Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:09659


This item is only available as the following downloads:


Full Text
XXXIX.
J
I
y
k
Por tres mezes ?dianlados 5$0OO
Por tres mezes Yeucidas 6$000
>l*-------
cuarta feira 4 de feyereiro di 1863
Por bao adiaubdo 19$0000
Porte franco para t subscriptor
DIARIO DE PEMAMBICO.

BHCARREGADOS DA STJBSCRIPIJM)' PO NQhTE. PABTIDA DOS ESTAFETAS.
Parehlba, *'Sr. Antonio Alejandrino Jo Lima; Cabo^e Becada todot 01 din.
N. tal, oSe. Antonio H arquea di Sil; Araly,.1*!"*"u G Psrshibs naa segundas s Hitas
Rodrigu.., P.ri. M....I Pinhelro" & C; Aa. [rft6Xg TOZmm Pcquelc,
sonaa. o Sr. Jerooymo da Coati. | Iugateira. Florea, Villa Bella, Tacraiu Cahrobd,
EtTCARREGADO DA SUBSCRIPCAO* DO SOL. B**-VU, Ouricurjro Biu* nea quartaa feirae.
.. o i -i- v- Berinnaem, RoFormoeo.Tamandar, Una, Barrearos,
AlagoaS, O b'. Ciernen Uno Falcao Diai -, Ba-I Agua Preta o Pimanteiraa naa quintal feirai.
bia, o ">r. Jos Martina Al es, Rio da JaneirO,|Ilh, d-e rern* *** as vetea que para alli lahir
o Sr. Joo Pereira Martins. iTodoV w'eetafetaa parum as 10 horas da manha.
EPHKMERiDES DO MEZ DR FEVKREIRO.
3 Luacfaeia as 7 hopas da larda.
11 Quarlo raing. as 7 horas 2 1 m. e 2 s. da ra
18 La nova aos 8 m. da manha.
25 Quarto crcsc. as 9 horas, 9 ib. 2 3. da m.
PREAMAR |DE BOJE.
Primeiro as 4 horas e 51 minutos da manha.
(Segundo as 1 horas a SO minutos da urde. is^m/Ua 4dT
Partida dos vapores costemos.
! Para o aul t Alagoas 8 e 35 ; para o norte ate a
Graoja a' 7 e 33 de cada mee; para Fernando nos das
14 dol mete* de Jan., marc-, mtio.julho, let.enor.
partida Doa osunas*.
Para Recife : do Apipueo 4a 6 l|3, 7, 7 1(2, 8 e
8 1|3 da m.; de Olinda as 8 man. e 6 da tarde ; de
Jaboato ht O l|3 da m.; do Caehangd e fartta ai 7
da man.; da Demfiea i 8 da ra.
Do Recife : para o Apepucos as S 1|3, 4, 4 t|4, 4
1|3, 5. 1(4, B 1(2 e B da Urde ; para OUnda ae 7
di manha e 4 1|3 da tarde ; para Jaboalio ia 4 da
I Urda; para Caxang t Yarxn as 4 1|3 da I.; pera
AUDIENCIA DOS TBIBUNABS DA CAPITAL.
Tridbnal do eomaercio : segundas c quintas.
Relacao : ts ;as e sabbados as 10 horas.
Fazenda : quinta is 10 horas.
Juizo do eommercio : segundas ao meio da;
Dito de orphaos : lerdas e sextas a 10 horas.
Primeira rara do eivel: tarjas a sextas ao meio
dia.
Segunda vara do eivel: quartas e sathados a 1
hora da larde.
PARTE 0FF1GI4L.
Ministerio da Guerra
Cimmlaerando-me das sirsamstsncias a que
ae aabam os militirea doa di doren tee eerpoa do
xiictto, os da guarda nacional em dedica-
ment, qae tlverom a intelicidade da deaertar,
apertondo-se Oaa anas baodeiraa, bal por bem
tordoer-lbee o crime de primeira e seganda de-
eccio, epreeentcndo-ss oa roa dentro do praao
da trea meses, contados da publicegio de presen-
te decreto, em cada aoi da comarcaa'do impe-
rio, indulndo-ao tambim neate Indulto oa que ji
eat'-srem aaotencladoa o para aaotenclar.
Pelyloro da Faoeece Quloteallha Jordio, de
me coocelho, mlnitro eaecrdarle de eatado doa
egodot da gterra, anlm o tenha entendido e
ac< exeaatir.
PtUcio de Rie de Janeiro, em 17 da Janeiro de
1863. 42* da independencia e do imparto.Com
a fublica de S M. o amparador. Polyioro da
Foneica Quinlanxlha Jord&o.
DAS iA SEMANA.
2 Segeode. ag Pciiflcecoo de P***
3 T*r(a. 8- Tita r.; S. Brea b.; S. Cetaria*.
4 Q .arta. 8. Andr Cereta* b.; f Jeeo ata Ledo.
5 Quiote 8 Aleada ?. sa ; 8. P**r* Ba>taa|e,
6 Sexta. Ae Cbegae Ce Chnst. S*et*>r aaeea.
7 S.boaio. $ Ronaaclde ab.; O Bic.ido ni.
8 Domingo. S. Joio da Matt.;. Cria tac. aa.
ASSIGNA-SE
no Recife, em alivrara da praeja da Imtfm-
dencia ns. 6 e 8, dos propneunee Maaoea t\-
gaeiroe oVFaria & Filho.
i
Dita ao director das obras publica t.C meado
a aotorieagio que Vmc. pedio, em officie de 3 do
aorreot, aoa n. 1, pora mandar facer por em-
preitada os raparos argeatee de qae precieam aa
pontea de Santo Amaro, Tacarona, Airembadoa e
Taradoare, as qaaes cafetero do ornamento qae
neata data pprorei, na Importancia do 316*300.
a vem annexi ao aea citado otflcio. qa floa aaaim
Hinislerlo da Marinha. '"
Cammlcenndi-mo das circamatancias em qae
se acbam as pregie doa corpoa da armada, bata-
Iba* Daval e imperiiei marlnhelroe, que tiverae
{iofelleidade de deaertar, epartaodo-ao de eaae
andalrai, bel per bem pcrdoar-lhea o crlma de
primeira a seganda deaer;ie, apresantande-sa oa
s ia dentro de praso da trae moiea, Contadoa da
ib'.lcacio do presante decreto, em eade ama d*a
comarcas de imperio ; inelaindo ae tambem nea
teinlalto os qaa ji eativeram eeotaaaiadese para
aeulaniiar. O ceneelbo sapram* militar de jee-
Palalo do Rio de Janeiro, ea 17 da j inekre da
t?63. 42* da indepenlencia e do imperio.Com
a rub ca de S. al. o Impera or. Joaquim Rey-
mundo di Liman.
Ministerio da Fazenda.
Par decreta Je qolm Itantairo da Pjr.iaea a apoaentadoria
qaa pedio no lagar de Bal da alfaodega de Rio
de Janeiro, acodo oomaado para sabetilai-lo, por
Dorlaria da 12 de cerrante, Joio de Friaa Paca
B.rteto.
l'jr daereto de 14 do orrenta :
F#i Borneado 1* eacriptararle da tbaaoararia de
faseoda da provincia do Paran a 2* eaariptara-
lio da meama Pairo Oicr Luboa.
E apasantad, por h>ver pedido, Pedro de Al-
cantara Slica, no lagar de 2* cscriptararlo da
ibeaoarkrla de S. Pedro.
Por portarla da metma data (oi oomeaie Jea6
C.Talcinie de Arao para a lagar de 2* eaaripta-
rar'.o da tbeaoaririi doParani.
viocial.
Dita ao enganheiro daa otras do porto.Re-
meta a Vmc. a petie.io janta de D. Saoherlnha
de Oitvaira Jacome Paixoto, eraali ppela, qae
a acompanbam, aflmde qae Vmc, a vicia daa
allegijoea ah (altas, procedeode aos neceasa-
rios eximes no terrena da suppUcante, me in-
forme de pra?o real. Inferior oa soparior ao ter-
mo media, pelo qaal (ol contratada a braca de
caes o atierro, entre o tboatre da Saota Iaabel a e
ponteda Baa-viiti, cen o bario do Livrameato,
e com caja importancia daca a maama aupplican-
te entrar para a tbaaoararia de (atonde, correa-
pendeote ao dito sea terraoo, coovinlo que es>o
orcemeoto saja (cito, nio e lando am vieta ao
treco encarnado, mas ta*bem o verde indicado
na raapectiva planta, cada um separadamente.
Dita a* jais de direito ioterloo de Gtranhans
Em additeaoents ao maa offlo desta data, re-
cummaolo a Vmc, qae considere dispensado de
aaaa servicos o pratiso Olivo Creapo deade dia
m qaa ehegir a villa de S. Bente. U Altibla-
dea Joa de Acerado Pedra, a qaal leva tnitrae-
(dea para percorrer oc dlff*reotea pontos dasaa
Albuqaerqae delegado de polica do termo do
Bonito, resolva coacader-lbe 30 diaa da llcenea
*om 'anclmantoa para tratar de aaa saele neati
capital.
Dita.0 presidente da proviacla sttaodende ao
qe riquerea Loarao; do 4* ermaiam do aimoxarifado de arsenal de
guerra, a tendo em viata a ioformaco do res-
raapondldo.Commaulca-ae a tnasoararia pre- pectiro director, datada de 28 Jo correte, resol -
va foncedor-lbe tree mtsec de licen|a com ven-
cimentos para tratar de aaa saala (ora da ca-
pital.
D.la. O presidenta de provincia atiendan i o
ao qaa reqaerea o bacharel Joaqaia Ferreira
Chaves, jais manlcipal a da orphaoa do torma de
Ingaaeira, reolre prorogar por 30 diaa com ven
clmentoa, a liainga de 2 meiee que Ihe (oi con-
cedida por porlaria do 27 da oatebre da anno
prximo finio.
mHRM Di PROVHvXIl
etkiaaadtaate do dia 30 de Janeiro
de I '
OfBcio ao commaodaote daa armas.Nos ter-
mua do esa officie de.29 do correte, so o. 19T,
sea
>otraUl abata date deator am
brul AUiies Rapos da Cmara,
gaa * qae commuoicoa V. Exe. para
tn.Qtj e%dir*ta>.
Dito ao pravedor da Santa Gasa,A vista de
qaa consta do offisto do V. S., datado de 20 do
aorrente, caovm ae V. S por malo da elgum
doa mdicos do hospital de Pedro II, examine
cautos elaphaat acoa, ce aatie trtenlo ao a.tlo
aajpo-Granle de Salgadinha.deca qainda, ce
com coaaentimealo de praprietario do meamo
sitio, o ae algama metbori notavel tom obt.d,
tl n da, a vala de tica in(ormi(5*a pelee tomar,
a aimalnaote ratpelte algama datibaraco.
Utte ao iuapector da thecaararia da (aienda.
A'inulndj ao qaa aeliciioa o Exm. brigadeir*
omotaadante daa arana, em offltii de hontem,
ao n. 191, recommeodo e V. S. qae mande pa-
gar a qaantia de 37j660 rila, em qae, segando
a coote junta em dooliecti, tmportam oc objectoa
icidoe por Pcreirc Jaltao A C, para o expe
diente da setrelaria de delegada do cirargiaa
mor do exercit neata capitel, no timo trlnaee-
tre 4o anno prximo Dudo. CommaaUeu-ae ee
brlgidetro commaodacta daa armae.
Dito ao inspector ds thsioa-arla provincial.
latairado da coutaalo de ave lalormaijao de bou-
tem, ceb n. 43, aaloriac V. S. e mendir por am
haatt publica aa reparoa, de que prettei a ponte
sobree rio Uoa, Be estrada da povoasao de San-
io Amar da Jaboato, servindo de basa a asa
arrematacae o ornamento jauto por copia, qae
neata data aoproval, na importancia de 715J0O0.
a me (oi remanido pao director da reparticaodac
obraa publica som oBiiio de 30 do correte, cob
n. 13 Commealcou-ae ao director daa obras
p a 011 ca.
Dito se meamo.Km vUta das contas, qaa de
valva, e a qat se raViin aa saas iaformacoes de
baatam, aou n. 41 a44, .maula V. S. pagar a
Jjiqatm Aatanea da SiUa a qaadtia de 3150J,
diapaudida uo met de desamoro altimo ton o
aactento doa praaoa pabras da cadela de Gara-
nbuoa, e Joao Joa Ferreira de Hallo, oa a aea
procarador neaU pra;i, a da 44OJ00O, tambem
daaoeodiJa com os do termo do L moeiro, dcada
ntiibo do aona prximo pitud* ato o citada
met dedciambro, como ce v das manciontdee
aentaa, qaa para aaaa flm me (oram remettidaa
palo chele do pa4leii com offltioc Oa 16 deate
mtc. na. 80 o 84.Commanicoa-aa ao chela de
poli ci.
Dlteao mcifflo.Traismltta a V. S. ai dan
iocletaa comas, adm da qee, da conlormitade
com o affieio do chata de poluta dtalo de hoo-
tem, e cob n. 163, mando pagic a Pedro Ueilor,
oruacad .r doa praioa psbrae di eede'a do tormo
de AgUi-Pret>, e quamta de 114S20O ra., dee-
pati.'a. com a sastsoto dos retendos presas, nos
-Cflezean** felnho a darambro do aune prxima
panado Cemmanlcoa ae ao chale de palala.
Dita ao aommandaale cuperier do Recife.
Etpeca V, 8. aaaa ordena para qae Joi4 Jerni-
mo Battorff, acerec da qae inormou V. S., am
dita de 39 de correte, a offlelo cob n. 11, ceja
dlapentado do aarvieo de gacrda nacional, vUt
aatar comprahendldo na dUpoii(ae de | 3 da ari.
14 Ja le o. 603 de 19 da aatemero da 1850.
Dito' ae eommandaote aaperior da Gara ahina.
Eipeca V. S. auaa orJeoa, pire qae doalaqaem
na villa de Garaohana, a diapoaiclo de respective
delegada, am sargento, am cabo, o det pra;ae
da guarda nicional, cob seu commando aa^artor,
' em aobstltaieao do dattaesmente de primeira
i 1-nhc, qae ah ae acna, e cemmaoliae-me a data,
\ em qae asta ordem (or exscutala.Fiteram-aa aa
ineeiaeaii'a cammanlca^aa.
uita eeeonmandante saparior da Santo An-
ua.Informe V. S., dside qae lampo ee acha
inalado daita comarca para a do Ro Formte, o
laeate coronel cemmaodaaia de batalhae da ra-
ae\rva da guarda nacional Mariano Xavier Cr-
ntiro da Caoba, a qaem'aa retare o seu offlcla
o.'.la de ti datie met.
Dito ae direator da cobnia de Pimenloiraa.
Eni solace aos seas officies de 39 i* ja.be e 14
da siembro do aaao prximo flode, lana ada-
claur ae pele Ymc. mandir laaer a abra da
mar* dacomiterio pela qaantie da 1509000, am
qc (oi oreada, dovende aemelbanle deapeta cor-
rer aoloeredite votado oara ceta colonia. Qaante
e ImporUocle de 80J000, quaaiists em sea po-
dar, reaalunte doa emojameeioa da IjOOO, por
c>da cadver inhumado aaiaae oemiterio, dar*
Vmc. reeolbe-li coc eolrea da thecaararia da fa-
zenda, canforme lnlica o reapeclir* ina^ector am
eaaiiiiormicij de hontem deuda, aob u. 77.
C^amanuou-se a taasosiarla de (usada.
comarca affactaloc do cholera-orbes, permaee-
cenia em S. Banto o D-. Gestavo Baldeiao de
Uoura Cmara. Coova pota, qaa Vmc, da
accordo com oa referido medicoa, e em vieta daa
ioformaeee, qae pelos meemos lhe (orem mioie-
iradas, dispensa igaalmente da anas commiatdsa
alguna oatrea iodividaoi ah contraladoa para ca-
car oa Inligantea, evitando se aaaim mslor daa
peuoio doa cofreo pabliraa.
Dito ao Dr. Gaatavo Baldaln da Honra Cama-
! Tend considerabaj ao qaa expox a jais da
jais da direito interino da comarca de Garanhuns,
com relecao ao erttido di e.lleajia de cholera-
morbaa na villa de S. Banto, (ajo aeguir para
eeta villa, eflm deijadi-lono empenho de coi-
correr oi indigentes eOecuass di mal. ao Dr.
Alcebiidea Jos de Asevsdo Poda, eom o qaal
coavmqa* Vmc. obro de aeeorde icaria de
modo, porqae devem ambos prestar soaa aerv-.eo
boc dlfferentes pouloc deica comarca, onda fonm
Ile preciaoa, ooforme inatrac{dia que leva
e referido Dr. Paira.
Dito ao dlrdctor des obres pub'icas Mande
Vmc. (ciar oa cencertoa de qae preciaem a gea-
rlta da ctdeit da cidade de Olinda. a a porta da
priaao do quartel da deatacantooto da meama,
i sollcttadea pelo D'. chela de polica am OQlcto n
1150 de 28 do corrate, jauto por copia, o remet-
la a coota pare ser paga.
Dito a jais manicipar ssaplenM em exsrdclo
no termo de Agaa-Prela. Atbaado-ae prevlato
no art. 128 do regala siento dado ao carpo poli-
cial detti provincia *m % de dntmb.-o de 1853,
a crime de (egc do prests, pola qaal Vmc. pr:
eesaou e prooaaciea, como cenca da aea efilcio
DBj>aeboa do daa 30 de Janeiro.
Riqturimtntoi.
Pidra Florencio Xavier Dua do Albaqaarjaa.
Informe o Sr. iaapettor da thaaoararia provia-
ciej.
Joa^uim Theodore de Vaeconeellot Aragia.
Io(orme o Sr. Dr. director geral da lneiracca
pabltca.
Bacharel Jatqaim Ferreira Chaves.Patse por-
tarla prorogande a licanca do sapplicaote por mala
30 diaa cem vaoalmentis.
Joao L'ais Ribairo da Parias.Opptrtunsmen-
te cari attandida a propotti doaaapitsaote.
Jago Hyjolito de Hura Lima.Maa lem lagar
em vista da nava infarmacia da tbcsourarla pro-
vioalaj.
Jaatiniaoo Manoel de Bircelloi. Ialerme o
Sr. Dr. proredor da Santa Ctea da biiaericoidla
do Racid.
Joaa Antonio doa Santos. Iniorme o Sr. Dr.
cuele de poltei.
atirta Cytiacs da Caneeico. latirme o Sr.
Dr. chafa de politit.
Minoal Taeotooio de SUca.Iniorme o S-. di-
rector do arsenal da gaerra.
Mara da Penha de Frr-ca I forme o Sr. Dr.
chafe de polica.
Hsnoal Teixalra de Jasas.Informe o Sr. di-
rector do araenal de guerra.
Rosa, atrisana livre. Io(ermo o Sr. director
de araenal de gaerra.
Alfarea Siivlno Antonia Rcdrigaea. Piase
portarla concedo ado a lite oca pedida.
Blo de Janeiro,
11 de Janeiro do 1863.
As dstss da capilal da provincia de S. Padro
do Sal, traxidaa pelo paquete a vapor Braiil, aa*
irado ante-boatem, alcancam a 1, o as ds Santa
Cathariua a 7 do crrante.
Fieava empeaaado da nreaideocii daquella pro-
vincia o Sr. Dr. Barroe Pimental. O Sr. Dr. Da-
rlo Ciliado ii reasumir o sxtrcieio da chele de
polica.
Eittva de volta de Jeguarao o Sr. general Cal-
I.uju nv u- dwall, commandenie dea armae da pruviatta. O
tonto Joaqaim da Soasa a Jas Jiqatm d Sin- inspector daa thesoararla, qee ali (ora visitar dl-
t'Anna, qae deixaram iasir a crimnate candado versas
i- a sua gcarda Iaidero Pdittrdo da Silva, a d*- *
veode ae referidas aoldtdos responder por cite
aaadiclaa Ga-"de3 daate mes, ee soldadea do maamo corso Aa-
[SrilEiDI,
soldados responder por
(acta rao (Oro especial, a qaa eataa aajeitos palo
citado regalameoto, determino a Vate, qaa pon-
do termo ae praceeao, 10 citado em que ee achar,
o rematta eom as soldados qaestisaachtm pic-
aos ao reipeitivo cosumiodeale, eflm de servir
de base ao conaalbo de lnvattigcao, qae se Ibes
deva instsarar. Gomnaniceu-ie ao cmman-
danto do eerpo de polica am reepoeta.
Dito aa commisaario vactioador.Rcmetti-me
Vmc. cea argaucia aljamie laminaede pus vac-
ciniea do boa qailidac adm de ceram anvialaa
ao juis de direito da oomarec do Limoairo, onde
eom multa loteoaldcle eslft graassndo a va-
rila.
D.to ao jais da pas 1* votado da (regcela de
Grivat.Canstando de officlo da cmara muni-
cipal do Bomt* de 15 te corrento, qaa em o anna
prxima passad* oae (anecioaen o eoneclho mu
olcipal de recurso, qae devls cenbecer da retit-
ma-oaa lolerpoatas das datlaoaa das reepectiva
juntas qnaUOcidirit dette manleipio, aau o qa*
nio se pode eonsiderer completa a legitima s
qaainaage dos votanlss deica fregcexla. da qae
se procede agora c reviaao ordenada palos arta.
25 e 26 da le de n. 337 de 19 de agosto da 1816
o veriflcaode-e* de deeleraqos de didirentis
elait/)rea e aupplentae detsa (reguetla, qee a rao
niio da jante que ah asti (anuiantnda ns pre-
ceder a eouvoeicao de que treta o Bit. 4 da ci-
tada li, aso oullos s nio poiam sabtistir para
oa dsvides eSeitos oc trobalboi ala reviaao ji eo-
eetadoa por em jante, a determino a Vmc. qaa
a diasolva, o coavoqae no 'amanta a ana raaoia*
para odia 22 de marte viuWure, que Oca dealg-
oado, sarvlode a quiliQcae) do anas de 1861,
se eativer rsgaler, sstisieilae ae formalidades l-
gaos, que muito Ihe reeommando.
Dito ao agente doa em o teiros da ponto de
Ierro. A* ficta do qae xp6x o Sr. agente doa
aapreitalrot da ponte de (erro em cea offitio dic-
ta data, ias-ae neaecaario qae me remeta es ori-
ginaea doa docamentoc de qaelisam mearle no
final do meemo offlelo, eflm de eerem conleridoa
aa asentarla da Dresideacia, o poder-te reaolver
aobre a iodimoisac plida par didaren^a de
(arro emptagado na abra da meaca ponte.
Dito eemara municipal da Becada.Nio eu-
volraoio materia argsnlo ms termoe do ir>. 2*
do decreto de 25 de outubro de t83l os stiigea
de poataraa queme remettea a simara mattclpal
da Beaada, com a cea offlelo de 14 de correte,
nao podem per ieao car approvadaa proviaoria-
mente por ests proel loneta, Oeando s masma c-
mara na tntetllgencla da qae opportuoemeole aa
lavara! ae cenheeiaento da aeeeoblt logialativa
pravluclal, latiendo pele sus spprovacio detlnl-
tlva.
Portarla. O prestdsnto ds provincia, confor-
mando-ae com a prepoata do Dr. chafo de polica
o. 161 de 29 deate met, resolva cencoler a Jet
Joaqaim Antones a exooerecio qae pedio do car-
go de aubdolegado de dielrtcte de Capange, 2* de
(recoma dt Bia-Viaw detta cidade, oor ae ter
muda io pare o dittnttj da Baberibe, 2* dts (re-
gaettia da S. Padro Martyr a S ; a conclderand*
vago o da 2* oupploiite de eablelege.to deate al-
timo por dalle ae tar mu lado Vi. tormo Joa de
Soasa Travaaao, soniaa para etae cargo o referido
Jet Joaqaim Antaaee.
Dita.O pretidante da proviosis, confermtn-
da-ae com que propdo o Dr. chofe do polica
oaeffltie n. 159 da 29 4o corrate, retolva de-
mitltr e Faanctaco Cok'ea Taliiirt da Anejo de
cargo do 1* sapaloate da aablelegido da 1* dia-
triato da (legaexia do Igaarait.Cammenicea-
ee so Dr. eno(* de palicii.
Dita.O praeiteate da provincia, ooaformen-
do-tt com a prepoata do Dr. abofe de peticia n.
157 da 29 docto met, retolva cencedar a Antonio
Flix des Santos a exoneracio qee pedio de car-
go de aabdelegado do dtatricta do Bebaribe, o
oemea pare o tabtlitelr a Maneel LoSo da Mi-
randa anrique. Commeaicoa se ao Dr. chefe
de ooltcle.
Dita.O preaidento da proviacla rasolve son-
ceder a Jai* Faatttna Marlnho Palio a demlaaio
Sao pedio do lugar de ojalante do prosursdsr
stal da tbaaoararia provioetat na camina de
Naxaratb, a da contesaeidade com a prepoatt do
recamo proturaler fiacat dtala de beatona. Bo-
rnea para eaae lugar a atinad de binado.Fue-
ra m ai aa nccaaearaicemmumoecoei.
Ditc. O prealdent* da asovlucia atteadenie
eo qae requeea o aijot Aiaxandra di Batioa e
aa it-
lejtrt.it Oactet, ragreuiri tambem
capilal.
0 Corrtio do Sul de 24 do pcaasdo di
galotas nellcies :
Realieoa-se a noticia qae demos dice pieaa-
dos: o Sr. censal geral da Montevideo remettea
pelo 'Iocantins diversas smsstras de carnes em
conserva doa melberesayelomaa aaadoa em Mon-
teviio e Buenas-Ayres, acompaohands-ac de
variaa in(orma;6ss o pareceres sobre o eea spro-
veitamente.
c Cinsta-nos qus o Exm. Sr. vuo-prsaidente
mmdou, ou pretende mandar, eolregar i diroc
lorii da pnct de eommercio aa mencioaadaa
amostrss, aubmcitcndo-aa 4 tea apreciicio o exi-
me, afim da habilitar-n convenientemente pare
retponlcr a divereae comalias que e.digoo Sr.
Ualchier, nstso soosal em Montevide, (ex a S.
Kxc, no ioteresae de melhor verificacio da pre-
fleeidade deate Invento.
c Temos noliiiaa ds Uragaymna at 7 do
qaa vai aerreado.
Anda ealcva agitada a v'ulnhi ,(ronteira da
Cntenles, onde a a prxima aleicao do governt-
dar da proviacla dar lugar a mallo aluna e
deslotaltlgenciaa.
c Tambem nao ore bom o oettdo da propria
Urugayaona. Nao reinara a melhor inlelligen-
cia entre o Sr. eommandante da gairulco tenan-
te-coronel Pcixeto e o Sr. delegado politial Dr.
Benlcio Sn.
c N'amaa granice earrelraa qae hocraram aaa
aabarbios da villa, eatondea o primeiro ter havl-
do abuse o daKomadimaoto no uto (ello polo
delegado da forja potli aaa dltpoalcaa para a
politta do acto, a do segando dia em diante re-
llrou-lh'a.
c 0 delegado reuni algene voluntarlos, rmen-
os, e fox cem'ellos a polica, aem se importar
poaco nem multo eom c autorldade militar, nem
com a gaarda nacional; porm qals s deagreg.
qae logo no primeiro dia de aervteo ospeoeeaaem
oa tiae voluntarlos ama presa da Infantina, ori-
gnenlo ami pegosa ogerita da tropa dallaba
para com a poluta do Sr. delegido.
Pere mator daagrici a egariae nao era priva-
tiva das tallaJoa, porqae ttmbtm oa popularas
nao vlam com boas olbot essa (ropa improrieada
e aem dlttlpllac nem respoosabllldsds ; o iQol,
concluidcc ec ca ralns, dU^ersou a o maamo de-
Ugade que a formar.
o No dia 7 sahlra o vapor Uruguay para urna
tsmeraria empresa. Preteodia remontar o Il-
caby at a cooduaacia de Sinla Mara, o aegair
por eate cima al o Paaao do Rotario. Levoa a
bordo e Sr. 1* tente Dearlo e o Sr. Carvalha
Uacedonlo.
c D.sasmos que a em preta temeraria, e e
racmenle para o vapor Uruguay. D.fflcilmaotu
polerii (atar a exploraeao pretendida am barco
de tamaoho po-ta; o 4 mait ptevavel termoe da
lameotar-lae algama averia do qaa de regosijsr-
noa palo bem xito da urna tentativa ssm daiida
Importante e digna deaympaibua.
A meama (olha em data do 31, eab a rubrica
AttantiJo lis ;
c Ni neitc de 28 do qae expira lol gravemente
eapaocide o Rv. padre Fraucisse da Madre de
Deaa Caoba.
c O Rv. Canhi, aeado vigerio de urna fresne-
da do Rie da Janeiro, velo para esta pro riada
h> de haver um aano, o (oi para a froguexia de
Viimao como pirocho encommendado.
** Partlcips5ca ehagaram + asta ante-hon-
tm 29, a 10 horu da noite ; o urna hora depola
ara preac o niencioaado Ricardo no holol Porto-
Algrenle, e dii/genaii do S-. delegado Lals Af-
(onso. ai
< FelitmoQte o crime nao tere ai comoqaen-
clac qe >*diam.lamer-ce, O Sr. padro Caoha
nio ooffren tinte coaao pella cappOr-cc pelo mi-
nu affian;em-noa na ter (eriaento arlo, tonda
cado uotcamente gravemente contaso.
c A policio prosegae na arorlgtectn des crl-
minoaoi. >
Sobra a noticia qua hontem extrabimos* do
Comnureial, di viatoria falta pela polica do R o-
G-anJe a bordo do palhabste amaritano Man
chitttr. dia o Diario daquella cidade em 31 do
piando
c A noticia da ale tar o palhabote emericano
A/aacrtceur. entrado ha diaa da liba de Acn
cloo, traillo maoifecto nem despacho sigua,
dea lugar a qus o noaao dlgoo Dr. dalsgade Ca-
uarim lomisse soobecimento do foeto ; mtsmo
por lar am joroalsinho iot.talado entila dito
qae este navio hua closovado Atrita a et ca sos
ta da Tramandeby.
a Iotarrogido pele polica o capilo e piloto do
navio, a i mu da mioaaioca basca qas o Sr. Dr.
delegado, aionipinbao do reapaatlvo Sr. conaal
Uptoo, paauramoo navio, verl8ieu-sa ntdt ha-
ver qee o deoanciaaaa negreiro.
c -Sata navio emprega-te na coadoce&o de ga-
lo vactum e ovelhum, da ilhe de Sacramento
pira ailha da Acincion, onde oxide urna eetecie
militar inglesa; e affeito neata carrelra, dlopon-
atva matores despieces, pelo conhesimeoto que
llbham es satoridadas aduanalras da Rio de Pro-
tejo aase loi o motivo qae, arribado a atte porta,
nao tevo como apreaeour es dosamentos sxlgi-
dos.
12
Rscsbomos hontsm a tegnlnts comounica-
sao:
c lottil oa-aa hoje, como esttvf ennansiado,
no paco da samara manlcipal, a tele lade Ualau
Peraeverance, caja or/tanUaco (ot rasolvlda
peloe emaragedee da 4a diraatoria da guerra,
acompanhadea neaae pcniamenta pelos daa entras
oirectoriaa, es da 'pagadorla das tropee, repart-
;as do thessare, retebelorte, aKandega a mal-
los oatros dledsoa.
c Dasle s 10 horas da msnha maia de deas
mil pasaaaa eochiaa et stlas.da camera a as clr-
taminlnhaLCas do edlucio.
c Depoii de aiacutade a hymoo nacvsnsl pelst
bandis da sociedado partlculer Bella Harmona
a Jo,>orpo da impeiiact mariobeiroc, diiiglo o
Sr. J_oa Retine Rodrigaat de Vecconccliee, chafe
de eJaca o da 4* directora da oetretaria da gaer-
uJH*mt palavraa prapando que loaaa accla-
mfae prtaldente de assetltijio am dos diitinctes
membroa dalmprenaa, o dspetado e Sr. Dr. Joa-
qaim Saldanha Martohe.
c A' Inlicicio do Sr. Rodrgate de Veeeoncel-
ioc ecclamoa ananimamenta o pavo eom* preai-
dento da (Jalao e Parssvsranea o Sr. Sildaqhi
Marloho. qus se ashara preseate e tomos lsgir
na cibaciin da mesa.
c Ba am diecars abaodante e rcflettldo, o
Srt Saldanha Marinbe Ua.sanlrr q*ae* ae aeeee-
eiladea a qda corresponda aquella rcanlio e os
Sos da sosiedada qae aa ia ettabaleter. No daa
eavelviaseoto den a a me.i pedio io cavo aoiao
a frateroldada, o aaqueetmento do pHiada dea-
aldenciec o ofieoeaa quanao ae traa de aalvar a
honra o a dignidad*aacienel ; pondere-a qae pa-
ra qae a nace ae torae (orto o capas ds olierocer
rcslatencia aoslnimigos ds iotsgrtdsl do impe-
rio, da bonra do pevliatao nacional o da ealablli-
da ia dea noteat iutlitalcOst, a primeira nscessi-
dade ata a ani da lodea os eeas Albos, quilquer
qae fesss a bandeira seb qae ee abrigteoem nss
coesec doaavci) c Ioteirsmento cempenatrado destis ilac
nacienaaa le patrtollcaa, o pevo manilettou sut
perfeltc cooiordla em unanimec tpplaiiaoi.
c Em sogalds fallou o Sr. Cario Bernardino
de Moura, que, em oomo.dot rouoidoi no Pavi-
laaeFiu*lneuee, oirlgio enlbusiaaticis palavrta
a (Jalao o Perrevoreoca, qaal declar-au que ae
ligara a aotlodade de qae era orglo.
c Sat Marestade oHejoou-se|deresponder ose-
guinte;
Qae agradeca multo-a cxpreeaao da greHido
qee loe maniUetave a coBmiaeio como orgao do
corpo cemmercial do Rio de Janeiro, a q|ns
pedia tranmltiisse este aea agradecimeoto. r
A (ommii) (oi. depola de oblas* e imperial
venia, beijir M aagaetca lios de S. M. s Im-
peratrii a de S3. AA. 11.
S. M. o Imperador embarcou no arseeal de
marioht hontem aa 11 1(2 horaa da manba na
ca gatete a vapor, o acompeobado pelee aaaa
aemanarios, mlotatrol di martnhe e*dc guerra.
vice-almiranta baria doTameodai, inapetlor do
araenal o cepillo do porto, dirigi aa i (ortalcci braalalr" apr
da Ltgi, onde aj demoarea mate da ama bore,
axamintado-a minaclotamente. D'elt segua
para Villegdgnoo ; visitoa toda a (ortelesa, exa-
mlnou as bateriaa, e embueanlo na galeota a re-
moa, chogau ao araenal a 2 3,1 hoiaa da tardo.
< Adoptada a idea de nomear ee tor ateitma-
;o am directorio central ancarregado do nomear
comalctec parachicec ne corle, eom ae qaaea,
de iciordo, providencier, e a eatlafacio dec fine
da aeclcdedo.iorem icclama-ee os Sra. dopatadoa
Joaqaim Sldanos Marioho, Tneophilo Bcneitcio
Ottooi e eonaelheiro Aotonio Jas de Bam.
c O directorio (oi tsmbem entirrsgido de ir,
am nomo de atsociccio, eeaprlmenUr S. M.
Iaperial p;.'a attitedo temada pele minutarlo na
queatae iog ata
c Oraramthinda os Sis. Joa Albaoo Cordeiro,
Bieaetel Ciprs dos Santos, Dr. Footcc, Guaran,
alumno de acola central, lente do ertilharic
Tibarcio, o o D.-.Frcoeicco Rlbelre da Silva Qaal-
ral, o qnsl, em Uagaegota to eioplee qtie pa-
tritico, reaordou tolas as noaSas pesiadas offen-
aaa e soabe provocar unnimes epplausos des
circamitantes.
Aatea de d!csolvor-ee a reunlo dea o Sr.
Dr. Saldanha Marinho vivas independencia na-
cional, 4 lntegrldadc do imparia, ae exercito o ar-
mada, coaatitalcae palluca do imperio eaS.H
Imperial, qae>(oram correspondidos com varde-
deiro enthaaiacmo.
c 0 Sr. Dr. Saldanha Merinhe (oiacoinpanhcdo
at cae cesa por grana namaro de cidadioa a
pelee bandea da macice, a acedado cem mallos
vlvaa.
Hontem oesmo se eocheram muitas listas de
ioaeripc&o da socioc; a ioatrip;a caoiioi pua
tcjjoeoa cidedae, cem dtettnecio de decaes.
c Grandaa cervicos poli ortstar a totielede
qee hooton ea (aadeu ; es Bridleiroe scullrao
votas lio patriottecc. >
Os (aeulUliros do hsspltai da marioht o ot
alamnoa pcoetenietac cederam por ceie mocea
10 0,0 de eolde que vancem menaalmente, pera
serem epplicidoe 4t deepexte qae es aetusss
emergencias redamaren).
Reanio-ae hootam am caaa do Sr. vieeoode de
Yp anema.e com minio eepecUI noolaada peloe ne-
goclantea deate pnc para promover em toiaa a*
proviaelit do Imperio, ama eabecripc&o para o
Orn de aa conttrairem, pelo ayttema mate apar -
faicoido, am oa mala navioa para a armada na-
cional.
Compoe-te cata commiceS*,como jtptieiemoi,
doi Src. vieconde de Ypanema, bira da ala&a,
Tbeepbilo Benedicto Ottoni, veedor Jos i -
qin de Lima o Silva, Jaio Biplleto Vienoe
Drammol, eomofeodedor Ciuiido Jote Rodn-
gcei Torrai (actaalmeata ne Earope), o commen-
dclorJos Lopec Pcreirc Bh>a.
A com misil > nomcoa entre eeut memaroa oa
Src. vitconde de Y,anean, pretilonte, Theo hi.o
Bonolicto Ottooi, eecretario, e bario de M.i,
theeosretro.
Lea-H depoia um offitio de Sr eooselbeiro
Paute Baibaaa commaoitendo os doottivoa (ello*
por SB, MU. e AA. II. um (avor di auutnpco
ntdontl.
Kttea dooatlvoi. qae eenetim d* am offitio
enviedo I commistai pela mordonria da caaa Im-
perial, o revolcn de parte de S M. o I aperador
e de ca cagada familia o mait aeriaolcio pa-
triotismo o fervoross devoeae o causa publiss,
sao os sagaintes :
Km diohelre romelterem necea occaeio : S.
M. e Imperador 8:000$ &. M. a Imperatrii
5:00OS, e as aagaalaa priniexts l:00OBceda ama.
Aim dastaa offellts : ieram : S. M. o Ixpe
redor s de 8:0005 mensiec, por todo o tempe
qae (or netescirto para ae preparar o paix para
qualqaer eveatuelidedo ; S. M. a Imperatris, a
de 1:0000: M aaguila princataa, a de 500 lo
meemo modo; eeodo para notarse quo em re-
lecao a S. A. a Sr. D, Leopoldina importa e aeu
donative a tetelidade de sss dotsca, qee nio
excede de 9 000*) enouaes,
A commoeaae dellberoe nomoer oatree commte-
edea ideollcaa, na lorma da aaloriee-ar aonfari
da pele voto da pri(a, nat capllaes de tedas as
provlnsiss, excepto naa de S. Psnlo, R.o de Ja-
neiro e Mines.
As eommiasei das sapitaes des provindaa no-
maaro outraa lonce 00c manidploa e (regeedas ;
e e meamo (ari a commiNia ssntrsl s respdto
do municipio neutro o daa tras proviaolss axces-
taadas.
A's 6 horss di Urde a commissio dlrigio-io 10
paeo de S. Chrtatovio, o i Sr. Theophille Otto-
oi, docigoado peloa oetroc mombraa para eea
orador, siiigio, c Sas Migvctida o aegalule dia
tarso: fc
c Senh'r.Qatndo ha poucoc din ce nuveoe
aiiemevem ameicoderac no herixontc da noeea
pelllicc externa, Vane Magtttads Inparisl re
slamou oebremeatc a ma qaelldcdo de bra-
alleiio; a correa, como tal. a eempaitiahtr os
perlgoa com es seos cempstrioUs.
c A taimante aboniocou, ver dada, mas um
regida, loogtoqae na adveite que aovaa proeel-
laa pedem levantar ce.
c Aidmo comprehendeu o patritico poveflu-
mlneoce, como ergio des seutimeulos da necio
intetra.
c O pavo namoenee, aenbor, qasr sem davida
a pax, se peder obl le cem bonra. Maa antea-
do que noa devemoa preparar para qoilqaer
eventaalidade.
< Por iceo fonm oa cldcd&ee preetntea oncar-
regedos de promover ums sabeciip;ae paUioti-
ca pera dotar ae a rmala nacional com elgeoa
vanoa de guerra eoaoaracadoa.
a Yosis Msgeitsdc Imperial ssmpre o pri-
meiro entre os braallelres. E freten cerno eitao
oa memoria de todoe te provea loeqeivosss do
patriotismo qae Vosis M-gealade Imperitl ceiba
de der, cencuraval caria a eeamiaso ao qio con
flesse ver tambem eaiiotado ne lagar de bonra
da subteripcio necio asi o ame de Vosss Higss-
tade Imperial. EBectivemcote a commiaaio nem
tare que eolisltar; vom comente agradecer.
Vosss Megestsds lmperid nao oaperou qae a
commictao viesse camprir o grato devar ae ap-
paliar para o aea braslldrlimo ; o, apease cabi-
da a dellberece doa eiiadaes rea dot ne pre;e
do eommercio, dtgaoa-ae de maadtr enounelar-
ae auoacriptor, primeiro qie lo loe.
c Ao nomo engaito de Vo>aa Magectcde Impe-
rial e commiuao te (licite, e ao pala, por ver
iuamoluumenie eacociadea, e eom a maima ae-
pontineldede, oa nomoi precedea a aeoararole de
Sua Mageitadc a Imperatrlc, da Sua Alteza Im-
perial a aereoiccima pnntexa D. Isabel o de Saa
ltete c cereniaama prineexe D. Leopoldioe. >
Saa Mageetide dignoa-cc de reapo-ajer neatoe
tormoa.
c Agre i cea multo 01 aentlmcDtoi qae me tes -
temanht e commlceo. Cario do palriotiemo da
todo povo breallelro, deve alie tambem contar
com o mea empre que eoar a hore do peiigo.
Obilda a imueri-l venia, dlrlglo-ss eoUo a
commtstao a baijar ec aagestae mea de S. M. a
Imperatrit e de SS. AA II.
A commiaaio contine a (coetlooar ne eetrip-
torlo do Sr. Vlacande de Ypenama desde a melo-
da at aa 3 horaa da tarde, em toioe oa diae
atoll..
de empenho da defeca d lamparle,
seco de orne aggreeee eetreagetre.
Resumen-so asaia ee UeHheretjiea
hontem palo corpo aemmerdal : creeastr
combinar com o goverue sobre ees
ci. s
< Ha per sea devMe abl una daraU
da eeerte, porque tent* govorna ceas* a 1
' mlfeeto da p-ace hio d querer a aaaftaaar. A il-
ladnco, a patriotismo, a geaaroetdct*, 1
ro poli cagareoc e glorfa do Braell ai
toe qae, combinados coa* se qalses, aaa
prodadr obra m.
a Pora talve convieaea, para a aeiar 1
de do coneereo, ojio Se val pwdlr eos
t saa aceitecie ama
nova, oapadal, e qi* eaod d gaul* alca aaa
para a difer de pcis, ee adwaaaaaa parkceal.r-
meott i ca origen) late a lele afta um *-
movido ptle etieca conraierdal.
c Anima me a aip*raoe de quo petieuea a eeta
genero a qae oa trego i aprceUcBe da T Bf 1., o
-aeeo ji e ex alicer.
. A potanata aaropda sea qeaea a laapori* tea*
attado algumec vexea em deeaccorda. o qee hato
man de qua nuaca perece indina le a aggraei-ie.
aquella caja grande dominio aaoeaU n "
naOaea.
c Aoa etaqaea dalla epreeeotc
literal qaaai da mil legua, oada eo .
descete provincial, a nameroeo pories.
c Na a temos a nao tereaoe aa ajguaaea dosa-
oss de anuos meios ara pealeger laalo cepa ge
valnereval. Mas, sa 01 que pcaeeimoc. roaar-
tidoi palo externe lit.nl, tornam-s* fraqaiaatai**,
ha ama porcio delloa qae. paleado **r aaoMliee-
dot o sealo o eom rapidez t tff*rfnid*dm. ee-
riim boje e em ponto, eaeabie a aatro,
aaxllio. 0itnde monee ebrlgertens o:
eccamalar torcaa, torneude-lbee aasia
cate, o qae e (aria menee daradeara.
< Pea ludo ieto o qaa aaeeceari* 1
B' occeaarfo qae o goorao taaaa I
lidadt de expedir ordene preaplao,
repilaa, e pravinciaa llUraee, ia 1
qaadra, aoa corpoa de asercito
aejam demoradee pelo* caprichos da eoaaaa, a
menee alndc interceptada* palo* cretceo* 1*4-
algoe.
< Essa poaeiblltdede crate b'uj
ube (rojo nc 8ar*peo tetegnpb* elctrico.
c Ua teiegraplo qae ee doctaedesea do
Jaaetro a ledo a litoral de iaperJo pera
e para o cal.
c A' liaiirccas de V. Exe. teto aeterio :sea
cagutde 10 vapor, e timbera come coaaplcaeata
dalle, coodderadc a seameeieacae toUgra-
phica.
a Per ieao me ama qaa a (orea arrio oca ue-
aeecario qae c tdi coem: alias thegerien eMeo
jueiec ce eeudio, ceotra e cec rotativa eauott-
nacao.
< No Brnil foi de aiaaoj mala levetcMe a earo-
cedeada decios deas fiaederaee aaxillarso da) pvo-
greuo. Grendec ea peqoenae, censtratdae oa em
cenatraceio, tom lie coto ectredee de fono, o am
telogrephoa electrltoc, oda do qae 1
eseec eetradee, *6 lemoi um teauhad*
c Ddseade. pora, de lado asi* objeete, pmn
rollar i queilio preticc, pode dtser-ae emo, aaa
regra, o icario daa ordene sata aa celeiidedo aman
qae sa expedfdae, come a afiliad 1 atea eoab-.aa-
cei ett ns sai oppertunldtde.
* Umc e oslri com certa imposeiveio a
qae ota a cemmenicec* (or Incerta doma-
ra le.
- a Digee-ee V. Exe. reflectlr ene aonoald ao
qae eerie a imperio eccoarnottlde por asa lauta
potenda meriiiaa, a logieterra por este apio I
c Cea elgunc navioa 1 entrede de eaeao por-
tos, oa co longo de noecaa cuta, edebaleeaaia
dia am craxeiro oa meimo aea loq.aeta geral.
* afeita dlffleaitada deeda eeea insteate a ex -
pedl4o dac ordena eeperioree, te loe eo ra toases
qaa nio eetlmaem debeito da meo flccrlemtao-
taia. a notes msriobi, eom ceotra, oa su anean
cao potli vel^ni li ptderii laater coatra total-
ge ; e cidl proviacla, enterrede ra saos aaauesav
ene ieoladeaoote de prever freorte roaie-
teocii. sV
c Por aata (oran, om lagir da aoefo qaaaaas-
titae a naci bnaileire, o qae, eea iactaade,
muiw ha da poder compre qee ea tratar afta 000
beora e aaguraoga, torianec (rac;vec de territo-
rio, (rac;oei de aaqaadra, frteepec do xeraito,
freiQoee da papalear), friacoaa da r.qeece, a po-
derla acaea diter-eo, (racede* da nadeaarUaa* ;
lado lato nobre, mas.... eaterilrxcotc
eqei o alea I
c V. Esc. ha de receohicer qa* alo bu |
mame neataa approheaedia, ac Uvee oa
ca oc aneseos de ht eite etae.
a Daus vaporee loglosee t*m pon* ufo do
Janeiro em interdicte com ce prsvladss llliraea.
a vlae-varaa.
a A navegcao de cabotegem tntlatdeo so, 00
vaporee coeldroe euspenlerameaia vUgoea, oaa
paqaetec do govorno pederiaa eer ioge ebal^eeluu
a limita-lea. Mala algama coaacao da porU O
eetraobo ciutelr*, e o iieUmute d captUl aaa
Imperio ae tornarle abiolaro, o ti eml
pare a delata do pala, ceceo prajodlcUl
merdo e inducirla.
< ltimamente Uaha obnd* a ca collecie pa-
ra a pantbie de Sant'Anna de Livrameato, e tra-
tara da ralirar-ae daqeella, aa-n qae paracaaae lar
ali animoddadea pestoaes qae Iba aatotiaaaaem
tsalos do aemelbanle deaestrs.
c No omlante, o eaae dea se. O padre octava
(ora da can, piceeiando naa proxl mi ladea de
ca raaideocia, o bavendo am iarmoao leer, em
noite eumuaimenta serena.
c Ds reponte cerca m-o doue smSactloi, e ata -
cem-8 da aapaldeiradas. O padre dama a foge
em dlroccie 4 can; allaa o ceream aempre amia-
dando oc golpee, porm o reverenle escipi-lhei,
o apacha a portada ana reetdencli.
Naese memento, cobo ee um verdedelre e
entranbavel odio o persgalas, um dos emboca-
dos deslechs ua tire sobre o fugitivo ; erra o por
(orlan, o a bala penetrando no predio, (ol ferir
levemente am individuo qaa ce achara dentro.
c Oa aggreseeres (eg ram assim que se ibes
evadi o padro; porm cite pretendo hever roso-
nbceido n'um dalles a Ristra Antonio MarceUt-
0, asda come tndtgvt ame pseos notavel do
amado orne maniatan do desto.
u 11 T 1 1 ano
Kacrevom-noa com data de hontem :
Sabbado pela velu de meio dia a arlara m
aa S. Dsalogea do Nitherey am maja e am
italiano,comprando ninherlac o dando para pa-
gamento cedalec de 20* filan.
c Toado eegenedo 8'. Freites, de rea do
legi, o outroc e tomaodo cenbeciuent* dcoe-
cesrido Sr. Pedro Braeil ds CosU Guan,
sgaots do crrele, pide apoderar eo do ama,
e eoahecendo eer (alte, preodeu aquallec indi-
viduos i ordem do Dr. thi(e de polica de pro-
vincia.
18
Hontem ic 4 horsc da tardo ioi recibid al por
S. ai. e Imperador, no paseo de S. Carlatovio a
cammicc io directora da proeja do ce mnaerci
1 qaem o corpo com marcial doala t6.te loccmbira
de agradeaer a S. 11. o patrlotiaao qae provira aa
omergeada porqae picaos o peta, falidtsndo
stnjsocUaente pelo xito die queetcsa qaoc
motivaran), eescluda entie e governe imperitl
e e elegacio iaglesi.
O Sr. leador Lima Silva dirigi a Saa Ma-
geeude o eogaiate dieeareo:
c Senher.A commiaaio da prega do eommer-
cio vem, em nomo do eorpe commercUl desta
capital, manltostar a Vosss Megestads o ae* re-
coohodaento 00 pcltiotlcmo e xele eom ej.e'e
Vase Magaelsde.Imperiil ss hueve na smatae/i-
cia en qae ha peuee ae vio a capital de. la-
porio.
c Ea tislsmanbo de ni adalraeJ mella ai
aiu de Yom Magestcde Inperisl,
a
c Apreaea o srasalro cinco aai
cUcoenla ce qaiteeee, parque si* Uavia- i
fater-lbes saber, noa oulrec porteo bes
tobarle cllcdc que oc agearJava junte ao
Janeiro I
c De qaa ea trata, pea T Apease do abalear a
primeira e dengradavcl ligio qae eo tedio oaa
deram o qae se rceme atsim : s Daue 1
< cor-ce entro toleo ee portee are
c commaaltec.ao interna, fecal, regular, I
a nea.
a 86 a eommaaicacio telegrepUoa
condigSee.
Appliqee-ie paca este Om e grande t
ci que o corpo commerdal rea*lvea
ter, ia nao jalger preledvoi tocaac
eesa deatioegio. Tal 4 a adobe idea, foooea-
troa ha da tambem ter accorrido.
c Al n de qae, aiatm o Brasil soi
do de am melbieameote, o qaolaaoai
de i aaa rtqaesa a dvilincio. aa actoaalfcii ea
reeolvodc am. problema a aeerataage aiciail
c pOr em niioj* contacte tale a pretaBataeo U-
< torcec. a
e Failea-ee do oeviee eaooaragedaa afta letta-
lexra a armtr; o, ae a loleacie
monto Uavavel, am 0*140 eueai
posss presBmlr-se que o aaUdO
rocaaao pasa peder defender-.
c Serle euraveganUotalse, petasvo oala aa
pas qee garante 80,000:000* da can saeta is
pare eeUadce de ierre oia poa ee recae o ds-
nheiro para comprar oaplaxgirdoa. a aiaeaoa* ; aie
a Earopa mal mi toobeee, o uaaa mi sil so oe-
vemoe o\eixar a aass (avoravale sappssttn-
< Todava, couiedoodo a ldo,e*qaoo cea ca
ao diraate dec dasaa* a al dot'.aJlvidaoe a eVeoa.
admUUr para armae put, 4*01 aapltaaejfta aa
Iber qae a indicada teda o do eoaaores T
c Strn, na* ha eequasra aaaaearagUa ojea aaecto
i siaulianeldade dos edercea do asma 1
tra mmico estraogelre l
e Nao ha Raba de letlilcaso
do qaa a bao diraccae que a taee aadaeats O ge-
Foi dirigida hontem ao Sr. preddsnte d*a praa
do commereio a aogaiote earta :
e llim o Exm. Sr. precldenle di pra;a do con -
merdo.R* mel do qee am direito, 6 oaa dever
de todoe oe cidadioa coacorrerem com caao for-
cee o com eaae idias qasado si tula da bem
commaes, a eobrotado d* provenir mates oa com-
baler perigos qa* emeceam o pilx.
Mac o contingento doc individuo* nie pode
ter ma melldc ailarme. Cida am di a qatn-
to pode, e alado iodo poaeo, doro aer aceite.
a Jaoto ao eifarqo gigenteseo podo Sgarcr a
lecl aieoe, o a graodloca inaplragio aso repelle o
dogal a lembraoco qaa io lbo velo oollocsr ae
ledo.
c Pensando sostm, nio taaai parecer offldeeo,
o linde menee impertinente, cebaettanlo, come
venbo eabmetter a V. Ext.muttdlgoo preaidan-
te di prega d commereio, umc id4e qae me pa-
rece merecer cea exime, o por ventera ama be-
nvolo cccekteqie.
a Ot joroaa* de baje Iraoaalttiran ao pabhc*
da cOrte, a breva l***rio a todo o pele, e noticia
dea actos pitriotieea do eorpe do eommercio,
reankdo cob c tiwiucio da prega ; o aem dcvlda I vareo, o so o govorno pele aer l
o mala dgatn'.ative applaaio minearla alies de Em defialtlva, 4 arasax paii, aprexlms lo-
doa ea poatea do literal catre es. a e roda ds ga-
to lo t et briseirot.
a E' qae aerla diffltil tasar melhor e eatba-
tieaae pela cete nacioa il coa a tircumapec;a
qae esrectorlis a citan do.cemmercio m todos
os pases.
t Entietanle pirte que flsoa da algama ma-
nelra laliaide 0 naterso daaiA elasas ao gran-
verno ; mee Uto nie oxalaa qaa a* daaareen *a-
tree meioe da defeca. Telo ecUerl*. atoaeo.bs-
os, offereceode a ef*raa;a da ascaa bam apre-
v citado.
c Ba acre lila que os lados ds cdeclidido am-
f MM etica oUa de srguneato pan 4aeUt-


rtr^r
Irrrrr
Jft
MARIO DE fERNAMBUCO QUARTA FEIRA 4 DE FEVERE1RO DB 1863

arar s traeclo de am telegrapbo eleetrito.B lite- do estado e polo tsnpo de .m snne. iqaalle
!?Li PIi; 'i**' "f0,M "do, fcil- lOO.odocommltiioqao lhei|posss vir a a'erlea-
.!tiS. lSS^* *leO mm le cor. estos ciato por ceoto do mu veneimentes,
.RiV.n.i mp*d* "" J" M"* P,l opportanemsnts dspctic.ao
..?....P !? *?**'<* do Exm.Sr. theeoa-elro da come: leseo.
" i. "P'da a acert na accao goVernativa, -i-.- ......
attivltade o predsio no movttaeato eommeretsl.
Uuer aliarfor^a a liquen pira o pin.
< O effelto moral da coastruc(ao ce uoa gnnde
talegnpho electrice aaria timbera daplimsnle
Honroso para o Branit : lettceodo a gusus aaria
orno o syrxbslo da rrmtomauLidsds na rtata-
tcacU nacional: mlntlds a pu, aarii am padiao
ce nono progresso material o mora).
Sobra a exaqtiiide da idea, limitar me-
hei a cbimir a sitmcoo da V. Eic. para o que
10 dase sobre telegrsphes electricoa na ultime
oesoio da catira temporaria, Jalgoa qae ora
tempo da caidar nliao; o goserno, palo orgo da
aduil Exm. Sr. mlnlitro da agricultera a com-
marcio, annaio i tnaicaeio, declarando momo
qae a prepoite ttnh.j atdo aprtieotada lo mallo
aieadento a 00:0009000.
E. trgse a obra o patriotismo nacional deve
cantor maaoa ; porm mala qae entine, malhor
para a aaa sctual itgoifleisao :
a S da brandid* ae trata, o paraca que mal-
lo digoa taria do commereio brasileira adan ter
doaa oa trai aonoi nse grande beneficio, eaaa
grande for^i qai o imperio necaiiiti, a cmara
aconseifat, o o govorno citada.
Como V. Exe. u digastrde Observir, toqaei
maito da leve noe dlvetsos aapactoi da qaiilao,
lauto ara mea deeejo de e*r breve. Aioae aattm
me par c* ter dito qasnto bntiva para moitrai
que a idea se a:opti exactamente i iotspedea
do carpo eommerelal, e ia exigencias da uWoli-
rde.
-a. -i ic ii uignindo se, pols, v. Exc. contemplar na lis-
Se aeorpo commercnl ohtr. delle era ,. 00. contrtb.lntn oa cmpreg.dos e operirloi
gloria de conT.rier a s'.ntello lembreneo n"em 4aa ebria lnt.m.. ae .if. a glorie da eonverter a i'.nxelli lembrenea n'am
ficto obie, laceado, grindioip, digno di poca.
Se a idea nao for aceita, ella aguardara o
momento de o $er, porqae atbe qe ha da che-
.
< Aspira-te boje no ambiecte mi f robaita,
ama lntslcao da qae o gigante deitado ha de tr
usr-ie. Ra, 10 da j.u.iro ds J8I3.Joi Ciq-
oilo Gomes.
14
Hontem u 5 li2 horas da- tarde dirig >-a* o
Sr. ministre da mirlaba ao araenal de aia ra-
partijao, onde demoroa-se at 6 horn, eximi-
osndo o cername qae all te (abrici para a for-
tili de Vllligilgaon, a pei destinada a aas-
teutir o miatro grande da. crrela Nitherohy,
e ai balas hoatem. meimo feaddaa. Eai cenjpa-
okia das Srs. Inapector do arsenal a L* tsneiita
Hittoa 3t depoii S Exc. i i.ha d.s Cobras, pu-
de exim 10a a arlilhri*. qae all aa ach depo-
sitada, ragretiandci ai 7 horai, nilieito di acti-
vldade a progreno diquelles traba!boa.
i5 ^(il
A commliao iocsnjbd* da latmipQao pairioti-
felixes suspidof, encontrando, como ara de espe-
rar, a mala emnima e eDbosiisiica adbeo aoi
tentlroentes que reprtaanta.de puro pi trioiiea o o
aevotid* dedica^) tauai publica. Nerc am
6 Brailleira a qam tila se dirigi lacasea con-
triiialr com o isa eantingente, e esumos serlos
de qii uilm saiai ittendiuos todos os appelles
qa se fierem para o mismo fio pilrlotico.
Segando coniti-nos, ostra Tinte.e leales cl-
dadios a qaem a comraiiio procaroa re*iiiea
e alna contrlbaHo saperlor a 120^00*, bafeo-
do aiaignataria ae cisca, dex a qainze conloa
deils.
Ai liitiinominiis dos sasscripUres sarao pn-
blicadia depoir.
A commlsie recebe* nrias c*mmaalciQoei
? P'OT'm qu.nto o espirito publico tccurdi
c A directoiia o a empregidoe do binco Bu-
ral a Hypothecirio sintlndo nao poderao dar
miior xpaoiao a cita offerli. esperan que o
gOTerco de S. U o Imperedar se dlgnsri de
acolber a que fasam.aeai aqutlla bencrolancle
qae tanta o ceratterisa.
c Das guarde a VV. Exea. Bin:e Raale
Hyjotbecui, 15 di jinelro de 1863.Illms. e
Ixas. Srs. preetdanteaaacratario da commitao
aocarragada da snbierlpCio neclonil.O oresi-
4aMM didracclo, GallWme PbtndtMan-
lbae#.-0 iccretirle da diiectoiii, Henriqaede
Almelda Refiadas. ^^
ii.0.?'; ?nhiro Rsphiil Arehanio GsItso Fi-
ibe dirig so Sr. va tonda da Ypaoema a gua-
te eirt : 9
Illm. e xm. Sr.Acompenhindo o patrio-
tico empeoho do cotoraercic brseileiro, de dotar
o paix com os muios de saa defexa, caobo o agra-
diyil ensejo de cemmanlcir a V. Exc. qae o
empregidos eopsrsrios dss obns s mea cargo
propem-ee a coctritir pan to nobra fim com
a quantia conttinta da ralicao jaota, a quil sari
entregue a V. Exc ne principio da lerareiro pr-
ximo.
c B' to bartildc a cll'renda com que era con-
correm oa emprge4oe o operarles, quo eipon-
tinea a forte foi a Tontade qae ella* manlfeeta-
ram da reaolr tambare o sea frico auxilio grsn
de cana da cacao, emqasnto eiti nao exigir o
aeferp de seae bracos.
Digniodo se, pols, v. Exc. eontempler na lis-
nopilrlotico empeaho de moitrar como
prerar a honra a a dlgnldade Eactoaal.
A directora e os empregadoa do baaco Raral
e Hypelheeario lubicrsreram : aquella com 10 ,
de sai porceuUgem, e eitai com 5 0(0 de
?eacimfotos ne decurso de ara auna. Eite co-
ntlTO pedir attiogir 110:000000. --s.
O coligio Usrlnhe, precadeolo es demaie
ioitltalcoea deise genero, cammunioa a.aum-
mnaa urna lisia eipeclai da lubicripcao org*ot-
sida entra oe directora, profeuoris eetaden-
tes do eitibelesimento.
O Sr.wRiphel Atcbngile Gal-ao engsabai-
to da obras ds aifandege, envioi i oamts*e
ama ralico doi empregidos o epenrioa ieier
Q0* d-if* repailT^o qui entra il letMcrareai
com 2099800 mensaes, a
fersreiro iroximo.
Os emprtgidos doieitibalecimeoto de meno-
r,o ,r,,fl,Ma mirinba, iqaarteladaa aa raa
-e Briganes, oereceram 5 0,0 de seas Taocl-
m en tos measaee omqasnt* darar a nacrsaidide
deise auxilio. 4.
Os empregedoi ds noisa fypognphia, snlai-
ds da meima daroc&o sos lateisues pubucoa,
coneofram para a aubiciipfao patritica cem oa
.dpnalAioa legaintss : cincoeoU e tres eompuil-
torai braiiliiioi offartcem 5f menaies cada um
pelo decurso de am anuo, se for neciisario.o
eaCBDtiogejDle em toda esie periodo, e 'inte e
tMi empiegadea c!e diSeraiiUa|catbagaiaa adere -
cem pelo meamo tempo a quoU coireapendeate
a am dia diana Tincimenioi.
Alam deatea, cinco compoaiterea a doia em-
pregadoa eetrangiiros, a quim oeste occaaiae
naojalgames dever dirigir noe, cfferaaTam-se,
apeiar oiato, pars coucerrer ne mesmaropor-
eso de sene companhairos.
Aii'.m aoanci a sabicrlpcio nacioail ; o pi-
IrUlnmo iospiri lodos os nimos, a o pobre e a
jico, te dlffirem ni lomma qaelbwa dado o(-
fertar, Igualam-sa na lapentiaeidsde de effeita,
ns nobraxe e elevacao doi sejoalmintoi a que ebe-
ecim ceotribalndo pin o bem'pabiiio.
Honra aoi que itaim comprehendem oe seas
dimes 1 Hanri i*i que tao tem demeoilram
que no Me deoostopoTO tambema unido
ira* a ora.
aaa obras ioternas de alfindig, satiafir os seae
sala ardaatee votar.
Daueguirdea V. Exc.Obrae Inlerais da al-
findigi, 14 de Janeiro -er 1863.Illm. e Exm.
Sr. lacondo de Ypinem, peitdote da com-
miiiio da praja do commersio.O engeobeiro.
Rapbael Arcmjo G'ilto Fllho.

Os eugenheiroi e'miis empregadoa da di-
reslorn das obns mnoliipses dirigirm so Sr.
presidenta ds csmirs maniclpil o segatnte offi-
ci.
c Directorte das obrsa munielpaes, em 16 de
janelre de 1863 Illm. e Exm. Sr Os eogenbei-
ros e mete eropregados da directora dn obns
maatclpaas, abaixe snlgnsdos, offirascsm, por in
tirmelio de V. Ex., ao~geveiao imperial,-claco
por cetito 4* seus ordenados por espaco de m
aono, par coedjurar as dispexis qus $t noaver
de faxarcom a dtTen dea portos do Imperi*O
dlreiter do 1/ d itrlcto, Pedro Uoreira ds Cusa
Urna.O director do 2. diilrlcto Dr. Joi Aoto.
1 aioda Poqiici Lina. O 1 eicriptaraiio, Do-
roiogts Tbenotheo de Cira'ho.0 2* estclpta-
raiio, francisco Jos dos Sa-toi Marrccoi.O
Irtepeetor do calcadas, Rifioo Cielaoo de S.uia.
O arruadores, faooel Jos de Sarps e Agoa-
tloho Nanas Mootax Janier.a
Oa empregades do crrelo di corte, apexir de
neeaiiiadei de melborai Teocimontos, tambam
qnlieram coolrlbair com s sus qaots, a reaolve-
rem efTerecer commiisao eenlisl s mportancii
relalln a cinco por recto de ssas ordenadas. Oa
caruiroi offerecem o aslirio de am dii.
. E' mala ama proea de paro pattiotiimo. Di-
Totados ao bem commam, timbem esiea empre-
gadoa, anlmidoa do geoaroioeaihsiiaaao, oller-
tam sadsfsllos o minguado fructo de aeus sala-
ries.
Ainda ama ves repetimos : em lies casos o l-
eo s o pobre reunem-se na altura do senilmente
a que obedeeem ; a dedlcico Igual; em am
sane bos espontsnes, em sabes gnallosi.
8:000000
5.0001000
l.OOOJrCOO
500JKK0
15:000|000
15:0008000
OOOOJOOO
10:0009000
o.ooapuoo
10*00010
10KHW1000
10:00OJ00O
Conste-nos que, rsqueaicio do ministerio
oa minaba, fsram mandadosdixentoa Alriaanos
iluta para trabalhar na fertalexa da Vilo-
is'gao.
-,16
Recebemos de commlsiao central da sabicrlp-
cao nacional a primiira lista de aabacilpteies qaa
m a aigiioie;
S. M. o Imperador. ......
. M. a ImperalrU ......
3. A Imperial........
5>. A. serenlesima princesa D. Leo-
poldina. ......,_ : ,
N. R.S. M. o Imperador a saa auguata te-
rnilla centribuem mais com ae eegainlea qeolaa
menasos emquinto for necemrio. A saber:
8. M. o Imperador. 8:0008000
S. U a Imperatrlz. 1.000)000
S. A. Impericl. Q00OM
S. i. aaereoieiima prin-
cesa D. Leopoldina .
Oa Srs.:
Viseonde do Ypinem. .
Bario de lia.i.......
Mwqeez o ma:quexa de Atnales
Jos Lopec Pereire Baha. .
ViicencJe da Boraflm ....
Jatoedm ioi Farreirs. .
Leiz Antonia Aires de Cerrslbo
Marques de Olioda.....
Os directores e empregedos do bsn
o arel a Hrpetbeiario sabs-
creien, iqaelles cem 10 por
cante da commtsiio quo peasa
elr a pattencti-lbes, e estes sea
cinco por cinto dos aeui rencl-
mentos, tado durante am snno,
deTsnda impertir ests reibs em
(le de 10:0001009.
JcaeBitttsta Vlions Orummond .
Je.-* Joaquim de Lima s Silva Se-
b'inho..........
Tx.lra Lelte & Carvaia.0. ,
1'jiio I-rases & C. .
Mooteoegre Lima & C.....
Milliee).xlao di silva .
Cindide Jo Rodrigues Torres. .
Jeeo Antelo da Fguendo Jnior
Te^eira Lene & Sobrinbo. .
Jos de Araejo-Rlbeiro. ....
A meime cemmis.ie enviea-ooi
oficio :
Itms. a Exms. Srs.Nao clroamsUnciss
-ariiicM en que se seba o pa 9%\t$ dsssgraa-
y*i ecetirenciss eatre o governe imporisl e s
legaeo brtsDntco. nenbam acta de abnegado,
por mala acriiolado qae seje, de rxaii era
elSTer esa miisr iUii o santimento da ua-
iriotiemo que deve soimir a todos que te irTte-
reassm pela pas e p'Ofpeildade pnbllcs. Os di-
rac ore e emprrgides do bince Rara) e Hy-
pstiieearie, nasas qualidade de corperacio eoaj-
jierclal o por notara urna das mal inieirsiu-
das da goirda de gnndei lotereini, nao poda
e qatb a do que compra a lodo, dclxar de
i-atentesr netta occniio, pelo modo mais sisni
18
Da ordam do dii na mero 313, expedida em
11 do correte peta repirtigio do aiadante-ae-
neral, cen te o aegeinte : .
Initrnccai pin s idtciaiitriQo do deposito do
connleacente.A'tl. 1* O daposlto de coovs-
lesceatee ds geirnicao da edrte, eitabelecido na
forjaiaaa ds S. Joao, eitai sob a vigilancia ,d-
minitncaj da commandiot da diti foitalexa.
Ait. 2.* Nalla seria recabidos se individuos
militares cejo stalo exigir alguna tempo de con-
valeiceoca.
Art. 3.* No depoiito de connleicentei Tigers-
- rao, na parte qee lhe torea anplieaveie, as dia
caatar do pnmeiro de poel?oee dos artlgoa 8*. 52, 55. 58, 60, 63 e 6*
do ragalamanto aapeclal das eofermsrias milita-
res de SO de Janeiro de 1861.
Art. 4.* Ha veri no depoeito, para Telar i obra
as condlcpss byg1eo eirurgfo, qse nr, em quauto for posairel, a
meamo qae serve no asyle de nvilldov.
Art. 5.a A gerencia idminittrstiva interna do
deposite de coovalefcentas correr por oro con-
aelbe .econmico, campoito do commindeate da
forti!eie como preiidepte, do cirurglao qae ser-
vlr no depoiito, do eomraindai.te dss bcteiia.
do afadinte da fortaleza o do qasitel-mcitre. do
nylo de invalides como igente ; devendo exer-
ser sSfeDccdesde iscreterio no connlhs am of-
flclil tnfarlor oa cadete do qaesm sivlo, compa-
tecteroente habilitado, e na falta desle dos sor-
pos ds gasrulcio ou dos reformados.
Att. Eite conelho se reserS pelai diepoil-
(oea que lbe forem spplicarela da regalamento
pero os consslbos econmicos appronde pelo
decreto numero 1,619 de 6 de outabro do 1855.
Art. 7.# Os conrelsscsntei denrao sabir do
hoipitil militar para odepeilto i tercas, qain
las e aabbados da eads ama semana, peas 3 bo-
ras da tarda, aflm de segulrem ns nares ds aar-
rerrs ds Botifogo qse pira all partir i tros e
mets hens.
Art. 8.* Os convslescentes seguirlo do hospi-
tal acompinhados por um anirmero, qae os
condeiir it o ponto do desembarque am Bota
fego, oo'e se sehiri nos rsferidos din. as 4 ho-
rasda tarde, am escaler com tildo, e am enler-
meiro empregido no de. oiito psrs rscehe-les s
entrege-loe no nesmo depoilte.
Art. 9. Nos das ehuvoioi oa tompeitoosos
nio biveri treniferencla de coovaleiceatsi pua
o depoetto, nem deite pin o corpoi.
Art. 10. Hiveri no depoelto ama caira cem oa
medicamentos indispsnseTels para oecorrer a qaal
quir accidente que per 'entura pona dar ie en-
tre os convaleicentes. Bates medicsmsntos ae-
- rio fornscidos sob rsquitcao em forma lena pelo
i.uijjiuu eirurglio em servio ao deposito, e dlrlg'.da pe
los trimlles : o, quanlo boarer orgeeda, pera
algum cao lmprovlito, d qailquer mellcameo-
to que nlo hija ni calxs, sari reqoiilleJo i h. r
mida do citado mala prxima, pelo dito cirur-
gilo, coa ovistodo commanlaals ds forti-
loxe, ou de qeem seas veas flxer.
Art. 11. Se qaalqaer cenraiescento roeiblr ds
msleitli qaeieffren, oa idoecer de ostri eofer-
midade, o cirarglo manda lo-ha com balxs psn a hospital, gesr-
daode-ae se mssmss precauedee eilabelecidaa
pin s vinds dos ccDveIeiceni.es de hostil para
e deposito.
Art. 12. Logo que oealquer prses convsleiceDte
estlver completemectc reetabelecide o capis de
eotrsr em lervljo, o irurgle o participar ao
eemmaodinte da forfalexe,e este o communlcari
ao do corpo a qao a praga perioacer, desloando
o da e hora em que deve mandar basca-ls ns
ponte dss barcal na sidade, aflm de all ee aebar
t bora marcada qaem dev acompanha-la se res-
peetiTo quartel. Se o cooraleiceote restabeli-
cido for offlclal, eer sufficieote a pinlctpico ae
corpo de qae elle retira se para o ses quartel por
shar-ie prompte. '
Nomeacoes.Dm Sra.; coronal do cerpo de
aatade-maior de seguods claaee Joi Mirla lUe-
fooio iacomo da Vnga Peaui do Helio, para
vogal do connlho administrativo para larntci-
meote do a rainal de guerra da provincia do Per
nambuco. Em 2 do cerrante aes.
Segande teoenle do corpa de engeohelroa Jos
Aagaslo de Hacha Lima, psrs sjuaaate do direc-
tor do imperial obtenatorio ailcenomlco. Em 3
do correle me
Al Tarea do careo de guarnieio da provnola de
Minas Ganes Joi Lbenlo de Soaia, para lacre
tirio do meimo corpa.
E' spprovsds a oomsifio. falta pala presidea-
cta da provincia da Santa Galbarino, do Sr. pl-
tao do corpo de eatado-malor de segande claaee
Joco Anaelmo da Crac pare eemmaodaate da for-
talexa di Birra do Sal, da mesma provioclf.
Bteocraces.Do Sr. atieres reformado 6
sxercito Fraoclaco Jeaqsim Pereira Lobo do la-
gar de rogal do coosilhoadmioalrativo para fur-
necimeeto do araenal do guerra da protincia do
Parolabaco. Em i do correi.le bu.
' epprenda a quo ol coaeodids, per motivo
de molestia, pela presdatela da provincia de
Sacie C.lhsnua, ao cerenel do corpa de astado-
maior da seguada ciaste Antonia Femendes f a-
eulha, do legar da commsndanlo da fortaleza da
'" 4 Sai, na mesas provincia.
misa-j do servieo do axercite.Par dsersto
5:0009000
SUXHtyOOO
5:0001000
5:0009000
5:000#000
5:OW|000
5:0009000
5:0009000
5:000000
4:0O00O0
o segetate
lberls s p Agoitloho Mximo de Seacs Berra-
das, por hsve-ls pedido.
Treniferenciis.Dos Srs. lanaole do corpo da
gaarnico de provincia do Aaetenea Joto Co
leoo Pereirs, psrs o da provincia do*Cear.
Alfares do corpa ds gusrnlco da provincia do
S. Pealo Jos Uartlos Bonilhs, para o corpe de
guarnieio da provincia da Hiuai-Geues ; o dsste
corpo Aotooie Etie GiiUvo Gplvio, para iquil-
la, come rsqaocaram.
Segundos cadetes :
De 1* bitalho de attilharia a p Goilharme
loa Pareira, para o Io regiment de canllana
ligelra. come reqiarea.
Do 10 batalbao de iofinlirlo llanoel Gon;il-
vei Silveiri, psrs o 7* bitalhao da masms srms,
como requeran. .
Do corpo da guirnlcao da provincia do Ceari
Joaqalm Ferraira Rabelio, para o da provincia
do Harinoso, coao requeren.
Do cabo do esqoadra de coapaahls de eofer-
meiros Antonio atsrtin* da Gunhi Soute-Miior,
pan o 1* bitilhio de iafantaria, como requeren.
Dos soldados do batalbio de encenhairoa, sl-
didoaao bitalhiedo deposito, Jo'ita Duarte e
Slira e Joao Jarencfo de Souza Coneeljao, os
qaaes fon n ricotrheeidos prlmeiros sidetss, para
o 1* batalhao de aittlharls a p. Et 19 de de-
xembra fiado.
LUeneis concayas.Aos Srs. : apila do
corpo da eoge.halros Aatonlo Taeodoro da Roca
Gama, tres metes, registrada, para Ir cidado de
Labo-Frlo.
Capltao do corpo da eitado-meior.de segunde
ciaste Felsbtrio Augusto de Seuxaquetem de
responder i couielbo de guerra, pire ter cite
corla por menagem. Em I do cmate mes.
Tenente do corpq.de eatado-malor de eriaeire
clane Antonio de Seuna Uadureira, dous aooaa
com sold a eiape, para ir i Eropa estudsr riss
de commuoicasao. Aviso de 5 do correle mes
i presidencia da Babia.
Cspeliao aliaras refo.mado da repaitlce ec-
cleaiastics de exerdto padre Jo- Pinto do Al-
melda. seis mezes, pira ir Europs iratsr de sei
osudo.
Ae prlmelro sargento do 1* regiment de es-
'allana ligain Jet Pinte Freir, dous meses
coa veaetmeotos, psrs tratar do sea asada na
prortacia de Minee Genes.
Condecoracio.Foi oomeado eavalleiro ds or
dem de S. Beato Aviso Sr. espitas do 3,,r#gimen-
n.ooto de cavallara Maaosl Alvee de Axeredo.
Dacreto de 10 de setoabre do 1861 e diploma de
17 de dito mes e anoo.
20
Subtcrip[io nacional (conlmuape).
T7
------------*.
ejmesquer modifleacoee que elle entendesie de-
vsr aoffrer a proposla sprsseotada.
leunem-se hojs os clrnrgles militarse em eon-
fenocia mensal do conformldede com e art. 26
do regalamento de corpo de ssade do exerc'te,
psrs fritar dos progrssios da medicina o cirur-
ga militar, a paiUcularaeote dea hoapaee am-
bnliLtas ou de saLgue com appllcaci s nonas
circumstsnciis;
*
Subtcrtpio naional (ecnUinumc&o).
Directora aa eatrada de) faro de D.
Pedro II.........
Jos Thomix Nsbaco de Anujo ; oro
snno do sea ordenado de Juic de dl-
railo aposentado.......
Joaqalm Aatooio Csminha, por ai e
peloa dewaie empregidoe de aecre-
larla di S.nti Cin de Misericordia,
em prealacei de 1009 meosses. .
Aetonio D. C. Netto des Rer. .
Joaqalm Psrslrs Visnns de Lime J-
nior...........
Angelo Thomsz da Amaral. ,
Fellcissimo Jos ds Silvs ....
Joao Bapliita da Fonceca ....
Fraociaco Hachado Coelho ....
Jos Uscbado Goalhe......
4,0009000
1:3579000
1:2001000
1:0008000
1:000*000
1:0009000
1:0005000
1:000|000
1:000.000
1:0009000
O 8r. Hipo ooode cap-llao-mr offerecea
governo imperial, per ai e (peloe empregadoe
camere ecclestaitics, a prailicio mensil de 11
de
Joi Joao da Ganbr.
Fraociaco Joai Goacalves Agr
Hanoel Jos Bodrigues. -j
Albino Jos de Siqueira .
Le Cocq, Irmao & OUveira .
Oa empregadoa da cosopanhia
leunico e dietillaco .
Oa empregadoa b'aailslroa ds caae
bancada da Antonio Jos Alvos
Souto & C.........
Visconde do Abaer.....,
O chefe de divieso Antonio Leocadia
do Coate, como director da esco-
la de mirinba, os msis empre-
gedos delle, 1909 meosass.
Pidro Leopolde doaGoimarea Pei-
"to..........
Aotoaio Jos Ferrsx.......
Olivslra 4 Bello.......
Amaral. Bernardos & C .
Joao Goncilvee Gatmarea .
Empren di Jornal do Commtro.
Empresa do Corro Mercantil .
Tertulimo & Filbo .....
Baroib Francisco Vas do Carva-
lhaei Janlor........
Joi Antonio: Vooerota. t-,
Flrmioe Geetino do VeLo .
Aoaiticio Telxelra Lelte .
Botalho, Sebrioho A Axevede. .
Sitarnrlno Ferreira da Veigs, ihe-
soureuo das loleriae ds edrto e
seus srpregaioa ......
Frsaeisco Joi Pacheco Jnior .
Carlos Josquia Msximo Psralra. .
Camello Fnhe &,Irmao.....
Maaael Gomes Ferreire.....
Joi JoiqeiiB ds Ruche.....
BoxoiS Filho........
Demlngos Jos da OUveira & Melle.
Padilbe, FM|ro 4 Malta .
Csrvalho & Roaha ...***,
Zicbarlaa de Goea a Vescoeceileo .
Antonio lavares Q a erra. .... .
Jas Antonio de Olivslra a Silva. .
2:0009000
2:6009000
2:0O0O0O
x 0005000
1:5009000
1:2009000
1:150000
1:0109000
1:0005000
1:0009000
1:0009000
1:0008000
1:0009000
1:0009000
I.OOO9OOO
1:0005000
1:0009000
1:0009000
1:0009000
r.ooopoo
1
1:
1
1_
1:6009000
IOOO9OOO
1:0009000
14009000
1 ooogooo
1:0105000
1:0009800
1KI009000
1.0009000
10009800
oao.ef,tt|T,BtBt,> aunte, pug ti RigcocUl 10 gr, legando tentte do l" hi Ulhia dV5-
0 inspector, teas ajwdantea e msis emprea-
dos das obras pab icaa do maoicplo da corte,
offareceram o gevarno claco por cento dos seus
viada entoi de ib sano para coedjavar aadae-
pexsi extraardinariaa com a orspra do acmamen-
to para defexa do pas.
Os epersrioa doi primeiro, segando, torooiro e
qaiato diitrictos. des santo'em que ee echa di-
vidir a inipetca... oOerecerem aa dia de aeu
jornal por aes aerante o mesao lempo de um
anoo psrs sexllio da|aeUisdispeaee.
Iaformam noa quo 01 empregadoa a opacara 1
do primeiro districto concorrim por urna s vex
coa aaa qamlia cuja urecadaea j ae cel pro-
mofeado.
loterasm-noi taabam qao o Gtiude Oriente
alm da felldtecso dirigida ao gevoroo. da qaal
hontam demos noticia, rssolraa concorrer eam
5:0009 pare ajuda do armameeta do pas. -
O Sr. captiio reforma Jo Fraociaco de Paala
Pimental, cemmandante da coapanhiade pedes-
tres, tonda sido nomei 1 o instructor do piiojeiro
bitaihso da infaotiris, oBereoee-ae para aarvlr
gralaitimente na mesma qailidada jaota de
qaassqaar baUlhoea da guarda nacional, oa eor-
pee de volaptfrios qae por voelurc ae orgaaiaem.
Os ompregados ds secretarla da asamel* le-
ulitiva provincial a da directorio da aiesds do
Bio de Janeiro poxeram i dlsposi^se do governo
Imperial, per intermedio d prideeaeia da pro-
vincia, acuelles dex por coto o ajes tinco por
canto dos seas veoelmentes, per; spseo de um
anoo, s contar de correle mes. ;
Os efRslaes, offidies inferiores aaio prsen
do corpo polliiil daqaella provio ia poxeram
tambam i oispoiicae do governo, de mesma ma-
nelra, am dia de sold por att emquaato o palr
preciaar date saxillo.
-21-
Podsmoe hoje dar algaue pormenorai a rae-
paito da visite qaa Saa Mageatade o Imperador
fex ante hontam fibrice ce plvora.
Saa Mageatade, aeompanhad da aeee smi-
nsrios, os Sra. gsnsrsas Caaral O bario de Ta-
maadai, dos S-s. ainiatro da gaorra e inspector
do aneas! de msriahs, embircoe>oa galeota im-
perial, em S. Cbriatovo, aale-rtoalem, s 6 ho-
ras e 10 ainetoa da maneae.
A'e 7 horaa e 15 mina tea cngara m i barra de
Inhoo irim, e cerno nao houveaae agua para 80-
gulr a galeota im.eiial, Sus Hagsitade a u sus
cooiiilv desceren pira a galeota a romos, o di-
rig'.tam-ie ao deposite de polvera, doooo, depele
de exeminadee o ermexea e a eserlptaricovli-
quelle eatabelecimeoto. ssguinm na gileota iaa-
peiicl, i 9 betis e 5 midutos. pava Mis, ante
ebegaram ii 10 horis o 10 miaatoa.
Tmanlo o trem do eemlnho de ferro, Saa
Migsstads parti psrs s (sbiics de plvora,
permaoscendo alli at i 5 horss o 50 minutos
da tarde.
Sai M gestsde examinoa minadoeamanto tado
o material, sisistindo ao fabrico da plvora, o
Iembraodo ao mesma lempo elgane melbers-
mentos, eepeclalmente augmento de eenoii.
Saa Migestide retiroa-ie t 6 lt4 horao, o
ebegou i-ooie do Sio Chrlitovo s 8 hers ds
ooite.
Hootem de msnhas reuairaa-sa ao sale de
cace Cerceller, ne ra Direita, muitai ildidos
do verti clines, entre es qoiss ss oslara pel-
ete do comaercto, Isvradoree s empregadoa pa-
blisos, cea adrada accordar nos aeios do so-
xilfar o governe para a defexe do paix.
O Sr. aeoador Firmlne Rodrigaes ds Silva, qaa
havls sida convidado pera o reaoiio, fei por ac-
eitas ci no raes do presidente, e de mesmo no-
do occaperem ee lagares : de vtee-ptesidentc o
Sr. baria da Lagos, do prlmelro escritorio e Sr.
Joio Pluhelro Gaimaries, e de segande secreta-
rio o Sr. losqeim Aotooie Moetinho Pido.
Depols de slgama discesiio, coacordea-se em
soliettir de governo impedsl s permlssio para
a erginlneie de aa eorpo de volntanos, se-
gando ss bssss ns meimo otcislo offerecidtt o
pptavedes, lelo por meie de ama commlse,
pira a qaal, alm da mese romeada, 1oi eleito o
Sr. Robarte Lt Cocq.
A rea o lio disseiveo-ss cem eatbusisstlcos vi-
viss Sus Migastade o Imperador, i naci bra-
lileiri, a so corpo de volantarlo tendo antes e
Sr. presidente decsnde qae heveria nova loa-
ron ego qeeado balxssse a delibera co do govsr-
bo iaptritl pin it temara tu comidera gao
10
da
nos.
- -1-- .... ->H.UI,|
S. Exc. Rvma. sabscrsvsa com 509 msosaes.
Os empreados da sacretaria dos oagodes do
imperio offereesram 5 [, de seus veoeimentoe
pelo lampe que fot preciso para laxiUo dio des-
pene que ie boeverem de feer nis ictuais elr-
camstsneiss.
Os eapregides ds secretsrts do governo di
provincia do Rio de Janelre, por intermedio da
espictivs presidmeia, puteraa i diipoeltio do
governo impsrlsl 5 "i, ds seut vene: rxentoi no
deesrso de um snno.
Coeaultadoo pelo Sr. conselhelre clturgio-mr
do exercito, Dr. Manee Faliclano Pereire de Car-
vajho, reolnna es ofSelses de ssade offerecer
9 i, do seas venctmoD'.os, e contsr do 1* de fe-
verairo prximo.
Oa empregadoe do erehivo publico do imperio
onertanm tambem 5 *:, de icus veoelmentes pelo
lempo em que for necesasrlo stio auxilio.
O Sr. bario de Guiapy diilgla ao governe im-
perial o offirecimeaio aeguinle:
i Seohoc 1 O bario do Gurupy, como elJadao
bniiitiro, aio ado deiaar de tersar parte actira
noa icoQictmtotos de isa pais, lenttado que do
ainitro de Saa Migeitsda Bntsnaica emannie
iojeata deaioielligensla coa o governo de
V. a. Imperial, da qaal resaltou o apressctieoto
de varios novios recreantes, lano silo s dtgoids-
de nsclenel tic patritica e convenientemente
sust-ntida pelo mesmegevsroo e pela enthuaias-
Uca e briosa populaco dista corla.
rodeado iufeliiaeale acontecer qae novos
atieotsdos se dm, ou acame que sej imoa pro
rosadas i guerra p ir oitraa axigenslas tnderidas,
qae, sem aavida, ssrio da mesmo modo repela-
dle ; atstaa etrceatlaoclae, oe na prlaeirt eaer-
geade.seohor, eu nio 16 aderece ee meei fricas
trricos, como obrtgo-me 1 pigir o toldo do todn
ei pracas de pret di primiira ltehs qcn gaarns-
cerem as foitslixas deits c6rte, darsnte s seeio
por tre das.
< Oebalxo aadgaido espers qae Vosas Magos-
tado Imperial se digue scceltsr asta oftereetmen-
to que cordialmente destino i defexa da ses ps-
rlr.
Bsijs maito retpeitotsmante te tugaittt miei
de Votti Mageotade Imperial o mili humilde lab-
al (o do Vosia Migeitado Impert).E. R. M.
:* Janeiro, 12 de jinelro de 1863 Bario
de Gurupy.
Bm raiposta, recebes e Sr. baile de Gerapy
am offlelo doSr. miuittro do imperio, ^aclarando
qae Saa Magostado agradada a offerta o dola se
etllissris opporteaimenta.
O conelho da lociedide RsO-Gnndenae Bene-
flceoie e Humanitaria, em eessio de hontea, de-
llbaroa abrir ama eabecrip;o entre seus socios,
com o fim de auxiliar a commisaio nomaada pelo
eorpo commereiel de corte ne acqeiiico dos
melos rsclimados pire defne do pan. Foi uo-
roeada ame eemesiesio do Cinco aombros, que
J' "?orea entre si com a quantia de
1:0809000.
O Inotltito Pharm cetico do Rio de Janeiro,
reunido ea laaaao extraordinaria, oellbirou hoo-
tem, poa unenimidade da votos, que se promo-
vene umu laescrfpclo,os 16 entreo seus mim-
bres, como entre es phirmietuilcos eslibeleci-
des ai Orle e prortncli di Re de Jinelro, iBm
do tambem eMlliir o geverno no irmirtento do
palr.
Fsi nomeiJi pin eii fim urna commisiio
compoits dos Sr. Miguel di C01I1 Daurstlo, Au-
ejssto Bueno de Sipches Firinba o Jos Mari.
__ 23 __
Oa empregadoe da Ia (iirsctsria geni da secre-
tarte de sitado des oagecloe da gearra offerece-
ram ae governo 5 */. doe saca ordenadas, em-
quauto aisla o exigirsa ss elrcuaatanctas de
palr.
Os mpregsdes ds sacretaria do boipitil 'ds
marluha o o respectivo almoxirlfe, por Interme-
dio do qoartel-general, oflarecerea mensslaen-
te 5 */( do esas ordsnsdos pelo meimo tempo.
Os eaferaelros e'msis empregades do mttmo
beipital offerecenm para o mesmo fim um dia do
aeas vso Os empregadoe de companhia Ferry dio tam-
bem um dia de seus ordeasdos darsnte am anoo
paro eoidjsvar o armamento do paix. Importa esas
courribalcio ea 1079 meneaos.
Doordea do dis a. 314 publicada pela repar-
tiese do ajudaote-geaenl em 19 do corrate
eoasteO segeiote:
Nomeacti.Dio Sri. coronel do corpo do es-
ttdo-miior da 2* clsisa Ianoceiclo Eeitiqsio
Ferreirs do Aojo, psrs inspeccionar o 11 bata-
lhao de iofantaria.Avilo di 19 da dexembro al-
tlmo.
Teoente-ceronel eommandante do 1* bitslhit
de artllbaria a p Hilarlo M Garjio. para commtndir lnterloiaante fortile-
a de SiDti Crac.Em 14 do corrate max.
Mijorai hooeradoe Dr. Gailoerme Stbach de
Cap.nema u Maximtllaoo Emtrlck e espitao do
eerpe de ettido-miior da Ia ciaste Ayres Aoto
alo de Morare Ancora, para membros adjaotos
a coaml.aio do merboramentas do material do
exsrdto.Ea 12 do crrante mex.
Mejor refrmele Banto Marcollno Avena, para
servir no srssnal de gaeirs ds cd te.Em 14 do
cnente mex.
Alteres do corpo de estsdo-msior de 2a cluie
Jos Joaqatm Pinto de Axeredo. pera ju Jauta io-
terino da fortaleta da Lige. Era 14 de cerrante
mex.
Alfere do V rigiesen 10 de esvulitis ligeln
Jaso Carlee do Carmo, pan qaartel-baeitre de
meimo regiment.
Doaloree era medicina Lirio de Bsetes Vsrells
e Theophilo Nenes Saraseto, pars oegandos ci-
rurgies ds eorpo de uude do ixetello.Dacrs-
tos da 10 do corrsnte mex.
Doutor em medicine Jeie soaiaceno Pscanha
di Silva, pira 2* cirarglie de cerpo de asada do
exsrclte, nos tsrmes do art. 156 de tagalamente
do mesmo corpe, spprondo por decreto n. 1 900
de 7 de mer;o do 1857. Deireto de 14 de cor
roste mex.
Eaontracou.oi Srs. mejor do corpo de es
lado-malar de 2a clam Diego Gircex Palha, do
emprege que exercla no arsenal de guerra da
corle.Em 14 do correttt mex.
CipHie reformado Felipps Msrqeos dos Saetos
da legar de sjudsnte ds fortilsxs da Lago.Em
14 de crrante aer.
Alfares de 2* regiment ce eavalleria llgeire
Joi Antonio Rodrigan Tota, do lugar do qair-
tel-mestre do meimo regiment, por niim htvtr
pedido.
Transrerencnar.Dot Srt. npitan, do 3* bxts-
Ibae de arttlbsila a p Laix Haarlqae de OUvei-
ra Evrbanck, para a 5a companbla do Ia batalhio
de masms arma, deste batalhao, Joaqalm Aa-
tonlo Ferreira da Cucha, pars a 6a cempiabia
daqaella.Decreto de 14 do correte.
Tenente do 7a batalhao de loUntiria Pedro
Lat Minee! de Jess, psra o corpo da gairni-
cio da provincia do Piaaby, ae qntl to tchi idJi-
de, come reqaereu.
D01 soldados coronheiros do corpo de edificas
ds curte, Msnosl Loareoco Ferreirs Braga, psrs
o 2a bstslhlo de artilharii a p, e Clotrjente Saa -
res de Graves, dsite batalhao pira aquella corpo.
Liceneaa concedidas. Aes Srr. brigadeires
cozaandsote de foitslexs de Sinta C-us Fraa-
cisco Joifi Dimnccno Rosado, don mtxes coa
venciaentes de sold, addicioual etapa, pin
tratar de iui sssde.Ea 14 de carrete mex.
Capltao do corpo de eitado-aaier de Ia classs
Fredsrco Civslcintt de AUaqaerqas, ijadaote
da irtcterla di fabrica di plvora a EtUtili,
am aes psrs gata la netta co.-tcEm 7 do cor-
lente mex.
Diipenta do etrvifO para Mudar.A* 8r. 2a
tinenta do corpo de engeohelroe Lais Francisco
Moutelro de Barros, psrs concluir o cono de tn-
geobsrls civil.
Ao Sr. 2a tenente do 3a bstilbio de sitllhirle
a p, addido ao bitalbao do ergeoheiroi, Aato-
oio Joi di Siot'Aooi, psrs prestar sxaae de
geoerslldsdeo, e depeis do ponto dis salsa pii
macis o lecaoderla de 2a anno de cario normsl
da escole control.
Ae eoldado 00 T* regiment de erlilharla a ce-
vallo, addido so Ia batalhao do srtllharls s p,
Jtao Ribslro ds Silva Jeoier, para complatsr
corto do tstsdo-msior di Ia clnie.
Panucamos em segnids a noticie clrcsmstan
sisde de qae le pssioa ao dis 20 do correte por
occaio da nova exhumseie doi rntoi moriros
done hornea illuitre:
< Effectioe-se som toda a solomnidsde e inha-
macio dos rtetet de Estado de S, prlaeire go-
verntdor e fendedor detta cldade, que ha 296 m-
nos desbsrstri os Tsmoyos qae se hevlam illii-
do aoe fraoootse o ichivsm-se eotriochelrsdos
as aldfiai ds Ureea-mirtm e Pirsnipuci.
c Coeaprou Eitssio de Si a victoria a casto de
sui propria vida, e marlyr rsgou com unges 01
ilicsrcis ds tldide que fafldtvs o qae asi stbl
eHe tiab de ter s capitel ds aa grsnda imperio.
a O losilla lo Histrico Briallelro sssociou-as
a este seto da heaonrgem, e S. M. o Imperador,
pera lhe dsr rnator realce, oidenou que a feati
de S. Sibattio, o Santo Martyr Padrosiro ds
nona cldade, que at aqu ae celebrara narea-
P< lrrDetul "e flxene eite ai.no na primitiva
S do Rio de Janeiro, na igreja do Castalio.
c A's II horss e tree qusrtos ebegou S. M. o
Imperador icompinh.do de ssat lemiuirioi.
Os Sn. miolitros dos negocios sursageiios e
das obras publicas, o presldeote da camera mu-
nicipal, o cabido a mala empregadoe da t ca-
thedrel de impericl capaila, o prefelto doe capu-
cbiohot e icui mlttlooailot, o 01 membros do
Instituto Illitorico, sihlnm so encontr de S.
M.i que foi receido so som do byrane nscioosl
tocado ptli btodt de m anca da guirda de hoon
postada ao lacio da igreja.
O templo, orui 10 do molo de un rulan,
neoeiti nada tompieto. Vit-ss slods ilgamn
cooitruacei incompletn itrava ds sois noge-
Us galai. No ttelo ibobadido do preibytado e
por cimt ds esmps de grsade cepiio sobrseehe
em paiael anlogo recne'recgao da igreja. E'
um mooge amparando um tea po que ae doo-
morons. Do co, como do icio de urna aurora
boreal, nhem astas psltvras:
Vil Francltco
Repirt a mloha cata
Que m cablndo ea ruinas.
* A 'Kr*j* continhs um-nprneroio concurso de-
pesiois do todas as ilasset e texoi. Crnico
tiri logo s ctromoaia religin, a a msica sua-
ve e melanclica coa tota a pampa da nstaraxa
braeilelre, edlgna per oeitodc Jos Manicio Na-
nee Garca, echos mereetiuredae naes do tem-
plo. Fax o pantsyrice de S. Sebeellao, a reeor-
dou ai indicte hittorint de Bitteio do S, o
Rv. consjo Jos Lela Gomes de Meoexei.
c Fiads s festlvidsde, stguio-ie s ccreaonis
enebre. Ergueu-se no corpo ds ig-eja urna 19a
ende foi depositada, sobre ama padtala, a aras
qne cantera oa restes do grsode cipitso.
< E' um cofre fabricado de pio-bratil, fethido
a tornos, sncirrsndo oolro de chamba com 16
polegadst ds eemprUo, 10 do largo o 10 de al-
tara, no qaal foiam. poitaa as eloxss sm 80 de
novembro do anno piando, e depoit toldtdo.
Dsiss seto se lsvrsrsm doas termos de um s
tbeor, ssrtgoidei pslo prsslaenle do IoitiUto o
Sr. visconde de Sipucihy, e teui sscritirioi 01
Sn. Drs. Jos Ribslro de Seaxs Poples e Cirios
Honorio do Figueiredo, e o reverendo preeito
Fr. Caetino de Minina.
Satooa-ie, 10 sem melanclico o reltgiose
do orgio oa memento. Esli S. U. o Impera-
dor, deixindo o docel, velo ea pesies prettir
augadi homenigem 1 to venerandos restes.
Pigarim as argolas dajpadiole S. U. o Ira-
pera Jor e o Sr. eonsslhsiro Siolmi i dlretta, o
os Srs. msrquex de Abrantee e viscoade e Se
puciby i esqaerda, e conduxiram a urna psrs
jsnto ds csaps. Aflm de receber s urns, eutiee
o Sr. Dr. Souxi Pontea no cirneiro, cooatruide
de pedrs de alvensiia o diridido em daaa pactas.
Me paite de lima eitsvs um ealxio da cedro con-
taado os ostos davidoeo encontrados na camps ;
Da parta de balxo baria am vio forrado de can-
tarla lanada, dadlaado a croa de (.o-bteail.
< S. M. o Imperador erdenoa-qae ee lean o
ato da exheaicio decaja radaccao fdra incum-
bido o Sr. J. Noibeito da Sou* Siln. O Sr. ce-
neg Dr. J. C. Feraandea P oheiro preceden i
saa lsiturs, aaa fot oavia com religioea atteo-
Q*o, como 1* aecretailo do lostitato.
< Depotiteu-se dspols o sata no vio formado
pslss pedras do cantuta. Q Sr A. A. Pereira Co
ruja spresiLtou n gixetai publicadeo ae dis, o
si segsiatei moedsi, qae foraa collecidoa no
?aV.a>0 lBgar: a d* '*>** a d l< d<> nao de
1861 11 de 59 de 185, tod.i de owe ; 1 de 25
2A857, ae 1J. 1 de 500 re., o 1 de 100 rs. de
1862, todao do prete. Fr. Octano a Meaaioa
oflereceu ama mtdalha de oaro sobra o dogma di
Immacalidi Conciicae de Sent Virgea com a
elfigie de Pie IX o outra de prata com 11 Ima-
gina de Nottt tabora da Cooeeico eS. Fran-
cltco de Asilt, ss qaiei tivsrsm o mesmo dts-
tino, e foram poataa spbve .0 seto.
Mittlda a urca ao vio de cantada, foi esti
beimeneutieimenu fechado com uaa lapidado
mirmere, lomada coa cimento, tentando em
letras lodeleveis o doandii a ngalnts iot-
cripo.
Rwtoa moititi
de
Etlaclo de S
enbumadoi deata sepultare
ea 16 da ooveabre de 1862
e elle restilatdee
em 20 de Janeiro de 1863.
A penda tapido dt snlig esmps roloa eo-
lio nbre e pivimente e sjnstoa-se eobre o car
neiro. Ersa 2 1(4 horas ds tarde.
< Saa Msgestada o Impender deu e ceroao-
oie por conclaide e retirou-te dttceado a lidei-
n da Ajada, acompanbado do qussl tedas 11
cesin que aisistirsa a eite acto da lio grin-
de intmenlo e lespolto page a fundador da
capital do lapido
< Aqui triaicrevemoi o auto ds txhamaco
dos 011a, deque seima sllsmot:
J" 16 1862, oecta ddadedo Rio de Janelre. e na igre-
ja de S. Sebtitiiq do morro do Castalio, saltea
t ds cidsde velha, scb>ado-se ptesentee S. M.
o Impersdor o Sr. D. Pedro II, ecompanhade
de aeus semanarios genliUbomea da imperlsl
cemsrs Aogaito Daqee-Estrada Mayar a gaar-
da-roapa Dr. Antonio Din Coelhe Netto des
Res, o prefeilo dos aiseieoarioa Cipaihioboi
que so prn.nte occepsm a miami igriji frai
Cielmo do Messios 1 miii a'jaseairioa, a oe
membros ds Instituto Hiitorito o Googiaphico
Bratllslre, vltcondo de Sspaciby. pieeldente
Dr. Josqaia Minul da Macado, V vice-preii
dente, Jeaquia Noiberto do Soasa secretarlo,
bnhiril Cirios Honorio de tjigeeiredo, secreta-
rte adjente. Antonio Alvares Pereirs Cerejs,
tbsaoereiro, o os socios centelhelro Aatonlo Ms-
aoel de Mello, commeedader Maaoel Ferreira
Legos, bscharel Feliserdo Piabeira da Campee e
A. D. do pateos, e grande numero do petsoss
gndss, so dirigirsm so meo-dia aa preibyterio
da sapslls-mr da mesma igreja, ende jento 101
degros do sitar se ochavsm lepuitidoi oa enoi
de Ettatlede s, primiiro capltto gtvirnador o
pavoader do Ble de Janeiro, para preceder aaa
xhumacao, viste ter entrado a igreja am con-
cedo o aer neeesssiio elevar o pavimento de
meama, aflm de qee a todo o lempo csate e rae
pettoo venereeao qee mereces e cooservacio
dos restos do fsndador da capital do iaperie,
que oa ana eonqsiita adqairio o gloria do aerty-
rio pela coragam e afoatexe cea qaa baratees a
vlaa as batslbtt de Uraeaalrta e Farsespan,
que ftram gmbaa aot Tsmoyos e aoi Frsncsxee
nos slliidor.
c E sendo erdensds 1 axbursacio por Sus Ma-
geatade o Impender, ae piocedau a remoeio de
ama lapida da granito do pais. lanada aaa ole
f olida, do 9 palaoe de eomprido, 4 de Urge e
de eapesaura, qai ea achina reate coa o solo
o liaba gravado ni feto exterior o segeiote epl-
tsphio ea letras cpitaes ds carcter latine, son-
do O slgtrisxo ea caracteres arbicos.
Aqvi lar Ettitlo do
Saa p.c capltao eo
qviatador deata ierro o
ctdsde o e camparse
dov (axer Salvador
Corros ds Sea aev p
rimo aed* cipllo
egdr* costea arate
0 ata capaila aaa
asar uo dt 1W8
Por balxo docta loeerip;io visa-M se tras*
do ota aaa.
c E removida e lapide, cea fedlidede conhe-
ceaj-ee eotao qae nio hevta dopeslto alauss ce-
rno ere de presemir, por ieee que. seade e aeren
de Ectado da S sepultado em Viliu-Telko^sj.
Toacao o Uitalen per elle laudada ... i,.
discoeo do Pi de Assucer, s descsele sanes
depoie e qaa seas ossos fonos removidos pura a
ove povoieio do morro do Cutelle, Iriceea aer
Silndor Cerril de S, que a Urosoaceca a Bar-
co da eooqwiat, qae aioda existe porta pela,
cipsldo tea. po, e qae dahi a aa aeeele se fc-
coa chiasndo Ctdsde Velha, para dieiioeeie de
noviuim povoa$ioqae so esteodoa palea val-
las de S. Beato, de MiserlcoMis e Aiede, 9 lia-
da da primitiva, cenheeide por Villi Velas. As-
sim. pota, en urns tapultera reea sebee o eeto
sriifliial da igreja, o qaal foi cavado ettade-
samecta na eiteoeae de 10 paitaos sesee 5 do
lsrgo, e em 5 de profaodidade.
c B comecadas as aicancOei sppsrecetsa
primelras carnadas da argile aigaaa aeasr-
cria oca, e depole osioe de edaito, o laslt
oo e termioevs o sierro e comeesve sola pri-
mitivo ds moittnbs oocenlrersea-ee oasoe que
por aaa aoligaidada aereceraa ees recclaisce
eeparadsmente des ostros.
cE tsndo-se cooelsido a eihsmacio o leva-
dos es restos aorlsea psrs s capaila provisoria
daS. Sabiatlio eatabeleaida ae aecbrtstla a aee-
mi igreji. eoloou fre Ciatano de Momios, saa
os decoals escardles de eua minia, ea acma-
lo a qse asiiiilrea S. M. o Impende, se pac-
sosa aqu dealar.dn grieta oamri de udi-
vtduos de lodas aa clasaee. e Bode e cerera ea a
religin, lecommeoloa 8. M. leaserial ee se
lavraese o preaeole ame, aaoio ce aeeee preuta-
mente sajeites a exsaa stieouflco, d. que (o-
ram enesrregados t>slo aesao a ageste eeoslsx aa
Drs. Jos Ribelro da Sonsa Faatea a Frasssieo
Ferreira da Abres, neis seria qasol anta* ea-
csrrsdos coovcaiaatea.eaie ees asta duradera e
depositados no mesmo lager teb 1 taoMo ao aa
cobre be*79 sonar. ~ "
c E fsito o exsae ordenodo par S. M. o las-
persdor spresenlirsm oe meosioasdeo deuiece*
ss dsxe siguiotei sencloseo :
. 1.* Qnforim enJect.mele receaheddos
e com precieio deierminadoa derrote a axbeaae-
ao (ptlo Ia perfoj e peloe exaaee uli.necee asi-
los em commam, soreclsds a ditpaaa.su a Be-
taren do tole, 01 limilea da sepaliars etseeda
toas devendo coater ca oaaoa de lela al a ata S.
2.a Qae nessa sepultara ai tora t-anaaii
cidivsr algm ; aaa lia. depoeAtadaa aa saces
pertaoceotes a tres ei.uileoi ; ette bote se de-
das natsrslmsote da lalta de re.icate aaitoai-
css, ea qus foraa enaontredae alflereatee
osso, icceaalsdoe sea rdea, a eeaaadleee
entre ai ; como asila do raspee 11 ve exeae aae-
tomico dos meemos.
8.a Qae oe ossos encontradeeo o priesetre je-
xlge ou cemada saperQilai. a utas prefeadtetaue
apenaa de doae pelmee meta ou seeaee. prace-
dea de doae iodivlcuee disitaetoe. pctaeiro
ios quei teda no mxime 15 innee e Hale,
e cajo lexo nio todo eer dcteimiaado ;a e se-
gando era aa adalto.
< 4.a Qae ee pecae oseen do pdaaire iaxif e
sspirsdss dea do asgande per eaaa eipeeeere *
terreno de iree pelmas poaco ruis ee esta* e
vialvclmeota disimilas deslaa lueaas pa aae
aalor ceoaisieric. 1 o pese eipeciflse, pela sselaar
conoervicae dee eeaa elementos, e per eatroo ca-
nelar.1 mili, (rocedem ladsktlevlasele de is-
divlduoi que succemblrea posieiiormeata, sea
ame pocs mello mili iprcxlmsda da oda. Pie-
cedem ellas dos rulos de oulroo mematee da
toeeraa familia oa tronco, a qae acta tsrla fe-
nol timbea trasladsdee pire a mssao jaxige.
< 9.* Qae ss pecas ossoaa eocontrsdis ao le-
gando jixlgo e ea grende parte carcoraldaa oe
aestraidse pela voraeldade da lempo, perecea
perteocer todas a aa nico a meama eeaeelew.
c 6.a Qee este esqueleto perliaceo 1 usasael-
vidao de sexo msseailae.
a As proporces o gronurs gerslasstta oaoer-
vdss nis picss onece qee aslber eo cooeecva-
rim ; o ootavel deoanvolviaente dee eesatel-
dadea a uperexas deetlodss tosercaMe aseeeu-
Isres, somo ssslm dss espiones eaaeea, e dea lai-
cos diversos ; a volame dss extnatndts arti-
calarec des seos longss dos aeaacos ; o com-
prmante, a groeeara e e no la val tacar vscie da
clavicala encontrada ; a grande caponare de
frontal come dos rsgmsotoe de eatroo eeeee ar-
gos de crneo, qee foram igeelsssate eoeealra-
des ; ee eeneteree aaaioaieoc dae vertebres sba-
dos, a aokraiado a dlapettcae daa daaa pav|ee
i iacas doe respedirse seos coxsoe, saoidesess
com enalta e esredltar qee o esqueleto de ajase
ee tiste periencea a aa individuo de eaxo
calme ; nao pdenlo todivlc deiaar da isstiaer
s impossibilidsde em que nao achcaos de apre-
ciar a dlsoeniese geni da eieevacio Ota oaeta, o
gio de coacevldade da fase aatailor de aacrucs.
is dimeeadee e conSgurseie t baracoa loers-
pabaaoa, o gvio do iffntiaenio dee eevtdeejea
cotyiotdes, eotao ssslm ss dlaensaes das
pase dlsmetree de pelvis, eliaealoe cis
ciaeio imprimiiis a sita nessa soaclusse o
jivsl carcter de cartess eualeataa.
c 7.a Qaa ceso esqueleto precede do aa ladi-
vidao cuj idsde poto som grsade vereeimhia-
cs ser ealsulada entre 35 e 50 caaes.
Ne deficiencia dee elementes soslsatasc qa*
prlocipilmeote eerecieiisaa semethialae Vea dee
eobre o esqueletoc solio completa da pela asta
peca do sairem com ss outns ; coleadora de >r>-
pandlce xyphelde cem o corpe do atareos, cense
nsim de sicroa eam e ceceyt a, bees astea eete
necee coocletao lobre1 ceapleta oeldeeare
doe dlseos pipbyisrles des vertebres eeceatro-
dai o, itbre o estado des u salaras des aeeee
do crsoeo >; ss menles do frontil araa per-
fiilamenle reaoidee ea soldiae ; a catara frea-
to-perlelel a el por.oea encontradas das latira
seglesl e Um Molde sio a Indi multe esprceles,
cemquanto a unlio das psesa oaiees o o easre-
vamaoto dee dase deolileeoes eeja ssais coaple-
lo. O nguado moler encontrado alvo o pos*
gssto ns su corda.
e 8.a Qaa cttt eeqoelelo dovie perteocer e
Individuo cujs estilar* aoroximida previvcl
deve ser svslleds ea 1,"711, lor raso qae esas
Ubis tinhs 0,36 e.
a 9.a Qaa eies individao serta da aa carpe
regatar, p.ii a clsvtceta enceatrsds Basta 0,14
e., o que incales que e piito ns iui parta sespe-
ror, ds am extremo clsvlcalsr s estro-, sflereea-
rta aaie oa aenec 0,32 c.; per entra, que esa
aa individao ds typo psrtagass o do atetara rs-
galsr.
10. Qee es ossos pedsncsntes s soto eeqoa--
Iste, dsspedidos tanto qusnto tal >oeelrol, de
tarro arglloee qao Iboe en saborele, pees rasa
7 ilbrae a S 00511, oa 117 onfas; a sabsr : eo
osos, qee por mullo quebrad ve nio tareas cise-
si Oca des, ee dotdclas paivsruleutae, 56 eacss ;
oieee alaaiiflcadoi 61 00511.
c 11. Qae oa ossos reaaidee pertaieeatee asa
doae esqaslelos eneootradoa na prtaeiio jadge
psttm 118 00511.
c 12. Qae finalmente, ss pecas eesees eneea-
tradas no segando sxlgo, o qao flterist asi
pirtlsalar inempte dos nossoe sretei o aasly-
ses, letlveram iodatitivelsosnte ubeasadee per
um imaemo periodo, durante scelos, pata as-
nos doai, pols que secaloa ele iMcasaqrjaj pera
redaxlr oa oesoe hsaenee s cesvdtpoes ea qasj
forera eoceotrsdoc ee nitoi qae coa todo e faa.-
dimentoec juig perteecerea e Euieio de Si.
a B para qae cnele e ledo e tempe te levreo
e preaeole salo, que mlgoido per S. M. o la-
psrsder e per todss ss pescse lesa deolgaedee.
e D. Panno II, lmperotor eoaatitaciooai e de-
feossr perpetuo do Btssll.Asgasle-daqaa Ea-
trada Meyer.Br. Aotooie Din Coelhe Netta dee
Rola.Fre Csetano do llesstoi.Tlscende de
ScpacahyDr. Joaquim Maaoel de MaceJ*.
Jeaquim Norberto du Sousu Silva.Dr. Jas II-
beira de Seate Footes.Carlos U icedo de Fi-
gasirsdo. Antonio Alvaree Pereire Ceieji.
Antelo Minos! de Mello.Meooel Ferreire Le-
gos.Felltsrdo Plnbelro do Coapeo.A. D. tfa
Psstoal.
Foi aoaeedo comaindanlo do hiele Rio ata
Contar, ultlaiaooto conitioido o ntettanide aa
Bibia, o Ia lenetls Josqaia Nelisce ds Pon-
teara Persin de Cunhi.
14
o^l.^CoartaiMtso.J
Subicripfo
Jos Msrts oa Arsujs Goaee.
Friocieee de Psuls ds Silvs Jnior.
Jos Pereirs ds Recita Psrsohot. .
Aotsnio Peielrs do Sien Bsrroe. .
Joi Marta Goaee......
Mirqssox ds Itsohaea.....
Msaesl da Coota Franco. .
Seareo A Iraieo.......
Senidor Jos Ignacio Slivelra ds
Molla..........
Dr. Aagaslo Telxelra de Frailes. .
Mejor A BlUon Juntar, engenheire
oa abofo a eitreis do torro da
-i
II II
11 1 n r\


DIARIO Dfi PHMA1IBBCO QARTA FURA i DE FEVEREIRO DE 18*3.

s
}
w
*-!
D. Pedro II. .
Frsoelsco Ttiitira
Rocha dr. Velho.
da Miranda. .
1:0001000
1:000^000
1:0003000
Foram offeretiise ao g aveno laperiol aa
ssgatntee eontribucn pstrielicis ;
D01 offlciaa stfsslivoi a addidoa do primeiro
bsUlhs da srthirla a p, ara dia da eeae sal-
dos msosslmente.
Doa empreados do inatitato doi Moninoi Ce-
01 da prlmaira alano 10 0/0 de tod*s ot vsnei-
maotoi por sipigo da am aooo; a doi da ss-
gundi claaaa o veior da am dia da aaaa ailatioa
am aada mas, por igual eepsgo da taaipo. O
director daeta eotobelesimento, alm da acon-
paohar oa ompregidos qeanta a eata donativo,
(Tereco-so pira aar empregado am qualqucr
corvino militar setivo.
Por iaiarmadio do presidente da provioeis do
Rio de Janafro.
Do bsshsrel Salaitiano Orlando da Anejo
Cot, jti mnotaipal a da orphos do tarmo
da M*rg*retlbe, a qaarta parta doa aaaa veoci-
menlos durante am anno, nao sa aiimiodo por
ino da contribuir com maia algama qaantia na
liilii da ubicrlpcao que a commtnao central
mandar promorar no dito tarmo.
Por intermedio do presidenta da S. Piulo:
Doa ampregadoa da tbeeoararia de fiaenda, a
deatma parta doa aaaa venelmontos par capaba
den anua.
Doa ampregadoa da *dmlaletro(o do eorraio
da capital, a deafma parte dot aeaa vsasimsntos
darante am anno.
Di affltlalidade do corpo policial da manici
paea permeeeotss da provineis, a dcima parte
dea aaaa aoldoi.
Doa ampregadoa da secretarla do governo de
maima provincia, a decima parta daa aaaa ven
cimaotos por aapago da am aooo.
Do cepita o Antonio Bernardo Qaartim, inspec-
tor do jerdlm publico da capital, oa Tanaimeotoa
da um anoo.
Do eapito reformado da axarciU Antonia Ri-
bairo da Eacobar, a decima parte de aaui aoldaa
por am asno.
25
Subicripgo nacional.[Continuaco
da Gabblo, qaa vai faadar umi aldeia de indios
ao manicipio do Prado, comarca de Caravelita.
Bate ncleo da povoico prometta mallo, nio 16
pala aaa paiigo, mas espetiilments pelea diepa-
ii;n doa indioa, qae j tem commuoicado com'
o dito pueblobo, a se tem erxpennado para alie
rendir entra ellas.
Com dona cootoa da rla, qaa leroa o pobre
eipacbiobo, voi-ee (andar ama colonia, que
promeUe'proepenr : com os s*ia mil contos da
verba da eolooii*r;o eatraageira nos vamos o
qaa sa tem felto. Tamas com elles attcabido as
pheaei daa aldadea allamaa, e dado maltaa fi-
lial da pao de 16 aos afl halos : no entretanto oa
noiaoa indioa ahi andan cu,-lo bruloa errantes, e
ao tem a desgree da apparecer para aerem ct'ei -
lisadot a tire da blasmarte.
Se a hiatoria de mala da trae aocalaa a meia
moatra qaa oa Iodios a qaecem aer ei*ilis*dos
pelos jeaailas e peloa aapuchinhoa, porque lhea
nio havomoa mandar jeauilaa a capacbioboe em
verde destacamentos militaraa ?
Mu tada vai aomo vai: a rotim o oosso cha-
rao gaverniliro ; e a em ei'ilise oa Iodioa oe ando
se qaer segatr a rotioa, que era mandar-lhe ma- 3,8 d.
alonarios, que, aegeodo raaa a h.alaria, ao oa
primitivos funlslores de qaasi tolas ss povoa-
c5aa da Brasil.
Publico a-ie o segando vola me das Folhas
Perdidaa, poni.i da Henriqaa Aatrao Jnnior,
que he maito tsmpo padece de ama moleatla de
pala, qaaii iocaraval. Tanto o primeiro aomo o
aegundo volama ioram aqai mallo bam recos-
doa, o elogiadoe aspacialmeota peloi Dre. Lais
Alvarea a Rapeso de AlmetJa, cejos escupios
vem em sppeoltce no flm do altima volama. O
ioalU a aimpathlco poeta o eobriobo do diitioete
tanta da ficuldide jurdica daisa cidade o Sr.
conielhalro Aatrao.
Alguns poaaoldoree deate artigo est >.limita ios
a precos que por emqaaoto nio podem ooter.
Nutrimea, porm, fundada eaperacQi de qne, ae
as antredae ferem mode.ed, aomo tm sido
das le algam tirapo, os pre$o slssucstoo algum
melhorameBto favoravel, printip.Imante aoi vi-
nbos tiotoa.
No marcado da exportacao houva poaca oatlvl-
dade. O impo'tadore de caf, 10b a impreciso
des allimoe noticias da Europa a doa Eitidos-
V i loa, tm restriogldo notavelmeote ae >
compras; os poasaidores. porm, animad 01 pelas
peqaaats estradas do interior, qae regnlaram
mata periodo apenas crea da 2,300 aaccos por
dia, procurara eaateatar oa prests ob'.idoo oaa
altlmas vandal.
Algumis noticiaa reeabidas de S. Pialo do
corno affeetada pelo bicho a solheita de aaf na
provincia.
ErTeetaarem-ee algamaa vandaa a regalarea de
nucir para o cooanmo.
No dia 16 ibriu-ae i-2M,8 e 27 l|4d. o cam-
bio sobre Londres, Brminda-aa al hoje ao se
- algirismo, com slgamaa operara a 27
A 17 cometn a f seccionar o hondn ad Bra
tilian Bank.
Cambio. Sommem oa aaqaes fichados pelo
paquete franca cGaleone :
Sabr Londrea. X 380,000 a 27 1/4 a 27 1/8
d pradomiuando o primeiro e legando alga-
' riamos.
Sobra Fraaca, 800,000 francos, sos extremos
de 318 s 353 rs.
Sobra Himbargo, 300,000 m. b. a 660 ra.
Sobre Libn e Porto regaln a tabella se-
guate
DIARIO DE PERNAMSUCO
15.0000000
IrOOOJOOO
1:0009000
1:0001000
1:0009000
1:0009000
1:0009000
1:0005000
1:000(000
1:0009000
1 00OJO00
1:000JK)00
1:0009000
corte e os
Baria da Nova Fnbargo
Santos, Irmee & Sobrlnho. ...
Joao Jea Ribetro Silv*.....
Frentico Igoatio Botelho. .
If anoel Al*aree de Aievedo.. .
Coneelhelro AlexindreMirlada Na-
riz Sarment........
Batan de Pitmgey.....; .
Late T*re ejVuerr*. .....
Jo. Luis Diaa Dinit. .
JosJeronymo Pereira de Mesquita.
Manoel Ferrelra de Agaiar. .
atoar. Filho de C.......
Conielheiro Joa Lina Vnira Cansan-
eie de Soiob.......
O Sr. director geral do crrelo da
demals empregsdos daquella rapariico sabs-
creveram com a quentia de 8529, pega eu tres
preitiqif.
O S-, contelheiro Inspector geral ds ciixs da
amorilxacosabscrsveu eom 10 0,0 dos hu or-
deoadoe ; a os demais ampregadoa daquella re-
psrtic.o, com os da sesio de lubititoigao do pa-
pel raoeda, eom 5 0,0 de aaue vencimentoa.
O Sr. Dr. JoiJTavare Bulos, jais de dlrelto
da aapltal deS. rele, sabicreveu cea* 10 0,0 de
eeui veoclmeritos por am anno, oa emqaanto
neeeiittar pata.
___O Sr*. Drs. Jos Agostioho Moreira Gaim-a-
raei. Bernarda Auguata N.acantea di Azambuja
e Thomas Joa P nt> de Serqaeira, chafes da
aesaao da aeeretaria da obras pabllcaa, sabscre-
ram pee ai a alguna empregidos daquella secre-
tarla, com a quintil de 389J981 nunsiei; e o
Sr. comelheito Padrelra,consaltar daquella re-
partido, eom 5 0(0 dos vaneimenfos qae all per-
cebe.
O Sr. Manoel Barnardea da Coiti e Silva, guar-
da livree do Sr. Biraa de Ypanema, ofTarecea-se
a cemmiaiao de iubicrl?ao ceatral para coadju-
va-la eo expediente.
A e.ciedade Casaino militar reselvea uniei-
meara, am aesembli garsl offirecer a commia-
sao de sabscricao nacional e proiacto dis sssi-
gnata-es deste mes, dispensando o sea respecti-
vo baile.
A aaeiedade demoaatra aiaira qae a mocidade
ao se entrega com atan aos prsseres qaando
aente aa neceiiidadee di patria.
A nove empresa de opera nacional deitlna
aubaartpqSova*aiepai a predacto da|>aa prlmaira
recita, qae de re ser dada no 1* da merco.
O vapor Paran, entrado aagunda-faira do
sal do imperio, apenas adiantos noticias dsi
Alagdas, cajaa dataa aso de 31 da pateado.
Da nova leitsre doe jroeae celbemoe meis sa
noticiaa, que vo boje pablicadaa ad> aa rabricea
Paila Offielal a Interior,tem as gasee sa
completa a trieda qaiuzena ultiars^';
A'cerca da Babia, remellemos os leitorea pera
a miaeira da noaao correspondente, qae vai na
parta competente.
Aleaoai bada encontramos digno de menco.
NOTICIAS COMMERCIAES E MARTIMAS.
MonUvido, 17 ejaniiro de 1863.
Cambies.Inglaterra. 41 1 2 a 42 par paso
corrente. Freoc, 83 a 81 fr. por
ansa. Genova, nominal. Rio do Ja-
neiro, 299 por ooca, nominal. Bae-
Doa-Ayre. ao par.
Divida pablica.Extglvel 40 a 41 rls., consoli-
dada 51 a 55U|0, a interne 39 e 40 por cont.
101 0/0........ vfete.
103 0/0........ a 30 diaa.
102 0/0........ s 60 a
1010/0........ i90 i
Apolicea. Negocteram-ee as garaes de 6 0/0
a 92. 91 a 90 0/0 em pequeos lotee, e es prono
cises a 88 0/0.
D icen loe.Comer va m-ee aoi ban coa a 10 0/0
Na pra;a ragalam da 16 a 10 1/ 0/0.
Metaee. Effattoarann-ao algamaa transaccoee
da onc/s da patria a 29$, 28900 e 28|800.
Exportaram-ee deada o dia 8 do sonante :
Deslino.
Ouro.
Mcala.
Brdeos........ 28.8899000
Peroembaco... 44:4509000
Montevideo____23:360|O00
liba Terceire.. 2 9009000
Total.. 99:5999000
Prata.
Moada. Bar-..
471|6U0
200J0O0
20O9OOO
c Couata qae all chegaram am facultativo o
orna grande acsbalaneia da modlcanaentoc, por
parta do govsroo.
c Soccorraa nao teem faltado, mis o mal in-
teniiieimo.
26
O engeobelro ioglaz, a qaem me refer, consta
qae calcetara a elevagao deete pa eau aobre o
nivel do mar a achara 4750 palmoi.
a Acha a eeleririo da epidemia em S. Banto o
delegado tenante Flix Justtnieno oe Albuuer-
que, qae em eeaelbeate cria* tara ai 'o lofatige-
val. Cilla' de see tratameoto o Dr. Baldaino
Gamer*.
a Orre que euceumbio e eatlmaval Sr. Fran-
cisco Taixelrs de Maaado.
o O aatregos sso aenetvels no* lagares da Bal-
ea, Papagaio, Rlaabao e ostree. Na villa declina
o mal.
F.llecea os eotermaris ds esta d* deteaco
pales 2 horas de msdrogsda do da 29 de Janeiro
paeaado.de ama mioiogitee, Mirla Jeiqelna da
Concateno, ai me-branca, viava, natural de Ca-
rea tdade 30 annoa, profiasao agrlcaltara, fllba
de Se'erioo Bnboae, a Maris Tberess da Con
ciicao, eaialura 4 sea, 6 peliagudas a am ponto,
cabillos pralos eorridoe, olbos pelos, rosto com -
prido, corpo, nariz, a bocea regularas. Bicolhlda
a arder do D-. chefe de pollcie em 16 de de-
serobro do 1862. vinda da Cataat abaalvida do
crlme de morte, qaa aa Iba impateva, tundo o
jais de direito proel lente do jury appellado da
eautenge. F.1 sepaltedeno comlterio pub leo no
meiuo die, proiedendo-ee ao eats de verifica
Cao de identiladede peaaoa pelo aablalageda de
Santo Antonio, Manoel Antonio de Jesai Ju-
ntar.
Hoja tem lugar, ao Sent Iiabel, a quinta
repreeeolecao pastoril eela compaobia da jovens,
sob s direccao do Sr. Santa Ross.
O jais da pe do primeiro dletricto da fre-
guesa da B*a Vista Thomaz Antonio Miciel Mon-
telra, d eudiencla as qu'artai o sabbados aa 3
boras da tarda em casa da sas rsaidsneia na ra
d* Itnperatrii n. 6, e qaando aaases dias forem
feriados oa aantiOcadoe, aer a andleoeis no dli
anterior, aieim coma despeaba em qaalqaer par-
te ande fdr encontrado, fim de qae o dlrelto das
psrtee cao eeSram o menor ambaric,
Mappa doa doenlee tratado* no hospital Por-
teguez no mee de Janeiro :
Existan! 34, entraran) 35, sshirem 21, atorra-
ra m 4 xia te 44.
Dos laliaiides foram : 2 de febre smsielle, 1 de
coplo palmonto, e 1 de eiyalpelo.
Moviment ala cesada detanc,ao no dia t de
fevereiro.
Exietiam......377 cteioe.
A abas
Intraram
Ixiatam .
asionaea. .
Eatrangeiroa..
Malheres. .
Kstrsngetrss .
Iicri'oa .
Escravss.....
10
"87
268
35
7
2
66
9
387
161
Hijo di o Sr. Salta loaa e pan ahina reeuaat*
asslgaatur*, sendo segando noe conaia nsta
mesm* amana a utima. seatimoe qaa esa da-
vert\men,o lal termine to cedo, e *m tart .0. aaa
qae mellaa familias, e amadorae de thiair sa
achamfra da cidade. Esperemos eom tadoi
o Sr. Santa Roes tetamenhs ds seeita^ao
tem tilo o eaa devirtimeoto taca ae menoe sai a
repelico de cada vmdaville.
C'hca.
4715600
Acr;5es.Nsgociirsm-ie as do banco do Bra-
sil a 459 a 469, a aa do Raral e Hypolhesa a
319 e 318 d premie.
Anacer. No portlo a qaa alladimea ef ic-
tesram-ss vea hi regala-oa pira o consumo : do
Diacontoe.O banco Commerciaieaipresta s 9 de Parnambaso bfaocod* 2*Yo7te de 49 e 4i3ob
e recebe a 6 por ceoto ee anno. O banco M.ua do 3* de 39600 a 398OO. de 4 e 39500 e aom*-
empreata a 12 e recebe a 8 por canto ao anno. noa a 392U0 ; do de Gotiosaiba
Na prsjs regalem de 1 a 1,4 por cento ao mez. a 39100, o da de C
-Ioglateire, 60 sb. sontos sslgsdos, 80 296UO.
sh. ditos secsoa, e 45 sh. os" fardos com 5 por Fiesoe em eer: de Pernimbuto, 1.000 saceos
canto de capa. Havre, 90 frs. coaros silgados, de Macei. 92 barricas
110 frs. ditoi seceos; e 60 frs. os fardos com 10
395OO e eom
branso de 39000
maicero ds I96OO at
por cents de capa. Minelba, 60 frs. coaros ss
gidos. 100 frs. ditas seseos, a 55 frs. os fardoa
cam 10 por cento de capa. Estados-Unidos, 1 1(4
ra. csuros ssecoo, e 9 pali. oa lardee com 5 por
canto de capa em navio eitraogeiro. Brasil, 4, i
a 6 re. 5 por cento por quintal de carne.
Rto Grandt do Sul, 18 de janro de 1863.
Ai transssgdis da praca aeguem sin serse,
sem miior entma;ao, e o geral daa com-
e 2,902 saceos ; da Co
tinutba, 19i) c.lxaa o 1,300 eaccoi ; di Campoa
1.800 caixas, 1,500 barricas e 20,000 eaccoi.
Gotamea : de Pernambato. brenee, 2* aorta
49 a 49300. 3* dita 39600 a 39800. 4a dita a lo-
men .a 3J200 a 39500; Micei. renco, 39200 .
3550O, o mescavo 1990O a 29100 ; Cjtloguibs
branee, 39 a 3#100, e mascavo, I96OO a 1&800:
deCimooe. branco, 3>200 a 39300, e maicavo,
l96O0a2J6O0.
Cune sseta Hi am deoostto 169.800 erreb
al as 1 eol*. s Maacalino. a ? 1 2
1 1 1 SU 1 -1 aa A. 00 Famioino. 0
00 ^ .LIala5^-!S
* m ( Feminino. I r S *> 1 aa. 1 aa 1
I-* 1 1 1 1 1 1 - Masculino. k,
Feminino
I
.,, ir,.,-, itm,:.--------T** a -- --.-- vw u. mm ua.uiim ios.ouu arroma,
i. fa a4'-1 P*'* poic' ^,r,,c, ,iB a<, 5.000 do Rio-Grande e 151,800 do Rio da
appireciao ao lotarior. Prate.
Cambios.-Ssscaram-ae sobre Londrea 12,470 Vede-ss s primsira (oova) de 41 a 59, e a se
ltb .1^esterlinas 1.26 e 26 1,4 ; sebrs Psris. 151 gund. (seiba) de I96OO a 3S203.
Rto de J.miro, cerca ae Ciaros.He em eer 8,000. -~^ *
Cotamoe oe limpos de'210 s 250 r*., e oe de
140:0O0J s $, 4. 4 o 3 por cento a 90 diaa.
Mo*da nacional papel. Coolki bastsots
aicaaia, e cbegiram-sea comprar a iguana qaan-
tlae al 12 per acoto da premio.
Fretee.O ultimo treta ment para couroe sil-
gedoa foi a 57 1(2 5 por cento sb., por tonelide.
Pare cinza 45 ah. pasa. Liverpool e 47 1(1 5
por canto pire o Canal.
Fretoa-se am nato de 230 toneladas para
Nova-Tork por 500 libras.
Aisucir. O de Peroembaco tem-ss ventilo
refago de 200 e 210 rs.
Fretsa. Effectaaram-se oa fr*lamentos aa-
galotes :
Para Algoi-Bay 1 barca inglesa a 50 ah.
Para BiHico l escuna dioaxarqaesi a 60 sh.
Para o Canil 1 brlgue saeco s 45 sb., o carra-
geodo em Santos 1 barca hambargeeza e 1 brl-
gue resto a 55 sb.
Droatheia 1 brlgue hemburgaex a 65 sh.
Para New-York 1 patacho ioglaz a 60 etc., 1
co
I I
Ul
Masculino.
Lo I asi
I I
.. Feminiao.

CORRESPONDENCIA DO DIARIO DE PER-
NAMBUCO.
Babia; 28 de Janeiro de 1863.
II
A qnixolada do ministro ioglex Cbilitle eaaaoa
aqu bastante Impreasao, on e o nomo do Ingles
cae aimpsthieo, como celo, que nao em pai-
te algama, grabas i arrogancia e orgulho que dia
(Ingas o cerecter dos Albos da Graa-Bretaoh*.
A aamara municipal, quegreqae i sas prover-
bie! locara de pollciar a eidvle, pereca oso
exietir, iccordou neets oicis o, e, como orgao
dos seas municipal, protsstoa aea sdheiSo e pa-
triotiamo eootra o brutal prosedlmebto do Ferre-
b'ez diplmate.
O mesno fsx a jaot dirsstora ds Asiociscao
Commeralal.
Aa reliqai a dos veteranos ds independencie
tambsm se reaatram, a, pela orgo do eea rela-
tar o famoeo poeta Monis Barrato, ele van m ao
throno imperial ama manifeitaqa > do aea asri-
solsdo patriotismo, a protestaren* consagrar alu-
da oe seai b.-a?oi elqaebradoi & prol daindepen-
dencia e dignidad* do imp*rlo, se ss circumitan-
ciis neim o exlglrem. E*ea menlfete(e vem
no Diario da Bahia de boje, e digna de offe-
reesr-se por trsnsciijQia aoa ssas leito-ei
A eslebre teitt do Bom-fim, no da 18 do cor-
tante, leve e ei .ntou coocarreacia do coaturce,
fleando a cidade qeaai dsierte : nao possivel
calculir os mllh-res de pasims, qaa para abl
cooflaem naqaelle dia, nao s de cidade, mas do
reconcavo e das povoices circam'lainhaa. '
agradavel noticiar, que no mel de tel confaea
a de lio netivel concurrencia, atrepelle de ce
valleiros e ds cirros, nao hsjs ama desordsm,
eu ama dergr. SA s tetrao palltics da provincia a maems. A
aapsde de Tarqalnio contina a derrabar aa pa-
polln pollcleaa, a a planter oatresem aea lngir.
O qae hoje toeonteativel que o Sr. S o Al-
baquerqae corve eoe inlereeees mide da liga, da qae 4 ebefe a Sr. conaeihelro
Saraiva.
Parece-me qae a eppoei^eo tem citado den-
nimede. A Nova Epocha, qae o sea orgao ge-
nuino enere am mei aem pablicar-ee ; o o Jor
nal da Baha tem moleredo maito a energa com
que aprecia vi os actos da ittu Comiedo parsreceiero choque dospatlilosne
aroxlme luc eleitorsl para a eleicao deeenedor.
Se aqu a opioair;ao parece deeanlmade, no cen-
tro oe odioa loceos sao profeodee e exiliado*, e
nao perdem esto occeoiis de elei^oes pire ss
msnlfestarem, a f sombra dallas llqaidarem ae
aaaa qacatla particulares. O systems aleitorel,
como est moajado eotre ni, nSo girsntia, mis
antas ama cilemldade.
Noticias ds villa da Barra do Rio de Coalas
dixem qae no die 21 do corrente ne lugar chame-
do Agaa BriDca, tornerem a apparecer indios, o
flexsrsm tree eajeitas que sodivam i cat* de dia-
mantea, toado ji Dexado aoteriotmeole alguai
meninos, qaa se eetsvim. a*iohsndc ao rio; am
dos quies, so eeatit-se ferde, gtitoa^ e os cebo-
cios, axcitedos pslos gritos, corrorem para apa-
nhi-Io mao, mas felixmenle foram repellidos
com tlroa, di loe pela familia dea menino*, qaa
octava prxima.
Algamas oatras psaeoee, aegulado o ribeirio
Actme, tambsm am procure de veis de diemen-
tes, internaren-ae peta torra e ae cabo de alga-
maa leguas de mstla dentro, dersm com trilhos
a rsstis. Adia.nlmdo-ss, forsm dar a am quilom-
bo de pretoa fgidos, qae sa esbe nao ter com-
xatieaeso oem com a dita villa da Barra, neos
aappem-se qae tracim com os trsbalhsdores
das mattaa daJequi, oa cea os Jabebeirosdo
centro de Camara.
Sao am grande numero, e eontam ji maitae
harneas nsseidos all, de aorta que nao se pode
ssber a qaanto tempe se acha eilabaleaida aquel-
le singular cetonia.
Acabe de sor publicada aqai orna grammatice
elementar da lingua ioglsxa pelo Dr. Amonio
Fremo ds Coila Melrellei, que a eosioa no lyceu
e n'oetros colltglos ha biatantss aanos. Oeeo
dlxer Is psimo competentes, qus o mslhor
compendio de grammatice iogleza entre oa de
raiie que j possalmoa.
O veneran lo prelado delta diosese, qse ttnba
ido so aso de lianbos pan o seu palecio da Pe-
nbl, eihio a visitar aa fregoslas de Pass e os-
tra, que fleam por abi porto.
Sigui para seo destino o espaehioho Fr. Lolx
^aantAssiui^Qo
em (rascos, o branso baixo de 4g20O a 4|400. a biiguu hamburgus e 50 ab.. e 1 patacho sueco
Ano de 49900 a 59 ; measavo a 39 a arroba. Eata a 45 sb.
fies am completa apatbia, a difBcil sna realia- Para o Rio da Piis 1 brlgae braeilelro, cerr-
cao. A carga da barca Sania ifaria Boa Sorle gando em Pernaobaco, a 10 re. f
anda nio entro, em deepaebo. Para Siotrrua i brlgue ioglaz a 60.ah.
A partida vind* da Bihie as Saudade ven- Pere S. Taomss. ordene. 1 Perca sueca s
dea-ss ne 49900 al 49700 o branca a 39 a 35200 15 sh.
o miscsvade. Um lote mascavo vindo do Rto, ____________
veodou-ss o 29600. I
Caf.Pequea exiileitcia no mercado pira
dlepr. a ultimas veudn de 99 a 9|50O a arroba.'
Xarque.A sifra vsi-ae tornando imprtente :
e ss enlradss de gsdos vso ivnltind. pro- '
(os do xarque tem declioado ; sompraram-se
varios carregameotos osste primelra qaaxeaa a
25800, 2J600, 2|550 a >5JO'J carnes escolhidss, o
15800 al 29400 magrea a deipir.liiu.
Cixsfa.Tem-ee veudo de 805 85f a pipa.'
Cioro vaicane aescos.Neete genero hoave
aj poaco deaetividale necia primelra quinuni
e compraram-ae cerca de 35 mil couros a varrer
de 210 a 215 o um Iota um poaco eeeelhldo e
em tinto puados de 218 a 220 re, por Ubre.
Ests artiga lioha baataatee couroe de relego e
aeeias houve um sbatlmeoto de 40 rs. em Ubre j
os partid* que ee locleieee 10 por cents dalles, o
de 50 a 80 rs. ssguode s importancia dosxceise.
Noe barraqaelioa alafa Oca ama existeniis jar*
ee vender de coree da 30 a 35,000 coaioa.
D.toi lgido.C mueva o erec.o de naasa ai-
tima revlsts, 130 rs. por librs. Csmprea-se ama
parlide a 135 ., deilde ama oecessidade, e
com ludo foi timtem um pouco vaatsjosa ao
comprador. Dos qaes* fabricara pseos ha pira
dispor, por estsretn sujeltoe scterlores com-
promisios.
Fem.Eotradaa regalares, a como nao boa*
vssae msioras precisse, tim-ie reelissdo de 9$
at 103500 aegundo saa qailldade.
Gorduras,ConserTaramee oa orsjoi da nos-
ss altima revteta a 49 a grexe a 59 o sebo, veo-
den1o-ea ame peqaena partida de graxe a
492OO. Fuerem-ee iraloe com 200 ra. meos ss
primatraa veodae.
Sal.Ae eotredie tem e* repetido e em bun
daocia ; nliimae vendea de 680 a 650 ri* o al
queire.
Viohos.Veodea se s esrge do Ficante
Barcellons por nao ser de Loa qas.ldade, de 190a
a 2OO9 PP.
Eotroa ana partida de 125 pipa da Marselhs,
qaa alada Sea para dispr. Vondoram-se verlos
lotes de Lisbja tinto de 2755 a 2859 a pipa.
^18^
Cambio.Sobre Leadles 26 e 26 1|4 ; sobre
I
1 Msstalino. I .. gi
I
SI
Pem.nino.

?
C*
ti
n
H
So
pa
cS
2
>
a
-.
i
2
rs
TotsL .
A limen ti doe a cuita descebes pro-
vioiieee.................
Movimente ds oafermsria de dia 3.
Tisera m baisa:
Damie Googiive Pacheco ; ayphllis.
Joo Veaaealo de Jeese Veiedes ; ivjhilis.
Goo;elo, esersvo, de Liar entina de M randa ; in
termiltente.
Tuve all ;
Meooel Joqoim Crrela.
Alexendre, eicravo, de Domingos Peraira Coali-
nbo.
OsiTLMSIO DO DI 1* DK BVBRKtaO RO CB-
sntibio publico:
Mana, Peroembaco, 3 motee, S. Jas, gutro in-
time.
Henrique Daback, Belga, 26 annas, eeltelro, Boa
Vala ; amaois.
Joao Pealo Xavier de Sallae, Pernambaco, 66
aooos, caeedo, Santo Antonio ; hepatkle egule.
Florido Lopee Ka moa, Portegal, 12 annas, loltai-
ro, Boa-Vial. ; f.bre amerella.
Franciece, Pernembaco, 8 metes, Boa-Vista ;
hydropeeie.
Francisco, Pernembuce, 8 mexee, Rscife ; con -
vals ss.
2
Vieeneie, Pernambaco, 7 snnoe, S. Jos ; ver
mes.
Ignscia Joaqaioa d'Albuquerque, Pemsm'oaco,
26 ano01, Bea-Vlata ; aypetrepale do cor*-
*o.
Manoel da Ressarreiro Araaja, Peroembnco, 22
annoa, soltiiro, Boa-Vala ; gaatro inteiite.
3
Tbeepbile Mariqbo Cavaleen, Pernambuco, 15
annoa, aolteiro, Santo Antonio ; ceogeato ce-
rebrol.
Frinciico das Chigai Oiiveirs, Peroembaco, 52
aono, caa o. Boi-Vieta ; febre anvara'.l*.
Luic, i'.rnambnto, 1 aaoe, estrevo, Bos-V'nti ;
bepitite.
Venceelo, Pernambaco, 50 canos, soltsiro, es
srevo, Boa-Viila ; eoeuriema do canes*.
Leopoldina, Pernembaco, 2 snnos, escravs, S.
Joi; snsmi.
Msnoel, At.-ics, COmr.oi, aolteiro, escravo, Santo
Antonio ; phtyiits.
Adriana Mari* da Conceicio, Pernembuce, 35 sn-
nos, soltaira, Santo Antonio ; bepettte.
Lionide Marta, Perasmboco, 23 soooi, seltiirs,
Boa-Vista; pbtyiici pulmonar.
Benedicto, Af-lc, 44 aonas, aolteiro, escavo,
Boa-Villa ; cerebriie.
Jalla, Peroembaco. 13 txexis, Bos-Vista ; gtstro
enterite.
Anos, Pernimbuc, 2 aonoi. Sanio Antonio;
coogeitio cerebrel.
COMMERCIO
Giixa Filial do Banco o
Brasil en Fermmbaco.
3 de fevereiro de 1863.
A caica Altai descont na correte eeenoea la-'
tras et o preso de 4 mezea tal* texa de 10 O/o
eo sino, e ss ds acsito da propiit c*ixs a 9 O/o
io inno.
O aeceteiio,
Joe Mmele Alvos Ferreira
Allassele
AandlsaeatededieS .
8:4549*34
atea salta
Talameieatiadee aemfakaadaa..
cam geaerec
Vela* aa sabidos cesa laxendas..
sem generas..
37
2*3
SX
a Jos Lea-
s Jacintho Soeree do
CHRONICA JUDICURlaa
Parle 370 rs. ; sobre H>mberge nomiaal ; sobre
o Rio de Janeiro de 3 e 8 per calo90 dlw,aoere
Babia Peroambeco nomiaal ; mood* necional
10 a 11 por cento.,
FreasRio de Janeiro, 300 rs. ; Babia, 400
r*. ; Poreambuce, 500 rs. ; logUtirre. couroe.
sslgsdoi, 57 1|2 5 per ceato ; e das*, 47 1,2 si*.
Rio de Janeiro, 24 de Janeiro de 1863. '
Reiiete di quinten*.
Darante o periodo cima hoave em nosso nar-
cado de lmportacao movimeaU ..R-lur em coa-
sequeocia doa fupprlmenles de d venoi ganeroi
qae eigumao cisas de secaos e molbados costu-
n.aoj fasar na comace do anno.
O atelte doce acbe-*e em pneitao piecarii,
temeodo os veodedersi maier b*ixe em virtade
da* noticise da grande eolbelta de axeitoni em
Portagel, ambara oe embarques para o noaao
porto, aegendo ee ultimas noticia, tivesssm eido
Insignificantes.
O bacdhso eet, oeiso ver, em po*ic.ao fa-
voravel, nao i por nao hevor eeiaracie de prxi-
mos sapprlmentjs, cerno por ni ar-ie em ama
s ms o que existe dlsponivel.
A beehe aorta americana, e principalmente a
de Baltimore, fei procurada a tenue alte.
A aeivaja, apessr des supprtmeuUs mala qaa
regalares qae recebamos, Dea ao boa poico,
devlde em grande perte satica > calmoea qae
etrevaeeemee.
A genebra em frasqaelras a gerretes tende a
melbor proco por nio aa esperaren) .amesias im-
portante*, e ter-is vendido no periodo s qee nos
referimos msis qae o termo regalar dos mexee
anterieres.
A manteig* ingles* a a do lelgsy, em ratio
dn eucceesivss aotiadas deate, cao tem apresen-
ledo melboriaente eeneivel nos prajoa.
Dspois de obter no principio do met melbor
sshids a rsaior valer, afroaxia o sal novsmeole
ab a pernlcloaa inflaencia de repetldee entradas
e da pesca extrsscio psra o interior.
No mercado de viohos oso boava slteraeio aen-
ii depoiito, como do qae ee 'compunhn de genere
entrada no periodo qaa panamos sai reriile.
ii ii t i i a n

REVISTA D1ARI1
Neoham iosonveoieote he n rocepc,o desno-
tac de 20J00O di caixa filial, ai quisa conttoaam
em circulato eom curso legsl c lino, ne confor-
midads da lei o. 663 de 5 de julio de 1853.
O resolhimeoto qae o'ellee ee fex, foi epenis
parcial, para o flm de redecir o numero doe que-
so achav.cu emi.tU*, nos t.rma* da lei da 21 de
agosto de 1860, em qaanto o Banco do Braeil pu-
nba-ee em soadicais de trocar em oore as sata
notas.
Emcsniequeacia dehaver eido o jais de dl-
relto di primeire vara dasls capitel, Dr. Bernar-
do Machado da Costa Doria, oomeado detembsr-
gedor da relacao de Babia, com aaeento necia, foi
aabatiluido pelo Dr. Jote Antonio d'Araa;o Frei-
tae II .'ariques no lugsr qee deixoa.
Fot recoodaxldo a Dr. Erneeto d'Aqaioo
Foaceca no lagar ds juii da orphos desta cap-
uaaNo)
Foi nomeado o Dr. Joao Maris de Monee
Navarro, Jaix muaiclpel e de orpboi do noro
termo de lpojoca, comarca do Cabo.
O Sr. cspiao Presclano de Barros A-.c'.o'.l,
foi promovido mjor commaodaote do esiae-
drao avulso n. 7 de gusrda nacional dosis pro-
vincia.
No corrate met cham-ie osieguiutei mor-
domos ds Smts Csss d* Hiiericordia incumb ios
doe differejtai estabeleiimentoe da beoeftceocis
cargo dalle :
Dr. Jos Rayman Jo da Costa Manetas, haspital
doe Lsxeroa a collegto dos orphos;
Major Jas Jsiqsim Aataoes, hospitel de Pe-
de dro II|
Josqeim da SlUa Castro, casi dos sxpostos e
collegie des orphaa.
Iloatein ebrirsm-ss es tribuosss foreosss
por ha ver m ciando ae ferias.
Foi' nomasdo lente substilato da noaaa fa-
culleda o Sr. Dr. Antelo de Menetee Vescoa
cellos-de D.umoaO.
DeGarihun levos as dataa seguales con-
eigoaado noticiaa poaco satiifsctoiiis a rsspelto
do cholera:
< 22 d* Janeiro.
. c Tem sido comiderori* o* eetregos do cho
isrs-morbaa no termo de S. Benlo, onde ae vte-
timssj excedem de 150, ioc.utndo-ae neise nli-
mero o estimsvsl cidado Antonio de Paiva Mel-
lo, pasees coteel do legar ouie exercicia n-
luencu poltica e foi subdelegado.
c Fissvs mai gravemente enfermo o S-. Fren-
tico Teixeira de Maeedo, chefe de femilie o pee-
soi gsslmeate muite coaaidetadi. O vlgerlo Rey
mundo Antonio Airas da Carvalho foi atTactado,
mes esteva melhoredo. O mejor Bento Joe Alves
nad lioha por em quinto soffrlde, e bum s**im
es membros m.is notsveis de familia dos Soi-
res:
c O delegado, tente Flix Justloleae de Al-
baqaerqua tem eido lncansavel; o prallco Olevo
Crrele Crespo, Joaqatm Alves os Silvs Valeuja,
o o reverendo vlgario all ee ha* diaiiagainda em
ecuaif a populacao, sin lo estes os mals coohecl-
dos.
< Em Csirsnte, na faxends do cidado Joo de
Birroe Corro, a epidemia tem tollo victima*, a
reepperecea ne villa do Bom Cenaeiho ; mes so-
mente ahi tem falto qaatro victlmis e dessseie
em oatroe poaloa.
c O Dr. Dearce, ]eic de direito interino de co-
marca, nao se he poapado em acudir s todos oa
pontos sffectedos, d'oode roilamam provldeaetas,
e a pooalacio v satiife.li, qae ssiei soccorros
cao falum.
24
< Aebam ss de psssegsm neets psra a villa da
S. Bsnto [em m qasdra I] Mr. J. WbttQold, co-
gen helro ; e Mr. Jimea Slocd, da lirada do fer-
ro; em pscelo de observarlo. Praticiram com o
Dr. Daart* o o delegsdo B. Pelxste, troisndo se
coapriaieDtoe e dando -ee offereelmento* por per-
te destes e do Sr. Florentmo Cy-iieoo, ati.
Ae oulicias chsgades o'aqueila villa sao de-
ssolmadOras e propiiaa para casaarem affl'.ctjo ;
oa aatregos da eoldemla eso msis senaireii nr.
tsiendss sitsi n'aqaella fregu/tla, j .Ha.
i, V
de doe dosolas existsm 145, sendo
.19 malboree slieosdos.
tsdas as enfermara estes 5 diis :
a 8, oo legando 9 i|2. do tor-
earlo 7 3.4, no quiDto 7 1 2 boras
elo r>r. Doroelle; ie 7 3,4, 7
50' 7 3,4 palo cirurgio Pinto, e s
6 de tarde pelo Dr. Villas-Boss.
Passigsiros sahidos pera os porto* do nor-
te no vapor braiil.iro Paran, Da 1* RoqaaHeo-
riqqe, Belsrmioo J. P. da Bnaco, Frsoetic* An
tonta de A. Mallo, Ulissss Pereirs Forrat a am
cajiade Temletoclee Napoleo de Moraes, D. Ar-
cbeogls Brido e ini criada, Domlogoe Launa-
no de Aievedo, G. Vistor Vicenta Sbrane, D. Ce-
malia Ambrosia Mjoii. Manoel da Costa Lima,
Dr. Jos Joaqoim de Moraes Navarro, Dr. Anto-
nio Joaqatm Busrqu* N.i >retla e am ctisdo Do
miagos F. Cutre de Meoexis, Salvador Bodri
gees da Silva.
Psssigeiros sshidos para o A-asety do hia-
to braelleiro Dotas Irmdaa. L^reg Jaitiolsno
de Souzs Lobo e Ildefonso Emldlo ds Seis
Lobo.
Paissgelros sahiea pera Bordeeax e portes
intermeaioi no vapor francs Guienne, Joo U.
Graf, Jeo Cile,lgeacioFeroindea Eiraa, Joe MI-
colo Gomaa e tua eenhora, Nathan D.. L>xare
Droyfa. Manoel Jaauario de Figuelrelo, Joo Ma-
noel Gongilree e su aoir.nh menor.
Passigeroe ahilo* >r a B.lu* no palha-
bste bneiletre Tino, Damiogos Fernsndei Grillo
o Aaguito Ceter Marqaae.
Paisigsiroi sabidos pira sArscily no biate
brislleiro Aracoty, Maooel Antonio Pinto, Joo
Delisario da Silv*. Joi Rmalho da Coat>.
Paasegelroe eniredoa do Rio de Janeiro e
portos intermedios no vepor braaiteiro Paran,
Dr. Francisco Crrela de Q**irox Birroi, D. Me-
rlo Fraoclec* de M alio Carvalho, ia fllba a udaa
crieda, Dr. Francisco de Paula Salla, Dr. A ito-
nlo de V. JI. de .-amosul, e ara escravo Edaird
P. Wileua Jnior, Aatonis B >rges Leal, Ictdor
Baodar, Antonio Diaa do Saeta, Manoel Al'as
E.. D. Auna ds Lu 11 carda sama essrivs. Ai-
pie Antren da Mette A., Augusto Alves G., Do-
mingos Alves Matbaaa, saa aenbera ama cria Ja
a ama esirsvs, Aurolime J. do A. Podra, Aa-
guato Joa Cardoso, Sabino Franco Mans, Petar
R. Farisoce, Juba llalehoo o eaa sauhor*. An-
tonio J. da S. Braga, Antonio Tdxeira Pinto a
um fllba, J. J. Oa Miranda J nior, H.rmogenes
OctevUno Alea de Flgueiito, Bento Jos Pe-
reira, Joo Puto Dameso, Joo Emidiaoo de S.
Leo, Pinta,ea i de Sait Aona e Souaa, Joa G.
Torre* o um criado, M.noel de Coet* Franco Sa-
ca t*m. D-. F.aacisse Piala P*, Miaealda S.
Leo, B. Nobeteugae, um de*eit*r do 7* bati-
Iho.
Peiiigairoe sshidos pe* o non* oo vapor bre-
sleiro Paran, D-. Coruello J. F. Proflro M-
Borgss, Antonio Joequlm de Gsmpo*. ltldoi*
ala.ia d Goncecao, U. Matbildee da Coala Re-
bello, tener.i* Aalibss Oaarl* Godtobo, Do-
mlngoa Afloaa, Tbomix ue Aquine Csrreia Ja-
olor.
aiavlmeii* la aH ,i eleora aa die
31 ae laneiro de 1863.
Tribunal da Relacao.
SESSAO EXTRAORDINARIA EM*3 DEFEVERI-
RO DE 1863.
PSBSIDBHCU INTBUIBU 00 BXU SR. DESEKSARCADOR
CASTAO SANTIAGO.
As 10 horas ds manba, preoeoieos senbore
desembargadorea Silveir*, Gitirsna, Loarenco
Santiago, Motta, Peretti o Aceioii, fallando os
Sr. daaembirgedores Ucha Gavalcanti a Geerta
proturaior da caros, tbrin-ae a aeeeo.
Paeeedoe os feitos, entregaas oa dietribaldoa
daram-se os aeguintes
JlILGAMENTOS.
Babeas- cor pus.
A Srvalo Placido Barbota dansgou-so a sol-
tara que pedio en ordem du habeas-sorpai.
Recurso commercial.
Recmete, o jeito ;
Recorrido, Paria & Compaobia.
Relator, o Sr. deaembargalor Motti ;
Sorteado*, os Srs deaembirgadores Acciali,
Leurenco Ssstisgo e Pirelti ;
Foi reformada a pronuncia pera o artigo 801.
kppellacao erime.
Appellaotes, o julio," a Loronos Francisco do
Eiplrilo Santo ;
Appollades, o jaiss e EessMo Jos Alexendre.
Relorsroe-se a seotoor;a quinto aos sppillin-
tes psra o gris mello, a o appellado i novo
juty.
O Sr. dessmbargederGuerre compirecou s 10
e mala horaa da rnanbe.
Ao meio-dia eocerroa-se a aeso.
Correspondencias
Sr. redactores.He. naste cidade algans cor-
respondentes psrs cortos jomase do Rio, qae ao
verdedelremente desenredos aa aita da mentir,
de injertar, e de calumniar 1
Dletlogue-ee eotre lados o rabitcador pire o
pertoiiee Actnalidade.
Poodo de perla a bnslitede, o deeintereese
de sues notleiee, qa* na > pistara de cbufis de
mo gosio, ha ao espirito do malvolo nelicle-
dor o propotit i bem vialvel de (erir aeus edvei-
etrios, iln la meimo com ermes ss msis des-
leaes, a lilicalss, rrevalecendo-ee de coma,
que lembrersm s eigum cao bydrophobico,
ss osle pa lesas psns*r, a asersver 1
Pole bem : eoolinuu o le meltira de profluo,
e rroa'eirar na* pigiass ds Actalidade; coot-
nue e oceuper-s de qaem delie se ao lembre,
e neo ni* otcuiee em qae lhe p*eee por diso-
te slguem veto de liso ; mee depoio nao ss
errepeod*..........
3 de fevereiro de 1863.
O eenturto de oculos.
Oeanogm ao dia 4 da faarcara.
Patacho lUliaoo Evolinemercedoriat.
Iinpurlaa^c.
Bicaoa Italiana CtaeJinc, uiodeda Geaava, eaa-
signsds a Saunders Brotbara di C, maalfeataa a
isguint* :
1.530 bsrricee fariaba de trigo, 300 caixiehoev
mas, 4 cniaa o 10 balas eom popel exat, bna-
co a da coree, 4eeixes man, 4 ditas osamete da
lfatema, 1 dita aoaee mac>de. 1 dita sorel tra-
balhuo, 1 barril flor d* lili*. 62 caix.s ladrilaaaa
qusdridoi ds mnmore.200 dilae dem ; a Ssaa-
dera Brothers g C. E A. Bario c% C.
Paquete nacional Paran, procedente das par-
toa do cal, nsoileetea eegutoie :
29 malos bertis e 23 ditos msotetge ; a Ferot-
r* & Martioe.
28 rollos famo ; a Aotonlo Laix da O'.i* ira
Ate vedo.
30 ditee dito, 10 ferdoe peono de algo lo, 18
volemos charuto ; s Palmeir ja. Be trae.
2 firJoa fem, 1 caixo cbarotoa
pollo Bougard.
1 saixao mercsdorlas
Meuoxee.
1 dito chpeos; a Maiqaee Barres & C
1 fardo ditos ; a Jsaqaias Alvos.
1 caixo ditas ; a Joe Joiquisa da Lima Bii-
lo.
3 ditos ditos ; s Frsocisse Gooeelvss Fenairs.
7 ditee cherutos ; s Manoel Joeqaia ataasae a
Silvs i Gearo.
1 dito ditos ; a Joiqaira Bernardo.das li>.
1 fardioho eitimenbo ; s Henda & Coalha.
1 caita* chiraios ; s Ltms & Cordolro.
lseixote eintico; e Antonio Cieiaetra da Geej-
v*. ,
1 volama e Fr.n iao Comee de Mattos Jaatar.
1 diioaLa+aOurra de Marcee. .
1 dito ; a Gomae & Olivsir.
1 duo ; ae Dr. Domiogea Jos Rodrigsjss.
i dito ; a Visante Joe de B.ito.
1 dito ; a Francisca Joe da Casto Araaja.
1 Jecs; a Merqaea Bairos & C
1 volama ; a]Aniooio Luis de Olivelra Ateve-
redo & 6.
1 dito e Ilaory Foreter A C.
1 dito; a Joiquim Biptiata Nogaeire.
1 dito ; e Jse Prln Tiaoaa.
2 ditas ; a Peina.tro A Beilrie.
1 calite ; a Salvador Bargas de Barras.
1 dito; a Clemente de O. H.oia*.
t gaiolia ; s Antonio Pereirs Vieoaa.
^veasbeBctori ales rvasctata ISSI
( rae a el reraaaau>lkase>
leadimeate de dia 3..... 741
a Ixiatlam.
Intraraea.
t a hirars.
txisiexa.
Hacieaaae..
Istrsngelroa
Malheres. .
Estrsngeiras.
Isersvos. .
Eeeravae ,
369
8
6
~371
pieos*.
>
a
258
86
6
2
61
8
M
Totil .
Alimantedse esasts doa cofres [rovia-
clias. :...... 161
Movimente da enfermarla do dia 1*. da fe-
vereiro.
Ti ver m beixa :
Joe Pedro da Cveta; Inletmilteute.
Loarenco G-rent; psnsrlcio.
Moi ment de cesa da detentas dadia 1* de
de fevereiro :
Existism......371 presos.
Entrsram...... 7 a
Sabio.......... 1 a
Exlstem....... 877 a
A eaber:
Nselooeea .
Estreogairos .
Melbsres ,
Eatringeirai .
Escravo*......
Kicrave .
Total........
- Alimentadas i casta dos aafiee pa*
BUCOS.... (aaiaaaaaiM.iaa.a.ai ..a........
^ntoJica iti pedido
A Salsa pariilha de liristol.
Os cliauae doe piicea trapico i.lo o laboratorio
de todaa ea oofermidades cuteoese e alcero-
sss. E' este nale, a reto porqas eets prepara-
(iao*i aeiabjage eom ama eegaridede prover-
bial, literalmente indispenssvel tanto do Brasil
otro no recto da amarice beepiohole.
As escrfula em todas ee es seas terrlvela
formas, promptsmeote eutcuabem mediante a
epplice(o deate podeross agente detereivo. As
chacas se carvem. >s srapcse deeappsrecom, as
conjanetares csstrihtlas rscobrsm sui eUitici-
dedo, ee laflimicoss e temores se dssvanscem,
os cencros se stslhsm, os tbsisios se secsm e o
rheamutismo s* alllva ?or mel da sslatlfer*
opiraco dests grare parifleedor e curativo ve-
getal, nao sspprlmlnlo mas stm sxtingaindo
completamente.
Acbs-ss vale em todsi ss lojss ds
dregis.
mamaste*
aVsadimento do dt* 3
*>r caula cas
Mo
m^w o r4*r%o
m
THEATRO DE SANTA IiABEL.
Sabbado lave lugar 00 Santa Iaabel a qairta
lecita de aselgnatara des eapeatsealos psstoris,
labiado sceae um novo vsndevllle em doasse
loa ornsdo de dioss, niis, coros.
Asas execuco pitiou ragataraenta bam.
D'entre oe ovaoi ectoroe e tomerem perte oe
Srs. Manoel Pedroso no de Eth*r, e Silvestre no
de Boas, os qoass cempreheoderem e encola
rsm mai sitlefactorlemente oe seas papis soa
gersl appliuio doi espectsdorss.
D'sntre as jovees eatrlsee qaa tomarais parte
na *xtcs D. Amella, qu* deaaapeohsram ae saia partee
de tal meoeire qaa os sipectidexes neds poupe-
rem pers dar-lhe am* provs de sss edmx-4ja,
spplsalindo- pbreoelleemeotc^aaWfer^simtMarte
a pilmeira no segaoto acto, a4r*s*gunds na asa
lia do primei a. fisTaTa atilde tratera da ep-
p'nudir i!i, ippareiealo poesics, flores, bea-
qaif, e emi eipells.
Nao polamos omittlf o nomo da joven Floren-
de, qaa exceden a espectativs, sendo tambsm
mal applaujlla
As demais desempeoharsm si suae pirtei con
meis eu meros spplsaiei ; davealo-se teda tato
ao lacanisvel xelo le Sr. Siots Rosi.
A polica tem obredo com beetente xelo e ee
lvida Je pare boa ordem, coa ledo oa platee j
se vsi sdmittlndo o mo uao de ioteiroaoer-ss
com ostrn loses spplsasos ss psstoree qemda
se sebim aantaado ae eeas ariae. Serie mai*
conveoieote qee estes applsuso fosaem rasar-
isdos para t na das litis siles.
Navio sahido no dia 31.
Bordases e portee intermediasvspsr f.secas
Guimne, commaodin'e Euout Hyppolll*.
A'odo entrado feo dia 1.
Macelo3 dtee, barca ingiet* Arequipa, de 2a2B>
toaeled'es, csplto H. Beesb. equifsgsa 8, aag-
gs aaiuaec ; veto recabar ordeoa.
Navio* sahidos no meimo da.
Behief elhebete bnei'eiro Tino, eaptlis M. I.
Peraira Maiioho, carga milho, eaoacer o fa-
xeoda).
Araeatyhiils braaiteiro Araealf. espille Jeaa
Henrliae ds Almeids, sarga siff*retea gana-
ros.
N w Yotkpatatbo smericano Palmito, capite
Daniel Qeig, sirgs asaacar.
Observica.
Seepeodeu do lemereo'pare e Rio d* Juee*e a
palecho ioglex ^maxon, cepltio Brsoseoabs, cosa
a meim'e csrgs qae troexe de Torre Nove.
Kavios entrados no dia 9.
Rio de Janeiro o pertoe toleraseiteo7 dies o 12
hores, vapor biasileiro Paran, de 8*0 tone ta-
llas, commandoote Laix Corroa de Mella.
Terra-Novs42 dlae, brigue logias BaieaWiJ*, da
212 tooeledes, espito H*ory Btrwien, auatsa-
g*m 12, cirg 2,710 barden coa banlb* ; s
Suuler* Brothers &.C.
Nao boavarem sahtdss.
Aatno* sahidos no dia S.
Portos do nortevepor bnellalro Paran, coa-
mauJante La.x Cerrle de Mella.
Liverpoolbrtgee Ingles Mar y, capUio G. Dv-
brex, carga aiaaear e algoio.
Araeatyblata bnsllairo Djui Irmoi, c*piu
Josqalm Jos di Silieire, Carga fariaba da Hi-
go e ostros genero*.
Osservoco.
Saspendee do Umareo para Mselo o b.igaa
Ingles BalclutKa, sepili BowJoa, ssa s mecas
cerge que trouxe de Te.-r -Noie.
S*eueolee (rarao Canal a barca inglesa kri-
guipa, ctpito Biuab, coa e meima cargo qaa
iroaxo de Mani.
Nao houveram enUadaa.
Decaravo^s.
Crrelo geral.
Relacao das cartas segaras viadas
sal pelo vapor fraocez iGaieiei pi-
ra os seahares abaiit declaradas.
Antonio Joa da Coila Rgo.
Bainndo Daarte Campee.
Bire de Liviemeato.
Ceriolmo Augusto de Leyot*.
Dr. Crolioo Franctsio ae Los Sontos.
Dr. Cietaoo Xivlor Peielre do B.ite.
Devid Forvaice Bailar.
Jernimo Rlselro do Soess.
Ibes Wl keoson.
Joi Ca.01 Jo de Soese Cestrs.
Faculdade de direito.
De ord.m da Exm. Sr. direatec, vicce ate aja
Camatsgib, fa;e publico que baja 4 ote aterree*
prlntlptaio si examo*. preprateme daou f*<*al-
dase, pelos de,1' goee, *a 9 horas ds m*s>b*.
' SscrajsjU^e f-ceidede de dlr.ito do Ka.it* 4
dvreverelre do 1853.Ni lm^edimeate de eecra-
*"t^io, e offlelel, Maiool Aat*eio dea Pea** a
Silvs Jaaior.
Di ordem do Exm. Sr. director. *ion*eda
Csmsrsgtbe, fajo pabltso qas at o da 8 de ar-
rate estirso aberi.e *e meirieaUs proparoioms.
a sa podero enasten laleseodeo* de despseba.
Oiets dita em dimte al o la de asreja elssa-
ns que qaiser tmirever-aa a aatriau ar-**. Ca-
var justificar pnate o Bun. Sr. direstar 01 na-
tivos qee oretarisram cajaeili acto, o 16 sem
psrrcisso su a ser admiitl-a. da eeafersoadan
com ei srligoe 9 e 10 d raga'ssaeaUo daa aa tea
p rasar lorie*. ,. _
Socretart* da facaldade d* diratt da Recite a
1e fe-eielro da 183 Ne iapaliasais do ae>-
crotirio, o offl.ial, Msnoe: Aotaala das Pascas a
Silvs Jsnlor.
usaasasai


DIARIO DE PERflAMBUCO QUARTA FElRA 4 DE FEVEREIRO DE 1863,
Conflualo vrmocUl.
Pili mm do conmino provincial avisa oa
onlribainle dot mpetu d 40 0,0 di g.t
dio i do coqueo dn fregatttta o V arree, Un
tibio, S. Liru?a da Malte t Stnto Amiro do
Jabatto : do 6 o,0 tobra i itUbiitcimaitri di
commercio >- di cldafo do Recita e cobre n
Pt!i8i deilgmo, lyeographtee, eocheine, ho-
tal*. hotaquioi, cmi He pulo e fabricu ; di I
0,0cobre cooiaitono medico eclrorgi torios Mctlitorta, di 50f obre Ceeco d. bl-
Ine,jmodee, htpjoe roepa feiti eeireoiieira,
di 1:000$ por tadi caa biDcnii, commUii'j
previlagioe, ta 500J por cada m. din coa.
minio Mm pnriUcloi, de 30QJ por ceda ama
iti, aero em-ito, compendice eaonyaece gea-
eiei>, de Seo cobre cinc de roblo, do 1009 por
ced corrector commerctei egeole de ltllei,
de 309 cobre cacee de omnieo da eeer*,
de -500 por tooeUda oe elrarcega a eetv-e
abartcc empr*gdee oo trafico da c.rg e q.i-
cari-e, de 3D9 Me ceda cerero empregado no
errado de ibeama, da 10 0(0 aobr a reada doc
terreooooct ipdo com pianito docaptm, e fl-
nalmenti o mioitj cobre ccrroc, carrosa vchl
caKn e omi Ibee perteocealea co anno flaincei -
re de 1861 1863 qae oc 3 J diae ataie determi-
nadle para ana arrecedegio a bocea do corc
prioelpiem contar do da 4 do correle mee.
Meca do i ootal.da provincial de Pernuna-
ce 3 de .te etio de 1863 O chafe da V ttcco,
Fracelaco P mira Merlina B bclro.
CousuUdo provincial
PeU mea de concllelo protoUl aa f-c po-
blieu qae o 30 do aleta maieadoc caa a co-
branza i be a do cofre do impoelode 12 por can-
to cobre oa eaiabelecimenioc de commercio em
groaio e a taino, arraasane de reeolh.r a ir chee, o '.' eamiaira do do 20 por cento de
aiaardenie do concerno dea (regaeiia dula ct
dade, e da dtt efogado, p*rteneotet ao aono
floaoceiro < geo'e 1S62 1868 a ttadera oo da
9 do correo e, e qee Acare eajeitoa re pecina
tualu o q a da urem decer pigoi.
Haiado loncalado pro'laeial da Paraambaco
3 de feccreijro de 1863 O chafo da 2* cecea
Francia.o t/caira Ma t'oi Ribeiro.
O lllob. Sr. ioipealorae tbcaeararia piovlo-
cial maoa fater tuOiiio, qae do da 4 do cor
reble por diaota pegam-ee oa ordenado jo em-
pngidoi piouacieea, vencldoe no mis de Janei-
ro prexime flndc.
Seerttrl oa tbeioararia trovinciel de Par-
nambaco 3-de feeceiro de 1863. decretarlo,
Aolonio tVrelra da Annunciigao.
Caixa filial do baLco do Bra-
sil etn Peoambuco, 30 de
Janeiro de 1863
Constando a directora da caixa filial
do banco! do Brasil em Pernambaco,
que multas passoas tem recusado rece-
ber as notas de 20#000 deste estabeleci
ment pelo facto de se ter annunciado
o recolhimento das mesmas em 186i,
manda a mestna directoria fezer publi-
co que o recolhimento a que se proce-
deu nao.foi total, mas sim parcial, afim
de reduzir o numero das que se acha-
rara em circulacao na coniormidade do
disposto no artigo 1- 2 da lei d. 1083
de 22 de agosto de 1800, em quanto o
banco do Brrsii nao se habilita va a fazer
0 troco de suas notas em ouro : pelo
que se declara que as referidas notas de
20#000 continuam em circulacao. ten do
curso legal e livre na coniormidade da
lei n, 683 de 5 de julho de 1853.
O secretario,
Jos Mamede Alves Ferueira.
Santa casa da misericor-
dia do Recife.
A Illm. jacta admiafctratlra da Suti Casa de
Miaericordla do Riaifa manda facer peblico qe
no lie 1. de feteraire prximo *iodoaro entram
de mee oc ceofaorec moriomoc mejor Joi Joa-
qalrn Anianic no hoaptal Padre II,e Joaqalm da
SiIti Caatro no collaglo dai irphaia a caa dai
azcoitoa, cobtloaaodo no h.apiial doc laaaroi e
collegto dea orphaoc o mordonu Dr. Joa Kai-
mando de Coila Meocxci.
Seerateria da Santa Casa da Misericordia de
Recite 31 da Janeiro de 1863.
F. A. Caralcanti Coaneiro.
Eccrivio.
Por eitj cabdelegacfa aa fax pablico qae ce
acham depotiladoc doas caralloe raiaoa, com ea
tros figDiee. sande am appraheaaido pela pitra-
Iha readaote, aim cendactor, a ootro remetttdo
a eate jaixo am ftitade lar aldo pegado dutraln-
do iavenraa de ama potra malbar de no no Ha-
lla ; qaem n jalgar com dlrett* ompanea. qae
procendo, lhei cero ootragaie.
.-M*1,,,,u io* *ogdoe 80 de Janeiro de
1888 O sibdelegade,
Pedre Mirla de Abra.
Cense;ho de compra n*v*e.
Teado-se de coctrtter o forrrbtimenta de nr-
vao da paJra pata co-.aumo do annal da mari-
nha o doe naviai da armada, por timpo a dicor-
rer it ofim de marro da crrante auno, edmida
ecioialbo aee pretendettac a apreeanlarim caai
propoatac em carlaa fechad ai, lo dia 5 defaie-
rero prximo, al ct 11 horai da manha, em
qae lno te affictaer.
Bala do ooatlbo de eompraa nanee 39 de ia -
neo de 1883 -~0 aicratarlo,
Alixandn odrigaei doi Aojor.
0 Illm. 8r inepactor di't&esoararla de faxenda
daata proccia manda faxir pablico s peaioii a
qaim convlir, qae'am camprimento do atiao do
minutarlo de imperio, qce Ihe foi remellldo em
orBrlo da presidencia di provincia da 23 do cor-
ren t, acba-aa abarla neata tbesoaraiia a aasig-
natara do Diaria Official, faolade na cd'te caja
pablicisao comecoa ao dia l de oatabro prxi-
mo panado, a praeo di 168000 por anno, 8JO00
por simntre 4JO0O por trlmeatr, aaodo paga
a asiigoatura na oacaaio da entrega doc primii-
ree nameroe de ceda pe iodo recpecllro.
Secretaria da tbeioeiarta di (ttioda di Per-
umbico, 28 de jicei-o de 1863,
Sentado de offitlal-malor,
Manoil Joa Pinto.
Consclho de compras navaes.
Tendo-ie do proaorar eob ai condlccea do
ealyte e coapra doa objaaloi abaixo decUradoi.
perienceotes ao maliriai da armaoi, coaclda o
coLuelbo aoi pieteodentec aprecentaram iaaa
propeetai em cirial fechadac no dia 5 de fcae-
niro prextmo al ai 11 horai da minbaa.
qae iaao ter legar.
Objectai.
800 coTidoi da baattiba para carluxo.
1 caada de 40 e 45 palmee de comprmanlo
a 9 de bocea.
150 eaaraolaa de bro.
1 cario 4e farro redonda de 3 polligadai.
1 >a>o de dte qaaarado do t 4Uaa.
1 varo do dito, dito de 4 dilu.
50 (roobaa de bro?.
200 laiifaa de dito.
8 arrobae da ltnha de berea.
8 arrooia do dita eleatroadi.
2 reemaa do papel hollendi.
00 a 0;haa de i ihiih
80 irrobu dopolrore greiif.
20 arroba a de diU fina.
200 tljoloe ioglexii.
24 toalbaa de brtm.
800 aacaoe da coodaicio.
Salaldo conMlhe de compras aifaie en 30
j mal i o da 1863.
Aimndn Rodrigaee^aaaaAnjo.
laiti Casi da Msericor
dia do Recife
A llUattiaima janta admnilraii'a da Santa
C*ee de Uiaericordta do Retia anda faxer pa-
blico qaa no eaaa aeudea, pela* 4 horas da Urde, con-
tina! praca dea reada die cana ibaixo decla-
rada!, palo tempe do am a trae anoos. i pre-
tindiniei diratn comperocer icjmpiaha4oi de
ecae flidoree, oo manido* do carta* des.'ea, o ex -
tlblrem docameatec qie proTim catar os ma-
JDOS prslendentee qaltas com a Sania Can t
seiim mm fladoiM prepriitirici.
em
8
de
Roa da Medra de Deei.
N. 22 pirttcalar e 9 pablico, am an-
dar ...........4003000
N. 33 particalar a 8 pablico, rara tor-
io* ...........3609000
lateo daa Batae.
N. 39 particular a 18 pabce 3 andares 3031000
Raa da Cadete do Raclfe.
K. 72 particalar a 30 pablico 8 andares 1 .OOOf000
Roa fo Amorlm.
N. 54 particalar a21 pablico2andaree 5009000
N. 55 particalar a 24 pablico eaaa tar-
865000
H. SS particalar a 26 pobiiee casa tir-
N........... 969000
Ra de Bargee.
M.69 particalar 21 pablico casa lar-
T"' .......lOOfOOO
Raa da Scaxili Vilhi.
79 nrticaler e 134 pablico 2 an-
"M........> 403*000
._ TraTiiaa de S. fedre.
n. 28 pirucolir a 2 publico i andar*. 603J009
u a .. ,S,, Pernamelrlm.
2- i P"eila,........476J00O
N. 2 pitttcalir.........1209000
Sitio do Porne da Cal.
\l 1rt,f1, ........851*000
n fr*Z\d* S*nU C,M d* Mlaerieordle de
Recife, 30 de ]meire de 1863.
O lacriae,
r. A. CiTilcantl Ceaieairo.
THEATRO
DE
s
anta Isabel
Grande t variado espeetacilo pastoril
sob a aiRBcgao no artista
^4^S2fIOt*,ik<^ra.CiS3^a
QUARTA FEIRA, 4 D8 FEVEREIRO DE 1863.
5.a e penltima recitada assigna tur a.
Lago qae S. Eic. o Sr. praildaote da piovin-
cia ae digi.ar comparecer na tribuna, a ortbeetra,
dirigida palo aaae dliliacto profanar P*dro N.
Baptiat-, da; cxecifio a ama da mi oi'ii bri
Ihantas oavertarai, no fim di qcal tablr & ca-
na, o v. a le illa paatorll de grande eapeatacalo,
ornado do aria, cdroi diniaa. am doaa actoa.
Neite vaadetiue toma ni parle lodis ae pasto-
ral, e entre ellaa mala ae italloguam pelas aaa*
la* aa Sra*. DD. Affio;ia. M.ria C. Cilla, Dao-
lloda R.ia, Florencia, Muia B.plala, Aona, Claa-
dlna a Loarenja. O papel da velba Ralbar lera
deaampeobado pelo Sr. Padrozo, o de Boo* pelo
Sr. Sll*ilr.
N* fim do segando acto ixicaUr-ie-hi ums
axcallent* contra-dcnir.
Trmloar o espectculo com o toro da des-
edlla.
O ilhetei desde ji icham-se a cenia ne ea-
crtptoilo do trtaatro, am n o do bi.heliro do
mcimo, o Sr. Francicco Sacramento.
mm G0HIPAM..4
DK
New-York e Lumde
DIRECTOR GERAL THOMAZ LENTON.
DirecUr eqaeatra W. W. Ntcbol*
Maturo do cire* A. Luandc Sr.
Palbaco Albino da Coila a Soasa.
Wreelor da msica inqtlo total.
A manba tara logar am magnifico a brillan-
te Mpectacalo em beneficio da joren Clarlnda
La ande.
A jean CUrioda aproveit* e occaiiio para
agradecer ao* aeaa patiictee deata capital a coa
ralln prie?aa pira com ella, a da noro pede a
meima protcego neili occtilo de sea bene-
ficie,
Avisos martimo*.
f ira o Porto e Lisboa
sigac Tligam cem mal* poficcl breridada 1
barca porta.ana cDcspiqaa II, cipito Minul
Lopai Cuarta, por tar parto da cirga prempta :
qaem oa meim qaisor carregar oa ir da paiai-
gem. pere e qae tem excalleotee comniode*. tra-
ta le com Perreire 4 Loareiro, se t'avena da
Uidrode Bcoen. 10.
commeadat, pasaagalree o dlnbeiro o (rete, at o 1
da da anida a* 2 hora* : eeciiplorio ne Forte
de Mi (toe ti. 1.
Para o Rio Grande do Sul pelo
Rio de Janeiro.
Segaa breremante e barca nacional Lacra,
recebe cerga e pamgcirce para ambo* o* porto* :
trata-, com Bailar & Olivelro, na roa da Cdale
do Recife n. 12.
COMIHMIIV PERWMBtCWA
DB
10 &SBU riMifilDCilU
B
?avega5scosleittni|i)f
Macei e escalas.
Um dos Teperee de eomaeobia seguir par*
01 porto* indicado* 00 dia 5 da ferereiro prxi-
mo a* 5 hora* da tarde.
Recebe carga at dia 4 ao molo dia. En-
commenda*. paeeageiro* dinhelro e frote ate
o dia da aahid? ee 1 her*: eecripterie ae Forte
de Mattio.n. 1.____________________________
MEA
o Porto
pretende gair com molla brevidaat* o teliiro e
bem oabecldo brigue porlagaax Mello I, a-
pitao Antonia 6one*le* da Silra, tan parte de
eco carregamelo proa pto : para o reato qae lhi
falta, trata-a* com os aeaa cooaigoattrioe Anto-
nio Laixde OlWaira Axecedo & C no aaa ae-
ariptorie raa da Cras o. 1
=?-
isboa
O valeiro o bem eoohecido brigae pertagaii
Coacei;io de Mariis, espito Ignacio Joa de
Olireir, pretende cegair com maila brevidad*,
tem parta de **a cerrenamenlo prometo : para o
recto qae Ibe falta, trate-ae com ee mb* coniig-
aatarloe Antonio Lola d* OlWeirc Axerado & C,
rat>ie* iiciiptorio raa da Cras a. 1.
GOMPANHIA PERN'AMBL'CANA
DB
Htvegacao costeira a v? por
Para Fernando deNoronha
O vapor Mamanguape, commaniante Lobato,
eegair para Fernando de Noronha ne dia 10 de
(avarairo 1111 horaa da manha.
Recebe carga at 9, eocommaodaa, paasageiros
coioheiro afrete al o lio cabida la 9 hora*.
Eaariptoiio do Porta do Mattoi n. 1.
COIPASHIA BRASIU1RA
DI
Dos portas do norte esperado al o dia 7
di (everetro o vapor nacional Apa, commandao-
te o primeiro lente Alcanforedo, o qualdepoii
di demora doeostume seguir para os portos do
sol.
Desde ji recebem-ee pcasageiree e engeia-se
1 carga qoco reper poder condecir a qaaideT*-
r ar cmbcrcidi ne dia da aaa ahogada, *n-
iommeoJa* dinheire a frete at e dia da chi-
ta **2 beraa: agni* ro da Cros n. 1 -
erifUri* de Antenie Lais de Oliroira Axeridi
& C.
Para o Porto
Tal aahlr brevemente a mallo valora bina
portagatxa Lima I, capito M. J. de Sanl'An-
na, para carga a paia.Rairoa tnla-ae com 01
eoniigoitartei Camlho & Ncgaelre, na ra do
Apollo o. 20 oa com o cipito na praoci.
Lei loes
lia lojt de ferngens.
LOTER
Sabbado 14 de ferereiro prximo, se
extrahira' a sexta parte da primeira
lotera da Santa Casa da Misericordia,
no consistorio da igreja de N. S. do Ro-
sario de S. A ntonio.
Os btlhetes e meios btlhetet acham-se
a venda na respectiva thesouraria ra
do Crespo n. 15, e as casas commis-
sionadas ra da Imperstriz n. 44 loja
do Sr. Pimentel, praca da Indepen-
dencia n. 22 loja do Sr.* Soares Pinhei-
ro, ra DireiU n. 3 botica do Sr. Cha-
gas, e ra da Cadeia n. 45, loja do Sr.
Porto.
Os premios de 5:000# ate lOflserao
pagos urna hora depois da extraccao e
os outros no dia seguinte, depois da
distribuidlo das listas.
O thesoureir
Antonio Jos Rodrigues de Souza.
Um malato c6r de canalla, boa atatara,
idadedalfia 18 annoi, ton* diotii, tem urna
rerna mili groita qae oatra na qail leve ama
chega, tem rariaacicatricecde chicutepeloeham-
broi S u i poaco apagadaa, o dita eicravo fuglo
de em de eaa aanhor em din de mx de oata-
bro do enganbo S. Tborx, cita na comarca de
Parto Calvo perteoceote a Thea de Senna Ban
dalra de Mello : por Iaao roga-ae a todaa aa aa-
torldrdei peltclieee ccplUeede campe, a capta-
ra do dito eicravo : roga-ie a qaam e pagar le-
ve o ra Direlta o. 119, que uri gaoiroiamen-
te recompemado ; o eicravo cbama-ee Balmiro,
e ba laipiltai de indir trabilhandi na atada'
de (erro.
4tten NSc se dava aeoiarar a pao* algami *m
caen juita, o qae nio aciota^e com aaa a
nbore legiatud* rea qae nio Muia, qae alam
de tarem lie ieaaiua par le:em (canqaeato taaa
(alenda* a am iodivldao, ca* cogaeme ta- *.-
meihanc* em o daqealla anta qae lambida
qaando ir*r*j,*o legando dit o pablite, ao-
torado pele lal luaividoo, em cooce^uenca de
dtreraee gaucroe qe ao* metmor r*m ______^__________O Themeiee.
O Sri. Joi Antonio LOM Jenior, Joi
Joaqeini de Lima. Prancelina Ca neio Lacerda,
taante Joa Areliao da Silra JaC|a, Micoel
de Soexa Lia Janlor, Mioeal di Slln Nivea
Ciailobo. tanbim a t'.nl.dt. di dirigir loja
da raa do Creci n. 17 negocio da *ia* int-
ranei.
Atso.
Otgaota Pinto far alko a raqaarloiento do
admloiairado; da maaaa fallida de Morena d
Codicaira a psr daapacbo do I ltu. Sr. Dr. jais
eepo'i.l do commcrcio, da loja da firng#i da
roa Nova n. 38. e algamaa pecaa da a
lia a de am relogio de algtbetr, bene
centee a referida masaa : aa 11 hora do
ma mencionado na referido loja. _
OaSE
As 10 horas em ponto.
O agente Pinto levar pele terceira c ultima
ves i le;o e ermacio da loja di sobrado da raa
Nora n. 26, **i*iod* do bato maior offert*
obildt; e 10 hora* de dia cima mencionado na
referida lo}.
L.
Leilo
DB
63 ca xas com sa bao branco
O gente Almeida far leilo de 63 ciixu com
nbio-krinco maricano de maito boa qaalida-
de, por conta a rio o de qaem |prtiocer, hafe
4 de favereiro e 11 horca de dia no armaxim
do S'. Ame*, confronte a alfmiig*. |
O Sr*. atciooisii* ;d* Companbia Vigilante
de rebeqae, *io convidedoe a reoaiiem ae oo
di* 7 do corrente a 11 hora* da manha m *n
do*Sr. Benry Forster 4 C, raa do Trapiche,
para Ihe* i*r pridote o re*pee oroeadar-ae a alel<;od> dirtelari. O earenle.
F. E. Borge._____________________
urativopei^spil^piu-j
lis (Has.
HYDRO>ESIi;
Tent 70 anno* de iial*. miii ou mono, ha
8 meiea qae ful atacado de hydropeei* ; eatav*
lado inthi'o, tando dencoro;oaOo da mlnha
exiitencie, por ter aido tratado m va por va-
rio* medlcoe reconi aa plala* do Sr. Car!oa Pe-
dro A'chicioo, com tre* man de tratimai. t,
reatataUcl me completamente.
S. Pealo 4 dejaaiiro de 1859.Fraacisco An-
tonio da Brilo.
Correa ondela e depositario
119 iui do Paita 119.
Rie de Janeiro
Deposito na botica do Sr. Joa A'exmire Ri-
belro. raa do Quelmado i. 15, Perncnibaoo.
de ame mobilis, um piano, jarroe para floree, 2
raloglee 4 candleirM de gax, 6 pare* da iitictu,
2 a p pared oree, 1 mece de jantar, gearda-loece.
1 mexa dooicriptorie, 3 eatantee para livra, 2
gardaa-roap, 1 (ni francas, 1 lacador, lava-
torio, meiis, cadetra*. marqaexa*. 2 cama di
ferro, 14 bilbie pira go, 9 qairlfnhi* nova,
dlfarenie* p*;* do berro rldrado, a maitoi
oalroa objeUoi qae aitaro ao exime de* con-
carranter.
Quinta-feira 5 de ferereiro
O igeote Pinto far leilo doa objeeioe cime
menclonadoa exiateatea no aobrado o andar ter-
reo di raa doi Pfre n. 31 {BOi-Viat), d*venao
tar principio aa 10 hora* *m ponto de dia iima
meuclonada.
LEILO
d'cma scolhida colleccae de modernis gravan*
ioRlen* do* mal* elabre* aitlit** cerno eejem,
E. Laodecer, F.Teylar, R. AoedellHroiog so,
Abedon, Taed, Cooatable, F. Slone. Ward, ir
C Eaillak*. etc., etc.
Terca-feira. 10 do corrente.
O egeole Pinto tere leilo por coate naco de
qaom pertencer em lote* footad* do* cmpr
dore, d'nm* grande cotleccio ee fina* eitampa-
icglaiaa qaaeete*t*ro expo*ta* o exime doa
preteodentee ne veipere a dia do leilo, no ar-
mazaa) da raa da Crac n. 42.
O leilo principiai aa 10 horaa do dia cima
mincionido.
Avsos diversos
Nategaco coiteira a vapor
Parahiba, Natal, Macio, Aracaty,
Ceara', e Acaracu',
Um doa vaporea d* eompanhia aagair para
o portee do norte at o Acaracu no dia 7 de
.evereiro prximo e 5 baree de Urde.
Reicb carga n o i ti a o Balo da : aa-J
AVISO
IKIOBILIAS
POR PRBCO BARATO
33 Roa da Crozes 33.
Antonio Ferreira Leal, tendo resolv-
do retirar-se desta provincia, est de-
terminado a acabar- com todas as obras
de marcineria de que se compde o seu
armazem de trastes, constando de mo-
biliasde Jacaranda e amarello, as quaes
vende por toa oreep, attenta a brevi-
dade com que pi^nde retirar-se, nao
Ihe dar lempo a vende las por seu justo
valor.
O abaixo assigoado administrador
da massa faltda da Moreira & Codeceira,
pede aos devedores dos msenos que te-
nham ^abondade de vir ou mandar sa-
tisfazer seus debito!, do contrario o a-
baixo assignado se veri forrado a usar
dos meios que a lei Ihe faculta. Os
devedores podem dirigirse a ra da
Cruz, n. 5 i, ou a' ra do Cobuga',
n. 1 B.
Jos Alves da Silva GuimarSes.
Aluga-se o pequeo sobrado de
um andar e soto do hoco do Caluhouce,
n. 5, atraz da ra Nova, com coma
modos para pequea familia : na ra
Nova, n. II. ,
O Dr. Antonio de Vasconcelos
Menezes de Orummond, con.inua no ex
ercieiode sua prcsiao de advogado,
para o que pode ser procurado todos os
dias uteis, das lOhoras da manha at
as 3 horas da tarde no leu escriptorio,
na ra do Imperador n. 43, primeiro
andar ; era destas horas, e para casos
urgentes em seu domicilio, na ra da
Aurora, n. 26.
mmmmmmmKmmmm
O abaixo iiigoido, profisier di cons- )
Imrco nirai.liceoclido pilo govirm di SI
piovinele, meatre de eataletro com o aea
e*tab*leeitiento ne roa No* d* Sta Ri-
to, offerece-ie ee cemmercie, e quam
qalxar cooatrair qaa*aqaov embarcacoea
tanto a vapor como a panno, e para eotre-
rioe, canoae etc. : o* pr<>t* dente* pod*m
dlrtgir-i* ao cea alaleire, oo lagar ci-
ma, oa em ene de eaa reaidenci*. na roa
do Nogair* n. 7.
Joi Eli** Michado Frer.
mmmmmm^mmmmu
Companhia FeruMmbQCtna.
De ordem do conselho de direr^io, convido e*
Sr*. cth)nilapar*e reeuirem ea attembla
geni no aillo d Aoci(io Cemm*rcil,no dia
9 do corrente ao meto di, per eitlsrem hi-
tara do|reltoiio e eleieo da directora.
Pernambaco 8 de reveieiro de 1863
_____________ O gerenteP. P. Borge*
A*oiedde qee gyrev* oa prac* ae Baha
ob a Arme da Wilaon Scott 4 C, na do Rio de
Jmiiro sb a firma de Sol li.lt & C, a na de
Peroimbtco aob a fiema da Scett Wiaon C.;
da qaal faxiam orte oe eoeiee duarO Pailaw
WileoD, David Coooer Scett, Edmand Sykae Hett
Eiward Pellw Wilso* Janlor, qae Alexander
Pellaw Wilienacha-ee aiilga-elmeote ditioivida
o* di* 31 d deiembro de 1862, rolirindo-ie dol-
a e do ommeralo o ocio David Coeper Sio.l
neindo a llqaidieao da meama loiiedede a carg
doa autree apciee, qee aontloaaro eom 0 iea-
mo negocio, na Babia loba firma da Wl con Hell
4 C. no Rio de J netre aeb a flima de H. 11 Wil-
tori C. a am Pernambaco ios a firma da Wilaon
ot Iltll.
Elaird Wilioo.
C. Coeper Scott.
EJmaod Sykeallatt.
Edaerrt |Pellav Wiiion Janior.
A. P. W.laao.
Alaja-aa am moleqee ae 16 tnoo* : ne ra
do* f>trtyrloe n. 2, egq do eodtr.
O aDelxo aeeigoado ic'ei.liOca ao reip.ita-
vel pebllco qae tem aa parlar mi*a derrilld* ao
fogo para calafetar, e grente e egoraofa da-
rage de qaehaer obra qee c.melle for felte, e
praco o maie barato qee poi.irel: o raa de
Saate Therece jento eaaa e v. ti.
Aula particalar.
De?e o dia 12 de Janeiro prximo panado ee
a rcaiia para menina*, da loe 0.relia, .brido d>
um anJar n. 16. Nuil ae paniianile, meio lenaionieti, e extemee ;
e a*Mgara-i* telo o deavele e a meioi lolltHa-
de oo animo da* malerli, qn fixam a completa
Jaeico do oma nnher.
Mm terceiM do Gttma
Pele-se a qaem competir qae victo leher-ie
vincravel ordam terceira oo Carne concillada
com o aaa revereodo pali provio lal, teoba a
b-sdede demeadar a|ager e mata rigedora, afim
deat tei lempa de tratar da prodatao de t'iom-
ph ; acto eate a maii locante doa paeeoe do Se
nhor, a do qaal noa echan oa prvadoehanuuo
tempe.Um irmao.
SOCIEDADE
DAA
ARTES 3IECII.4MCAS E LIRER4ES
DE
Petn%mbueo.
De ortim di Illor. Sr. dlreitir faco iiian'e aoa
aeiiborea ocioc e a qam convier, qae ae ichim
aaertai ee mstiialaa dae dlffreot< dltiiplioe*
em ac **io reidi*. 0* qae qalserem matri-
colar, dirijam a a can d Sr. aairetirio. n raa
da C'lca.'a o. 3.
Sala doa liabalho* da lodadad* 8 di favereiro
de 1863.O secretario,
A. B. Perreir Barro.
Atten?o.
Prcia-aede orne ama pan rtfi de puta la-
mn- : a tratar ni ra Aagaite r. 110. Na n-.ii
ma m viole e mi can n* Panto doi Cirva-
Iho*.
A qaem qaixer reotar a le, eicre*r a can-
tar. eo.n-.e 7 hor. 8 da no te, a* rao
d Mj*d*. ton n. 18 ne Recita.
A O Dr. Coime de S Perene contiene e
rendir na ra da Cre n. 53, primeiro e
(agaado andar, oade pode er precarado
8 pira o exarcicto de aoa prena>ae medi-
d)k a, a cao aeperialidade cebra oaegaiate
S 1* Moleatiit da ilbo*.
W 2 Ditta de pello.
3a Dilu doe orgea gcnito-arloariae.
jasa, Em na iicr'ptorto ee doenloe ero
J examtmdoa n ordem de in entrada.
P correcindo o trabalho peloe doenta da
| olhos
D,,4 co-aoltaa todoe ee dlea, da* 6 i$
W 10 horas da manha, mano* no domin-
go.
a. Pritlcar tod* a qaalqaer operaci*
7 qe jalgar cooveniente para o prompto
rat*b(taclaenl .ce tear doeot..
Feitor.
Precice-te de am eltar pare am litio parta do
preca qae loteada de plinticio, qae aoja dtligeo-
te e activo no eervico : a fallar na rea Urce Koaario p. 31, bolle. paje
Alage-ee ama prata qea abe ceeer be a
I xer vaitidoc de seohora a menino, a toda qa-
lidade de ceitora, veiti ama nohcn, erva Bao*
ama mee e todocoa airaojoi vr a engommar : n raa do Hacplclo o. 46.
Merie da Cooceicj* Cede a Viri**im t-
ri-e pata Eorop.
O padre Joao Joi da Coate Bibalre, eebe-
itato da* nli da lailm deca eliade, abre eaa
al* particalar no di* S de favereiro, no pata o ato
Carmo n. 16.
Alge-ea a ai molqa* aeo por caaoodo
prego ; na ruad Cole'eita o. 1.
Preciaa-ie da am hon*m traba|ba*or pera
m ailio de capm ; na loja do Can i o o. 7.
Aluguel de criado
Alngt-te am criado parta mei lrlelige-te o
activo : qaem o qaiier dirjje-** ao priaelpta 4a
raa do H e. Uta, cobrado da am andar o. 82
com naitae da ferro o lado.
O ab>ixo icifgoado ectaotifiea ao raapeitavel
i nblico e piincipalment ioi enhorco cala tata,
qae tem epeiiar met* pin calafetar, e grente
a eeaurence e darar,ao de qaaljaer obre qee caca
elle for fette ; o prego o maie barato qee peo-
livel; na roa de Santa Tnercxa n. 20.
SALSAFAREILHA
All
Pretiit-ta de cmi >mi para can de peqaeni
fea.Uia : na raa de Qaaimado n. 28. primeiro
andar.
Ama
Praciia-ie alagar ama acerara qae alba f.xar
o lervtgo tatemo de ma aea de fimiita : n ma
Aegaata o. 96. ____________
2:000,000 rs%
Piaiiec-ie de 2.O0OJ com bypotbecc n'a-n ai
to maito paite deata pr.ca : na roa doa Miilv-
lio b. 84._____________*___________ J
Qaem preclear da am Portugeei para copel
te oo ootro qeclqoer eervtgo. por prega maito
commodo, dirije-se a raa da Crax o. 47, nio
andar.
Fac-aa tiente c todo qea tlverem argaa
para Micet qae a bircsgi Patrio I i*ga* pa-
r o dito potte, j tm pirte do sea c> rrigimen-
to ; para o reato e pamgaire*. dirljam-ie ce r-
nrmem de cara* ucee o. 3, ni raa da Priia, ea
ni italtnbi o mestra Pedro Barros di Silv.
O redoras de Jo.qawu Vicente tlarqae*
qaalrtm dirigtr-i* cna ea rae de Impertirla
n. 23 a eeteader-** cem o n ulher do miemo ne
da 5 do correte ama beta da tarde a negocia
de eaa lnierei*._______
Joe de Medetraa Barbote, oldito portn-
gaai, retira-a per* a Babia.
Ordem terceira de S Fraacis
co do Recife.
Tendo da ser exporte i viste doa fiis a solem-
ne procUio do Ctnxe ne tarde do die 18 do cor
rente, a qail tem ca trtntiter a ra egoioUc :
rae do Imperador, prage de Pedr II, Qeeirrado.
Lirrameni, Diretta, pateo do Terge, trive* di
raa do G, rae Aagaita, Hert*. Ditio do Cr-
mo, emboa do meme. Flore*, Nova, Cabac,
Independencia, C-ase, S Franciic* ao raceih-r-
; rgeme*, po tanta, ao* aoocoi chtrlcaimoi
lrmai aea cambareiimenlo, eo para maie
abtllhantar e acto, cerno poriciim cemprlrtm o
determinido no irt. 208 doa adtate.
Antonio Manoel c.'Aamp;ao.
Secretarlo. ______
Preciea a da m eixeiro que lenhi preli-
a c efi fiador a aa cendacta : ni padaria da raa
Direlta 84.
DE BRISTOL
As curas milagrosas de
E)SCROIWI*M8y
TTXarOEm /VIS,
< 11 \fi\S ARTIGAS,
EIFEBMIDiDES SYPHIUTICaS,
Erysipelas, Rheumatioiaa*,
Nevralgias, Escorbuto,
etc., etc., etc.,
qu tem grangeado e dado o alto re-
nome
Salsaparrilha de Bristol
por todas partes do universo, o to
smente devidas
TJnica Legitima e Original
SALSAPAERILHA DE BRISTOL,
PREPARADA KXCLCSIVAMONTK POB
LAXM \\ & KEIP DE NOTA TORK,
Mediante a receita do Dr. C. C. Brittol.
A' venda as boticas de Caors di Bar-
boza, ra da Cruz, e Joo da C. Bravo &
C, ra da Madre de Dos.
Um preUtior de lottracco prlmirta, cej
moraitdade prava cem o ioeoaieetavei tettema-
nho do Exm. Sr. decembirgedor e depetedo D .
Alvar* B. Uchdi Citalcantl, da qaem leccienoa
oe peqmenoe (de am e cetro eexo}; oti.ee-ie
per* o me*m* am, m qeal ir lager. Haren-
do menina, io* (ahora pele endnar a cocer,
borer, tabyrtatho, o a faxr flre. O pretenden
te annaneie.
Prcncltco Mcrqaoe Nano*. aoMlto porte
geex, mUii-o para o Bio ds Jaailra,
. ~Z offe"cce-ee ama ama para ceatnhar, na rae
do Bom Jaece cae Crioalae n. 19.
O abaixo uiigoado cornija' a todo* oa cc-
ludaotee da racaldeda de direlta, qee ao acha-
ram preaentec netta idade, a raenirem-** no
dta 5 do correo te. pela* 10 borac da manha na
caa da rae da ImpereuU n. 43, primeiro andar,
para delibtraiem aebre qaal deve aar e ea pro-
cedimenlo, na eiencie doa oaire* iei collegei
relctivcxente e em voto de adheto ao goreroo
do pan. pela mentira digna cem qea nab re-
aolver a qaaito ate ti da entre o meimo gorer- i
no a o pler,ipt lecclario ingle.
Recife 4 de ferereiro de 1863.
_________Relmendo C Velante.
O tenva do jaiy a'*u capital, Jeaqnim
rranciMO do Peala Eiiaves Clmente, entrn em
exercUio do cargo no dia 8 do correte, vic-
to ter ceeieso o ea impedlmeato, a poda aer
procurado ne ea cortarlo raa do Oaaimido
obrado n. 36.
Historia do Brasil em seis vo-
1 uaies
Aa peame qae tem iiiigaido pira a hitleiie
do Brtail, fage o favor de maoder baacar, cem o
reapeclivo dinhoiro, oa raa Noa n. 22, at o Ci
10 do correte, ieto qee ee tem da mandar es
qae flecrem para a Rio deJaneiro.
Aliga- urna negra para o atrvio de ee
>*aattar ne ra cem taooleir* : a tratar na roa
atuFtoJ^ai. O
Alega *e e prin eiro ander e toja da eaaa da
roa oa Imporatrlc c. 43, orna boa caae na raa d<
Alegrie : e tratar na raa do Imperador o. (7, se-
gando ndr.
Gisa com sitio
Alaga-** ama bella cisi na Capa ig, inmuta
do Gaptbartaa, am am pefeeno aillo ledo mara-
do, com porto no fondo do meamo pare a ea
irada, caotendedite cea 2aal, 6 qaittai, cor-
rido cacimba, cochelra a qaaitae para criidoa : a fal-
lar cooajoi Hara Ser, na liba doa Seto, na
do Seco fljjfi,_________. ____________
Preciea-ie a ame ama de lene ; na rae da
Seniale Velh* n. 136, cegando *edir.
?m o diverliaieato cir
nivalesco.
Alagam-a* riqaiaimoa demta* a cbioeta, de
velledo fino, nobrexae a varboUse, pretee a de
divertid coreo, precentcmeote acabado de tetar
per mediitt trincaxe ; ne ni do -rea; o n. 10.
Preetee-ee da em catxeiro oe 12 a 14 aa-
ne* para padaria. qae eaibe lar, aecrever a contar:
qaem eeitver oecte ctrcemilanci, dilije ce a raa
Imperial o. 51.
Ama.
Precise ee da ama ama pin cu de data pea-
*<>' ; n rea de Amorlm n. 25, primeiro ander.
Ama.
Precies ae do ama aoa pera cexinhar en-
Kommir para ama peno* : ne rae da Scnsala
Velbe o. gr?, peder i.
Nesta typographia precisase fal-
lar ao Sr. Salustiano Cynaco de Souza.
. Bailar & Olivoira da
Pori.
eeaie a raga
Haneei Lopee de Sl'vt, cabillo pait.ga X,
ratira-e pera a corte do Rio de Jeaetro.
Practea-ie da ama ame pera coito tur eaa
ii di ripis olleiro : oe raa do Qeeiaicd* o.
4.loj..
Coniprag
Compra- ama negra qae eiiba bem ce-
xcr, aortir em venido e io*ar, aiila come aaa
preto bem coxioheiro e co.eiro : ae roe de Cras
n. 1, eertptarta de Antonio Lata C'Oilveira Axe-
vedo & C.
Cercpri-ie oma negrinha de idade de 5 a *
nno, bonita flgara a eedie : aa na da Penbe
n. 1. Kgando ander._______________
Compra a eare e prtli ea ebree ve tee :
ne prege de Indepcnlencie o. 22, Iota de U -
lhete.
< oaDp*?m-see8c a vos
Sllvine Gailherasa do Barrea coapra aea re
de mbec ee nxee : na raa do Imperador a. 79,
ercelro andar.
Compra-** pelo prego aea a* poder ajeaiar
toda qaalqaer perge de itaocar : te araietaa
janta a edigio da Eccad*, de Cu-ralbo & Iraiao.
Vendas.

Aten^o.
Vende-ce a Ubeoa da raa de Reogei o. 22
proprta pere am prtaetpieate, P*r t*r poajeoo taat-
do e aitar bem efregaesada par* Urra : qeoo*
a pretender dtrlje-ee e nteama para Ira tar.
Vende-ae am *rence cae Ce eob-ade ceea
aolee, na ra de S. Beato em Ollod, foi nata
bem comtraid, loca 40 palmo* de frente, bee
proprto*. gnoda qetalal marede, lire e duiax
baregeda de quclqeer onue, Um malta boa lela,
a maito freece : qaem e preleoetar deixe
lypogripbia enderezo pata er preearafo.
/
ieclaia maito boa de 640 800 r.. ana apartar
2JI60. cel o melhor qee he e 300 r. e 2S50,
qaeijoe frco 2J600. errox e 100 r. a liten,
loacieho e 400 re., macee do tomate a 640 a li-
bre, iteertaae a 640, do caroeabe e 400 e 3*).
exeiteme 6103 o icrril, viob* e L'eeee o e
* 400 r. viaigre a 200 re. axeita doce o 140, o
der-a;.Ho a 810, fel.e no'o a 640 a eate. o
d* mtlho a erros a 200 n.. lijolee pira llaapir
lacee a 160.- no araateaa da eeire.i, losa oo>
Paris* n, 14, ^


DIARIO DE PERNAMBliCO QUARTA FEIRA 4 DE FEVEREIRO DE 1863.
IO-LARGO DO CARMO-9
rande sonimento de
LU
molhados
viodos de conla prepria
Por menos 10 a 20 por ceito t?o que
em outr* qualquer parte.
UiP
km u:m
ftUJL & cu
30
Tendem em eu arnsazem os me'.hores gneros que
vem o mercado e sbaixo traascreveoa a tabella de *eus oc-
tiuei prcjs, gara atiricio-fe a mperior qu*lidde e praco,
obrigaacio-se os meemos a aceitar qualquer genero que nao
agrade a qualquer frtguez.
s
Manttiga iogleza d primaira qualidade manda-
da vir de encommenda espeaial a 800 rs. a
libra, e era barril ter batimento.
I lem em potes de 4 a 18 libras, mnito fina e
propria para doanlc a 800 rs. e o pote sepa-
rado.
Garrafes cora 5 garrafas -de vinho do Porto do
Alto Douro a 2*240 cora o garrafo, a6ao-
ca-se que nasie genero o melhor que veio
ao mercado.
I lem com 5 garrafas de vinho Figueira muito
superior e mais proprio para a nossa estacao
por ser mais fresco a 29400.
Manieiga fraocara chegada pelo ultimo navio e
muito nova a 580 rs. a libra e 560 rs. em
barril ou meio.
1 Jera de porco refinada e muito alva a 400 rs.
a libra e 360 is. em barril.
Queijos Qaraenjos chegados neste ultimo vapor
89,
dem sois'o muito fresco a 640 rs. a libra.
dem londrino de superior qualidade a lfOOO a
libra;
dem prato deste ultimo vapor
Cha hysson o mais superior a
afianca-se ser igual ao que
demos a 3f e 3*200.
dem menos supeiior a 240O,
libra.
dem preto muito fino, que sempre se venden a
29 a libia.
t
P resanto portugus ehegado ltimamente de ca-
sa part.cular a 480 rs. a libra e 400 rs. sen-
do inteiro, que lem de 6 a 12 libras cada
um.
Idam ingles para fiambre de multo boa qualida
de a 500 rs. e tarabita se vende a libra a
660 rs.
Garrafes com 5 garrafas de superior vinho de
Lisboa a 29200 cada um.
de Lisboa o
Sonimento completo de sobrecasacos de panno a 159, 189, 30 e 359, casacas muito
asl*
m S TS e
- A 5 O N


SCeBo

es * a.-o -0*5 S S O o ..
a
e-3 m f33 O <: *> S 2 & u S
&S 2 2 "S
*


? S *S^ o
V 50 ~> 53
_ S z
t- co
? _, -e cov
S 2 'i~ 3 5 ff a o
D* S 3 | TS


c^ c* _"
9CCC
o a g B
=3
ep Cs
S-iS" 2. ** c 5 ^ 5s - B3
2' i -* 2 I
c en
cj rt
1 O O s

00 rs. albra.
00 rs, a liba,
rmente ven-
9 e11600
sem ser hespinhol a 200 rs, a
dem com 5 garrafas de vinagre
mais superior a 1*200.
dem menos superior a 960 rs. cada um.
Vinhos generosos vindos do Porto engarrafados
das seguinies marcas: Genuino, Poto fino,
Nctar, Duque do Porto, Feiloria, Velho sec-
co, Csaraisso, Made'ua superior oulros a
19 agarrafa e 10* a caixa com urna duzia.
Vinho Bordeaux das melhores marcas Margaux,
Si. Julien Medoc e S. Eslephee oulros a 70
rs. a garrafa e 8* a caixa com urna duzia.
Cognac verdadeiro inglez dos, melhores fabrican-
tes a 800 rs. a garrafa e 9* a duzia.
Marrasquino de Zara.m frascos grandes a 800
rs. cada um-.""
LicdTWrthncezes muito finos das seguintes mar-
cas Anizele de Bordeaux, Plaizer des dames,
crarae de Noyou, Eau de veede dantzic, cre-
ma de menlhe, Huile de Venus. Parfait a-
rcour, Curasao de Hollando, Eau d'or a 19
a garrafa e 109 a cana com 1 duz'a.
Passas mu:to novas e de carnada a 500 rs. a
libra e 89 a caia com 1 arroba, ha caixas,
meias e juartos.
Arneixas franeezas em frascos de vidro de 1 lj2
libra e de 3 a 4 libras a 19400 e 3* cada
um a 1* a libra.
Marmelada imperial dos melhores conservemos
de Lisboa a 6 Ors. a libra, em laias de de-
ferentes lmannos e lacradas ermelicamente.
Frutas em ca'da de todas as qualidades em latas
muito bem enfeiladas a 50t rs. cada urna.
Ervilhas franeezas e portuguesas muito novas a
640 rs. a lata.
Bohchinha de soda de especial encommenda mui-
to nova em latas grandes a 19500 cada urna.
dem de sode e araruta muito superior em latas
de 2 a 3 libras a lf40O cada urna.
B{*~tos inglezes de diversasqualidades em latas
' S19400 cada urna.
Bolachinha iogleza a mais nova que se pode deso-
jar a 59400 a bairici de 1 arroba e 320 rs.
a libra.
Verdadeira farinha de maiarana a 320 rs. a libra
e em por;o ter abalimento.
Farinha de Maranhao muito alva e nova a 160 rs.
a libra.
Azefre francez clarificado a 800 rs. a garrafa e
9*000 a caixa com 1 duzia.
Conservas inglezas dos mehores fabiicantes
Mixed Pickles, ceblas simples, e outras a
800 rs. o frasco e 9*000 a caixa com 1
duzia,
Vasos rugieres vastos de 4 a 16 libras muito pro-
prios para deposito de doce, manteiga ou outro
qualquer liquido de 110.0 a 39000 cada
um.
Sal rer ado em vasos inglezes de 4 a 16 libras
de 19280 a 39500 cada um.
Genebra italiana ou espirito de nebrina para uso
medicinal em frascos grandes a l*5u0 cada
um.
Genebra de laranja encllente bebida em frascos
grandes a lSouO cada um.
Gomma para engomar muito fina e alva a 80 rs.
a libra e 2*4(0 a aroba
Sag e cevadinha muito novas a 200 e 280 rs.
a libra.
Arroz da India, Java e Maranhao a 3*090 a ar-
rota do melhor, e 100 rs. a libra.
Ca' do Rio de 1.a e 2.' qualdade a 89too e
89500 a arroba, e I;0 e 300 rs. a libra do
melhor.
Batatas novas a 19000 o gigo e 50 rs. a libra.
Sabo verdideiro bespanhol que raras vezes vem
ao nosso mercado a 320 rs. a libra, e em caixa
ter abalimento.
dem branco
libra,
dem amarello raassa desuperiores qualidade.
Graixa em latas muito nova a 120 rs. a lata e
1*400 a duzia.
Peixe em Utas muito novosvel, pescada.carvina,
salmom e outras qualidides preparados de es-
cabexe e segundo a arte de cozinha de 1*400
a 29000 a Uta.
Amendoas con'eitalas c'e diversas core a 640 rs.
a libra.
Painco a 140 rs. e 4*000 a arroba.
Papel greve pautado e liso a 3*800 a resma.
Genebra de Hollanda em botijas de coma a 460
rs. cada urna.
Frasqueiras com 12 frascos de superior genebra
de Holanda a 6*500 a frasqueira e 600 rs.
o frasco.
Vinhos em pipa Lisboa," Porlo, Figueira das
melhores marcas a 8*5A0 a caada do melhor,
e em porcao ter abatimenlo.
Vinho velho chamico em barril muito proprio
para sobremesa, por ser muito cla>o e macio
a 640 rs. a garrafa e 5*000 a caada.
Vinho branco o mais superior que possivel nes-
te genero a 560 rs. a garrafa a 4*000 a ca-
ada.
Vinagre puro de Lisboa a 200 rs. a garrafa e
l*4< 0 acanada.
Azeite doce de Lisboa em barril e muito fino
a 640 rs. a garrafa, e em porcao ter abati-
menlo.
ARMA2IM DI KHWLHAIg)
Largo do Livrsmento ns 38 e 38 A.
Defronte da grade da Igreja.
Desde que nesta provincia o propietario do BALIZA abri as portas doseu grande arma-
bem feins a 25*, 239, 30* e 359, palelots acasacados de panno preto de 16 at 25*, ditos de sem, e chamou a attencao publica para os seus gneros, por precos tao razoaveis que impossitel
casemira de cor a 159, 189 e 20*, paletots taceos de panno e casemira d 8* al 14*. ditos seria achar-se por menos em outra qualquer parte, que recebeu vida e cresceu a mais calculada
saceos de alpaca, marin ela de 49 i 6*, sobre de alpaca e merino de 7* at 10*, calcas pre- guerra, ondeos invejosos tomando a dianleira pregaran por loda parle onde quizeram ouvi les
tas de casimira de 9p a 14*, ditas de cor de 7* at 1#*, roupas para menino de tolos os ta- a impossibilidade do Baliza cumprir a sua palavra. Porra mais de cinco mezes ja sao deconi-
manhos, grande sonimento de roupas de brim, como sejam : calcas, paletots e colletes. sorti- dos do mais constante fallalorio sem que ao m-mos toque so Baliza urna s dessas bailas de ner-
mento de colletes pretos da metim, casemira e velludo de 4* a 9*, ditos para casamento a 5* e 69, digto, dos taes bravos de nova especie.
paletots braceos de bramante a 4*e 59, calcas brancas muito finas a 5*, e um g'ande ortirren- i No commercio, ninguem ignora, da-se a mercadoria por menos preco, a quem muito
lo de fazendas finas e modernas, completo so timen lo de casemiras inglezas para homem, menino compra e paga de p oraplo. Assira pois saibam lodos que o grande segredo post ero movimen-
e senbora, ceroulasde 1 nho e algodo, ebapos de ;ol de seda, luvasde teda de Jovin para ho- to no armazem do B.liza pa>a servir muito bem aos seus fregueses nao est em illudi los com
raem e senhora. Temos urna grande fabrica de alfaiate, onde recebemos encomraeneas de grandes promessas que s se manifestara as columnas deste jornal Compra-se na razo da cifra que
obras, que para uso est sendo administrada por um hbil mestre de semelhanle arte a um pessoal se vende e paga-se de prompto por que se vende a dinheiro. Sigam os maldizentes este syswma
de mais de cincoenta obreiros escoltados, portanto exteutamos qualquer obra com promptido e pratico do Baliza, por que s elle nao pode abastecer as necessidades da provincia.
mais barata do que em outra qualquer casa.
mam
ROU
mmm
A FEITA
Nascido no seculo XIXo Baliza, ama de lodo o coracao o progresso e com elle a H-
berdade do commercio que sem competencia na verdade urna verdadeira calamidade; maa come
isso nao quer dizer que nao deplora a existencia dessas casas onde com a libra de botara na ba-
lanfa se vende ao povo gato por lebre, e se desacredita a aquelles que nao sao capazos d'outro lano.
Assim rois o respeitavel publico convidado a vir tua do Livramento n. 38 A com-
prar os gneros pelos precos e qualidades annunciados, na certeza de que saberemos como al
agora cumprir a nossa palavra d honra tantas veres'promeltida. *^
AMEIXAS franceas em latas da 8 a 3 li-
bras a 2*400.
AMENDOAS de easea mola aUO rs. a libra.
Ameixas em latas de 1 1,2 libra a 1*4"0.
ALPISTE a 160 ra. a libra.
ARROS da Java de 100 rs. a libra em arrota
2*800.
Idam do Maranhao a 100 rs. a libra, arroba
a 3*890.
dem da India a 80 rs a libra, arroba a 2*.
iinceittli dii Militares.
Nee grande armazem de roupas feilas ba tudo quanlo tendente a roupas feitas, tudo
por precos muelo modificados como de sen costum'. sobrecasacas e ca-acas de panno fino a 25*,
28*, 309 e 359, paletots do mesmo panno a 14*, 16*, 18* e a 209, ditos sacas de casemira
de cor a 79, 89, 9*, 10*, 129, e 14*, ditos sobres de 16* a 189, ditos de alpaca de cordao a
89, ditos de merino de cordao de 199 a 149 calcas de casemiras de tr e prelas a 59, 6*, 79,
89, 99( e i 0*, colletes das mesmas fazendas a 3|5t0, 4*. e 59. ditos de brim da cor e b-ancos
a 29, *9509 e 39. calcas de brim branco de 49 a 59, ditas de brim de cor a 2*&00, 39,
39500 e 49, ditas de merino le cordao a 49, 5*, e a 6*. paletots saceos de alpaca pre'.o de
39500 a 4*, ditos de brim de cor e branco a 2950, 39, 49 e 59 ditos de alpaca branco a
69, ditos de palha de seda a 8*, camisas e ce-odas de linbo e de bramante, chapeos de todas as
qualidades, ronpa de todas as qualidades para menino, assim como temos um grande sort ment
de fazendas escolhidas de todas as qualidades tanto de panno como de casemira e brins para man-
darinos apromptar qualquer encommenda que nos for incumbida, o que para e la fim temos urna
grande offic'na de alfaiate com operaiios, dirigida por um mestre francez o Sr. Carlos Laurete,
tres contramest es dirigidos pelo mesmo, cada um destes com sua especialidade, dous cortando
calcas e um colletes, e o Sr Laurent cortando obras grandes de todas as qualidades.
Esta grande officina pela sua perfeicao e promptido nada deixa a desejar.
Lboa a 600 ra. a lata da libia, e a 1920C a
de 2 libras.
N ABKASQUINO de Zara a 890 res e frasee.
MASSAS para sopa, aletria a talharim da >u-
perior qualidade a 240 rs. a libia, e em cai-
xa de 26 lib as por 59.
I em em caixas muito finas, representando di-
versas bal has, ele. a 59 a eaixa.
dem de tomate a 640 rs. a libra, veode-se de
iea quarta para cima.
dem da Ind'ia a 69 ra. a libra arroba 1*8C0. MOL10S inglezes dea fabricantes Perrina, e
Idam com easea a 160 rs. a cuia, em sacco 201 outroa por 40 rs. o 19 a garrafa,
euias 2*500. PERAS SECCAS a 400 rs. a libra,'
AZETTONAS NOVAS a 1*000 a ancoreta, e mmmjlJJmnjmi
a garrafa a 300 l PHOSPHOBOS do gas a 200 rs. a duna .
AZEITE doee refinado a 800 rs. a garufa.' *" e*ixt-
dem idam em barril a 640 rs. a garrafa. PRESUNTOS americano 100 rs. a libra.
Idam de earrapato a 320 rs. a garrafa, em ea-. PALITOS para cenes macos etm 20 Baci-
nada se fari abatimenlo. naos, a 160 rs, o maco.
BOLAXINH AS americanas a 280 rs. i libra. dem ademeom flor a 240 ri. o maco com*
em barrica 59500, qnalidade especial. macinhet.
BISCOUTOSingieres em latas de 2 a 3 libras dem em caixinhas com 2,000 palitos, a 280
em latas 4 a 5 libras por
de 31 a 40 libras por
por 1*400.
Idam para luncfc
2*200.
BATATAS em gigos
1*500.
Batatas em caixas de 4 arrobas por 49.
Idea am caixas de 2 arrobas por 2*590.
CAFE am eareco da diversas qualidades a 249,
180 e 310 rs. a dibra, e em arroba e saceos
se fai grande differanca.
CHA' parola, qualidade esta qne raras vezas
vem ao nosso mareado a 39000 a libra.
Idam uxim a 29800 a libra,
dem hysson a 2|600 a libra:
dem sofinvel a 29200 a libra.
Idam dem a 2*.
dem do Rio a 5 i 00, 19500 e 19600 a libra
Idam preto muito superior a 2* rs. a libra,
dem idam menos superior de 1*400 a 19600
a libra, eem porcao ser por menes.
CHOCOLATE bespachol a de Lisboa, suisso
e francez da qualidades muito superiores d
a 729, 810, 19 e 19200 a libra.
Mostarda da ingleza preparada em potes muito
nova a 600 rs. cada um.
Mlhos inglezes de todas as qualidades e das me-
lhores mareas a 690 rs. cada urna garrafinaa.
Sal refinado em frascos de vidro de di>ersos|mo-
dellos a 400 rs. cada um, s o ratco vale o
dinheiro, lambem ba solt a 100 rs a libra.
Champanhe das mais acreditadas marcas, 1I00
a garrafa, e 18*000 o gigo, com 1 duda.
Charutos da Bahia dos melhores fabricantes de
S. Flix das marcas seguintes: Varetas Bran-
dro, Suspiros, Avaneiros, YpWangos, Gua-
cyraba, Mississipe, Emilios, Begalos, Flor
do norte, Regala Imperial e Flor das malas,
Ganabaras, Lanceros, Flor do rio, Distra-
jo dos jovens, Flor imperial, e outras de
29000, 2C500, 29800, 39200, 89800,
490OO e 49500 a caixa, ha meias e inteiras.
Vellas espermacet superiores a 640, 680 e
720 ra. a libra, distas ultimas lem urna libra
completa.
dem de carnauba e composico a 320, 360
e 4oo rs. a libra e 10*500 e 11*500 a ar-
roba.
Azeilonas novas do Porlo e Lisboa a 1*000 a an-
coreta do Porto e 1*600 as de Lis'oa esas
ul i mas, raras vezes vem.ao nosso mercado
pe>a sua boa qualidade.
Cebollas a 19000 o molho e 800 rs, o cento.
Grao de bico muito novo a 19 rs. a libra.
Cominho e ervadoce muito novo a 400 is. a li-
bra de ervadoce e 800 rs. a de cominho.
Pimenta do reino a 400 rs. a libra e em arroba
ter aba ti ment.
Palitos de dente, lt> ados, em macos com 20 rna-
cinhos a 200 rs. cada um.
dem em caixinhas muito bem enfeitados a 320
rs. cada urna.
Massa de tomate em latas de 600 a 700 rs. ca-
da urna.
Tijol o francez para limpar fatas a 180 rs. ca-
da um.
Palitos do gas a 20 rs a caixinha e 29300 a
groza.
Massas para sopa muito novas talharim macarrao
e aletria a 480 rs. a libra.
Chocolate portuguez, bespanhol, francez e suisso
das melhores qualidades a 1*000 a libra.
Doce da casca da goiaba a 800 rs, e 19 o cai-
xo,
Sevada nova a 140 rs. a libra a 49 a arroba.
Enxof-e a 100 rs. a 1 bra e 39 a arroba.
Se veja das malhores marcas de 4:> a 5500 a
dusia e 500 rs. a garrafa.
Peixe saval ea barril a 120 rs. a posta.
Sard nha de Sanies do fabricante Basset a 330
rs. a lata.
Toucinho de Lisb-a novo a 400 rs. a libra, e
em arroba tari abalimento.
BU

ISPERMOR
ss>.
BU*
IMPEBADOR
J. VIGJNES
Os piaas desta amtiga fabrica sao neje assax eonhaeidos, para qaa teja aaesesario insist
tabre a sua superioridada, vattagenso garantas que offereeea aos coa pudores, qmalidadas astas
ieaontestaveia qne alias lea definitivamente aonqaistado sobre lodos os qaa tetnappareeido n'asti
sraea. ; pouuindo. em laclado a machinisao que obedeeea todas as voatides e caprichos das
pianistas, sem innta faltar por seram fabricados de jQ V-**t e tr se feito ltimamente melho
lamentos impertantissimos para e clima, deste pas; quasraTli vezes sao Melodiosas o flan tedas, a
per iste auto agradavais aos ouvidos dos apreciadoras.
Faiom-se eonforae s eneamendas, taito n'esta fabrica como na do Sr. Blondal de Pars,
socio correspondan ta del. Vigiles, ea cuja capital foram aempra premiados ea todas as expo-
sicoes.
No aesmo estabelieiaento sa acha seapre ua expWndido e variado sortiaento de usicas
dos.melborts compositoras da Europa, assim como haraonieos a pianos harmnicos, send* tudo
vendido por precos muie rasoavais.____________________
rs. a eaixinha,
PEIXE de Li.-boa, Inglaterra,e America prepa-
rado, conforme a a-te de cozinha. dea quali-
dades safio, linguado, pargo, salmao. lagof-
tim e outras de 2 a 3 Libras, de 19300 a
19490 rs.
QUEIJO prato ehegado no ultimo vapor a 000
rs. a libra,
dem fiamango do ultimo vapor a 29800.
SABDINHAS e Rutea a 160 ra. a taiinba.
Sardinhas em tnicas a 640 rs. o cento.
SERVEJA das marcas Tenente, Cobhnha, Ca-
vallinho, Victoria a ottraa de 39, 4g, 19
e 59800 a dnzia.
SEVAD1NHA de Franca a 160 rs. a libra.
SAG' a 280 rs. a libra.
SABO massas da melhor qualidade a 120,
.60, 180 e 200 rs. a libra.
SAL refinado em boies de vidro coa rolda do
mamo, a OOU is., o boiao vale o dinnet.o.
dem em potes de leuca a 509 rs. c pot.a
Tainba das Alagoas a 120 r. cada urna.
CHARUTOS da Bahia dos melhores fabricantesUvurriMi-in 1;.,. .- -- -_, ..1
. o a .. i ,/,/, a> a.iBA >. iULlCliitJ Qo Lisboa com mauee mete nal-
l I J*LS5^A ?*500, _? mo muito novo a 400 rs. a libra.
39500, 49, 49509, 59e 79 da expos.cao. tAm---------;.,nA mtm ttrB., aoa ,iikf,f
CEBLAS at9o molho e 800 rs. e cento.
CONSERVAS inglesas a 890 rs. o frasee.
Conservas francesas a 500 rs. o frasco.
COGNAC inglez a600 rs. a garrafa, em cana-
da a 49.
Idam engarrafado a 999 rs. a garrafa.
CHAMPAGNE propriedade do conde de Thor,
preparado expresamente para o gabinete de S.
M
dem americano com
magnifico adubo para feijoada por ter qet>
xadas e coste!las.
TUOLOS para limpar facas a 160 rs.
VASSOURAS americanas da grande duracac e
muito lindas a 849 rs. cada nma.
VELAS stearinas a f 40 rs. o maee
dem dem a 600 rs.
,rep..ao exprasfameni. par. o gawna. a. 0. 4oQ ,br.
I. o Imperador dos Fr.ncezes. cuslando cada Buenos-Ayres em cixinha. com 16 li-
eoeom 12 garrafas ou 24 meias a 109- """ j -..-. __
cigo eom 12 garrafas uu
dem do fabricana Portel A Fagot a 89 o gigo. .b'"' ldn Por hbu
DOCES em calda (da divaras frnctss) vindo da'. "br* 2SL__ ian
d...m-.i -- 1.... -..:... s_- __a&4._ He a 69 a eaixa e ea
Carnaval, i
Mascaras. S
&' ehegado loja francesa da raa Nova 9
n. 11, qaa fot da Gadaall, o maiora mata _,
completo aortimanto da ma caras qac J
(9 at boje lam vindo a aita aldada. Por- W
dk tanto a aaohoras logistas oa qaalqaar A
h pessoa do matto qae qoisarom aoittr de ^
O variado airtimanto ea lodaa 01 ganaros w
a9 dirigir- a asta loja qae aaro aervidoa @
par praeea oa mal baratoa qua poaaaa ga
encentrar. Na meama loja tambam toa J
(gp barbas poaticaa. 9
kq pura balii 100 rs.
8 no vigilnt,
At qae cbogoe grand aartircento de i ca pira
sa lazar baldea palo batato proco de 100 is. a va-
ra, oa doco com 45 varos a 49 : s no vigilante,
raa doCaapo n.7.
Batatas alia arroba.
No armizam do Aouaa dofroote da allandagt.
Batatas doce.
No araaiam e Anne dafronta da altondega
Venda aa ama taberna alteada ao largo da
Px doa Afogadoa n. 11, com ofendo do 300 a
4009, aluga-so jaotaetaale o aobradioho por
cima da acama, cajo ilagiel de eme e aatra
commodo: o tratar na mesa caaa, ea oa raa
Nojs-'a Santa Rita, ribaira do peixe c. 19, ar-
maseis.
Portugel ea latas muito bem acondiciona-
das a 500 rs. a 'ata.
ERVILHAS da Lisboa a franeezas a 640 rs. a
lata.
ESTRAIT da absinth em garrafas muito gran-
des a 19200 a garrafa dos fabricantes Bi-
chare & Muller e Eduard Pernode.
FARINHA de trigo daame'hores meras a 129,
140 e 160 rs. a libra.
dem do Maranhao a 160 rs. libra.
PIGOS muito superiores a 200 rs. a libra.
Figos em caixinhas muito bem enfeiladas, pro*
prias para mimo por 19400.
GENEBRA inglesa da marca Gato (encommen-
da especial a U209 a garra a.
GRAIXA em toioes a 240 rs.
Graixa em latas a 19-50 a duzia ea 120 rs. a
lata.
GBaO de bico a 100 s, a libra.
GOMMA exeellente do Araaaty, a 80 a libra.
dem soSrivel a 40 a libra.
dem muito especial, verdadeiro producto de
araruta a 3 to rs. a libra
KIRSCH WASSER de Richard Muller,
bebida esta de um sabor magnifico ea vasas
esquisius a 19500.
MANTEIGA ioglesiirjrfeitameote flor a 720
rs. a lthr* ^-^(Iero, e existe sempre em
-^-ntn a 15 banis aterios, afim de
^3fn*r eatisfeser a exigeneia do respoitavel
publico,
dem de segunda qualidade a 640 rs. a libra.
Idam de tereeira dem de 4tO a 909 rs. a libra.
Idam fraocesa a 560 rs. a libra de primaira
qualidade e em berril a 540 rs.
dem de porco em latas de 10 libras por 39409
dem idem em berril a 9(0 rs. a libra.
MARMELADA dos milhcres fabricantes de
360 e 400 rtr. s
libra, eem arroba a lf9 a 119, existe uro
ceposito de 50 a 109 r$ data genere, afim do
satis'azer eom pontualidade qualquer pedido.
VINHOS engarrafados, vindo parte dalla co
eonta propria, como sejam Madeira Secta.
Cambas. Cbamisso, Malvezio, Careavaloe.
Porto valho, a outros a 800 ra., 19090.a
19209 a garrafa.
dem Lagrimas do Douro, este precioio nctar
raras vezes vem ao nesso aereado, ende-e
ea garrafas brancas teodo nellae o notse do
autor em alto relee no proprio vidro; previ-
ne-se aos apreciadores que neste goc-cro c
boje grande falsiSca$o. O propiieUrio do Pi-
usa nao manda litographar etiquetes eem
e-tes e outros titulos e vinhos finos pera pre-
gar em garrafas atesadas de soflrivei Lisboa,
ou figueira adocado, para Iludir aos fragu-
te" como fazem alguns annonciantes.
VINHO do Porto engarrafado decomisado
ALIZ/. qualidade esta ja bem con becada a
640 rs. a garrafa.
dem lagrimea do Tejo em pipa, vindo de ea-
eommenda, qualidade mu para a qual chamo
a attencao do publico afiiO rs. a garrafa.
LICORES inglezes e franeezes ios me'hore* fa-, Idem de Lisboa. ^gBira a 169090 a ancor
bricantea a 300, 500 e 8 0 rsj g*7afa?v\ TJl^rl c*n,d,, ,K
l^era de Porto em garrafes de 4'5 garrofas,
qualidade especial a 29800.
dem menos superior de 4 a 5 garrafas a 1920O
Idam em pipa do Baliza ou do Lagrimas de
Tejo e outros a 59000 a e dem de diversos paizes a 320 400 480 560 a
garrafa quam deixari de beber vinho muito
sofrivel por 320 rs. a garrafa,
dem Bordeaux da diversas martas de 649 e
800 ;s. a garrafa.
VINAG1I de Lisboa am garrafOes de 4 e mete
a 5 garrafas por 1200,
ll ii T i i ai n nDtttftlWVMl lililIIII QUARTA FHBA 4 DB FBVEREIRO DE 1863.
BARATO
80 NO
PROGRESTSU
. Joaquim los Gomes deSouza,
U toa das Cruzes 36
Oleo de mer-
chant.
o
Btmadio infalllvel pira corar tedao ai molea-
tiu de caTalloa, aaaim oxtaroaa como interna!,
cantinaa-ta a randcr aoc prejot da 29560 o frai-
co inteiro. 1|280 o malo dito, e 640 o qaarlo da
dito : na trivetat do armaxem do gax, armaxam
da bola amaralla.________
AGENCIA
DA
Fundido Lew-loor.
Boa da Senzalla Lo va n. 4 2
Nesu estabelecimento continua a ha ver um
completo sortimaoto de moendas e meias moen-
das para engtnho, machinas de vapor e taizas
de ferro batido a coado de todos os tamanhos
para ditos.
cal de Liaboa
em biarla grandoa o chogada altlmameaU : na
raidoTri picha, armaiom o, 9.
Balrrode Santo Antonio.
O proprieurio do nauito acreditado armazem denominado Progreisirta, lando sempre
em vista fazartad0 o que for postira!, para bam servir aos saus frejuetes, tam deliberado ven-
der os seus ja h^ ecakecidos ganaros da primeira qualidada pelos procos abaixo mencionado!, a
amanea as pess0ag que mandaMm comp-ar por seas criados ou .rayos, sarem to beta sarfidos
como Tin lo passoalminta. encirraga-se de aviar qualquer eneommonda, aiuda mesmo contando
ODjecios nao proprios desle estabelecimento. O meimo pele aos sentares que mandare oomprar
'mc^I*?* ,a?0r ** mMldarein d'08' qualquer objecto que nio agradar, devendo os
5mL-1" j w ur t0d* 'tUo$l com os S9ttS portadores, fazando-lhes ver que s no armazem
rrogress d raa <*s Cruzas n. 36, 4 que se vendem os melhores ganaros por mais barato pre-
50, porque atJts aujus Tezal olvilamsa e vio a outra parte aonde os servara da maneira a des-
agradar ait, tjtabeieiaaento.
meiX S francezas em frascos de 3*000 a 21760 o a 1* a libra.
dem em Uuid# 61bras t lJooo1 libri e 5f500 a Uta
Aoieildoafieonfeiudaj a 600 r. a libra.
a.ucui de casca moie mul0 n0as a 240 rs. a libra,
Af *"0a de java e M,ranho a 100 rs. a libra a 26800 a arroba.
I dein da India 29400 a arroba e 80 rs. a libra.
Aieit Ollas da Lisboa muo novas, e pretas a 19300 a ancorla.
1 filll do porto> verdes e pretas, a lfOOO a ancoreta.
Azeite doce rafinado do mais superor a 760 n a |arrafa
^em de barril muito claro, a 640 rs.
111) tifa S, ou biscoutos inglezes em ia'as de todas as quilidada a 19300.
ena ptra lunch ^ ^ #m IaUs ^ 4 Hbras U)jadj| ^ 2^ 100>
ottatas m cj^jj eg5gog wm 351bras 11#g|f
dem a granel, a 19400 a arroba a 60 rs. a libra.
J-iat de 1. qualidada a 280 rs. a libra a 81000 a arroba.____^
r^k de2,,qu",id,de "Priora 250 rs. a libra e 7*600 a arroba.
I P^rOll da melhor qualidada que existe no nosso mercado a 39100 a libra.
^ UX,na*9700, ebyssona2*600. o propriatario do armazem Progre.-sista
afianca ninguem ter melhor chi.
dem rieriora 2,400.libra.
dem ordinario, 29009. i960o.ibr,.
dem pre t> 0 ^^x do nosso mercado a 29400 a libra.
Jjf ** mais inferior a 29001 a libra.
nocolate hflSpanhoU francez e luiS0 d3 melhores qa6lidade8 ^ ^^ Jig^g^^m^^^
telurio diipoiicao para vend-loa,: na
Qaeimido loj d'Agaii-brtne. n. 16.
Novas e boa
caixiohat para costur
A loj Q'Agiii-branc, acaba da receb
poda lazar am ozcallaota praaaote pira al
aaaim poia eomparec&o oa frigaezei man
dinhoiro qn eneontrarao obraa do go
iapoaicao para as vender: iaao na ra
mado ioja d'Agaia-branca n 16.
11.;
da
boa
ai-
f
ftosa e erares para cabera.
Vendem-ae rosaa e cravoa pin oboe, .ando
totea d aada a bam acabadoa : raa da Qailoj-
da Ioja d. Eiparioc. n. 33 A.
Potifst
Vende-seemcasadeN.O. Bieber
C, successores. ra da Cruz n. 4.
Sebo coado,
19000 a libra.
iD0las But0 novas a 909 rg 0 j^i,,, 6100 rs< e cenl0
iOncrva8ingiazai ^ ^^ as qua|i0'a(1,s a 760 n> 0 fra,co#
Champagtie muito superior a lKlOOOogigo.l9400agarrafa, umbem ka para
800 a 900 re. a garrafa e7|000 a 109000 o gigo. P
D0Ce8 erad 1* da todas as frucUs que costumam vir de Portugal em Utas erme- ^ScTSf^^S^ .'.?mpP t."
ticamenie lacradas a 480 rs. "a*6"' '3'* Prl,ni?loi.nta qie cam a la aa
EiT VII Ilrt a francesas portuguesas a 600 e 700 rs. a lata
JirVa-uOCe a mais nova que se pode dezejar a 400 rs. a libra.
^arifllla &Maranhao muito alva e ebeirosa a 140 rs. a libra.
-rarillha de aratlira ,ardadaira a 500rs. alibra, esta farinha todos] cos-
tumam vender por 800 rs.
ixeHfebr* 9 Holanda a 640 rs. o frasco e 69800 a frasqueira com 12 fraseos.
luein em garraf5es de 4 e meia garrafas por 99500. afianca-se a ser muito superior, e lar
exatamente 4 e meia garrafas, tambem botijas da hamburgueza a 440 rs.
JJOmma muito superior a 80 rs. a libra e 29200 a arroba.
i-iiCOres inglezes e francazes os meltares e de todas as qualidades a 800 rs o frasco*.
**'l$ inglesa a mais superior que existe ne eosso mercado a 800 rs. a libra.
Id m francea as melhores marcas a 54 rs. a libra, e 600rs. em barril.
ftaC.rrO e talhirim para sopa a 800 rs. a libra.
Wlar melad a da ^^ os consarvairos da Lisboa a 560 rs. a libra.
Marrasquino j, rara o melhor que se pode dezejar a 800 ui o frasco
mT e toaaate ,m ,M8C0S e *"'500 rs e 70 "'
U?oo!T 320 r5^p*'*d,, *fMsfos muit0 ,ind08 a 400 n> MB(, e eaixas de 2* fras-
G9 Della a maii superior oeste genero a I9l0 a libra.
HftOSphoroft d -. g,Z 10 r, caixinh, a 200 rs. a duzia.
T&.litos i ix d os para dente,a aoo rf 0 mass0i labein ha para 160 rj>
luem am caixinhas douradas, por 300 rs.
f eiXe savel, paseada, eorvina, salmn e linguados,* preparados de escabeche a em lilis
muito bem enditadas a 4 9200 e 19100.
Q'ieiJOS flanaentroi ;ndos no nltio vapor a 280O
ICleUi guissoe prato ,. rictus, ?o<- r,. a|ih'.
S^U em garrafoej com 5 libras por 19 00 a 260 rs. a libra.
SU i 1" lili *O em pacotas cota mais de 1 libra por 160 rs.
VeaS eetairinas a 600, 640 a 680 rs, o maco.
dem de carnauba do Aracaty a 3?0 rs. a libra.
dem de composicao muito upariores a 320 e 360 r. a libra e 109000 e 109500 a arroba.
VinhOS engarrafados das mais acreditadas marcas; Duque do Porto. Genuino Porto
valho, Chamisso, Cam5as, Carcavellos, Feitoria, o Madaira superior a 19000 a car-
rafa, tambem ba para 800 rs. vindo am ba'ris a aqui engarrafado. *
dem em garrafas com 4 o maia garrafas auito superior a 29600, Umbem ha par
2|200.
29200. r ----;-_-__________. _______
dem brancoo miissuperior que costuma vir a este mercado, ea garrafas de 4 garrafas ^UpCriOP^S Cal %f U
por 99000
la*m tinto do Porto, Lisboa, Biguera, am pipa a 49000 39500 e 39000 a caada
e 500 e 660 rs, a garrafa.
Vliho HordeaUX muitosupe ior a 600, 700, 800 e 19000ri, a garrafa a a 7
89, 99 e 109 a duiia.
Vl!iagTt de Lisboa a 200 rs, a garrafa e 19500 a caada.
laeilfi muito superior em garrafoes de 4 a meia garrafas por 19109 com o garrafo.
ltiem hamburgus nos mesmos garrafoes a 900 rs,
&w3i(gtoaa.
I> Iiiiii 1 i i t. ii liaadea da floria, cilix a apandaa para rom
Aiem aeft39^Hjfi<*ros existe u^ aomaleta sortimeato de Pr,*d4 iodapandaneian.5. uja aa vioiaa.
^aearrao, Ulharim, Itri>a4ljp9nalla4 e pftvi-ies pira sopa, ROS^S
fentilhaf, cominhos. 8>b>, ehurut :s di (r~
-----. -.....------- mreos,
lArdmlia de Nuitss, musttrd* francez, feljao^N^
ata* papel em r^ftms, jsuU Jo li cidho, ptio, chourifaf, fresut\ gr> le bc\ sbsint*, ge-
nebra de ltraoj, peros seccoi, o?,e t d<>s os mus gene
ro tendentes, aas estabe.eoiajents d'esU ordena, que todo*
se vendero por m*!UOf d< que at outra qualquer parte.
Para aquellas pe>soas que comprare* em porcSo para negocio, nao have- p-ecos estipu-
lado vender-sa ha sampre por prcos que os mesmos seohoras possam tirar um bem resultado
do sau trabalbo.
Gosto perfeiio
guaruicoei de pentes dou-
.radoa.
A Ioja d'Ag.a-branca gloria-., am natida i
aa bOa (ragaada qaa ha racabido palo altimo
vapor lindaa a mu gairni;oas do pacta, doura-
doa, oatro. imitando tartarag. timbam doara-
daa, atodoa da novas a agr4avola DMldaa. A
gaarnisao conalata da am panta para aogarar o
S ii<,4,0" ^1"n" P" oaladoa, eaja
igaaldada faz o goato parfaHa. Pada a. pola, a
attaneao daa a.nbon. qa. i.bim apraaiir o bam
para ama paqa.oa qmntidada daaaaa gaaraicoaa
P'S1". qn ^sr.m aob r.a.rva, pola qa^a
vardid. o qaa da malbor goato ae tem viato
am Ui ganero ; eptovivel qaa pala aabllmi-
'a** *& ..Umiticio da qaandada.
nao darom olla, maito tempo cor vender, poli
qaa a viarim para a Ioja d'Agaia-branca raa do
Oaaimado D. 1. Tamban ba gaarnlcoia protia
Ocolos finos e lonelos
com aroi de ti^)t tartaruga e
donra1o.
Aloja d'Agaia-branaa, aaaba da recabar am
computo sortimanto da ocaloa flnoa a lonatoa da
mola para dobrar. com aroa da ac, tartaraga a
doarada. a do diffarantaa groa. Aulm pala, fai-
vando dlnhairo, fieam da viatia clara. Unta o
compndtre cama ai vendedora.: ni Uta
d Agala-branca re. da Qaaim.de o. 16.
Estojos para viagem
A Ioja d'Agaia-branca, acaba da recebar asaca
ealojoa qaa cootam oa arraojoa naiauria. pira
barba, tando aa navalhaa mal flnia, pala com-
modidado lao axcellanU. par. viagam, oa maa-
Machinas aaericanu,
Ia*in4. O. Biabo k Q.t laaaaiaaraa;
raa da Crax a. 4, vendem-sa :
Bfacaiau pata regar herUa a aaaim.
Ditaa pai. doaeaioear milha.
Ditaa para aorta? aaaim.
Salina cam perteaeea a 109 a 209.
Obra, da Matilprinciae pntctdi.
Alcatra. da Sa.cia.
Vaialx da alcatrio para aaviaa.
*?" 9"U*a primabaqaaUade da ru,
Viaha lares da 1816 em eaixaa da 1 dusla;
Gagaac am caixa. d. 1 daifa.
Arado, a gradea.
Brilbaataa.
Carrea. peqaeaaa.
Goato sem igual s no vigi-
laLte ra do Crespo n. 7.
At qaa chagoa o novo goato do giav.tinhaa
pira a aenhoraa aondo a maia delicado poni-
v.l, t a ata fas M ; i no vigilante raa do
Croapo n. 7.
Sabonetes*
Tambem chaganm laparior.a aabonataa tnai-
parantaa por 500 ra. : ad ao vlgilaate rna da
Craapa n. 7.
Grande exp )$i?o de fitas
S uo vigiante raa do
Creapo n 7
E' abogada am grande aortimanto d. flu lir-
giaa ureitai nodo livndia lian da liodoa
aadrdi. prapriimant. para medida. para ain-
talro oa d.bram, qno ae vende por pracoa
?'" dmrar paCn aatraitaa lirgia a Han n.
1 ll 820 ra.. a. 2 360 ra., n. 8 400 ra., o. 600
re a. 5800. d.9 19. n. 12 I96OO. todis aa p.cu
cam 10 varra. ditaa lavradaa pigas com 12 varac
a bonitoa padroao palo barato pre;e n. 8 a 39.
o. 11 a 4|. 59 a 69 a pi?i, Umbam ha daa flu.
antlga. com pcqaen* toqa. d. mofo qaa .. ran-
" P*T2* '"5o PM c" o" s.ja por
T'I*J 2C0f-.360c4O0n.. mim camo llmpa.
. 600.700 800 r.M aaai, .. todoT..".".
ovjeclo. pcrtcnaooUa eiti ail>bolacimcato, ..
vondorao por pie^oa biraiiaaimoa poli com a
viata doa frecaaaaa 10 fari toda mgoaia .- iiu
6 no vigiiinta ra do Croapo n. 7, ntica loj
qaa foi doSr. Joiaaim Hanriqaa da Silva.
am alvara igaal ao do Porto ; randa-aa no tra-
plcha do Birio do LWramanto, por mdico pri^o
~ Vaae-ae ama bonita naliia com algamia
hib;li lidaa, a 4 maito moc : a tratar na travaa-
aa^o Potlnho, aobrado n. -25, primiira andar.
Fivelas para sintos.
Tambam a chogada. a* riqaisaima. Arela,
com pedriohaa, flagindo brilhantaa a alioma
toan intairamaota nova para aa aonhona. coia
a 00 vigilante a raapaitaval pnbliao ocontrn
am complete aortimanto da toaoi 01 obiittoi di
goito, nao a paloa qao j havia, como palca qaa
ao rae.Doa por toda. 01 vaporai am diraitara :
a no vlgii.nl. ra. do Ctaapc n. 7._______
Poiasst. h Hassia
lacrlpun a Haaaaiigaaeia do Olivalra *
fflb. .... .. r;.TB. Stnl# tt, a?prae
itrtUAL
Vindea oa* parmati ie por cu,1 Deiti elda-
da amaat.rraaeiiauntec m rertegai, aitn n.
diitrlet, d Citlo Brinco, fr.g.,u do Bam-
po.ta, cam mai da 300 pea da olifoira, a lavaa-
do da samanta 510 .lqaeiraa ; qa.m qaiser fisir
eate ntgocio, annancle.
PAR
o carnaval
Vcndo-aa aetm da corea a 640 o aovado aa.
pa. da la. de diB.r.ota. core. 800 r. ;.*";
o.m!ro026.m,r0 P" *' "' 0 Sot' ",
200 rs. a libra.
Ghagidoi 1 ti mi mar U i^ Porto, da ciaa pirtl-
" A"110 ,0,l"#u *> Ubra, a aeodo intai-
ro a 200 ra., hi mate genero grinda prcao e n-
qaenoa, peaaada cada am de 6 a 12 libra., id.m
Pira fiambre, inglesa., 503 r.. libra, .ando
inteiro tambam ae parte aa libra, a 360 rs.: ant-
camente ne
Armazem progrt ssivo do
fo do Carmo n 9
larg<
a ci*#gar$i os remedios
do Dr.Raduay Reaolutiyo
renovador, prompto alYio
epiluit reguladeraa.
No droguista Raymundo Carlos Leite
Irmao, ra da Impertriz n. 12.
LEAM TODOS
DIMINUICA DEPRECO
muMm
ad^l

tos da Havai^p
Aranaga Hijo & C. acaban de rece-
ber umi pequea partida que se ven-
derao na ruado Trapiche n. 6, pelos
leguintes presos :
i caixa Londres fino 16J000.
i dita regala de Londres 12S00O.
1|2 dita dita 6-<000.
A* floristas.
Vamdem-a Mbi. franaain pira toda, atona-
ladei di florea, calix o apendea para roi.s ? B,
Na priaja da IoUpoo^acci d. 5, Ioja da riil.i
Um pin vaodar am Undo aortlmeoto da ron
--ra cibi;i du lechim. a tolbia do pmno
^_a o; a Un. nm qqi aa *cibim.
hegaioav*p r. .*p*ra
o vigilant
Ati qaa tnagira oa ifndac pintea 4a lc> i
bilao, a doaridiohoa, la Jo da rica goato a co
vlgUant, ra. do Crcip n. 7.
. r~ Vende-.e am. praU aoxiahoira, ogom>na-
deira e Lavad eir : a tratar na dii 4 da (eviircift
na raa da Imperalris, taberna n. 23.
u ii T 11 nnn
OtofDaval.
S na Ioja e armazem da arara
ra da Imperotriz n 56, de
Lourenco Pereira Mondes
Guimaref.
Vendem-e direraa. qaalidada. da fnenda.
proprli. para vaataariof por aaram biritiu.mn.
como. Urlatana de core, com 7 Ii2 palmo da
largo a 500 ra. a vara, aacon ilha de cora. d. 7
1,1 palmoa de largo a 280 o corado, fil da lloho
do coro, a 160 o eovado, ganga encarnada 240 ra.
o civado, tafal de ..da da .otea a 640 o aovado,
**? ,nMroai oni paqaaoo toiaa da mofo
a 40O ra.o aovad, pinnioho da coraa a 140 o ao-
vado, valbatloa de floro 500 ra. o covad : a
na arara raa da Imp.ratris d. 56.
Noyidade do b*rateT(>.
N. loj a armaxam di arar, raa da Ioiperitri.
n. 56, de Loarenco Paraira Mando. Gaimiriii.
thitaa da arara.
V.nem-.e corte, de chitaa flnaa aacana, coraa
frintax a 29500. aorta, a cimenta e cacea, da
core flxa.a 19500: na Ioja o armaiem da anta
raa di Imporetrii n.56.
Laiiohis d arara.
Vende-., liailoha pira voatiioa da aenhoraa a
S20 o coao, dita, a 400 e 500 ra. o eovado. aaa-
tnln de seli pin 9ni loi a 500 ra. o coTado
lautnha a bilio a 500 ri. o cor.do. popelina de'
coras, fnendi flm para vellido a 240 280 ca-
vado, ristado a Giribaldl a 180 o oado, par.
veettdee d aeahora : ai Ioja da arara, raa da
Impertirle n. 58.
Arara veade o futto. .
Vende aa f.itio 4. caree par. vertido, de ao-
nh.M 'Jt20 0T,d. "I" flois de corea Ixa.
.^*0*.**0 "T,,,0 ''' flota" 320
2 ^ "a\," ,0.tv' 1;d" br,Dce' S
i 100 ra., ditaa todoa braocoi a 200 a 30(1 ra
ca ii am, meta araia para homem a 110 e 200
Palitos da arara.
Veadam-ta mitiea da palitoa para daotaa com
20 mniichoi por 100 r. pan acabar: na loii da
aran, raa da Iaperatrii o.56.
Ricos cortes <^a la da arara.
Vendem-ae ricot tortea da lat tam 2 caradas
a&8, diioide o'giadya floo. com 18 covido. t
79, Mea com 25 ctvtdot i 89. Moa da gorgarao
de qetdrot de coria com 18condot t 9500 cor-
Ut dt catn frincein fin a I95OO : ni loj da
aran, rea di Imperitrlxo. 56.
Arara vmd as saia.
Vasdaoj-aa aalaa da cordao qaa fax vcx de ba-
lao por 5$i00,baln amaricinoa fleo do 10 aiaoi
a 49SOO e da 40 a 59 oa melhoroa qaa tam vindo
qai ama aenhora vendo aa baldea nao delxar d
comprar pli aaa boaqaaliUda : a na laja da
aran, ra da Imparatrls n. M.
Arara ven Je as cambraiaa.
V d,m"M P*?*1 brela de farra per
19600. dtt.a fln.t t 31500 c 49, cttm ptrt cor-
ttnadoa da 20 varea 99. eblta. do 10 viri 1 a
4J500 e 39, goliahaa par. aeohora a 400 e .500
n. : a m Ioja di arara o. 56, raa da Impcratiia.
"astas francezaa da arara a
260 rs
Vtodem-te catan frincixt. flnt. de cores a
260 o 189 o ton do cortee d brlm para calca de
homem a 19. dito de rcti lai a I96OO : na eja
di inri, ni dt Imptritrix n. 58.
Arara vende olebtim
vnd-e oltttlm dtliobo oa Ipaqaini da lloho
pin veitidoe de lenhort t JO o covtde, cobor-
tortt do ilgodio 1 19^.chalet d litxrnhi cem
berre a 29, ditoada marin aatampadoa a 39 : na
foja da mi di Imperatrtx n. 58.
Artr* venle o madapolo.
Vaada-aa midipola.i eofoatido flao aem 12 jar-
dia a 4 a 49500 pe;>, cortea da caaamira preti
pin cafoa a 39300 a 49 ; na ra. da Iaparitrli
enmaro 56.
Ri uoa feita d, rara,
Vndem-e cis > d cnemiri de coree a 5|5O0
e 6J. pileteti d cntrnln d cent o prttot 1
69500 79. dIUi de brlm da coret 1 16500 31
ccroalat friocaoe da bramaofo a 19600. camin
franeetia t I96OO. X a 19500. colariahei da 11-
abo a 500 rt. eida am. gnviUt da aada prata. .
da eere, e ae maia modataae e flnaa a 18 : na
leja da arare, raa da Impera tria n, 56.
FRANCISCO rRRiARDI DART*
10 Largo da Penha 40
Pala diflerenca de praco qualidada dos gneros abaixo mencionados, g.ranu o proprieaarla
desu armazem de molhados vender gneros de primeira qualidada por menos 15 a 20 por cantad
que ontro qualquer annunciante, pois para esse fim caprichou mandar vir de conu propria naato ul-
timo vapor a maior parte dos gneros annunciados.
Champa nhe das melhores qualidades que tam vindo ao nosso mareado a 640, 800e
aOOO rs. a garrafa, e em gigo com 12 garrafas por 7600, 09000 e 119000 rs.
Lagn!21S d / K TEL?*1 ^ Pa~ *" f H *~
I000 a garrafa, 10*600 rs. a caia. r ^
Vinhosdo 4lto BourodBfflilhoresffllreiiqneUlBP mi(
jara Duque do Porto, Camoec. D. Luix, Carcavellos, Chamisso & runo. Hartar. Ma
deira secca, e Feitoria a 000 rs a garrafa e 09000 rs. a dazia.
Superior inho do Porto r4pBt.IJDm8 gMra aaato.
o garrafo, recomen da-se aos apreciadoras desle vaho que por vezas tam coo prado qaa
nao se illudam com umjouiro mais barato que o qoerem iaaitar.
Vnho brmDCO de Lisboa a 60rs.. garrafa, afi.nc.-se ser da snp.nor qual^iade.
tombem ha da barril para 500 rs. a garaf a a 39200 rs. a caada.
GraiX' em lausa l30aduria e 120 rs.eada urna.
^5}l?ID^de marana verdadoira que sempre se vendau a 640 c 800, a 320 rt.
o girraias por 19400. afiaaca-se ser o mais superior que um vindo ao mercado.
J* t*lr* torio,Figuaira a Lisboa das ureas mais aerediudas e 44)0, S#t
a 660 ra. a garrafa, a em caada a 29800, 39400 e 4f400.
V iiisgre paro de Lifb0,, 10t ri# t|amfji f m wa4t t 9it9
* superior em garrafas com 5 garrafas a 900 rs, com o garrafio.
falto F&'Aa
6 larrafa nr ifflf p,r* co,ncervas Pr Pi' quslidada em garrafas enea
. ""PrliOO,eareralhoa320rs. a garrafa.
Jlarrasa,u* xah* & 7.%*% \
prelo M ta friiZJSr* ,9perM>r do ""' 8H tttni9*
*^J**P** 600 rs. o fr^co a emJL ***
lXt U XM W50 dUti* 5M "" "
dit^a. V"JVI 50C e ?MM> '* 806 rs. a libra
ambam S p" *,uP,rio' 40 0 a arroba 66 r. a lflra,
tr^rZ 60e,k? P*" 32 *0 roba e 60 n. a libra, m^l
to propno para negocio por erescer muito.
BmUtM iBgUxms m]j noyaj.oig^oo,, 37 4o ,hr, li0#a#
libra a 50 ri. m r
Figos de comadre tm aixiahu Mm3ti Ubrt8 proprU, p, mlmaiMm
liaUlal m I J"4t lS
AlaIOS fm g6) a 60 rs. cada um, a em duzia por 560 rs.
AnCOretaS COm aieitOIaS M msis superior- qa. tem viado aa notan
^ ^ marcado por sarem muito novas e de boa qualidada a 19400, o 306 rs. a garrafa.
0 CIJOS dO rnO ^|o.nuU ultimo vapor a 36006. -
Wfc&aelgft laglXa\ i, uperior qualidada a 710 a 800 is. a libra, a eaa barril
se fas batimento.
*StOJgm. Ital*a** a mais aova de mereade a 566 a 600 rs. a libra, a am larri
ou meio e 540 rs.
V?* iP61"0 q** ** p0d' iM,r B,,u I** 3*060 a libra.
Wa* **y* o malhor que ha no mercado a 3*800 rs-- a libra
til ., 1:Ib% n0 disfazendo no parola ou bnzim, 4 am dos mais saaenorat daau
qualidida, a 26406 a libra.
Ba Ilha lie porCO refinada a 346 360 rs. em barril, am libra 06 a 446 ra
PreZIllltO de fHl lllbre muito nov., a SOO a 600 rs. a libra, afiarrei.se e boa
qaalidada -
rww&MMr* Filisf) Tjnos ,], eoDtt propria de casa aareu'ar a 310 a 40* rae
s libra.
B-3fa2Hfefc d S^du em latas com differeatee qualidades a 16460. dita, graa
das com 4 a 5 libras proprias para lancha a 29460.
***** imperial dof abricsate Abren a de ootros mnitoi de Liabaa am Uta mmV
toenfeiudaa de 1 1|2 a 2 libras a 646 rs a libra.
* de slperche em I a tas de 2 libras por 800 rs., recomenda-se aos apreciadora desu jateas
que nao a deixem a cabar sem qae primeira estejam sonidos.
** o melhor petisco que pode haver por ser prompto a toda hora a 640 rs. a fibra
'*******f* de Fraafa muito nova a 260 ra. a libra.
ana**? J M* "" ,ibra ,m f o l*rai por 1 460 cosa o gamOa.
22? tf* ^ar'l,lia0 Mito nova, .1,.. abairosa. 160 rs^a Ubra.
var %.. o ai o de ,tom uvtdo, 300 2601 s4t rt g !{brt> e m in^ # Ws^
*-J* aomeopamico o nait superior do mercado a 26006, 16806 o 1*6* a
libra.
Ameixas francezas m Uu, d, t 1|8 ,ibr, por H00 g aB BOfJ,^jlai .
^ vtdro com tampa do mesmo, a 29800 eada urna, con tem 3 a 3 Irl librn da amaixaa.
PalitOS do gal 20 rs. a duzia. ditos de vela de espermacaU a 160 rs. a da.
zia e 19600 a groza.
i" aSS^B novas a 500 rs. a libra, a em caixinhas com 8 libras bespanbo'as por 26860 muito
proprias para mimos-
Genebr de laraii)aMhueM8(.adfa a i95oo..rco.Pe,M.M.6t*
TijaU Cimmaz p,,, iiiap,r ftea,, ,60 .
Amendoas de csea mol I 240 pi, a libra.
AZeit* dUCt refinado am garrafas brancas da malhor qualidada que am a ama Bat-
eado a 726 a 8 rs. a garrafa, dito em barril de Lisboa maito saperior a 646 ra>.
. em aada a 4*800.
f^lW 6)H **! ? 1(2 libra por 666 r.
L'Yflla&f! ? fraBsexata porta(uexai em lata, de 1 1|2 libra por 640 re.
,?ik iLm*mH ""* ** raba e 366 rs. a libra.
ral un* a**. T$laia ^ m,re, sss M d, 0UtrM UKH| 1110 (l40 ,u t Uknu
em barra, se faz abatimento;
*i\afj <| I^YatmiaatH 646 rs. a libra, a em caita eom 66 Itbrmaar
156006. ^


/
LA1U0 DE FfiAKUBUCO QUALTA FEIRA i D FEVER1HIO M 1663.
Calcaio strangefro.
45Ra Direht45
O preprieterlo darte aem montada Mtobcleci-
mnt, pr*fiQd* perder 10 18 per oto, ai-
nhelro em pnnhe, a render Hado hd 30 par
ato da latra, deliberan dar m alegrao i za-
pateada, ealcado-e bam par pre?ot deograca-
doa, ama ta ral Tai:
Miliit. ..:....... lOfOOO
Ifcmtm borugsns, baiarra, vtqaati a
lastre, 3 aolaa taxUdoe.
lOfOOO
9|000
99000
antu borstguint a o la a vire. .
Ingltzti da bolo, aqaaU. .
frmneexs botina, baxarra, leatre,
oara da porto. ...;,..
IngUxs botinas, pea frauda. .
Anacas tapiis, acierro, raqaeta
a laatra 1 aolaa o taxUdoi. .
/fontai aaooriar bexarro a lucir. .
Sapetoe entrada baixa aala ira ladra.
Berzegaioa da cores para meniaot a
menlnaa 4.....,
Snelos da tapeta pan homaoa o ea-
nhorae ,r\......
dem da (ranga pargafimam % .
dem de coara para*senhora .- .
Sapa tae da brim com aala de borraxa.
Para ahora ha aoa magnltaao tartimeate da
botiaaa do melflor at aa inferior para t-'o ai
proco.
Toalhas, gurdu*pjs, meias
de linho.
vnd-i na raa do Graapo, laja o. 8, etqana
da raa da Ioaparadar, aa melherai toalhas da ll-
ana para roato a moaa, gaerdaaapeo da liaho a
da algedae, maiaa fiaai da liaba para homam,
par proco comando.
89OOO
9OOO
5*000
49300
4g000
09500
800
19^80
500
S960O
Raa da Seuxaa aovara., 11.
Vsaa-ra ata tara de I: f. Joakstoi 4 C.,
ralliai litadas iaglatas, ctadiciros a estiran
raoxMtoi, loan iaglsm, lo 4a ral, aitolss
aira urrai a nonuru, arraioi paca aarroi de
s deas aralkw. a reiogiet 4a oara attaata
|lai.
Peatinhos
dourados e (velas com pedras
Aloja d'aguia braaei acaba da receber pala ra-
par (rearas astea deaajadoa a modornee ebjecUt
peotiaho dearada para baodta, gatrntcea da
dltoa maortt a maerea, a aa ricn flvelai com
padtaa, tado do m.lbe-r goito, a eoottaaam a aer
raodidot a dishairo a 'Uta : aa raa do Qaema-
mado, loja d'agaii braata n.'. 6.
Cascarrilhas
d6 se mesnadas com enfei
?< tes.
Ataba da cheger pira a lsfa d'agala branca bo-
nllaa aacarrilbia mudada enfeitada con ama
Atiaba pala malo, o qaa 6 novlaaiuo a da am goa-
te !gUr. O maiclado apropriado a eaaa d
dlfrerentra futodii qaa agora ae anm animo
para capaa, a o enfeite da filiaba dir-laa Unta
greca qaanto egarcoc por nao aar fcil a det-
maachir-ia 1 encarrila, tam da data largaria,
a enlfnaa-te a render a 1 a 39 a pe$t, dinhiiro
"'".I." r" d0 Q*lad, leja d'tgaia bran-
(KEUSffiEADI
ora caixlnha onreroliada cem visporss, airo-
tjm-ia par diahairo : ni raa do Qaaimido. loja
o'igtlt brinca n. 16.
Bonecas aovas.
A loja a'agila branca, acaba de recebar am no-
to aot tmenlo da baaitaa boaacaa com roato, maot
a pea de parcalaaa, e mal beta raslidss, com
qasss aa siilsfsrao 01 derajoi da bellaa riaoja:
fa^a^tajuixai-eamprir a diohalro, dlrit.it-
a raa da Qaeimade, loja a'agaia branca n. 16.
4 loj* dagit branca,
ruadoQueimadon 16
acaba de receber a exultante o proreitoea aplata
lnglezi, nbooataa floea iogltxts em caixinhu de
tr-_______________________________
RIVAL
sem segando
. *dfll"l 55, loja da miadezaa da
Joa* de Ataredo Mala o 8lla, defronte do io-
brado nore, aati qaeimanda para principiar o
doto anno, qneiram preiUr a devida altencao
para comprar o qae bom a bcratiaaimo:
Varas de Irania branca a d edraa
pira toalhia a ....;. .
Ditas da dita de ora e mala aitrai-
'...........
Tbaaoaraa para coitir anhaa maito fi-
nia a ......... .
Ditas para cortar coatar, parara ma-
Iheiea.......; .
Linba em cartio Pedro V, com 00
jarda a .......
Dita em cartio Pedro V, com 50 iir-
Varas de fltu aTelladadu par fuer
loto ..........
Dita de randa iiai, pira acabar a .
DHae de bieo de largara de 8 dedee a
Mavaloa da lioh*, a malbor qaaidade.
a com 200 jardia a ...,', ,
Dito dita alto com 400 jird a '.
Otos dito dito cam 800 jirdia .
Fnacoi eoasapariores banbi 820 a
Groaa e pena de ac da teda aa qaa-
IMtfM.........
Paru da aipatoa de Isa pira minio o
do peUo a......t _
Caltia da popara limpir dantei a .
TQeaouaa gnndia a 80, 160
leen para aceodei cbiratoc a 40 '.
PraCo com multa saparior tinta a
Novelice da llnba.da gai, da tdaa aa
groaiaraa a........
Pontea de maaea para troce de senha-
": ^......
EJioras para aonae, mallo flora a .
Banacas nnia mallo baoltaa a 200 e
Tuncelio branca pira emfi erara..........
Abatatadaraa pira oletee, d todaa as
oree e .,..:..;. .
CarrlUIs da lloara flan com (300 e
800 jirdae, pret, a .
Pecra ce fitaa de linbe. branca, em
roalonaa a........
recae de fitas de eos de todas a lar-
nt8" *..........
raoa da lacre eataroido maito fi-
tao*..........
KoTalloa de Uaba aoaarida ; .
.Paca de eatreovciot bordado coa 3
Araras ...........
Mrasos do Hoha (roaxa para bordar
Cirteirra om agalbae de tbdaa aa
ocMsaiaa..........
Ulna de maiaa para rip, maito fl-
nat a ..........
Tesa am reato- da bcngalea a 500 .
l>roa de betoet prelra para ralea,
peqeinoe a.........
Ciiiia cem 12 ooraloa de liobae aor-
tidia de di 40 a 350 proprias
para fisar praeectaa | .
*_________
160
800
400
500
60
20
500
40
120
40
80
120
500
500
200
160
2t
60
100
20
500
500
240
40
200
80
40
400
108
19000
240
240
800
640
126
luuieir* i vitraceir
Grande e nova officina.
Tr*iorUs.
*1RuaDiceitaM.
este rice a beat mentado estabalealaaaata aa-
laattaraaesirefneuea mais parUite, aaaaaa
rada e barato ao raa genere.
URNAS de todaa a qaalidadei.
SAMTDAK10S qa ririliaam camalecaraa
BANHKLROS de tedoa os taaraaaes.
SKMICDPUt dem dem.
BALDES idam idea.
BACAS dem idam.
BAHUS idea dem.
IOLHA em caitas de tedae aa grassaraal
RATOS imitaaae esa paifaiea abaa panal
lana.
SfALKlRls de tedas as qaidadaa,
PARBLLASidem dem.
COCOS, RANOIUROS !..,., ,. ,),
mar aertimente.
VIDKOS em calas e a retalao de tedas aa ta
maadaada-se maahes, botar deatre i sitada.
em tada a parte.
Recebam-ee. aaaomsaaadaa da qaale.aer aata-
rosa, ceacerte, qae tada aar daiaaaaihada
eoataate.
Arados americanos e machinas
para layar roupa: em casa de S. P.
Johnston; 4 C.f ra da Senzall Nora
n. 43.
Foihas o papel para roa.
Acaba de hogar am noro eertimento de papel
e foihas para rosss, rinde tambom srejladados a
continasm a eer rendidoa na raa do Qaeimcdo,
loja d'agaia branca n. 16.
Novas pulieiras de cabello.
k laja d agaia-branca aciba de receber neraa
palteirae de cabelle com mai bam tecidaa trin-
en, e chapaa deeradaa com atacaa oa mollaa.
Agora, poli, podarla ser eatisfsitortamente ser-
vidla aa aeoboraa qm aa nao comprima de ea
tra rea, oa racimo aa qae qaiterem iS lia de dii-
fereatca molda, mindande-at comprar na rna
do Qaeimade, laja d'aaaia-braoce n. 16.
Fa ? egaifos.
Vid iem-ie fien a garfoa de cabo de balaaeo,
da dona botn a 6)800. itaapara doce a 59800,
ditia da am botio a 5j, ditaa para masa e ditaa
para doce a 6J0O0 a dnii: na raa do Qaeimado.
loja do Beija-Flor, n. 63.
olheres de metal.
Vandem-te colherte de metal principe para
aopa a 59O0O, e para cha a 29500 a daiii na
ro do Qaeimado. loja do Biiji-Flor, n. 63.
Fitas de i?da.
Vendem-ia lian fltaa de aeda larrada de di-
vraaa largaraa, mala birito qae em eetra qail-
eaar parta : na rea do Qaeimado, loja do Belja-
Flor, d. 63.
romes.
Vendara-e roltis de onee de doas e tree fio
,.l?80 2*000 : M io Qlmado, leja do
Baije-Flor, o. 63.
Luvvs de pellica
Vandem-se laraa de pellica para homam e
aeohore, ebigada palo altimo vapot : na raa do
Qaeimade o. 63, loja do Beija-Flor.
Grvalas.
Vendem-ss ricas grintae aetreitiahas para ho-
roene a 800 r. : na raa do Qaeimado, leja do
Betja-Flor, n. 63. '
hicotes pan ca vallo-
Vende m-ie ricoe chics tes psra ca villa a 1| e
1|500: ne raa do Qaeimade n. 63, loja de Baila
Flor. ~
Fitas pira debrumde ves-
tido.
Vaadanv-ae fltae pira dibrara de veitido de
rada a 1J200 ipeca, ditia branca a 320 : di
raa do Qtmdo, joje da Baija-Flar, d. 63.
Aspas psra joalao
Vandem-ie aapea para bilae de dirertaa lar-
gasee maia barato qaa em eatra qeilqaer prte :
na raa de Qtimado, laja do Belja-Plor n. 63.
Aderezo pr*-to.
ZSfL"*''* 'toe pretoe o maia rica qaa bi
a 29400, correotee de retrae de diraraia coree e
80 re. : na rea do Queimado, loja de Beija-Flor,
a. 63.
Pentesdetravessa.
Venlem-ie peotta da traressis para aeoharae
a manfnia 640 ra., ditoa de borracha a 500
na ra do Qtanado, loja do Beija-Flor, n. 3.
Hcsas.
Veadem-ee roara francezi da miia moder-
ara qae ha, mata barato qae em oatra qailqaer
parla : aa raa do Qaeimada n. 63, loja do Beija-
Flor.
Vis pora*
Vendem-ea riaporaa a 800 rs. : na raa de
Qeetmado, laja do Beija-Flor, d. 68.
firaade sortimento de
cantos de gaz.
N. 2tJRtia larga do Rosario N. 26
A.rmaze> de louca da porta
larga.
aita eatabaleclmente encontrara o pabliaa
am grande a rarUdo torilmente de aiadieire
de gn de todos es tamanbes pira simada man
com todoa oa parlences ee maia bonitos e deli-
eidoi qae tere rindo, ditoa de ponderar da ama,
dnaa airea laraa da malta gasto a elega tai
proprlee paraeatabelecimentea, aalaa ote;, etc.,
ofianeando-se a boa las e maia barato qae en
eatra parta.________________
fteiCfgioa.
Teide-sica asa .sjoaeiton f atar 4 C ;
,A i*f igsrie a. 3. n baile ertimaato de
reltf is deaare, patate in|lex, de usa dos aiais
aiaarades fsbriaaitss de Lirarpoelj tambam
nasa rariedaeie e aaaitet iraaealliis ?sra si
aramss.
los Srs. consumldoes
dgti
Has irmaiant do caca da Ramas as. 18 e 36, e
aa raa de Trapiche aere(aa Rai) n.8. aa
rende gax liqaido ir.encane prlmeira aaalidade,
a receotementechegade, a 179000 a lata de I ta-
lon, rala orne rata da 10 a de i gnales.
Chegado vapor,
S Me \igiU ftW
Sintos para senhora.
At qaa shagaa a ora romeara de riqaiael-
me Jiotes tora ramaphea. coass maito delicada,
pote com a viata ae podar apceciar a qaaotp
thiqe : i no rigilaote, rqa do Craepa n. 7.
Rosetas para enfeites de vestidos.
Tembcm ae venden ea lindaa roactae da aeda
pera enfa te aa vigilante, rae do Creapo n. 7.
Manguitos para chegar a todos;
.lamben te rendem naagnitoe pira acabar,
palo barato prego da 1| o per. naim cerno golli-
ohra qaa aa rindiam por 2j>700, vaada-aa per
19 19500, cimiaiohia bordadaa de 79, reede-ae
per 39, gollinnaa e panhoa matto flnoa de 6S0O0,
rende-a por 89, mmgaltos e geliinhas de cam-
y''J* linho d Mfc randa s boje por 5$. frece
de 500 rt., hoje por 240 a peca ; todoa eatea pre-
toe 4 por oe qaerer liqaidar : 16 no vigilante,
rea do Craape n. 7.
Clava expoilfo
DE
candieirosagaz
O propraitario deate noro eitabeletimento lem-
bra 10 publico o a todaa ee amaotec dos csadiel
rM ** iaa lem recabido am complete e ra-
rlade^aortimaoto qae se pode deaajkr, desde o
mar barato ti o mtia caro. Entre cite objec-
- I8,,D b,B aprecieveie pala saa novidide
nao deixando nada deeajar a todoa qae tirerem
a cerfetidade de riiitir este noro eitabelecimen-
to, poli nao a encontraro ama immaniidade
de objettoi qae malte derem gradar, como tim-
bara toda a amtbllijado d proprio dono e de
Mea mprgdo ; ]) erio mincioioa m
tan explicacoea : no grande ettibtletlmento e
depesito de facieras de oajectoe ameriearoa de-
nominedo Nora azpoaicao de aandialros a gn
de Cirnnro Vieana
y Rna Nova ti
Vendem-ae carneiroa maie oidee, tanta
para acoagae lomo pira carro ea sella ; no aitio
da uhora-aoaiae. i
Potaia da Russia.
Acaba de chegar pele brigae bambargaez Oto
mello noa a igperior, rende-selmente no aa-
? acreditado dapoaite na raa da Cadaia do
Reelfe d. 12; onde tambera a rende, cal de Lia-
boa multo ora, a a precea cammedoa.
Re^lid de
Verdadaira comma de matarme qae compre ia
rendea por 640 a 800 rs., rande-se heje por 320
a libra, dita de ararata a 240, dita pira eaaora-
mir maito aira a 80., dita da releo dai me-
lherea mirras a 140, farinha de Miranhao e 100
' "8 aperior a 200 ra., ceradinha da Franca
a 180 : do armazem pregr de largo de Penhi
oamaro 10.
Botica francez^i
S Ra do Imp?rador
S n 38
# ELTTHROIDE DE Dr. COMBE, fraile
aj appliaar pira o tnlamento dra raginite,
# perdaa. alceracoei, qeeda, dnviicoei e
SJ aogorgitimentoe aterinoa, eiteriliudei ;
0 tratamento applicado e approrado nos
aj hoapities d Par.
% PlleUa assacaradas de Kmp, paitilhra
# vermifagaa e enacehatta peitoral de
" Remp.
k
elsboa
4 o barril.
rara para rendar Antonio Laiz da Oliralra A
evade, no aa eacri jtoria raa da Grax n. 1.

480
Si tito
Temoem chegoa o noro goito de aintoe om fl-
relaa da padriobn flagiodo brilbintee, coate
alto elegacte pelo noro daraolio qae reprtsan-
li ama borbelole de liatfn cortt : s co vigi-
lante, raa d Guipo o. 7.
M.27
Fazendas baratas
KA
Loja de Custodio, Ctrralho 6
C ra do Queimado n. 27.
A 500 res a vara.
Fiaiisimis umbrales organdjc ds lindos gasta
polo banUiairao proco de 500 r. cada rara, ee
300 ra. o corado.
Ricas colcha i de damasco de seda, aropriai
para afmenlo.
Geardanapoa pira mesa a 29 a datia.
Para mesa do ala
Pannoa adimueadoa malte liados a 19500.
Cobertai de chita a 2J.
Ltncii de panno de lioho do P.irto a 2S400.
Lencos J Lenqos 1 !
Lenjoa brancoa para Uibilri de faomem e
mtniaoi pelo bsnto prego de 19600 a 2*000 1
dezia.
Bramante
a teolhta
rara.
Pil de lioh fina
rara.
Corte de cernir treta fleo por 63
Leaeeo de unbraii bordados propries pare ra-
nhote a <9.
Grande lortimanto de bilot de 30 reos de ra-
perior qealtdade a 38600.
Balee de iaedapolao a 39.
?^000 a pe$a.
Madapola Ono enfeetedo com SO rere lela
berilo preso de 8$ oe 400 reta a rara.
Platilbade alaoda a 240 a pasas
Grodentple.
Superior gru Jenable pralo a SJOCO o corade*
Cambrala de linho fina a 49OOO a vira.
Cmbrala branea pira forro a 2#0G0 a peet.
Grandee eolebat da feetao lavrado a 59.
Cembrata adameatada a 560 a rara.
com 10 palaoa proprio para lencea
de mesa euperior tazenda a 1|400 a
pelo barato pnce de 720 e
hirotos vitaos d Ha-
vana.
Atab da bogas ama peqnene partida em ssss
de Aranas a Hijo & G., e se veadem:
1 calza Londres fine a I69OOO
1 dita regala de Lendrce, [2 moira) 129.
1/2 dita dem idran 69.
Ra d Imper&triz
n 55.
Poirier.
Vende-Se om cirro da moda, americano, no-*
ro, de qaitro redas, psra am Cirillo e para data
pesseie e prompto para se pintsr e forrar s ron-
Ude do comprador. Timbem se rende no estado
wtm qaa as ach.
PJUBA
ocarnaval
Vcdcm-ip mesuras de sapalo ordimrtis s
>9 1 dazia, ditas de papalio finas, ditaa de aera
Boas para homam a lenhoria, ditaa aitn flne
com barba o mola, ditaa da rame seas mola pa-
rahorneas a sen hora, dit'ra) d dita som noli
pera bomem aenberat. airlsee nm bigadee,
chapeo de oleada; era mascaraa a I9, laree de
ajgodao braoco a 200 ra. o par, calen de mtia :
na loja de Nabece A C aa raa Nora o. 2,
Seathall Hallen & C, tende recebide arr
dm pare reader a raa cresclde deposito de relo-
glea, riate e fabricante ter-ae retirado de nego-
cie ; convida, portento aa paaseas qaa qaiserem
pasta am bem relogie da uro oa praf de ce-
labra fabricante Kornbr, a aprovaitar-ia da p-
pertaoldada aeet para da tempe, para rr eora-
pra-eporc*ramd ,reo n aicripUrl r
de Trapiche a. 38
- Vende-se assucar crystalisado fi-
nissimo da fabada do Montero, tanto a
rctalho como em grosso, sendo em ar-
roba a'5|700 e em libra a 200 rs. : na
ra da Senialla Velba n. 48, d'
Saftft.
Venda-ia ama morrt ia da jaca
randa cem pedraa brancea,ame di-
ta d* camello da nix a da aaaita
bom gotto. vjdrct para tspalho de
todoa os teminhos ds 12 at 36
pollagsdss de altara, rieoc trerne de jeccreadi
com conioloa da podra, gomma laca, moldara*
iraniana para r.faitea de oratorioa e oatree mai-
Ue obraa de bom gotto o por barato preco : ni
raada Gamboa do Carmo o. 12. loja de marcl-
nelro de Joo Gotj.hai Lana Lisboa.
SCoke ealeatroi
Cote ate melhor qualidade, #
muito proprio para vapor, e O
H tambe para lodosos osos do- O
t mesticos, fornos pequeos e %
grandes, etc., para estes serv- 9
eos, o coke mais econmico do #
que qualquer outro combusti- #
vel, por ser menos de metade do #
preco e de mais duraco. %
Alcatro, este sendo applicado #
a navios, barcacas, alvarengas, %
canoas, etc., presta muito bom
effetto, conservando a madeira
de^tpdas as qualidades de bichos,
fa^ndo durar utn tempo inde-
fin-do. Tambem conserva ma-
der a de edifcaedes, preservan-
do dos biebos e centra o tem-
p : as propriedades chimicas
' ste alcatro de carvao e mais
o que qualquer out i o, en-
Grande MrliteHU k
f ze^daslar^tissimas, m
ra da Imperatm i u-
mero 60.
Loja e armazem do Paya.
Vaade-ie neate estabalacimanto fazandea por
preeoa maia baratos do qae m oatra qaalqaer
pirte, eom o fim de operar diobair, cando-ae
as imoctras de todas ss fizsndat deixtndo ficsr
peahor, oa mendem-se levar s fizendas s etco-
lber mi mu dea familiea, paloa ciixeroi da
i enditada loja do Pavo.
O pavo vende la>iukaa.
Vende-ie liernhaa sem novos padits aaodo
taunda inteirameate ora com 8 1(2 palmoade
largara, ebegendo 6 corados pera faier nm ros-
tido com sobra, pelo preco de I5GOO o corado,
ditaa maito booitea e de ama i cor com oalmaa
metizadaa tando 4 palmoe de largara a 640 ra. o
corado ditas do qaidrinboa fizenda de maito
bom goitoa 400 rs. o corado na raa da Ieope-
latrix n. 60. Loja a armazem do Pavo de Ga-
ma 4 Silva.
\lp3ki0* de linho a 260,
s o pavao.
Vendo-ae esta modarnlstima fazenda de lioho
de ame s cor ou [com qaadiinhes, propria para
venidos de senhora oa roapa para meninos a
260 rel o corado, s na raa da Imparatriz n.
60loja do Pavao de Gama & Sln.
Seda* a 400 ris
Vnde-ae ceda de qaidrn e liitrai ttrivasta-
dia a 400 rii o eoredo, na rna da Imperetris n.
60, leja de Gama & Silra.
Pupelinas do Pavao
Veade-e ea mtia modernas papalinas pira
raatidoa a 280 rt. o corado, na raa de Impara-
triz n. 60 loja do Pavo.
Tarhteitt de la* a 280.
Vende-i terletint de la eom nalminhta fi-
xtnda moderna para reatidot s 280 rt. o corado
e laainhaa eofeltidie de qaadros palo baratiail-
mo preco de 320 rt. o corado na raa da Impert-
irle o. 60 loja de Pavo do Gama & Silrs.
FastiU d* avvio.
Vaode-ae featao de liatrlnhaa e nlplqaiohoa
torta ce'ot bcritliiimca aweoa rt* cun m
ditas lian om 8 1,1 rar..7 JeS?. t *
mallo fio... 69 :ie rae i. iiplS?,*.5*^
laja do Piro, de Gema 4 m.p Mn B i0'
AlpHctts.
Y0.9 'P"- rrit. m.ilo a.parier 560.
O is., pu cu pr#u ,,, fl01 ;
Impentriz n. 60, Uja
640, 720 a
dita de cordao:
do Pavo, do Gama 4 Silva.
Tari,tana e fil
Venia te tcrlattna branca e da tai .. .....
e fil liso .r.nto 800 rt. MUTZ T5T2
Impertirla n. 60, lije do Paie.
C<*kinhas para meairms
800 r. e om doe. b.badra a 1|, w,H{
bordados pira senbora a reanima a800e 1.
mangeltoecom goltnhea a 1J290, goli.-ba oe
eambrata e da fil srdidas a 400 r.; o. ru i,
suvP"*Ulx"' W* ,o* ** P,T* de G,at 4
Cachemira pra c%98.
.y.*ndf'*' MU l,0T, 'Kpda de ejeadriebra
para calece a ro.pa. P.r.^tDO,
simo praco d. 640 rt. o carado
pent Izn. 60. jaj do Pv..
8


na
pete barata-
T9 dala-
Blho
~
em iittae gnndes : ao trapiche do Cai.h. .
.a. do Aaerim. arm.zam d. T.Mo "
Vecda-aa kaoba darreura a (err. a..'.
pertor,.alidada, tinto pin b.nh. ."'rao '"
tempero porstr maito freica 400 rs
na rea doReogel n. 31.
pare
ibra:
Famha de man-fioca
DatrapiabadaCeahe.
em locioe
Objectos pira
. luto.
< f4?.*"^" P" 1a" ama familia liahae
tniaUtidade da preciear de objactaa pasa teto,
qaeira algama obra degisto, nada acbra alara
do commam, hoje, por4m, ji ao aaccede aaaaea
porque a leja d'agaia branca mindoa rir, a ataba
de recatar o qae da melhor a mate perfilre ee
pode dar naase genero, sendo a aortiescato a-
geiDte : ederacos com ama a deaa pedecirae.ee-
trot com aa meamaa pacee e flrelaa
necee e nrelae para ainta,
malte proptioa par. Tertidoa.Vnar.qVesVroaon 'g?L!!_l!^_:^,," flf,,M !".
para menino por aeram pedioas delirado a 310
6$000
lem precisar achara' a ven*
no armazem do eaz, .ra do
erador, nico lugar onde se
de.
Preco do coke 12 por tone-
lada, B*".71'*
Prl^o do alcatro 500 rs. por
caada.
i
Mi(tos e sementes
da hartalin maito nons ; rode-ie ns ras da
Oadefa do Recife o. 25, defronte do becto Lirge,
taberna.
Voltas de aljofa-
res.
Vendem-ae ricaa reltaa de aljefaree com sraz
de padre iraltende a brilhante, e tambem ricas
grsvitiubaa para aanhora, de dlraraee qealtdades
ns rae do Qaeimada. loja do Beija-flo- a. 63.
a. tr """-
28S*?B3
a.:-.
#l*t5i r*r*>
a5Bsa*" v*''
S|5>.a. |
*.rs"2ss I
ti o _
m
d'psito.
Moeodas meias moendas.
Taixas de ferro batido e
coado.
Machinasde vapor.
Bodas d'agua.
Rodas, dentadas etc., etc.
Ru doBrum n. 38, fundido
de D. W. Bouman.
-So. Z
Rtf! ^
l?ff-fff M
tmi 1
sr>5:e2*S *
;S-SB3=-
B
e-a-" ^-..
girnel. a bordo do pelbabata eCarJbtldi, atra-
cado aa ates do trapicha Bare de Llrramento, no
Forte do Maito.

Vaode-ae a taberna da prece di Bn-Vitta
a. l, com po ana faedos, cem baatentea com -
medoe : cjeeu a pretender, diiija-aa mrama
praca o. 17, q aherio eom qaem treter.
em nlmoari: na ras do Amorim, atmisem de
Tssso lrmsoe.
Bixas
de Hamburgo
na raa do Rengal n. 18 ; ni maama tem eflido-
rac de fita para narilhi de barba o mais fiao
penire!.
00S3- 'S
l
yf!Hf
a, m
aVV 5
Ta
S **
_a:B
-ojo
a
~ Veoda>a o depeeit de ganero*, alto ni
rea da Cinco Pontao n. 140, defroate da estaco
da vie-ferrea, maito bem efrsgaesada, tanto para
a Ierra cerne pera o meto, e coca tolas ss pre-
oeredec naceiinln pera am gracia aslsbcieci-
mente. Se esa proprietsrle o deixa porqae
motivos argentii o obrigam ir i Esrope ; oe
mnme tempe gtraote ae comprador o alagual
a caca icr en noraonos oa como lha soarsr. o
por preco moiieo.
Estojos pur i seniiOfeig.
S no Titilante.
At qaa anegaran es liadas bsrrisiairas cam
niojoi comteleiie para ama senhora, pol nao
bevw teabora qaa deize de comprar am rinde
eeleje pela barato praea de 49 : Uta 4 16 no riai-
laou. rea do Crea, o a. 7.__________________
Kua da SeiixaUa KoTa a. A*
Neste estabelecimento vende-se: ta-
chas de ierra coado libra 110 rs. dem
de Low Moorlibra a 180rt.
Viiihos di ova sem con-
pm.
Lagrimee do Dearo a 15 a garrafa a 69 a daila
Daqae da Porta a 950 a garrafa o tf560 e dtrtla
Gsocjiae Manezta-e 900 r. garrafa a 99 a doxi
Charriaao Filbe e Silra a 908 a garrafa o 99660
a dazia.
Carcaveee a 900 ra. a garrefa a 99 a doria.
Madeire mu a ftf a garrafa a 109 a daxta.
D. Laiz a 19 a girnfi a 109 dasls.
Camott 1 900 rt. a garrafa e 9f a dazia.
Feiinrla a 800 garrafa a 89500 a dazia.
Vende-ee aa armasen Progreaeo laraa do Pe-
nhs n. 10. __^__^ -^
Vendem-e eaxes Tcxios
projuri* ara ^aalulei^oa oa
funileiroi 1^00: neiU
l^pograpliufealir,
rs. o corado, brilhantinn a 240 r. o corado,
ecdaa da qaadriohoe a 640 ra. o corado ; na raa
da Imparatriz n. 60 loja do Pavo da Gema &
Silva. -----------
Pao preto fino
a 2.$500, o ja\a*.
Vti.,e p,D0 prel8 1,e Mn>pn rendea
por 35CO re o o Pavo rende pelo baratiitimo
preco de 29500 re. o eoredo 16 iflm de aperar
dlnbeire ; na raa da Imparatriz n. 60 loja do
Pavao de Gim Si Silra.
Cortes de la h
Vende-to corte de llralnhra para rtetid
tendo 15 corado cada corte lindo todo padrn
eicaroa pelo biratlaaimo prtco da 69000 rei ;
na raa da Imparatriz n. f>0 loja do Pavo.
HadupoUio d fiwio a
4,000 9 4 500 m.
Vaada-aa peeaa de medapolo francs infec-
tado tando 12 jardea cada pace e 49 e 4|500 rs.
ditaa eom 24 jardas marca SO qae e maia fino
qoa ha no morcado por pnce baretiaaime ; na
*" a Silra.
Organdis a SJO res,
BVende-ce orgendia de cores fezeode maito bo-
nito pele birttisilmo prtco de 320 rs. o condo ;
nc raa da Impeutris n. 60 leja do Pavo.
Ca saa du Pavo.
Vende-ee aaaaaa francezia maito flan, coree
legirn a de noroa padrOas palas baratieainooi
pncot d 280 320 ra, e corad, i maia barato
?ue chita: na roa da Imparalria n. 60, leja do
avao. '
Gcrtes de chita.
Vtnde-ee cortee de chita asara, Undo 1J
do.corado 29500. ditaa com 10 covadot
29OOO, ditaa com 11 rarado a 29OOO, aflancan-
de.ee ter eftr aagara : na raa da Impentriz n. 60
leja do Pavao ae Gema & Silva.
Baldes do Pavo.
Baldes! Baldes!!
Vanda-ae am granda lortieiento de balei
imsncan qu ao o meihoret, dobranda-
todo o arca aem qae qaabrem, pelea bera-
tianmaa precee 49 49000 com 30 crees a 48500,
com 15 arcot e ditoa com 30 arce a 59CO0. pe-
cbincha pele ezralleote qualidade doa baldea na
Kc I,wr,lril n- w. 1J ao Pt de Gima
& Silva.
O Payo vende bramaute
Vende-ie bremant proprio para leoedeaa toa-
lhas tsm 10 palmot da largara a 19440a rara.ci-
to de linho maito saperior a 29500 a rara.aloslbs
do adamseaado com 8 pslmes de largara : na raa
da Impentriz n. 60, loja do Paro.
Grsdenaple do Pavo
Vaada-aa grotdenaploe preto maito encorpada
peto bartiaairoo preco de 11*300, tJOOO e mallo
aaperier a 29500 o corado: ne rae a Imperatriz
n. 60, lea do Pavo da Gime & Silra.
Fzenda para lulo.
Venda-ae marin malte fino proprio para lato
por ter maito leve com 6 e meio palmea da lar-
gara a vnSe-te pelo baratialmo preco de J95OO
i a 31O00 o erado : aa me a Imperatriz n. 60,
1 loja do PavSo.
Eutremeios do Pava-
Vende te paca da eatraxeioe boidaee, mai-
to fiooa com 3 razaa sada pa$i pelo baratieaimo
preco de 800 a pece, (iris beraadaa mallo fioea e
I9OOO Unto larga orno itreiUa: na roa dalm-
pentr z n. 60, loja do Paro.
Cortes tve Vestidos na loja do
Pavo.
Veadeowo cortes de orgindys com dase sala
ttndo 20 corados s 49500 o corte, ditos do phin-
tnia malte flnoa bordados s 6J00O, ditos ds
eembrais brinca a detOraa com babadoe a deas
aaUa a 49500, 4*000 a da dltoa a 89CO e 21500 :
aa raa Oa Imparatriz n. 60, loja do Psrio.
Chitas do Pavo
Yandan-aa chitas malta finas trae ralem 400
rs. paso barato preco da 300 ra. o corada, psr
terom am peqaeno toqae de mofo : ni rat di Im-
peratrix n. 60, Uja de Pavo.
Vestidos a Mara Pia.
Ven Jem-se rites rostidos de csnbrala brancoa
bordados iotitilidoi Uirii Piapalo barelo
preco da 69OOO, ditas de cimbraii traoaparente
maito fina bordados a crecbe preprioe para baila
s 209000: ns ras da Imperatriz n. 60, loja do
Paro.
Palet
pira paahoe e coartare, corrate rrtn-
celina pira relogio, cila, U., l.. lado d
aparado goda. Eatimaremoa priacip*ln*aita qaa
aingaim mala pracleaaee de na ebjectac, mee
qaendo centra aairaneara boa dcieje be)e ne-
aealiae delleo.j eaban qae ava jeja e'egeia
brancr, ra u^Oaeimad n. 16, oade pona
etr mete bem rarvlJoa,-Ufl!ft.m preeoa como en
qaelidedae. ^^<>J
lovos objectos de goslo
vinaos para & loj>
^uia branca.
da
d
Baiitn flralt de ptdiaa para tintos
Oatrss dttit stirttregidt.
Lindas roltinhts de aljofarea om crezei
dras.
Oatraa ditee ds dito grosso branca a da carra
ere". d' ""' d* 2 tM t^M"
Palrairasdealjafarea. iroslins, csnl o cabelle.
Ricoe grampoa para eofeitaa.
Ctoi doarades e metludos. obra do maito goal.
Peotinhet docredoe e com pedree para bende.
^^^ea^^^.^.^.^_^__ e>
Vnd-e am pequen tifo aa fregaezU da
\*tf, bim planudo, cem eaaa da riraada da
morad: o prtndntt dirljim-sa a esqaia de
raa de Hartes 1; 2.
njeccio Brow
Remedio infaIlivelacontra as agnor-
rbeas antigs e recentes, nico deposito
na botica franceza, ra da Cruz n. 22,
preco 3f.
0 novo gosto pan ts %
nhors
Pemiabas.
At qae chegaram para o i*ilacta ae maito
dracjedoe pentlnhoa cem pedrinba. aai coore
trancadlnhoa deuradiahoe, ceaaa denaltecaa-
ed no vigilante, rae de Gretpo a. 7. "
Escravos fayidos
ittt de gritifci,
Fagto de borde da pelbabata cAlberte, an
rcolaqu crioala da orne Maaeel, da S9 anace
de idade, tem deot.e aa frente, can peoaee a
recto, ir etpentedo. mteral Ve Golean*, de
ende raio per manda4 de saa atnhor M>atl
Joeqaim C?-.ir, do eogeoho Seilgi, aee ara. Me-
ooal Ignacio de Oiivelra 4 Fiho, qae o rende-
rea, ao Sr, Meaael Bevtae de Abroa e Lima, as*.
ga- ra catar acostado n.a Aptpaaee, cada tan
parant 1: q.v o P#.r |.a-, | raa 9 Vlg-
rw wcnpitrio Hile & Bipinlo Samo, ea
S mi do Pilar 11, irgaooa andar, qaa r0
bes a gratHeaca cima.________________
Fligio de bordo do brigaa Maiqaaa m 0-
linde. amo reate porto, e nerave Paa'o, nata-
to, de idade de 30 annoa. penco maia aa nanea.
tendo o ragalotta alga : alganea narcaa d
bexigia no reate, barba aerrada e iriraldi
ts
e calcts.
Vendem-ae palatots ds penne prate e de tr
de eite maito boa fazenda a 7g000, dltoa de Fan-
l7 ieml2' 1, cairas as sssemlra prats a
59 e 69500, ditas de Fancy, de toras 3I50O,
ditas de brim ptrdo, de gtngi. de brim de totea
qaa se rendam por barato prgo: na raa da Im-
peratrix n. 60, loja de Gama V Silrs.
S:.ias bordadas^
Vsnlsm-s stits..v'sar^i ko,,it-li ,em 4
I peona. 495^- Jj^.nTcl SSo .
iaW* p ~J*%\U cem babadoa teodo 6
l ^-^eaernitss ctinelinra cem 35 o 40
" ^.a^fsritltsimas preeoa : os raa da Impe-
fim*o. 60, leja da Para, de Gema 4 i
t*$ft a Chrisstne.
Vendam-aa ricos coitn da laa eom barras
teodo rada am corte con 8 oa 9 metros : as ras
ds Imparatriz n, 60, leja do Paria.
fcanibr iasde carccinhoS
Yendem-ra peess ds cambrala de tsroeinhoe
\Wio 8 l|I Ttin rss orle Nado brancas 1 da
de rapado, laven com alga ama troaza can 2 cat-
eas s 2 smisas de algadio azal, 1 etica da ripea-
do; 1 dita e 1 camisa branca, a 1 faca amcatoa-
na : qaem a pegar Iera>o ao eteriptorio ee Ha-
noel Ignacio da Oiivelra & Filbe, aa larga da
Coreo Santo n. 19, qae tari recompeneacU.
Es^ravo fgido.
Fegio de aballo atsigaada aeecrtraFaUaacia,
da idade se 3510aot, tonco malaca meara, an
oaalgoaos ngaintei: biixa, aare norrada o aa-
xlgie, narix chela, e pa eaaabaioe, bsroa Tisdls
'1,eul,1 P*nn preto, tem aido eaeaatrada peda
ribeira a prala da Saot Rita : qaem e pegar s
larar so sbalza aeeigaada aei reaempaanio.
_________________Htraclia Vrapralaoa Fia.k
Fagfo hantam 22 de jeteire 11 8 k J
aoite e cabr Fraacttco, do 23 cana, ntterai da
villa Baila detta previacle, 6 ebeie da caria, li-
tara regalar, tam klgode e urbe na qeene a
bex'goto, gotts ptuco de filiar. Ice 1 reapa en
to eso em am Unco de sada da cor, conttiado
ame rede branca, an chipo do Cbrli aar, oa-
tra de Inaea taade, ame aalca da eeaanira caca-
re, dai da brine etcaroa e prancsi, daas cani-
111 d chita r6z. ama branea cm palta de car
e ligaran mili brincia, ir' :ha de acido U
rapiiairo, foijra-a .ijario de Serr Teiha-
0 ss sntorldsdos poti campee epprekenr,o deste cib-a a
ppraheader peda lers-le a Vil.a Baria
o Sr. Pedro Aot-oto da AnSrada, m T...U<>
Sr. Laiz Antonio de Andratfa e aqal no InlU
ao Sr. Antonio Gooctlraa oa Ataredo aa tac d >
Livramcot,on. 22 loje, qae em qaelqer antee
iogerea qae o entregue aeri ge o t rece mee te re-
' om pencada.
Aeba-M agida a prete HatblMe, d. P.rf,
daada a principie do mes da desamara arezln*
patiid, 1 qaal relava alegada i Maaeeia. ana
^ meriTi ns raa de Hertta a ae Montaire, t "-
risla aa raa utraita do Umrit, aaada te'
amizada, traja roapo, a cantinaaa ene'
no paltoa : qaem a pegar pode cadazi-|.
do Bespisio n. 6, qae tsri rs
y 11 t 11 a n n
aajnsjpa
un uno ryruD ad rurnuTOAnn


; a.
8
DIARIO DE PEBNAMBCO QUARTA FEIRA 4 DE FEVEREIRO DE 1863.
Littoratar*
Portugal e a Hespanha contempornea.
I Contino.)
Al mtioret dlitordin qut irmtrtm o poto
abriram o compo doi embiUi, nie lererem ei
vencedores fueren cana commum tom o al-
go*, nem e maaeharem se cota a terpa victoria
dos fulilid, ra.
Agellhotina o eadtfalio denppiricerim per
DiDlaae vonttle, lam qae fina mtatir aoa rail
da paada aa do senilmente imelinr daa rala
cortado* a mutilo pala vida^oumana.
O ado politice nia mita a corijao. Ai baa-
deiraa doi ptrtldot oo taem aangue tobardt-
Keoie derramado ; a oe ahafea nao foram mi-
lico.
A (iceio qut qalieatTTicldar-aa no diadi
rUtorlt. cmorira taa rootado Inquinando a
triampbo coae deopreso pala rlds dot renal-
loa.
Fernudo GtrrlJo contina auim :
c E'mito peoaar qae oe porlagatiaa nlo ro-
iitiritm, aa 0. Pedro o tiren* unido aoa hea
pichn; mes como d'ettes Itimoi fiche a inf-
ciitira, ai portugueses iadobttivelmente rebtte-
riim a idea di uniio, qaa seriamente aerla para
ellai a tbior; cao, ae oo (dra a aibmleaao.
< Luis I, iiieciuor da aaa Irma, barda aa
sympttbiisdoa partidarioada uniio ibariti. Cem
sabir ao throno, a aituaeio ni} madoo, por ear
de preaamtr qae, sajtito e meemas inflaenciti
que tai irmao, aegolrl a meima politice.
c Apaiir da teoi aitei obititaloi, haverle
tentativa unlenleta, aa ogoraroo haepenhol m-
geraiie a reiccie neo-catbollci.. Immiosota ta-
lla eoto o ttinmpho da republita pala revol-
ele; aorerem perdida a dynaitii doa Bour-
koo*. lfgtr-ie-hiim i de Portagal todaa aa frac-
oii monarcuicti toailitaiioaaoe. A aai aaaim,
eiito dtpenderU da titilado da Fraoea e da'
Inglaterra; mal nioae toda aaperar qaa por D.
Luis I flsesiam aitta dan poteaclai o qaa flxs-
ram par Vlttar Emmtnatl; tiabam aa penintele
Ibrica intoreini malta eatroa doa da Itslief; e
nao aeri proverel qae ojodem a rear am eetado
poderoe, amprahaader, e qaa deilralria o eqai-
litrlo actaal do Eoropi. a
Creooa qaa aa Hieda o illuitrido dafioeratt,
Pbd.u lo qie roaeg^-flV-tn, grado ee anirie
'^Uf-'eT'teTdfa e rentada da D. Pedro.
re!, eejo carpo balioa ao (amalo, o ca-
j tTmi cabla aa cea, conbecia bem o eipirlto
portugaei. Pora contraria-lo acceitir a cor de
Htipenht. Ora, ai rale do tyiteme cocititoclo-
nal nia tio para arretUrem o poros ; ilm fizem
parto doi itai Mpraaentantee; a o immeoao res-
peito pelee rlrtadee da D Pedra nia podarla ir
at ao i.icrl ile da nacionalidad!. So o (Ara, eon-
Tertir-iB-h i em loecara.
Vejimoi agora soma na H$ipanha contempo-
rneo a areliedo Portagal :
c Aa fallar da possibilioad* da mdanse da
dynntia, temoe por atil eonelderar a uniio Iba-
rica cob outro panto de rieti: Embore a anidado
de go*eroo ou do aa;io nlo tenht pera a rica
Ibrica a argente importancia qae tem para a
Italia, onda eeaenclal condleio de independen-
ele, tcm-b'a, poim, por agaal motivo. Aaato-
aomia de Portagal nominal. IIili colonia
ioglea do qaa pas todapaadente, poriae a in-
dependencia d'olle depende do protectorado de
aaa podaron alliada. Sapporta oe cergoo do pala
Urre, eem uferlr a principal rtntegem (.'ellee :
a conociendo da aaa aatonomla. Saetate eicr-
cite a morinhe. qae o nie protegem contra oa
ataqaec de qaelqaer inlmigo ; o ee e Ingltttrra
alio Interrier am eta favor, i Iba rete eoffror
Baailhajii, eemo em 1858, qaando o gorerno
4a Fraoea arrebatoa do Tejo am navio frioni,
tomado em fligrmte dilicto da tnQco de nagroc,
entregaa coi trtbanacs.
Appendiec (oreado da Iagliterra; ergio pec-
ilro da Gri Bratinba ; pero de aetenomia em-
preitada ; naci de naetonelidade daridoee; pala
de liberdada por (eror de eilranbee,iciim aoe
dnenht o aator citado; auim noi reUetem oa-
troe tintas, caja lerlendada mata os assrapalee
do hiitoriider!
E cemtado nada ha mili falsa I O protecto-
rado da Inglaterra poda icr e sympathia da daca
medes longo tempo alliedee, oa a intimidada do
commorclo de doce poros; eu o aexllio qae
toiai tu noria neem preetaram-ea mntaaaente,
qaando o direito des gentes 4 violado. Oatro nao
a tem oam o qaer Portegel. Aeeolta-lo carie de-
p r aaa ladopondanela no throno da Ioglatarra ;
* lalgor-aa parala o mando intelro indigno do
aar meio. O mar geographicimente nos divido
da Inglaterra ; o caeeagaaa, movedicis sempre,
nio sis bois sadeias para icorrentarem nm ea-
crivo a am rochodo do ocano.
O preUclorado da Inglaterra em Portagal 4 am
mytho. Se eiistiieo nes eondlcea em qae mal-
toe o sonsideram, fdra loacara fallar am naciona-
lidede, qoendo ee trata da aaiio iberias, ere-
pellir os plinos de foresds fasio. Dilxassemos
eim elididas a Inglaterra, nont metrpoli.
Ella nos defenderle ; oa, antee, olla se defende-
rlo. Eieravo qea i do sea senhor depende, oa
servo adscripto gleba ingless, nem do nossa
sorte darerlamos cuidar. Teda dependera de
entres : o bem a o mal; a groados* e a deci-
den lia.
Fallim do Charla et G$org$ I Bem dito saja o
dia em qae paginaos com mi larga aa pardea
qas eaaaimoi 4 Fraoea pelo aprisiona manto das-
so navio l Se hoaveno o protectorado inglix, aa-
hlrla nesse dia pelo Tejo com am navio francas.
Eisa pagina da historia do Napole&o III atiesta
qae e nnlonalidide portugaeta nio f jola da co-
ri da Grii-Bretmbi.
Com qaa rasoes se ataevere qae nominal a
nossa snlonomla ? Pergaotaremos por qae rstdee
meaos nominal a da Frtoei, a da Iaglaterre, a
da Hespanha ? Em qae se fonda a aegannea daa
naclonedadee ? Se alo no direito dae gentes'
o no respailo da libardade do ced peis, qae aerie
da Fraoea,oa da Htipinhi, oa 'da Ioglatarra, no
momento em qae os poros do velho mando ee
roaoiiiom para aeibir esm ama dellss T Qae
siccederie, no momento em qae as sllisncas de
eetado para citado ss rompassem, e o direito pre-
tal da forc anicemente imperasse ? Nio hareris
Independencia cert, nem segara nacionslidade.
Mu aoe povoa ha eenaeleoeio como noa indi-
rilaos. E' ni a for(i qae, Imperando msis qaa
os raii, qae os diplmales, qae as esqaadraa a
qae os canhoes, aeeaggfT a aacoes virlaosis o
tngiendeclmeotooapaz, oa a reatearaeio o a
gaerra. Atreves de lodos os planos despticos
vae a recio ezarcendo cea dominio ; o a prepria
sfoileza doe qeeei inveneiveis, como Nipolaio
ee qeebra a fallece, qaando nos seas impetos foro'
a jmtiei, mximo vlcalo socio!.
Filia-ie no equilibrio, earopca, e nos arcan-
jmenlos o arredondamonlos de dlplomatee ; mee
esse equilibrio nao 4 obra des diplmalas :
obra da Deas.
Rennam-ee os gibinetes do Londres e de
Franca ; promovam-se coogreeaoa o lavrem de-
elides ; qae, se forem piteotemente injaetas, o
mando nio lh'ss ececittri, oa se acceitir, bre-
remente renegiri dola*.
Da meoma mmeira qaa neo indiridaoe eo le-
vantara es remoisoe e per da offenss, tambem
es nacSes se envergonhim do terem commettl-
do lojariae, e de terem violido os princlp'.oc em
qaa mi baeeada eaa independencii. PortOgal
nio deve recelar pela sai, m quinto livor alme
pera raepeitar ee grandee principios.
A llbirdado ttm-n'a mal larde oa mala cedo,
oa conservam-ns, ee qae ae mostrara dignos
dells. IIi mu saicidioa do qaa aesaasinatos de
niai.
Portagal nio (em neceniiide de se unir pl-
atica manta i Haspanba para aer indapendente ;
nio prodea tambem de protectorado aviltinte, de
ae;ie neobama.
Vire em virlede doe principios qae sestentam
a Franc, a Inglaterra, e II jipinhi, a Italia, a
Raala o todae oeneedeado mando. Si, alna-
da por estranhoe, pediese aaxilio de oetros, pe-
di-le-hia como ae damsla nacoei; nio o aaxilio
qaa avilta ; mea aim o qae pedo o viandante am
norae da le, em noma da jaetica, am nomo da
rssio, em nomo de Dees, ciando na estrada
aaealtado. Ene, pidi-lo-bi a Frmgi a a Ia-
glaterre, se torcas maloree Untarem ibiorve-lic.
Vencidos, podismos nio flear hnmilhidoi. A
hamllhacio serla para os qaa asaeeem impla-
mente da (cree qae lhea estivesse cenBads.
A Indspendsneia nssee do recpelto e cane-
ciendo albeii, e da forc propris. Pertagsl me-
ma o primeiro, deve confiar ne cegandi, e tem
meioe pere desenvolver a terceire, eem ae aoir
politleaminte i Hoapeoba.
O piis vlxlnho ama grande neeao, cajea pro-
greiioe materieee teem sido netaveie ; mee nem
6 delloe vivera os povos. Triste a exieleniia
qaando a alma nao isa o diviso adorno das vlr-
tades, a o amor da namanldade nio inspira seas
aelos.
Sis mallo ranerandee oa es(orcos daqaelloe
qae no reioo vlsloho evangelisam as ideas libe-
raos. Teem ellos (Ido marlyrss.
O sangae desses hroes d santo penhor de qaa
hio de fructificar. O marlyrio tambem i ehry-
eillda do Iriampho.
Cooflimos todos na carao nitaral doa acente-
dmenloi, a no pregresao humano. Teaham ren-
te nelle oe liberaae e beepankoes.
Nio em pretendenle de eoross qeem eilva
ama naci ; 4 o ioflaxo doa grandee principios,
Tersa daa Ideas qaem abete os despotismos,
quem di a felicidide ii nseet.
O neceo oxemplo, e o de outroe povos. ha de
laflair malte nos doitinos de Heepinhi; mis
nao temos a vaidade de penaar, como a demo-
cracia haipanhole, qaa a noiio ibrica resolve
sitiifaloriamente aa gnvae qaestdes. que lo fe
licilam ordao*itinhe. rjoiio intime, e como
eenvm e todos, i pode origioer-oe do grande
desenrolvimeoto moral e material doe doae po-
voc. Por lase a uniio ibrica por emqaanto
impossivel.
Fernando Girrldo, apreciando mal loavavel-
mento pera ni o ciricter do pevo portugues,
fol acate ioexeito fanndo viver e lodopendoa-
da da Portogsl do protectorado ingle ou da
uniio politice doa dous poro*.
Sspsrades,podemos tambem ser grindes. As-
sim governos illestrados e parlamentos sem pei-
xo is nem odios, caidem de arehilecUr a proa
peridade o a riqaesa do pas sobre os simplisai
que e Provldeniia nea dea na hondada do eli-
mo, na feraddide doeole aa hondada da n-
dole.
Uaemo-nos aommerdel, agrcola, iodaslrial
a Iliterariamente ; mas, por emqasnle, digemos
como Paoooe Maooel no perlamento portogaex,
em 1844 :

De Hespanha todo, monea a poltica. '
(Jornal do Commtrcio da Lisboa.)
A esperanea na morte.
CAiriICO DB USJ. SOLITARIO.
Eu linhi ama legrima no fando do mee cor-
ceo, e guardada cativa ella para as minhis ulii-
mee ddree.
Um golde eobreveio norrivel, e ella ee eaceoa
com* a ultima gdtti am um vaio (andido.
Eatretento nie me alveja a fronte, e e minhi
cbese nao pende aiada para a Ierra, e comtedo
veje que hel poueo de vida.
A remiesio da vida 4 a morta; "ar3t i par-
lilha do homaro, e pola vixlnho 4 aorta blas-
pbomerei da vida, elamarei doa _
ti na vida t
Ka vi na trra passar ante mlm
vallo, rodeado pelee encantos da a.
homeae ee ojoeluavam diaote dol*
legaiamEi oa aeompaohei.

ae seo-
grsnde
le, o
^aoe o
bii moa-
medonboe
cinliiadoi,
abysmos.
B mallos pareceram por elle, o ea 'el victima
da minha cegueira ; mee fugi-lhe a tempo ; *e
bomens o ihimivamGloria.
E eu vi outroeim urna esesda Immanas,'cuja
base era a trra, a enjos degrui jabisrn se is-
Ireitsndo.
E ceda am dellea ara de direraa miierii, ea
ultimes offescaram-me a vliti.
Uoalnaamersvel maltldio a cerca vi, a todos
so arremeeavam i ella com grande ridas.
E o furor os armara nos contra oa outroa, to-
Ihendo-so a paeeagem ; o viohom pretiailar-ss
eemigedo na larri.
Os negros cuidados esvoseivam am torno dol-
a, o um phaotisma hediondo eatava tentada no
eeu pice.
Elle esperava no sen tifinga os qaa mili se
approximevem ; o seu sopro bulara para davo-
ra-los.
OIHETIM
HIST0BI4 DE SYBILLA
vor
OcUye Feoillet.
SEGUNDA PARTE.
I?
A duqueza Branca,
[CoDlinatsao do n. t6.]
Sthlndo 'ihl o conde de Gbalye diricia-aa a
caaa de um amigo que morara na rae Strven-
deni, coreo am cabio qae ere. Chamsva-se Loii
Giodnx e tlnhi a hoore de aer meito pertteular-
maote conbatido da joven de Friis, cu|e inte
reta excittva em um griu extraordinario.
Sybilla 043 ficira penco admirada de encontrar
ene piati com Unta Intimidado no aaiio malto
excluiiro do pllelo de Sauver.
Por urna excepsio, qie ac oplnles maito livrss
o noato diselma'.adis do Sr. Gindrtx aobre todas
ai matariaa eatbavam de torear lnconieblvel, a
ralba daquesa cerrava-o de urna neicla idolatra
que apeoas concid.ii ioi nemes mtis povos di
aniig Fnnst.
A exr'lecsae deca enomalla n8o dtixava da
ser divertida.
o Sr. Luis Gandrix, aahido do povo, exersera
durantt algam tempo, no cornejo do cea mecl-
dade, a prefini de medico, na quil obtiveri
feliiet retultedoe; mao, etnda que pobre, abtn-
do pare protegair em sea laboratorio suas paras
especlaseos.
Doledo de grandes laealdadea, a de urna acu-
idad e tofaiigavel, cooqalatira em poueoc mnei
"Megar ostro ae lases de sea lempo, o alga
enndii dsscobsrtis em chlmica o phyica
f.qnt premitaramante o elevarsm i honras
do Iortitulo.
T um tnto aspers, pot n irrebitadera ; oe trieos
regalares, a (rente elevada tinhtm a cor o ar-
mara de bronce ; seus olhos eram ao mesmo tam-
!o chatos da (ogo e traoquillidala; aaa elocasio
iil, ebria, tranquilla 0 earcaitica, corresponda
biui aipparinda dlitincla altiva a glacial de sea
peno. _
Er domearaU raTflfes^eDiaiaso mateialisU. a,
ae nao j em Udo in commoneel eetranhe
qeasa de Sievea, qae, Unto em poltra!*, como
em ragio, la alea doa limilei.
Eatrelante a daqmsa i era lels qaando con-
tera o Sr. Grandax ne numero de icae etnvive*,
toda que elle Iba flxosse ptgu am tinto ctre
ena fellcldtde.
ProfaodaaeBle pleJoia, da um eepirito forte
aineertmente prompU pare tedia aa dedlcieei
sniny.ioi, esse mulher aiogaler i ere Iraei em
am peoto: lamia extraordinariamente a marte
nilunl, a norte estaptda. a morte no lelto.
K e tajii'.a a incommodos nervocec qae toma-
viui mil ftmii, e slmulevam alternalivameate
todn ai mcititin.
A' des aiiooi puaadti soffrera um violento
tiquc ae i;ri, e qaiier* acate que m g-
E meas olhss rirsm estis seenas, e es enthe-
ram da horror ; e e* deevlel ee minhaa viitia
deete eapeitaealo sangalnolento, o amaldisoel a
ambicio dentro da minha olme.
E ea ri eatroafm um temple soberbo, e Bello
penttrai: e o dolo era a malher, e todos a ade-
ravam.
E ella astava circa Ja de seaa perlgoioi en-
leloe, e dee sass malditas fnqeeses.
A meotira o a liionja eram seas incensos; a
honre, e prese e a innesencle, aa brincas no-
vllhti qae ** immolevem nsi sena altan*.
E ea dobrei o joelho, e a mlnha|alma se tor-
nos freci e abatida, e nio levantara o* olhos da
ten*.
Os seas encintes tinhim obscaroddo o mee
eotendimento ; o o meu cerpo dominou o mee
espirito, e a dignldads do bomem dssappireces
do meu semblante.
Eolio abandone! ease culto de opprobio qae
hamilheva a minha alma o que arreetrava o man
coraeio.
Velri o* olhos per toda a parto o meus libios
proverem de lodos os (rectos de rlds.
O seu aapesio encantara me a risls ; o ssu
principie era doeura de mol ; e o seu flm tinbs
o traror do absinthle.
E no solo de meaa delirlea procarel rdeme
am procer estarc, e iodos a* deslaalam como o
oevoetro.
E e msl tatu me com i* euss asss negree, o
deipejou eobre mim a Usa de amargorea.
o bem me elbou de atreves, e fagindo lan-
Sou-mo i eins do remono ne fronte.
E eu procure! urna soneolecio ne torro, o nln-
g Jim enxogoa ee minhii ligrimis.
E eu ped egai para apagar a sede dec minhao
anlrsohas ; a niogaem me respondengemi e
esisrnocerom de ratas sis.
Eolio minhs sima se encheu da tribulas&ea o
e doiespero comprimi todo o meu con cao ; a
e mea dia ere aa eembrte da noute e a minha
neute os horrores do cha o.
E do choque des minhss reflixon despren-
dea-ie urna ideia de fogo o lengn rulo clerie
na minha alma.
B o meu espirito ouieu perguntsr em si mn-
ms ee a morta era am mal e ae a rida am
bem.
Entio lorantiram-ee is minhss esperan{is psr-
didaa, aa lambran;n de mea paaiado, ae mi-
ohaa dorea perennes, e qaalxaram-aa amarga-
mente da rlds.
E sps ellu rieram oe impulsoe sedentes do
meu conjio, as Undenstss de meu espirito e o
vecuo immeneo da minha alme.e saopirarsm ele-
mande pele morte.
E deefes-oe a oevoa de maae olhos, o a rer-
dade brilhoa na saa las.
Deaa era o bem que oa baaeire na ttrra ; e
merlo a aoa office eetrtde o per tanto Invoque!
a morte.
E Deus so compadecen de mim e tlrou-me
a ultima eaperensa, a ultima rais que me podia
prender ne Ierre.
'Deecerregou-me e golpe qaa au malo tema,
e com elle arraneoa-me a nica lagrima qae me
reatare pelo mando.
E pinado rae o imperio do mundo aobre mim
o a merlo em breve eori commigo.
Bemdito aej pola o Senhor meu Deus, qee
me curia no seis de* minhas tfflxeoii e miti-
go ae miabas dorm.
Bamdlto soja pola aquello que me preptra ae
asaa eem qae adojirel finalmente o tea Ihroo* 1
Bemdito pois ceja elle.! Oe meuc derredel-
roi olhires nio serio para a larra ; meua ulti-
moe auepiroo voario aemmlge ae firmamento
io Deui, ao Deui da minha alma.
A. F. 0tra Afeito.
A F.
B t dlaes : quo nos qoor a f4 t nos tsmos
a rasio ; quem fes o olhoi para qae manda f
cba-loc ?
Mae aove ta, medico dee corpoc qae pedoe f
na tua adenda ; tu, medico doe povos qaa pe-
dea f na lei qaa nWbilicii perqeo negu la
14 iqaelle quo lira o doolrino ee almae ?
Eli ebi vou eu preper-voe urna parbola, por-
qee a parbola o favo que encerra o mol da
aabidertaEnUndti a voo qae sois iotolllgen-
lee.
Um hornern sentid* lobre urna racha convo-
cara a si dous outros ; o elle* Iba dldam : v
que preiipietoi noo otperim : fica-te qie ne
nos iremos.
Mss elle respendeo-lhes: iris eotenlrar a
morte, eem echerdes nunca ou'.ra vereda y pu-
ne por eobre ene midelro taris rerale o
sbyimo.
Eelle* olhirim! a rlram ama roragom medo-
nba coroada em malo pelea aguaa, e um medat-
'o eatreito sobre ella : a aa trevas e o pavor lhea
arbavam oe olhoa ; a diaia nm delito : Nlo
sorel eu quem me atrevae affattou aa,
O outro, porm, permaneaia immovel e olbi-
va inqaleto, o ele qae o bomem Ihe date : Fe-
che os olhos o ramiohs ; senio olbares, o modo
nlo te fari vacilar. E elle ereoa, o fechando os
olhos, pinna em um momento.
B o primeiro costeen longo tempo o sbyimo,
procurando ostri pistigcm ; mis. qaando Jul-
gava poder radea-lo, era arraeUde ptlas egeae
e levado mtis longo ; lomea p, em Um, o sar-
gia ne molo des Irevee e finou se de time no
centro de ame caverna.
Mi*, disocia : porque noe nio di Deas a las
para comprehiodermci leue ayUeriee t
Pira comprehau Jaree a qae te baila aaber dea-
te mando, dea-te elle e lut recio, eeslllidi pe-
loe teae etntidos ; e dtece-te do outro i qee nio
aeviic cenbecer, e pedlu-te a f aobre qaa
tapertor 4 tea intelligeocii.
E tu nio nuil de exclerier: Nao pono
calende-la, e, poic. rio o troeret. Porm, ree-
ponde-me ; por ventara a rasio do hornern a
medida da eabedorte e o ecpalhi da variado
Comprebendee tu oe myiUrioe qee eelio de-
biix > dn leee vlitn f Teee sibios ao taaom-
bnm a eada momelo, e dlttm : eie aqai am
sagrad*, impenttrirel: porm ounm ollee ne-
g-lo t
Per ventera raoegta ta a las do ael, qae ae
aprsenla a leee olbes, i porque nio cbegti a
entende-la.mm a fita la I
Por ventare porgante o fllho tn'i.do, eom
desdem,pee parqat me erdenae Uta T Nio :
maa voa a obdeier-lhe.
Dise-me anda ; e aeaa tua raiio que ouea ar-
rogante chimar oa deirotos de Dsae ente e aoa
tribunal. Interrogar oe eeuc motivos, dotpresar
te isae pilivrae, nio ella para al meama o mya-
terlo maia proicnco ?
Pode ella at boje explicar es mais almplet
phenomeooi dae late fentsdts'.' Nao : qae a
ver jado a rademp.jo do bomem ; e o bomem
i por ai nao pode remir-ee. .
E cri tu qee o tea consie serie btitinte vee-
to pare eonter te rasdis do Infinita, o motlvoi
da omolpoteocit ? qae e lee olme lorie bulan-
te forte pera aapperter um mundo de m'.nrlai,
lende penetrado ac vitte da borne enturince e
o aepecte di lus.
Fallar-te-bel de Urre. Pergunta aoe teca ae-
biot, iqeillia que eitedaram a lnlelltgeocia e o
coriQio : qaem folla, qaem peosa ou qaem
ci ? qaem davide eu qaem deecoofli T
Pe-ginti ao mancabo caito que ame com
tanta ardor a urna irgem pora, em que conite
o amor, e elle le dirna f.
St la fechiree ee'teui olhei o diaearee: creio :
vtra : mu, te dineree na dea moi i aeberii Irivn ebrlndo-ot, porqae a
lus Diui, qeem o bmee (ora da ene palavra
onda qer etto acba-lo T
Olbt em tamo de ti ne Ierra, o varia que o
qaa eom951 erendo acaba vande- A ( a evi-
dencie de coraste.
Segui entie o voaeo confia se elle elogelo o
delsae a voeaa rasio ao a (ermtatee peh ocien-
da doa homeae.
Cele: eorqae aeelm como' noe lab 01 qae ae
calam raaide a aibedorle ; n* pe.ta qae neo de-
teit, a riqaesa ; nem, timbern na cab*ea que
10 humllht, eit o Imperio ; o neeolhoi que *
(ecbam, a let.
A. F. Du-ra e afilio.
(Conitifueional.)
Qaem qae olo eetl eooveoddo qer ri* ea
cedtcemesirl ame Uti (rea.oda, qae, cacao 1
abname eaperoda pele reate, ka de ael e a dos is
o* long* e incendiar aa necoeo t
.Qaem ka qae nio oeteje ea aearetelle Qe*
torto** IMa>t d a>W* ? "* "* teM* *** M"
Qae (imilla ha que ee nie horrorUe coa eeeo*
lela de (erro, qae loquteum tedia a* fortuna*, o
que proteodam roabir 10 pove e tai nostttiB
de. e coodemmt-lo i late o i aiootU T
Qee peco di f.mlliaa nio vertna Itavtaat,
ltmbrando-ae de ooae fi aoa o rtraoto-eo pe
ollea : lbei nia dis cooiteroa:e T Mioe lluoe,
tremo por vi o pelt eorte, oko sel se 100tir a
ter pi para rea alimeoter, porqae pruteaom
arrtncir-m'odeemioe I Nio tal ateeos* eo eeo-
tinaireii e ter pee, porqao me a*> roto eata
forcis pire lappertir a atiaba etgraca, aerre
roa ver poreeer 4 mingue I
Que perspectiva maia trille a degradase* pert
a bamanilade 1
Levtotim-ie coloesaee riquit 11, eeteota-** oa
greode laxo, eindi que poro Uto e>) aicsoaaito
stcrilitir myrladae de homeae a* ollar do capri-
cho, do egoUao o de ambicio.
Qtem 4 qae nie oe rovolie veo* um paro
que pode a iltoi griteo teabaaa d* ] c.ap.t-
sao, qeo a>ao pookaa toa** ttaiautrano
peto, que nio podolappotltr,ente leiitanls* d
ta meitrirtm sordos *e vos a luoeass>o*e
ic anee qaeixn, indi <. aoultea poto deafeu
com que o traUa t
E no entinto eeu pobre poro n*a v4 rueeigt)
a qaa ae abrigo*, nem porto do niea* que
e recolke 11
EU equl a revolusie, ele eqoto coa leetloo I r
Qie povo be, qae ella ni opariaio o* em-
pobrece* ?
Nio tem ella acabado sempre par iatoltottar
pove, d* qae ee epod*roa, ou do qaa eouko 11-
ladlr ?
Sicriflcade ic mala violenta* pcnxoo*. etto ao
Um eoibide por (racto eeaio a aitwria, a atoagra-
{i, a oppretiao maia loaapporUvoU : eUoeWr'i
snela da seu medieo ordinario ee rtiorretit ce
offltlocidcde do Sr. Gindrax, que entio morara
ne rliinbinsa.
Saa arte, saa lloguigem firme e tranqatllica-
dora, e aobretede o poder migoettco da saa vi-
gorosa parcenalidade, eeconjararam aaravilhoai-
mtnte oc demonioc mrroios que ctormanlavam
a velha duquesa.
Dtsde ene memtnte Uvera nelle ama ternt
B*agaaee| lupplieu-lhe que nlo cateeeee de
prodigtliiar-lhe 01 seas cale a toe, e elle ter* a
condeocedencla de continuar a aer medico pere
elle amente.
A daqnesa lhe ere por Uto roconheclde; ecte
re persuedldt que ello lhe adrara a rida dec
vosee ; o folgtva acredltir qee o ni varia anda
a aempre.
A edorasio qae profercava a coco ente tutelar,
juDta ae berror qee lhe ceaoevem ee doutrinai
politicec o religioni do joven cabio, conotilai*
entre a daquasa e ata med 10 ame eepede de
roli(tt multe eemtlhtntec ei de Lils XI com
coa eetrelago.
Lils Gmdrex, por tus porte conttg'avs-lhe
ama eflticio gtnorots o pttarntl; ao meamo
tempe divo.lia aa do papel axientrico qaaei
eacandaleeo qae ere chimido o reprecenter ne
grtode eocledede do pslscte de Seevea.
Entreunto, com qianto nlo foaae hornern
affelto is lotitlides, ropreceotara-o com maitt
renrva o nttaril ctrtesle ; oorim aa aaaa mete
moderadle expreisis preduxlrem o ea tem pilo
de bombas nem centro nveriminie orlbo-
doxo.
A pobre duqaexc, feiticeirioba egradavel, o
que tinbe o bam goeto de tffecur o mede aim-
plea e um tente aenaitico dea velhu do tempo
de Luis XIV, empregive todo o eeu talento em
fater que os aeai hospedes tolertaaem e proce-
dimento de eeu salvador.
Qaando o tioho eo jantar, que queet aempre
acontada. acaiiclava-o,efftgava-o,tappllcava-lha
eem o olhir, e com palavrae a fim de ver ee o
eenvertie de algam modo Ss ideas e aoscostumss
dos eetre coavives.
Mis em flm, Sr. Ginlrtx. pondo de pirte o
gricejo, o eethor ci em um Deae?
Certsmonte, senbere deqaexs, respondi
Gtndrix sem multo smgae fri: no das Psa I
Pele mtnot, conlioaave elle spi um ins-
ume, hi de crer, prevarelmoote 00 emor I
Se relo, seohore I replltava Gtndrix, como
se o bsuvenem mortiflcsdo; mis cerno I O
smor urna vibrosio deiordaosda de coitos lo-
Julos do tinelpai corrtif ondtnte a algans loba-
loe cllelos do ocdptcio I
Algamt rasca acentecia que e boa duquesa se
nio ped.nt contef ~
Qae a reroloco ?
E' n*g>sie do direito, a saoVeroio di or lea
moni do adverse, ou daa lele qae e Providen-
cia ettebeloeeu pera o rgimen o conaervaro da
eocledad*
A revelesio ama tompeetedo ne ordom co-
dal, qne, come na ordtm pbytloe. acomptnba-
do de relmpago, ralee o Uovee, que moetre que
a aodedada oiti (Ora de aeee eixoe, eu do tuai
buce ntteraoi, o qae de neceeiidede para ell*
que rolto para Iras em buict de um prioilpio,
ou de um panto de apoie qoe e saeta-te, 10b pe-
na de subverter-se, oa dsixar de extillr; o ene-
ja ella certa que, em quaata nio voltar atrs em
baiea dttte p inclpio, a eua bicioria aeri a eoo-
tinua;aa dae saca da>gr*s Se asta eaptrtto vertlgmoto, que amatst eab-
vorter ledo a ordem social, nia pin ; o a Enrosa
contina a olhir de brtcoccrasadec para ocla in-
trtelo da ordem moral do unlverio, e otm qee
d um peeeo pere o reeUbelidmente de urna no-
va vide, ou d'uma noVa era de eousts ; ioevi-
ttvel que ss reallse, o n'nm termo nio mal dc-
tenle, ama trioiformaeio aotlal, porqae o ec-
tail estado da couca oio permute derasao.'
B quem que oio reeooh.ee eeta vardade, o
qae ume grande revoluto eati immtnenla ?
Qeem que oio < que umaaxpactasaa oslre-
ormnaria de eoacn grandes o inslidas tm hoja
em suspemio e Europa T
eonde de Etal, na esildao e lelrex aolco eor-
reepoodente.
Ecea naansa por d a modificara aoi olhei de
Sybllle 1 cor desea phlaienomU, pare all am
Unto nova e violenta, e tornava-lhe qaaai eym-
pathico am parcenagem de que aliit eontte-ce
ceparade pele exteotio doe eu*.
Logo na manhia de aaa chegada a Parle, Bal
correr aprecaadtmente e coca do Luis Gsndrex,
o at pinara com elle urna parto do dia
Nio fol poia, esm um ligelro movimente de
sarpraxi que Gandrax viu reapperocer o eonde
is onio horaa da noute no gabinete de eepeite
cleuitral em qae trebelhera 4 daridade de urna
pequea lampada de eitedaote.
Brara I Idemou dio. Amo ocas rlad-
dendt...Qui te aseateeeaf
Oh I nada de gravo, diese Beal. Entretan-
to vel a pena qaa te cante o que he.
E torneado urna cadeire :
Mea Deua I que miue titeo toa tone em ce-
n 1 Bu te rogo, (ise-mo e eurprexi de ama ool-
trena, ombora de relado da Utiacht I Meito
bem I imagina, ana amigo, qae tea am matrei-
ro tio irreiiitivel qee he apenan onse borat qee
deeembarqaei om Ptrie, o ji encontr! ume
e vente.
ella
Abl mea imigo I
nio me fari Dtus s gst
gem pin deepedl-lo ?
A caler rida >e de Luis Cendras, orn. .700
csrasttf e a tiagutarldade de eaa precenV- ao
palatio de Saavea nio foram os aulsoc titaloc
pelos qutet merecetie o ptrliculir itteoelo de
Syaiiia: ers de saa beses qat 4i maic dec vosee
euvu ethir o neme prestigioso de Rsul.
Fallara do eenhar do Chelys eom um nnti-
meato gnve e prefini, uunce menchade pela
ironii tao (1 millar a aue linguegem.
Ella aabia que ellee eraa lattmes imigoi, o qaa
O Sr, ftiadm fOri, dataato a toogt aieada 4o
Ah I vea piaeeiir I dine o joven aibio.
Venho de o luir, mea amigo, conlinuoa o
conde, o a qaiilio procieemente etber eo devo
volter. Em primeiro locar qaero oeeucor-me de
nio tor ddo (naca comtigo : eua falta remonta
e poca da minha partida pare Porcia; fis-te
crer qae alie etiuhe por motivoe a carlocidade
o o gste de artlita. Itio nio ara lateiremente
oselo; porem, ce bem Iqao urna amicado como
a nossa nio d fe ter itgreJoe, jalguei verdidti-
remeote euparflue iaiclir-te om cilgaoe metivot
iecundtrioe...que nio deixevtm de ter eeu que
de ridiculo. Coahacee minha prima Branaaf
Nataralmeate, tendo o ceatamo do ealvar a
vida do eue cogrt do qeloxo em qeinxe dte.
Ltmbrn ta do eeracter extopdonil de mi-
nha iutimidade eom eua mi e meeao eom elle :
denme done ou troe innoi ecempaohel regnler-
meote a Sre. de Gay Ferraod em eoaa vidtee ee
convento em que Brenca recplreve. Para mia,
ecce pequea, ara urna menina...qae eu amara
maite...porom nio ptassvs disso I Pbytleimenta
nio mi perec* muito egradavel.. qatnlo eo
mels, ama henee* I Alem d* que a idea de ca-
aamenl* repug*avi-me...Mi...per am rege ine-
tiudo, qne pedia aer ama abterrasio de (ataldc-
de...julgaei eomproheoder quo a peqeen* mi
aehava magoifieo, o que oua mi encarara ee -
intmenle a nona aolie como ama circaattan-
tit eacrilt deede malte no livre de deitine.. lito
eei am enae ne Penjt, oatro em Cinstsntinopla,
oatro na Ctlro, outro...t>i> sel miii ende I...
Ni Grecii 1 dltee Graodrax.
B* verdede...na Greda...e volteil Yon ests
noute, depeis de (aolsr visitar minhs tia de Gay-
Parrand, cerno me Impunham o dever o emiti-
da. .A principio encontr um (rio eeolbimeato...
Dtpoia, como ella tinha muito bom aortQao, o
tua fllht aoja alem diese daquass. torna-ae bem
deprocaa tio affeclaoca oome d'en!es...Chsga e jo-
ven daqaesa I Creio ssntir i sus chsgtda e at
00 ibs > de volte, um vUlombre de odio, el-
guma friese, emosao, coafutio...e nio tei mdt
o quo I
Etia tri 11 exclimoa Gandrax, a impor-
tano 1 lea prima adora cea marido, e tem rasio,
porqae elle magoifieo, perfeite para alia, e
lhe dea dees liodea creiug- 1
Falls maito, meu emlgo^contiaueu trtnqall-
lamente Riel. Sabe pole que a Sn. de Gty-
Ferreod tendo-me deixtde i com a joven da
qaen...he trai qaartoe do hora...cumprimentei
e pola (elleldedo que excitas. .Illa eolio caca-
rea-me pela primtira res, arrbenlo* em eelu-
SOt. e retlrou-ae para a eala prxima.
E ocla I exilemou Gandrax (ranxtndo o sebro-
Iho.
Voltea am n emento dopdc trinqaillindi,
eipertreete frailo amirgee*. logo oe a**pru***
ee oncaloi da rordede eterna, para oavir eada
mtntirt ; logo qee dea, retos a vos *o De**, pa-
ra etcuttr a ros do bemem : log* je* qute par-
tenier a ama aotledado impla, oaaeeia aaat* o
Dsss, em que so eeeooheceraa a* too* aca-
rees e r.ligiotaa. I
De Deae nio ee eeceroece : ai n*c.diaai po-
dido eoojarer oooire Deue e o eea Cbre**>. eesaor
o e*a imperio, ducado oa aaa era*Ib 1 a*u 0*-
berane, sou eome Daae.
Ellu tm pedido User todo toto/s**e *>ia* #
alto doe cec tem-te ddo di eaa toe tor t, *oa-
Uultdo o eea vio ompenbe.
Elle lem-lhei moitrade qee ole k* Dea, to-
nto elle, a qaa nao raparla cea o*tr* a eo*
gtorle.
Qeel p*ro qae a ni o ee Uvantta eootra
Deue, qea.preteodtu rouber-lko o coa imparto,
qae nio (oaao condeanedo a receker toda asaa
do citico de sus laatedode, o eor oe*n*a a
todoe oc poderes, presa o ateoravel ieeroot* *
tedaa a a (teste, oa eaapo bano e teaeaae
ambidoaos, immolado *e eo* lirn e iieeai
mel fogwte paisaa, ai* eraaod* tlk**. aaaa*
pare oa aaeriflcsr vergoakeaeaeate aa* saa* ca-
priiboe, o aoe eeee planee da eUrack*oi
se 1 redatiodo-ae a eua gloria a pegac aa
to do eeogee e cade aeurptdtr. qae a ir 1
ne-lo ou quo d ell* eo futir gitr a1ro, ai* ea-
Iheado por fructe oenie e eaa reine o e aaa ver-
gonha ? I
Ledo a binaria aatiga a aolerat, ella vea
deri deata fardada aa eoapl.l ueUaaak*.
Mu per iito qaa lomoapbenloe a attaaiyt-
mo, devemoc per Uto doeoaporai T
nio cortameol* : tonflemoe entes, q
moa dalle por A {talle, qoe Ua o* ai
cartea de lodoi oa hornern, qea 1
acontecimantoa do mando, ctao boa la*i
que, 'ee pirante o mol, 4 pere tWaaetoaa
mator bem. .porqae olio ludo ereoa para kaetre a
g'orla eaa.
Lembremo-noa ainda que, dopoie do asaa grea-
do toraonta, aegae-eo 1 bnenla o a sr**tod*.
o qee depole de ama grande dettrlea o* laate-
belece qaaei teapre e ordos-.
A revol*sio aa *rr*. um dnatatta* *-
bedorta dlvloa, em urna paleara, e usa* ea**-
tira dae homeae, que he de poseer, cesa* eada*
aceces obras, pare rander toetoaaah* i
qae ettroe, seao Deoe, q* ataco*
nelle ee remata, como ** eeotro o ate* ta
et veritit domiol menet ii atecnua.
Etli hoje damonttrade q*. ceje quel kar a fa-
c, eom q*e elle ee prMeato7~oVo~c**a asa
quo oe embace, pertiado do arcas 1
ha de produtir aempre oe meeao* ti
epreienlir oe meemoe malla'.01
mal tarde ea mtie aede be Ce acakar gesta pato
erime pela aorropcio.
Todo be de perecer ea quede deaadraaa **e
apupec da malln* lo ligo.et.
El 1 hi < raoitrir i Ear*pe qaa. o* a eaCka-
Itttemo ama verJaJe, n vUiflee ae *sdta.
po'.ltlet, ea a ir ancle tedtl qa* ib* opea*,
urna filsldn*, amorra, qee ee coat alai e
dtetroe.
Eli
mottroe-ee tffavel, o (ratarnal, mao todo Icio
eterotmente a marcha fatal ;...mas deaafio-t* a
que ma moatree em elgum de te*e eltmbiqaei ou
eogrlmensoc am e dot eUmtntot deue Urge a
que qaeree que obaJej, o quo chamea honra.
Para que obedecer e urna flcsiaT S poia Uglco.
E'a tu que o nio s, reipooieu Gininx.
8e a proflisio do hornern verdeddraaerite livre
podosce serdesseredttid, se-Io-hia por til Qas
ce pode caniarir juellet, qae, como nos, se-
cadtnm o jugo de tedie ee mytboiegiaa da in-
fantil humana, a aooham pare o mande inltiro
am fttaro do egail ementipecioT doeara-ce-
lbea aapprlmlrem 01 prindpioi quo Ima a eo-
hetio nececeirU de todo o grapa cecial, e ima-
ginaran) aobre a torra ama pretendida tociadada
de philoaophoe, qae liria ama totieJadt de
brutoi...Poic bem! cinto mullo loco, me doa
motivo 1 objecsio I De que Deue ume aun
nypothne, conclu, quo e virtud* o honra
lio fltfn cea bece I...mu isio imbcil. Nio
coa eu por eenUrt *m bomem bonrtdof ..Pro-
cure ume i (elle ne minha vi I.. E por quo o
aou? En primeiro legar pocalvel qa* ceja por
altivas, pora demoastrsr a ledos euei adora
oree de deaara cernochosos qee ee pode sor
deterente e valer mila que ellee.'..Sim por eltt
res sem duvida, mas tambem o sebretudo per
lgica, nio obsta.ta o que diiei, porque reeo
mettreri mili que toda a eelaada aagoj-
ta, qo oio tor btkl u aa lalo a Brtagstaa.
nio fr r.pasead, da torrentertvtlceou'd** pda-
cipioc cilbilicoa, una icieacu Mea, kysattita
- miUrltliita, qae nio pode I.xtr
me fes receitr.explicasoec, tomplittcott, abor-
raclmeoloc...Onalmente, para dlier tado om pc-
eos pslevrss, deas ou trae mesee cateo de pece
em qae mlnhe prime Brenca liaba de delxar o
convente, errumel myiUtloeameato a mluhe
tto*xi...e ele-me ne Perele I
Qae fnqeese, murmuren Gtndrtx. 8 de-
pole f *
lime de taca prioaelras cartas aetidoa-mo,
am lepaban, o eeeaaonto da Bracea cem e d*-
que do Sifet...Ab*D5tl lAUeh ni groado mos-
qdte...E, por cusauit\de precncto o delindin,
deixol peceer o tempe oeeeoeerio pera qae ene
sineatato tt coniolldise ttom* rslset.vPii-
f'i de nttnral e com todo o fogo do inferno noo
olhot. Entio? qaid dicic, Themea?
Digo quo nio doree toroer o ve-le.
Etea boa I como, vivendo em Perlc.e
ti) tendo oatra familia aen&o a sea? E' om ao-
nhol
Eolio volta para a Parda I diece Gandrax.
Tal nio farei.
Neate case, qae consolho me pedes?
Neohum ; eonte-ts apeoas um episodio do
mlnba loaco extetnria.
E dUeado teto o Sr. de Chelyc leventou-ce o
ceminbou e pacioi lentos sobre o ladrilho do ga-
binete.
Nlcgaem entende mehoa desee materia de
qa* eu, comineo* Gtndrix; porem 16 iraa I
ereopca poderla eoganar-ee cobre : ca cenaeqotn-1
cite de eventan, dtda o leu ponte do pirtlda.
Dootro de quinao dte eu qdnie meses, se te det-
iene levar pela eerrentess, cerii o amante da
joven daqaess, etposs de am hornern de bem,
tea parala o quad tua ira ii, leto eammette-
ree tcientatume urna ncao mi, pero a qutl te
recaco a minha approvesio o oetime. Dixt.
Sim I dase Ral interrompendo bruscemon-
ti o puedo ; do venc ame eccio mi l E o qae
4 amt ecsie mi? Oade eet4 to* criterio? B
ae ea a julgar ni t Se a joven eenhore pereceu-
me extfoordineriemente bolle, ee me dote ee-
pentaneimente Inclinado pora ella por urna dea
maia agradavele leii de nttorect, qaa oatra lei,
pnete la, me impodorla de ceder iqaolla?
A benra I dtaae aeccemento Gandrax.
A honra ? oeatioaou Real elevando a res.
Eolremoc eli, meu cabio emigo...(* iodieare
per do laboratorio): mestrar-me-uae no iondo
de tout eidtnhet oc elementee de que a* com-
pota) tedet et lobitinclee da nalarasc, es forcu
niciintiii em rlrlude dae qaaea tl.ca garmioem
se crititiiiim no solo de eua eega mis...Fir-
me bis tocar com o dlo, sobra as tan espko-
rtt ou logerithmoo, etda urna daa mlae que
cucptndem rxu ile no espa(o, o ordeatm-lht
ohoto ni ordem morel, como ni material, Ule
neeeaaariaa, 1 orqae a intagiidade doe coitamot,
qee 4 o reipeito de it meimo, e boi (, qae o
rttpoito do prximo, a juiti(a, 1 probllade, e
honra, aio rodtt loditpeoetveit ia feotsoec de
oae boa maehiae cocui.. Retooheso eme lote
oeteitariie, e aa ebeerro.. O que e picote e a
eatrelle (atem per Inattoato e (atitidade. (1(0-0
eu pela rateo...E' ettt a atona luportoridade, e
digoidede...Seo bomem I
Tne um eeracter bom orgulhoco, mea pe-
bre osnlgo I continuo Ral. Cacord que vi-
vac com e eualeridsde de um certuxo ; mee per
que? Por que o licor deameiado qae te corre
nai veiie decceode do um nevodro dec AIjm 1
Tone, eu e cenleeco, a (eliddtde de cor coila
como e loe; mtc por icee oio Une mrito al-
[gam, taslm como o nio tem aqaelle cetro por
lOr opaco.
O bomem eecto qatndo qeor, replica*
energitemeote o joven cabio; e lude quinte
qaer I...T1 c ame mulher I
O coade Ral ergeeu os hoabros, den ame
ricada doce a cenara, o continen e peeceiar per
elgum tempe em dlenclo, depole prooegulu:
E' debalde todo quinto dlses, Luis ; deede
qea oio eruto oa ua Daue, (ante de teda a jm-
liee, modele de tela a viciada, aoneeie do toda
a tai moral, nio ha rasio alguaa aufficiente q*e
me obrigae e cebjager meuc goctoc, minhaa lo-
linacn. pilx9t...riom meeme omtitalmtlea
appelite 1 O pelor quo cinto em oetlefese-lce do
de um modo celvagem urna eapeaie do alegra
mi levle e tere volapi.. Pireee-mo qae me co-
tia grate cor um poseo Ulmlotde...
E'iccel dlete Gandrax rindo ae. Vamee,
eenfeoca, peone eaporae alguraa roveteeio, el-
gum milagro n'oaee genere. Quorec eor a ver-
dtde, Ral? T oi* 4a deacreote, 4t rbtld* I
Nio 4 como s minha condesa quo ton* noeepl-
rlte, 4 a revolla 1 Ora am rebelas oappe um oe-
nhor... E t, quo falla* de lgica, paisas a vida a
vtngeraa te de um Deue om que neo crea I
1' vetdede i dicte R.
  gras< a datordem da aando.
  Etla dari atole i E a ropa ua ceaplete
  geno, qeo oo pl* hsvar pos para ele,oaa
  que volte eo principio reiigiooo, q prlaan
  dlitr o eu o a torre, qae olla deis a* tari
  principie cenaervador da eoctodede. ( Da Crms.)
  lenbo a taa iocredalided* cerina o Udl; alabo
  dolorosa, trlitr... Sea aa rob**a, ti iioeti
  t*, o miobi cidela qaebrede (.s aaogrer-oa* o*
  pulioe I Deteepero do nio encoatrer aa *aa *
  Deas de mlnhe tnltncis... Abi procco-a elgaai*
  vetee tom ee o.boe chelo* de lagrimo; a ca a
  oncootro I OcsuUa-aa alus da nave** da aca-
  to ; deoejorU que ao apparecaaa* o* atuoe aa
  cegando, aiod* que (une pera me fetalar I
  Aritti I etdamoa Gandrax alea Ka lhe
  a oii. Riel sgarrou ooaa aie e epertoa-a mm
  forja.
  Nem irliiti, nam mulher. dios* elle, *, par
  daecrisa lio dataren te corno t... Ma a** aa
  borne-n qa* tenho eeogaa aaa veas o pataas* o*
  cera sao... E peasaa uaoct taber, me* pebre La 1.
  quinto lie chimericoa oe ebaticalea debcee oa
  cooeelesee que oe aale tortee ergaae*t*o da re
  alo oppe toi (aroree doe ooatidoe le leapee-
  ladea da alme !
  Amoo I diico Gandrax.
  Falleaoe d* otra **aea. eeaiiauoa keel.
  toroenlo-ee lago a asaenttr. Ttve desale a do*
  ootre corpreat. Recoohad anda ha aaaa* aa*
  lampea E ytiei. em um* cibica aaite *nlk>*t*
  chile de brnn, naa baila reatura, eeee* q*
  om outro tempe le (ellol... qee asuve ao c*a-
  veoto cem mloha prima, auj t rerut* **beta a
  (arto, e que promoitia... Como oe chismara ca-
  la?... Cotllde?...
  O jo ten tibio lvenlo*-ee oebiUaeate, o 00-
  cottaodo-co a chaaln:
  Cledilde Dearetiis, aio casia ? sea***,
  too (rUmoote, E' hoje beroaase d* v*|-Ci*eaey.
  o, ee m nio engtae, buiu rtaa, eUfiei* *r*-
  curade.
  Como I maa ella ore pebre I... O ua deaa
  maride?
  Om hememtloho sopero lauro saa **-
  tente ee exilativameoU dt paeDa de* H pcadv*-
  naoe... nia 14 grtnde acate I Elle lot ttoetor-
  ror da proviotit, roabou-o ene aio, e pC-lo ae
  tlgibeira, como ee eaelaai di.er.
  Iaoo nio me admira... Fillt-ee delto i
  Al tqel nio, qoe ee eeibt.
  E adairavel... VldU minha priaaf
  Sem dovida... Eeaanlre a aoita* vaaae aa
  casa da aenbera do Sa*r*e. Toa saaita g*ru>>
  em ter um aa.o eos* r**n* olgaaa* aatoataa*
  dec de torneo... Pasme e hiera oa adaUteaer o
  cae oollocste; eonvldou-mu paro oe ceuiiasic
  (cine.
  B l vi* ?
  Apooee umo vet do deat cae daa* aeaw...
  podet tmtginir eaa* ali asa acaa 4 vaatojo I
  Neata eoiretaoto seso ame kor* opotoata arte
  noato nc egreja do 8. Sulaieto. O aeaket de Cha
  lys levanlou-o* :
  V la-hei provavelaeate em e**a ato
  ca, dteee aeendenda aa cigarra 4 las d
  de ; eer4 telres aaa divorcio.
  E tomando a n ao de GeadPX.
  Eolio, cntimo, ctto, eeapra t*lU?
  Complemente I
  PoU ea oio Bao neute.
  E taa.
  (Coaftouar ee-Aa..
  PERNAMBUCO.-TTP. Bl M F. DI f. A PiLhO.
  II 11 T 1 1 a n o
  un nnn rvrun in rkinnkiTninn


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EX4V9SF7V_3WP2NU INGEST_TIME 2013-04-30T23:56:42Z PACKAGE AA00011611_09659
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES