... 99000
Prancixu boti*a$, bizarra, 1 ai tro,
toar* do oorco. ...;... 89000
lngltzti botinat, p grande. tyOOO
Nanttt tapat*$. Murro, Tiqoota o
o laitra t aolao o taziadoi. 51000
ffonii snoetler becerro o uitrt. 4*300
Sipitoiootradabaixa oola o vira'.nitro. 4(000
Bersegotae do ooroa para manios o
montan ;.....t 3*500
f ipatoi do Upata per* komono o se-
nboraa.......... 800
Idom do tran;a para homom i 1*280
dem do oooro pira sanhora .... 500
Sipatdn de brim comela dobornxi. 2*600
Pin nabor ka am migolfflco iirtimuti do
botn do mol sor at ao inferior pora todos o*
procos.
Ionileiri t viiraceirt
Grande e nova officina.
Trt tartas.
SiRua DireitaSi.
Ruta rico bou moatado ostibolocimoato a
nt'irai oa i ragims o mito porfoito, bom aco-
sado o barato oo son giniro.
ORNAS da todia asqaalldadoa.
SAHTARIOS qae livalisam tomolataiaa.
BANHElROSde todo* o tamanhei.
SKhUCUPlAiUemide*.
BALDES idom idom.
BACIAS idom ido*.
BAHUS idom idom.
TOLHA om eslas do tedas ai (losaarm
fRATOS imitando om porfolio a boi crio
Un.
GHAlEltUS dotodu n .aiUdian.
rAMBLLaS idom Idom.
ROGOS ANOIKiROS o Raadroa pata ceal,
qaar aortlmonto.
VIDROS om un o a rotalko do todoi o to>
'sindiado-n miab.es, botar doatro decidida.
am toda a parta.
Rocobom-io eetemaoadas da qaalqaer aata*
ron, coacortoa, qao todo aori nmpinbidt
comiente.____________
Arados americanos e machinas
para lavar roupa: em casa de S. P.
Johnston 4 C, ra da Senzall Nova
n. 42.
Toftlhas, gutrdaatpos, meia
de linho.
Voado-io ni ra do Grupo, loj n. 8, oaqoim
da raa do Imperador, la meiboroa toalhis do li-
aba para roito o man, gasrdsntpee do lioho o
do tlgedao, moiaa fian do linbo pin homom,
por proco com modo.
Qrane serlimeato de
cadieios de gz,
N. 26Ra larga do RosarioN. 26
Armaxein de louca da portt
larg.
Roito ostiboloilmonto encontrar* o pabllc*
om grande o viriido tortlminto do cindlilroi
do gix do todoi oa tan>anboa pira cima do moi>
aom todoa oa partencia a miia bonitei o deli-
cadoaqoe tem rindo, dltoa do ponderar doom,
doai a trea lotea da malte goato o elegaitet
proprioapiraeitibolocimenus, sala ote;, etc.,
afiaocodo-sea boa lax o mala barito qoe oo
oatra parto._________________________________
fteglOti.
Tiii-nia aasa aloaatton ffater 4 ,
Ra la f acalla Hoya n. 41.
Venao-to coi tasa 4o f: ff. Joakitoa & i.,
loilas a silbos iaflotos, taadiairos o oastifaos
breazea4.es, loaas iaglcui, lo 4o tela, aniste*
para tarros montara, arrtios para tarros i
ai a 4oas cinlios. roiofies 4o otro a atate
aglet.
i
a
Ivon e chumbo
venda.
Joio Jos' de Carvalho Mora es Filho,
continua vender plvora de boa qua
lidade e bem como chumbo de muni-
cao, podendo ser procurado a ra do
Queimado n. 13, primeiro andar.
Peritinhos -
douradoa e fivelas com podras
A loj d'ogoia brioc acaba do rocebor polo va-
por (noces oaiei desejidos o modernos ebjictoi,
piQttnnoi doondoo pin bandes, goarnlcftes di
too materoo o mooores, o as ren flvelss com
podras, todo do melhor goito, o cooUamm isor
randidot i dicheiro i viita : ai ni do Qaeima-
mido, loj d'igiit brincan.'6.
Gascarrilhas
de se a mes ltdas com enfei
tes.
Acabe de ebegir pin laja d'-egili branc bo-
oltio caetairilhu aneciadas eofeitidii com ama
fltinha polo molo, o qao aovtsslme o de am goi-
to ti gaWr. O mudado i spreprisdo a oaie dis
differeutis (ixeodis qae igon so osim mumo
psn capis, e oenfeito do filiaba dir-lbe tiata
grifa qaanto eeganoet por oio sor acil o dee-
meochir-se i eaeeirrtihi, tim di dais Urgaris,
o soDttaos-so a vender al o 3* a pie, dinbiiro
a viiti : na ras do Qacimado, tojo d'igeit bren-
QMRMffi
nons ctliiohas iof irtilniii com risporss, o tro-
c m-se per diaheiro : na raa do Qaalmido, loj
d'igtli branca n. 16.
Bonecas novas.
A )o|a o'egoii bvanc acibe do rocebor am ao-
vo sottlminto do bioitaa booocaa com roito, moa
a pea do percelaoi. o mu boa vestidas, com n
qain ie tiofario o deiejoi da boln ulancu:
qn>m ai qalter cemprtr a diohclro, 4 dlristr-ie
o ra de Qiilmile, leja h'agoia brinca n. 16.
4 toja daguia branca,
ra do Qaeimadon. 16
cabe do rocebor a escolente o pro*oltosa opiati
inglese, nbooetee fiaos inglesis om siixioheo do
troo.____________________________
RIVAL
sem segundo
Raa do Qoolmado n. 55. loj do mladexis do
Joco do Atevodo Hala o Silva, defronte do so-
brado novo, ooii qaolmaado pan principiar o
00*0 anoo, qaeirim proilir i rteln ittenco
para con pnr o qoe bom o bintiecimo:
Varia de fnn'i branca o do cOreo
pira toalbis a.......
Ditia do dita do dril e mata ottrol-
tui......, .
Tbeioarce pira soitir anhis mallo fi-
mo a ."'. .
Ditis pars cottir costara, perm me-
iboroa ..........
Linhi em cirtao Pedro V, com 100
jirdiao.........
Dita am carto Pedro V, com 50 jsr-
das a..........
Vare do filie ivallndadas para (xer
eioloe ..........
Utia do rende lisi, piraacabira i
Dttn do bico do lirgm do 8 dedoa
Nvelos de liah, melhor qailidade,
o com 900 jirdis a......
Dlloa dlaf dito com 400 ]irdio a .
oiui dito dito tota 806 jirdn o .
Priecoi oomaaperiore Diohao 320 o
G ron do pooso d i i?o di todoa > q a i -
lididaa a ........ .
Parea da pitea do lai pira mooioos
do solio e.........
Ciixie de p6 pm limpir dentea a
Tooioona gnodia o 80, 160 o .
Icen pare leooooi cbiratoc o 40 o .
Prescoo com multo eopertor Unte e
Moiellec de llobi de gas, do todie n
gronorii a........
Peales do msssa para troco do sanbo-
sT*l li|iii|tfii
, Esoth pira anbic, moilo fins a .
Benecis oois melto Oeoltie a 260 o
TraaooUa brinco para emfl avara..........
Abotnedaras pare soletee, de todas so
Cril o....;.
Carrtteis do llnhis flnat com 600 a
800 jtrdn, preti, a .
Pecea ao fitaa do lioho. brinca, am
rotiohaa a...... .
Pegis do litis do cs do todas as lar-
giriS 8 r o e>
Poc do lacro ennrnido moito fl-
ooe a .......
Nonlloe do llohi ooiende a ; .
Pocia do entre&eios bordados com 3
- varec o .- .........
Mistos do llobi Iroaxa pira bordar a
Cirutm com agolbss do lodaa n
grotinrts .........
Ccixii de mtm pm npi, moito fi-
n a.. ; ........
Tem om roito de biogilia a 500 o .
Gren da botn pratis pira cilci,
paqaino...........
Clisas cam 12 ooreloi de linbas sor-
Itdsa do na 40 a 950 proprlaa
para lnr pcosiotii | .
.i, Tigario a. 3, bello tertimecto di
ralofies ce paro, patente inglex, 4a un 4os saais
alasaaas fabritaatos 4t Liverpool} tambem
ama nrio4a4t a ienites .rsattlliii ;srs i
awts.___________________________________
o Srs mmumloa
di geis^
Rasarmaxoaado ciasda Ramosas. 18 o 36, c
aa raa da Trapiche aovo ( aa Raaifo) n. 8, se
vende gix qnido imerltano primoire qnslidade
o roeentementecbegac'o, 117*000 a lata do I ga-
Ion, ttsim come Utos de 10 e de l fanales.
Nova expoBeo
DR
candieirosagaz
O propreltsiio desto navo aitabelosimsDto tam-
bre to publico o a todea ee imeotoi dos candiel
roa a gat, qu tem nublo nm completo o va-
riado airtimeote qaa to pode denjir, desde o
mili bmto it o mili ciro. Rntreeitis objoc-
tos hi algaos bem apreciavels pila sea novldide
nao deixsodo nada desolar a todos qae tlvirem
a corieildado de viiibr eilenovoeiUbileiimon-
to, polo nao i encontrarlo orna immentldido
de objectos qae moito devem igndir,como tm -
bem toda e amibilindo de proprlo dono o de
teas emprigidos ; ellos seo minuciosos om
mu explici(ei: no grinde cttibilecimento o
deposito de hetarts do oijeclot amsrlcacos de-
nominado Non ixposi(io do cindiciros e gis
do Cirnilro Vtanna
24 Raa Nova 24
Grande sirtiieDti de
fazer;d3S 1 aratissimas, na
ruada Imperatriz/.u-
mero 60.
Leja earmazem doPavo.
Vande-ta aceto ostibeleclmeoto dsendis por
preeot mili btritos do qto im oitra qailqeor
parle, eom o flm do aparar diaheiro, tando-se
Objectos para
luto.
Acontetie sampre quinde ami fimiili B.
ioUUtidide de protitir do objwtn Mn 1,10 c
qailri algami obra de g sto. mdi icMr taai
do commam, boje, pordm.jl -iotacoli (ii
perqne a lija d'igaia bnou mmdoa vir, acia/
de rocebor o qae de melhor o mala pallatf a
poda dar nnie maro, nodo o soni'^ei.io ie-
gainte: ider<(oe com ami o <* pnl,-, .
troa com ai n eimn paces e Ovalas sera ainie.
e imostris de todas as (azendaa deixando flear rotetn, ilfineUa, palseiras a flve'aa mp ra.a.
Fariiha do mnii ioca
em sanos : no trapiche do Cano.
Potassa da Rusoia.
Acaba do chegar pelo brlgne himbargaes Otto
mallo nova o enperior, veado-sc smente no an-
tigo e asreditado dapaaiti no raa da Cideie do
Recile d. 12; onde timbeo se vende, cel da Lls-
too malte tova, o e prove cemmvdoa.
5
;
160
800
400
500
60
20
500
40
120
40
80
120
500
500
06
160
540
60
100
SO
500
500
240
40
200
80
40
400
100
20
1*000
240
240
800
640
120
480
-
Siutos
Tasabam chigoa o nevo gosto da ointos tem fi-
valaa de pedrinhts hgiodo brilbtntee. coala
malto iligaote pelo novo deeenbo qae repnein-
u ama borbaUn de Hades (prca i so so rl<-
Jinti, ras da Grupo o. 7.
Fa#s eg&fos.
Vandem-se den e girfos de cebo de bslaoco,
de doae botn a 6S800. itas para doce a 5J800,
ditas de am botio e 5J, aitae para mece e dltaa
para doce a 69000 a datit: ni raa do Qaeimedo,
leja do Boija-Flor, n. 61.
Coiheres de ai tal.
Vendem-so eolheres da mitai principa pan
sopa a 59000, o para cha i 2&500 a daxia : na
raa do Qaatmado, loja do Biija-Plor, n. 63.
Fitas de $?dai.
?endem-te ricaa fitas de aeda livrada de di-
Terna largeras, oasis panto qae em cetra qail-
qaer ptru : na raa do Qoeimado, loja do Baile-
Flor, n. 63.
roraes.
Veodem-se voltio do corsea de doas a trae nos
1*800 o 2*000 : na raa do Qaatmado, leja do
Biiji-Flor, n. 63.
Luvssdepellia
Vendem se lavas da pellica para hornera a
sinhori, cbagiisi peloaltimo vapor : na raa do
Qaefmide a. 63, loja do Beiji-Flor.
Gravaiet*.
Vendem-sa ricas gravitas estreitiohas para ho-
mens s 800 rs. : os ras do Qaeimade, teje do
Baij.-Flor, n. 63.
chicotes para cav I'o.
Veodem-se ricos chicotes para cavalle a If e
1S500: na raa do Qaaimade n. 63, lele doBolia
Flor.
Fitas pr debramde ves-
tido
Vandira-ic fitas pira debram de vestido de
seda a 1S200 s peca, ultra brancas a 320 : ne
rae do Quelmado, loja do Baijs-FUr, n. 63.
Aspas pra Etalao
Veadem^ie aipia pera belo do diverses lar-
garia miie beiato qaa em oatra qaalqaer pirto :
na ras do Qaelmado, leja do Balji-Pior n. 63.
Aderezo prrto.
Vandam-se adereces pretos o msis rico qaehs
tjlOO, correatea de reros do diversis coras s
80 re. : ni rae do Qaeimsdo, loja de Balja-Flor,
.63.
Pt?ntesietravessa.
Vendem-se oeotes de travessis para seohorss
o meninas a 640 rs., ditos de Borracha a 500 a.:
aa raa de Qasimado, loja do Beija-Flor,a. 63.
Mfsas.
Voadem-ee rom Inncesie das miia moder-
nas qae ha, mal berilo qae em oatn qailqaer
part : na raa do Qoolmado n. 63, loia do Beija-
Flor.
Vi poras.
Vendem-os vlspons a 800 rs. : oa raa to
Qtumido, loja do Belji-Flor. o. 68.________
Cal de Lisboa
4$ o barril.
Teas para vender'Antonio Laii da Olivelra A-
evede, no tai lacrtotorte ras di Oras n. 1.
H.27
Fazeadas baratas
NA
Loja de Custodio, Gtrralho A
C ra do Queimado n. 27.
A 500 ris a vara.
Fialeiimss cembnias orgaodys de lindos gocto
ocio bor.tinlo prego do 500 rs. cada vara, oa
300 re. o covido.
Ricas colchas do da mi ico de seda, proprias
pira calamento.
Gairdaoapot' pira mess i ssj s daxia.
Para mesa do *ala.
Pannos idamnciloi malto liados a 1J5O0.
Cobartn oo chite 2f.
Len{aa de panno de lioho do Porto s 25400.
Lencos Lenqos 1
Leos brancos pera aUibelra da homom i
manios pe'o binto prigo do 1$600 e 28000 a
denla.
Bramante com 10 palmos proprlo para liocia
o toalhas de raesi enperior laxenda a 1|400
van.
Fil de liahs fina pelo barato proco de 720
vara.
Cirio de casimira creta fina por 6g
Leocoi de cimbris bordadoa proprlos pira se-
nhora a 'J.
Grande sortlmento do bslocs ds 30 srcos de en-
perior qeiildide 3(600.
Baln de madspolao 1 3a.
b^OUO a pega.
Milipolio fino eodslido com 20 vera pele
binto pre;o de 8| oa 400 rdis a vara.
Platiihade alaoaao a 240 vara.
Grodenaple.
Superior g'oiiena Ja prilo a IJO00 o COVede
Cambnli de lioho fina 49080 vara.
Cmbrala branca pan forro a tttOOO peca.
Gnndee colches do festio lavrtde e 5a.
Cimbnia adimascsdi a 560 a vira.
-. /-
A praso cu a di-
nheiro,
Vendem aa dan bircsctt maite bamcooilni-
daa, o com apotr.lhca todos navoa, aendo ama
de lotaeio de 450 necos o ottri de 280 : tratar
oa mi do Apollo o. 4, prinssiro ooir.
Cbegado vapor,
S a vigiUato
Sintos para senhora.
Ata qae chegea a nova romesse de riqaissi-
mes alntis com cemaphea, ceus mallo deliesde,
oois com a vista se podar apreciar o qaanto 4
chiqae : 06 ne vigilante, ro do Crespo n. 7.
Rosetas para enfeites de vestidos.
Tambem se vendem es lindas rositis do seda
para eofi tir veitldoe, ror preces biritisslmos :
ao no vigilante, raa do Cnspo n. 7.
Manguitos para chegar a te dos;
Tambem ee vender mingnitoe pira acabar,
palo barato preco do If o par, aaaim como golli-
nhis qae se vandiem por 29700, veode-se per
19 I95OO, samisiohis bordidis di 79, vende se
per 39, gollinbas o penhos malto fines de 6(000,
rinde se por 39, maogeitos o gillinhis de cam-
braia de linho de 139. vndese boje por 5g. froce
de 500 re., boje por S10 c pees ; todos estas pre-
ces por se qoerer qaidar : 16 no vigilsote,
raa do Crespo o. 7.
Botica francez
2 Rut do Imp.mlor
38
mu;
u
ELYTHROIDE DK Da. COMBE, fulla
ipplioir para o tratameoto dao vigioltee,
perdis, alceracOea, qaedss, desvii^es e
eagorgitameotoi atertooi, aiteriii ada ;
tntemento ipolicido e spprovado nos
hospities de Parir.
Pilal.a sssacsredsa de Kamp, pasttlbss
vermifogos, o anacabaita pcitonl de
Kmp.
h ruto viudos dn Ha-
bana.
Acibs da ihegtr ama psqnena partida am ceas
de Araara Hijo & C, e se vendem:
1 eiixi Londres fioe a I69OOO
1 dita regala da Londrsc, (1 miin) IJ9.
1/ dita dem dem 69.
I
Ra d lmperatriz
Poirier.
Veodo-ee am cirro di modo, imirinno, ao-
vo, de qaitro redes, pera am cavsllo e pera data
peiieic o prompto para se pintsr o forrar a ven-
tado do comprador. T. mbim se vende no eitsdo
em qae eeitha.
Soathetl Mollera & C, toado receaide er-
dem para vendara sea crossldedeposito de relo-
gioa, visto o fabricante ter-se retirado de nege-
tlc ; convide, perianto aa paseis qae qaiserent
peesair am bom rologie de earo oa prats de ce-
lebro fabricante Kornby, a aproveitir-sa da op-
portanidade aoa parda do tempe, pars vir cam-
era-lee por cemmedoereco no cea escriptsrie ras
de Trapicho u. 38. _______________
Vende-se assucar crystalisado fi*
nissimo da fabrica do Monteiro, tanto a
rctalho como em grosso, sendo em ar-
roba a 5#760 e em libra a 200 rs. : na
ra da Senzalla Velba n. 48, d psito.
meias moendas.
ferro batido
Moendas
Taixas de
coado.
Machinas de vapor.
Rodas d'agua.
Rodas, dentadas etc., etc.
Ru do Brum a. 38, fundicao
__________de D. W. Bouman.________
F- linha de mandioca
a girnsl, a bordo do piibibete GioJdl, atra-
cado ao em do trapiche Bario do Livremento, ao
Fort do M11tos.
Milho
em ssseos gnndes : r o ir picha do Canha, o oa
ra do Amori-T), armtsem de Tacto lrmo.
Litigos iriiile^-S
em salmoare: ni raa do Aoorlm, aimaxom de
Tieae Irmoe.______________________________
Es tojo.> p*r* senrioras.
Snovigi nte.
At qaa iheginm oa liodea birriiinhee com
ntojoi com etiiilo pan am. senhore, pola nao
bavarieeohori qae deixe de cemtirar am linde
mojo pilo binto pnce de 49 : Uto 6 s no vigi-
liote, raa do 0s o n. 7.
aoa da Sei?salla Hoya a 4
Neste estabelecimento vende-se: ta-
chas de ferro coado libra 110 rs. dem
de Low Moorlibra a 180rs.
fte&lid de
Verdedeirs rommi de mitinne qae tempre
venden por 640 1 800 re., vande-se hijo por 320
e Ubre, diti de artrate a S40, dita para esgom-
mir maito alva a 80 re., diti do relio las me-
lbons miren a 140, firioha de Maranblo a 100
rtv, tsg saperier a 200 ra.,cevsdiohi de Frioc
180 : neiransim pregreise do largo da Penhi
namero 10.____________
Vende-as ama nooi la de jm
randi cem pedrea bramas,ar/e di-
ta do imirallo de riis o de moit
bom gosto. vidroa para isoelho da
todoi os timmhos de 12 it 84
pollifadii de titira, riMitreme de jacirandi
com contlos da podra, gomara lac, moldara
frinranapara iLfiltiedeoratorioee oatras mal-
tas obras de bom goito por barato pra^o :
reda Camboi do Cirmo n. 13, loja do mirtl-
nelro de Joao Gonc>lvs Lats Lisbos.
mmmm
SCoke ealcatroS
9 Coke de melhor qualidade, %
4B muito proprio para vapor, e 9
49 tambem para todot os usos do- 9
fP mesticos, foinos pequeos e 9
k grandes, etc., para estes serv- 9
eos, o coke mais econmico do
que qualquer outro combusti- s9
vel, por ser menos de metade do 49
preco e de mais dura qao. 49
Alca ti o, este sendo applicado 49
a navios, barcacas, alvarengas, 49
canoas, etc., presta muito bom 49
effeito, conservando a madeira 41
de todas as qualidades de bichos, 9
zendo durar um tempo inde- 9
finido. Tambem conserva ma- dj
deira de edifica epes, preservan- dj
do-a dos bichos e contra o tem- 9
po: as propriedades chimicas |g
/deste alcatrao de carvao e mais tj|
rte do que qualquer outr o, ex- dj
' ido de mac.eiras ou outras 9
terias. dj
Quem precisar achara' a ven- j
da, no armazem do caz, ra do si
Imperador, nico lugar onde se d|
vende. m
Preco do coke 12$ por tone- m
lada. m
Preco do alca trao 500 rs. por m
caada.
4994949494949494949494949
Venda-n a armieao da loja do sobrado n.
66 de raa Direlta, aealm como ie ilag a miama
loja ; 1 tratar eom Fridiirieo Cbiver, na ras di
Impiritiis n. 19.
Voltas de aljofa-
res.
Vsndsm-se rlcis voltss de iljefires de podra initando a b Ibio.te, e tembem rie
grevitiobii para aenhora, de diveraaa qaalldaieo:
na raa do Qaeimedo, loj do Biiji-flor n. 63.
Viiihos di uva sem com-
posi^ao.
Lagrimal do Dooro a 15 a girrali a |M a dula
Diqai de Portee 950 gerrafi o 9|500 a dasli
Geneine M>oests 900 rt. 1 tarrati e 99 a mila
Cbimisso Filho o Silva a 960 a garrafa e 9;600
a dasta.
Carcavel ea a 900 rs. a g' ma o 99 a dnsii.
Mdsin secci e If 1 garrafa e 109 s dasis.
D. Lais a 1 a garrafa e 109 a desto.
Camdat 1 900 re. e garrafa a 9f dasla.
Paiiaria 00 ra. a motel* 8*500 estala.
Venda te no aicatim l'rogretio largo cu Pe
nhi n 10.
Vendem-ae bou viccn de Uile, mojadie
paiidn, tree bois para cirro por serem malte
moios : na roa do Rmgal n 69, taberna, oa om
Bilam, lom-iodo S-lgiilnho.
Veodem-se X moleqaia, 1 nisrloba de til-
de de 10 a 13 anooa, 2 oegrta ptn todo o '!
ce, de tdide di 38 40 anuos, amkts por 5009 ;
na traveass do C.rroo o. 1.
cado LiabMM
em besris grsadoe e chegidi altlmemeote : ni
ros do Trepiche, srmasem d, 9.
Fumoemfolha
Cunta tarados em porcia, ama ssms fr cni ; viQie-n por prroo oqjmoo, ns pnca da
Iodaptodiotla v. 22
Vendem-se caxoes v*ii,s
pragsrioa para bhuleiro od
funciro 1|209: ne$t
typograpViet ie ir.________
(ira ak pecbSncba
NA
LOJVDO I'AVA'.
Organdys a 240 rs. o covado*
Vende-se organdys de cores cem perdee moi-
to deliesdos s X40 o covado, oa a 400 re. a vira.
por ser transe pechlncht : ni raa o Impon tris
d. 60,loja o armatem do pivao de Gema k Silva.
f**r* mascaras.
A If o covado.
Vende so rollado cor de ef mallo eaperior,
qae tempre 10 venden 5$, torr.-te a 19 o co-
vsdoporteran prlncipte ce mofo, bssqaiaaa
graideetefntio brincn bordidas 3fl, gioxae-
Hm pire vellidos oa tragos de ledos as coros s
300 ra. o corado; ne raa da Imperitos o. 60,
loja dopivio.
Cortes de casimira preU.
Vende o pavo.
Veodem-se certas de easemlra prtta eofestidi,
ftteoda qoe o fragees veoie ni d-ln- de com-
prar pilo barato preco de 3*500 e49500 o 6 le,
panno prito Uno prova le limao 1 lt 1 29500 e
tovado: t na Uja o armatem do pavo de Ga-
mi & Silva dt ra da Imperatrlt n. 60.
Vende-se
am preto srestamtdo 1 ssrviea de ssss, e a gt-
nbar 01 roa : a tnttr na raa di Cas o. 23, pri-
mil'o indar.
iVl4cliiiia#
Vende-se per mvite mdico proco, por jl ter
prnttde algem fT'lea, ama opllaa micblae de
cdi'i'i, aqoal trabilhi d^nmbirafidimente, fi-
zando netpoGto por antci os Udoi do piono : ns
rta de Paire Ploriaaoo o. 16.
pinhor, oa mindim-se lim n fneodis 1 etco-
lher nts etsas dts fimlts, pilos ctixeiros da
credittda loja de Pivio.
O pavo vende latiuhif.
Vende-se linsiohas cem dovos odidas sendo
fsisnda inteirameate aova coa. 8 1(2 plcaos de
Urgen, chegiodo 6 condoi para tfiet nm vel-
lido com sobn, pelo pnco de ljGOO o corado,
kltac moito booltis e de ame i cor com oalmti
mititidn tendo 4 palmos de largara a 640 rs. o
covado ditis de qnidrinhos fizaodi de mallo
bom goito a 400 ra. o covaao ns ras da lspe-
ratrlt n. 60. Lojs e srmaiam do Pavo ds Gs-
ms & Silva.
ilpakioa de linho a 260,
s o p-vao.
Vsndc-se esti modirolnima fasindi de linho
de ama i cor on ;com qaidriohas, propria para
aiii loa de senbors oa roape para mooioos a
260 role e covado, t na raa da Imperatrlt n.
60 loja do Pno de Gimt & Silvs.
Taria*n*del.ta280.
Vende-se ttrlitiat de las eom ctlmlohis ft-
sandi moderna pira veitidoi a 280 ra. o covado
o lninhis enfcitidie de qatdroa pilo biriliiti-
mo prego de 320 r. o covido ni ra di Ixpiri-
trit n. 60 loja do Pno de Gami & Silva.
FusAae da *a\ao.
Vende-se festao de liit'iohis e salplqainhoa
maite troprloi iari vellidos, cisiviqaet, roopn
para mininos por seram pidrdes deltcidos s 310
rs. o covaao, brilbiotion e 240 rs. o covado,
tidn da qatdriDhoi a 640 ra. o covado ; ni ra
di Imperttrlt p. 60 loia do Pavo de Gimi &
Silva.
Cortes de la a 6*5000
Vinda-se cortes de llislnhts pira vellidas
teodo 15 covsdos ced corte tendo todos ptdras
eeenroe pilo bintinimo pri;o di 69OOO rali ;
oa raa da Impartirle n. 60 loja do Paveo.
ttadapolaa da 1 avao a
4,000 9 4 500 Tf.
Veade-so po(is de medipolo francs infes-
tado tsndo 12 jardas cada peca 49 o 4,500 rs.
ditte com 24 jardas marts SO qae 6 o mais fioo
qoe ha no manido por pnce bintialme ; ne
raa da Imperatrlt o, 60 loja do Pivae deGimi
& Silva.
Casas do Pavo.
Vende-se csstss francotes maito fins, toras
tegirts e de novos ptdrftee pelos baratlssimos
precoa de 280 e 320 rt, e corado, 4 mili bartto
qae cbitt: ni mi da Impcritils n. 60, loja do
Patio.
Ccrtf s de chita.
Vende-se cortes de ch tu estarse, tendo 11 e
mel covidoc 29500, dim com 10 corados a
29000, dit'S com 11 lvidos a 2J000, iflircio-
do-se ser crtegara : ni tai da Impon tris d. 60
h ji do Pavo ce Gima & Silva.
- Baldes do Pavo.
Baldes! Baldes!!
Vende-se am grande 10 lixeilo de baln
miricaoce que to oa malborae, dobrande-ie
todos os ircie lem qae iiqaibrem, pekei bara-
tinirnos preeee de 49000 com 30 araos s 43500,
com 15 arcos e ditos om 30 arcos s 5&C00. o pe-
chincha pela extalienta qoaltdade dos o.iei: na
raa da Imperitiix n. 60, loja do Pivie de Gimi
& 811ra.
OPavov^nde brairai ta
Vende-se brsmsnteproprio pars UrQese toa-
lhis eom 10 pemos de largara a I944O1 vira.di-
10 de lioho malto saperier s 29500 a vare.atoalha-
do idamaicado om 8 palmoi Urgen : na roa
da Imperatrlt n. 60, loja do Pavio.
Grsdeuaplea do Pavo.
Veade-ee groideniples prato maito eocorpide
pelo bar.Cinlmo preco de I98OO, SyOOO e millo
laperior 39500 o corado: n raa di Impartirle
n. 60, laja do Pavio de Gama & Silvs.
Fz**iada para lulo.
Vende-se merino malto fioo proprio pora lato
por ser malto leve tem 6 o meto palmos de lar-
gara e vmde-ie pilo barstltstmo praeo de 39500
e 3*000 o aovado : na raa da Imperatrlt n. 60,
loja do Pavio.
ntremelos do Pavo.
Vinde se pecae de ntremelos bordtdos, mai-
to fios com 3 varis cada pici palo barstlsaimo
prago di 800 poce, tiras buroadis mallo finas s
I9OOO unto larga como eatraliss: na roa da Im-
piratr s n. 60, loja do Pi*io.
Cortes u e vistidts na loja do
Pavo.
Vendem-se sortss 'o organdys com dais stiss
tsndo 20corados s 49500 o corte, dlioi de phsn-
tnis malto finas bordados a 6$000, ditos de
cmbrala branca e decores om ot>ados e dan
tiiit 49500, 49000 e de ditos 1 39000 e 2)500:
na roa da Impertirle n. 60, loj do Pavo.
iihitaf do Pavo
Veodem-se thttic maito fian qee vilem 400
re. pelo bartto preco de 800 re o corado, por
liria am pequioo toqae de molo : ni rae dt Im -
pentrii n. 60, leja do Patio.
PJet xa e calis.
Vtndim-ie palatota de pino* prato e de cor
de ci maito o lateada 7JC00, oitoide Fan-
cy de Oral a (iJiKX), caljai ua lri piati 1
59 e 69500, dit..- dilaa oo brim pirdo, de giogs, de brim de cm
qae ee vendm por barato prego : oa raa ds Im-
peratrlt n. 60, loj de Gima & Silva.
botes pars panhos e tborlara, corrantei o na-
c lina pan reoslos, dolos, etc., cu., ni* 00
operado goiti. Es'lmaremos prioclpalmiote qae
PiDgeem mais preciissoe do t os objettiv, L 11
qnndo contra etni nonas bote dotlas satta ai-
cinldaie dilles, j sabsm qee ao ojv a'fgaia
brinca, rae do Qaeimido n. 16, onda pe'esa
sir mais bem servidos, tinto om pree,oa cerno oa
qialldades.
Hoyos objectos de gosto
vindos para a loja d'a
guia benic,
Boiitts fivelis depidrss pi ciatoo.
Outrae dim itirtiragadis.
Liodis voltiobis de iljolires com erases do to-
dras.
Oetrn ditn dt dito g'ono brinco o do oree.
Oetrie diln de toral de 2 o 3 fin tasteem eeos
craso.
Pilieirudoaijcfsres, nroilini, cent 1 cabeII*.
Ricos primpos pan e&feiie.
Ci> toe doeradet o mi litidoi. obra de miito geto.
Paotlohet doir.Qoi o em pedne psra basweo.
ESTRELLA
DA
AURORA
Rea di Aaron n. 74, ottibeUeiaaetto de Ju
Gemn Loorelro, existe nm arando sortiseata
jde molbsdceqae resolveaveader por meaoi M
por tac i do qee em oetre qai'qaer pino : miav
' taiga iogiati priiiiin aoite e 00 ra: e tora, li-
ta frios* 1 640 rs., valia da eioereao ele mal-
ta fio.a a 720 rs. a libra, Him a 689 re., i oa a
640 rs vinbo If ideira 1*500 a garrafa, dito
do Poito a 19, dito 800 ra. e arraa, em plaa,
dito de Liabei 1 43 1 aada 5CO rs. a girrtfa,
dito da Fiaaiira a 49SOO a cana ti o 560 a gia-
na, dito brinco de Lito a 5| a tana J-, e 6*6
s gsrrsfi, ihampanhe 19500 a garrafa o 800 rr.
velas girrslas.vtnagre de Liabas e-r guraiceido
5 garrafas s 19200, a iand a I96OO, a airrafa
210 n., irroi ao Miviobio a 120 -. di Java a
100 ra., da Ipdta a 80 rt., aletrta e 480 ra. a li-
bra, mtnrrao e ti aba de porto a 400 rt. s libra, ab meti llee a
39 e ltbrs, dito a 59600, dila do Rio 1 2S U-
bn. cif primeira sorte a3x0 ra aliara, dtti a
2S0rs., ge*imi melle fioi 110 rs. e libra, ts-
piots do Mariohso a 300 rs. s lihra. isilte doce
de L'iboa pites de 2 gilni 53500 e *m -
rifa a 728 ra., mina de tomttae a lat de 1 li-
bra a 6x0 e e ntalho a 720 ra., baUUe acanta)
novia a 40 ri. a libra, e caires moitos gao atoo
qai ss loden b>rttss.
Capas pretas a ja-
ponez-i, gosto mo-
derno.
Na ra do Queimado n 7.
O melbor qee ttm apovrecide ni Berepe. cspss
s japonesa di seda bordadas, grande earUstente
de gr. ideo i po preto, estnito e ltrgo e final do
toda a qnilidtde, e eetras malte titeadas ireltc
dego.to modero pira tenbe'ra.
Para homem.
Um grande toitimenlode f ztndis prelao aera
a qoareama. como 39. 3p400. 24800. 3J.500 e 4|. em erar.o. WSW
milo di paoooi Q o pritei a 39'0O. 40200,19,
6f o 79, chpeos pntos s PmO, litan ja atolo
Bao, o tambera, ami oain fuma mod.rua cbegi-
ds altimimente de Parle, grande serllmioio do
chapeoe de aol logietee, fraocesis o ponagasiea,
qaalqaer ama daatas qoiltdadee 4 lapinor. em
grande lortlmanto de camleai iogletaa de li oe,
lebrecaatcoi de panno fino orate aip< rions. eee
barato prego de 30f e 16)000
Para menino.
Vetteiriot de faiti lioaaicti enfelUdeo rere
manlnoa de 1 acn. 3 ald 3 aoa.
Siias borda da?,
Vendem-ee stin rittmsnti bordadts com 4
ptnnoe e 49500, ditts com 3 ptnnot 1 89500
ditn de maasillns s bslio cem btbidoi tinao 6
eraos cidiimt, dltis crlnolints com 35 o 40
srcos por bsrstlsslmos pre^oe : ne rae di Impe-
iitilx p. 60, leja do Pavio, de Gima & Silva.
Gambr iasds carocinhos
Vendem-ee poess de cmbrale de caroclnboi
ttndo 8 1(1 vana caa corle icodo brancoi o de
cores veos btratlaaimos precos de 39500 e 4f
ditts lieas om 8 l|t varas s 39, 49500 o 59 a
motto fi si a 69: na raa da Impiratrlz o. 60,
leja do Pavae, de Gima & Silva.
AlpHC&s.
Vende-so a'ptea pratc mallo eaperior a 560,
640, 720 o 800 rs., pi i ceta prole maito finio
dita de cordio: o re di Imperalrts n. 60, loja
de Pevao, de Gama & Silvs.
Tari t .nae fil
Vtnle-so tarlatana branca e de todas ss coras
e fil liso krmeo a 800 rs. a vara: na raa ds
Imperatrlt n. 60, laja do Pavio.
C-Iciiihus fara meninas
Vendem-ie tiltinhn bordadas para msoiaas
a 800 rs. e com doae bebidos 1 If, moinlioi
ornados pira aenbora o moniara a 800 a 19,
mcngnilos com gelinhts a lf2S0, golichai da
a monis o de Od borda tas 400 rs.; 01 raa di
I-oponlrlsn. 60, loja do Pavio, do Gama di
Siles.
Cachemira para calcas
Vende-ae etts nova tesendi de qeadiiobra
para calis o ronoss pars mooioos peio barat s-
aiojo proco di640 ra. o civido: na rea da la-
peial Isn. 60, loja do Pavia.
Escfavos futidos
Carnaval
Vendeio nm vettairie de verbatlni com pon-
to no, per diminuto preco ; as prtcc. da Inde-
pendencia n. 5, loja ds violas.
Fagio no da 3 do corrate .
ciioals, oe nomo Paastioi, alte, magra, cor feos,
pie grandei e n oca, tos tertae 00 dona dedeo do
ctdi d4 immealitot io aade, o aa. rajial q-
ti ireto de nm lado da lirgoi, o ecstassi beber
igairdento : qee-n a pegar polo leve \ ea O sa-
da & cata do Dr Paria, qae aei racompeoeado
lOee gritificicii.
Fagio do bordo do piibiboto Alberto, am
moleque erioolo dicomo al do ijada, tem culi frente, com paeaee ao
rosto, ir espantado, nttinl de Gol.ene, *a
onde velo por mandilo de na saibor Mieaci
Jotqaim C'ir, do ingeoho Sertgi, ioe S. M-
noil Ignacio de Oilvaln 4 Ft'ho, qae o 'icde-
ram io Sr. Heaoel Beetio de Abroa o Lime, jai-
gi-se estar icootado nes Aptpacee, cade teca
psreot.s : qaem o pegar |.v*. 4 raa Oe Vafe
rio ao eacrlptorio di Mala & Eipirlt S.nio,
i raa do Pilar D. 31, segando lodsr, qae rsio-
beri a gratlflcicio aiimi.____________
Fagio di bordo do brigae cMarqaai de O-
Mnda. a>to nena corlo, a eteravo Psa'o, anU-
to, de id 1 d* 30 louoe. poico mete oa
Undo oe eegaitvtea ig eia : ilgassas roa
bexlgn uo roito, barOa serrada e tretcide,
da rapado, livon com slge ama ireese com 2
cu o 2 < 1 man di ligedlo tul, 1 calca de ra
do, 1 nlla o 1 camisa branti, o 1 Jaca amectaa-
na : qaem o pegar lera-o oo eecriptorio o ble-
noel Igoedo de Ollveln & Flibe, ao largo ee
Coreo Sanio o. 19, qao tari roeempeando.
Fagio no die ttici-fiire 3 da cerreatoe co-
bra Tbcraxi, de idade de 32 enaos, pono asesa
ea meos, levoa vellida Oe chtu nal j deebejta-
do, am chile < manilo tambem deabotade, e leca
as sigatts segaiatss : sitara regn'.ar, rosto carta,
o tem is orel bu re tu 00a I en raa doa Itlatsa.
olhoa grandes, denles potree as (reala : qaem a
pegar oa colla livor noticie, leve a raa Oa ~
cordla a. 29, oa a raa da Oros de Recita 9. 64,
rn larsa de Raisrlo o. 28. qae nri ir t flaidla.
Fagio a 23 deaoei'o fl>ido, oo etaenhoBa-
raneme 00 terao ce Serlobiem o eecrave Boao-
rato, toado oa algosos (Intia : aakra, alte,
toteo olbot vermilboi. moito poica birbe, ladl-
ao, pea largoa, o tem 30 annoc de Idade : ream-
ee ss utorl itdet poiiaitii, caplaei de eampo 4
mal particalsres qee e lociotrmm, qao neoa-
dsm o o eoirasaem no mumo eogaobo a sea lle-
no Joi de C. P. B., on aoele pnca eoe Srs.
4 Irmio, qse serio pepe ss deepesss qao
til captara n flstr. __________________
No da 13 ui Janeiro do carrete aoao fogto
em malitioho por xoma Aqalltoo. id-de de fg
nooa, do eogeohi Moniop, levoa v.i| ;0 aassi-
11 do lcid3.):iobo brinco com paahae o nllarl-
nhods alvoaio dellilra sml, calca Oe brim per.
do ji velhi, chapeo de palbi alalo di rfitoM
v.lho, a lam oa il om eogeirUi: ae eo do oeo>
po, abollnBirtlloi, aio mallo pgdo. elhaa
rame, bocee grande, v.ntia lareei. deolee lar-
gos, mios fsies, tem es pee de qaem lave Meato,
s a, has doa peo maite reine, o oe dadoe avra-
bttedei. tem amo uoht do dide grande do ad
melto riim e Ntida, tas cor laarelletji 4a-
pendtni di eitir am poaio dn-ondi, lem asna
mtrea da ferida defogo ns setne porsa nm poe>
co apagada.
Aeba-ei (agido a prata Haibll -e. O* Parf,
desde e piiodplo do mis 00 deseekbco erosixa.
osstade, s qnal estove slsgsde i Manela, ama
mora v Da ra da Hert'S a aa Meelerre, teas oWa
vala na ra eetnlt* do Reeerto, aeaoa leas acaa
imindi, tnji roapeo, o eaotiobes ocraaoea
noi palios : qaom s pegar pode cae da ti-la a rae
do Hospicio n. 6, qae eer* res
I Sju -.>-.j-. 4 *,

MUTILADO., .,--. -1
...

8
DIARIO DE PERNAMBUCO 3 JERGA FBIRA 10 DEFEVEREIRO DE mi.
Literatura
Independencia ou morte.
BriTt g.ntt bnslloirs,
Longo ri ttrror aercll,
O flor a piiria lirre.
Os morrer pelo B-...
(Hymn. nae.)
D.i dolaras da piz e-gaei-ros lotos.
L.ic qul am sellado, o qssl mais forte ;
lirmemoc icd. mili tora 01 ooococ feltoe
Komi dvna Independiada o morte l
Braalleroa I ao sol da libsrdada,
pe p4 dos Uohi o Hipido bretio :
lodo que a p.t- alrra da T.rmopylae,
de nossa mortalba o pavlih.
1> i ootto tenslo dtclriolo o lemms,
O pungetro marcar oa carta :
< Qu ntoabrovo Lenidas mor rara m
Filhoi bim dlgooi desta cora Sparta l >
' m.lhor, envolvido na mortalha
So ooaso pevbao biijir letra,
Qit ver a patria, de bildon eobert
A csrrli abalar ante a Ioghterre.
Se o iosolente bretio aad.z espera '
n S?,0!?* S,h." ,nl br"'o pello,
?, ,.^i f7V h* de- hJ fia,
Ctnlr vencido forja do direilo.
Vi aordUo inl.rec.e ao ...lo ?n ;
Saoleopirdoieroxagaa.eg.rras,
*'-. ai armas, leventu-te, Brasil I
?'f "P" fo'C >" balalhaa vence.
* torta o .tieate, a r.io calma o eoslna :
M Itu le venca em M.r.tbooa,
liea.iu.tUa vencea em S.lamina.
Symp.thlco. brioso, heroico a canto
F .iVJI'.0. Ia,Perfdof 5 ampia exalti,
Fortalece, eosoli, ioepira tanto I
T.1h,.L0'J,q'9 P,t lotl,B101 Prie"
r .* q?'* !rr.M" NI* deagraCa ;
Como bi braaileiro, Tam comooaco.
i> Jiabores prorar na mssma lace I
Cnrei i armac, queade a patria o exige.
K-geei-fos todos desde o aal ao norte ;
S.je feree olio, forca coragem,
Neaaa divisa -Independencia oc morte !
Dan, dos eiercitos protegel ao povo,
Ous o amor da llbardado lem no pello
| o direito d. torca harreado e brbaro '
!! vencido (orea do direito.
| jentro o'alma saja a rarbo nossa :
I. ." a-p,WU da pptee.io dor I
m pii, Dt geern, ooiso brido s.ja
.Vira Deas, a o Brartl, e olmperedor I
4 de Janeiro de 1863.
(Do Constitucional.)
0 Brasil e a Inglaterra,
i
Hi sobre este globo terrestre, do qaal (azemos
ptrta Integrante. na(5aa que vivem paclflcsmecti
do prodacto de aea Uabalbo. a da (irlilid.de do
su solo. Virem astea poves it margena do Rio
Branco, no interior da frica.
Annaalmente pertem de Cbartam embarcicoea'
oue to negociir cojn esses pobres poros, e para
a.gur.DQ. levam a bordo h ameno armados; colea
sao a rale dea Bicoca civiliaudo, Iogleiea, Fr.n-
eexes, Allema.ee, lictenos, Hespcnbcs, etc. Con-
cille o negotio aprmela de miscaogas, farra*
gene, etc., por mirflm. Iafal iralmente o ha-
bitante roabado de em modo eic.ndaloao, como
oataral qelxi-te ella de tinto dcsifre, em
reepost* recebe log ame sslrs de moiqtctaric e
quem nao morre to gcrroleado p.ra bordo ; e 4
por flm rendido como eitr.vo.
C nss bandas do Otcsno Atlntico viro a na-
fiio braailelra, tao exceceivamcnte pacifiea e ioof
fenilra qac nem celdoa em se armar; apeur de
ter j seas qeareot. aonos de edade necio an-
da lio irlinj., qae se nao poie rostir soslnha,
maodam-lbe l da oatra banda chitas podras,
pannos caraochocos.e mais alada mtndtm-lhco
pao, o biacoato e a manteiga pira comer com o
se caf,* o bacilhie, a beaba, at algem arroz
e eijio para comer com a ana farinha de pac. E'
ainlt tao triirr. esta naci qu roem o bomeae
de li fizcr-lbe oc camiahoa dentro de ccac ter-
ne e f.zer-lbe oe cec ao longo da acca pr.i.s e
carir di i8i nos seaa portos.
E' tao eriao(e qae, ealando deitada sobre ter-
rece de oaro, coeeote qee cenham oa eetranhos
bast -lo o lera-lo comaige pare saa caaa.
O qae assa ni(Se no berso consom, psga-se,
cmo ella nao tem diohelro ahi vem ainda os
de outra tanda buicir-lhe ss bsgaa de am srbni-
tosinho qae Deas foi servido dalxsr crtacer co-
mo fz s rassonras. ,
O.a ja se v qae ama mc.o vivando nessss
condteoes, sinde qaa qaelr, nao pode arieginbar
oa dantos a nlngaem, porque nao oa tem, e por
- lito procedem pera com ella ea,aitraogeiros, co-
mo asam praticsr no Rio Branco ; inrentam am
pretexto para a roaba: a carregam os caobdis pa-
ra impedir oc jastos protestos ; nio roabam a
gente pira a vender como icravos, porqae nao
aekirtsm iacil marcido, o porqae os qaa dater-
minim o ronoo nio eao a eacoria da eiriliaacio,
mas sim os seaa rapreseotinlee ; es analogas
oh. da d. rar.o, a.Beroe. enrolada am carreleie. I As chita. morina podres, qae treta a nos -
Ate easepento pccioa por nnmeraaea mloe o ma- ai clases menoa abaateda, azplicem cortosfattea
carneo qee |i tsnto diohelro noe coneimirem, malte eerloioe, qaa aa repetem eem maita fra-
que se poli.m lar forrado am par de vosea, po-
rm, nenhama dalles noiss, ple se disar que
feram faitea em Ierra alhala com material alheio,
poroper.rioaelheies, porim (oda com dinheiro
nosso, o nem o farro velho noe pertence. Ae
rerredaraa ole veodidea e tranformadas am pa-
pel qae l se faz a nossa casta, para dapoia o
comprsrmos.
Esses carreleie feitoa com slgoio nosso. a a
nossa cacle, pm D0T ,dlflcM m oi||M
mecbuce, ceje amortlssCla ni psgamoa, dlrfgl-
i por operarios qaa ventera joroaia pigos por
nfla. Chiga-se ebi a facer o tacido. e no eaao mila
rtmplee, leve ama porclo de gommi, dobreda,
imprencade a enfardado, anda com o noise di-
nheiro.
Ne msior psrte dos asaos, porm, neo psrem
hi os Dosses decembolcos. O slgod&o depole de
Uclio, braoqeeelo, lvalo, leva sea morden
o. veo correr cote cy.lndroe onle eetempado
com diversos deetinoe de varladac coree, ora aa
humedece, ora ae enxags, depole molla ae oe
gomms, por fim passa-se a f.rro, dobra-se ote
cide pe?, leva seu papel cheio de doaradoc
pr.tesdos, o qae tado casis o nossa dinheiro.
Eisc processo de Ungir a estampar nao 6 dos
qee lem menos raalflcacdei; bolo com ama por
Sao da prvfisoes. qu. .u ,0 h iBpM.0
Aiaim, por exemplo, o chimico qae propera as
tntis, exerce o ca saber em coglt.r nor.c ffle
Inona, a tornar mais fliae aqaellae da qia dU-
poa.
Temoc o artieta qae foi aprender deeeoho.e
m poaco de pintara na acdenla dea belles-sr-
*, oa ostra escola da mesms natarefe ; oaaa de
bsx. todss casas floree a ram.lhetoa, eombina
formas noVaa. c... .a tinUei pera verter as pe-
droea d.a chit.a, tado ieso a nosss aaats.
Vem o grsvsdor, ostro artista com qasai egasl
edu eco qae o primelro.e come buril om ct
llndro de cobre abre oe deeenhoe qae lem do ser
stemp,doa:am horma qae viva a aastenla
emula a cosa casta.
qusncie. Vam a asr, qaa oa logietas em am bello
di. ae lombram da dar-ae por fallidos; levsnts-
aa todo o es urce a do estylo, reanam-ei erada-
rae, a consordsm, flnslmento, om partir ao
mtio.
lito ss eisss importidorss. soieltom-ee a
recabar dea oeaa devedoree i 50 O.n o aceitan-
do letras, dea qaiae elavmaa com praxoe (abulo-
sos: vimos ama 84 metes 1 E ss cisss. pre-
jadicidia por sssi forma, ceotinaam a aappriroa
teae logietas, a aa vezas no flm da scgooda par-
tida a malo.
Realmente e am negocio dlffltil decomprehm-
der, o como depoie de prejalzoe lio avalladoc, ce
continu a dar. crdito ao moemo iadivldao.
Li vaa am poaco de erithmeticc para>xpliiar o
problema : Tenio ama loj am cortlmeoto de
fesendea, qae venli io poro por t00|, poram
cajo valor real aoja de 100, veodidee qae estejsm,
por exemplo, por 40} procode-sa i operscio do
partir a meio, tocam ao importador MJ ai lodo
o valar que ello liaha aempremettido a mala 100
0(0 ; oa llmitee dealec a'garlemoe polem variir
-maito sem qaa hsjs prejaizo ; apenaano ae ga-
nha tanto qaaoto se sootivs. Algara incaato qae
tenht eatrado aom dinheiro 6 victime de algam
jogo, para ceje combinado nio eoncorraa, a do
fallido, dic a povo que I experto, poie quebr,
e sinde ficoa com dinheiro para levantir so-
brado.
E esse pobre povo nao tem conccienclc deque
o eobredo 4 levantado a casts dalla, a qae pars
e maneta taris ioglszas se preatem a eaees ma-
aejos de eafolar o pavo, preciao qaa ae)am de
qaalidede a msfa ordinaria possivel.
II
A .4 eqai ancaramoa a modo par qaa noe sap-
prldo o lecido, com qae faremoa a camiai, a ce-
roala, a eih a o vestido.
Nio, da carta. No tempo de portagaax, qaan-
do algamioglex qaa por atoase arribara ao nos-
so porto para fater aguada, i ssltsra em trra
aeempanhado da aoldidoe da policio, floa-sa a
tecea-sa ltnha na Rio Grande do Sal, om Santa
Gitbarlne ano Etpirlto Santo.
Hoja que o ingles gyra lirremente antro no,
arrogando-ce o direito do noe ioeallar am com-
pensiseo da nosss hospitslidaJa, na lhe eom-
premoc o sea linbo irlaodtz, nao caltirsmei
Ba qaa lira a familia do habitante das eidadel
es Has reanos 1
A alease epsrarla 4 diminuta, porm meemo
aecim ae (.mili., decae ctese sao namereaaa ;
gcntiirem sea rlds como crlidoc pera cerriso de
oaaa a liso anda ae nao h.bita.rara ; 4 eecupi-
fi qaa aa jalga ariltanta, pola astl am mloe de
scravo. ; porm timbeas nisso madsram aacoa-
: hi qulaza .nao. p.g.v.-.i de elageel por
30 'nl'*.1*? *. I6* aB",M' "8" W *
ifU9 40 ; inclaiodo a comida ; po1e-ae tomar
acaa altitna qaantla como termo media do qaaoto
nem se aacr sana at!. ...-. ,x f? P'*1 Plo servlso do criido oa do coziobelro.
uZ.Va. a a,,PU,mM' Pr9 Hs maito .mpreg.do peblico q.e nio tem de or-
larme da droga elle noe rom de fre. I e"a *m per anao e tem q.e eaeieot.r fami- m.
I a. a .offr. taaoearta .. .veni..lii.de o "- m Sl-**'"rr,Ur *naim,L2,k*-
sibllii. om ,i-B1. aolutU ,, ^IV.0".' E1..0 *>' cam laaa aa
ni Um a menor aaracter da iaaaaaaVS. M.
flolasKM ? e elle meamo q Xw^KsdlaT-
aflm de ruoraaer a tifio d. **, ""Ht-a*
No. di.ipasaado.de agllaela a*. nimm um
amento da incerteza via a ser. appar-" -
>-".-
momi
no meo delio a aaa aepreme flaaai, def^kTI
mso o declarar : Qaa aareharar
o Imperador a a povo tihbarn ai
manto.
Nao ae eepero qae da Imperador rea sai a bet-
el .ti a S(.ria itio maito a desojar aom 99 cea-
menloe de qaa dlipomos, porm eqaivalaria a
ama completa aabrereao da ordes '
tabalecidac a airla abrir
Pire completar o nono detlioo rom a cteeca
qaa aymbollaa o hornera eiv.lii.de. A jeqaata
jl foi abolida ata 00 exercito, a abatituteo im-
porta augmento do certe nemaro de oncea de
psnno per iodividao. E o rigor d. etiquete man-
da qae en. cisaea eejs de penoo de l.. Segu-
ramente icco foi iovoacio da afgana oegotlantec
importadoroi qaa laventenm .... msneire da
se aprettn'ar dteoroiamenit, pon sinda 4 datade
bem retente, o costme dos copitallctae do Rio
de Janeiro irem a praeo do Commarcio de j.qae-
te oa ni., branca.
loco da peona da lia o oatr formigaelro de
f'aadee ; ebi entre a lis de bAa loa mi qaalide-
de. flo meie groeco oa maic fino, mais anido oa
msis ra'.o, o qaa importa no aovado maior q.in-
tuida da materia prima. Por laso, per exemplo
para s trops os Earope quendo sa sacolta am
oroedmento de panno para f.rdamonlo, ac roe-
pecllvae commieedeo de compraa dosconfl.m dos
eepertalbee, o eentem a namere de flaa em am
pedeeo do timanhe dedo, levem-o i bilanca.
Iivsm-o bam, porqae ha (.brle.nl. qaa pera ga-
nhar peao tem a habilldade de lhe miatarar al-
vaiade oa coucc que equivale ; ferve-ao com in-
gredientes direreos pira eximio ir eo sao se far-
tou oa sor, a por flm anda ss axsmins se nao
ende algam fio do algedio por eU aom roi
do la.
Depoie qac deepeodemoe dinheiro com pega-
mento de t.nt.e p.rcell.c ; temas que peg.r de
novo i meem. gente ,Mji carrefou, deecarre-
goe, tranapoitou, expedlu, despeaba o algodao,
o qas faz agora a mesmi manobr em sentido
contrario para trat lo-fl.do. tari la a piafado
Pera bordo. A tornamos a pegar o msrisb.iro
qus no-Jo vsm trszer am navio falto com madei-
rc estrsogiirsc. opererios eclrengeiros, eem tr-
ra estrengeira ; talo o qae elle caitos lem de
cor lodemnicado o na ontramoe oisao s5 com o
nosso dinheiro.
Psaaado algam tempo, o tjgodio.que nt man
dim-.i para fra, noe 4 reaUtrtdo debsixo de oe^-
tra forma, eomente, pagamoa oe dlreitoe do eo
traa, de tonslsg.m do navfo, etc., o eonlra ete.e
nao ha nada qee dl.er. porqae 4 o impoet com
ae devemoa centribair pera aa podar mentar e
michloicmo orgnico do aetad.
Por4.a alada nao parara ah oc ooacoc deaem-
boleoc ; a fazenda de algodao ae eablrda aldade-
8* vse p.r. 1 aaas de loglez, q.. aa aocsrreg.
de dietribai-ie eee venledorcs e retelbo mediante
ama indemnUeclo qaa maia di. menoa dii elle
veo concernir em cea larra, o tambos decee mo-
do ciho-noe dinheiro pela barra tora, mas aiod.
nao todo ; como nio pagamoa ama 16 dea dee-
paiai qae ooameremoc i bocee o cetro, mee
sim no momsoto di compre, csrregem-nos o ja-
ro da demora de pig.mento.
Bom aeria ae necea tonga aeria de eiq-iet co-
bre e nosst boln, nos mendiseem o nono slgo-
oo sm obra, porm, lembiac-ee-he o leitor de
bararmos dito qae o inglea compra a'godao a nd*
o a oulros.
O nosso slgodie, em geni, 4 da bae qeatiitado,
poace o meliotre ; oe oatroe, porm, rendem i
Iaglelerre maito ehjsdi} ruim. Epor ehl roda am
eegredo Indaelrlel.
Para f.zcr
annecdota :
ama peqaana pian thi va ama
porim suosiitem mutatii mufandii. A coasile-
racao que se lem por na, a concluir do modo
de proceder, nio asti moito longo diqaella qae
se msnifesle peloe poros do Rio Buneo.
&' nataral que ecsim pensem aquellos de qusm
am apparensit precitsmoi 1 quem pede etli ex-
poeto aoa olharee compatsivos a qatnlo D.ut
quer deiprei--eii do eapplicado, e ealre eittc oa
ha tao altivos a f.ltos da censcienda, qae.'am
compens.Qio de ama esmols, pedem oa exlgem
lmpcriocamente o qae o pobre pode ter de maia
precioio,a honra.
Ora esse estado de coacaa j fita mallo mal 4
urna necio qaarentons, preciso que comecamoa
por nos vasttrmos sosinhos, o dsixtmo-nos do
amss secess, qae oe mettem em cabega de nos
levsr a vergalho, sem qae (ajamo traveseara al-
guras qae tal mereja, i por elgum capricho, al-
gam accesso da aplean, da algume cibe;a gyra.
Vejamoa como semoc vectidoc boje o como o
podaremos estsr amanhia.
A loglitsm ramette-noa para ci milhares de
aontos todos oa aosa om fixendee de elgodio.
Note-ce qae a cea solo nio prodas o algodio. El-
la o compra a na o a oatros.
Nos por conceguinte pegsmos em am prodacto
nono, entrsgimo-lo eo mirinbiiro ioglez, que
med.ote ama paga o transpor ta para a aea tor-
ra ; thegido li 5.gimo, tambera am Unto com
tjae cootribaimoe pera qae ates trra teja gover-
ada. policlada, defendida, e alada lhe cobra ma-
rlnha psra a nocca aacta Doa querer illamioar
com o claiio doe eeuc morroee cecees. Depols
ei pigsmos slnds urna immsnsidide de povo,
qae cqui 4 representsla por abrldorec, cerrotei-
loa, negros de gsnhee, ale. etc.
Hi slra diiso ciixeiros e correclorec qae sin-
da nos toaram dinheiro.
Preenehldaa todos ossss formslidsdss tsri o
oso algodio, a a dosis casta, chegido a ama
fabrica.
Ahi 4 esiolblle, llmpo, cardado, fitdo am li-
a Gerto sojeito comprou penoo Uno de multo
sapeior qailidaJe c 11-3 o corado, levou o ao
alteiale para q.e lhe fltciae urna eececa. E.-t.
indastrial cooferencioa com oe mu. botos', e por
flm ebegeram ambos so sccorde- do que, dndo-
se ao fregasz panno de 5r), eire Meara ben>tar-
rido, toi 6> liria m lacro bam vlnl pars s
cass.*
leso foi fstto que so dea ka loogoe ennoe, O
noaso algodao vaa psra a Inglaterra, o bom Bca
por li, porqae o eoneamidar 4 malta ex'gente, o
tmpertiaento ; elle prora, ehelra, mastigs, cozi-
nha, amairota o rasga a amoetre, o al ka qaam
ri com elle psra baixt do microscopio antee de
comprar e peca I Ji ca ve qaa genio deesa pre-
cie 1 ser bem servid.; qaiodo nao, bota a liogaa
no mando o excommunga o logtata qoo nio ro
aief.u ia provae toJai, a ic tai crdito da cass.
Nos slnds nio somos ti matreiree, o por ieso
podem ss fibriscs msndir-nos fazsnles feitaa
com algodio raim ; j eotamoe babltaadoa a icio
e nio dimos psls trcci, suppomos qae o elgo-
dio, pe 11 msnlpelsc,5oi que sofTe, lao altere
do em cus qaalidede.
Divulgado ocie manije vir am descnlps.que
explice e sane lude, epretenlim quostdsa de
pric.0 mullo balxo, iavapiem a variisio do cam-
bio, a moroiid.de dos pagamentea qae vio a qac-
renti mezes. oa mais, pola qaa o crodlto da an-
no venda malte (avoravel, etc. etc.
Vamos, porm, aos fictos. Em Londres com-
pre-ss por exemplo, medapolio a 299 re. a var*,
('tu tolas ss reducjois ; na mi deeeas nossas
l.aJeir.e qae eem a menor cooccioacia aovara a
roopa alhel a bom baler, daraqoatro snoot;
sqai compramos qaalidsde bos a 600 rs qaar
dizer para cima ds 100 0,0 mais caro o dura doas
snnos.
Veslime-noi, pois, qaatro vezas mais cero do
qus a feriemos se ettiveesemoe em Londrec. lelo
logtca poailiva dee aenhore., a naacae malaria.
ama bos rxat de t.milie, derrota completamente
os mais profanaos ealtnloe da economa politice,
o di om torra com a maic bem combinado tho
ris.
V.jamos agora o qae noe actntoca para abss-
teeor nos do calcado.
Acfigsmenta pere ao abastscer do calcado, la-
so i ras Dstris do Carmo, eocoafrava-se ama
loja ao ledo da oatra, onde eo tomara medida
con vera, va-ss aom a rolho mostr, hamem serlo,'
de ciogolbee no naris a jaqaata brenca ; era om
cidsdao que mereca cont.ito ; tlnha nanofflcinia
eecrevoe a litros, |qae ganhavam o dinheiro pere
flesr no paiz.
O msstro consuma eeaeu- eobrss enstentrado
numeross (.milis, pola maisaa vezee are gr.nd'e
a parentela qaa ella tlnha em eaaa, a qaando ae-
im nio acontada, a dona carrdoea tlnha a co-
madre, o afilhido, ov algam parante pobre, a
qaam d.rs algama rosrpa, ou saar padaco de pi;
dinheiro de mi do obra dilalr-af, portante
00 psir. a embebis-ae na populscfro-.
Hoja o quo acontece ? Vamee & acama rae
Detrs do Cirmo, entramo as moenarlojis>.o
velho eonceitaado mealre ji nio caste, li se
achc algam c.iielro, jpenae am oatro offlelal te
moat-a como- vestigio de ana] piia.de ejwt
va psrdendo,
Nio ee v tretitidad, a a leja asti sorti
maito maia da que era estro tempo ; m.r
e moooe obreiroe,- eem machina que oaastp
4 coa* bem elnfetra ; perece bruserie.
E reelmento regala por isso : s> mlm
tro tm*d separado do nosso per sr [rgo
ocano, o quem hoje pigimoi oa Joroaea, jo
de obra. Pagamos ermeamas despeaaa qu^au-
meramea-para o algodio.- 1
Temos-sreeeesllsde da mandar para fra o 4-
obeiro qaa aot g.ment flceva no pas para
cilo ?
Csrtamense que ns- O gado cresce aqai no
Braail, tente no norte oomo no aal, da macma
maoeire q*a areeca a aapha da que elle 30 cu-
lente ; ninauem tem o tribulb da o crisr, 4 umt
predaccio como que oxponlanea do necio solo,
eolhemo lo, tita moa o cauro faa rameltemooeec-
ce ou eelgera para a Inglaterra (nots-se qe o
esl tambam casta dloheir, e vem de forc pela
malor parta-i) esse cosr aurlido 14, nio aom
tenoino proarlo, mee sim importado de Asia i
oem eo monee 4 nosso 1 Pttgamoo o trabalbo de
cartir coa ingleses, qaando o nono sarteneja doa
entroe de antoae, Baha, Pamembaee, Ceac,
Piaaby, ata., qae einda nao frelu oabonefltioe da
civilliieio com..o eeu argito-e berbatlmio, aaii-
liido palca teten a o ardeat col, prepera oa
coaroc de mea que nada tem e invejsr ss afa-
madas aslae da Ra.it 1, aera que alie tenha qu
praticer ec Iongae oporscte do ansebsr, elce-
tror, etc.
Ji ce v q pegimoe joroaat em parda necea
4 operarlos oetraogeirot, n*-torra delloc.
Argameotam qaa a aaleada- folio fre, apoto
qual pagamos a tintos tndividaoe qaa so oceu-
pim na eus fabricaso, eonduitjie, etc., ubi
multo miia- barato do que- aquello feit. ao
pcir.
Respondamos e isso qae na Inglaterra compra-
se maita bom e.pato Inglea raro, no Rio do Ja-
neiro compre-ae multo rulm sapato carato...Li
vsi f.cte psrs exompliftcsr o que avancemos.
Compremos om Lonir, om per de botioaa a 25
shilllnga, lato 4, pela noeaa moode, ao cambio f>-
vorarsl de27,lljlH. soT.mo-la arelar, em
ar61 a eeceldar, a sobre podra; pssotdoe oif
mezea comecerio a abrir. Aqai no Rio de Ja-
neiro, compramos botlnsa inglezie baratee, a 8$:
e eom aoui mexec de neo rompom-te ; falta a
cont, enda-ai equl eatcedo com 4X8 a* 32, 0
meimo tempo qae nc Iigl.terra ande-ie pela ter-
sa parta datu quantia.
E'cerdada qae ee botinas de 2J e 14$ i ve
tu Ao melboree, por4m sinia deixtm grende
deeproporsM na dara;io.
Vomoe, poie, qae o calcado logias aqai no
Brasil 4 barato .6 om appiscnsls. Accrescente-
ce e ieso qae hs tojas por tsdos os eentoc, onde
ss vende cesa fazenda iaglezi; a maior parte des-
eas tojas ooii'o importadora! directas, comprara
apenac ao negociante ingles aqai no Rio de Ja-
neiro, qae quergaoaar; oe logietaa egaalmente
o querem, segae-eo que psre psgsr Isnti despo-
sa a pagar ac divtrcaa eommlscdec flea poaco
N61 c nio aiaxoi din., narrenadee, co-
mee de ama bAs f a toda a pfava, meem o bem
esr.e1eri.tiea de gente qoo aiodj. se nio eabs vec-
tir. Apreaenle-ee-noe penno; nt olhamoe, got-
limos a compramos.
E sa algam mala biabilhoteiro porgante por-
qae motivo neeo ooldodo tem em lio poaco
tempo a farda aif.d,, com o fio todo i mostrs,
rama arols, tende ce pigo o prego peto qasl se
obteris (nenia da primeira qaalidsde na Earo-
ps. silo logo despachada coa algama rovposts
de leglss de martilla, como eoja :R' do ctima,
mnito aol, malta traaapira(io, ate. I
E sosten v.e-ee deqal' pare fra mallo bom di-
nheiro em pag. da mi fazend*.
-T '.Porventer, nacensrle que natss p.rte
nos sujattemos f r
Ecuelmente reeponlomee que nao-.
O c.rnelro ereaco eapoatioaameute noe nos-
ees campo, doede o P.rVctio R1o Gr.ode do
901 ; niogaem o cria ; a ca He a diaseaolae
polos pistos, a q.ctid.de qae exporlamoe 4 In
.ignlBc.ote;: pordemo., poi, do modo ornis
tmperdesT.lom proacto q- compr.no. por
elevado pr.50 ao nosso counmo alimenta al-
ga mea (abricaa qae nio aio nonas, nao-trsbs-
lhimsom gente nosss o nem ao msnos censo-
mam materia prima noisa I
Em retomo, poir, qeanlo 00a cuate o ander-
mae vealiiot Y
Em prlmelro lagar, mandamoc algodio o coa-
roa para tora, aflm da qae no-loz- troquen por
airo iBrferior, a mrodamoa diohairo para qa?ea
tr.n.erm.m em produtto mnaLatarada.
Km sigeodo lagar despreeemos 00 lohose a.
aeno.s. Ierre, maadamoa dinheiro para qae ellos
beneflaiem caltlrem I o se s:o msndemos
diohelro pars qae os preparara o no-ios trsgsm
st ji cortado o coeido. B
Miadames tsnto dinimiro para frs, psrs sas-
lanter tanta gente, a donde o tir.meo f Dme
aram.daa atoaa_do oaro. qua h.biiiUrim Por-
s aoaeapitil, destraVJa pelo
tagsl a r.edicer
terremoto de 1755 I
ifcMr t,k'mmla" ? GB-Socco, rro-Ve-
Stifrr **!?****** Cltac-Altae, a boje
aa do Tarlaetft; (orara .agota 1,a oa ai lavr.daa
peloe ingleaa, qaa vam arrancar o nease-uro so
nosiosolo o levam it arrobas 1 Se- d.e nos-
js rlc.s mlms de cobro?' Nio ossas oetio bel-
S'in! r?to 0Pl*otroso ; no eotretan-
a que o Chila-rlva dellaa poeto q.. taoba a pa-
gar m.lora (rel.. '
Ene dinhexr apena- roenltad da bda In-
flle do no.ao eelo virgom-, o da abaidanci de
ebavae, qae prodazem oeaf, algam tumo, al-
cafar a mesmo o slgodba*
N. Xrocomot e nio veodemo. psoduato., o
erjiqa.olo ..ira proe.ermoa rao attaremoeba-
Mlltedos e po.salr dinheiro abe sereno rices, o
portale nado airemos.
. MI'
Compre^pote, rendermo oa nosso protluctos
a dinheiro, m da o eoeamular a condensa: no
pslz ; loglo alte abunda.flec barato, achra-
te eem jaro pendo, o 8 21 por cante a maia
ao aona, oja, aio urna irretuseve) cartMai de
StVh?' A,bir-,;ara aeeaa com de eco de
?..m ^" pDbM,, desgracam moitaa
pobri Mm* lrB1^*rts do
n.1? M?' 00"it, I* na* honver
n. fl .BB Dgl,\ #U* Di0 DM P'ar o
ao mil. UOx n,,,hf 4 m^Pr lis nio
d!w?tii^ Pi.oeomo por nosss eean nio
i ? H2* dVb,b' P'lo tootr.iio eagmen-
uoaonaumoda san psra ano.: iri oompte-le
em oatra p.rte, com que elle dealoaari lanm
Iregaea qae ca dirtgi.i a n. *
r.m!IDd0,forBO, n,*mente rendtrec pode-
aJZV. ."T" *-''imidada- doa bossos pro-
.tr \em *om "f W "altas retes
ven.do por J.w, a qualidades ordimriis de oa-
nt?rr,n',n,!i" ,an0" aooresdo com o
oorxc do B-ecil^ Com iisonio daixamoa do ven-
tL J.V, *"* P*0 Pr4m Bm deterodito
?h-V *" n>"Uo*' mpradaraa qao nio
oDhecem eisee trama
o. ,i.0,-qi!.0 P,,1,"M O flo necotaario
di '""rmos. ou so menoc ec molboret
bHbbb R"* VoUt "n, "'terle
Oaento aee meioc do transformsr om prodac-
to de consumo, temos a (orco motriz em aban-
pooto.
O menoc abaaUdo nio podo ter oscrsro qao o
oicra, e.le mesmo ja'ga ault.r-s 1 em prestsr sees
servisos a oatroe para mentir a auc oxlateneie.
BlIO nao encontr em qae se empregtr porque s
industrie slnds nio pedo braceo, nam iolelllgen-
oiss. moemo modestas.
As clines om poaso arraojedas agealmente
teem maito peqaeoo capado em qee poeaam ta-
lado qaante 4 htbilanta dae grandes cid.dee
vite sos corres pabllcoe pars dellee vi-er.
lo.e umente o eclado nio pode dsr ds esmera
todos qaa elham psrs alia. Ji chegoa a oxee-
aar-se, poie adoptoa o ty.lema da aneber aaeeaa
reparticoee de gente e pega venetmentoe a indi-
.iV'f *'",0 6 oetle proeerar peg.r e quan-
lidede de trabalbo feit. tende ettencae a qaall-
it '?" ",*io ao maia ectivo de ter
J,lno''cimento, o que com o tystsms sstesl
ae labdiviaao 4 impoatlrol.
No enlrstsnto o piimeiro tyttema 4 potlo era
prati ti palos proprlee empragidoc pnblltts, dot
qaees grende parta, eeabadaa ss horss de rspar-
ticio vio trabaihir para partlcalarea. a eom a
qaeotldade de oorMco melhoram ai aa.e rende..
nao n, porm. .ervlgo p.ra todoa a d'ahl ae
aegae qaa a aaMlvI.io da vanetmentoa am pa-
qaenee percellea lneefdentee para vivar, vam a
prodazir immorilidade, porqae aqaellea qae sao
eocontram r.carsos, sio for;sdoa pela neteesi-
dado fssir sttrlfltto de cae honra, o levam a
pedir emprstitos sos 5 e 10j. ors eqai ora alt 1
nsam devendo ese eeac fornacedorae oatroe em
espnera msis elevada, procodem de egeal forma
10 em pro,orcio com a sosieio ; astravem certte
bmqaeiros pedindo eos 100 e JO* ; dalzam
do p dos tana ciles jeatificam am pule 00 precie
eieredoe decios llaguis e da maitoc generoc ;
oc propristirlot e nego>WntcinJemoi.m-.e dea
prejaizos qae sppsrenUmente cofl.-ea. Oatroe,
emBr, to mais adin,t. ; vandom a tai tone-
ciencia, nagoclem com .a eaaa pecteoec, defraa-
dam o eilado, que coafli nelles.
E anioi tamos a gente honrada que ainda exil-
io serceda da am cor*>o geogrentdv que vee la-
vr.odo ; por flm viri e raccamblr, o aenopre-
curermoa malea de coojarareere portgo, em pou-
co lempo estar solapada da lodo a nona soda-
dale,
Ae eceepaces qaa nie dupendem de vonel-
menlo* paoiicoa aobrepajem d gente; jar cbeg>-
moe eo ponto m qac o boxea qae consoma seis
conos saladar o.a academiie, depole de eon-
claldo o carao, va mendigar qr o apreralt.o).
J temoc meltcoe para oe quae ni h. cltoica,
acg.nbelroad.aoccaptdoe, e jarbtaa aom alian-
tela. Gtda anoo vio engro.e.odo- cetas fllerirea,
creando am proletariado etitntlficO, o melt perl-
goto de lodo, porqau nio pardo oceaalio de om-
pregar a iotelitgeocla
qaa tentlone paaaar.
9 entrimoe or acata encontremo ora mi-
seria, prevenleots da miago, da recerco. ; an-
Hg'menlehevi. m.ls soecerro reclproo, aera
po.ivel, porque a eociedada era maito slrtamc-
crlpt.;. h.vie maito- am que ea oetaparem c
malh.ra.; (atlsn doces pira feitaa a faurtcoee,
qaa saecedlam-ee tutu t oatr.i, neceec Vempoa
em que bevla anda voneracio paloc atatec ;
man* gale fazle ce. cobre at com o lieadst
da ch el rodo eztloct-ootrado ; ftbriccvam om
caaa flJr. de penn.., cera e enUe, e (aiiarcTea-
aaa, rJm at o aa algada, a aobretndo can
preraleciaera a cottara par. arcneas, laica d
roopa falla de rae do Hospicio, e boceo dot A-
deloc ; tado- ho que fazta circular bom dinbut-
ro nae (eaatll.a. foi-s: incluei* viaram aa rca-
cbioac de eoelara t.tabeleccr t> monopolio para
oss. indasrrts psqaeoc I
Tola eco mases de brice a cabete de toda
aa ed.daa da-atnaoa oa aoxae procrea de dlohat-
ro eoos nbT-o- tomos pare Ih'o dar, porque mtr>-
d.mos para caos de 10c>.OO):066 todos 01 sa-
nos psre r do paiz em pro laclo a dinheiro ; st>
possiveie e principalmente com pereever
pero qaa .lie ana mi a poetcio qae Iba cam-
pal.. r
-j^f S jy.J| more viajeneaa a fl -
gente de pedra qae darme 4 naaaa barra : seta
esss a nosss techa. ^
Um hlatori.dor ao aeculo pceoedo dieta ama
a Amaras ateta a der rete 4 Earope, ]4 ea reitf-
tou ecca prophecie, sjeme digooe de
car em malor ccala.
Pooculmoc tada qoend ama necio
recer, folla neo (erg. vita], qaa epoo.e
detenvolveme-lo, a saja brala SriUaaaca
contelhi qae eteou ana stgrarda l.barela.
(Diario do Rio ate Jantiro.)
Historia da Cear*.
Csoa.laaio. )
Os exaltado aio fornsavaaa oarpa _
nem a aoelodada, qaa no corte ae ora;arrie*-, aaas
intenlec republicanos htvia goabaie proaerylerf.
Peta eemolhenta dtspaslcio dae eipirttoasr* prv-
viueia grsnlament* concorria a dtraseia. tfaa) da
cOrta era dada aoa negeeiee de meama piailaiti
depoie de abdiceeao da Impender, patea dausrdsr'
patadoe do Cari J >t Hartialan da Atoaaaavv
llanoel do Nusimsnta, a qeaee palea raUcjaassr
de familia, a da amlssda nio cecea vam da par-
tead :r a necetsiltde da matrutancia da araos
legal. O prlmelro sbrela U, ejao eatie acespa-
va o lagar de presidentb da camera doa departa -
, doe, ors incenccvel o a b ster dar eeeeplrite pu-
Mko na provincis ama direccbD- aderada, a
con veniente k pez publies. Para lana as s a -
crerieaee oaaa amigo, coma eticanva cim-
breen, iota 4, aaa rid ..torc do
Conitltaeional, a do Cearanaa Ji
nio trencrisrem t> aapirita pablica.
domintr peloe titano.
Asslm dfrfglude-sa- a aaaaa
prees elle dista :
c O dia 7 de abril eo rale esaaar ligHmser a>
ningaam : ella rale frmer a librtale,
noe prlmelro legare, do citado a
breelleiroe. Que ha de suceiaT do oca atoatatta-
Maniz, da am Coate Ctrratba, da nae Urna S1-
ra T Qaa ee nba dar tipervr d um Dtafa Pat-
]6, da am Bernardo do VaecottaartUe, da um Li-
no Ceallnho T Como- nio barrar eeattauea enr-
ama .tiembles, cuja maioilr 4 eitrumemoarta li-
beral T Logo o qaa temo, a feaurr
rio
roformae a proridoneiea doa peedroe rollttaaa dr
pero turbar aa agaae om | nejan. Os homone da bam critT arepasadoa ac
tasar barreira a aoarahla. Ea caparas ejua ea
meas amigos nene prorlaela aartravb Bastee
principios ; a aoldos debatan a-aneraMe da-
qaellee-qae com o patarra Ubardaia, a o patria-
Mema na bocea, qaerem facer tadex
pagua -maame libardada (12)
Relee coocelboo fellsmanl cala
da popol.cao, a aquietando a azalaaoia du> pV-
morro morimeoto, trezioeaaaalma, cae dorna a
ratas apreciar aa airen masa nata a, 1 h.shm ai
reniegan*dee rica lfg.ee euat Tiriasis dsa 1
violentos. Nie are par carta ma
Sio das p.iid.s s datgllste de paran qae-eam-
rlnha trattr da reformas M imparUalee eacn
ee qaa ea-jalgarem aeeeeasrtaa tasar na aaaaa M
fandamaotsi. Se por rentarapraraleenme ces-
plrito restlgineeo om dreuanatanaiaa tau aaatla-
drosts, eeruntanta nio laritraaaa a coaooia rata
. me, qno ea overea, mee sis a oubrereie a nau>
TfXooo.oooy t
Ors, serla maie rantajoeo per noa qnc fos
a popalacoo nacional a erodors d thoscaro,
para Icio rmeosssio qeo atia teab dinheiro
qu o g.nhe.
J>4 ce o trama* e qaente grrt no damoe a a
nir na Inglaiorra, a pira noa vertir.
Aqai pele t rio hi f.acnde ssffrirol, apessr do
casto qatdraplo. Hadem, porm, ae couata de
flgara ptrs o Interior, ou es cidades meoorec do
littorcl, qae tiram o sea tornacimeolo do Ro,
Bihii. Peintmboce, etc., eetaa recobem chitce
pelo quadrnplo doceu reler, qae as msis dss re-
res na segunds larsgsm desbotsm a fleam
poldss I
Dsf ma que o pobre la vr. dor, combo airo, Itro-
pelro, caooeiro, pedreiro, cirptntciro, fcrrelro o
todcs os msis offleisao de qe>lqcer profletio,
vettim ae pelo menos dss veste mais csro do
qus se ettlveitem ealnglsterri. Nisso rae ji om
(rinde concamo de caaa rendas qe elle poderle
ojaotar pere qaalqaer emorgencle. Accrecco mete
oatro agente estrsgedor da rcetlmanti; o noa-
ee clima, qae obriga 4 lavsgeas msi frequooies
do que ns Cria Earop..
pora mi de obra o mstoris prios ; pele ne-
cessarto qae estts duss ssjtm ds qu.lid.de e
meie ordlnstis possivel.
O ioglez, elm dicco, tem em vlttt vender a
malor qaaolidede pjcclvel, o eatac vitlic ss ta-
tistescm em tanto maior oecele, quento mtis
roim ter a fezends.
A meeme aoaoe se di a reepeilo de el?, e
do collcte. Hojt costmsm sor do brlm, qata-
doentigemeote erem d um tecido da l.nho ; fao
je a falalfitcio tem o cuidad de mlatura-lo
em grende proporco eom a algo lio. Nt Ea-
rope o compredor cont com a bando ; li ao
examlns o fszendt de linho a re'.crosseplo, tor-
vo ee com pot.it. pira dcecobrl-la ; nt aqni
nao nos einn i ot, vamos tomando o que noa dio.
E temoc neceesldade do nos deixtr lograr em
tsott (iclliladc Y
reroa-e officlae, aaa aalae dectieacta appticid
o alcance do intelliganci.a- modeetoe o do -
pararlo, qae eatotam cre.dat n. a -escolea de bel-
iia-irtn e 00 ereenee, oetebosecm-se mil.
iRumta rara popalsriser t> mal iu* 16, potti-J
velas dautrlnts se antIQcss savolsanco do todoa,
da iotoreeie garel.
Ao lempo qae ec tod.ga-que-gente pode eer>|
ntregae o {indctil., a commtoee* aa ama
coemieaeo eaotrel dore promover eubacripcoet
pare ebler cepiues, o com oetoi oeUbolecer mei
aorzimo pocsivel so esntro-de cidad ama fabri-
ca daacbitae, complete, oudo cojaflade, tedio
nepote estsmpade o algodi*.
Nao isso am estsbsIocimenU para, dar lucro.
para repartir dlvilenduc.ella seri por longo tem-
po ara eorvedocro ; ce prora po- om catad d
triba'.har ello caittr cioceot. conloa lenha-oe
com de reaerra, pera oventaalldadee de to! e
apele. Elle lem de locar com acthcec dpre-
o, Irrcga4arld.de da fornoctaieBtoB, trama* de
velbacoc, dcuon noe sonceiias, a principalmen-
te 1.tintar lata renhlda no morcado, rebatir a
guerra aurde qae a logliteira feri i empresec
que tndem a facer reverter a uactenaae ladea 01
tclcrioc qae lhe p.g.moc boj*.
J tem havido exsmploa nene genero fc o noe
devemoa contar com carregementoe intetroe ri
f.dos aas prafas ingles. eom a coadici de
qaamocgsnh.r dec^ejer no nono manado (a -
tenace pela metede oe ramoe do oca valor rae);
podem ter peludeo operario, intercmdoe, e eso
prejaizos com oc qnaec ae dave contar por icco,
tornia 01 a r.pctl-lo, nio 4 am ett.belaeimcnio
para genber, 4 epeoaa para fazereicoU de- opere -
rlot e p.n ncamtntur oc retartot ncete.rioa ;
. ama cegaada fabrica qae ee faca do maemo ce-
lan-[doro j nao encontrar os empaehoa da pri-
ml- melra.qus lhe foroeca tr.balbadorea o directo
ree habilitadoa.
qee lem de 1er oataV.rik" rS-'T."" *""'*> A maamae commiteoec tejim incumbidic do
d. ato:^Ja'^irl!,.v.I!!.05,MD'P,rU- 'er premloc pare qaam aprcsent.r no
"-..;-.-^""Ptlto.doooeioar- meredo mtlhores qualidcdcc de couro, par.
qatm fabricar calcadoa que s* ditti.g. ptle da
"ci. Porm ecacc premloc, para aerem efflcc-
tta, devem cor ropetldoc, no que ocre ter pre-
miado de preferenele, a ceut'ouicao de prodac-
?ao ; aaiim, por exemplo que* prover que eeta-
belectoama intaclrie e a ex.rceu dar.na am
corto namaro de annoc aegaldos com apcrfelcaa-
mento, Um direilo e psemio.
I>. aaesma forma deve-ca dar premio quellea
que darem occapac.io.a am determioedo Dum.ro
de operarioa nacioaaec.
Deve car premiado aquella qaa anteti: a ex-
port(io de lia e do linho, e da memo forma a
cootibcccio a Incremenlo dosss prodaecio.
Dicta moda conseguiremos vsstlrmo-nss fl-
c.ndo no pala o diohelro qaa man.mea pare
(ora ; a decmoralla(& que noe veo invadindo,
doceoda, porqee o povo que lem po.tcio inie-
pendmle toma brio o reprime a preverle 15ao, o
nt teremoa dado am paaso conolierevel pera a
0010 independencia de /acto, qaa hoja anda
am bello aooh>.
S teromoo independencia real o poder quan
do a cteosla de inglczec do notto cola not pre-
torvorde comclicceooe, quando pelos meioc pt-
elQioe oc teohemocerrededo de nt, diipencndo
o prettimo que ellot para n
que nio lenhimoi meia codicio com ellas ema-
no es motivos d.t tffrootat, insultos o avilta-
mentoc a qus hoie noa cuj.ltam, ca* paga ta
nona AospUafiiad, e de tiraruue opio da toca
para o. sutfsntar.
Pclt formar pola qaal ss schs estabeleelda a
nocca eocieiede, o povo quem governc o paiz ;
elle lem no polo r melerador o flsttl qsa deve
cohibir oexecetor dtc mcdiduo q.e os delegidos
popularoc repelam alele e nicccitrlai.
Portmto, ama medida dieta natareso, partln-
do do poro, 4 uias l*i tsQjsJonadc por oija, qc
Mis. pro i.i Jo peles rivilrdedee lecace, ejaa-06-
mento o prafead criterio doe aoeaoe Klrncaa
m.lc proemlnantce na dlreeebo da paitases na-
evenslpOiasnater, a eopiur em f.verdointa
roete commum.
O mtrqoes- da Aaaaa ty, aeowdar por eeiear-
atompanhtd o ex-iatp*reder paro
roput do rsg no oaaa lo a sea la -
eraroo cautrat, que o areaa-
doeeo a olelci* para p ree o caase*! di vaga Bm
oorembro do 1881 tova lagar el.i?io qu* de*
Om realttdoa II.t. triplico aompoat. doa-n*mo
eeguioloc : Jae Jstartlaiane. d* A aaiar. ateael
do Natei minio Catre 8Hrey a Proa rle Atrae
Poat.t. 4 ctndldelara do pximalro Boceado la-
ve a scetticoereI na prorincta, a d Urectrav
Posto qae guerreada pelo* adrerearioe-d e*a
lamilla aempre trlampho: a tarcatra eendtde
to aio tina* am asa favor eouaa 1 tff.ifaa* at-
guna emigos. Cbogtndo 4 arta a Rata tripue
foi p ala regencia coco lateo- aauad.r Joe**ierti-
nieao de Alencer, qnc eaabava da Trmpleter a
40 enoot merecdoe pele eaneliteicio da artel.
Contra a aua accelhe ee argamaatou peiabtan
de edede legal; ene argajao nio linlso raseavel
lundamtnto, Ns oceaeti da alelcio-oaaaau-
1 aecolhldo.berio eotred* ne adada da 44) asma*
exigidos pela le, a na eeto de oocolba j&aa at-
abe completado : em 1813 borle elle, temad a
cidads da Rabie ord*oa da E*aoglbeaa
;D4fi\.e ,!4VU- "* ,W, 'oUa -...
de 18JZ elle tomoa poesa do emioenle aerea d*
cenador do imporio. 9
Yariei1adf3s
temo
deaigra-
ilremoe ara conflicto
eil exactamente no meamo
denote ; ec noten cnhoolne rcpraaentaai
iViif V1M,lM ""hanitos.qaeexisttm perio
rli. I' e,,*M r-tebaicereario de.pedie,
qee lem de eer escande,
de. ete. ta'ia de lude
vio ainda nide sabemos.
Aa michinaa podeilamos fize-lu nt mosmes
pala rr.at.rlal abunda a dequalid.de mello ..pa-
rlar ; c ce ciada nao temoc isdaitrie montada
qnc pete alimentar a auc .brkacio, o lenhimot
de recorrer por icco ae ettrtogeire, podemoc fc-
zc-Io c na;oaa que pi team marloha para nr-
"' 1 's'o.0BO po' xlPta. Btigies, com
qual ja ha Ioogoa eoooa cojsmercl.aaoa. o can
quom nanea '-----
darel.
A Allemtnht
coto.
Falta indegtr to psnutmoi os brscos a as tor-
ca intellcclutee proeless psre msnipulsr a malc-
re prima e m.n.jar acmcchinc.
Entremoc nauaqacctio qae a ecccacial.
Comparando o deeenvolvimeoto dio noeeaa cl-
dedee, remoeqaeielUccieecem concldorcvaimen-
ie em popnl.cao, e dim nue em griade esctli s
pequea Ind.atri. do povo.
a. ulT dVtrlnl ">a, bavi. Dt, cid,d,
h.busntes v M,m ,m cti, proprU ot 9nm
alagele mal diminut.s. Moja ..'coates mads-
r.m ; o cldeda poaco ebicttdo li aio poie ter
cninha ecc eenio e greadoc dl.t.ocla. dot pjn-
oe om q.e elle ceba ooeap.cio ; toreado att
(amir-si com cas familiinoam.it Innlabrea re-
ctntot, pon ce neo pode ch.mor cata elguo. q.tr-
ulnlnif" nU ,xl,te 'Mlomerado como
bitht do meto '
ir, o eem les.
J o vi ver debsizo de am tetto
de lee coass qae exige forlana.
Ajoctt-se s isso s flsctoicio dos preeoa dos ri-
reree, e cerne cecea carien lo entre 7Q0 re. e 7| I
Anda qae o hibtitnte tcobc cjm Toadlmento car.
10, asas flostaoco obriga-o \m.
a carornts, sem c'rcultcio do
ntt necnes ti-
D ANUO. V*LHO E O AWO FIO
No ealretanto, a anao acaba dolaeoa. .
tr.nqalllo, eem nenhum fersteot-i d eomu*-
?on, que poatam pertnrbtr o morisaaala am.
grenivo oaturaK r
. Sfaff" n"000. ontr.m am ecen, no can
de 1862. maltoa cucenos preohee de greviam
mee receltcdoc, qaa mate Urta oa mete cede aa).
psreceri., a qu. eerio por asuene, oo.ae eoc-
quiln pira a liberd.de do para.
A ll'lia contina a faruleter-et e e ergiBj.
aoa-ce, aempre com oc olboa poetoe em Rom*
um Veoezi. onde tiod mallo inliiaes aemaut
opprimtdoa pela tyrenote roeaaau saatriaa/^
Oc romano cucpircm pela hora da ant tat
clpcio, copecdcc pelee b.yooette aitrcaareara^
Mas oaaa hora ha do cheg.r-lbee. """*"*"*
A G-ecia rao oleger um novo r.i, ao ueo '
00 doa CUMBO dlroit... a d.plora.ei. qu.r tanol-
gir-lhe am eoberano da iu. oecolha s I,.,. M ,
Grecie da diplomacia, o imibisrAHam!
er monsrehiea i cea antade. A dbUaaucf.Ta
Joro?" d# '*" l0ln,1gt '" U^*** oa
A Allomenha eglta-ee oeocelelrnaate a Proa-
ele, onde t.lvez em brava a par* repita a al
hberx ntrnuc qae aterre oe eep*..e77muUe.
vatec ee derraba doa thranne. wea
A Pelonle, e IIengra e aatraa a*vaa eioda euw
lio prlvadua dae anea naatomUdaries
Na Amartea eitio eo matad d.aie oe.. u.
maoc. ce se poder ver o flm de l.u. Ww ]mZ
ba quera peg.e em ermae p.ra def.rdur mi
craridao I Anda ht homcac, o. eiJi,. AjT"
laoe. q.e m.tam a ae.. rmoc. pera aaBamaTau.
.rb.'rr,.ecV.,n,lM ,,fB0 """ Q"TSW
OiMozuo eel inrsdldo peloe (...,,
(.ado-c. cor.joe.maot. dos t,r.Mf*c!
anejaras elle* do li.X'u t '"**' u
Kmflm, o mando anda am volite a amasa rt-
rer. mello t.ri qae rer. ^ *^
E por ci. o anoo ecebon com amotornada da
ptrot,am quartel-ao i j.an.
T.nbsm os icinroc bo.a anr.d.e de ana*, a
pec.am D.a que d jalee a ecte naaea a.ri.
(De Jornal do Comwureio, de Lioboc.)
(12) dem doe. p. 67.
f *NAsjjtuco,-iTP, m r. d r. rimo.
a de-
que
t fl II
I I


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EU2YNFRFV_O9W1RU INGEST_TIME 2013-05-01T00:26:23Z PACKAGE AA00011611_09664
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES