Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:09652


This item is only available as the following downloads:


Full Text
AMO mil. HOMERO 20.
Por tres mezes adiaitados 5$0OO
Per Ires mezes vencidos 6JJOO0
#-
SEGUNDA FEIBA 26 DE JANEIRO DE 1863
Por anno adiantado 19$00O0
Porte franco para o subscriptor
DIARIO DE PERNAMBICO.
.NCAHS.EGADOS DA SCBSCRIPgxo' DO NOhTE.
Paranibt, Sr. Aui. ato Atex.odrioo de Lio a;
N.til, o Sr Antonio Marques da Silva; Araoty,
o S-. A. do Lemoa Braga; Caer, o Sr. J. Jote
de Olivere; Mirenho, o Sr. Joequim Marques
Rolrigeee; Parl,Min>el Pnheiro <& C; Ama
soma, o Sr. Jerooymo da Coat.
SNCARRBGADO DA SDBSCRIPgAO' DO SUL.
Alagos. o Sr. Clemeniio Falco Diai ; Ba-
ha, o >r. Jos Martini Al vas, Bao da Janeiro,
o Sr. Joo Pereira Martina.
f PARTIDA DOS ESTAFETAS.
Olindi, Cabo a Eicada lodoi oa diaa.
Iguaraiiu-, Goiaoa o Parahiba naa aegundat e lexin-
,Sn'o Antao, Gravita, Bezerroi, Bonito, Caruaru',
I Ahinbo e Garanhuna nal taren feirai.
,Pao d'Alho, Nataretb, Limoeiro, Brejo, Pesqueira,
togaieira. Florea, Villa Bella, Tacaraia" Cabrobo,
c Poa\"'ata, Ouricury e Exu' naa quarlaa feiraa.
IBerinnaem, BoForraoio.Tamaodar, Una, Barrtirot,
Agua Preta a Pimenteiraa nai quinUa feiraa.
Ubi da Fernando todaa aa vezei que para all aabir
navioa.
Todoa oa ettafeui partem aa 10 borai da manbaa.
i EPIIESa BRIDES DO MKZ DE JANEIRO.
5 Luacheia aos 7m. e 14 s. da raaaha.
12 Quarlo ming. as 8 horas 40 m. 14 s.da tarde.
119 La nova aos 36 ra. e 38 s. da tarde.
26 Quario crcsc. a 1 hora 42Bj.e 32s.datarde.
PREAMAR DEHOJE.
.Primeiro as 9 horas e 18 minutos da manha.
[Segundo as 9 horas e 42 minutos da tarde.
PARTIDA DOS VAPORES C03TEIBOS.
' P,t' .H1 "AUB" 5 e 86 : para o norte alea
Granja a 7 a dcada mea; para Fernando nos dial
14 dos metes de jan., are., maio.julbo, set.enov.
j SAnTU DOS OHMIOS.
i Para o Recite : do Apipueot a 8 ii3, 7, 7 liS, 8 e
8 t|2 da m.; de Olinda aa 8 man. e 6 da tarde ; de '
Jaboatao a 6 i(2 da ra.; do Cachaad e Fotw i 7
da man.; de Demfica ai 8 da m.
| Do Recite: para o Apepueo s 3 1|2,4, 4 lil, 4
1|3, 5. 5 1|4, I id a e da tarde ; para O linda i7
da manbaa 4 1|3 da tarde : para Jaboatao a 4 da
Urde; para Caranga e Farsea s 4 liS da l.; para
[Bemfica i 4 da t. ?
AUDIENCIA DOS TRIBU5AES DA CAPITAL.
Trdbnal do eommercio : segundas e quintas.
Relaco : te (as e sabbados s 10 huras.
Faienda : quinta s 10 horas.
Juizo do eommercio : segundas ao rneio da:
Dito de orphos: torgas e sextas ii 10 horas.
Primeira vara do civel: tercas e sextas ao me:o
dia.
Segunda vara do civel: (partas e sabbados a 1
hora da tarde.
PARTE OFFICIAL.
DAS A SEMANA.
! 28 Segunda. S. Polycarpe b. a ; I. Tbeogun.i.
: 27 Terca. S Jio Cbryeoelh>rrj b. dr. da igr.
28 Outi. S. Concito da Amar.r le doaiccaae,
39 Qetntt. S. Frenttoe* de Saliva b; S. Raptes
; 30 Sexta. S Aiele'nto arfe.; S. Mo.ilaha v. m.
31 S.bbidu. 8. Pedro Roate* ; S. Cyr* .
1 Domingo. S. lgn.tlo fe. a.; S. Pacato prcas.
ASSIGHA-3E
. no Recife, em alivraria da praga da Indepen-
dencia ns. 6 e 8, dos proprietafioe Martoel fi-
1 gueiroa de Faria & Filho.
0VBH1W DA PROVINCIA.
sse;ao.Ro de JaneiroPreaideocia do
cormibo da mlnlatro ere 24 de daiembro de 1862.
Illm. Exm. S-.-Seado oacasaarlo vulgorioir
o Diario Offictal lindado netta corto caa p-
blicaeio eomecou no dia 1 de ootobro paaiado,
reeolvoe o goveroe Imperial tocarregar aoa pre-
adentaa da prevlnctae da tizaren eblr aielgna-
Urea para o acamo Diario naa thaaoarariaa da
tazando, colleetoriaa, marcando aa possoss ea-
oarregadeo deaoa eomnlaeao, ama poraentagem
de 5 a 10 porceato.
O prodado dai inigaatana urS rocolhido ia
teesourarioa e por oataa enviado ao tbeaouro na-
cional; e ai meaaaaa theeeararias remitiera a ao
admioiatrador do Diarto, a aomaa doi intgain-
tea, ana real lanaiti, corral) por and* ai folbaa
laai dar ar traamlitidaa, e o tem so porque fo-
rem tomada* aa eeiigottuns. Para eiecucio
detti reeelacao dore V. Et*. expedir aa nieei-
airua ordena th.toar.ru deesa proviociaa, qma
tranomll ir ia coltoctoriaa aa qaa oailat devem
aar obier.adia, na iotaliigensia de qaa o minia-
torio de faiaada recoamaadiri 4 meama thasoa-
larla o fiel cumplimento ao V. Ext. lha ordenar
em virtula deata aircalir.
O govarno imperial espora qae ?. Exc. cem o
aei aoatamaio zaio o aoltciteide, dar flol axeaa-
cao ao qae Oca determinado.
Daos gearde i V. EicMirqaai da Olala.
Sr. preatdeate da provincia da Peroambaco:
Cmpra-ae.P.laela do go*eroo de Pernam-
baco, em 21 de Janeiro de 1863.-J. Slvaira de
peelleaate la SS de Janeiro
atesta 7
Offleo a* presdante ds provincia de Smta Ca-
tkirlni.-Palo efflcio de ?. Exi., datado de 26 de
daiembro fiado, Dqael inteirado da havsr V.
Ex*, naqaella data prestado jaramente a tomado
paa9 da carga da preitdente daaaa provincia pa-
ra o qaal lot comeado por cuta imperial de 32
de oovembro altimo.
Dito ao brlgadeir* aommandant* dea armaa.
Sendo-mo declarado am aviso de mlnlslerio da
gaarra de 21 de daiembro altlno, q*o o alfares
de 3* batalbao de infantera Aleunir* Gimes de
Argolo Farro, qae devit segatr no dia imma-
diato pira esta provincia, aflm da reuair-aa ao
ata corpo, s* parmittlo demorar-sa por tampo de
am mea na da Babia, d'onda aegairl a asa dea-
lioo depois desea praao; astim o com tnico i
V. Etc. para aea conhecimanto e diretcio.
Dito ao provolor da Smta Casa da Misericor-
dia.De ooformidede aom a aaa informi^io de
ti lo cerreota, dala aobra o raqaerlmento de
Gjljfredo Lacow, o antoras a mindir comam
piar o Hio do enpplUanle, da neme Garlos La-
cow, noqaadroreapectlvo, afla do ser alteando
epportanemente.
Dita ao chafe da polica. Cimmanicinio & V.
S qaai regraee.ram do presidio de Fernando as
vapor Uamanguape, oa praaoa Brai Gomee de
S.lreira, a Faltppa Joaqain da Sani'Aona, qaa
t.ra da napondar ao >y no termo 4a Mmia-
g'iipe, como ibe doclarei am offlto da20 de de
xembro altimo, dallando de vir os da nomos Fe-
liciano Mindas dos Sintos, o Joaqalu Jos N>-
gaeira por aa teram evadido d'alit, sagaado par-
titipou-ma o rcapecltvo commaadante em offltio
da 15 do ctrreaie, tooh rocommeodar-lh*,
qaa (ac ssgalr aqasllaa doas psra a pro.intia
da Parabiba na primeira opportaoidale, provi-
denciando aa a tiros tampo para qae stjam cap-
tarados os doas altimos, ae spparecaram nesta
prj'ioeia.Commaicoi-ia ao mesmo presiden-
ta da Parahiba e ao jaiz municipal da Ia vara,
ramattando-se a estajea galaa.
Dito ao inspector di thasoarara de faztn la. -
Em .lata do certifica lo jante am duplicata, qaa
me fot remedido pelo brtgadeiro commaodaate
dee armaa. com offlslo de hontam, aob n. 129,
manda V. S. pagar as subdelegado da fraguada
dos Arogades, Pedro Mara da Abraa, a gratn
ee;ao qaa Iba competir por haver apprehendldo
o acidado desertor do 9' b.talbo da luf.ntarla
Hersalano Leopoldo da Silva.
D.to ao mesmo.Conatan lo da ofBcie do bri-
gadero commendante daa armaa, de 21 do cor-
rete, aob n. 133, que foi naquella data admitti-
do no hospital militar, na qualldale da enlirmei-
zo a paiaaoo Antonio de Mello Gilheiroa, nato
ter-sa iccolhldo ao reapectivo corpo o cabo de
eejualra do 2* bitalho de infantera Antonio
Miadas Tavares que ezarcia asss lagir; asslm o
commaaico i V. S. para aea conhecimanto.
Dito a* maamoConstando de cilicio do bri-
gadelre aommtntanta dai armas de 21 do cor
rente,10b n. 12C,hiver delxado o lagar de servaota
do hoap'tal militar, no dia 17 dasto mei, Mmo-1
Simia Manir, acodo sabslltcldo no mesmo dia
por Paotalee Gomas, ambas palsaoos; asilm o
ommaolco V. 8. para saa ceobiclmanio.
Dito ao mesmo.Enri i V. s. pera os fias
cottveoieotes sicootis docameatidas am dupli-
cata, da deapazi do hoapital militar deata gasr-
nlcao conterneata ao miz da dezambro do anno
prximo fiado,Indo ennexo as eoplas do paraeer
da jauta militar do aaude, qaa examloou ae ditas
cenias.
Dito ao maamo.Para oa eanvaniantsa sxames
transmiti V. S. as inclusst copias das estas do
sooaslho admloiatraiiio para faroealmento do ar-
eaoal de gaarra, datadas de 9,12,16 a 19 do cor-
DUo ao mesmo.Transmiti par copia i V. S.
para aea ceDhadmento a oxacu;a. o aviso da 24
de desembro ultimo, em que o Eim. Sr. mi-
niatro da gaarra determina e pagamento, ao ta-
plUo da aitllhtrta B.ailio de Amor i a Bezerra,
da qaiLlia da 1589850, por ella daipandide,
qaaodo director da colonia militar de Pimentei-
raa, com oa vencimentot do reepeclivo eserivao,
e qae (Ara glorada por assa thssouraiia no ajas-
Umanto da cootas do mssmo cpltlo.
D.to ao masmo.Davolvo i V. S. os pacis,
que vieram annexos a aaa inforaaaeae de 16 do
correte, aob n. 49. relativo aos vsnclmaotos, na
importancia da 419), da urna escolta de gaardaa
niclonaei, qae condaiia reerataa a preaos de joa-
tlga da vi la de Fieras pera aata capital, a fim da
qa nos termos da paraetr da eootadoria deesa
theaoararia, a que ss refere a ana sitada infor-
masio, manda pagar ao Dr. Manoel da Figaelroa
tina, conformo soliaitou o commandaot* eape-
rior daqaelle comaraa, am offleo da 17 d* no-
Timbro ultimo, admante a qaantia de 25la00.
deuod* o rastanto ser sstlsfaito pela thaaoararis
provincial.
Dito ao inspector da thesoararie provincial__
Imperteudo am 419J oa veacimentos de urna es-
colta da gaardas oacionses, qaa tonda lo raer -
tas a preiot da jastiea da villa de Florea para
ata capital, como ss vdos papeia.que me foram
rametUdaa pelo commandtute auperior daquolla
co sarca com offltio de 17 de novembro ultimo,
racommando 4 V. s., qaa deesa quantia meada
f*g,H ,?ainn,Drt ""' *na adman-
te a de 167809, devendo o reetinta eer aattsfelto
pela Ibesouraria da fezanda. a quam nesta dala aa
otSda a eaaa r**piito.
Dito ao meamo.-Reepondando ao offlcio, que
V. S.me dirigi hontam, eobu.3, teoho adlzar.
qae approvo o ajuate.qae faz o precarador lis ai
desss tbeaoarana aom Manoal F. Cunairo do
Albaquerque. a fim de qae oeta conainta na den-
prapriacio, mediante a qaantia de 300, de u na
aa eaaa adiflaada na estrada da evesca.e da
Traaanbem. *
Dito ao iospactor do arsenal da mariahs.Para
qae oa ppaaa aatislazer a exigencia
aano de .Noaao Sonhor de
comp*neir;a.'> doa Eatadoa-
do | de Janeiro do
WOO. recebar urna ,
Uoldoa do molo saguiote: O presdante dos E-
tidos-Ualdos dcstrloulri qualqaar descae esta-
pa, 4 pea a 8 pollegadas ds dos bonds (bllhatet) dos Edados Ualdoa. corrao-
poljegadas de pontal, eum- do o premio i raaao de....por eada eier.ro, qae
ae mostrar tor permanecido ali pelo censo ottevo
doa Eitadoa-Ujldus; oa dttoa bonds carao dos-
trlbaidos camelhaotae aatados mellante proeta-
coei, o de urna vai quando compliti a abali-
cao, eonforms ssja gradualmente ou de xofre
abolida ella am taes estados; e o premio de
qualqaar daitaa banda principiar f eorrar do
tampo da en deitribalc.i.o em diante, como foi
cima dito. Qaalquar eatado qee tivar receido
randa da maoaira referida, a depais introdaxlr,
?i" *?*" i*e, iodsmnlsar oa Salados-
c ni isa dos bonds que houver recibido, oa o sea
valer, a todo o premio que aa tivar pago.
liimo, hija da apreientar-ma am oiamenta da
desposa a tuer-ie com a coaatrucs* do um oa-
(aler pira o aarritj) da capitana do porto da
Parahiba, contento 28 pe ioglezes de comprl
manto de qailha limpa, '
bocea, a S pea o 4
prtodo, qaa V. S. inform ao mesmo lempo co-
bre a poooibilid.de) de aar o dito escalos constru
doneue arsenal.
Dito ao director daa obras militaras. Dft V. S
as nacessarias provilenciea para qae sajam feitos
no p do mastro de bandaira da fortaleza da Ita-
marac a obra da alienarla, da qae trata o res-
pectivo commaodaate, no offlcio junto por copia,
apreaaotando-me V. S, a competente cont, a
fim da aer paga.Commonlcou-e* ao brigadelro
commendante das armaa.
Dito ao director do arssnal de gaarra.Trans-
muto V. S. para os flus convenientes a inclasa
gula ds 400 peres de sapatoa, qaa o commen-
dante do preeidio de Fernando remattou no
vapor Maranguapt, com deetino a eaaa arse-
nal.
D.to ao eogenhairo flstsl da eit'ada de fer-
ro.Approvo a medida, que tornea Vmc. de
feer aegalr, eob ene reipoosibilldade, no dia 18
do corrento um trem espeelal psra condecir
ostaeio da Bda-vlagem os pasiagelros a quem a
compaohia da adrada do farro hia vendido
bilhetee em amare aaperior aoa lagarec, do qae
dlapanha no trem, qae f.iia a viagem daqaelle
die.
D.to aos empraiteiros da ponte de Ssnta lea -
bal, na ra di Aarora.H preilelros da ponte do fe.ro. entre o^heatr* de
Sinti Icibol o a ra da Aarroa, da remette-
rem-ma a ordem que lhea dirigi o respectivo
fiscal W. Mtrtiaaaa aatorieando-os a lazerem
altengoee uoa decenhos o exeeuco da meama
ponte a fim da eztrehir-ec ama sepia dola ata-
do-lha restituida depoia.
Dito a Aisoeicc/io Commereia! Banefieeote.
Tranamltto por copia a Associacae Cammerctel
Beneficlianto o avise, qae em 31 de dezambro
altimo, diilgi*-mo o Etm. Sr. mloietre da agri-
cultura, eommercio, o obrea publicas, om eolucae
a reoresentecio, om qaa a meama aassstacAo
ezpoa a Detenida di de aer cooetruida, aom ur-
geocia, a ponte entre o biirro do Recite, o de
Santo Antonio.
Dito ao conselho administrativo.Constando
de ariso da rtpartico da gaarra da 31 de desem-
bro altimo. qaa ss man loa fornecar pelo eraanal
da guerra da corta a enfermarla militar do Caer
os artigoe de phermecle, qao, por nao havar no
mercado daate prega, delxiram de eer compra-
dos pelo coaeelhs administrativo, segundo decla-
ro' em aea offltio do 10 do novembro ultimo,
eob n 79, atelm o communlco ao meamo toma-
ina para aau sonhoetmento, o om reapoata ao
altado offltio.Communloou-se ao preatdeate do
Cear.
Portarla.O protideoto da provincia resolvo
demitlir do cargo do aabdelegedo do polica da
fregosla da Gloria da Goii. a Antonio Carnelro
de Birroi Moate-Raao, o, do conformidade aom
a proposia do Dr. chafe do polica datada de 21
do torran ti,, aob n. 116, nonea para o referido
cirge o eldadio Franalato Virginio Rodrigueo
Campillo, para o da aegundo auppleate do
meamo eabdelagtdo a Alvaro Uch6i Vtelra Bra-
ell.Commuolcou-ae ao abete de po'i ili.
Dita..O preaideote dapraviocia resolvo demit-
lir a Joo Anaatacio Camello Peseoa, dos cargoe
de aubdelegado da fregosla do Pao d'Alho, o do
aegaado eupplcnte do delegado daqaelle termo,
e de conformidade com a propoeta do Dr. ehefe
da polica, datada do 21 do eorrente, aob n. 117
oomea para o primeiro doe referidos cargos o
capitao Antonio Barbooa da Silva Continuo, o
para o aegundo o capitao Jielothe Gomee Borgei
U bdi.Commuolsoa-se so chafe de polica.
Dita.9 presidente da provincia, atan o da
atlribalcao, qae iba coofera o 10 do crujo 211
do rogalamanto n. 130 do SI de jeoeiro do 1841,
determine, qee nee sabatltal;dss dos jaitas da 41-
rello das comarcas da provincia, a observe o aa-
giinte :
Art. 1* l*. O jais da diralto da 1* vara da co-
marea da capital aira aobstitaldo ; Ia pele jaiz
municipal da 1* vare ; 3* polo da 2* vara.
1*. O jaiz de d-relio da 2* rara ; aera oaba-
tituido ; 1 pelo jaiz muaictpal da 2a vara ; 2*
pelo da 1* vara.
3. O meamo jais municipal oa supplonle
nao peder eccumular duaa vares da diralta, e
pesiar e altims, que vagar ao jaiz, a quem ta-
sar no ssu impedimento, o om qaaato este darar.
Art. !.O jaiz de dlrelto da comerse de Olln-
de, eer eabsiitailo; 1* polo jaiz manieipal do
termo de O.inda, V pelo do termo de Igairasiu.
Art. 3*. O iatzde dlrelto da comarca do Rio
Formoso ser sabatltaldo : 1' pelo jaiz munici-
pal do Rio Farmoio ; 2 pelo de Sariobem.
Ari. 4*. O jais de dlreito de comarca de Pal-
maras ser sabstitaido ; 1 pelo jaiz manieipal
do termo da Birreiroa ; 2 pelo de Agua Preta.
Arl. 5*. O jais da direito da comarca do Santo
Antao aera aabstitulds ; 1* pelo jaiz mualii-
psl do termo de Santo Antao ; 2 pelo da Ei-
Clda.
Art. 6*. O juiz da dlrelto de comarca do Boni-
to aera subitituilo ; 1* pelo jais muaicipil do
tormo do Bacila ; 2* pelo de Caruata.
Al. 7*. O Jtiz de direito de comarca de Gira
nhaos ser sabstltaldo; 1* pelo juh municipal
do termo de Garanhuna ; 2* pelo do Batque.
Art- 8*. O jaiz da direito da comarcado Brejo
aera aabatitaido ; l palo juiz municipal do ter-
mo do Brejo ; 2* pelo do Cimbres.
Art. 9*. O jaiz de direito da comerca de Flores
eir aubatitai lo ; 1* pelo jaiz manieipal da Vil-
la-Bella ; 2# pala de Iogazelra ; 3* pelo de Flo-
rea qaando far cralo o lagar por detrito.
Art. 10. O jaiz do dlrelto de comarca da Boa-
Viete ser sabatitailo ; Io pal > jaiz manieipal de
termo da Boa-Vista ; 2* pelo do Ouricury.
Art. 11. u juiz de diralto da comarca de Ca-
brob eer sabititoide ; 1 pelo juiz muolcipii do
termo de Cibrob ; .2* pelo do E uiuindo for
creada olagir por decreta.
Em quemo perm a comarca da Ctbrob estl-
versob ajeriilicgit do ja t do direito di co-
metce di B>i-Villa, aera ette aa bal laido ; 1
pilo juii muaicipil de Ctbrob ; 2* polo da Bai-
Viiti, 3* pelo do Ouricury.
Art. 12. Os julzes da dlrelto das eomaress do
Cabo, Pao d'Alho, Nazareth, Gotenna, Limoeiro,
e Tacarat sero substituidos pelee respoetiroe
laizas municipaaa.
Art. 13. Os jaizas da diralto na falti doa juizes
manleipaae aera* aabsiituldos pelee aappleotea
dedeo observanda-ae to s a ordem, em qae os
ditos jaitas manicipaes se acham deiigocdoi psrs
aaubititaico, como timbean aquella aa qae ea-
to os sappleotos oca Hita da eaaa nomeecoei.
Communlco le a todos es jaizas de direito e
muaitipiea.
Oeupaehou al* alisa 35 de Janeiro.
ite^aaerimentos.
Golofredo Lueow.O snpalicante ser attandi-
do epporlaoamente.
Hereutano Joiqalmdos Smtea Bezerra.Passe
porta ia eootedtn lo a llcaoea pedida.
Menoel da Coate Rlboiro.Informe o Sr. Ins-
pector da tneaaararia de lexenda.
flSfM
VHKBICA DO NORTE.
mzncacih rao raasioxifr dos istados unaos
WaiHxngton 1 da ctezembr*.
(Corte meo.)
IVimiteto ,?.,.. -?ft 2* ",0 V"-10'-1010 "u0 We agora et-
a repaiucao da mzrlnha, de 29 de desimb orarldio, qe a abolir em quaiquer lempo aatee
ArtigoTodse o eacravoi qui tiverem goia-
do da liberdida palia contingencias di gaarra
om qualqaar tampo antes do fim da rebellio
eootlouarae lima para aempre, porem todoe os
aiahorai do tees escravos, que nao tlvorom aido
dealaaea aera compeoeadoi da masmi sorii co-
me determinado para oa oetadoi qee adopta-
ren! a abelielo da eatraratara; porem de tal
m>neiraque nenhnn eacravo acji representido
dais vetes.
Artigo....O eoogresso poder approprlar dl-
nhelroe, oa prever oatroo melos pira colonliar
peno i a de cor livroi mediante aau proprio ton
stottmeoto, em elgum luger, ou Ingiraa, forado
territorio dos Edados-Uodos.
Ea tomo a llberdedo da pedir qae os artlgoa
propoitoa sajam dlacotidos mala largemente. Sem
a eocravatura a rebellio nanea poderla ter-sa
dsdo; o sem ella ne potera eontinuar. Eatre
oa amtgoe di Ualo esteta grande di'eraidada de
eentimentoe o de politice icerca da essravatara a
da ra;a aldeana entre nos, Algana abollrlam-n's
logo o sem eompeosaco; outros a abolirlam
graduilmente, mediante eempeosacao; oatree
removeram a gente liare d'eotre ni. e outros
coasarviriim-n'a comoosco, exietam anda ou-
trae dlversidadae menoree. Por cauta dastas di -
veraidadee oi gaatamoa multa torga em latar-
moe una com os oitros; dotemos nos hirnunt-
aar o proceder juntos por mutas coateesio. lato
devis ser urna cautord.acia falta antro oa amt-
goe a nlo cem o ioimlgoi da Uaiio. Bates artl-
goa teem cor fim formar am plano ds tse coo-
cenoas matan. S o plano for adottade pre-
aame-aa qaa eo cegnlr a amanclpicao pelo mi*
ooi am algans dos aetidoe. Cor-~* no primilro
artigo os princlpaea pontoa cae ': t*rlm aira menta
a emaotipacio; em cegando lugir o espse, do
temoopara a concumer (trinta e seto ennoa), o
em tarceiro legar a eompenaaco. A emancipa-
cao ser deeagradavol aoa advogadoa da eitravi-
dao perpetu, mee o eepego de lempo devo ml-
tlgir grandemente eeu deeeontentamento. O
tempe calva ambas aa recia dos malea de am re-
pentino dfloerranje, e do fado ltvra-aa da neces-
etdede de qaalquar deeiee tranetornos, ao meama
tampo qaa a mor parto daquallec cuja curse de
penaamento habitual eer aatarvede pela medida
ter morrido antea da aaa cooeammaeio. Etico
nanea a vero. Una ostra elaaae appleudlr o
proepcelo da emancipado. p*r*m deprecar con-
tra o eapaco de tempe. Elle* aeatiro que d-se
mutto poaco lempo para oa escravos que vi rom
sgora, porem realmente d-se-lhes malte. Sil-
va-os da tetrlveldeditais) que de ve grande-
mente eigair-ie da m..T.p.ej ir""-rfL"-i am
loceUdadea onde aea nuOTro t) mal craaetdo, e
d a animadora aegennea de qae oca poritridi-
de ser llvre para aompre. O plano deixa para
cada atado qae oecolher proceder de conformi-
dade com elle abolir agora a eaeravido, oa no
Om do aecalo, ou em qualqaer tempo Interme
diario, oa poaco poaco ramifieando-ae por to-
do oa parte da periodo, e nao obrig doas eita-
doc proeederem da meama forma. Tambem
orove campensicit a geralmaote ao modo de
faze-li. lato parece qae devo mitigar mala o dei-
cootintimento dcqaelles qaelavoretam a eaera-
vido prpala, o espesielmente dsqselles que
teem de receber somjenncas. Sem davide, el-
gum d'eqeelles qae teem de pagar e nio de re-
ceber se oppori, porem a cirte qas a medida
justi e etonomlcs.
A libart rjao doo escravos i destrtelo da pro-
prledadeproprledide adquirida por berenga,
oa aompra, o mesmo qaa-qaalquer ostra pro-
prledada.
Nao 4 menos rardade, por ee tor dito maltaa
veteo qae o povo do anl nao 4 miie responsivel
pela lntrodaeco original dasta proprlodade do
qae a o do norte, o qasnde 4 recordado qaie
irreflaetilamente nos asamostolos nos asa-
mos1* slgsdo o do aesasar e participamos
doo lacree deete negocio, nio ser multo seguro
dizer que o eal um aldo miji responsivo! do
que o norte por ca ceotinaac&o. Se oito por
am objecte commam esto proprtedide fer oacrfl-
cede, nao ser jasta qae sala falte por orna rea-
poneabilidade commam? E ae eom menos di-
nhsiro, oa dinhetro msis fcilmente pego nos
podermoi preserver os .beneficios da UnUe por
esta molo, do qaa pedamos pelo da gaarra a,
nao 4 tambem econmico laza-lo? Considere-
mos ents.Vsrlllqusmsi a aomma que temoi
despendido eom a gaarra desde qae a amanti-
paco compaassds foi proposta am mirco pina-
do, e eenalderemos qae, ee aqeelle medida II-
reaae aldo premptamente aceita, ainda quafosss
por algum dos edades da aicraros, a meama
aomma noteria feita mala para conclair a gaar-
ra, do qae tem-ee felto per oatra manelra. Se
aaaim acooticesse a medida aalvaric o dinheiro,
e oeste ponto di villa seria ama medida pra-
dente e econmica.
Certemente nio 4 to fcil pagar algams eoa-
ai, como o nao pigir cousa aigamt. Porem
e mata fcil pagar se ama grande aomma do qna
o pagar-se ama maior, e 4 mal fcil pigar-ae
qaalquer aomma qsando podemoi, do qae 4 pa-
ga-la antee de o podermae tasar. A gaarra ce-
race Inmediatamente dallaa aomma total na-
cenarla psrs compcnssr a emiucipsco seria
por corte grande, parem nio preclcana da di-
nheiro vista, nem do fieoce. mais do qae o
pragresse da emanclpec.ie. Ido nao poderia
conclair, nam prevavelmonte contlairia antei
do flm das trala a aeto aonoi. Por aqaalle
lempo ni tal vez toohimos 100,000,000 de beal-
Unt" parlieipar do onas am lagir de
31,000,000 tomo agora, e nao s sssim, porem
o augmento da noaea populacao pode sir espera-
do continuar por um longo lempo dapoie do pe-
riodo, ia* rapidemeote como antis, parque nos-
sos territorios nao torio ee trnalo cusios de
geota. Eo nio -;faco oets ataercae impeneeda-
mente. Pela meim proporcao do augmento
qae temes msniido em am termo medio de noe-
so primeiro cense neeionel em 1790 at aqaalle
de 1860, na devemoe ter *m 1900 urna popa'a-
{Jo da 103,208,415 hab tantea, o por que nao
coatliaaremos nos nsqaelli proporgo mailo
alam daqaelle periodo? O ooeaa eepeco, os nos-
eos faitea terrinos nseionias, sao am ampio re-
curso. Fosse o nosoo territorio lio limitado co-
mo aa as ilhaa britanleea mal eoliamente a
uossa popalacio nao poderla expandir-ae como
refer, am lagir da retener o eeiraugcire nuci-
do corno agora, aeriimes coopellldes mandar
ambara parte dos naturats, porem tal nio 4 a
ooeaa condicao. Na tamoe 2.963,000 milhaa
quadradss.
A Europa tem 3,800.000 milhos, cem ama pe-
palacio qaa regala ae lenta o tres e am toreo ds
paseen por cada mliha qoadrada.
Por que cutio nao regular o aue pas em
ilgam tempo entra tanto ? E' elle menee frtil ?
rtmaau laperuee obstruida per mealanhn,
agoa, rioa, doiertof, oa outras soasas? E'all*
intrior Europe om alguma vantagam nateral ?
Sa antao em algam tempo oi temo* do ser lio
populosos tomo a Eorops. quando sari ? A ree-
peita da qaando lato acontecer podomoe julgar
pelo paca lo e pelo preaente ; a reapeite perem
de qaaodo tato ter lugar, ae aidm Wr, depende
multo de auatentarmse a (Jalao. Algans daa
nonoa aa'.aioi eitoicima do termo medio di
aopalieio ouropit de 731(3 por ceda milhi
quadrada. Munchuiadts tem 157, a ilhe Rho-
"* S' N,TiY,"k e Nivi-Ieriey teem cali
um. 80 ; ttmbam outroe doai gran le eitadea,
a Pemi'alnia o o Oblo, d *at"ao mui nf.ria-
ree. tend* aquella 63. e oeta 59.
Os ost.dos que j ostio a tima da tarmo medie
earopea, extepto Nava-York, teem aagmentado
em to rpida proporcie desde qae passaram a-
quelle pealo, como a'antee, eo puto que m-
abam deilee 4 Igaii algumcs psrtes de nosso
palz em eapaetoado nacional por aapportar ama
populacao dama.
Tomando a oac^io no tatil na aehamee que
eaa popalacio, o proporeo de eagmeato du-
rante alguna periodoe doeennaes sao eomose
eegae :
1790 3 9*9.817
1800- 5 305,93735.02 per 0,0 orop: de aagm.
1810- 7 239 814-36.45 dito dito.
1810 9.638 l.tl33.13 dito dito.
1830-12,866.020-33.49 dita dito.
1840-17.060.45332.67 dito dito.
18W-13.191 876-35.87 dte dito.
1860-31.443.79035.58 dito dito.
lito cnoitra am tarmo medio dotiaal da aog-
meato de 34.60 por ceoli na popolaeao duran-
te oa eetante annoa deedeque foi felto o nosse pri-
meiro ate o ultimo censo. Vemos que a proaorg
de eagmento om neonato deatee aele periodoe
oie 4 nem done por canto ebilxo, nem deuo por
cento cima do termo medio, moitrendo mim
quio iefiexivol e conseqaentoiioate eegare e
le de aagmeoto no ooeio cieo. Presumiod que
ella eonliaaari, d oa aegaiotee reealterloe :
1870.42 323,341; 1888, 56.967.316 ; 1890, -
"6 677 872 ; 1900 103.208 415 ; 1910
138,918,526 ; 1930 186,981,335 ; 1930
151.680.914 bibttentes.
Eme cirac meitram que o nono psiz p6de
ter lio populoso como a Earopa o 4 presente-
mente em algum tempo antro oe a o: os de 1910 e
1930, padsmoe diser 1935, tende o noeso ter
torio 72 1(3 de pessess por mliha qaadrada, o
capactdade ra aonter 217.186,300 habitantee ;
a tambem < garemoa iato. ee na metmoe nao
deapreaarr aa probabilldadea pela loecara e
oale di deiunto, oa pela longa a extenuante
guerri, rasa tenia Balsamante do nnito grande
elemento de desacorde nacienal entre nos. Ao
pan qav sa nio polo prever exactamente o
quaoto um grande axemplo eeparatliti qao pro-
pagar Indefinidamente oatroa menores, retarda-
rla a popalacio, cliilieacie e prosporidede, o
nioguem poderle duvidar qao a aui extencao
nria grande e prejudicial.
A propeeta acaree da emancipic&o encartarla
aitt guarn, per jeteara pez, eeegurerta uoiu
augmento de po aulaga a, o proporcinalmento a
riqueaa do pteac. Com aata ni pagaramos todo
o casto ds emsntiptcio, juntamente cora as noa-
eee oatrea dividas, me faetlmente do qae paga-
rlamoi nosssa ontraa divldaa seta ella.
Sa tiveeiemos pormtttido qoe a noeea mtgi
divida nacional corroeae, i 6 por coate ao anno,
jaroi limpies, dssde o um de noaea lula revola-
donarla ita hoja, eem pegar toan elgumi do
P'tncipal oa do juro, eade qual de nos doverii
agora menos dsqaella divida de qae entlo, e
loto por qae o nosso angmanto do homena per
todo oeta periodo tem side maior do que 6 por
eento, e tem corrido mata depreess de que o pre-
mie sebre c divide. Deata maneira s o tempo
lima o devedor nacional, creaceodo a popala-
cio mais rpidamente de que o jaro por pagar ae
aceamaie aobra a divida.
Este facto nio seria do doecalpa para dimo-
rar o pagamento do aue Wr netamente vencido,
porm mostra a grande importancia do tampo
em retaceo ido, a grande vaotagem de urna
poltica peii qual nao temoi de pagar at o nos-
so numero shegar aom mllhoeo, o que por ama
poltica dlvsrsa lirismos de psiar sgora, qae e
numero de trinta a am milbes de habitantes.
Ea ama palsvrs, Uto mostra qae am doltir ser
melto mala pecado de pegar pera a guerra de
que aera para a emancipaco aegundo o plano
propode. E oets ultima nlo eaderi eangue,
nem vida preciosa. Ser am silvitorio de am-
bas.
Qaaato ao segando artigo ea creio qae serle
Impratteivsl latir voltar pira a essravldio a
elaaae de pessoss nelle contempladas, lgame
dolas eem davila.no eeotido de proprlodade,
pertoncem senheres lacas, e por isso prev ee
ehi a compensecio para ellos.
O tsreelro artigo reere-ae ao (atoro do povo
libertado. Nao obrig, porem mar menta ceto-
nia o eoogresso a exiliar a crionlsacio da-
quallaa qaa consettirem. Itto nao devo aer o-
ibado como objeecae da am oa de o aire lado, no
em taato que vem a aer nada aom e matuo aen -
eeotmento do povo o votaotoa amaricanec para
eerem deportidee pelos seat repreientintes do
loogreeeo.
Bu nio posso f>zir melhor conhecido do qae
j 4, qaa cu aea enrgicamente favor da eo-
loniaacio; e maamo asslm desojo dissr qaa
existe ame objecaio contra a permanooala dee
peaaoac de cor no palz, a qaal granlemente
Imaginaria, aooie algamae vecee malietoss. lo-
siate-se qae suc presente offenderie, e expelle-
rle os tnbilhidores briosos e o sen tribalbo. Se
podeiee havar um tampo proprio para moro ar-
gumento, cito tempo corte manta nio 6 o actaii.
Em tempoi como os preientei, os horneas nada
devem dizer ce ni* do que etlee goatarlem de
se raoponsjbilisar para aempre.
E' entio verdad* que o povo de cor pode ex-
pellir mate trabalho branee, toroaado-cc llvre,
do que permanecen do eacravo? Se ellec perma-
oecerem nes sene anliges lagares, naj ezpe'.l-
raeea trabslhadorn brincos. Se liles dolxarem
cuc lagireo antigs doixam-n'oo vagoi pira o
trabalhedoree bnntot. Logicimeote nao nem
mete nem menos. A emiocipieio, meemo eem
eaa depertieio, eugmsntirle provavalmonte o
jornal do trabalho d*e braocoe, e mol corta-
mente nio o deverii. Dnti modo a aammi
codamade de trebalho ainde (icaria para ai
completir. O povo liberto nio (Icaria cortamen-
te mu do que eua antiga proporcie dalle, o
mal provavalmonte pot algam tampo faria me-
nea, dalzando urna augmantidi pirte pin o
trabalhidoree, f.zendo cem qae hoaveise maic
procura do eoa trabelhe, e per ceneeqaintii
aagmeoteriim ea aeue jornias.
Cem a deportice, meemo em ami eccele 11
mlteda, o augmento do jornal toe trebilhidores
brsncac 4 msthemsticemente corto.
O trabalho 4 como qailquer oatre genero no
mercado. Augmenta! a procura dola, o vos
ter-lhe-heti augmootido o proco. Relutl o
lupprlmento do trebalho doi negroi, colonicin-
do o tribalhadorai pretal fra do palz, o pre-
cieamente vc aagmenlaraic a procara e o jornal
dos tribtlhidore brincoo. Por4m ed decidido
que o povo libarlo Inferiora o cobrir toda a
Ierre.
Bnto o t ootA ello j ni torra ? A libertici
eagmeotar aea aumero ? Igualmente distri-
buido entre oe braocee de todo o palz, ha am
de cor para aeto brcneis. Poderis am, de qail-
quer mod*. eelorvu grandemente eo ule ?
Hi maltas coanianldades qae teem mais de
ama poeeoa de tor llvre pira acta brancao, o ido
eem loascioBeU alguma de darano. O dUirieU
di Colambia a o oaladea da Miryland e D-lawa-
ia acbam-ae todoa neale condicao. O disirrcto
tem mala ds ame petaos do cor llvre para seis
brancao, entretanto qae em aaas freqaeotes pe
Ugoes no coagrisso, pcaeo qaa nio apreeenteu
cunea a pretenda das peasess de cor liares como
motivos de oeae sggravos. Porem, por qao razio-
a emanetpacio do aul mandar oa libertos psra o
norte T O povo de qual juar cor raraa Tezeefo-
go,_ aa nio boavar alguma couaa que o faca fogr.
Oetiora o pava decrtugieea gran le capia pa-
ra o norte por ccaaa do eaptivelro, o agora, tal -
*J*ip tonto respoito docepliveiro como da dee-
tilaieao -T porm ae a emincipigao gradual, e a
daport.cao gr .dual, a a daportaco, fr adoptada
alie nio tora qae (agir nem do ama nem do oa-
tra coasa. Seae volaos senbores dir-lhe-bo oa-
larioi, ce menos at qae novee trabalhedoree pos-
aam aer procarados, e os homens liarse em cem-
pensacio daro alegremente aea trabalha median-
te joroses, al qae novae patriaa poaeam aar
ashadae para ellee em ellmae aaa la veta, a eom
povo da aaa proprio aangao o race.
Podo depoaitar-aa eonenca noata prepoaico
por caaee dea totereeiei mutuoi di Un onvolvi-
doi, o em quilquer a ton te ti ment nio pode e
norte dirimir por ai meemo ee os reeeber oa
ato. Alada mili como a pritiea prova maic do
qaa a theoric em quilqurciae, tem-ae dado al-
gam romplmeato do poro do cor do aorta por
eauea da abollcio da escrevldae neete dietrido na
primavera paaeada ? O que ea tonho dito da pro-
porcao das peccoae de er liares para ae brancas,
no dlstristo, pslo censo de 1860, eem refereocie
ae peccoae chamadaa contrabandoe, o para aquet-
laa lbertaa palo acto do eoogresso qae abollo a
esciavidio eqoi.
Recommendamoe o plsuo destes artigoe nio
por que umi ridaurac&o da entorilado nacional
focia aceito eem adooclo a nem a gaarra, nem o
procedlmento obicrvido de conformldido com a
proclamara., da 22 deeotcmero de 1862. cenarao
por lian da recommeadaco deete plano. Saa
congruente aloijao, ou|oao duvldo, prodursi e
ruetiuracao, e por conaegainte caaena amoec.
E, nio obstante este plano, a reiommondecio
que o uengroeao promalge por le pera aompaoaar
qaalquer adido que poderom adaptar a ornan-
tipacaa antea da ter sido ede plae posto om
prattea, 4 por isto sinesremento renovlo. Tal
conss seria nicamente ama parto em avanco do
plano, a os meemos srgameotos sao applcavais
lobai.
Ritommendamoe eete plano como um molo,
nio de exelasio, psrm addisionsl outros psra
raotaararem e presorvirem por toda a pirte a aa-
toridade nocional da Uolio.
O aeeampto 4 apreaentade exclaaivamente de-
baixo de eeu aepecto econmico. O pleno, eitea
corto, aieeguraria i piz mili deprecn do qae po-
der ter lugar pila torca, ao piaso qae castirii
eommai conddorevola, aiteolendo-oo maoaira
doe pagameotoe, ea aoa tempoe om qoe eetea de-
vem eer (altea, o ae aommaa eerlam mala fcil-
mente pagoe de que e-lo-hi o cuito addicionil
da gaarra n ni ippellirmea untcimente para a
fo'V*. E* raatto provavalmaltlailmo provavel
qaa octe plino nao cadera nanhum aaogae.
O pleno 4 proposte como ama Jai permanente
e constitucional. Nio pode toroer-ee tal aem o
conturto, primeirameote de dous tercos do coa-
grane, e dcpoii dalo do tres qaartos dos osu-
do. Os tres qaartos dos eslsdos presiioe inclol-
rao nececceriemente aete doe ectodoe onda oxide
eatravatara. San eoocaraa, obttdo iato, dar cr-
tete do cea emmctpacao aar aeveremeate adop-
tada em diaa nio dialectal cobre oe novoe ter-
moi conditncloniei; Eiti eertczi nadara a con-
tend agora, e ealvari a Ualis para eempr*.
Ea nio eeqaeeo e gravldada que caracterlea om
documento dirigido eo eoogresso da nicia pelo
primeiro miglatrido Calla.
Nem ea eaqoeco timbem qae algum de va
io roen maioreo ; oem que maltoi a'entre vc
teem maia ezperiencia do qoe ou na gerencia doe
negocios pabllcos; eem embirgo, espero qae
vina de grande reiponiibilidide qae pea aobre
mim, nio reputareis nenhuaa (alta de reipiito
qailqoer exceeio qoe ea posee tor commettido.
Davldi-se entio qee o pleno que proponbo, se
foece edoptedo, abreviarla a guerra, e diminui-
rla aacim eaaedeaposaa dodlnbeiro o de aangae?
Davtda-ao que elle reeteureria a autoridado a
proeperidade naclonaes, a perpetasria embae ln-
defiotdameote ?
Duvida-ce que ne eqnl, o congreieo o o exe-
catiro, podemoa iieegarar auc adopcio ? Nio
reaponderia o bom povo am unido o sincero ap-
pello de ne ?
Podemoe ne, pode elle, por qaeosquer oatros
meioe, tiocerts o aceleradamente aaiogorar estss
objectoi vltaee ?
Podemoe eoeeegeir ido anlcimento por har-
mona.
Nio 4 epode qaalquar da naimaginer melhor,a
porm sim apodemos nos todoe proceder me-
lhor.
Todo e qaalqaer objecto 4 ponlve!, porm i
pergaota epodemoa ni proceder melhor di-
ce oatra vez. Os dogmse do soeego peeeido nio
ao adeqaadoa para os presentss tempes tempes-
telos. A oceniao altsmento tocada da dtffl-
caldidas. e nos devomes proceder deconformide-
de com elle. Como o nosio cieo novo, novo
timbim devo eer o neceo peoesr o proseder. Nos
devemos nos reegiter, entio ailviremoe o noc-
i palz.
Cencdidioi.Ni nlo podemoa escapar i his-
toria.
Ni oatroa deata congreieo oeremeo lembridos
ilDdi qne nao o quiiremoe.
Neobama ngniriticJo oa iniignlflse$o pode
poapir em oa outro de ne.
A (ervoroaa experiencia pela qaal aitamoe pee-
anda noi ellamliri em honra oa em deshonra
at ai ultlmii gerecoec.
Nos dtsemos que eomoa pila Uolio. O mundo
do eiqueeeri que em quinto dizotnee ido eebe-
moi como eclvar a Uoiao. O mando toah.ee
que ne aibemoe eilva-li. Na, meamo oa o'a-
qai, tamoe o poder o inamimio a responsabili-
dade.
Diodo Uberdado eaerevldio aieagaramoa ll-
berdedo aos li-re, hooroso pricadiminio cela,
tinto reipelto do que dimoe como da que cla-
tela aa os.
Ni nobromento eelvaramoe, oa perdoremee
aigligintomente i altima a melhor eeperanca da
torre. r -ar-
Oatroc melos poden euceeder. Este porm
nao poder felher.
A acode plana, paciflc, generse o jaste
nada asta qae, se fosco trllheds, o mundo pare
compre sppliudirie, o Diuc eternamente aben-
Sf ",, Abrtham Lineoln.
Wishlogton, 1* de desembro.
(Jornal do Commtrcio d Ntxt-York.)
ki REVISTA DI.4RU
A msnaii por ama hora aa tarda 4 a aossio
aonivarasria do Inttituto rcheohiieo Geogra-
phico Pcrnantucano.
Pelos 8 aeras do da, o eocio revesende padre
maatre Lino dir por impalaao aepontinei ama
mim de requitm oa meemo coavaato, em ea (Ir a -
gio daa ai mee dos heroea, qae derramaramo pro-
prte eangao pela libsrurao da nem patria do
jago baleas.
E' ama idea aummimenti ebrictia eata do pri-
meiro pagar o tribute religiosa aoa qae aos do-
raos i libardide, para ae depois lesteiai a eon-
qalete deata, qaa aempre nos servir* de (anal os
vida, que vivemos come na^io.
Comee* boje o concarao a qde ae procedo
na theaouraria de fizendi para os loga rae de pra-
ti canteo officitoo de descarga da iltaQdegadcda
cidad*.
34o azi minadoras os Drs. Frinaisco Floto Pee-
ees, Felipp* Ncry Lailic o, o o Sr. Migo al Ar-
thanjo Mindello, **ndo esto om grammitlca o
orthographia nacional, aqutll* am aritbmeilca o
eaaa appilacd*e at a tbeoria daa propercaa* io-
clueivaraeoto, a qurR'outro om tradaicao cer-
rada das Hogaas francesa e ingles*.
_ Nio ee tendo ioiteHado na dia competente)
a jarata de quariatacao do* votcntes da pirocbti
de S. Fedro M.rtyr do Orrtrda, fot marcaco pela
presidan ele o dt* 1* do marera para a reepettive
convocacin
Por porte ri* do 22 do corren le foi detcral-
_Jda a forme da *bsttalcio- doa jaizee de direl-
ioi di provincia, a* conformidad* do disposto o
5 10 do artigo 21t do rogalamealo de 31 de ie-
niire de 18i>.
Foi deaittido do cargo de faWelegatJo da
Gloria do Golti o Sr. Antonio Cuadro do Rir-
roi Hootinegro, que ichi-aa sabetitotdo palaao-
me.cio do Sr. Preoeteeo Virginia Rodrigaar
Campell* ; e para eegaodo sapptooto d* aaeomo
subdelegado f, nomeeeV a Sr. Airar Uchoe
Vicirc Brasil.
O Sr. Jeie Anntaet Cimello Paseo a foi
ezaaerado do lugar dr oubdetegado da (ragaana
de Pie d'Alha, bem como do segundo avariento
do delegado d'eeie tormo, acodo para acre Bo-
rneado o capitao Jicinthc Go-xec Bargei Bebo*,
pare aquello o cap lio Antonio Bar boca d Silva
Coatiobo.
Da quinta para a ssxta-fetra da semana lu-
d boove ama tentativa da roafe* aa ra da Preta
loj do Sr. Layla; ma o iarapioa nio padecen
logrer oa aaua intentos, por que delicado cablr
ilgamaa tilhn no qaiot.l, oodo ezleliam viria
g.llinhaa, eitis ea alarmanta, e aeelm flierara
cem qae os toce foisem preoenttdoe peloa viai-
ohoe, e por ieio ee r.tiraaeem.
Oa tundoa daa caaea esa que ee acham ae eata-
bileclmentoido Sr. Loyala. do para aaa ceae-
bsaa de nameroe 33, 33 e 37 de tai do Rangei t,
ooqaieo oeado occapadaa par aceagaeja, dio a
aappor qaa por abi flterem cimloha aa laraptoe
contra a prepriedade do referido Sr. Leyle.
Imperta qae oe donoe d'oetos tacho* dOem aa
inn providencies, para evitar a reprodcelo do
til tentativa, meama por qae dlsem qaa aosraa
vil mailo abaadono o reinaa dia o nolte feigin-
?n doa earoicelroj, qae podem dar aeo a eeae-
Ihantae atoqaec da proprlodade individual.
Dio-ie hontem, no ltalo da biogrephia de
Rvm. Sr. pad loaeaim Raptase!, pablisad* aa
noaea oitiva p ana dia, um erre d typo-
grapbia. oseen oie que em ves de Bthoeo
eiogrtphico et a bleeteoeo giofrapkico.
Podem-n que cbamemee a i tiene.* e ia
policn do S. Jao, para aorta eada de rapase*
galhofeiros qae se reunem n'am srmszem eopa-
ciil do largo de Riaeira, a dirigir pilherlac a la-
saltos aoa qoe paeeam e lhea deaagradam ; pea-
lando, ia vosea, aa ralee da moraUdade e da de-
eenaia.
Amaohia ba, ae circo eqaedre de Hair-
Toik o Luanda, um eapectacalo novo o variado.
em beneficio da Santo Ciaa de Mleericordic.
leve hontem logar, ao palacete da rao da
prala, a reumao convocada pelo Sr. Dr. Neeti-
mento Feitoia, para tratar di qoeetto aaglo-
breeiieira, acode a meca aompoala da eeguiate
forma.
Preiltote, eooealhelro Paee Barrlo.
1.* Secretarlo, Dr. Torree Bmdein.
2.* dito, Dr. Silva Rameo.
Oraram oa Sr*. Dra. Nascimente Feitoia, Terree
Bmdein a Moran Pinheifo, e e Sr. Madeoio Ca-
oibirro.
Eotsrrou-si a eosaao i 2 bine de tsrde, Bo-
rneando o Sr. eonselbetro preoideate aeo Sr*.
Dr. Niadmento Feitoia, Torree Baodelre e Sil-
va Ramee, para a eoamiaele eo tea de re-
metter pira o Rio de Janeiro ama Micitocie ao
govorao tmperiel, a qaal fel oareeeaUdc ptls
Sr. Dr. Nntlmento Faltn o anaataemeate n-
provada ; o pare a comal**** qae devo apra-
aentir cese fslisllaco ao Esa. Sr. msrquoz da
Oliodi, praaidento do eoneelhe. ee Sr*. eeeeta-
doc T. B. Ottonl, o cencdoiee abato bario da
Firapama.
O aalio eitova coapletameole apinbado da
peasess de tedas aa cleeeee, reiaendo a melhor
ordem posslvel o o eothaaiaeao conveniente osa
semelhente canes.
A' noate percorrerem ae ras da aliada al-
gamae bandee de modca, tocando ea rigaoijo per
eemelbiatec medidas temadea, linde aldo illa-
mimdia algemie eaaaa.
RarAnicio va roLicu.
Extracto da parte do dia 24 de Janeiro.
Foram raeelbidos cesa de de Unci, ao di*
23 de corrate :
A' ordem do Sr. Dr. ehefe de polica, Aateaio
Saveriao doa Saotoe, pardo, de 10 aoaoe, elelr*.
pira racrate, o Loaronce Joetloiine de Birree,
brinco, de 20 innoi, pescador, timbea para l-
crate, oe pardoe Jovenete Bodriguee da Silva,
de 18 aaooe, aoldade de 2* batel bao de lafaa ta-
ris, como deaortor, Clsaeatins Msria da Coocei-
cio, de 31 eoaoa, qno vive de agriculture, C'e-
mentino, de 23 annos, eacravo, da meama, a
Tbom Virginio Correa, de Igaal idada, dedo
agricultura, Joaqalm Leite de Slqaeira, branee,
de 40 ennoa, dad* 4 agrtoeltura terebeca, eo
crioaloa Lulc, de 23 incoe, eccravo de Ilaae Ga-
millo Peeooa de Slqaeira Cavaleanti, aladee do
Cimbree, Jalo Antonio Rodrigueo, de 28 annoe,
ferreire, e Jos Leandro Airea, da II ennoi. de-
do agriculture ambos brancas, vtadoe de Santo
Antio, todoa eoao eeotentiadoa, Thaooora, par-
da, eetrava do Joi da Silva Ley, a requeri-
miento do proprio nnhor, eopreto africano. Be
oedito, da 80 annoa, eacravo de Jad Mauricio
Teizeira Guiaaraea, ata detlaracao de aotivo.
A' ordea do oabdelegodo do Recito, Flix Jo**
Girminodo Lyta oa da SHva, paido, de 42 aa-
ooa. aarrocelro, per tooelto*.
A' ordem do de Santo Antonio, o crioeto. Ele-
mundo, de 24 aonoc, nenio, de Jo*4 M a retro
Lopea, a reqeiieio n'oato.
A' ordem de do S. Jee, Fraocdoee Cea
Smtoi, brinco, pertagaos de 15 anno*. .
cairo, per ler maltrctcdo eom ama tsrrocs, que
conduzic a am moloqae menor, o o crieole, Jao-
qulm de 20 aooea, scrave da Jlo Cevilciaei
Figoaira de Moaezes, por inealtoe.
O chafo do 2a aeecie,
/. d* iWeaf ariio.
Paesageiroe do vapor nocional Afarnartarua-
pt cabida para oa portoc do aal : D. Mara Bar. ,
bera de Mandones, o 1 criada, Fraactoeo Mecotra j
da Coito, Bento Jeqelm de Madeiroe, Tiburcto^
Alvaa de Carvilbo. Gailberao BipUata dee Sao,,
toa, B. NoberllDK. Mana*! Joaqaia da Silva La
Joi Mindei de Llaa, Joaqalm Antonio doe S *-
toe Andrade.
Mevtmeate da aaa de dataDcie aaa, daa.
23 le janeire de 1863.
Exlitiam. 3S3 preeee.
latraraa. 18 *
labraa. 12
txistei
A nber, i
acioaaea..
latraagelras
Mulheree. .
Eetrengeiraa.
Escravos.
Iteravas. s
349
212
2
C
S
61
8
fatal
i a
'?
I I
ti


DIARIO DE PERNAMBUCO SEGUNDA FEIRA 26 DE JANEIRO DE 1863
Alimentadle a (iiti doi cofres provln- | qual ss ebrigou a fuer .
"""t.JLfc \ *...... 152 leudo examinado o aterro
Tire a tt n#,m,lU i9 dla ** 5Piliro lom direito i el
Jos Joiqvim Nogueira.
Felippe Caaillo Nonu.
-onrecco Jei de Val*.
Gibtial Thoma Ribeiro da Rochi.
Felippe Viiiri Sintiago.
Matadouro publico :
Mataram-ae pata o consumo dota cdade :
No da 23 61 rexes.
No da 24 87 c
Liata doa biitlaadoa a essimentos havido
na nutriz da Bdi-ViiU no mez de deiembro do
ddo proikno paiaado.
Joa, branco, utido em 9 da jalho do iodo
panado fllho legitimo da Antonio Joi Tel-
xain e Daolioda dea Saotoa Telxeira
Clotilea, braoca, nucida em 28 da julbo do
anno pinado, fllha legitima de Antonio Mirtina
da Silva Campoa e Daretba Feliciana Rapoao
Campe.
Teodolinda, com doaa mezea de nucida, fllha
legitima de Joio doa Saotoa Porto e Emilia Sa-
bina da SilTa Porte.
Fnaetico, braoeo, naicido em 15 de abril do
ono paaaado, fllho legitimo de Prantlaco Xi*r
Moolelro da Fraoc,a e Jarocyma Leopoldina Mon-
teiro da Franca.
Ofimple, branca, com aete mexea de n anida,
Oihi oataral da Mirla-Amelia de Freitae.
Jomna, parda, com tres aemaoaa de naacida,
* "u"l de Joaont Mara da Conteijso.
Eazeble, brinco, naacido am 14 de igoalo do
anno pateado, fllho legitimo de Joi Breadas da
Bocha eLtereoa Roa Rigaeia Barrea Brendeo.
Antonio, braoeo, oaacido em 10 do jalho do
anuo piasade. fllho legitioco do Dt. Joi Nico-
lao Rigaeira Cate e Joeepha de Menean Via-
oncello.de Drammond Coata.
Amalia, braoca, naacida am 27 de jalho do
anco paaaado, filha legitima de Joa Fraociico
de Paala Ramoa e Amalia Perreira da Paila
Ramea.
Emilia, braoca, com trea rema de naacida, fl-
lha legitima do Dr. Bento Jote da Coata e Anna
lia bel Ramoa de Ollreira Coila.
Pradtncia, crio.l, com tale mezea de nuci-
da, fllha legitima de Roberto Hanool do Eiuiri-
1o Santo.
Joanna, parda, com qaatro mezea de nucida,
fllha nateralde Benedicta, euravi.
Joi, brinco, com 11 mezea de nucido, fllho
legitimo de Joiqaim Fnnciaco Frmco e Joanna
liar de Arantea Franco.
Franciiea, brinca, com am anno de naaaida,
Alba nitaral de capUo Manoel da Azarado do
Nucir ento e Lalzi Fraoiiici de Paila.
Amelia, branca, oaacida em 5 de aetembre do
anno piando, fllha Ugillma da Heoriqaa Joi
Lope a Frinciici dn Ghigia Lopea.
Elida, parda, com deai innoa a trea mezea de
-anacida, fllha Ugillma da Amaro Airea do Couto
e Mirla Ribeiro da Silri.
Manoel, branco, comoito aonoi de incido, fl-
lho legitimo de Aotoolo Pedro Civelunte de
Albiqierqie e Anna Rita Ccvalcante de Alba-
qierqoe.
Joo, prete, com trea mezea de naacida, filho
legitimo da Mairiclo Torqaato daa DOreo e Fio-
ripa Vielra de Ara ajo.
Mirla, parda, com om anno de utida, fllha
nataral de Aleimdre Jos de Soiza o Auna Joa-
quina do Carmo.
Eitephania, naacida em 56 da malo da 1858.
filha legitima do Dr. Antonio Farreire Martina
Ribeiro e Candida de Albiqaerqae Mirtina Ri-
beiro.
Mara, bracea, nucida em 3 de jacho do au-
no panido, fllha legitima do Dr. Jos Biptiita
jtirinn e Mara da Freitaa da Le.
Benjamim. pardo, com dea mezea de nenido,
fllho legitimo de Jeo Domlngaea e Joaepbs
Perpetu.
Joanna, prete, com aete mezea de mecida, fl-
lha legitima de Firmino Joa do Eipinio Santo
e Salaitiina Mara do Eipirito Sent.
Dimlmna, preta, cem cinco mezee do aaecide
filha nataral de nala, curara.
Henriqae, branco, cem um aa de macido,
fllho legitime de Dairte Bor Silra e Merie
Joa de Slqieira Bergea.
Joaqaim, branco, naacido er de aetembre
do anuo paeaido. filho legitimo i capilla Jea-
qiino Frmtlico Lina BalWna Carolina Padi-
lba Larra.
ArToDie, brinco, com trae maiea de naacido
iihe legitimo de Joao Coelho de Almaid e Hen-
riqaen Muta do Carme.
Barnarno, bieoco, com qaatro mezee de naa-
cido fllho nataral de Joaquina Mirla da Con-
sicao.
Manoel, branco, com aete macea de nucido,
fllho legitimo de Chriatiano da Gama Lobo e
Adelaida America da Gama Leba.
Arthir, branco, naacido em 10 de ombro do
anuo patudo, fllho legitimo de Beato Bergea
Le.l a Fellimfna Angaita Borgai Leal
Lidie, brenca, muida am 11 de dezembro do
anno paiaad*. filha legitima de Rodrigo Gomea
da Silra Reg a Ilercalana da Sre Amorim
Mego.
Ciaameatoa:
Aageito Ferreir de Ci'rtilho com Mirii Bi-
bitnoaSiporite, braoepa.
Antonio Jet da CoiU Silva cem Mirla Ber-
oardini Moaleiro, branco.
Manoel Gomea d Paira com Hmoella Gai-
ihermlm da Cimera Geerra, bramos.
Dt. Laiz Emigio Rodrigan Vianna com Ma-
rta Firmlna de Birroa Sonza, brancea.
Manoel Lula doa Rale com Gennioa Marta da
f alzo Cirdoio, brmeor.
ChriitianodaGima Lobo com Adelaida Ame-
rica da Gama, braceo.
Joi Liiz;Silgido Acciole com Adelina Cerle-
ta de Goiva Cinlcinta, branca.
o Pn-lede Almeide com Ctaidini Theoni-
lia de Almeidi, braocoe.
Manoel Joide Olirelra com Gailhermina Al-
guaza Pereira, brmcoi.
Laiz Antonio di Silreira levo com Camilla
Benone de Almeiea, braocoe.
CMARA MUNICIPAL DO KtCIFE.
SESSAO OUDINARIA AOS 3 DE DEZEMBRO
Pruidtmcia do Sr. Barro Reg.
Presentes oa Sn.: Mala, Se?, Reg a Melle
abre-ae a acceso e lida eepprev.de a acta d
antecadente.
Comparece! o Sr. Joi Marte Freir Gemeire,
que Ici ehamido para lomar parte noe trebalboa
a camera, a j tendo prutado jaraminto, tomoi
-asante.
Lea-ie o aeguinta
EXPEDIEIIIE :
Utnoffiele do Exm. praeidente da provincia,
sondo qae declarando o director da uparlieio
teU"! t* 1,M P'2ffici novembre
oitlino. tob uimero 248. qae para n poder exe-
c.tar m rep.ree de qae precie. can que cerr
de quaitel gurda da rlbeira da fraguan, de S.
Joa, fax-ia predio qae aeja deeocapedo o qaar-
telaonUguo a meama ciae, o que aoticitav. da
meima obra ; diz que
em qaeatio, julga o
_ obter o qae pretenda.
Mandoi-ie pager.
Oatro do maimo, dizeodo qae iodo no domin-
go eirir mine m cipelli do cemiteiio publico,
obeerrou qie a raapeclira eitrade, achara-aa bu '
Unta arninidi pilaa cbaraa e pelaa marea, qe
Ihe tem livado grande porjao de aterro, ne lugar
da bemba alli conalnida, a qaal tambem preci-
deconcirlo: e bem auim obaer'oaigailmen-
to qae oa reparoe a fezer nao pedem aer exeeta-
meote orcadoa parque preclie (ezee ilgamaa
aacaricdee para o flm de deecebrir oa ligeree ar-
!!'V* U,U| d0 ulm da con,:
traccao de urna pe juana ponte de terr, o uto
f.! ,0 Bl"ln0 engenhelio, pera que enten-
dendo-aa com Cbrlitorao Sterr e Daid Bowmai
oene o menor preco porque Heme premtte
ana ponte.
Oatro do maimo, iofermindo lobre o reqieri-
mento no quel Miga.I Goncilru de Brito, pede
para qie Iba aeja parmittido traniformar a Ira-
peira qie tem no aobrado namero 69 da raa do
padre Floriano, em aguce furUdie, que legando
ppoe, no aa soten iltimementa determlmdae
por uta camera ; diz que, poete que o cobrado
em qieatao nao tenha aa dlmenioee da poetara
em rigflr. todaria como o peticiooerio nao pre-
tende fezer ama obra ora, nao lhe parece mai-
lo de ror em fora, cooceder-ee-lhe o qae pele.
Poito em diicuiio o Sr. Mello, pealado e pa-
tarra, oppoe-ie e conceao, porqae o lobrade
neo (em aa dimeoin exigidaa pela poitu-a
Nao obitiota aetae raflezoei coacdeu-ao.
Outro do admioiitrador do cemiterio, dizendo
oxpedlaae a camera aa un ordene, pira qae la
nao deuirn gaiaa para Inhtimicou de pirralot
u nu. V? *. P,r*"en'M nafrarla de San-
ta Hita de Cuita, riato qie aa nio tem. Meo
aoa-ae commaoicar ao procurador.
Oatro do flaca I do Recife, pedindo pagamento
da qmntia de doze mil ria ae cirurgto Joi An-
tonie Marque, proreoiente de daaa conidia n-
nitarin qae haria falto noa dia rite o rinte e
am de agoito deite mno. Mindou-ae puaar
mendeoo.
Outro do procurador, informando o reqncrimeu-
to no qaal Joio Serer.no do Reg Birroa. nada
o pagameato da qaantia de eeuenla mil iii
prerenlente de 38 din de lerricoe, preitadoa no.
domingo e diie aente, com ea anlerramenloi de
cedarire no cemiterio da fregnexia do Poco de
Fanella i dix qca icm fandimanto o qie pede
o uppliceate, porqae tendo tido elle encerreae-
do em 24 de m.r?o deite inno, de admlniatrer o
lerneo do deitocamento e iimpeii do mcamo ee-
mite.to, com o Jornal de IJtfOO r. diarioi, urrl-
co qie 16 ara feito noa din Hela, nada tende por
eoongainte o aupplicaDt com oa cntarrimentoa
2!.* -,u!,m ar8 4 nica!, e qae l por da.lL-
*'?. fel encarr.g.do do cargo de
idminitridor interino em 24 ce jalho do mea
mo anno, com o vencimonto qae antea perciba
unir.-VJ" ",eU'D0L"" nh"m direito*
tem a aer lndemnlaado.Poito em diicaaaae re-
i--V "" ndar pigir noa diaa eintifl-
cadoa decorridoi da poca em que fe nomoado
BSSkttF^"*' W S qi.
Mandeu-ae remetter a commiaiao de polica
(Henrlqaea da Siira e See) am requerimento de
Dr. Jeequim Antonio Ciroeiro de Cunta Mi-
randi.-Mandou-ae offlciar aoadfogade, pedindo
o aeu parecer lobre a conveniencia de eer adop-
tada am artigo d pottira apreeentedo pela cem
minio de polica, no q.al te prohibe a edia-
Sao de ciaaa com mala de doaa indaraa.
O Sr. Mello, eocirrigalo daa oblea do mata-
douro. declare, qae acbmdo-ia ai porteirai doi
cirreei diqieile eitibelecimento baalintemeote
arriinadia, utoriiri ao adminlitrador reipec-
tiro, mandaue facer oe coocertoa de qae Brecl-
eieum u meemaa porleirea, oao excedaode a
eeilben5a'.d"eOU *" '^P*- ...
rf.Dc/Pr^h,,m,,, Pl5 < Antonio Vi.ter
JoiiEiterea o Manoel Pereire, Antonio S.t..
Mirtin., Dlonixio Farreire Careleanti, Dr. i?raa-
cleco de Ar.ijo Berroe. Francieco Alvee de Mal-
lo, baaharel Henrlqaea Secriiu T.veree de Vee-
eoncelloa, Dr. Ignacio Firmo Xariar, Dr. Jeo
Nepemueeno Diaa Feroande. Joio Serarlno do
Reg Birroi, Jei Ploriane de Soez., Jo. Aa-
gito o Arau]o, Marcelino Joi Lepea, Pedro Bar-
ral da Coiti ; a levaotoa-ie a leuao?
Ea Frincieco Cate d Boa-Viagem. leciela-
labacierLBarroe Rege j.r..i"... I
lima perganta sem m iotencao.
Pergunta-ae a don Srs. Mr$., ae eita diapei-
to. a auxiliar o patritico empenho de aeu brui-
Jeinaiimo pii, no tcente ii demonetra^ia qie
lix-noa o fiTor promover em bem doa nonoa brioa
inaaltadaa pela legieio iogleza na ifttte do Rio
de Janeiro ; bem como aob que nacionalldade
preciara ene aaxilio.ae como brielleiroe,ie como
freoeezea.
E' da nacionalidade;doplice,que oa illutru aa-
rilhairoe tem aabido micter que reealtam aadu-
riiii, qua era protinda enlarecer.
O Brtto.
i 9 ,b.'f,x. in,,,,>. preiHente Interino do col-
egio eletoral da cdade do Recife, em tillado da
le, convida aoc illoitrea eleiterea qua eomcem
o cerpo eliit.nl de capitil, i anigoaram a men-
gem ao goraroo imperial que ae l em legulde
a pruec te, no aeao que a achem conforme coi en-
tloientoe patrioticoe. Sao oa aleitorea dai regae-
R. v,S. F'V P,*"rx G5>'. S.nto Antonio.
5m"V"J\ 5* ?*4, Aro*0. Varxee. Smto
Amire de Jiboitao. Pojo da Panel, Muribici
e 8. Loirinco de Matta.
Aqaellea qae aaneirem car anderecada tal
meniagem dirijam-ae qaalquer hora do dia i
ru do Qaelmado n. 8, prlmeiro anlar: e oe aie
mo> poder comparecer, baita que mandem imi
ra oa qulqaer eicripto aatoriacodo ide
ni neme aa dita menugern. '
Recife, 13 de Janeiro de 1868.
Antonio Epaminondai de Mello.
eii a mensigem.
ai e.uh-?' l~7l e,?'totM 1* onetitiem o colla-
glo eletoral da cidade do Recife, ne qaalidade
un Sf o'" M,fl'Un" poplicao d.
capital de Pernambneo, rem reapeitenmente de
i Or tobre o degroa do threoo de V. M. 1. a
XVte'm" "p0LUD" 1" no pruenle ucripto
SeSL* 2 u < ,nlr* gOTe,no i"Prll e le-
fn2 .brJl;DBla' P" "o de reelam.cou
nf\x'i'0b" ,n."f*i do navio i.gl.z Prinee
zO" Prtwo fficlaea de fragata
tone, acodeai preaiaroioi em felicitar a V. M I.
VlLt?nt? ',i|" <" qneioube pr-ie
ll5. i. n ?' d' hGBM' ob"" naciooa-
fifi exir,? *. prudencia que em
Anlm, o aleitorea dorcollegio eleitorel de Re-
fi .' "omP'ndocordial o aioceramaotee ju-
lo enthuitimo a petrloiUmo da populecao fla-
mQ.nie. nao podem ficer n'um atlaudo lodiffe-
qie echoiram na corte e Nletberoy I
>.ntem profanumente que o Braiil, immere-
lvl,.?hn,VP",MM Pr "",u 'toUntw re-
pruilla. tao odigma doa parea civiliaadea. e u-
per.m ne julica da cauu que defender, que
noria emergeQclu triitoa e doloreiu ao cancter
a brioi naeiooaea. me ae reproduzirao pelo mei-
mo acto. Mae, quodo lito venha a aacceder, V.
m. i. achari na dadicacao a energa doa Per-
h! '.?*!.no ?6r P'teaedMtea, ni pneaa,
bem .id. d0, abfxo ,MgniMfi m ^l0 5
S! n ?.*! a"*MUf llberasoM. e o melhor
gannte de qae a paz interna nao aeii perturbada
depero c vi lindo, pera com oa eitringiiroe.
. lr'.^lA/""!M." y- M- L lMtSao
anglo-br.elaira, emberam de ifania e gloria i
tedoa ae fllho. d. ,,. da Santa Craz I *
Hoja reconhecem todoa alies alada miia un
rez p tica mente, quento foram felixec ne eaeolha
Vi* dVB,,,U r,Q". qaeleonflerem
cem acert a defeza perpetaa do Bruil.
Algodo-----------
Aisucar -
Bacalho-
Batatas----------
Caf--------------
Cha-----------
o quintal
rio
metro.Leal Seve.HeDriq'ui'di St7.Raso.
-Mello.-Birata d'Almiida. g '
amara a axpedico daauai ordene nnte lentido.
Jet S.BEr fl"*1 r-,P,UT' offl-
Oatro do meamo. communicendo que tendoae
l'hiiiSl!" M,M d? cboler-'' defallecido um enferme no antige hoapitil de
arldada. Mguude eattieipou o dexembarg.dor
eio de 29 de novembro Ando, recommeedi ea-
m.ra qae m.ode condutr aem demora al*.mi
para o camiterie piblico oe deverea do. qiVpe
recaram dequeile mel do referido hoapltal.-Oae
.. efflueaea eo adminietr.der de camite-io, e .o
nal da Boa-Vial, dizeodo-ae a cate qae dm-
do-ae algam filleiimeato, padie dirlgir-ie a qui-
nan des ptoptletariea de carrol f.n.ru para fa
ser i candiccae immadiatimente.
a?lV00 oel'10 00 Primeir dletriclo deita
eapiaj Da. Antonio Hercalmo de Sonsa Bandel-
nVie^u\,L,l0^l,,I en!r,(l0 e"rclti0 d
iS* i;*?6 ot" Prtmelr do corrento ; de-
a cJmar! eea?'""*l,bo d ***** e" P"
lar o re.torio do eUido .anlt.H^" pr,,en-
Iheaando indi.p.n.?Ml o .w ufi^'S
mortalidad, huid. n..t. ufuSf! JS.^'
ande ras hoava,, Mmiffl .0V,.ih. 0 "
iai0.a,p?,,TM DMle 0,,d0 MoffleUaeeu
draaiitrader do sem'terio publico
br?^mauri0!nbl,0,0rde,,,,0,' 1fa'"do so-
ore a ttquerimento, no qaal Jos Amito di
dVma0t;K,,e,r01da b" SrrilRlf.
qnaita pr4.Sio sorraspendenH quintl. J,|,'
Correspondencias
Sn. redi clore.Aadmiolatrac.ao4a ordam 3
de Nona Seohora do Carme, rendo no aai Diario
o. 18 de 3 do correte am enuncio eepoLUBoo
eebtol.to de S. Exs. Brm. convocando o ir-
B1Iaon,erero" a rMD,*-o em mece geral no
a SO do correte e 4 boraa da tarde, aem que
S. Ex. Rrm. ceja ao menoa membro de admi-
niitricio. neita cno a administnca nao pode
deixar de proteitar contri o alvitre-ibioiito de
di S. or. Rvm., a declaur-lhe qae la nao proi-
ta nazo franqieie o conaiitorio para til reuniao
aem ima portarle do julx provedor da capellea'
unici aatoridad qae nomeou a emponou J-
mluiatneao da ordam, a qaem tem de preitir
contia ; uto aeria um acto de deimoulieaeae ae
aiiorldades, e calccr aa lela aoa pea. Exm. o
Rvm. Sr., a adminlitn;i aati prompte a con-
ciliar-ie com o proiiociil do convento do Ctrrao,
com dignidad! de aaa ordem, e ne com balla
ardentei ; porm nodo remide a adminietrace
o Rvd. pidre provincial e V. Exe. Rvm. am ae
palelo, deita manera cumplir V. Exc. com o
pedido do Exm. e Rrd. Sr. iotaroiocio epoatoli-
to, em qee lhe pede qae V. Exc. pece eo Rvm.
provincial que pelo emor de Dcoa ceda equllaa
coma qua am iuateQlic.ao nlmlimente e rigoro-
aa di n direitoa qier luateotir, e do contrario
a adminlclrac.o oae pode deixir de protaeter
contra a penoa a bena de V. Exc. Ris, por to-
doa o prejaizoe havidoi e qae pomm haver
contra a ordem 3.a, tanto no eipiritul como no
temporal, -e por qnalqaar cooflicto ledicloio qua
possa epparecer, como j aaeotecea, e qee V.
Exc. Rvm. bem ao facto deve eitar de talo
Fraociico Pinto da Coala Lima, ex-prioro pro
idela di adminictricio.
Aceita V. M. I. a patriotlee effaao da prenote
menaegem. como o feado meia piro que ms ic-
tuaea circamatanciaa pode aar offerecido por um
elaa3!cJen"n'**a,al" d,,manUo V*a dafiodo
Buif, 21 de jemiro de 1863.
Oe eliitorea do collegio de Re c
Mi noel Coelho Cintra.
Antonio Cario de Pmho Borge.
Liu de Cervalho Pac de Andrad.
Pedro Alexandrfno de Barroe Gavilcm
ceria.
Jota AIdio doa Sintos Bulos.
Thsodoro Machado Freir Pereira da Silva.
Joiq.im de Gaamao Coelho.
Juqaim Miletto Meriz.
Francieco Joeqiim da Coat Fialbo Jnior.
a !0j
de Li-
PiluUsYegettei as.ucradas
de Kemp.
Entre aa innameraveie c'anei de pilaos, que
continumente te aananciem, estes 16 qu n
podem verdsdeirimeole comider.r como o pre
toiypo doa aparitivoe cazeiro. completemente
iicizee abeelatamcnte inoffeneivis. Ni su
compostcao cao entra um s nico tomo de
nenhuma sabitancia mineral. Conititae pola o
uoleo remedio necenerio para o denrriDioi do
eitomego, irr.gilartdide de ventre, comlipicio
b.bft.al, Tir5u bilioau, dyipepaia e todas u
nfarmideda. dos intestinos prsdominantei no.
liii u ulido.
Tom.du tempo evitim infillirelmente o
morliferoa flngello pldemicoa o endemlcoe dea
regtdeeiatertropica. Sao aa uoicaa plalas que
ea vendem em fr.iqelnhoa de cry.t.1 e capa
aaaucereda qae aa cobre coneerve ama rtudee
e aa torna ma agradaveie ao paladar.
Actam-se em todas as boticas. drguiras
lejea de drogu no imparlo do Bruil.
Hyft^iu. Gmi.ooue VMuVullMuVTbuquer-
qu Miraohao. ^
GaiUvo Joa do Raga. .
Manoel Cerneiro de Som Licerda.
Franciico Airea da Abrantea.
Francisco Joaqaim de Mello Tararas.
Cutano Pinte d Verea.
Joi Joaq.im Autmee.
Nica lio Tolealioo de Cirv.lho.
Joi Mari. Freir Gam.iro.
Benjamim Vlree Dutn.
Manoel Marque de Abre Port.
Joaqaim Jei Perreiu Pethi,
Jea Peiix d Biito Macado.
Siverlaoo Jea de Moura.
Jeo Ba.-tiita do Rege.
MauMl Antonio Pereira.
Joao Francieco T.ix.ire.
Antonio Joi da Cotti Ribeir. *
Ariilidee Dearte Cirneiro da Caoha Gima.
CaetiDO Moreira Poete:
Pnnciico Ar, tonto daa Chigu.
Amador de Arujo Peno.
[Sigiem-ie outria uiigmluru.)
COMMERCIO
Aizaa>Hri,
Remliuieute dadla 1 2S .
(dea de da 14 .
458;818J088
15272#377
474:090f46a
215
380
595
As
entogas ltgelltdas por
tffecQes verminosas,
ci promptamaote alliviada taedlinte um 16
don daa paitilbaa vermifag.a da Kem, aujo aa-
pacto tao testador a aeu tibor ta goitoio que
ucrlmoai mnea chegim a recua lia por mal.
qua foram offerecidu. Eetu admlrareia puti-
lbme gnodemente procandia por auitro ra-
xou :
r contem mineral algira ;
nio exigem oa depon de aperientes :
prodexem o objeeto deaajado aem ciaaar a mni-
ma ddr ou incommodo:
i criengugenlmento ae echim ieclimdas a te-
mar miia do que aquella namero indicado.
Nenhami mai qae deilu tenha feito no um
so tu nio idmituri nenham outro vermifego
oto aua cau.
a. Ti.nd" m ,oda "Olsis o loju de
drogu de Brasil.
ataa.ait, mumm
velamuaalradae sem fazeada...
* os generes^
VeluceuaauidaeeaBs fazendaa..
* aem genere...
M.c.rr.g.m na di. 36 da iieira.
Barca ameriaem-Im?,redor-f.rinha de trigo.
Kxport39fto
do da 2-2.
Brigae Ingles Plantn, para Lirerpool, carro-
Southall Mellor 4 C. 39 sscios cim 217 sr-
robe e 18 libra, de .Igodao.
Brlgie noruguinie Kromprindtun, para o
<-mi!. carrcgarim:
Kilkmann Irmos, 2,000 ssceoscom 10.000 sr-
robu de auacir.
Brlgie pertiguee Concedi dt Marta, para
Ltiboe, cirregaram ; r
T.seolrmao.. 300 ..ecos cem 1,406 arrobas e
X4 libru da gomma.
Patacho portigaes Souxa, para a liba de S.
Mfgiel, cerregaram :
.I,fLMH^^a,n.d 01tI*lM & C, 10 barr.
com 350 medidas da agoardente.
Brigee portugus Lusitano, pira oa peitoa do
R Amorim & Irmioi, 455 bariicu com 3 177
arroon e 12 libru de nucir.
Birci pott*guzi Dtipinue II, par. a P*rt.
urregararn :
Ferreira & Loireiro, 10 pranchea de amarelle.
Brigae neapanbol Bareel, para o Rio da Frata.
carregeram :
Amorim & Irmeci, 500 b.rricaa aom 3 468 er-
raba, a 23 librea da uncir.
eaemeselorlm da rendan teterausa
ajersesi le rer.auag.
ecdimcntedodi 1 iI3. 14:791^808
dem le alia 24......, 2421,050
15:033,858
^namlaelo prsjvfaielsii.
Rejdimenlo d. dia 1 a 23 ir9:251 82
dem i* el. 24 l;351|507
110:W3|332
Vinno -.---
Velas -______
Descont -
Fretes-------
Carne ucea -
o a
unidades. Valorea.
do
cento
caada
B

B
B
arroba

B

B

B
caada
"
B
arroba

>
1|200
360
400
240
400
480
5S000
202000
700
2*600
ig750
25850
49O0O
29000
19440
800
19600
41000
PRAA DO RECIFE
S4 DE J \M:IB DE 1863.
A'S 3 HORAS DAJTARDE.
Revista Senatal.
Cambios Seecou-ie .obre Londre. a 28,
27 3(4, a 2,000 libra, a 27 1 ti Rap
d.pw llf.,sab{ePafiaa340lSaJ>ao
dem ordinaro restolho .
Gallinhaa........
Gomma........
Ipecacuanha (raz) ....
Lenha em achas.....
fpro.........
Ltnhaa e esteioa.....
Mel ou melago.....
filho........
PPgioe.......
Po brasil......
dejangada ......
Pedras de amolar ....
dem de filtrar .
dem rebolo......
Pisssaya........
Ponas ou chifrea de vaccas a
norilhos.......
Prancnes de amarello do
dona cuitado......
dem louro.......
B 75500
65OOO
libra 320
um 360
arroba 160
a 320
B 25600
ama 29000
arroba 1600
ama 8J000
libra 260
> 36C
1S500
cento 2500
um 102000
crato 4S0O0
libra 160
B leo
23C
B 100
um 360
B 8O000
libra I9OOO
B 320
B 500
um 41000
B 2J000
cento 169000
arroba 1J600
ilqueira 450CQ
arroba 3JS00
B 1S600
um i 55000 165000
B 75500
B a 105000 45000
una 600
arroba 19600
B 2550OO
cento 25OOO
B 119000
um 55000
caada 200
arroba. 150C0
um 29OOO
quintal 59000
am 59000
urna 840
45OOO 15200
molhos 120
cento 39OOO
m 129000
> 75000
liaras I9OOO
a 90
ri. por f., e aobra Llaboa da
95 a 100 por oanto da premio ;
reg.lando por 5rf 10,000 o va-
lor da todoa 01 laqie.
Eotraram neata aemana 1244
sueis, incluir ligarais du
provincias do norte, elevndo-
le a entrada do jalho de 1862
t ^hoje a 27,o65 aaccea. Aa
renda da aimina foram alter-
nadas de 219 s 215500 rs. por
orroba, oblando ansa pequea
partida 221000 rs. por arreba.
O de Micet posto a bordo van-
dou-i# a 239 "., o da Para-
hib de 239500 a 249 r., o
d R'o Grande do Norte
~ O neo venden-i do 25800
a 39335 rs., somenos de 250OO
a 2J550 rs., miscavado purea-
do de 19900 a 29150 ra., a
Aaa.avU.1. t,,l2 a WWrs. por arreba.
Agurdente Vindau-ie de 465 s 48SOO0 rs.
Couros.....Osseccoi silgados randaram-se
s 170 n. por libre.
Arroz pilado- O da Indi, vandeu-ae de 29100
2*500 ra. por ai roba, o a do
. ., Maranho a 2g800 r.
Azeite doce- Aa nltiona vend do d Lla-
boa efectuiram-ae de 29400 a
9500 tt.. e do Bitreito de
29300 s 29400 tu, par galio,
prego hoj nominel.
Veodei-ieem sticedo 114S500
rs., o a relalho de 149 a 16$
n.. Oanlo em ur cerca d
6,000 barrica..
Venderam-se de 600 a I9OOO rs.
por arroba.
Bolaxinha Vendeu-ae de 39700 a 3J800
tt. a birriquinha.
- Vendeu-ae de 79500 a 85OOO
ra. por arroba.
- Vendu-se de I98OO a 28200
_. ra. Ubre.
Lhnmbo- Venden ae a 219 ra.
_ em lencol.
Larvao de podra- Vendea-M de 105 159 rs. a to-
nelada.
Cerveja Vondeu-se de 59200 s 5J700 rs.
duzia de garrafal.
Farlnha do trigo- Relhou-ie|de 175000 b 20911.
por birria d Pbiledelphic e
New-York, I79OOO n: de Bel-
timore, e 259000 ra. a de Tr-
sate, flcando em ser 13,000
barricas da primeire, 7,400 da
seginda, 400 da tsreein, o
6.CCO da ultima : ao tedo
_ 26.400 berricee.
rar.demandioca-Veudeu-se de 5g200 a 59700 rs.
a aaecc.
Genebra- -> Vendeu-se de 390 s 400 rs. s
botija, e 65 n. fraaqu.ir*.
Louca- A ordinaria vende, ae com 290
por ceoto de premio, e a noa
tiro 220 por cento .obre a fac-
ture,aobr o proco de 39600 rs.
sobre a libra eterllo.
Manteiga A iogleza vendeu-ae de 650 e
660 rs. a libra, o a francesa de
500 a 520 ra., Osando em aer
1.200 barrio.
.a"8!" nf* vdeu-ee e 6*000 re.
Oleo de lnbaca- Vendei-.e ,a 29000 r. por
galao-
Paisis-------------Vendeu-se da 696OO 179000 rs.
a caixa, nominal.
Preeantos----------Vendeu-se 165 por errobi.
Qaeijoa- -Vendeu-se a 29150 oe flamen-
go, aem deecooto.
Sebao----------- O amarello vendeu-ae a 150 n.
a libra, e o do Mediterrneo a
200 sa.
Toucioho- O de Llaboa vendei-n
... r., nominal.
Vinagro -I-------O de Portugal ragolou de 100
115 a pipa.
O de Liaboa vendeu-ae de
2O09a2309000 r. a pipa, oda
Figieira e 2105, e de eutroa pal -
zea a 1909 rs. pipa.
As de compostcao venderam-
ae a 620 n. a libra.
p rebata de letrae regulou de
10 a 12 por canto ao eooo.
Pere o Canil de 55 a 60, no-
minal, com tindencia oe Bu-
har Pare Liverpool de 30 a 40.
e 3,4 por libra de algedao.
A do Re Grande tendea-.
da 3400 a 59 per arroba,
do Rio da Prata de 3 a 49.
alfandkga~db"pernambco.
iouto dot prteo des gtntrot tuititot a dirtitc
dt txporta&o. Semana dt26 a 81 do mezcle
janexro dt 1863.
Mercaduras.
Abanos .....:,
Agurdente de cana*. .
dem reslada ou do reino
dem caxaca .....
dem genebra.....
dem alcool ou espirito
agurdente.....-.
Algodo em caroso. .
dem em rama ouemla .
Arroz com casca.....
dem descascado ou pilado .
Assucar mascavado ....
dem branco......
dem refinado .....
Azeite de amendoim ou mon-
dobim ...... .
dem de coco ......
dem de mamona.....
BaUtas alimenticia!. .
Bolacha ordinaria propria para
embarque.......
dem fina........
Caf bom.....; j
dem escolha ou restolho .
dem terrado......
Caibros. ;.... 1 .
Cal. .........
dem branca......
Carne secca charque. .
Carnalroe........
Carvo vegetal......
Caveroaa deaicupira ....
Cera de carnauba em bruto .
dem idem em velas : .
Cha..........
Charutos.......
Cevadoe porce......
Cocos seceos.......
Colle.....: .
Couros de bol salgados. .
dem seceos espichados. .
dem Terdes......
dem de cabra cortidos. .
dem de on;a. .....
Doces seceos ......
dem em geleia oa maesa .
dem em calda.....
Espadadores grandes .
dem pequeos.....
Esteiras para forro ou estiva da
navio ......:.
Estoupa nacional ....
Parinha de mandioca ...
dem de araruta.....
Peijo de qualquer qualidade.
Frechaea.......
Fumo em folha bom .
dem ordinario ou restolho.
dem em rolo bom.
Ssl........
Salsaparrilha.....
Sebo em rama ....
Sebo em velaa;. : ?
Sola ou vaqueta. .
Taboas de amarello .
dem diversas ....
Tapioca......,
Jjub......,
T"jes.......
nhas de boi.....
Vano.ra de piusara ,
> de timb .
da carneaba ; .
Vl,n,ar.......
(Assignado]
0 prlmeiro conferonte, Clemente Jos Ferreira
da Coila
O seg.ndo conferonte, Joa Thomaz do Cim-
poi Quraama.
Approvo. Alfandega do Pernambuco 24 de
janalro de 18(33 P.ea de Audrafe.
Conforme. O 4/ escrlpturario, Joeqiim Albn
de Gaamao.
alqueiro
arroba

'
urna
dnzias
B
arroba
uintal
urna
cento
B
B
B
caada
190001
258000
55000
69OOO
254OO
839250
579000
39OOO
29OOO
69OOO
29OOO
109000
89000
69OOO
500
i?Wra.toriadasbraapablkaa7 do Janeiro do
O direeter alario.
Vctor LieaUer.
OBRAS PUBLICAS.
Por eata directora ce fez piblico qie recebe
M propeita. at a die 81 do corren, p.r. a fee-
tsr. do calcamento daa ruaa Nova, CetoaJ, da
Creip,, da Imperador, o da praca da IuajVpaa-
pea-
Rm la
MoyjfflieiQto do porto
iVatno entrados no dia 24. .
Terr.-Nov42 dice, pstecbo ioglez Busy. da
170 toneladaa, laptteo Henry WalUra, e^ui-
P*9,* o. carga 2,531 b.rricaa, 294 tUei com
bacilho ; Ssinder. Broten & C.
Naviot tahidot no meimo dta.
MicaiBrlgu aaco Fanny, cipita I. E, Ry-
berg, om lastro.
LiverpoolBrigie ioglez Pfcanfon.eaptao John
E. Hartery. carga assucar a algodo.
New-YoikPiticho americena Jomanec. espi-
no Piter D.nc.n, cirg. anuir e oitroc ce-
neroi.
L'sboiBrlgu portugus Soberano espito An-
tonlo Agoitinho de Almeldi, carga aaiicir.
Portoa do Sil, vaper nacional A/ananouopc.
commaandante Manoel Jeaqiim Lobato.
Editaes.
BISrADO DE PERNAMBUCO.
O Ezm. Rivm. Sr. biapo dioceeano, manda
convocar 0s irmaoa tarceiroa da ordem de N.
Senhora do Carme, pira ae remirara em meza
geni, pelu 4 horu da tarda do dia 30 do cor-
rete, no cooclatorlo da ordem, pira tratar da
negocioa teodentee 10 bem da aseme ordm.
Palacio da Soledad, 22 de jmeiro de 1863.
Padre JoI Antonio do Santos Ltsia, ucretirio
p.rticalir do S. Exm. Bevm.
B O Illm. Sr. inspector de thuoureria pro-
vinetii manda luir paolice qie o theaoirstro da
oieama theiourarta eit autariaado a pagir do
da 12 do correte por diante 01 jaros daa apoll-
en da divida publice provincial, vsoctdos at o
itimo de dexembro da 1862. E para conttir ae
mandn publicar poloDiero.
Secretaria da theiourarta provincial de Por-
nambaso 9 de Janeiro do 1863.O secretario,
A. F. d'AoouBciacSa.
O Illm. Sr. iaapector da theiourarie de fe-
senda dula proviusia manda fazr publico qe
em 'litado da airsular da tbuiaro naeienel n. 61
d 24 de novambre altim havari cor cuno na
Reama theaourerle no die 26 d Janeiro prximo
futuro pare o preeocbtmni dea vegea d preti-
sentss o offlciaea de descarga exiatenteana elfen-
daga dea n Jad. O xamea versarlo mi 10-
gitntee matsrias : leiturs, analyse gra re matice]
orthognphi, traduccio carrela dae linguas in-
gleza a franceza, pelo monea da altim. Arith-
metlce e uaa appliacoee at a theoria dea pr
porcoee Incluir. Os concorrontu devero pr-
viimcnt aprenntir noa requeiimeotos instrai-
doi1 de douBientoa qae provam idade completa
de 18 enooe, un; o de calpa pon, o bom com
portamento.
Secretaria da thasouraria de faxenda de Per-
nembic 16 de dexembro de 1862.Maneel Joi
Pinta, eerviodo de official-meior.
O Illm. Sr.inipactar de theaoiririi nrern-
al, am cumpiimaoto da ordem do Exm. Sr. pro-
si lento da provincia, meada f.xar publico qu
no dia 5 da fevarelro prximo fatar, psrant e
jante d fuenda di mama tbeieararla, vei no-
'ement pr.c para ur arrematida a q.am
mir pr$o effarocor. aa segslrrtes proprisdidu
qi fonm adjidicadaa faxenda provincial.
Um aobrado d a and.r tolas na ru dea
Lenngiiri n.at, 1 vallado novamente em 2 6259.
Om ettio a eilrada o Maoginho, com tre
cuca de vivenda, senda una na meame eitrada
e dnaa margara do rio Cipibaribe, arvorea da
fricto, done vivelrea arrombedoa, o am telbeiro
arruinado, avallado novamente em 6 3605.
Aa pessoas qae 11 propoxerem a eataa arrema-
ticou corcperecim a ni du ie 1011 di refe-
rid 1 junta, na dta acia menctomdo, pelo mel
dia, com auaa propoatat em urtu recbade. E
para cemtir u mitrUoa publlcer pelo Diirie
batuta na de theaoar.rii previneial de Per-
vincal do Pernembac 9 de Janeiro do 1863.
O sacra tiria,
A. F. d'Annunciaco.
done, ...la Mmo da raa da Ced.ia do .
ato ao Cilio da igrej. do Corpo S.nto, polo vs-
trt db psralllp|pdo. "
O 1 rslendeufes deverao apruanlir saas pro-
pona em caita fechada te meio dia, no palacio
da preaidencii. """**
Compra 1 meama directora eoaervar .ea n-
nbore. proponen, qae entro es mencionad*
HKS ^pC* .1" to,"" owari.
aera proferida iqielli qu |or coo.il.red. meia
vantajo. nao s em relelo aa pr.c d cada
u''h^'a'J'f tal5^to. mai. fiad. *m\T-
\\f> !.yid,d* '.' ?a MDel'". ro.Ud.da daa
garant., ao contrito e Uabem qaeoto bu-
zo forma do. pagamento*.
Adetcripco o orcameota aahaa-aa esaeatea
ao en me do. pretndeme, na uereiarfe daata
repartlcao.
a %f,,k daa 0Dr,a HMtai r do deseu.br
da 1862.
O director iolorino.
Vctor Lteattar.
OBRAS PUBLICtS.
r ^ CalfamtMo da eimtk.
O director du obra, pibllcu canaprissec-
to da ordem do Exrr. ir. pre.idoot da provn-
ci. de 17 do crreme, declere toe couarreatee
ao calcamonU e cagte daa rea Nv., Ubaa.
Grupo, Imperador o da pr.c d Idiea:enci
imm ce mo da ru. di Cadeii do Recife ele o ilae!
da Igra do Corpo Smto. om; aa addit.s.Dia
i coodicou j ar.nanct.daa para ba du pio-
poitu, ur preferid aqieili qaa lem daa
trae v.ot.jona mala aa aproxtrner o aoa
tu cont.m :
*hl eal5aiB*D" s iciau dte aari al-
vidtde em 4 uccoea, ccmprebodod a tr-
metra raa Nova, a eegunda roeicUra!
eotro Hliii ponte vlb do Recife, laruira
1 roa do imperador e a qaarta a raa d. C.t.
do burro do Recife; no rupecttvo coitre ia
marcar prazoe nao a par a ceneco aa aava
como timbem pera a conclia de cada ama
ni iec(o.
2.a No caio de nao principiar a cootralia a
obra no p-aio i ti pilado, lofireri asna mil aa
rula de 5:0009000 por .da mu de domara"..
merma porcada ucc.o que daliar do coacMr
00n Vn Un,",,a Pr* so marcada.
3. para giraotia da pigaaaata o'aqaalln a
!.2.,(T,r10'tr" "1,aM riaSrpaa*-
i a imPoa,aa ao ntr.uita dpHav ata.
S?n!?-f fm'?" ? e,l5*. tlvaaaejrarla
provincial oa em algara eeteulecmuto beata-
aea-
, govera pnvin-
.", g,r*1, P'sst.r (lauca par aa valar aa
rol. 100.0009000 ea prodioe\oloDlnei...V.
ilvr. deumb.ri^ede..
4." Qaaado a garanta de qaa trata
(ao precedente conitotir aoiuaeolo aa predi
e o contrato for pago em dia do aaao wut.*
Declara; oes.
Pala aibdelegecii de S. Joa do Ruife ..
declara ater con-eaienlemente dopoeitade ama
barrica de bacalbo que fra tomada a um puto
qua a andero rendando : qaem ao (ulgar com
dlnito a se dirija a ea aibdeleguia pan
lhe aer entregue, provando o dominio qae tem.
SableleRacia de S. Joi do Recita 21 do Jc-
netro de 1863.Joi Antoni Plato.
Pela edminiatracao do crralo dieta cidade
11 fu piblico qu em virtud da convenci p(.
tal, celebrada paloa gorernoa bra.ileiro o fr.n.ez,
urio expedidle malta pira F.rop no di. 31 do
correte de conformidade com oa annindea dea-
te carreio, piblindo ao Diario d 29 da Janeiro
de 1861. Ae cartea aario zeublJaa tt 2 horu
antea da que for manada para a aahlda do vapor,
e 01 jirmea at 4 boraa antes.
Adrcinlitrico do crrelo do Pernambuco 19 do
metro do 1813 i admlnietrador,
DoaJogoa doa Pune Miranda.
Os lsneadoras do comalido provincial, afcal-
xo laiignidaa, tende de concluirem o lineamen-
to do Impoilo cobre carroa, urrocu a mato ve-
nido, de condeca, podem im aonboru poa-
suidorea doa mumoa, quo veoham quento antu
na npaitlcio acmpanhados do auas notu,
iflm de lerem inacriptoa no lancimetto, come
dlepoa artigo 26 d decreto o. 361 de 15 de ji-
nh de 1844, qe belxo ae trannreve pira co-
nhctmnt de todos.
Art. 26. Quam monter ou eomprer quilquer
uge, ou carrugem de qailqmr firma, ou dene-
mimeio qae aeje, paraaau uao.ou pan llague!,
nri oarigido mioifeiti-la ae rap"ili;ao fiscal
para ser inscripta no lanem-to do anno, os
qae o contrario priticarem incorrerio na malta
do diplo do impoito ; o os qio occaltirem e
asirem de meioe illicito. p.r. eibtrabireta-ie d
tmpoato, nio declarendo no acto d toncemento
as quo uto om circumitiacias do pagar o Impu-
to divido, serio sijeitea a igual malta do diplo
do impoito. Em uso nenhum, porm, exceder
mil a 2OO9.
Primeire necio do comalido provincial 14 de
Janeiro de 1863.Oa l.neaoro*.
Ullaiea Cachlos Csveleenti de Mello.
Joio Podro do Jeiu di Milla.
Por eita labtfelegula ae fes publico quo se
icbem depoaitadoi deis civellea um alaxlo ro-
lilao, oatro russo, osquiee frr remettidee por
Tiste o do tal. morador na Pin n ge, por lor pe-
gado om tea litio dutruiodo saes pliotu, qaem
si jilgir cora direito compares qi prav.ndo
ib. ..rao entregue.
Subdelegada dos Afegidu 15 do Janeiro de
1863.O ubdeleg.de,
P.dro Mirla do Abran.
OBRAS PUBLICAS.
NSo t.ndo .ido apruentada, do conformidad,
com a. deeliricu piblcadu noits folbi do 1*
10 ultimo da dezembro prximo pinado, prepoi-
(on, seri lecupre mide ua pegarse
ama quarte parte at a final coocl.au o
ment de toda. .. obru.
5.a Aa n altee maacionadaa ne eandicio 3a sa-
rao imputaa ifdeoct, preeeendo infrmenla da Mgaabir
flacal do ciljimento e da tbeaoiuria pr.vsele 1
_d iudincia do meemo a ruma ten lo, o Iba sa-
rao cobrados admioietutivaanoto palea iit*>
d.poiitidoe oa pele irrponencia daa acaatscaa
retidu ou de qu.iq.er quntu devida aacaa-
tritante, um mala raciraoa, a por vio da exe-
$aa qianto u. pr.dio. em qianta butaa.
o. O contrallte rtnmci.ri ezpreuaauta a
qaelqeer reitlt.ico du ubr.ditw aaltas aa a
qulqier iodimoisito a qaa ae jolgaa coa oi-
rcito, obrigir-u-h moca rulaaa toa pa-
rante a preeideocia ou isMabtas arovfaaUi.
por Ululo ilg.m qu aeja, cem mesae a lnrca
/ /1,aaaa foad.roa ea mubs-
niiuto de m.diqo noi orcamoatoa, rooaaaaeMa
P repirtlcio du obru pibllcu.
7.* Nio podar o contratante exfk pan aaa
pagamento m cada ano fla.neetre, tala aaa
mala abra faca, mato do qio a qasaesa tm pan
isio tiver sido votada 10 orcaaeota praiiaMtol a
um terco da conUgo.5o ger.l ..ra ..xilto.
eorae provioctau produte o aaaSrddMtca
de. perttcBlcru. pagando-iba a goverae ara.ia-
ilal o juro di 7 por cinto pile aaia aua laa fi-
cer reitindo at au integral ea boto.
o. A effactlrid.d da coi tu t Otar i daaaa-
.m? d* ""C4' o ane ble. pravxaaul.
em tudo o que cali nio eetiver adula u-
torludo ror le, nudo qaa naindlada ea aaa
meima contrato peto falla den aproeru. au-
ra o con tu ti na pago oto obra ejaa havr j fal-
lo peta cemigai(io par. a ribraaiat t ar-
mente viegent, pelee fitiru eaaiiaaaeaea 4tm
corre, g.r.ea para uxlii das ebraa provtaatou
o pela coclrlba cao dea periioatorea.
de^862C.l0rU ",obr" pWta* 18* ^aara
O director latoriae,
Vctor Lluttor.
Directora dai obras
milito re.
Toado a directora daa obru altitona da pro-
ceder a ceiacao interna o externa da uaartel da
coapauhia de erlllce. ai.im amo a pialara da
meiBO, convida s peuou qu duto sarvico ta
,M? ,?.e,tnMr pr..ntroai 1011 praaaUa
na dita din.torta n01 diaa 26. 27 o 28 da aor en-
te mex, du 10 horu da manhie a 1 da tarda.
Direetoria des obras militares do Peruialaco
24 do Janeiro do 1863.-0 eicrlplararie.
Joae Monteiro de Aadud Malvlaaa.
Conselho admioistravo.
0 conulbo admioiatralivo, para fernoatBoata
Para a .epatarla da liba do Feraaade da f*o-
oabs,
200 molos de sola.
200 vaqaeta.
5 erraba d fl de sspatoiro.
200 coaroa de cabra.
24 caixu de aeda.
2 arrobaa da cara da abolbas.
6 dusiss d fue. portogaasae.
16 libru de galbo.
24 marialloi.
1 caixao do retracoa do vidro.
20 libru do liohia pardea.
Para o praeidio de Perneado do "tareabe.
eapanadoru da penn.s.
6 lerjiu do ferro om chipa fina aun amada
upitiiro. *^
20.000 talxu do boaba.
12.000 ditu emarellea.
16 llbraa do ditos do ioe.
50 telhu de vidro.
50 pincela.
5 machadla.
. 12&p,r smal do guorrs.
100 arrobas do plvora fin.
100 arrobaa do plvora groa.
Qiam qnixer vender taea obiootas eprooaaU 1
saaa propoatai am car fachado,aa (untarla t
comelho, s 10 horas da masbisd dia 39 do
eorraot max. "*" "
Sala daa leaaei do cmela dmiototrattva
pr fornclBnio do aone! do gur. 22 d
Janeiro do 1863. -". aa
Antonio Pedro dt S Btwrtto.
Coronel preaidoata,
Francuco Jotquim rtrtira Lo.
Coronil TOgsl auretaria iaiariio.
Iinti Gasa da Misericor-
dia do Recife.
A Illuatrinim
t o oltio da lgnji do Cirpe Santo ; a diuctor
da npartlgao daa abras paicas novamonti de-
slgua o 1* do merco prximo futuro, at i ama
hora da tardo, pira o racebimento daa respecti-
vas propoitu, em carta (ochada dirigidas ao
Exm. Sr. praaldonta da provincia.
Oa pretenden! dvrJo giiir-u peto referi-
du deciaracdee, qno aqai aa nproduzoa abolso,
Daacrfpcio a orcamento icbam-ss sxpoatoa na
neniara da misma repirtleao pan aorom axa-
kiadao.
pucada nudss das cute ib.li. stoata-
radie, pelo tempe de am a trea auaa. Os pra-
tondente. deven, lomperuav aaoapaaaaaao da
aeu flaooreo, oa aunldao do aaito duto, o ei-
hlbirem documaataa qaa provea un es
ma pretenden, qmtee aaa a Su
sern na Asuana atoarle torio.
u aaa da Madre da Du.
N. 22 pirtiuler e 9 pibtto, aa oa-
d" i a.......
N. 13 particular a 8 publto, easa tor-
ro a .
II II T l l
a r *\


\
DURIO DE Fftstt'AttsUJCO SEGUNDA T&.M 26 DE JASBIRO DE 1863.
I
litio dai Biin.
M. 39 ptrticelar 18 peb'.lce 2 endarae 303|O)0
Raa da Ci lea 4o Recite.
. 72 p artice lar SO peblteo 2 andarea l.OOOfOOO
Rae do Amoro).
N. 51 particalar Si panuco 2 andares 500000
N. 55 particalar 14 pablico cata ter-
rea ..:.:.... ft*000
M. 56 particalar 26 pabliee cita ter- ,
Na............961000
Ra do Bargoa. 1
N.e particalar 21 pablico caaa Mr- I____
M*...........v 1008000
Raa da Sacala Nora. >
N. 71 pirtitalar a 25 pabhco caaa Jar-
ra .........'.. 144000
Raa *a Saaiala Valfha.
N. 79 aarttcalar o 134 pabtleo 2 aa-
daraa. i ... 403JOOO
Travesee da S. redro.
N. 28 particular a2 publico 2 anlarca. 603|000
Sitio da Paroameirlm.
I. 2 particalar.........1203000
~- Sillo do Forno da Ca\
M. 5 partiaalar ........8519000
Saarataria da San'.a Gasa da Mtiarltordla do
Radie, 23 da jcnelro da 1863.
O eeertraa,
I. A. Csvalcanti Coaeteiro.
Santi Ctit da Misericordia do
Recite.
A Illma. jDta admlnitretira da Santa Cita da
Miaaricordia da Radia manda palo presente can-
Tidar at peaaaas qae qaizercm ferneeer 100 pa-
tea da aapatos de ceare de lctea para as edican-
dss do eollcglo das orpbaac para qae no da 29
do corrate, pelee 4 horca da Ordo, na aala da
aaaa aeacaa, e presen tem saas propoites em car-
ta fchada, duendo o sbado ser de d.uilo bom
Cebadal a muito bem Iraelbedo.
Secretaria daSmu Cxi da liiierlcerdla do Ra-
die 23 da jancire de 1863.-0 etrlvao,
____._____ F. A. Cara'eenli Coaceeiro.
A&,
")> "i\N
O hiatc Doac Irmaoi.D aegae para o Araoaty
no dia24 do correte, recebe apenaa Uzeadas a
roame* miadoi.
Para o Rio Grande do Sul pelo
Rio de Janeiro.
Segaa brevemente a barec nacional cLaaraa,
recebe carga e paatageiroc para ambos os portos:
trata-ss com Bcltai & Oiireira, na raa da Cadeia
do Radie n. 12.
Lisboa e Porto
O veleiro patacho p ortiga ex S. Jorgas preten-
de segair com malta brevidade, tam parta da aea
tarregamonto prempta : para a recto qaa Iba
(alta trata-aa com os seas consignatarioa Antonio
Lili da Oiireira Axarede & C, no sea eteripto-
o raa da Groxn. 1.
desposas faitea oeets'porto astimedac am 12:000$
a 140C0J
O leilao ssr affectaado s 11 horas da dia
cima mencionada no armazcm do bato do Lt-
mmento, c&ec d'Apollo.
Avisos itersos
O cid a daos que, tendo astistido a'
patritica reumao do dia 25, no palace-
te da ra da Praia, nao poderam assig-
nar a felicitacao dirigida em nome doi
Pernambucanos ao Exm. Sr. marquez
de Olinda, e quizerem assigna-la, diri-
jamse ao escriptorio do Dr. Feitosa,
ra estreita do Rosario n. 23. desde as 9
horas da manhaa at as 5 da tarde-
Precisa-se de urna pessoa para dis-
tribuir este Diario do Manguinho a'
povoacao de Apipucos: na livraria ns.
6 e 8 da praca da Independencia.
De ordem de S. Exc. o Sr. presi
dente da caixa filial do banco do Brasil
nesta provincia se far. publico para co-
nhecimento dos tenhores accionistas, que
o theioureiro da metaa caixa est au-
torisado a pagar desta data em diante o
18* dividendo relativo ao semestre findo
em 31 de dezembro prximo passado,
a razSode 7#8Q0 por accSo, de confor-
midade com as ordens recebidas da cai-
xa central.
Caixa filial 19 de Janeiro de 1863.
O guarda livros,
Ignacio Nunes Correia.
Santa Casa da Misericordia do
Recife.l
A tima; junta adminietrativa da Santa Caca
da liaarltorJia do Racife masa (asar publico
pare eonhecimente dos intereciadoe qae no dia
27 do crrante pelas 10 horas da manbia na ea-
aadoi axpoitoe (ar--ae-ha pegamento das men-
sefldades rencides atf dexambr* a'.tlmo as tee-
pectiT.a amas qsa forem aaompanhadas das
criangas.
Sscrstaria da Santa Casa da lliaerlcoriia de
Rccife 17 Ue Janeiro de 1663.
O eacrtYio,
F. A. Ceralcanll Conaceiro.
Pela adaioiatracio do cor/ele desta eidade
ce faz pabliio para fias con*er,tentet, qaa am
virtale do diapoato no art. 138' do regalameoto
geral doa correloc de 21 de daieia.ro de 1844. e
art. 9 do decreto d. 785 de 15 de mato de 1851,
ac preceder o coaeamo das cartea exiatentee nee-
ta alminittrac, certencenlee ao met de Janeiro
de 1861, no da 3 de f .rereire prximo, s 11
ho- do dia, na rort do masmo crrelo, a a ree-
iettlTa lleta ae acha deade j exporta riela doa
merecedor.
Adminletraco do correio da Pernambaeo 19 de
Janeiro da 1853 O administrador,
Domicgoe doa Paasoa Miranda.
PJUI1
o Porto
pretenda ssgair com multe brandada o veleiro e
bem sonhecldo brigue portagaex cMallo I, ca-
pitn Antonia Goocel'ee da Silrc, tem psrta de
sea carregamento pro ir po : para o recto qaa lhe
falta, trata-sa com os aeaa condgnatirioa Anto-
nio Lalz de Oiireira Atorada & C., no san ci-
criplorio raa da Cre n 1
AlUS DE PHIL0SUPH1A
DE RHETORICA E POTICA
DE GEOGRAPIHA E HISTORIA
DE L1NGLA FRANCEZA
Jos Soares d'Azevedo, professor de
lingua e litteratura nacional no Gym-
nasio Provincial do Becife, tem aberto
em sua casa, ra nova de Santa Rita n.
47, o curso do cada urna das disciplnias
cima mencionadas. As pessoas que
desejarem frequentar as respectivas au-
las podem dirigirse a indicada residen-
cia a qualquer hora da tarde.
REMEO.GiJrtQMPmm
UROUKMTO HOLLOWAI
Miliares la individuos da toditas aate,a
eodem teateminhar as virtudes desterexedici
neomparavaleirora romeas* nesassari*, salo uso que dalle fisarasa te isueorpoc
ambrosiDtairamantasaosdapoisdaktvcrw-
tregaaointilmente outroitratamantot. Cada
pastos aodar-tc-kaaonrencer desiascurai saa-
ravilkoiai pal al altura dos peridicos, fue lk'at
ralatam todos os das ha muitot annos; s
maior parte dallas saa tao sor prendantes qnc
edmiram os anadiaos sais celebras. Quantsi
sanoi recobrara com esta soberano remedia
aso da saus bracos a pamas, dapois deca
lermineeido longo tempo nos hotpitaes,* tas
deviam soflrar a ampntaeao 1 avallas ka imu-
tt qne'ialendo deixadoettet, atylos dopado*
tmenlos, pan se nao sabatarcm aasiaopc-
rae* doloraia forameuradat eompletamenta,
adanla o uso daitiprecioso remed. Al-
tjumai daitaespcsseaca anfutao da teurnc-
akeeimentodeelararam estes resultados beneS*
cot dienta do lord corregedor a outros msgic-
trados.afimda maisautantiaaramsuaafirmani
Ninguam jasctpsraria docttado detaude
tivMtebaitanto eonfianoa part ancinar asa re-
medio oonttaataraentetejuindo algum tempe e
(ratamente tue naeosstass* a naturasa do mal,
cuja reduludo seria pr*varinOBtasuvalm*ite
Que ludo cura.
Smmffmemto he mtil, ammla partas
rmente esos earalteai eaio
smmm i
Vndese o almanak civil, ecclesiastico, militar, administrativo, agricula,
commercial e industrial desta provincia para o corrente anno, a 1#000 : na -
vraria ns. 6 e 8 da pra^a da Indeperdencia.
164>
Rio de Janeiro
a*gaa at o dia 12 do correte o brigae nacional
(Liberal, a reaebe carga miada o eccraroe a
freto : trata-aecem os seas ceisigoatarloe Anto-
nio Lili de O Iveira Axerodo & C, no sea es-
criptorio raa da Crax n. 1.
*m o Perlo e Lisboi,
segaa riagem com a mais posslrel breridtde a
barea portaeacxe cDeepiqa* II, capilo Maneel
Lopec Duarte, por tir parte da carga prempta :
qaem na masma qaixar carreger oa ir da paass-
gem. pars o qaa tem excellentes commodos, tra-
ta-aecom Fcrreira & Loarairo, na traveeia da
Madre de Daocn. 10.
isboa
GtlINDE COIPfANHIA
DE
New -York eliiinde
IRECTOR GERAL THOMA.Z LENTON.
Director equastra W. W. Nithola
Maettro do circo i. Luanas Sr.
Paloeco Albino da Coate e Soina.
Director da msica Angelo fioia.
O veleiro o bem eoohecido brigae peitaguei
eConceieio de Mtria, capit&o Ignacio Jos de
Oiireira, pretende segair com multa brerldada,
tem parte de sea carregamento prompto : para o
resto qa lhe (alta, tratase com os seas concig-
natarioa Antonia Luis de Olivelra Axcredo & C,
no aea seriptorio raa da Crux n. 1.
o de Janeiro
pretende segair eom maito breridede a patacho
nacional Rtgalaa, tam arte de sea earrega-
menlo promple ; pera o reate qaa lhe (alta tra-
la-se com os seaa censitnstarlea Antonio Laix
lo Oiireira Axattd* AG am tea escripterto,
' Aminhla tari lagar am granla e rarlado
epactacelo a (aror da Santa Caaa de Hicericor-
du, sab a proteccao do barSo do Llrfamcnto.
Avisos laritimos.
Mo Gr nde do ^ul
Sihiri em diac do crrante rxex o brigae na-
cional Relmpago, tem doac tersos de carga
tratada : para o racto trata-ce co -. o capilo de
meatno Joaqitm M>Dteiro de M-irellee, oa n
tac da Grax n.13 com Domingos Fcrreira Mal.
COIPAXHIA BRASILEIRA
DI
tII3T3I irtl.
Dos portos do norte esperado at o dia 7
de ferereiro o vapor nacional Ara, commandan-
le o primetro tenente Alcanforado, o qual depoia
da demora docoatume seguir para os portos do
sul.
Desde j recebem-se pasaagelroa e engaja-ae
a carga qaa o rapar podar eondazir a qaaldere-
ri aar embarcada no dia da aea ahogada, en-
commendas o dinheire a (rete at dia da cabi-
da aa2 horaa: agencia ra da Crax n. 1 ea-
cripteri da Antonio Laix da Olvala Aserede
LOTERA
Quinta-feira 29 do corrente mez, se
extrahira' a ultima parte da segunda
e primeira da terceira lotera do Gym-
dasi Pernambucano (3.a concessao) no
consistorio da igreja de N. S. do Rosario
de S. Antonio.
Os bilhetes e meios btlhetes acbam-se
a venda na respectiva tbesouraria ru
do Crespo n. 15, e as casas commis-
sionadas ra da Imperatriz n. 44 loja
do Sr. Pimentel, praca da Indepen-
dencia n. 22 loja do Sr. Soares Pinhei-
ro, ra Direita n..3 botica do Sr. Ch-
gas, e ra da Gadeia n. 45, loja do Sr.
Porto.
Os premios de 5:000# at 10$ serao
pagos urna hora depois da extraeco e
os outros no dia segutnte, depois da
distribuicao das listas.
O thesoureiro
Antonio Jos Rodrigues deSouza.
viso
MOBILIAS
POR PREQO BARATO
33 Rut das Crnzes 33.
Antonio Ferreira Leal-. tendo"ra*.ul;
ao retirar-se desta provincia, esta de-
terminado a acabar com todas as obras
de marcineria de que se compoe o seu
armazem de trastes, constando de mo-
bilias de Jacaranda e ama re lo, as quaes
yende por todo preco, atienta a brevi-
dade com que pretende retirar-se, nao
lhe dar lempo a vende las por seu justo
valor. Outro sim, adverte aos seus de-
vedores que n5o tratarem de solver seus
dbitos at o fim do corrente mez, que
se ver na dura necessidade de mnda-
los executar indistinctamente.
Ajporcas
Cambra i
Gallos.
lstrale,
Cortadura!
torc da cabeja3
das eostas.
dos siembro.
Enfermidadet dt auut
am feral,
isas da a bus.
Eraseoei escorbutiess.
Fstulas no abdomen. Tina,
Frialdada ou falta da
flaalor as axtramida-
im,
Frieiras.
tengivas escaldadas.
Incaa^oci.
aflammaoia figad*
Inflammac* da bexig
a matril
Lepra.
Malas das pernal,
det paitos.
da olkos.
Mordaduras da reptil,
Picadura da mosquito;
Pulmes.
Queimadalai,
Sarna.
Supurajocs ptridas.
* qualqar
parta que saja.
Tremor de narros,
Ulcarai na bocea,
da ligado.
das articulaeeti
Veiat torcidas ou no-
das mas pamas
FOLHINHAS PARA 1863
Ha livraria ns. 6 a 8 da praca da Ind*pendancit v*ndem-se folhinhu para 1861 das
seguin tes qual ida des: r -^
FOLHISHA DE PORTt eonundo o kalendario, pocas ganes, naciona**, das de
gala, tabellas dasalvas, noticias planetarias, eclipsas, partidas decorraios.
audiencias a resumo de chronologia a reis -----_'. ..
DITAS DE ALG1BEIRA DE VARIEDADE eom os masmos objeetos (menos jocos] a
urna collecco de ancdotas, bons ditos, etc. etc. ........
DITAS RELIGIOSAS contando os oficios de Nossa Senhora da Concedi, da Paixao
das almas, da Sanbora do Canno, da Santa Rita, da S. Francisco da Assis,'
do Senhor dos Aflictos e versos da Paixao a da Penba -----_
DITAS DEM contando todos os actos da semana santa, aeommodados jt eompranansao
datodososchristaos- ----------'.._. .
DITAS DEM contando louvores ao San tissimo Nome de Daui, hymnos ao Espirito Santo
a Nossa Sanbora, desengao da vida, jaculatorias, commemoracao i Sesbor
do Carmo, alom de outras muitas oracoes. -----_.
DITAS DE PADRE ou kalendario latino do bispado de Pernambuco, redigido pelo co-
nego penitenciario Joaquim Goncalves Ferreira da Cruz, precedido de nma
conveniente elucidacao litrgica, na qual definitivamente, sjgundo os melho-
res autores, se desvanecer as duvidas, que occorrer possam na pratiea das ru-
bricas, tanto do Breviario como do Missal Romano; e proseguido da um bra-
vsimo memorial da Missa cantada, para recordado das seremonias sagradas,
que em alguna lugares, por falta de pratiea, talvez, ellas nao estejam mais tao
bem lemb radas como quando se aprender na a------..
**
t
56 RA NOVA
J. Bonnefond.
56
a B
aabe em paicoi das o hlite cTiuo por ter qac-
*4 completo o earregameolo ; para poico qae
Ib* falte tratase tem ec coDalaattarloe Palmelra
& Beltrao, largo de Corpo Smto n. 4, primetro
andar.
itittiiiumMnocm
X
tvegta)io costeirl t vtpor
Macei e escalas.
O vapor Uamangaape cagi' para oe portos
do sel at at o da 24 do correute aa 5 haraa da
larde. Reeeberi carga at e di i 23 ao meio da,
eaeommeniac, pssssgairos o diuheiro a frete at
o dia da aihida aa 2 horas. Eetriptorio no Fort*
de Uettos n. 1.
Rio Grtod do Sal.
O patacho biaailelrt cD. Laii, pode recaber
algima carge mi da, trata-ae com a* eonaixjna-
tartoc Uarqncc, Barros & C, argo do Corpo San-
ta n. **.
CQMPINHil IRJ.SILEIRI
mnm '** f an>i
E' esperado doa portoa do sal at dia 30 do
correte am doa vaporea da companhla, o qaal
depola da demora do coetame seguir para oa
portos do norte.
Deade J recebem-ee paesageir*s, s eagaia-se
a carga qae e vapor poder condecir, a qaal deve-
l aer embarcada no da de saa chegada: dinaei-
ro a frote e encommendas at da da sabida aa
2 horas da tarde : agencia raa da Crac n. 1,
eacripterie de AntenioLaix da Oiireira Atare-
do & G.
Tanda-sajest*|]unguant se astabelaclmwtt
geral a Londres n. 44, Straad, na loja
aa todos os botiaarios droguista a outras pea
toas ansarragadas de sus venda am teda i
America de sul, Havasa e lespanha.
Yeade-sc a 800 rs aada bocatinka cont*
urna instruafio em portugus para explicar t
cado i a faxer use deste ungento.
O deposito garal *m sata do Sr. Seum,
aarmaceutiee, na ra de Crnt n. 12, en
peraambnee._______________________
Clisa de cumpla.
Alega-ie anfialmanle, oa por teeta, am ae-
brado maito (resto a perlo do beoho, eoae bon:
commodoi para familia, lando qa.tro salas, aeta
qaartoa, >clnha tora, jarllm, terrao de ambos
os ledor caaa para criados, eochetre, eetribaria
e caeia a, cito no Po?o da Panella : a tratar
com Fradcrico Cbavea, na raa da Impeatrix na-
mero ft. _____________
eceio Brow
Remedio infallivel.contra as agnor-
rtjieaS-antigas e recentes, nico deposito
.ceCO kje fraaoco*, a-a* J- Cr ^*V
py~f- ----------______
"^Remedios do Dr. Mendes.
Ettts modlcamentoa de ans applicsgo fccll
(oram empregadoe eom efficeeie peio Dr. Mandes
no curativo daa meleaaa, qae to nando "ce iodo-
lentae jio cediam ao amprago da therapeutica
azeal. Sio eatac rcmedioa destloadoe aa curativo
da ailhtr.a, antojaa a gonerrheaa antlgee oa re-
centas. Vandem aa na botica e armazem da dro-
gas de J-ao da G. Bravo & C, raa da aladra de
Dos.
Tem sempre
para Tender nm
grande sor t-
menlo de reo-
gios de ouro e
prata, sendo pa-
tente suisso e
muitas outras
qoalidades qne
vendem-sc por
baratissimos
preces. Assim
como nm com-
pleto sortimeaU
de oculos part
todas as vista e
nm completa
sortimenlo de
vidros de crya-
tal para oetlos,
seado para mio-
pes e de vista
caneada e mu-
tas ottras tia-
lidadetdeTidros
para oculos.
ees
LEILAB
DK
Uta loj de ferrageas.
Quarta-feira 28 do corrente.
O agente Pinto far leilao e reqierl icoto de
admtntstrador ds rr ana fallida de Horeira & Co-
decaira e por deapacho do III. Sr. Dr. jale ea-
peciel do ommerclo, de loja de (erregene da raa
Novan. 35 emeblltc, bena pertencentei a refe-
rida maesa, o la la o aera effeetaala c 11 horas
do dic aclme mencionado na referida loja.
Oa prateodentec podere exeminar a avallaco
doa raferioo obiectoa no eetriptorio do meemo
agente, raa da Cdela n. 9.
uni
SYSTBMi MEDICO HODELLO WA
PILLAS HOLLWOTA.
Este inestimaval especifico, compost intelra-
mante t hervs medicinaos, nao contase mercu-
rio nam alguma entra substancia delectara. Bei
nigno i mais tenra infancia, a a eomploieao mas-
delicada, i igualmente prompte e seguro par;
desarraigar o mal na complei$o mais robustas
cdtetramente innocente am suas operaces e ef
fastos; pois busca o remova as doencni de qual-
quet especie gri* por mait antigaa t tesase*
que saj'am.
Entre milkares de paetoas curadas aom asta
remedio, muitas que j esteva, is portas da
morta, preservando em seu uso conseguir
recobrsr a saude o f oreas, depois de ka ver tenta-
do intilmente todos os outros remedios.
As asis afllictas nao davem anlragar-sa a des-
esperaba o; faeam um competente ansa o dai
affcaxes effeitos desta assombrosa medicina, e
prestes recuperarao o beneficio da laude.
Rio se parea tempo em tomar asta remedie
ara qualquer das seguales enfermidades
evidentes apilaptioos."
Aleonas*
AmpoUs.
Araias ( mal de).
Atihma.
Oolieas.
Convulsos*.
Debilidad* eu extena-
la*.
ebilidada eu falta da
tercas pera qualquer
coas*.
eeesioieria.
Dor da garganta.
de barriga t
nos rins.
Duran no vantra.
Febreto da especie.
Gotta.
Memorrkoidaa.
Hyjropeaia.
Ictericia.
Indigestoas.
Infla mmacSai.
Irregularidades de
menstruaeie.
Lombrigai de toda es-
pecie.
(Mal d* podra.
Manchas na eutis,
aVbstrueqa* do vautr*.
Pktysiea ou eonsump-
|o pulmonar.
Rctcnfio de urina.
;io de. Janeiro,
O relcro bem cenhecld* psticho nacional
Ctpnem pretende segair com maits brsvtdads,
tem parte de sea carregamento prompto : para o
reato qae lhe falta, trata-sa cem os seasconais:-
natirlos Antonia Lola da Oiireira Atcvedo & C
o aea eacriptorio raa da Crai n. 1.
am
Couros seceos limpoa e pre-
utrtd- spsrt os portos dt
Europt.
Terca-feira 27 do correnle.
O agente Pinto ar leilao a reqierimento de
capitio da eccana nacional Antonia llariae, ar-
ribada ncate porto ns am recente vigem do Rio
Grande a Ca iix, por mandada de lito. Sr. Dr.
jolx eepeelal do cemmereio, e em presen;* de
om empregedo da alfandege, de ama parte de
cauegameoto de coaroa teccoa livrea de aarie,PMrM*c*nl1*e na ruada UU I.
de narie, qaanto aoja prenso pata occorrer aaiuambuee.
Indemnisadora
A directo da companhla de Sagaroa tfarittmoe
Indemalaadora conlia oa aenhoree ecctoaistaa a
reanfram-ee em estemblc eral no eacriptorio da
meama ceupanhia no tie 29 do correte, peles
11 hores de manhaa, pira osfiosdaterminadoa no
artigo 40 doa eatatutoa.e pro*dcr ae a approra
cao da tranafareociea de ac(5ea vltimaruente rea-
lisidts Rctife 22 de encire de 1863.Oe direc-
toraa, Joo da Silra Regadaa.Frantiaco Joao de
Birrar. J. J. Taese.
Aviso
FUNDIQAO DA AURORA.
Nesta g ande e bem montada fabrica de machinismo, a mais anliga no imperio, continua-
se a executar com a maior presteza e perfeicao encommendas de toda a qualidale de machinas usa-
das no paiz, tendo sempre prompto o seguinte:
Grande soitiroento de rooendas de eannade todos os systemas e tamanhos.
Machinas de vapor de dive'sas qualidades.
Taixas fundidas e batidas.
Crives e boceas para fornalhas.
Bronzes e agu'lhes.
Bodas, rodetes e rodas d'agua.
Guindastes fixos e portatis.
Machinas de cylindros para padaria.
ratexas para barcos, etc., me., rooX preco qne bem couda.
F4ZENDAS DE BOU GOSTO
Saperiorec cortee de moreactiqac de cores o qaa ha de mala moderno para vetido, aHtee
em pe?a brm>o o da cores e 2S80O e corado.
Ri da, ditu liaa. ditae com palma de aed o qaa ha da melhor e mala moderno, lia la a cases* doeOr
a 500, 600 e 610 re. e vara, saperiores chiUs frmcesaa a StO, 860 e 400 rs. o oatra* meites tasca-
des qae seria eofedonhoooamerar por preco mala eemmodis qae em oatra qaalqaer parte : na
loja dea coln me da raa do Crespo n. 13.
I ar* h( mbro* de seDhorts.-
Saperiores capee de grosdensples prcias bordadas e de coree entalladas cem maito goet*.
man tlete- pre'oa bordadoa comprltos, cepaa de deerclra da car de maito goste, ditae el* Buee-
lioa de cada SfCnToa, llodoa s't'ft-.barqaaa de popelina de laa enfeitad** com maito goeto, saa-
ros de groedenapie preto enfaitedos de cOr o qee tem viado a Pemanbace da mala goeto, alta*
de factao branca, ca-clalbae decambrtia eom goliiiha o de collarinho, ditae de mallo goete com
alet', aaaim como ae lindaa arreratinhaa de cmbrala bordada, dilic de ceda oartreiahee, dita* da)
ponta bordadea a retros: ne loja dea colamoas ra do Creapo n. 13.
Pertctbectde smhcra.
Cbegaram aa lindas chepcllnea de palha de Italia, chapeos de palha de Italia malta flaoc *
Canotier, ditae a Eageui, ditoa a imperatriz, supariares enftitee de floree o qm ha de mete aeo-
'eroo, chepaos de palha para meniaoa o menlnaa, ditee de ceda enfeitadoc para analo** '. ns laja
des colammc tobredode 4 enleratde Aatoni* Crrela de VaasonceUos A C. saecessetee de Jes*
Horeira Lo^ s raa do Creapo o. 18.

Enfermidade no rentre. Rheumatisme.
Symptomas saoundarioe
Tumores.
liee doloroso,
Ulceras.
Teiereo ( mal)
mitas no figado.
Ditas vanaran.
Cnekaquaea.
Herysipcla.
Febr* bilion.
Febrc latermiicnlc.
?eadem-se estas pilulu ne *stabal*eim*nw
garal de Londres n. 324, Stranda, e nalojt
de todos os botiaarios droguista a outraa fttsaosi
tneerregadas de sua renda am toda a Amae*
de Sul, Havana a lespanba.
fendem-ee u bocatinkas a SOt rs., aads
um dalla* contera urna B*tru*c.*o em portu-
ugu para explicar e mode de te usar ettat pi-
dala.
O deposito geaal i em asa de Sr. Soua
Tendo o Instituto Archeologico eGeo
graphico Pernambucano de celebrar o
primeiro anniversario de sua fundacao
no dia 27 do corrente a' urna hora da
tarde, e podendo dar-se que alguns de
seus socios ou convidados para seme-
Ihante solemnidade pretendam recitar
quaesquer memorias ou trabalhos seus,
aqu se transcreve a disposicao seguin-
te, que di respeito a tal possibilidade :
a Art. 28 dos estatutos da associacao :
Se na sala existem socios ou pessoas
outras que desejem 1er algumas memo-
rias interessantes, particpam*no ao se-
cretario perpetuo, para este prevenir o
presidente, o qual da' a palavra aos
autores das memorias, a leitura de ca-
da urna das quaes nao pode estender-se
alm de meia hora. Pore'm nenhuma \
memoria ou trabalho pode ser a pre-
sentado e lido em sess5o publica sem
que antes seja submettido a urna com
misso de exame, para isso nomeada, a
qual tem voto decisivo sobre a conve-
niencia ou inconveniencia da leitura.
Por tanto, as pessoas a quem o artigo
transcripto se dirige, sao convidadas a
enviar com anteced enca os seus traba-
lhos ao abaixoassignado, que os remet-
iera' immediatamente a' commistao de
exame nomeada, a qual nao demorara*
o seu parecer.
Secretaria do Instituto, 22 de Janei-
ro de 1863,
J. Soares de Azevedo,
Secretario perpetuo.
Alaga-ie o cegando andar do cobrado n.
25 da rea eitreit* do rWaria e ama cata terrea
n. 19 na rae de 8. Goncalo : a trattr ne ae* do
Rimoia 1
O Sr. Manoel Dias Pioho nao se poda reti-
rar pira tora da prorlneia, asm qae pegaa ca
letra qaa deve vencida na raa da Cdela do Re-
ltfllMIMllaWlll
ARMAZEM i
RO'JPeCFBFPA
Joaqun. F
41-Ht
dos Saltos,
|nwti*-4l
DAfroate do beeco dt Gongrtgtt^o letreim rt*i
acta eaUk-eleclmeai* ha sesaeie ia eertimeat* semptete i* rtapa telu a*
tedas as qaalidadea e tamhem a* maad* axasaUj ei medida i reata de a*
cea pira qa* tem nm d* mlh*i*i *r*l*s**r*.
e*a fioarae-
Cetacae a* p*aae pete a Of,
|5| 30*000
Sebretasacos de dlt* dlt* a 3h| 30|0M
Palatate depaaae prete e eeea-
... a 3>, 10J, 31, 109,18 1080W
Bites de sssemira de core* 92,
l*,12,7e *a*JOI
Ditas reliad* fian..axas a 10*O8
Ditee de meta* setim platea
de aeres a 1 8000
itos de alpaca de ceras a e 1*500
Sites deelpae*piel* a, 7,Se |*0*
Bitas da brim de e*r*t e l|,
4>00,4 a 3>00
Jltea de kramaate deltake Vraa-
se a *, *| e 000
Ditos de merlo* i cerdee pr*t*
a II s 8000
Calcae de calamita piala *d* ce-
vea a IS. 10, f |, T e ffM
itaa da priacexa a serial de
cerda* prete a I, fM0 e 00
Sitas de brim btacco ede e*i** a
I, 4*500
Cellete de reliado pieto e de ce
Mea Ter- ici(, B 3- R,,ife,25 de jtneiro de 18G3.-Mtnoel
1 Morelra Cempor.
Calecedegaaga do cota*a
liad* preto
rsslis*t* B*sdades a II,9 *
itos caaemira pela e de ac-
re* Uses e ber-'ad*! a f,
iW,l
sgaoe
fOOO
IJOOt
BgttO
Ditas Ha setim pre'.e VSOOO
Ditee da ceda eaatlm kiaace a 9 e aOOf
Ditoa 4e gargare de eia paatea
e d eeraa a 7, S, 4* e O0O
bites de brim e faate kraae*
11500,1*580 e l0eX)
Screalaa da biim 4e Una* a 3 2*460
Pitea de algedae a iIOC e 1JSH
Cieaiaaa de poeto dalaetie biaae*
edereteaa t*400a 2M0
Itaa de pelt* 4* lina* a M, 4
Dita* da madapelaa btaacaa a de
eerec a I, 1*50*, I *
Chapees pretes de ma*a itaacesa
tatmaftaalUiiaa mede a 10,
egioo *
Ditas deleltte al, 5. *f *
lites d* so! d* seda iagljies i
fraacese* a 141,11. 1 lf a
Caleriahea d* liah* mait* laaoe
nares faiUe* dsaltlma aeeCa a 800
Ditea de alg*di* *00
**l*si*t de cora patenta a ka.il-
xeataI a 100|, 10, 80| e TfflMt
Hiet d* prela galvaaaedeo pa-
tente a karitontaet a O e OfOOo
bies de *, sdeteesi a moles
adorotes, paleeirae, texaia* e
sn*i* a
Toaikaa de ilnk* daxl tOf, I e
Ditaa sran.le'-ptia--mama 3a
ifoe
7ex>o
1*000
7000
ILEBIYEL
MUTILADO
DIARIO DE PERfiAMBUCo -. SEGUNDA FBiRA 36 D JAKE1RO DE 1*63.
DE
TODAS AS VALIDADES
DB
Conhecida por fabrica da viuva
N. 21 Antiga ra dos. Quarteis de polica__N. 21.
Contundo ao annunciante, qna algn especuladoras de m f_ vlnte #,!..,...
tosa, o, mu cigarro,, a par. poderem dar eon.umo'ao. san,. S MltwS o
ca como pdo Mato illadiado o meas fregaos,,, dizendo que tio 22^22 T. !.,'
garrea lio vandioa na ainha fabrica. nao Btndo tti ,1 1 l M
lora della: faco ...resonte snnnncio par. aviur quatm^ ^Th **' fBU
ca dos choras eonsamidore, d*.U gen.:o e TSSSTTJRSli^" ? P"* T""
sc =ar:=sir. asa
oosulte por ita os sjslemas.
. ? Emotsequencia da mudarla para a sua nova residencia, o proprieta
ment acaba da fazer urna reforma completa *m todos os seus mediDamenios estaneieci-
te ...I, !T ^ tm d!,qUe /- TTd,0S do eu balacinieno nao se confundam com os
.r. l -' A gfaDde Cred,U> de qHa 8emP e 80Zaram g* o prop.ietario em to-
^22T 5 nSCrT '"l n0me em t0dS S r0lU,u8' dev^0 considerado, como f 1-
1 *}ue,1.*> *" presentados sem esta marca, equanlo a pessoa que w Indar
lT2Lro\^
,-^-M 0.utt*8im: acab^ de '"*' *> F-anca grande porcii de tintura de acnito e belladona
S52allT.r ,m'r,8nc'a' e cuJas Piedades sao tao coohecid.s que os me mos
nnores mdicos allopathas empegam-as constantemente.
Os medicamentos avulsos qur em tubos, qur em linduras castado a 1 o vidro
- eficienteS?2!2L0 f T estbe,ecime", annuDeia = *"* clientes e amigos que tem comraodos
enfrailo>m!l^ 8: cravoa de um e oufo sexo duen.es ou que p?eci em de alguma
S cueS ^n qU9 an 'rilad0SJ Cm l0d ^vellooprompdo4, como sabem todos a-
quelles que ja lera tido esc avos na casa do annunciante.
- #,-. A SUU85 ""S"0'** da a. commodidade dos hanhos salgados sao ou tras tan tas van-
tagenspara o prompto restabeleciraento dos doentes.
Noticia particular.
Todaa ai festn qu tiverem da encon en-
d.r cariota da riiil. na ftalaiii amaricen, na
raa do Inperador, (ario ftror da obiar?ar qaa
oa proco* doa mermo, aio 12J pela piim.ire da-
lla kareodo *m a batimento da 2* tm daa, la-
tea aevexea q.e nao baja mauacca da eme-
Ibanca, nam da poaicao noa meamoi ca'to.a,
d.ixande da eil.tir o abattm.nto todaa aa t.x.
qaa hoerer aamodaoc.. cima man.ionedei
ferro o'agM doce.
rw'1'^* d* ora tm doa Va
ro i l^nuL" tr\,hdo ..m a m.lhor Par-
".!.T-en.d-,.n.d0 ,t,,h" Jo'oa da tadaa a qaa-
Ahaga-H a primairo andar
do aobrado da
proprio para aa-
raadoi Quinado n. 41, naila .
.1. fPOt.Ut d'1 mmffSSi ndo
a jralar na loja de mtano sobrade.
Um confeito e especifico para
expellir os Vermes.
Estado de ingiez.
Novo methodo para aprender a lr,
escrever e fallar a lingua ingleza em 6
mezei. Obra inteiramente nova, adop-
tada em todos os estabelecimentos de
instruccao publica na Europa. 1 vol. in
8* Vende-se na loja da ra do Quei-
mado n. 18.
As pessoas que quizeem fallar cora o annunciante devem procura lo de manhS at
s 11
JSi."!?.!" ?.e dani6'6 r! deSla8 ho as achar5 em casa P63308 quem"ie'oderVo
niender na ra da Gloria n. 3, casa do Fuadao do Dr. Lobo Mo<
'COSO.
HOMEOPATHIA PURA
Novo estabelecimento de medidas
be meopathica
, "7.a Prtltu'ardo aaxo maacalino, na raa
ao LWrairanto d. 83, aal abarla daade 19 do car-
rela rr#x.
i Idvoeici |
O oaaharal A. R. da Tarrea Bmdaira
eonlioa na ate proflaiao de advocado,
tem o aaa eaciiplorlo na caaa da aaa ra-
ildenei, raa do Imperader n. 37 aetan-
do andar, entrada filreiU.
EDcarrtga-ae de qaeatdaa (oraoata na
aueraia aomarcat centnea da provincia,
eam eapaciaiidide naa da Garanbena,
Bonito, B ojo e Taeartt, o meano em
lagirea peiteocentea a out'ia prciadia
pracedeode an tode caao am lieate ra-
xoiel
Eita aronpto alen date para incan-
Dlr-aade cioaaa qaa Teoban por appel-
lacao de differeotta pooloa para a rela-
co do ol trido, aondo aata um rano ea-
|g( ptiia! da aaa adroeacla.
IBooil
lagai
praei
zoav
I
8
8
^fca
ra
Esta
IVn.,? ti S*b00 ,L* Pnho mudou 0S6Q coNSDLTOKio para a loja de marmore
* 2*0: r oua a d4r cons,uius ,odos s das u,eis dasde *> ***
quer reLSo Tm Z^^^l H MLinvaso da mol^a, sem que bajara tomado q
go SnlTioHa r ""* de m0,e,M' que ^0 tornar-se complicadas pelo, empre-
%^S^SVSS1e"mesmo tempo ,dqairr para a hom^atha ma'or numaro-
mnS 2? senil n^l* **""* ^^ Pdem Sahir de dia' Dr' Sabin0 "*hi dar duaa
/ J a t**!?*** e sextas fea das seis as seta horas da noute.
8 horado dia at ti" COnferencas devem erigidos por escripto ao consultorio desda
^ll&Si??de que Mri0 auendidos na ordem de 8na ******
Qnax ADVERTENCIA.
d,MTnS ,0 88,a PrVd d$ ntlh0re8 medMn,enl08' de8de I**** *"gi-
~S&AmM8S3na *****M"incallummmi m ""-
.umacMi fiitlrStiu^gft u? u,iaauaa jntomcas, o Dr. Sabino se oceupa agora de
, a forrad"1116 8 *" ^T'.x""' alt8 (PM r" 20'1)' fim d J por si
) aiorca dynamica, que se lhe atribue. r
Sin?,!!': q"tqUZ6?m Pe.TnlenUr Headyaminisacoes podero dirigir ao comultorio
.rrfcAI'.*,M "'I" toa> qrloa, 2 ailaT
coaloha tora, qeintale catlnba melalra. a am ao!
(ao com igail commodo
la o. 98.
a tratar na raa Auzaa-
AUencio.
Aa peaaoia qee Urai reloglo na ro* Nora a.22
para eoaceit.r ba nata da i.ii atea, vanhan
tenar co priso de 15 dtaa, do eottrario aara too
Lm" S'^'111.0 d0 onto. A. E. Dalaax
Kaclle, 9 da Janeiro de 1863.
~ PRECISA.-SE de ema ama qaa aaioa en-
fV^A *t ae"le inl"o osa caaa ,
na raa do Imperador n. 17, 2* andar.
Preclea-ee da em homem lure pata eopel-
&i 1"'ba pratica : tratar no hotel oa raa
do Trapichan. 11.
Fegi o eacravo Jua, crioelo. ldade de 18
annoa cor fel, altera regalar, mallo regrieta,
aoaaa baria : q.em o pegar le*e raa Dir la n.
05, padaria de Aolonio Airea te Miranda Get-
araaa.
Advocada.
O Dr. Aprigio JaatinUoo da S Ira Gal-
maraaa tem o sea eaciiplorlo raa do Im-
perador n. 17, nrlmeiro aodar, deronte
da lgreja de S. Franclaeo, Pode aer pro-
"<> o"" 10 boraa da nanhia a 3 da
i ?n,,de a '" d0 S,Te l|,B doi Ra-
loi) a. 10.
Alega-te o ter cal re andar do eofcrad" dYrti
a tratat na raa te Cadete o.
6J, aeguodo andar:
Pastilhas Vermfugas
DE EEMP.
Os meninos s pedem gritos, porque
ellas eo de cheiro, sabor e cor agrada-
veis. A elegancia, a seguridade de ac-
cao, o inoffen6vo das,
Pastilhas Vermifugas de Kemp,
A P\R DA SOA
Composicso exclusivamente Vegetal,
sao estas pois as suas melhores e mais
completas de todas as recommendaces
que se possa fazer e com justa razao as
colloco na categoria d'um favorito uni-
versal.
A 6uperioridade das
Pastilhas de Eemp
Bobre todas as preparaces destinadas
para o mesmo fim devido sua sim-
ples composico o seu aroma agrada-
vel e rapidez e infallibilidade com
que alcanca a deetruicao total das
LOMBRIGAS.
A' venda as boticas de Caors & Bar-
boza, ra da Cruz, e Joo da C. Bravo S
C, ra da Madre de Dos.
Aotonio Jua Rodrtgeea de Soexa alona.-
do palo Sr. Aotonio Joaqoim doa Santos Andra-
o e aaa malber leaideotea na citada de Porto.
ende ai aegalotea caiaa; 9 meiaa egaas t
Meaa de n 1 a 11 na treveaaa da Paleta, 1 cal-
lao n. 96 aen 5 neiai ageas na rae da Concor-
oia : e tr.tir na rea do Craapo n. 15.
Preciaa-ae de ama ama, pretere ae forra.
qae ealoa btm coxlohar : na rea do Creepo o. 10.
Na rea do Sol, ciaa n. 21. tem ema eatrara
de boa corda, t. para alegar-ae, menea para eo
x'DDar e ODgommar.
Preclea-ae de ame ama para aompnr a ao-
xlnhar para cace da bomen aehelro : na raa do
Qaelmado, loja o. 32.
Praciaa-aede em rapix de 10 a 14 anac
qee teohalalgema pratica da Nberna : na tra-
aia de S. Joae n. 1.
O Sr. Joo Canto Gomia da Sllra quir*
diier aooda 6 a aaa reailencia, pola qae Mlfe*
preclaa fallar coro ergaocia.
Olio Vinnaaaa
Earopa.
_ Offerece-se urna mulher de meia
idade para casa de pouca familia por
prero com molo : na ra Augusta n. 85
Entino particular.
Tatmaa-.-ae llcoea im ceeaa paticelaree 4
fraocex a ioglex pelo maihae ala O loaatoraT:
tallar na rae do Caltereiro o. 13. atice or o ter.
Fegio oa oit SI do correata aaa eecraee ala)
nome Fra acloca eam oa elgaaae aegalotea :
33 annee p#*co mala oa aoeoee, tftaaala,
barba, cara deacarnada, tan ama afcatrfs ato esa
talbo na teste e tan peaca Ogara a naja ee eoc?
capaaade caapo o ia aetaridadea laflaian j_
tapiara de dtto t raee a coodexi io eoareetba'
Mananna fregaesie da Serloaaaae,' qae oareo
ocre retom.tuaado.
."" Arrenda-aa aommotltmeote a dtaherto a
rala un aillo da coqeairoe> oo lagar de aj.rie-
rariria : a tratar no aobrado jecto a raatilx ata)
nto Antonio.
Pardaa-ae orna Utira da ajaaetie te Mi
A*n, P-' J.0,1'i "anoal PeMete. aeelu g^>
Antonio de Areejo Coite e Fr.n.ie; P.rretra da
Coala qaema tirar acbado podo aaug:-!a aa
taberna o. 3 de raa da L'ogoeU, Scana. certa
qee o aieitaatea eilao prarcnldoa da a aaa oa-
garem ae naa ao lacado).__________ **^
-A',8- > eecra. optloio padelre la
rea do Urramaote n. 22, torceire andar.
a Iiermna Nleneyer rao
fudanc
Migaal Jet Ahei ten aclealmeate e ac aa-
enpiorie no prineiro andar da cate n. 19 da ina
Eusinu ptuticuUr
Una peaoa habllllad. pro oa-ie a tomar 11-
?oea de Ir.ncax, icglax. .rilhmatlca ear.mmati-
ce portegaexa, dorante o da em cacee ptrrtica-
larea, a de noite em sea caaa : oa ra do Cabae
n. 3, legando andar. 8
Preeiaa-BO de am meolne cero pratica. pera
caUelio : ca taberna do patio da Ribeira n 1.
Criada.
Preciaa-se de ama criada de bom procedineo-
to, para larar, eogomnar, e caldar do acolo da
caac de ana familia oit aog.ira, praferc-ee li-
ja de Corrp.,rs.nn0o.,n,,"m D' d "d dl lr-
mmmm mmmm mmm*
iula pirticukr en 8f|
| Jos. I
i
anas dynamimsac.&es
eleva
mesmo
suas receitaa, que serio aviadasgratuiamenle para o'i pobreH.
o mesmo consultorio se ande a novissima e ii^o do ess
6SBSODRO HOMEOPATHICO OD VADB-
'mTl*mmm'm uvs M* qoi'sin usar da homaopalhia.
ludo o qae diz respailo a nova imedicina se achaoabundantemanta najto novo estabelecimento.
qae
oa-
200 CAPAS!!!
Pirece incrivel!
rf. irlii.H ku. 6* pr', "n? "P"'0'. >-l comprfdoa, com m.cga, ,
trai inltmdo dim micgaa licamente enfeiudei. E' nica loja qaa ai ten
500 BALOES ?!!
o iJ!Z?*rS& P"U m M9m d' M' 35 40 "-. "orM po..lr.i.
Chapeliois de palha da Italia.
da P?,i..4 P0""', l'inU,,6 b0tt 0,,o bapalina. ; 4 o m.lhor qae t.m vindo
...ISaK
Saques sobre Portug^.
O abaixo assignado, agenta do banco
mercantil portueme, nesta eidade, la-
ca efiectivamanta por todos os paquetes
sobra o mesmo banco para o Porto o
Lisboa, por qualqver somma, i vista e
a praxo, poondo logo os saques a pra-
so serem desconudos no mesmo banco
* resao de_auatre por r*nto 0 J-
sos ponedoras qaa assim lhe cotope-'
as ras do Crespo n. 8, ou do i
rodorn. 51.
Joaqoiaa da Sila Castro.
Mr. Garci'a continua a ensi-
nar com muito proveito a fallar
e escrever correctamente in-
giez e francez: quem quizer sa-
ber delle va' a sua casa Fora de
Portas ra do Pilar n. 74 ou
indague na botica do Sr. Luiz
Pedro das Neves e na ra da
Senzala Nova confeitaria do Sr.
Lages.
A profesaora perlical.r de ioitraccao
primaria na fregaexia de S. Joa deata el-
S dada fax aliente aoa pan do aaai alum-
nas que abri aaa aaia darle o da 19 do
I correle, raa Aegaata n. 94. Recebe
| peniioniatta, maio peosiooiataa a axler-
Inaa, e aaiegera aoa ptea de fam.lita qee
Iheqalxerem cosfiar a edecico de aaas
filhae, ledo camero, toda aoliatade adea-
ralo no encino dai material qaa faien J
a completa educico da ama noca, pe- a
diodo pare ino a prctcccSo do publico E
a
i
{ 3-Bd? e8treiU alo Kosariolt
rranaiico Pinte Oxarto contice a a el-
tacar deatea crtiflciaee tenia par ate te
malea eema pela praaaia 4a ar, aio re-
Ama.
Preclaa-ia de ama ana 4a 1. he
Alba : na rea Nora o. 47.
qae aio toaba
Ama.
Nesta typographia precisase fal-
lar ao Sr. Salustiano Cyriaco de Souza.
DS-ae 1:300 a jaras con bypothece en al-
ma saaa terrea Itvra da omi; -!:.
gana
annentie.
qaem precisar
r7. AAtg*'" \U* 40 ,0Dr,J0 i- 34 da raa da
Conceidle preprla para effl.ia. ?. aniB
Aula particular.
n.?*^.iiX0/.,,,g.0,,d0' ott'Po'wtcmeoU proriiie-
nado pal.dlractoriageral de initreccao pablica
P""slnar prinair.a letrae. latn a r^aoax
UntiOca ap re.p.it.e.1 piMlt0 "a^mS m",
enhore. pala da aaai alomnoe, q.e aasmnaV-ta
re 11 do correte prelendo coi, ti
lanar aa antigo
lateS.'-VS m1,,'io. .dnitlidoalanoo.
i-n/.hh *X{V?' p,,t "'rm lelonido. naa
lupredttie maten.a : q.,m quilef ,iillaer-a.
praatimo do .balso aaHgnado. pode d '"l,
Urciro andar do sobrado o. 58 da raa No,
J;l4 alaria Machado de Feaelred
po5,,Ur 0n?H;r
la m ble
ENSIlfO
*
M
LATIM-FIUNCEZ-ITALHINO
Methodo do Dr. H. G. Ollendorff |
A.' RA DO QUEIMADO
N. 26,
PRIBEIRO ANDAR
Das lida manha s 2 da larde.
Tintumn.
Na ros do Rangol n. 38, pri
prego razoaval.
Ne raa do Llrramento o. 12, loja, precica-ae
ae eme ama qee aiba coaiohar.
~7 Arreoda-ie em ato ommod.a e-ta, e di-
nhairo e riila, D0 lagar da Mara Farinba, por
am oo mal. anno. : tratar no aobrado junto .
malrix de Saito Aotonio.
1
O bacharel Americo Netto de
Mendrmca reside e tem aberto seu
escriptorio a' ra do Livrameuto
n. 18, pr:=.-
oiro ai
pr.st.ss
- Nesta
Figaelredo.
troaden i
... .u^m'-.^ h. a. blond. ; o o.tr.s rxal-
typographia existe urna
carta para o Sr- Manoel Antonio Rodri-
gues Samico.
0 I0V0 DEST1K0
DO
I -
CONCERVATIVO
DI
OH
Joquim S. dos Santos
Mlargo doTerfott
lasco Uoiao S
-jEstabelecido na eidade do2
f Ptrto. !
AGENTES EM PERNAMBTJCO
Antonio Luiz de Ofi-I
m veiraAzevedoC i
.fa! p,r t4o obra* o 1
meamobaacoa praxo oa riele, cobro 2
',,r.1" L,,b0, F'"'i.Coim-
bre, Arelre. Viiea, Vllle R.al R... 2
V.ann. de CnUU MM& &! f
loa.Lanig. Cofilbae. Brage, P.n.flii
Biaianea, Amarante, A.g?..' 11. S.' ft
" [ ll"'d P-.S. Ufa. da M,d.i S
nV.V,'U\ *\ C,ndo, faloaea. Seto. 2
01ir.lr. de Axoneie, a alto di., oa a #
praxo qaa aa aooTencioaar, no ,,,,.! S
iptorio raa da Cres n. 1 2
onT A,,8'-,o o ..gando andar do aobrado o'
Ramo. n.T ^ Ga"S,1# : l"t" .... do
O
clr.rgiwJocq.ini Jo." Alvoi" te"
Albaqaerqae. tm ..a ..iriptoiio na raa
d\Cfo* o- 37. onda di c.n.alti. n'i
dl.e ... oa. 9 hora, da n.nb. al a,
3 da t.rdo, cominea a xlrahlr d.nt.a .
pratlear qa.lquar operacio da aa. pro-
naaao, aa.tm como r.cta-ae a chimado.
am ... eiiio na P.,g,m d, M.gd.len.'
treta 0B ..pccialidade aa nol.iii.i ?.-
Ktei^eKmwoneweMwsitS
Entibo particular.
O prof.aaor da natbenaticaa no Gymna.io Pro-
aDCi.1 abre no di. 4 de fe.er.iro am rao 2.
arithm.in., algebra a geonet-ia ; q,m .j.,
freq..ct.-lo, dirija-.. .a d. ia. ".id^,!.
na raa ,relia n. 74. para a. natricalar. *""WM
-7 A,Bg,",1' grDd ,l na de HotU*.
and. dar..ule de prlmelraa letra., |.Um e fran-
ca o Rrm. p.dre Jo.q.im Nene, de Oli afr.
...in .ono o ..gando andar do aobrado i. i".'
? nV:^'.'1" A8' m'Uo rMeo o omnodo:
quem pretender, procero a. b.M. no ter,,r
do ."mte."M" ,0br"d P"* *** t0"'d*
Alegan-a* oa doua .o i.re. d. ra doa Mar-
SV!: 4h* ".". hteme. Un.So.
pira grando fimili., celo b. e gr.nd. q,i0t,l
q.e bet. p.r. ,.. do C.ldeireiro, a chara ae
u''.'a.^" 1 M,,id0 ,obr,do NM q-.n pr-
tender cerre-lo. v
fi 0,ffe'eM"*9 ua>t w*o para temar man.al-
ne te tod.a a. q..lid.d..d. eo.lure. eonoaei.
gg*ft.*"hM oosaa mala miadesa* par
encanta. am. ..... t.mbem obr.a a alf.ia.
i'r. Di d* ',rr ,0?0 D'""'' "romp dio
conformo oa preco. do. .... donoa : r. d.a
Calcadas n. 30 ae echar com qaem ir.tar.
*7 AUi-'aa.P.rla!.*,r0 "" d0 ,ob'"1 o'-
16 da re. d. M.trix d. Bo.-Vl.u
Coalho., re. doa Praz.ra. n. 30.
~ Alega-ae a loje d. .obrado da rae te Tram-
pa b. 7 : quem a pretender dlri|.-ee a raa te
Mingaelra n. 7, qee acbaiS com aaeaaaj tr.ut.
Alaga-ae a caa terrea n. 14 da trareeaa
doa Qaarlela, pordatrax da raa Nova. roe. i tea-
da e pintada de noro : e fallar aa roa larae io
Roaarla, loj. de loeca do Poroira.________
Pao de senteio
Coolle. b.r.r pao do Ntalo n.o diaooaar-
ta. a i.bfaadoi da c.da ..n.n., a. peterto
S.ote Am.ro io p d. faodlcio, a oa roa 4a Im.
p.r.trt o. 22.ra.do Br.n confronte o chafarla;
o. 47, e rea larg. de Ro..rlo, oepeaita a. 3.
Qaan pr.cn.r de ama malber da idade se-
ra ama de ano ..aa da poaca faailll., dirlie-ae i
tr.r.M. do Eipoatoe, ca, a 14. "*"*
O abano aa.lgn.do, profaaeer da l.Un te
p.bnco qaa aa acb. berta desdo o 4U 15 ata
jorrete o rx.trcele d'.il. a referido trefe*aia.
a qaa teri coniza o ice enrielo ao di. 3 te fe!
?creiro prximo riodoaro. Os loUroeeadoe 4*ri-
jam-ie .a obrado o. 5, .lo no largo te Mareara.
Manoel Freoclec. Ceotaie.
Precita ao alagar ama eecrat* qia ambo
aogommar. lavar o coxlnbar; sa
sje.fr* n. 3. '
raa tela
Precisa-se-aTugar urna ansa de
leite, prefepindo-le escrva, para urna
casa estrangeira, paga-se bem agradan-
do: na ra da Cadeia n. 37.
Compras
cmT.!r.rnr.",v:?:cBrr,!ir ^tto ~
l ypos yelhos.
Compram-se typos velhos para fun-
dir: na hvraria n, 6 e 8 da praca da
Independencia.
Compra-., ama negra qaa
xer, cortar an retido o levar,
-r. cunar am r.nido o Uv.r, lelas .en.
pialo bom .oziobairo cop.iro : ae raa da C
l'Jl V<7p,,,' dt A"ooio Lalx 4'OllT.ir. A
a.ibe tem oa-
o an
Cres
xe-
Ir.t.r noa

qtta em outra quaiquer parlo, garsntindo a boa qualidado.
v. k Atten^ao.
dem de'?^"'0 .?gUer 5*- 8 g,r^af, e 3#500.
M.L1 ^"' eM l*n,e ?f'a D M a 30 por cerno do
Alm dosli' ol k240' *80 e 360 "' IUr. e "obs do
erveja PrS?etSeafSl ** fmu* pn **,, che de prime, ,o.lid.do,
ig)s de 60 e tanta, libras or MSrtn '11' ?B,1,i' #ryadoce' ba'ato a 6 li'*". <"
Mm
a 39.
89 a 8|5 00.
a frente pintada. : i*MM duTld,r '"' rer no Conet xr.livo
I'r.ilia-aa da am. tm. p.r. o serrino tutu
teT..Vi'.Vor.Tt',Bnu s vt.:
g,ompnhia ideiidado di
seguros raaritimof
# terreitret otUbelocldaS
do Rio de Janeiro.
AGENTES EM PMMAlfBCO
9 Antonia Luiz de Oliveira Azevedo S
9 ACompaahia,
am aompctcntemeoteaatoriaadoapel. dlrec- 2
' lorie de cemp.obl. do .ofraro. Fid.lida- 9
de, tom.m aeg.r.i do a.rios, mar..-
W "1" opradjo. so f.n a.triptoiio raa am
S da Cras a. I. W
mol.ti., va-
lor m.-,.,a?oil,pr,"," por m.ta d. 30 .ono.
n.re.t
f arinh. do qaal TM7ggt f
... moU.?.I"U *.xUU oosunumanto
iQ b.m compr.h.nl.r o. .cea afl.ito,. M
a ummft 4BaS
f,r7aAi,'ghtD"I' d,M ""' '" Com 'loba
. V 5. ..' b0.B ,nln,,, ,odo m"do. Utas
SammataVaSR1-*?1 "* i0 Con t.l.a'
te Pc .Odr,h,:nd0 m'lor iM" S Parto
Mima.? .la?. iX1 D,r* ,,pl". P"to P'
f. mi TW,,ro o P". al.: o. pr.tanden-
d.i. ra'lf*" ,0 OiirlUorla'n. 39 da ?.."."-
del., oa n. neana rae da EaUncla n. 19_
Aviso ao publico.
J. Hender ten a honra de aricar ao patuca am
geral a priocipilmeote aoa aee. froga.x.., qee
aempro o encontrarte prompto p.r. I.z.r qoal-
qeer encommende como s.j., caca., .obreci-
aacaa, paletota, toll.t.., .. ;.., mooUri..
r.do fc C.
romp-tm-se esc ayos.
Silrin. Gailberno do Barro, compra .Mr..,.
td*,rcXo0.Vd.r,"' : """ l"PQd" 7>!
antee ecUcio d. E.o.de. do t.rv.lh. 4 7rmtel
.,7,,^Pr.-ae em caix.o qaa alrr. p. d#f.
Mate bolacha a am belcia de velu. ana kalaT
?. gr.nd. con o. .... p...,, 0,lr; ,.' ,a^
tracli.-.a al.Mr .me prole per. rente, |>ta
do Hilo, e on pret. p.r. trab.lbo do meer!
Anda tan lugar para 2C0 at 300 fregaexaa para
aeran aerrldoa com br.Tldadf.
Precica-ee de am ccixelro para taOoroe com
alguna pratica ; na ro. d. Santa Cras. taberna
nonera 1.
; Beitisia ae firii
i 19Ruafloira---19
^ PredoricoGautiar.cirargiiodantisu,
j fu todas as operocoes do sua arte o cdl-
| locatentos artifician, tudocoa supo-
j ontondidaa lhe roconhecem.
E Tem agua o pos denuncio.
Boga-ge a um certo senhor que
esta devendo a quantia de 300$ de re*
tode7mezesdealuguel de um arma-
zem na ra da Concordia o obsequio de
os pagar antes que se abram os tribu-
naes, do contrario obligara' a recorreo-
se aos meios judiciaes, visto como quem
abusa da bondade e paciencia alheia
nao merece attencoes
deacias.
Alege-ee o prineiro andar do aobrado da
raa da Paoha con fande. p.r. a raa Direit. n.
9; a treUr ao meamo.
Alug.-ao a lojinha de ema porte com com-
modo. para peqaaoa familia, ni raa Direita n.
Hl : a fallar delrooU, paderie do M.chado.
Pre.ia.-ae d. deaa amac.4or.ad.pad.-
ria que ooleodam perfeilamenta do Iraflce de
padaria : na ro. I.rga do Roa.rio n. 16. acha-
rao com qaem t re ter.
Compram-se
e.cr.r.. do 12 25 aaoaa, perfeiUa o be.. >,.
n. : o. raa de S.nt. Rit. n. 2S, aocaod. aut.r
9 hora, da nanbla i. 4 4. Urte. *
Cempram-M joro... p.ra anbraibo
libra : no p.t.o do Terco o. 9.
o isa
Vendas.
Lufas de pellica.
L-iv. de pellica brancas a da coros ; aa lata
da roa do Qaelnedo o. 40. de Goce 4 BoeUe.
Sorvete.
Na ra do Crespo n. 53, pri-
gimeiro andar, harer survete
todos os dias das 11 horas da
manha s 2 da tarde e a
noite.
nem con deseen-
Pteeic.-a. filiar
;.mp.o. o. .om;;; XS??2m
fGibiueteme lico ciruricol
a' ,oi2 "2" S,T#. d olw S
Vtagem ao C.ar, coottn. no cxerclcle I
de toa profla.lo, com ..p.tialldado no 5
eanico de parlo.; pero o qaa pede aer fi
pr.cerada na ru. do S.r. (Ufa. do. Ratea) 5
n. 38.
Offerece-ee par alegael a.rrindo t.nb.m
d. garanda qaan dar 800f pr.nio da 2
canto "
pe
eccr.
< por crio tempo confeccionado, ana boa
ra qe. coaioha o diario de ana ca... con-
pri o fiel j qa.m precistr umantl..
tm, con-
h Vaada-ia an .Uto na Cc-anga valhe, M
,in,,\d* Dr^ "' 3 Ml" o 8 teartaa,
coiinha fora, nr.ir. con peixe a teafee. cea
para eacraroa, dita para feilor. com deee caclm-
bac o maltea Iractelree da fractoe; ceetr pretea-
der. dirija-*, a Cepaage, no porto te Leaaam
ne tercolra cace, e tratar con a riera da Sr. l.Saa
Er.og.lUt. da CoiU o Silva.__________ ^^
Economa poltica.
Veode-re a colleccio do Jo.rn.l dea eeaaomia-
t... Reree de le .cieoce ecooonlqaa et 4a la ata.
tl.tiqoo do. .nn.. de 1861 o 1862: bo HrrerU
nT.n.1, rae do Imperador n. 54.
Liquidacao
Llqeidi-ie e loj. de ru. Dlr.ila o. 8T
oilelro, par m.li barita proco do aaa en
qealqa.r pulo. '
doto-
i oalsa
oe eetr.de 4o
Vende te am. tab.ro. .H. _.
S.nlo Amero jent. eo heesltal doa iogtes.ee er."
prle pere an priaeld.nto. com peaco. ui.V.
quero pretender, dirijo-, a meem7 vm,mmmm-
Venda ae am axcatieate aarelle b.ataate
gordo novo o beolt. bon de ..||. .Vi... do
cbiloLI: ni praca do epim, cochelr. 4o Too-
nax.
Casas baratas
Vandem-.i aa a... Urr# affes aa rae te.
rira. os. 48 e 50 por saa dooo .o retir para
kM a pioriMla ; a trotar aa ru Nora a. 53.
ILE6IYEL
mutii nn


DIARIO DE PERNAMBUCQ SEGUNDA FEIRA 26 DE JANEIRO DE 1863.
9-LARGO DO CARMO-9
Grande sortimento de
molhados
vindos de cont propria
Por menos 10 a 20 porce;to do que
em outra qualquer parte.
Tendem em seuarisazem osmeihores generoique
vem ao mercado e abaixo transcrevem a tabella de teas ac-
une* preces, gartindo-ee a superior quilidde e pre$o,
obrigando-se o meemos a aceitar qualquer genero que nao
agrade a qualquer freguez.
Manteiga inglesa d primsira qualidade manda-
1 da vlr de encommenda especial a 800 rs. a
libra, e em barril ter batimento.
IJem em potes de 4 a 18 libras, muito fina e
propria para doente a 800 rs. e o pote sepa-
rado.
Garrafoes coa S garrafas de vinho do Porto do
\ Alto Douro a 29240 cora o garrafo, afian-
$a-se que neste genero o melbor que veio
' ao mercado.
I-am eom 5 garrafas de vinho Figueira muito
superior e mais proprio para a nossa estacao
por ser mais fresco a 2400.
Manteiga francara chegada pelo ultimo navio e
muito nova a 580 rs.' a libra e 560 rs. em
barril ou meio.
t
I Jara de porco refinada e muito alva a 400 rs.
a libra e 360 is. em barril.
Queijos flaraenjos chegados neste ultimo vapor
a 3*.
dem suisso muito fresco a 640 rs. a libra.
dem londrino de superior qualidade a 1|000 a
libra;
dem p'ato deste ultimo vapor a 800 rs. a 1 bra.
Cha hysson o mais superior a 21600 rs. a lib-a,
afianca-se ser ignal ao que regularmente ven
damos a 3 e 39200.
dem menos superior a 29400, 2f e 19600 a
libra,
dem preto muito fin, que sempre se venden a
21 a libra.
Presunto portuguez chegado ltimamente de ca-
sa pan calar a 480 rs. a libra e 400 rs. sen-
BIBM) 1u3 tem de 6 a 12 libras cada
um.
Vasos inglezes vastos- de 4 a 16 libras muito pro-
prios para deposito de doce, manteiga ou outro
qualquer liquido de 1*0.0 a 3|000 cada
.um.
Sal reSnado em vasos inglezes de 4 a 16 libras
de 11280 a 31500 cada um.
Genebra italiana ou espirito de nebrina para uso
medicinal em frascos grandes a 19500 cada
um.
Genebra de laranja encllente bebida em frascos
grandes a 19000 cada um.
Gomma para engomar muito fina e alva a 80 rs.
a libra e 240 a arroba
Sag e cevadinba muito novas a 200 e 280 rs.
a libra.
Arroz da India, Java e Maran'.iao a 39000 a ar-
rota do melbor, e 100 rs. a libra.
Ga' do Rio de 1.* e 2.* qualidade a 8100 e
81500 a arroba, e 1*0 e 300 rs. a Jibra do
melhor.
Batatas novas a i000 o gigo e 50 rs. a libra.
Sabo verdideiro hespanhol que raras vezes vem
ao nosso mercado a 320 rs. a libra, e em taixa
ter batimento.
dem branco sem ser hespinbol a 200 ri. a
libra,
dem ama relio massa de superiores qualidade.
Graixa em latas muito nova a 120 rs. a lata e
19400 a duzia.
m R<3LHA Livramento ns 38 e 38 A.
Defronte da grade da fgreja.
Sortimento completo de sobrecasacos de panno a 15, 8, 30 e 359, casacas muito Desde que nesta provincia o proprielario doBAUZAabrio as portas doseu grandearraa-
bem feitas a 259 23 309 e 35, palelots acasacados de panno preto de 16 at 259, ditos de zem, e chamou a atiendo publica para os seus gneros, por precos lao razoaveis, que irapossivel
casemira decftr a'l5 18 209 palatott taceos de panno e casemira da 89 at 149, ditos seria achar-se por menos em outra qualquer parte, que recebeu vida e cresceu a mais calculada
saceos de alpaca merino ela de 4 al 69, sobre de alpaca e merino de 79 at 109, calcas pte- guerra, ondeos nvejosos tomando a dianteira pregaram por toda parle onde quizeram oovi los
tas de casemira de 85 a 149, ditas de cor de 79 at 109, roupas para menino de todos os ta- a impossibilidade do Baliza curaprir a sua palavra. Porm mais de cinco raezes ja sao decorri-
manhos grande sortimento de roupas de brim, eomo sejam f calcas, paletots e colletes, sorti- dos do mais constante fallatorio sem que ao menos toque bo Baliza urna s dessas bailas de per-
mento de colletes pretos de metim, casemira e veudo de 49 a 99, ditos pata casamento a 59 e 6, digto, dos taes bravos de nova especie. .
paletois braceos de bramante a 49 e 5, calcas brancas muito finas a 59, e um grande sortimen- t No commercto, ninguem ignora, da-se a mercadoria por menos preco, a quem muito
t defazendas finas e modernas, completo so tmente de casemiras inglezas para homem, menino compra e paga dep ompto. Assiin pois saibam todos que o grande segredo posto em aovimea-
esenhora ceroulas de lnho ealgodo, chapos de sol de Ma, luvasdeieda de Jovin para bo- to no armazem do Baliza pa>a servir muito bem aos seus freguezes nao est em illudi lo* coa
raern e senhora. Temos urna grande fabrica de alfaiate, onde recebemos encommeneas de grandes promessas que s se manifestara as columnas deste jornalCompra-se na razo da cifra que
obras que para uso est sendo administrada por um hbil mestre de semelhante arte e um pessoal se vende e paga-se de prompto por que se vende a dinheiro. Sigam os maldizentes este sysitma
demais declncoenta obreiros escolhidos, portento eucutamos qualquer obra com promptidio e pratico do Baliza, porque s elle nao pode abastecer as necessidades da provincia
mais barata do que em outra qoalqner casa.
msm
ROUP
FEITA
DI
a
dem ingles para fiambre de muito boa qualida-
de a 500 rs. e tambem se vende a libia a
660 rs.
Garrafoes com 5 garrafas de superior vinho de
Lisboa a 2200 cada um.
dem com 5 garrafas de vinagre de Lisboa o
mais superior a 19200.
dem menos superior a 960 rs, cada um.
Vinhos gsherosos vindos do Porto engarrafados
das seguintes marcas: Genuino, Pono fino,
Nctar, Duque do Porto, Feitoria, Velho sec-
co, Cuamisso, Madeira superior outros a
1 agarrafa e 109 a caixa com urna duzia.
Vinho Bordeaux das melhores marcas Mirgaux,
<6t. Julien Medoc e S. Eslephe e outros a 700
rs. a garrafa e 89 a caixa com urna duzia.
Cognac verdadeiro ingle dos melhores fabrican -
tesa 800 rs. a garrafae 99 a duzia,
Marrasquino de Zara em frascos grandes a 800
rs. cadaam.
Licores francezes muito finos das seguintes mar-
cas Anizete de Bordeaux, Plaizer des dames,
crame de Noyou, Eau de veede dantzic, cre-
ma de menthe, Huile de Venus. Parfait a-
rcour, Curasao de Hollando, Eau d'or al
a garrafa e 10 a caixa eom 1 duz a.
Passas mu'to novas e de carnada a 500 rs. a
libra e 8 a caixa com 1 arroba, ha eaixas,
meias e luartos.
Ameixas franeezas em frascos de vidro de 1 1|2
libra e de 3 a 4 libras a 1400 e 39 cada
um 19 a libra.
Marmelada imperial dos melhores conserveiros
de Lisboa a 6)0rs. a libra, em latas de di-
ferentes lmannos e lacradas ermelicamente.
Frutas em caldas de todas as qualidadee em latas
muito bem enfeiudas a 500 rs. cada urna.
Ervilhas franeezas e porluguezas muito novas a
640 rs. a lata.
Bolichinba de soda de especial encommenda mui-
to nova em latas grandes a 29500 cada urna.
dem de sode e araruta muito superior em latas
de 2 a 3 libras a 19400 cada urna.
Biscoitos inglezes de diversas qualidades em latas
a 1400 cada urna.
Bolachinba ingiera a mais nova que se pode deso-
jara 5400 a birrica de 1 arroba e 320 rs.
a libra.
Verdadeira farinha de matarana a 320 rs. a libra
e era porfo ter abamento.
Farinha de Maranhao muito alva e nova a 160 rs.
a libra.
Azeite francez clarificado a 809 rs. a garrafa e
9000 a caixa com 1 duzia.
Conservas inglezas dos me'hores fab cantes
Mixed Pickles, ceblas simples, e outras a
800 rs. o frasco e 99000 a caixa eom 1
duzia,
Peixe em lilas muito novosvel, pescada,carvina,
salmom e outras qualidtdes preparados de es-
cabexe e segundo a arte de cozinha de 19400
a 21000 a lata.
Amendoas confeitaias de diversas cores a 640 rs.
a libra.
Painco a 140 rs. e 49900 a arroba.
Papel greve pautado e liso s 39800 a resma.
Genebra de Hollanda em botijas de conta a 460
rs. cada urna.
Nascido no seculo XIXo Baliza, ama de lodo o coraco o progresso e com elle a li-
' berdade do commercio que sem competencia na verdade urna verdadeira calamidade; mas como
' isso nao quer dizer que nao deplora a existencia dessas casas onde com a libra de botica na ba-
lanea se vende ao povo gato por lebre, e se desacredita a aquelles que nao sao capazes d'outro unto.
Assim ios o respeita\el publico convidado a vir ra do Livramento n. 38 A eom-
j prar os gneros pelos procos e qualidades annunciados, na certeza de que saberemos como al
agora cumprir a nossa palavra d'honra tantas vezes promeltida.
AMEIXAS franeezas em latas da 3 a 4 li- Lisboa a 600 rs. a lata de libia, a a 19200 a
brasa 29400. de 2 libras.
AMENDOAS de csea mole a 240 rs. a libra. MARRASQUINO de Zara a 800 res frasee.
Ameixas em latas de 1 1)2 libra a 14. 0. MASSAS para sopa, aletria e talharim de tu*
ALPISTE a 160 rs. a libra. | perior qualidade a 240 rs. a libra, e em eai-
ABROS da Java da 109 rs. a libra em arrota xa de 26 libas por 5
29800.
Idm do Maranhao a 100 rs. a libra, arroba
a 29800.
dem da India a 80 rs. a libra, arroba a 29.
dem da India a 69 n. a libra arroba 19800.
Idea eom casca a 160 rs. a enia, em sacco 20
euias 29500.
AZB1TONAS NOVAS a 19000 a ancoreta, e
.a garrafa a 300.
AZEFfB doce refinado a 800 rs. a garrafa.
Idea idem aa barril a 640 rs. a garrafa.
dem de earrapato a 320 rs. a garrafa, em ca-
ada se fari batimento.
BOLAXINHAS americanas a 280 rs. i libra,
em barrica 59500, qnalidade especial.
1 em em eaixas anito finas, representando -
venas batalhas, etc. a 59 a caixa.
dem de tomate a 649 rs. a libra, vende-se Ja
me MOLIOS inglezes des fabt cantes Per us, c
la rit 1
Une*.* i# dii liliUtm
outros por 4oa rs. 19 a garrafa.
PERAS SEGGAS a 400 rs. a libra,
PHOSPHOROS do gai a 100 rs. a duna
a 10 rt. a caixa.
PRESUNTOS amerieano ICO rs. a libra.
PALITOS para entes macos ecm 20 aeci-
- naos, a 160 rs, o maco.
dem aiem eoa flor a 240 ri. o maco coa 20
macinhes.
Frasqueiras com 12 frascos de superior genebra
de Holanda a 695Q0 a frasqueira e 609 rs.
o frasco.
Vinhos em pipa Lisboa, Porto, Figueira das
melhores marcas a 39509 a caada do melhor,
e era porcao ter abatimenlo.
Vinho velho chamico em barril muito proprie
para sobremesa, por ser muito claro e macio
a 649 rs. a garrafa e 59000 a caada.
Vinho branco o mais superior que possivel nes-
te genero a 560 rs. a garrafa a 49000 a ca-
ada.
Vinagre puro de Lisboa a 200 rs. a garrafa e
194 0 a caada.
Azeite doce de Lisboa em barril e muito fino
a 640 rs. a garrafa, e em porcao ter aba ti-
men to.
Neste grande armazem de roupas feitas ha tudo quanto tendente a roupas feitas, tudo
por precos raueto modificados como de seu costume'. sobrecisacas e caacas fo panno fino a 259,
289, 30 e 35, paletots do mesmo panno a 149, 169, 189 e a 20, ditos sacecs de casemira
de cor a 7, 89, 99, 109, 12, e 149, ditos sobres de 169 a 18, ditos de alpaca de cordao a
89, ditos de merino de cordao de 199 a 14, calcts de casemiras de cor e pretas a 5, 9, 7,
8, 99, e 109, colletes das mesmas fazendas a 31500, 49. e 5. ditos de brim de cor e brancos
a 2, 2500 e 3, calcas de brim branco de 4 a 5, ditas de brim de cor a 29500, 39,
31500 e 4, ditts de merino le cordao a 49, 59, e a 69, paletots saceos de alpaca preto de
31500 a 49, ditos de brim de cor e branco a 2950, 3, 4 e 5, ditos de alpaca branco a
6, ditos de palha de seda a 89, camisas e ceroulas de 1'mb.o e de bramante, chapeos de todas as
qualidades, ronpa de todas as qualidades para menino, assim como temos um grande sort ment
de fazendas escomidas de todas as qualidades, tanto de panno como de casemira e brins para man-
darinos apromptar qualquer encommenda que nos for incumbida, o que para e-ie fim temos urna
grande officna de alfaiate com operarios, dirigida por um mestre francez o Sr. Carlos Laurente,
tres contramest'es dirigidos pelo mesmo, cada um destes com sua especialidade, dous cortando
calcas e um colletes, e o Sr. Laurent corundo obras grandes de todas as qualidades.
Esta grande oficina pela sua perfeico e promptidio nada deixa a desojar.
BISC0UTOSingieres em latas da 2 a 3 libras idm em caixlnhas com 2,909 palitos, a 280
por 19490. rs. a eaixinba.
Idam para lunch em latas 4 a 5 libras por PEIXE de Li>boa, Inglaterra e Amrica prept-
29209. rado, conforma a arte de cozinha. das quali-
ATATAS em gigos de 31 a 49 libras por, dadas safio, linguado, pargo, salmeo, lago--
19500. i i m e outras de 2 a 3 libras, da 19300 a
Batatas em eaixas de 4 arrobas por 4. 19490 rs.
Idea em eaixas de 2 arrobas por 29500. j QTjgjjo niato chegado no ultimo vapor a 900-
CAFB em caroco dadivaras qualidades a 240,, T| a ^ra_
280 a 399 rs. a dibra, e em arroba a saceos Idem nmtrj|0 do ultimo vapor a 2800.
se fat grande differenca. SARDINHAS de Nautas a 460 rs. a lamina.
CHA' parola, qualidade esta qne raras vezes SardjDrjas em tnicas a 640 rs. o canto.
vem ao nosso mareaio a 31000 a libra.
Idam uxim a 2899 a libra,
dem hysson a 21600 a libra:
dem soflriyel a 1209 a libra.
Idam idem a 29.
dem do Rio a 19400, 19600 e 1609 a libra
dem preto muito superior a 29 rs. a libra,
dem idem menos superior da 19400 a 11600
SERVEJA dis marcas Tenente, Cobrinka, C-
vallinbo, Victoria o ootraa de 39, 4, 8
e 59800 a dnzia.
SEVADlNHA.de Franca a 169 rs. a libra.
SAG' a 289 rs. aliara.
SABO massas da melhor qualidade a 120,
160, 110 e 200 rs. a libra.
SAL refinado em b'oies de vidro eoa roma *
ma;mo, a 900 is., o boiao vale diabei.c
a libra, eem porcao ser por menos.
CHOCOLATE hespanhol e de Lisboa, suisso \ id#m"im 'potes de lou'ea a 509 rs. ? pa4.
e francez de qualidades muito superiores J
Mostarda da ingleza preparada em potes muito
nova a 600 rs. cada um.
Mlhos inglezes de todas as qualidades e das me-
lhores marcas a 600 rs. cada urna garrafinha.
Sal refinado m frascos da vidro de di"ersos|mo-
dellos a 400 rs. cada um, s frasco vale o
dinheiro, tamben ha solt a 109 rs a libra.
Champanhe das mais acreditadas marcas, 1^500
a garrafa, e 189000o gigo, com 1 dutia.
Charutos da Bahia dos melhores fabricantes de
S. Flix das marcas seguintes: Varetas Bran-
drao, Suspiros, Avaneiros, Ypi'angos, Gua-
cyraba, Mississipe, Emilios, Regalos, Flor
do norte, Regala Imperial e Flor das mates,
Gasabaras, Lanceros, Flor do rio, Distra-
jo dos jovens, Flor imperial, e outras de
2000, 2C500, 298Oo, 31200, 380O,
4009 e 41500 a caixa, ha meias e inteiras.
Vellas espermacet superiores a 640, 680 e
720 rs. a libra, dastas ultimas tsm urna libra
completa.
dem de carnauba e composicao a 320, 360
e 490 rs. a libra e 109500 e 119509 a ar-
roba.
Azeitonas novas do Porto e Lisboa a 19000 a an-
coreta do Porto e 19609 as de Lisboa es as
ulimas, raras vezes vem ao nosso mercado
pela sua boa qualidade.
Cebollas a i $000 o molho e 800 rs, o eento.
Grao de bico muito novo a 109 rs. a libra.
Cominho e ervadoce muito novo a 40O la. a li-
bra de ervadoce e 800 rs. a de cominho.
Pimenta do reino a 400 rs. a libra em arroba
ter abamento.
Palitos de dente, lii ados, em macos eom 20 ma-
oinhos a 200 rs. cada um.
dem em caixinhas muito bem enfeitados a 320
rs. cada urna.
Massa de tomate em latas de 600 a 700 rs. ca-
da urna.
Tijolo francez para limpar fa:as a 180 rs. ca-
da um.
Palitos do gaz a 20 rs a eaixinba e 21300 a
groza.
Massas para sopa muito novas talharim macarrao
e aletria a 480 rs. a libra.
Chocolate portuguez, hespanhol, francez e suisso
das melhores qualidades a 19000a libra.
Doce da casca da goiaba a 800 rs, e 19 o cai-
xao,
Sevada nova a 140 rs. a libra a 4 a arroba.
Enxofre a 100 rs. a l>bra e 3 a arroba.
Saveja das melhores mareas de H 6500 a
duzia e 500 rs. a garrafa.
Peixe saval em barril a 120 rs. a posta.
Sard'nha de Nantes do fabricante Basset a 330
rs. a late.
Toucinho de Lisb:a novo a 400 rs. a hb'a, a
a arroba tm abamento.
BA
e
IMPERADOR
BA

a 729, 810, 1 a l20O a libra.
iTainba das Alagoas a 120 rs. cada una.
CHARUTOS d Baja dos melhores fabricantes 1T0C1NHO de Lisboa com mais da masa pal-
a 809 rs. 1, 19609, 29, 9a00, 39, m0 moU) no 4o0 Hkr,.
IMPERADOR
J. VIGNES
Os planea asta aatiga fabrica sao hoja aeses aouhetidos, para que saja aeesesario insUtr
tabra a sua suparioridade, vautegease garantas qua oflereeea aos compradoras, qmalidades estas
iBoontestavais que ellas tem definitivaaante sonquistado sobre todos os qaa temipparecido n
praaa ; possaiado um teclado a aaehinisao que obedeeea todas as voatades e caprichos das
pianistas, sea nunea falhar por serem fabricados do sropot a ter- se faito ultiaaaente asikc
raaantos iaportantissiaos para o eliaa;daste paii; quanto ai vssm sao aelodiosas a flautadas, a
par isla auto agradavais aos euvidos dos apreciadores.
ftum-u conforma is enemaandas, taito n'esta fabriea eomo na do Sr. Blondel do Pars,
socio correspondanu da I. Vignes, ea euja capitel foram urap-e premiados ea todas as expo-
sices.
No mesao estabelicimento se acha seapre um explandido a variado sortiaento deausicas
dos aalhoras compositores da Europa, assim como harmnicos a pianos harmnicos, ande tudo
vendido por precos muito razoaveis._______
I Carnaval, |
S Mascaras.
A V chegado I loj francesa la raa Nova w
oa n. 11, qae fol de Gtdaalt.o maiora mala ab
9 compitto aorttaanto de mascaras qae 1
V t* boje tem vindo a eiU tda4e. Por- V
Jtj tanto lanhotai logialia oa qaalqaor 4J|
T peaaoa do mitto qae qolianm aoitir de a
W variado aartimtoto tm todas os ganaros '
<| citigir-ii a tata laja qae sar&o lerridoi 9
per pracoa oa aaia baratea qua pesaam ga
encontrar. Na meema loja tambem tam 1
tt barbaa poatletr.
Acopar* balao a lOOrs.
f DO vigiloDte,
At qae chagoa granda aartimeoto da i? para
aa laxar baldaa palo batato preco da 100 r. a va-
ra, aa paca eom' 45 varas a 4 : e no vigilante,
raa do Oeapo n. 7. ________________
Lif de dutt larguras a
500 rs.
Na raa de Qaaiaado n. 7, loja da Aagaate Par-
to, vaBdem-te lar a de daaa largaras, bonltoa pa-
drei. palo batato praco da 500 rs. o aovado,
Aosenhares phrm8ceucos
Na pharmacia a armazem de drogaa da Borgti
& Stares, ptaca da Bot-Vlata o. M, vande-aa
amplaato vincaterio bancas am pacotas da ama
onca a ama libra, apatadarp logias, varnis copal
par arres, c pUalai i '". P iwso. ranav1,
39(00, 4, 4509, 59e 79 da exposicao.
CEBLAS a 1 o molho e 899 rs. a canto.
CONSERVAS inglesas a 899 rs. o fraseo.
Conservas franeezas a 500 rs. o frasco.
COGNAC ingler a 600 rs. a garrafa, m cana-
da a 4.
dem engarrafado a 999 rs. a garrafa.
CHAMPAGNE propriedade do conde de Thor,
preparado prestamente para o gabinete da S.
M. o Imperador dos Francezes, custando cada
gigo eom 12 garrafas on 24 meias a 10.
dem do fabricante Porquet & F.got a 89 o gigo. |
DOCES ea calda (de di vanas f metas) vindo dt'
Portugal ea lates muito bem acondiciona-
das a 590 rs. a late.
ERVILHAS da Lisboa a franeezas a 640 rs. a
lata.
ESTRAIT de absinm am garrafas muito gran-
des a 11200 a garrafa dos fabricante! Ri-
chard & Mullcr e Ednard Pernode.
FARIBHA detrigo dasme'hore marai a 129,
140 e 160 rs. a libra,
dem do Maranhao a 160 rs. libra.
FIGOS muito superiores a 200 rs. a libra.
Figos em caixinhas muito bem enfeitadas, pro-
prias para mimo por 19400.
GENEBRA ingleza da marca Gato (encommen-
da especial a 11200 a garra a.
GRAIXA em boies a 240 ra.
Graixa am lates a 1!59 a duzia ea 120 rs. a
lata.
GRaO de bieo a 100 s, a libra.
GOMMA exeellcnte do Araeaty, a 80 a libra.
Idem toffrival a 40 a libra,
dem muito especial, verdadeiro producto de
araruta a 310 rs. a libra
KIRSCH WASSER de Richard & Muller,
btbiia esta da um sabor magnifico ea vasos
esquisius a 11500.
LICORES inglezas e francezes dos ne'hoies fa-
bricantes a 300, 509 e 8n0 rs a garrafa.
MANTEIGA ingleza parfeitamente flor a 720
rs. a libra, neste genero, e existe sempre em
numero da 19 a 15 barris a ter tos, afim de
melhor satisfasar a exigencia do raspcitavel
publico;
dem de segunda qualidade a 640 rs. a ltbra.
Idam de terceira idem de 499 a *99 rs. a libra,
dem fraoceza a 560 rs. a libra de pnmaira
qualidade e em barril a 540 n.
Idam de'poreo em latas de 10 libras por 39409
dem idem em barril a 960 rs. a libra.
MARMELADA dos melhcres fabricante! de
dem americano eom ca^ie a 209 rs. a libra,
magnifico adubo para feijoada por ter quei-
ladas e costellas.
TIJOLOS para limpar facas a 160 ra.
VASSOURAS americanas de grande duracio a
muito lindas a 949 rs. cada urna.
VELAS stearinas a 840 rs. o aseo.
dem idem a 609 rs.
dem de carnauba do Araeaty a 400 re. a liara,
dem de Buenos-Ayres em caixinhas coa 16 li-
bras, leudo 14 por libra a 69 a caixa a aa
libra a 490 ra.
dem da composisao a 820, 360 a 409 rs. a
libra, eem arroba a U9 a 119, existe am
deposito de 50 a 109 ff deste genaro. afim da
satis'azer eom pontualidade qualquer pedida.
VINHOS engarrafados, viudo parta< deUsa a
sonta propria, eomo sejam MadraSaes.
CamSes. Charoisso, Malvao, Careavaaas.
Porto velho, a outros a 800 rs., 19099, a
19209 a garrafa.
Idea Lagrimas do Douro, asta precilo nctar
raras vezes vem ao nesso aereado, vacate se
em garrafas brancas teodo Dallas a aaaa do
autor am alto relavo no proprio vidro; pravi-
ne-se aos apreciadores que neste genera ka
hoje granda falsi 'cacao. O proprieterio da Ba-
usa nao manda litographar etiquetas casa
e tai e outros ttulos e vinhos finoc para pre-
gar em garrafas atestadas de soffrivci Lrabea
ou figoei'a adocado, para illudir i
zea como fazem alguns annunciantea.
VINHO do Porto engarrafado
BALIZA qualidade ata ja boa raafcatiaa a
640 rs. a garrafa,
dem lagrimas do Tejo em pipa, viudo de av
commenda, qualidade este para a qual chaa*
a aitenco do publico a 640 rs. a garrafa.
dem de Liabose Figueira a 189090 a aaaar
de 8 a 9 caadas,
dem do Porto em garrafoes da 4 5 garrafa.
qualidade especial a 29800.
Idam menos superior da 4 a 5 garrafa* a 29209
Idam em pipa do Baliza ou do Lagrimas da>
Tejo e outros a 59000 a etnada.
Idea de diversos paixea a 320 409 480 590 a
garrafa quem deixar da baba* vinho araia
sof rival por 320 rs. a garrafa.
Idam Bordeaux da diversas ananas da 949 a
800 rs. a garrafa.
VINAGRE de Liaboa aa jarrafSet da 4 a asta
a 5 garrafas por l0O,
MUTILADO


Fa*B e garios.
Vendem-ee ficta e girfoi do cibo de bilicco,
de dous botn a 6J800. Un pin doct a M800
dit.s da im botao a 5$. ditaa para maaa e ditas
pata daca a 6*000 a daila: na Ka do Quinado,
loja de Bel]a-Flor, o. SI.
Coiheres de m* tal.
Vendem-ie colheroi da matal principe para
opa a 53000, a para chi a 2p500 a daxia : B
toa do Qaeimado, loja do Baija-Flor, n. 63.
Fitas de sedal.
Vendem-ee riaaa fitaa da aadi tarrada da d-
Tariaa largaraa, raiii barato qaa om aatra qnal-
V," ""LV n' r" d0 Qrin"lo, loja do Beija-
*ler, d. 63.
Coraes.
V.nd.m-ae volita de aoraaa da do ai a iraa fioa
a 1J800 a 2*000 : oa raa do Qaeimado, laja do
Baija-Flor, n. 63.
Luvs de pellica
Vendom-se larrea de pellica para homom
eenhore, abtgadaa palo altlmo vapor : na na do
Qaeimado o. 63, loja do Baija-Flor.
Grayau*.
Veodem-ea rieaa gr.vitai aatraltiohaa para ho-
Bs:.FS;";63.n,r',idoQ''l,B,d9' Ui"d
jicotes para cavallo
..Ti?d,m*" "" hltotet pan ctvalle a 1| e
11500: na raa do Qaiimada n. 63, loja doBeija
a?lor.
Fitas p ira debrum de ves-
tido
BARATO
D1ABI0 DB PEBHAMBUCO SEGUNDA FBIRA 26 DE JAHEIRO DE 1463.
SO HO
PR0GRESSIST1
Joaquim los tomes deSouza,
36 Ina das Gruzes 36
o
Veadem ee filia pira debrana da vaitido i
aeda a 1J-200 a peca, dltia brancaa a 320 : i
raa do Qaeimado, loja do Biija-Flor, a. 63.
Aspas pira trnlo
Vendtm se aspss para bilao da dirarui lar-
garia miii barate qaa em oatra qailqaar parla :
aa raa do Qaaimado, leja do Biija-Fior o. 63.
Aderezo preto,
Yendim-tt idaracoi pretoa o mili rica qaa ha
a 90, eorranlea da retrox de diraraia cor. a
63 ; *" "* d0 Q"ilal,0 li* d# Baija-Flor,
Pentes de travessa.
Venlem -se peottt da Intuu psrs aenhoraa
a meninaa a 640 ra., diloi de borracha a 500 ia. ;
aa raa da Qaeimado, loja do Baija-Flor, n. 63.
Re sai.
Vtndtm-te rom francaxaa das nuii moder-
nas qae ha, mala barato qaa am oatra qailqaar
arte : na ra do Qaeimido n. 63, loja do Belja-
Viporaj.
Venden-ai visporaa a 800 rs. : na raa do
Qaaimado, loja do Baiji-Fior, n. 63.
43 Hu do Amorm. 43
Vender-as bitatia a 640 rs. a arroba.
la libra.
a 19000 a libra e 5*500 a lata,
a 600 ra. a libra.
lunch
9 ou biscoutos inglezes em (a as de tojas as qutlidadei a 19300.
de soda, em latas de 4 libras liquida por 29100.
e 7|600 a arroba.
nosso mercado a 39100 a libra,
propriatario do armazem Progresista
ranoez e suisso das melhores qualidades d'eate mircado,
WiMJL
setu segundo
Raa da Qaeimado o. 55, loja do miadeaa da
Jee da Axevedo Mala e Silva conhecido por Josa
Bigodtnho : cota vendando lado mallo barate
poia para principiar o anno novo rendando bom
a biritiaaimo.
A aaber:
i v*iraa de aapaa para laxar baldei a .
, C-ixas eoft aaperieres brelas a .
I Parea da boloea da panhoa a ,
j Parea de aapitea da tranca da laa mait
j sujerioree a...... ; .
Pec% de fitas de rollada recortadas
com 15 varea a :.....
Ciixaa com maito aaparler papal amiaa-
de oairaa a ,.....
Ciixiaaom 100 anvalapaa malto -
perlores a..........
Bil da malas craas maito tneor-
padas a ..........
ioi da grampoa maito auparlores a
CtuWetes da aparar panaa maito fi-
nos a ...........
Ag.luciros com agalb.s mallo supe-
riurea a ...... ,
Daxta da msy,i brineu psrahsmtm
malto fiis a ....... ,
_^_ -Arela preti para eacripta, a malhor a .
R.l.giot doaradoa para maoinoa brin-
car a..........,
Cometa do chlroa e piptllo pera
meninos a ....... ,
Eicoraa para limpar dantas maito fl-
<...........
Binlhos de cartaaporlagaaxia a .
Frases 'agaa Lavando ambreada a .
Didoi grandes com aaparior agaa da
Colonia a .-......
Ditos com ta?erior oleo de babn a
210 e...........
Ditoi com saparior oleo de macacar a
100 .....,
Dltia com saparior m.cacir oerola a .
Ditoi com aapirlor buh. t-anapstea-
t. a .......
Ditia com aeperior *hi- ',
Ditoi com aaparior age* .leste para
chairo a .........
Bab* lo do Parto, vara 120,140 a .
Libvrinthaa de todas aa largarai a 120
_ l60 ...........
Xr Citxa com pboapheroa eipeciaei o ma-
lhor a.....'.....,
Dit-a com ob'aiaa de eolia a .
Biiiiania molla bonitas para gaardar
dioheire a.........
Gravitaa de soda malto aeperioraa a .
Tintalros de vidro com saparior tinta a
Ciliie do folhi com phoaphoroa, qaa
a a cala val mala o dlohairo a .
D.laa com phoaphoroa de gas o valaa o
melher a..........
Paree do lavaa brancaa do aigodao a .
Daxlr do mola maito saparioras para
acabara i 3} i.......
Carmela da liaba cosa 100 jardas,
b-.oc a.........
Fitas a carJoaa para oaflar etparti-
lhos a..........
Dito imperial chimado do nx i .
Gallea com colxatei fraocaxiasapario-
raa a*. ... .....
GaMoa com snparloraa colxetea a 40
60 a...........'
Picea o garlos eabo preto maito tnaa a
Teeearaa para oslara peqaen.a fi-
na a ........ .
120
40
160
1)440
19500
700
19000
89000
40
80
80
19600
1J0
120
80
200
160
500
500
500
200
200
8u:i
500
11000
160
200
100
200
80
500
500
160
80
M
100
39500
30
80
40
40
80
89500
200
deathali Mellon & c, teode receblde ar-
der para vender o aaa creaside deposito de ralo-
ittoo, valo o fabricante tar-aa retirada denega-
do ,- conrtda, portanto u possoaaqae qeiiorom
fieaaeif aa bem raloglo do aero oa prata do oe-
sbre (abricante Kornby, a aproveitir-aadeop-
portaildade oa perd de lempo, pata vir eoB-
pr.-lea por ommedo raco ae aaa enripiarle raa
co Tripieee o. 38
0 nevo goslo pan is se-
ms
PcminlitiF.
AU-qee chegaram para o vigila da oa maito
eiaeeiidoa peotlohos coa pedriohai. aiain como
aBjadinhos douradinhos, soasa da mallo aos-
6 no rigllante, raa do Greapo n. 7.
Balrro dea Santo Antonio.
am t # {)roPr'*Urio & Bui, acreditado armazem denominado Prograuista, tan lo sempre
am Yuta lazer tado o qaa for posuvel, para bem servir aoi seas frejueies, tem deliberado ven-
uer osseusjabemccatecidos gneros de primeira qaalidada pelos presos abaixo mencionados, a
aman$a as pessoas que mandarem comp ar por seas criados ou aterayos, sarem tao bem servidos
como vnlo pessoalmmte, encarrega-se da aviar qaalqaer encommanda, aiuda misma contando
oDjoctosnaopropnos desto estabelecimeato. O mermo pele aos senhores qae mandarem comprar
neite armazem o favor de mandarem devolver qualquer objeeto qae nio agradar, devendo os
meamos seohoras ter toda alteoeio com os seas portadore, fazenlo-lhes ver que s no armazn
rrogressista da raa das Cruzes n. 36, qae te venden os melhores gneros por mai barato pre-
50. porque estes aunas vezes olvilam-se a vio a outra parte aonde osservem de maneira a des-
agradar este estabelesiaento.
t* lueiXSS francezas em frascos de 39000 a 29700 o
dem em Utas de 6 libras
AmeildoaSeonfeitadaa
taetm & a^ no]e mui,0 no?ag a 240 rs< a |jbra>
M rZ ^ J*W 6 M"rtnhSo a 10 M- *Iibr" >9800 a arroba.
1 de til da India 2#40O a arroba e 80 rs. a libra.
AftftltonaS de Lisboa muo novas, e pretaa a 19300 a ancorla.
[aeni 0 porto> ^^ e ^emt t,|0OO aancortta#
M^m 6 dOC6 refiMd d "* Wp6r0r' 76 "' ,rT,f-
iaem & bril nuitociir0 640 ^
Bolachinh. s
dem par,
Ok\ta taS em eaixas e gigos com 35 libras a 19690.
dem a granel, a 1)4.00 a arroba e 60 rs. a libra.
Ca fe de l. qualidade a 280 rs. a libra a 89000 a arroba.
dem de2. qualidade superior a 250 rs. a libra
ij Per** dimelhor qualidade" que existe
dem huiin W700, .byssona2960O.
afianza ntnguem ter melhor chi.
dem inferior, 24oo alibra.
dem ordinario, 29009ei960o.iibra.
1 aem prettj 0 meihor do nosso mercado a 29400 a libra.
l^m mais inferior a 29000 a libra.
ChOCOlate haspanhol,
19000 a libra.
^Doias mu,,, novas a 90i rs 0 moltlo e J00 rSi eMnl0
v>iOnC^rV8Singilzai Q to(ias as qualidad*s a 760 rs. o frasco. 1~~.
Cnampag-ne muw superor a 159000 o gigo e 1400 a garrafa, tambera ha .ra
800 e 900 re. a garrafa e 79000 a 109000 o gigo.
UOCeS em calda detodasasfrctas que costumam vir de Portugal em latas mu.i
ticamente lacradas a 4,80 rs.
CjT VI1 naS francezas portuf uezas a
Erv&-doce
a .Iflll? e Maranhao muito alva e cheirosa a l4g rs. a libra.
i^arinha de aratura verdadera
turaam vender por 800 rs.
lile Ora je Holanda a 640 rs. o frasco e 69800 a frasqueira com 12 frascos. js-
luem em garrafes de 4 e meia garrafas por 9500. afianji-se a ser muito superior,
exatamenle 4 e meia garrafas, tambera botijas da hambargueza a 440 rs.
lxOmm& muito superior a 80 rs. a libra e 2*200 a arroba.
LiICOres inglezes e francazes os melhores e de todas as qualidades a 809 rs o frasco;
_*antei^a inglm a mais superior que mte ne eojso mercado a 800 rs. a libra.
slac* rraO e ulhirtm para sopa a 300 rs. a libra.
-? franceza das melhores marcas a 560 rs. a libra, e 520 rs. em barril.
-larmelad!a de loosos conserveirosde Lisboa a 560 rs. a libra.
Marrasquino Zara o me'hor que se pode dezejar a 800 r#.' o frasco.
Massi de tomate
" luaid ie #m friscog e laus a 500 e 700 w<
U ^0? falo i5!,Pa',d*' m f,SCM mU, ,Dd0S 40 "' e Wnd0 e c,ixas da 2* '"s-
- B,h uPwior nlegenero a 19160 a libra.
^ hOSpIloroS d g*Z 20 r.. a caixinh. 200 rs. duzia.
ralltOS lX dos pm dentea 200rs. o masso, timbera ha para 160 rs.
luem em caixinhas douradas, por 300 rs.
eiXe sayel, pascada, corvina, salmn e linguados, preparados de escabeche e
maito bem enfsitadas a 19200 e 19400.
y '^'JOS flamengos vindos no ulti*o vapor a 29800.
*'"';' suissoe pralo raaiio fraseaos a 70o rs. a libre.
^ ^U em garrafes com 5 libras por 19-00 o 260 rs. a libra.
*U reto s-do em pacotes com mais de 1 libra por 160 rs.
VelaS estas rias a 600, 640 680 rs, o maco.
U e 111 de carnauba do Aracaty a 310 rs. a libra.
dem de coraposicao muito .uperiores a 320 e 360 rs. a libra e 109000 e 109500 a arroba.
lnerharr*,,d08rd,SmaIscredi,adt3 mrc": Du va ho, Ghamisso. Cam5es Care.Yolloa, Feitoria, o Madeira superior a 19000 a Bar-
rafa, tambera ha para 800 rs. vindo em barris e aqui engarrafado.
ld.em em garrafes coa 4
29200.
Esperanza.
/aadoQueimadon.33A
PresonteipirtafotU.
M.ELf.0,,u,n """-ae algaem a paaaar oa diaa
do festa om aia caaa, o lobritedo para o campo,
o aa vexes 4 difuell ao convidado a eacolha d
"f *Pr!! V n r*rw>f. o Qoolaado n.
m.in!S Va *"i<"do oa preeentea para
boneeu com ricos vestidoa o tnclaso o sea cair-
as roipa, qaoae sompe do necosssile para na-
dar por ama vax o aea traje, aio poacoa.
Part divenoi relentes eon-
forme a phinttiia de qual-
quer.
Pomada una a 29000, JOO e 298OO.
Estratos o mais flno tantea ingloxoa como ran-
C#Z*lffe>
Lindas calzas com aaia sabonetos a inlticio do
52 ". 29500 o 39500. S
hnBn,frT,.Uw*, p,ra "" ninoe o
taonl'JSSS^ ,hwg,d, no T,Pr ; 1.
1|SW o29000, timbem temos snneis com mola
640 e800?M P"* ,,T*U, 1" T,nd P
psra alotea, largaa e
COS.
Fitas ricas
eitreiue por mdicos
pro-
por
600 a 700 rs. a lata
a mais nova qne se pode dezejar a 400 rs. a libra.
Pentes dourados,
Smplea a 19000, a balao com travesa ,
89000 o 109000. o melhor t.lvcx q.e ,, J"/, d."
Mjetri
Pulceirase traoeelins de
cabello.
Hallo boa (oitaa palceiraa e trancelina da ca-
bello que si vende por 49000, 59000 o 69OQO te-
da ama, traneellns e cadeia por 89000. ^^
Todo a balao.
P!1ffrM- T0,t". alflnetee o brlncoa a baleo
SflHK0' ^SSon*,3*000' ""O" fZ&mk
to lindos a 35OOO, lavaa do pellica, branca e
pretaa noviasiiraaa 2o50,de rio de eecoesU a8D0
e 19000, de sSJa oofeltadas a 29000 o 21500 Ilu-
ds com vlros de efires a lft500. *ww' "*
Vderecoi pretos em
caixa.
e alnete e tm par de rosetas per
Pennas.
Chegaram aa penan qae esperara, por laso
qaem qeixer asar do qae bom v na Esperan-
Si, calza 29OOO o do ontrae per differentec pro-
Fitas de velludo.
hel0a5end,a."gar" ** 16 ,S00 T,M' m"Il
Oculos le arma cao d'aco.
.Pi*ik,U e,nS,i. P" miepe, para qaalqaer
mal d olhoe por asrom do edrea, am par por 29.
Papel peqmen.5 e e&ave-
lops,
A Eipering oat prvida de papel d'eite ca-
mVAP-'s?," ,nj,u b,Mt0 Poaaiviis,
nairo depoaito de f.xendea em virtndedo balaa-
%. dtaEs:.8" *,ta oprM,imti' ,m-
m pilceire
295OO.
Flores novas.
Qaando a boa!rogosla da loja da agola bran-
a la aeotiodo a falta dea lores Inas, ola qae
ahoga no vapor frican om novo e bello serti-
mento deesas doejadia rosis, reitibelesende-se
assim o coatoctimentedea senhoraa qae tabea
Preciar e bom. Fotre oeiia bellaa roaaa orva-
Ibadaavieram alguoi.s do cdi taraotla avolla-
iida1 qaenaverdade aarttta at tvmpathltt
ae todos, aulm tomo ihtgtn timbtm telxoi dt
kotoaa no maamogoato. Goorom pele qae nio
doaeroa a compra dallas avists da praxlmida-
ae da fasta, o por tinto 4 mandarem qaante an-
tes a loja d agale branca na mi do Qaeimado
aamoto 16. ______ *
AGENCIA
Funitfo Lew-loor.
Boa da Senzalla Lo va n. 4 2
Nest estabeleciaento continua a haver um
completo sortimento de moendas e rusias moen-
das para engenho, machinas de vapor o taitas
de ferro batido e coado de todos os tamanhos
para ditos.
cal de Lisboa
em basris grandes o chegada altimamente
raa do Trapiche, armasem n, 9.
ni
s 500rs. a libra, esta farinha todos] er
FERIUGEXSE M1L0EZVS
i val seni
S para m se
nhoras.
Acaba do ebegar pan a loja do Vlgileote, rae
do Greapo n. 7, a nova remotas ds lindos boqioU
de flores assim como botos de rom, coasi mui-
to delicada.
S no Vigilante, roa lo Crespo n. 7.
Lequss.
Tambera ahagado os lindos leqaee do maldo-
porola o do aandalo, anim como obinoxot o hn-
tarelia redondea do altlmo gotto qaa te vendo
por procos baratiaaimes.
S no Vigilante, ra do Crespo n. 7.
Annesinhos ou passa-
dores.
Timbem 4 chegedo oa llodoe annesinhos oa
pssssdoros pars gravstiohas, coass malte dase-
|sds.'
S no Vigilante, ra do Crespo n. 7.
>leias.
Tambem 4 chegada grande lortlmente do meiss
tinto pata homene como para aenhoraa, meninaa
e maoinoa, qae ae vende como 4 ssbido pe me-
nos do qaaem oatra qoalquir parte.
S no Vigilante, ra do Crespo n. 7.
Chiiotinhos.
Tambem chogedo lindos chitetlnhes pelo bs-
ratissiroo prejo do 19500, asaim como bengaUnhai
coass maito flni.
S no Vigilante, ra do Creapo n. 7.
C88cirrilha,
A nova eascirrilba tambem 4 chegada oaala
mesms occaiiao para enfeitar oa ricoa veetidos
qae 16 por gosto se polo ver e se senhores apre-
ciar O qianto 4 chique.
S no Vigilante, ra do Crespo n. 7.
iiicoiu aaericaiaj.
^.O. Biabar i
?A,"Cnx 4- ****** i
atalaas para rogar hartas o 'aaln
Oitaa para deetwcar aUJa.
Oitat para cortar capia.
Salina coa per tea tea a 109 e SOI.
Obra, da metal principe pratot4aa.
llcatrao da Icecla.
Vernis do alcatrio para aavlos.
Salta parrilaa de prmeire faalidado da ras*.
Vinho Xerox de 18M em calxae da 1 '
Gegaae om eaixaa de 1 Usa.
Arados o gradea.
Brutales.
Carretas peqienes.
G.>stoaem igual a no viaji-
latte ra do Crespo n. 7.
At qat ehegoa o novo gasto do auwalaAvaaa
pira as aenhoraa aendo o mala delito*
Sabonetas*
Tambem chegaram aaporiortt sa
partntea por 500 rs. s no vlgilsuti
Grttpo n. 7.
Grandeexpmgao de fitas
S uo vigilante raa do
Crespn 7.
E' chegada ib grinds tArUaonU u Um lar.
gie is reltaa asneo l.vudaTVlaoV aVllaldL
padi&.e prapriiminte para medidaa
dabram, que so vendo
tetro
oa
o pora
ae vende par preca*
? .' 1 \\\ 820 rs.. s. 2 360 r... d 8 400 rs 7a5
re o 5 800. n. 9 19. n. 12 I9SOO. &. mIo5
aem 10 verra, ditat lavradaa picaa cea 12
o bonito, pedreta polo barato rS;o nT 8 V
o. II a 45. 59 a 69 e peca, t .mbea he
vm m
ohjaetos perteoteotea a este eit.beleciaento
venderiopor p-ecoi b.ratlealmoa poli '
Tx* ao,^t"aca aa f.r todo goaie ,
e no vigilante raa do Crespo m. 7. entice
qae tbl do Sr. Joaqola Uiawtqoo da SUvt
la*>
em laus
o meia garrafas auito superior a 29600, lamber ha
para
bPrao."5,ip#rior que cos'um"vir esw m9r*do'eB *aTraf5M da < '
am pipa a 49000 3500 e 3*H)00 a caada
lfOOOn, a garrafa, e a 7#,
garra/ao.
dem
dem Unto do Porto, Liaboa, Eigueira,
e 500 e 560 n, a garrafa.
VI liflO OrdeailX maito supe ior a 600, 700 800
aa^felOfadnria.
magTe de Lisboa a 200 rs, a garrafa e 11500 a caada.
lien) muito superior em garrafes de 4 e meia garrafas por SIOS com o
dem hsa'-urgutz nos aesmos gtrrafei a 900 rs,
Alm deates gneros existe um eompleto sortimento de
macarro, talharim, letria, eatreliahas e pevides ptra sopa,
tontainas-, cominhos, sabo, charutos de diversas marcas,
lardinhas de Nantes, mustarda franceza, feijo verde em
atas, papel em r*amas, pautado e liso, banha da porco, tou-
cinho, paios, chouricaa, presunto, grao de bico, absinU, ge-
nebra de laranja, peros seceos, figos, e todos os mais gene-
ros tendentes, aos estabeleciments d'esta ordem, que todos
se vendero por menos do que am outra qualquer parte.
lto *., iaao vender-so ha sempra por precoi que os mtsmos senhores possam tirar nm bem resultade
do seu trabalho.
Km 4o Qnehau4o a. 47.
Passando obecco da Congregado a
ter?era loja.
*. 22 P00"' u*-w n>ido da raa lajg.
a. Vi kP"" "k* ,0j,> "Boa a. mi 5
JuLV. ii" b00> Mt"B,eo"> rr.gene
barato, peia (oi aempre o aea coetomt: o cato
qae o (ragaex traga dinheiro. '
u MIOEZAS.
Ueietpara tenhora a 2J500. n. a darla.
Eitovas para den tu MfJ re.
r.I.P" ""ye?urM no vidro a 20 rt.
Escoras pira raap. a 500 a 800 ra.
Tintaires do vidro com lint, s 160 rs.
Liaba de croxel (masso) a 640 re
ku S "0nB p,,n" d* ?<> t 820 r.
Ditas da metal com ponaa a lOOeOO rs
Carioca de aalchetes a 40 rs
Cerritels do linha a 40 o 80 rs
B< tovas psrs tabello 19000 rt.
Franjaa de lia a 200 ra. 1 vara.
Ditsa do aeda a 140, 320 e 400 rt.
Bitea protea do linho.
FERRAGENS.
Tana do tobro a I9 a libra.
Ghaleirat o fregideirea lorndis s 5J0 s librs.
ProgM trancetca a 280 a libra.
Bandcjae maito boae e 29, 2J500 e 48.
Gamae co:-. armacio de ama Ditaa cem dita de io.ro a 4500.
Facas o garlos a 9900 a dezii.
Bildee de unto pere comprar a I9J8O.
H.uinelii de vidro pera virandaa a Ai o par.
E oatros mallos objettas qae nio se pedem sn-
ouDtiar porq.e ae tornsris enfadonha o sonando
a qoe o fregeei com e vala compra.
Aossenhorea pintores.
Nawado Creapo n Uveade-se agoa-rasa
'rala do primeira quiliiida, psrs piolara de
carro.
Gosto perfeito
guarnicoea de pintes dou-
radoa.
.-A 'if* 'A8B,,-b'n gloria-ae om nuticiar i
aaa ba fregaexfe qao ha recebldo pelo altlmo
vapor lindas a riaaa gaarnicoeo do peotee doora-
doa, oatros imitando lartaraga e timbea doara-
IV.'Ji df n0T, aT",a moldes. A
ShM"0M,,to 'peots p,ra eegarir o
(V.iiV10M P" Udoe, caa
Igoaldado fas o gotto porfeitt. Pede te pola, a
attoncao dee seohoras qao tabom apretlar o bm
pan ama peqaena quintidado dossis gaaroicoes
do pontos, qas vicram aob reaarva, pois qains
vordade 4 o qao de melhor gosto ae tem valo
Pe chin cha
s?m igual.
Saperioree auao orgaoijra ew a orto Usadoaj
padroet mladiohos e do raaegoa polo basatto-
aiao preco de 920 rs. o coT.de (asooda a.iTso
tem vendido porl; ne loj. das tel.mo.s M.
brsdo ds4 sndsrct de Votenio Cerrle do Vaev
toDcellet C taotostoreo de Joi Morsira Lo-
pes, raa do Graspo a. 18.
Presuntos.
Chegedos ltimamer.te do Porto, do esta perti-
calar. malto treacos a 480 a libra, o talo lalef-
ro a 400 re., ha neate genero greodo porcao o M-
q.enoa, pesando cada am do 6 a 12 libreo, toaaat
pera fiambro, ingloxee, o malto novoe a 50) as. 1
libra, isndo intsiro entae ss parte aa libras s 910
ra.: anlcamonto no
Armazem progre&aivo do
largo do Carmo n 9
-------gosto se tem rielo
em Ul genero; o provevtl qae pela s.blimi-
dade da obra, o Iimitacio da
> darem ollea mnito ttapo
qaendede,
por vender, pola
t vara.
AtteiNjo.
Vende nm raloglo do oaro, ptente iogloi
(abrir cobirli, e am trancalim de oero de lii
em Uili, o por coaoogolnte todo d-io barato
qa.m pr.ien l.r qailqaar ama da peen, dlriia-
n a raa Direlt. n. 89.
Mobilia a venda
Vende se urna mobilia de Jacaranda'
constante de um sof', 12 cadeiras, 2
ditas de braco e dous contlos com tam-
pos de pedra, urna mesa de jantar de
Yinhatico para 20 pessoas e um sof' de
Jacaranda' para sala de jantar. E bem
assim urna outra mobilia de Jacaranda'
composta de 18 cadeiras, 4 de bracos,
sof e dous consolos, urna mean de jan-
tar, um apparador e um guarda louca,
dous guardas vestidos, duas camas' e
duas mesas de abas, tudo de amarello
envernisado em muito bom estado
quasi novo : a tratar na ra da I
ratriz n. 2i-, primeiro andar.
Vende se um revolver de 6 tiros
com caixa e assesso ios pertencentes ao
metmo: na ra Nova n. 17 ou!3.
^.?*?misr,Ta ^ ^ia-brana. ra, do
pira U T Oculos fios e lonetos
com aros de ac, tartaruga e
douraloa.
A loja d'Agais-brsnca, ssaba da recobor am
eompleto aorlimanto de ocaloa flnoe o lonotoa de
mola para dobrar. com aroa da eco, tartaroga e
iVA^Z??^iiat^*t^^*t0,- A"lB Ps. ha-
vendo dinheiro, fieam de ritUa alaras tanto o
compradorea eomo oa vendodoraa : na loja
d Agaia-branea raa de Quetmedo n. 16.
Estojos par* viagem.
A loja d'Ag.ia-branta, ateba da reteber ai,.
ettojos qae tote os arraojoa neiessiriae para
fr!aM Ji -" n,V.lh" n1 flD". pela com-
modidedo aao oxcellonlee per. viagem, oa mei-
propsjos O pretendentes manidos ds dinheiro
aciiarao diapoaicao para vend-loa : ni roa
Qaeimado loja d'Agoia-branca n. 16.
do
ftristrte*. A
Villar. S
Ruadifresrio n 17
pilba da Italia, ricaaonw iraftllodaa. w
Capis e manteletes, easatoea pi.u( do
gros e cairas rraii.s fateodos de ge.u g
Receber.m de Iogl.Urra aefaa M.rl'a !
Pis, laianls de maito goalo. Gr^ore
to psra vagido, malto ,.p6fi0r .Iind! S
-5
h^ratos Yiados da Ha-
vana.
Atabs de ebegar ama peqoeoa atttd, mi
d.Aren.,. Hijo 4 C. o ZVtTufr*' m
1 caixa Londres nao a 16*000
Caf.
m ?0,do PWP'{o Ps fenlliat, do aop rior
qualidade, poli 4 torrado por am. po^ MrU.
talar ; na roa de Scoxela Y.lha n. ^Tildan.
i>(ovas e bonitas
caixiuhaa ? ara costura.
A loja d'Agaia-branta, acaba do recebar osaie
bonitse caixinhai tom preparos de ac polido e
do.r.doi pere coetore, aa qoaee sao sempre de
Ifdaa, o agora prtooip.lmonle qae cem ellae ee
pode aiar am excelleote preeeote para a teati;
sssim pos ciinparecio os tregaezea manidos de
dinheiro qao encontr rae obrae do goeto, a boa
dleposicao para aa vender: laso na raa dt Oati-
madolol. d'Agaia-brant. n.16
500
f o
A wv res a vara
Fjnlttimat cambraiaa orgindlna, da moder-
Dtaalmoe geatoa, o pelo baraltaaimo preco de 500
iwwT nW; "*a> te tom vendido
i^^-"J,l^ni *" hom, no armaxom
Carvslho & C. ae roe
do fesendee do G.itodio,
do Oeeimado n. 27.
e
mpe-
Gaz.
Ha raa da Senzale Nava n. 42, tm casi dt Si-
mael F. Johnttoa & G.
Alpakm
a 80 ris o cova 4o.
. i?*1?""?! hitolrarnoirto neva. sendo do e.adroi
o lita imitando seda, 290 ria a convido, aa
roa do Qaeimado n. 17.
4 1:000, lia.
Mtdernea laa mathleeda pare veiti.'o dt at-
nhtra, polo barate preco do 10000 o corado, no
armaxem do f.seodaa do Cestodlo, Cirvelho &
C, ne rae do Qaeimado n. 17.
e era vos para cabeca.
ra ehegar&rg o r#?u#idio$
d Dr. Raduay Resolutivo
renovador, prona U alJivio
epilula/f reguladt^ras:
No droguista Raymundo Carlos Leite
Irmao, ra da Impertriz n. 1S.
Fivelas pa*a sinlos.
Tambem sio cbogedee ss riqaiosiast fi'.la.
com pedrnhas, fiogindo brilb.otos o alie I, roo
coas, ioteirameote nove para aa aeohonV, rola
a no vigilante o reepeUevol publica) tatiatttaii
am completo sortimento do todos oeobiocto. do
goalo. nio sd p.loa qat, j hevie, tomo palca aao
ce rocaboa. por todet oe v.poro. em tton:
so no vigilante, raa do Crotpon. 7.
Rosa*
Vtndom-se roen o trsvos ;ar cabece aendo
oetec do aeda e bem ac.b.d.a : raa do Qaalma-
de loja da Etperanca n. 33 A.
fokm la Idssi
Vende-seemcata deN.O. Bieber
Q., successoret. ra da Cruz n. 4.
Sebo coado,
am alvar. fgaal eo do Porte ; vende-ae no tra-
picha do Birao do Lirramtnto, por aodlco prtco
Vtndo-te oa ptrmatc-tt por cana no Rad-
ie ama sirte de terna prxima, o ao aal da eida-
d. da Victoria (Saoto Antio) do malto boa pro-
d.ccao, o propiia par. plaotfo do Igodio o eif,
b.-ie qae o cit creict e prod.s melhor a soa-
brs de oair. srtmsto ; sendo por liso proveiioeo
plaatar-ee poo molo d. qe.lq.er lamer, cocaos
roca, algedao, etc. Plenleado-so oio aao da
algodao, qae di pelo meooa por dona annoa ao-
Ibetae, na flm dalias eat o cif* cas estado do
prodaxfr fractos; o por til loras, polo-te sondar
ame lastnde do cif aem dispendio signa, pot
taa&to o trate qaa da ee te algodio oa oatra la-
v.or, prove!, ao tafo. Se a cata valer so.la
do qae aa larrea, volt.r-ie-ba o exeedooie. so
nae for grande : a fallar na loja do aoseadoe do
Calmeri.. & Villar, no roa doCreapo.
Terreno
Vando-so am torrooe do ledo da mir ptqno-
no, promptepira edlflcar (om algaaaa vanta-
geia) por prego eoamodo : ao rae I ai cries
o. 149.
Vende-ee am ercrave pardo da 23 aSf.a-
na, bonita figura, robusta o mnito tedio : t tra-
ter no can do Ramoe o. i.
Potass* da h.vmi&
e Americuu*
_." TlataTW do M.aoollgtMsjto otoOctroore *
lilho, larga ia Cota* acata) a. 19. pos proco
mais barato lo qae tm oitn eraalfaor auto.
MUTILADO\
DIARIO DE PERAAMBICO SEGUNDA FEIRA 26 DE JANEIRO DE 1869.
a
a
A-
UQU1DAC40
Calgado tstrangeiro,
45Ra DireiU45
O propietario duli bem aaonliue eotabeleci-
menlo, preorlndo perdtr 10 a SO per Moto, ai-
nhelro em panhe, a Tender fiado hb 30 por
canto do lairo, doliboroa dar am alogrio i ra-
pazecda, til?iado-a btm por pre?ee deia;raca-
do, orno Tal toi :
tiaixtu borxeguint, becerro, riqaeta
lattre, 2 aolaa tiiitdoi. .....
Nantt* bont^uint cola o rlre. .
IngUXU do botao, raqaata.....
Fronetw ioina, boxorro, lutro,
ovo do corto. .......
Ingltxtt botina, poi groado. .
Nantet lapaiots, boxorro, riqetti o
lattre I oolaa o UxUdoi. .
Kmnia taperitr becerro o Jutire. .
Sapatoionlradabaixa oola o rira'eitre.
Bonegeini do oroo paro mentooo o
meniooa :.....i
3apaioi do tapoto pm komona le-
nhorn..........
dem do trence para homom .
Idam do toare pira tenhora ....
Para aoahora ha am magnifico aortimonto do
botian do molbor at ao inferior para t Joa o.
atacas.
lOfOOO
10*000
JrfOOO
9JW00
ajooo
6000
51000
49300
4S000
39500
800
1J280
500
Toalhas, guardinapos, meiat
de linho.
Voode-ae aa na do Groapo, loja a. 8, eiqnina
da raa do Imperador, aa molhoroo toalhaa do It-
abo vara roito mata, gairdantpec do linho a
do algodao, moiaa flaaa do linho para homom,
por pro?o commodo.
Raa i a Sa^xaHa Soya n. 4S.
Yenda-se em tata oIHm tilaoos iagltxox, ttldioiroi o atstisati
arantoaes, lenas iagleiti, fio te rala, ckieotei
para car re a non tari a, srrtioi para ear ro dt
m a do etralios, a reiogies Je or patate
Pentinhos
douradoa e i velas com pedras
Alojt d'aguia braaei acaba do rotobor polo va-
por francex astei dtaajadoa o modornoa objactoa,
pentinhoe doaradoa ptra bandola, gairaicdcc da
dito maioroa o monoraa, o aa ricia flrelaa com
padrai, tado do mtlbor gotto, o continaam aaer
fondidoa a dlehtiro a TO>ta : aa raa do Qaoimo-
mado, loja a'ageii branca n.' 6.
Cascarrilhas
de se :a mes -ladas com enfei
tes.
Acaba do chogar pira a loja d'agala branca bo-
rnea cascarrilbes maacladta anfeitadaa com ama
fitioha polo moto, o qao aoTiitimo o do am goi-
to tiagaler. O ntaclado apropnado a oate dn
dlnerentea (tzendie qaa agora ao aaim mtimo
para cipaa, o o anfeito da fltiaha dar-la tinta
grtci qointo legaraoc por nio aor (atil o dei-
maachar-ao a citcarrtlha, tam da data largaras,
o contfnaa-ao a Tondor a 1 e 3* a pece, dlnhairo
a Tiata : na raa do Qaaimado, loja d'agaia bran-
ca n. 16.
S no Vigilante.
Gravatinhas.
No thagadat aa mallo datajadn griTttinhat
com paaaador do motil, toan mallo dallcada,
tinto para oeohore como para homom, ataim como
do oatrai qmlidadii,
S no Vigilante ra do Crespn. 7.
Perotteix.
Tambom chegaram oa mallo desojado! peret-
tiii proprioa para aonhora concom caballo,
palo barato prego do 1 ;500
S no Vigilante ra do Crespo n. 7.
faoUeirt viflraceiri.
Grande e nova officina.
Tre tortas.
llRuaDireitaai.
X nte rico bota miitado cstabaleeimeate ee-
entrarse eiireajaeieii mala porfolio, ata ati-
bado o barato so aea gaaoro.
ORNAS da todaa aa (realidades.
SANTUARIOS qae riraiiaam tente {atina
BANHKIROtde todoa oa tamaaboa.
SEMICUPIA ldomldorc.
BALDES idom idom.
BACAS idom idom.
BAHUS Idom idom.
FOLHA am caixaa do todat aa gremial!
rRATOS imltaode ta ptrfeicao a boa perca)
lana.
GHALI1RAS de todu aa qaaiMadesi
rAKBLLAS idom idom.
COCOS, 6ANDIIIROS o Itadrec para anal,
qaer aortimonto.
VIDROS om caixaa a lotalho do todoa oa ta>
mandaade-ae maahoe, botai dentro di cldada
am toda a parte.
Rocekem-ee oacommoadaa da qealqaer aatt-
reca.coacartee, qaa tado aart deaempeakade
coatoa to. ________
.Mocadas p mcias moendaj.
Taixas de ferro batido
coado.
Machinas de vapor.
Rodas d'agua.
Rodas, dentadas etc., etc.
Ru doBrum n. 38, fundicao
de D. W. Bouman.
noTaa eaixinhaa eoTeroleada com rieporao, o tro-
cani-ae por dinheiro : na raa do Qaemido, loja
afilia brinca n. 16.
Bonecas novas.
A leja Cgala branca acaba da receboi am no-
'OWi'tlmtnto do btnitaabonocaacom roito, maoa
o Mi de porcelana, o mal bom Testiaa, com ai
qaaea ao nttsictao o deaajoi daa bellaa crianca:
q/em aa qtlier comprar a dinheiro, dliigir-ae
a isa do Qaeimado. loia b'agtia branca n. 16.
k lojt d'agii branca,
ra do Qaeimadon. 16.
acaba de receber a oxcollonte o proToitoea opiata
ingina, tabonetea flaoa inglaxia em eeixiakaa do
trea.
Si n tos,
Tamkom ebigoa o noTo goito do aintoe com fl-
Telaa do padrahia flaglade briihintia, tona
mallo elegante polo noro daiecho qae repraitn-
ta ame borbelata de liada* coral: i ao Tigi-
laato, rae do Groopo p. 7._______
S ni loja do Vigilante ra
do Crespn 7,
Tricas e ve liantes.
E' chegedo grande aortimonto da trinae a
Tollantoe, aiiim come galloaa e biccoa doura'oi
o pralladoi, proprioa para armi;ao do oritorioi,
igrejas, qae ao Teode per menoa do qae em oatra
qaalqaer parte, por aar aaa propria incommooda,
16 no Vigilante raa do Creapo n. 7.
Capachos.
Tambera 10 reeeboa grtndo torilmente do
capichoa, cando compridoe o redoadot, grandat
o peqaenoa, tambom por menoa do que em oa-
tra qaalqaet parto; i no Vigilante raa do
Groapo n. 7.
Perfumaras
Tambem 4 chegado grande tortimento d
porfomariaa dot melboret aatoraa da Earopa, qa
a tornarla ooladonho explicar mu qualidadei
lado miito baratinimo, a no ViglUnte raa di
Creipo d. 7-
(rinde nnUide
PELO PREQO
HO
Armazem e loja de ftzendas
de Custodio, CirTaiho & C,
ra do Queimado n. 17.
A 500 rs. a vara.
Piniaaimaa eambralia organdya de modornoa
deaonboa peie baratiaaimo prece do 5C0 rt. cad
Tara.
(uardanapos.
Gaardaoapoa adamaicidoi para meta a 23
cada ama daxia.
Toalhas
Toalhai do linho para meaa a 3^500.
* Para mesa.
Pannoidelaa adamatcadoa para meta palo
barato pre?o de 1J500 ida a.
Novas fazendas.
Lindaa talan de faitio bordadle tendo daa
mala moderan e pelo barato preeo do 5500 ca-
^ me. ^^
Ral^s
da madapolie a 8fi.
Coberts e Iences.
Gobertaa de chita a leocta a )y.
Goll inhas.
Para ttobora e menioaa a 640,800 o lfl cada
ama.
Platilhas de algodao.
Propria para forrar Teatido a 2(0 rt. a Tara.
Cambraia de tono.
Paitao com pntlohia proprio para roapao de
aonhora a 310 ra. o corado.
Und.mta fioae matitadaa a tf o corado.
Colru defatiao lanado a Sacada orna.
Cal de Lisboa
4Jf o barril.
Ttm paia rendar Antonio Laix da Uretra A-
rado, no tea eacriptorio raa da Giax n.I.
firande serlimeato de
candieios de giz.
N. 26Ra larga do RosarioN. 26
Armaxem de louca da porta
larga.
Reate eatabaleaimonto encontrara o pabilo
am grande o Tariado tortimento do candieiroi
do gax de todoa oe tamanbea pira cima da met
com todoa oa partencia ce maia bonitoa o dol
cadoa qae tem rindo, dilot de ponderar de ama,
dnaa o trea Ioxoa do malte goato o elegate)
proprioa paraoatabelocimentea, laln etc., etc.,
atiiDdo tt a boa lax e maia barato qae "
oatra parte.
LEAM todos
DIMINUO OEPRECO
3-Ss
-. 5
iio:t
-sis
ft83
~ m a ^ 2 ~ m
2.
9 ,"' S r'a o 2*
O a, m m
a
Aloja d'agnia
branca
acaba de receber ero eortimento do roiaa, capol-
laa brancaa para meoinaa, folhaa do roaa de dif-
feroatee taminhoa, noroe briocoe a balo do di-
rim com, alQoatea para graratinhaa, grarati-
nhaa de aeda com flrelai, o allnetee, noro aorti-
monto da pentlohee doaradoa para bmdit, e
ditoa maiarea para atar cabellea, norea ciotoi
doaradoa oom borlotaa a lem ellit.
Nevos eofeites pan cabe-
fas.
Chegon para a loja d'agala branca ero aorti-
monto doi agradar.i. enfaitea paraconierrar per-
reitamento atado oa caboilea da aeohorae. ataim
comooatroanoTiaimoa enfeltea de (rancla com
frocoe, o cetcarrilba na frente, o que oa ternam
mai agradereia, iirl,de igaalmente para eoahe-
raa a meainaa a 1JI0O cada am : na raa do Qaei-
mado. loja d'agala branca a. \9.
Arados americanos e machinas
para lavar roupa: em casa de S. P.
Johnston; & C.,rua da Senzall Nova
. 43.
Ra da Senxaila Nova m. At
Neste estabelecimento vende-se: ta-
chas deferro coado libra ilOrs. idem
de Low Moorlibra a 120rs.
Chegaram
aa rerdadelrai lana de Jobtd para a iota d'a-
gala branca, roa de Qauimado n. 16.'
Chegaram
a bom tem r o os caivetes
ptra abrir latas
Eiaea caniretei flxoa qaa aao tio preciaoa para
abrir ai littcde aardinha, marmelada o bolachl-
nhia qaa te bao do comer pela feote, o dot qaeea
baria falta, allea acabam do chogar, o continaam
a ter trocadoi porlg : aa rae do Qaeimado, loia
d'agala branca n. 16.
4 loja d'aguia branca
acaba de receber a ettlmida o excellinte banha
floa em copoa, a qaal contina a aor rendida a
dinheiro viata : na raa do Qaeimado. loiad'a-
gaia brinca n. 16.
- Vanie-ie ama mobi la dejaca-
Sff Ba MDd C8m padree brinca!, ama dl-
l ti deamarello da rali a da malte
a^BB^BBaamibom goito. ridrea para cipelho da
todoioe timinhoa da 12 at 81
pollegadaa de aliara, ricoi trema da jacirand
com comolot do podra, gomma laca, moldan*
fnn>otiipara anfaiteedaoratorioae oatraa mal-
tia obrta de bom goito o por barato preeo : m
raa da Camboa do Cirmo n. 11. loja do marci-
neiro de Joo Goneilrea Lata Litboa.
Nva expsito
vi
eandieirosagaz
O propreitetio deite noro eittbeleclmooto lem-
bra to publico o a todoe oa amaotei dot candiel
roe a gai, qae tem recebido am completo e re-
mala barato ate o miia caro. Eatro eitea objee-
to_i na algaoa bem aprecala pela aaa noTldide
nao doliendo nada deeeiar a todot qae tlr.rem
a cariotldado de vliittr eate aovo eitibileiiaien-
io, pola nao i encootrarao ama immeoeidade
de objectoa qae mallo deTemigradtr.comotim-
btm toda a amabilidade do proprio dono e de
aeaa empregadoe ; elloe aerao mlnOdoioi em
nu xplicacoos : no grande Mtibtledmento o
depetilo de fictaru de objactoc am trican ot de-
nominado Nora expolicio do ctodiolroa a gix
da Cirntiro Vtanna
54 Ra Nova 11
Cal de Lisboa a 2# o barril
ra do Brum armazem n. 74,
na
Potasaa da Rus&ia.
Acaba do chtger pelo brlguo bembargaex Otto
mallo ora o auperior, rando-ielmente no ao-
o ? rdil,,l9 depotlte na raa da Gtdeie do
Recite n. 12; onde tembem ee rende, cal de Lit-
boe mallo oon. e a precoe cemmedot.
ftealidade
Vordadeire lomma de matarana qae aempro aa
rendea por 640 a 800 re., rtnde-ae hejo por 320
a libra, dita do amata a 240, dita pira engom-
mar maito aira a 80 re., dita do roiao ai me-
lhoree marcti a 140, farioha de Miranbao a 100
rt., rag aaperior a 200 ri.,cerediohe de Fran;a
a 180 : no armaxem progrene do lergo da Penhi
amara 10.
Grande a naro eortimanto da mala iottrat-
tinlee miitim de todie ai qu.lldidti pira o
careara! a rendo-ie barato om porcea o c re-
lalbo : na loja do rapar raa Nora n, 7.
Aeif-gio*.
Tiade-item tata doJobJlstoa tatord ,
. Ti|aria a. 3, um bellolenmaato i
rele|iciceeari, patate i nglex, -eumoimaii
ifamaet fabriaaatat u Lirarpool} tambem
ama angale 4a baiitet traieelliii ?an ei
cima i.
Espelhos grandes
finos.
Vendtm-ie eepelhot grendoa flnoi eom molda-
re dearada, pelo borato preeo do 10,12,1* o Mal
cade am : na raa do Qaoimedo, na bem conho-
clda loja do mladexao da boa (ama o. 83.
Aos Srs. eonsuijsidores
degai.
Rea armaxem do'ctoi do Ramean*. 18 a 36,
aa raa do Trapicho aero ( ao Recito) n. 8, it
rondo gax tiqaldo americano primoire qaalidada,
o recontomentechegado, a 179000 a lata da S ga-
looe. aeelm tomo loteo de 10 e de i garrafao"
Chegado vapor.
S** vig\Wftt
Santos para senhora.
Ata qae chegon a ora remeta da riqaieei-
met elntea com camaphoo, coma mallo delicada
pola com a riata ea podar apreciar o qeante
cniqae : ao no vigilas te, raa do Groapo n. 7.
Rosetas para enieites de vestidos.
Tambem ee rendem ee linden rotetii de aede
pera enfo'Ur roetidoa, por preeee baratliaimoi;
io no rigilento, raa do Creepe n. 7.
Manguitos para chegar a todos;
Tambom ee rendem mangnitoa pira acabar,
pelo barato prtcodo \$ o per, aaiim como golli-
? .q!J!,T,,,d,.ain por 2*700- de-ie per
19 19500, camltlnbii bordtdaa de 79, rende-ee
por 39, gollinhea a panhoa maito flnei da 6S0O0
Tendente por 89, minga: toa e gellinbaa do cam-
i linbo d# *'* Tn de 500 re., hojo por 240 e peco ; todoa oetee pre-
coe por ee querer liqnldar : 16 no rUllante.
roa do Creapo o. 7.___________________
Fitas de ia.
A loja da agaia branca acaba da dcipachai am
bello o rariarto aoi timen to do fltaa do Ia tanta
liaia para dabraar reeUdea como bordadac para
palatote, toduporm do ptimo qaelidedo ocna-
lm> amee 19500 a poce o o.trit I94OO : na raa
Folhas e papel p*ra rosac.
Araba do eheger am noro eortimento do popel
o folbae para roeee, rindo timbom erellndadoa 4
continaam a aetrendidoo oa raa do Qaaimado.
loja d'agala branca n. 16.
Novas pul eir 1 de cabello.
A loja d agaia-branca acaba da recebar norte
palaeiraa da cabello com mai bom tocidae trtn-
!ie, o chipia donrada com atecas oa mollae.
gora, pola, podoro aor eetiafactoriimonto ter-
ridee ee eenhorai qaa aa nao compraram do oa
tra tox, oa meamo aa qao qaixorom te-lea de dif-
forentee moldee, mtndande-ei comprn na roa
do Qaaimado, loia d'aiaia-brinca n. 16.
gCoke e alcatrof
Coke de melhor qualidade, #
muito proprio para vapor, e O
O tambem para todos os usos do- 9
v mesticos, tornos pequeos e 9
grandes, etc., para estes serv- &
P eos, o coke mais econmico do O
que qualquer outro combusti- 9
vel, por ser menos de metade do $
9 preeo e de mais duracao. ana
4P Alcatro, este sendo applicado
O a navios, barcacas, alvarengas,
9 canoas, etc., presta muito bom
effeito, conservando a madeira
H de todas as qualidades de bichos,
9 azendo durar um tempo inde-
^ finido. Tambem conserva ma-
9 deira de edificac/fes, preservan-
9 do-a dos bichos e contra o tem-
0 po: as propriedades chimicos
9 des te alcatro decarvaoe mais
4| forte do que qualquer outro, e\-
% trahido de madeira ou outras
4| materias.
% Quem precisar achara* a ven-
^ da, no armazem do gaz, ra do
Q Imperador, nico lugar onde se
^ vende.
^ Pre J| lada.
^ Preeo do alcatro 500 rs. por
m caada.
o a q e "~
rhff
2 B
a o
se
58ssJ S
BT 5- *^
S 37-

5:as

FRANCISCO FBRNA.NDII DARTB.
10 Largo da Penha 10
am frasquiira a 61500, tambem

Viohos di uva sem cora-
posicao.
Ltgrimie do Doaro 19 1 garrafa a 108 a daxia
Deqae do Porte e 950 e garrafa a 91500 a daxia
HforejM Minexie a 900 re. e garrafe a 99 a daxia
Chamleao Fllhe o Sllre a 960 a garrtfa o 9}600
e daxia.
CaraaroIIei a 900 n. a garrafa e 9 e daxia.
Madeira aeua a 11 a girrafa e 108 a daxia.
D. Laix algo girrift e 10} a daxia.
Gamn a 900 rt. a garrafa o 9J e daxia.
Ftilnria a 800 rt. a garnfa a 8#500 a daxia.
Yendem-se caxes razios
pro|jriog ?*ra bahuleiros ou
fuiiieiros 1^200: neita
typograpMaie iir.
Voltas de
res.
Vendem-ae rieee roltaa de eljeiares rom crax
de podre ia 1 tmdo o brilbente, o tembem riua
greritinhic para lenbore, de direren qaalldadea:
na raa do Qaoimedo, lojt do Bolla-flor n. 63.
Vende-te manteigalnglexe flor a 800 re. a
libra, francaxa a 600 r., qaiijo preto a 800 ri..
dito do ititao a 400 a 820 ra., arrox a 100 re.,
gomma de inrata a 100 re., aendinbo a 200 rt.,
""* a n- Pirite do riobo de 38 griot
e 1*600 a etnada o 240 ir. a girrifa, emna en-
girnfiJa a 240: na raa daa Crazei n. 24, et-
qeiue da traToaae do OoTidor._______
w T7,J,nde"" 1Ba bonlu om algamae
aabiiidadtt a maito mega : a WaUr ne trirct-
i do Potiobo, sobrado o. 26, prmeire andai. '
aljofa-
desta
qua oatro qualque.-----------
timo vapor a maior parte dos gneros annunciados.
L/llcinip'i 11116 das melhores qualidades que tam rindo ao nosso mercado a 640, 800 e
1*000 rs. a garrafa, eom gigo com 12 garrafas por 7J600, 99000 e 119000 rs.
ViagrimaS dO Deliro aipecial Tinao do Poito o molbor qua se pede desojar a
19000 t garrafa, 109*00 rs. a caixa.
VinllOS jara Duque do Porto, Cames, D. Luiz, GarcaTellos, Chamisso & Filhos, Nctar, Ma
deira secca, a Feitoria a 900 rs a garrafa e 91000 rs. a duzia.
Superior inho do Porto ,m g,iraf5escom 5 guntu a 29500eom
o garrafo recom*Dda-se aos apreciadores desta vnho que por rezas tem comprado qua
nao se illudam com amBoutro mais barato que o qaerem imitar.
^DUO braUCO de Lisboa a 60* rs. a garrafa, afianci-se ser de superior qualidade;
tombem b de barril para 500 rs; a garafa e 39200 rs. a caada.
" 'l^Xa das stguinus marcas; Cbat la rosa, Marg, Medoque o
f. Juliea da Medoqui, S. Tiestefe a da outras muitas marcas a 740 a 800 rs, a gar-
rafa, om cabras a 70500, 89 e 89500.
CaTaiXa em latas a 11300 a duzia e 120 rs. cada urna.
IvOtOkDa de matarana rerdadeira quesempre se venden a 640 e 800, a 820 rs.
!* IlgUQiYc* do autor da marca J. k. A. ou A. R. P. em garrafoes com
5 gitrafas por tg400. i6ai;a-si ser o mais superior que tem vndo ao mercado.
f*l>* lorto, rigunira a Lisboa daa mareas mais acreditadas a 4-00, i#0
e 560 rs. a girrafa, a em caada a 2|800, 3}400 e 4f 400.
Vin^grt? piiro de Lisboa a 100 rs, agarrafa a om calida a 192002
DI** superior em g,rraioescom 5 garrafas a 900 rs, eom o garrafio.
- proprio para concervas por sor de luperior qualidade em garrafes com
5 garrafas por lJMoo, e a retomo a 320 rs. a garrafa.
N&amS\11..ato de ZaT* 0 mais soperior do mercado a 869 rs, a garrafa, o em
pereao se faz abatimento.
n .;*, ,m garrafis braceas das melhores qualidades, como sajo Anizete,
. rtel Pimenta, Rou, Gravo, Canalla, Erra doce, a 800 re. a garrafa, o em eaixa
M- e faz abatimento.-
^f**** *H0\Unda 600 o fraseo a
-I mU, "P6"01 eaa D0,Ja '' conU ml* PM ^80 "
^Veja branca das melhores mareas que ha no mercado a 49, 4#500 e 59000
g a zi e em garrafa a 400 rs.
lVeja preta das mircis T-jnenteou XXX a 59500 a duxi a 500 rs. a ga ira
**X ^* Mai4Mall\# i 500. a euia e 29400 a arroba e 800 rs. a libra,
j>V dlt0 da India muifo sipericr a 400 ts. a cnia e 19800 a arroba e 60 rs. a libra,
yf tambom ba do Penado pan aao ra. a euia e 1280 a arroha e 50 rs. a libra, mui-
to proprio para negoeio por crescor muito. H
>atatas iagiagxaa muito oras om gigo eom 37 a 40 libras, por 19000 a em
libra a 50 rs.
I4 lg"OS de Comadre tm caixinhas eom 3 a 4 libras proprias para mimo a 500 rs.
a em libra a 120 n.
Sil loa CaVl figaS 60 rs. cada am, e am duzia por 560 n.
AnCOretaS COm aeitOnaS as mais superiores que tem rindo ao nosso
morcado por serem muito aovas de boa qualidade a 1*400, o 300 rs. a garrafa.
Q'eijOS dO reino .ados nesta ultimo vapor a 39000.
MajRt*i(a imgHia de superior qualidade a 710 a 800 rs. a libra, e ea barril
se fas iba liana lo.
^cattiga tf amasia mais nova de mareado a 560 e 600 rs. a libra, o am barr
on meio a 540 rs.
ona peroia # ti Jt podt ^u BMtt l$nuo, 39000 a libra,
" a\Mal o molbor que ha no mareado a 29800 rs: a libra
--Olla soasan nio disfazendo no parola ou buiim, 6 um dos mais superiores desta
qualidade, a 29400 a libra.
Banha de porcO refinada a 340 e 360 rs. em barril, e em libra a 400 e 440 rs.
PreZUntO de fiambre muito nove, a 500 a 600 rs. a lib, afianca-se a boa
qualidade,
rtSjaMHatH s ttsins Tindcj d t0Lta propria de easa particular a 350 a 400 rs.
a libra.
B$laXnna ia Sada em latas com diSereotes qualidades a 19400, ditas gran
des eom 4 a 5 libras proprias para laen* a 2*400.
88 imperial dofabricanteAbroa oda ontrosmuitot de Litboa, em laui mui-
to anfaitadas de 1 lt2 e 2 libras a 640 re. a libra.
* de alperche em latas da 2 libras por 800 rs., recomonda-se aos aprecudores desta jeleia
* que nao a deixem a cabar sem que primeiro estejam sortidoa.
atue o melhor petiseo que pode haver por sor prompto a toda hora a 640 rs. a libra.
&a*aSlR,ka de Franga muito nova a 200 ri. a libra.
P *. ,0* libr" *m Irraf5es com 5 libras por 11400 eom o garrafio.
Farmha da M^ranhao muito nova,alvae.h.irosaal60ri.albr..
Caf do RO de 1. sortalavadoa300, 260 e 249 rs. a libre, e em arroba a 89500
isa f ft homeopatbico o mais superior do mareado a 2f000, 19800 e 19690 a
libra;
Ameixas francezas latlg d, t ,,211)r, por moo, em C01Bp0t#r it
^ vtdro eom tampa do mesmo, a 2800 cada urna, contem 3 a 3 1 [2 libra* de imeixai.
i filltOS dO gal 2I0 M. a duzU, ditos de vela de espermacete a 160 rs. a du-
zu e 1*600 a groza.
raSS??8 novas a 500 rs. a libra, a am caixinhas com 8 libras bespanhols por 2|t00 muito
proprias para mimos.
a^nfel&na 4* in*a 0 Bai, n0T0 % grosso que pode harer a 210 B. a libra,
e em arroba a 79500 a 8f*O0.
T)*U* franSSZ para limpar facas a 160 ra
Amandoas etfflt BoUt, uo rs, a im.^
i%mailS UOCS refinado em garrafas brancas da melhor quilidade que vem a este mer-
cado a 720 e 800 rs. a garrafa, dito om barril de Lisboa maito superior a 649 rs.,
a em caada a 49800.
***** ** jen, iseego, damasco, ginja serojas, a alparake em latas de
1|2 libra por 699 rti
Cit nll&l fr anecia se portugus tm Uta, da 1 \% libra por 140 n.
Fllaa A111? M***il" 40'50# ,TMk*# m "'"Ub"*
a em barrica se faz abtim*nto|
talas da aa
191
ia-
a*
-*" 23
- 5 = >ts
CkkTS a >.
o a a -a 9
:b-bs=2
iI
||-8%i
2 2-*mn
.- o Z. 3 5 g

e.S
m
H o -
Sa"SBS
o.5
r.I
o =
9 er
. ~ Voade-ie ama ooatara de 2 a 23 anace,
bonita Igara, corpoleoU, o tobo eom ooeer. era
serum ir, larar, etc.: qaem a iriltodtr dirija -i
to ctti do Rimoi o. 2.
Estojos p.rA senbora.
S no vi|i *ute.
At qae ibegaram oe Uodea barriaiDhee eom
aitojoicom;eteoie pan ama leonero, nota ato
hivei teobore qae delxo de oaprir am llsdo
mojo pelo birtto prece de 4* : Ule 4 i no riat-
lapte. raa do Cnepo p. 7.
Lts de barra pora veotii s.
Vondem-ee na rae do Qaoimedo o. 7, liodio
Un de barre com daia lirgarae pire retwdee,
por biritea pro^oe.
Eseravos fagidos
Sabio 4 procerar ttubor no di 18, o trole
"raTa, crioola, de nomo Palicie, oca idtda do
14iodoi. poacomaie oa meaoe, com oe ola ees
itgaintti: leroa ratttdo do ebtta eeeare, cb-lie
de tarlataoa i oatado, tem o s oaqaerdo ocha-
do deeiialpaU, o bem oapart, i t boje nao ol-
toa ; raga-so a todae aa aatoridedea o eapitaea
de campo qae appreheadam-oo o larom-oi i roa
da Meado ?. 15 armazem, que loiao recompea-
ndoi; i deide jS protettt-io contra a peseoa qae
a tirar em cea poder por todos oe prtjoixoi qae
poisa aoontecer.
,______ Joo Peisoa Soone.
No dia 20 do torrente (agio da Tilla do
Cito, ama eecrara mulita por nomo Caateae,
com oa tigoioiitgaintti: alta, groeee do corto,
roito macilento, caria aflltdo, cctelleo oriei-
nhoi o (t tegelarea, aoppde ao ter ella UxaOo
o caminho dale cid id* qam a ippribio^et
loTo-a ao fatto de Carmo n 1 oa a TllU aa Ci-
bo io tUii da Torrlnha, onde aeri o coadanor
generoumente gntlflcedo.
Fegio hootem22de jacelro ia 8 hona da
fui a? f,"b5,' *' d 33 aonot, o*toral da
Tilla Baile deata prorioxla, i cbiio do coreo li-
tara regoler, tem bigodo o herb no ih o
bizigoio, goitt piuco de dllir.loioa e roepe do
ico atoim am lineo de ceda de tor, cootiand
ama redo branca, am chipio do Cayll doto, aa-
ira de ma;a ando, orna n!ct do cuemira pici-
re, den de btini ..o aiincat, den ciat-
tii de chita idza, nma Drioce cem palto deidr
e algomaa maie brincia, trababa de oficio ao
ttpaitiro, fol etererodo rigetio do Sorra T- hi -
da : rogase pcrtinto te interididee lelUiM a
eepltaetde eimpoe tpprthm^o docto cata
qaim o apprtheoder pedo lara-lo e Vito BiU
ao Sr. Pedro Antmo do Andride, em Tm.t>o
Sr. Leu Antonio de Andride o iqii oe Rcctlo
ao Sr. Antonio GoLsihes de Ateredo na rea do
LiTumentOD. J21oji,qaa em qailqar ciiUa
lngtroi qao o enlrtgao aera gentroetaea.e re-
cocr panudo.
Escrava fgida.
En (agida a cetrera Joeone, trioale, eom oe
iignan itgaintee : tem diToriea cica riiee de li-
piria no pieaoco, tem oe Sedee de asi direita
etn poaco encolhldoa, oa pie apalhetadof r#r0a
chile do cor rerde com batre, o rutilo rao
rcga-ie i qtom dolle toaber de praade la o le-
n" n- il d0 d* i'io F'tniiteo, aa
Boa-Vlita, qaa ser rotorrpoaoido.
Foglo no da 18 do trrenle, de caa do
teaaaecboree, o preto trloalo donme Liareo-
tioo, do idade 15 anooe, poaco mala ea mete*,
com caalgotei legolotee : eatattra alta, copo
regalar, tor prtta, roito redoodo o pictdo de be-
xlgie, com dita de diLlet ni (note, talla g 4 btstante ambfgado, ttm ama ttctlla d-oa>a
daa percaa mais gretsa, leroa tilc do alaoco
al, aamiie de dito Iletrado, leven timbea em
gtnihe io petcoco, 4 de topear qao o toaba ri-
ndo, ttm eflhio de ptdeiro ; roge-ae, poitioto,
ea aeteridadea poliilata en oatra qaalqaor pee-
loe qae o poen eetontrir, o pnnaor o leva-la
4 padaria do patto di Saola Obi d. f, qae ictlo
generceemefile ricemponndoe.
taau
a 640 rs. a llbrs, a im eaia som 15 libras por
Escraro fgido.
Fotio no di 1* do correte do eegeobe St-
boeiro de comerte de Goieaaa teeraro lato-
ro, do trila o laotei anooe do idode, a tara
regalar, ]4 com algaoa cibillta braocoe, poaca
berba, poacoa dentee oa (rento, com ana dea-
meotidara na rtae direiti, teode aar ieee am
otso meio alto ni jontt, mel (ello deo pee, toan
tres clemete no pello, o leroa caaita a eoroaua
do elgodoilnbo brinco. Fol etcraio alttma-
meote do Sr. Aotcnlo Gocc'lni o'Oiiretre. da
Padree do Fogo, o reto do Brtjo do Heoro da
Deac para o poder diste nohor. Boge-se 4a am.
toridades policiaca, cipllea da campo, o mala
ptaeote a apprebeoiao docto cetrero, o do a ro-
mitttr ta tem to dito tegeoho Saboeiro, oa.
nttta pra;a, raa da Cadiia alba do Betifo o.
22, loja de Jcio Pereire Moaiitho, qae nti bom
recom pintado._________________
II01 de grtilci(a#.
Fegio de borde do pilbibote Alearte, aaa
molequo erioole de tome linee), do 20 onceo
do idade, nm dtct.t na (rento, com piano* aa
recto, ir espeotide, 4 aetaral da Goiton, da
ondo rtio por mandada do ata ttabor M'o*l
Jotqatm Ceur, do mgenbo Serlgl, toe Srt. Me-
nool Igntclo do Ollrtlri di Pliho, qaa tomo-
rea io Sr. Manee! Beatee do Abren o Limo, i|-
ga-ie oitiricoaUdo neo Apipoeoo, cada tosa
perenUo: qaem o pegar le*e-e 4 raa do Vita-
rlo to oicilptcrio de Maia Eipirito Smto ..
4 raa do Pilar n. 23, ligando indar, qae roto-
btr a gratlllctgio tena.
Feglo de bordo do brtgno aMirqaoz 4* O-
llnda, aaito neete porto, o tterave Peo!*, dta-
lo, do idedo de 30 tnnoi, poaco mita oa a moo
ttndo o legaintea ilgaaea : algamaa mereaa da*
btxlgn no roclo, btrba aerrede e ireedde, etaa-
de reptdo, leron com i'ge ama troozo cosa 2 el-
cei o 2 itmliti do elgtdeo na), 1 etica da ateta-
do, 1 dita o 1 cirzin btence, o 1 laca aarta-
na : qaem o pegar lero-o io etcriptorlo *e Ma-
noel Igoicio do Olireire & Filbo, ao largo da
Corro Santo n. 19, qaa ocr4
Acba-eo (egida a prala MaikiUe, da rr4,
eade e principio do moa de deseatbt* proalma
pniide, a qaat eetero ilegtda 4 Mancla, #
morare na raa de Hertio e no Montolr*. toa aeaa
rete ne raa eitrtiti do Bettrle, eeade le* ama
imitado, traje roaplo, o eentiahaa tnci'o.ei
not paleoe : qaem a pegar podo ceeda i-U a tam
do Beipitie a. f, qao sari reeompensada.
I
II II
ii a n r\


\
8
DIARIO DE WRNAMBCO SEGUNDA FE1RA 26 DE JANEIRO DE 1963.
ttaratart
canto de glebbi
A.03 HECS COMPAXHEIROS d'ARSU.
Bit Ergaao-nos I Pilhos da patria.
Campre ni ceue dinttoi maater.
Oa iiiu-ii mita throno da gloriai,
Oa por ella aabirmoa morrer.
Nt, herdeirot da gloriu aubidaa ;
N 6i, a ptla de augaitoi aii ,
Nio diiiemoi que patria ptdogt
libelando aai dores a ii.
Hoava am tampo am qaa oaeado eitrmgiiro
Qtli liogtr-noi no palio o grllhao ;
Via fllho rebaato daa eolrea
Tona a algama a rebenta-ihe a mi o.
Nio atiira o Saaboi aaai tarra,
A qaa o mando ahamoa da Braall,
P'ra ilantir urna rica da eurarot,
Oa aar barco da am poro bam rll.
Por qaa o C.'ga aaaa pagina immania
Onde a gloria o aaa soma eicre-u,
Qcand* aoa ps hemilhira ventdot
Miia da am poro do manda eeropeu.
Ea Enano-no* I Filhoi da patria,
Campre ntaeue direltoa mintir.
Oa mita-la oa iea throoo da
O a por alia aabermoi morrar.
orn,
Fortu, lirrot, bam como aa pilmairn
Qaa rabantam noa noiioi aanow,
Prafiramoi a mort* dnhonra, ;
Preflramot a eipada aoa grilhdaa i
E ama idea lmenle noi gaa ;
Moa condaza lmenla ama voz; i
Qaa tadi i aombra d am tarda loaralro,
Ht de a gloria lerrir-ie p'ra nf.i
Oh qae a patria reveja orgalhoa,
Noa dtnddoa do poro qaa i aaa,
Que aaa ilo cao gira o tabardo
Qae ser morio a un i ettolhca.
Hii nellea nao arelo tanta,
Porqae aa exprimam antanto
A'a Tazea (alaarioa o
Torqae n'un llmpidotolhoa
Saba-aa mala aam refolhoi
O qaa diz o carabao.
Tambam amo nm paito arfando
LeTemooto ae elevando
Pelo qaanta palpitar;
Tremendo talvez incarto
Por aantir a amor qaa porto
Vem-lho a incerteza acalmar.
Oh! o qaaea amodia-lo
Para qna, aa conttba-lo
Nem maamo no mando ni ?
O qaaaa dii, e aa aento,
E am icnho to tomante :
Nanea acordado anconlroi.
( Do Pedro //.)
Imperial Instituto dos meninos cegos
da corte.
Descripf :\a da solemnldade da des-
tribu\o dos premios aosalum-
nos, no dia 12 de dezembro de
1 Hb8, honrada com as anajastas
presentas de SS Majestades Im-
perlaes
(Contloaigia.)
O Se Cmdido Mara Gimbdt, om qaul tru
mezu.denote a maleatia doproftuor da mari-
ca do aoaliluto, letdonou gratuitamente oa a-
noot noa ettedoi daa ragraa da harmona,
rolo do comprimonto do ima promaaaa qaa fi-
lara Vtenla Farreira Battoa om bonaflcio do al-
gam aatabaletimonto nio, o por iofermagdea do
Sr. Senra Girdoao, fel proferido etto Iottitato.
O 8r. eomelheiro Jote Ildafaruo de Sonta Ri-
moi, otorcondo anda na anno pinado o alto
ompregode mioittro e letritario de catado doa
negocioa do imperio, foi ao Iottitato proceder
pettoalmeote aot turnea daa condigdu do t.r-
reno pira a conteni do abaateeimeoto d'agaa,
a ordonoa eeonotreegio da obra qaa Atoa promp
E qae n hora aoprama ella encontr
Forte o poro aom a aapada na m >
Conooatt'ora naa rdtat aralhaa
Roma -imparido achira Citao.
En I Ergamo-no, fllhot da patria I
Noi, aoldadoa de altira nacao,
nso carremoa o eolio ante ettranha
Se not ponda ama capada da nio I
VlCTOHAHO Paxhare.
0 qae en amo.!
Amo a rirgam peoaatira,
Qaa foga aoa homena eiqeira,
Sotiaha na tolloso ;
Qae olera ea olhoa a modo,
Talvez timando am aegrodo
Davatur o corigio.
Una olhoa choiot de pojo,
Qaa aogmantam inda o desojo,
Qae mata noa fuere amar ;
Uso olhoa qaa podem todo
N'am olhar tapido e mido,
Qaa di noa mait qno o fallar.
Amo-oe, iim, tomo carradet,
Froaximante datmaiadoa, :
Qaaai, qaaai a aamoreeor, '.
T.lrai om ai proaarando
Rilar aoa aeoho mata brando
Para do mando etconder. '
Um tonho qao niegaem sabe,
Qae nallta, t nallaa cabe,
Qae aao enteado ningaem,
m tonho, otroi do lutr'ori,
B qae como ao cea a aarora
A ellea nanea mala ratn.
E qaanta grtga o brandara,
Em meigaice, qae tomata
nao tem ana olhoa ataim <
Sao eciea oa qaa aa anteado,
Poito qae madoa, tremend?,
Nanta dlgamnaonaaalm.
Sao oeaoa oa qna mo fallan,
Ot que no pelto t ealam.
O qaa ma diumimn I .
Eatendo-oe porqaa oa antendo
O orasao qaa ae prendo
E lnti reepondo n'om ai. :
Una labioa loro onragadoi i
Por ana taapirot qeebradec:
Tambam oe amo, tamban:
Qoando laagam ao'o perfumo
D'enrolta o rirido lamo
Qae o poito dentro l ton.'
FOLflETIM
BIST0M4 DE SYBILLA
ron
Octave Fenillet.
SEGUNDA PARTE.
[Cootioeacio do n. 19. |
O palacio de Vergmes,
O ctaamento de Clotilde o oa acbntocimentea
qaa o pracederam deixiram flcir entra aa dan
fimiliaa da Baaamainil a da Frlaa tal lmpreato
da conttraoglmanto o tibieza, qaa proprla Sy-
bia dalla ae nao p Je defender. Con qaanto a
aaa inexperiencia, a tambam a aaa recudi Ihe
ao permittittam apreciar aob aaa rerdadeiro un-
lido ts intriga Ja oran Dttrozali, qaa Ihe pare-
eT seriamente enamorada da Rolando ; com
qaanto stWuu moflo looga do ornar on aaa
alma a antimanto de Inreja aom qae a Srt; da
Beaanetnll a taa obrinha procuraran explicar
o raafriananto do aaa affelgio ; todava aorpren-
dora-lha a extrema promp lidio com qae o Sr. de
Vil-Cheanay cooquittirt no colegio de Clotilde o
lagar dona Ral qae ae achara na Parala I
A pauaa do barao nio lho pareca tio ooducta-
, q podette jaellncar aaaa sbila rerolag ;
polo qao Sybilla ra em lado lato ama Intonatan-
cla a lerlandada da parte de aaa amiga, qae nal-
to a depreciaran no aeu jalzo. ,
O are de Sybilla Jalgaram a condeca de
Clotilde con nal* madareza, o lamben com niit
o prettoa-te a ir exansioa-loa netaaa eatadot,
trimentl.0** Ir,lcU, d' ".Toaal a Ine-
0 Sr. capito Joio de Soazi Ribeiro, detpa-
cmli da nf indaga, noate anno, bem cono II
tm doet mtetedtntea, aa tam prettado gratuita-
mente a ftzar todotot despachatdatenaommen-
aaa rindaa da E arepa para o Ioatitate.
O Sr. preaidente, tocioa o aociaa da aociedada
metical Gimpeuaa, pelo acolhlmento, doaraloa a
attanqot com qae tratim otalamnoa do Iaatita-
to, praticam mala que aimplaa darerea de arba-
nldade: dao-lhtt lettemuohoc de affactuon ti-
ridade.
Jadea oa empregadoa dar aecretariaa de ottado
o mait rapirticoBt pabllcat, onde correr nego-
tot dette Inmuto, no telo com qaa ae prettam
Mt! SSL' q?' ?k,'8|d" o ergoe,
mottrim dedita;ao piedeei.
Ametma cigoiflcaco maoifeata, o empenho,
promptidae e boa rootida com qae coopera para
i tolemnidadei dette dia, aaaim como tai neote
atino ja. noa doaa antacadentet, o mait o dina
^ll05;i;l olleglo. oSr. Dr. M.no.l Pacheco
.8r- EPhael Coelho Hachado contini no
trrica philtntropco do aer a til aoa alanooa, en-
a 0^i'!i!,,lll'"6nt' ,0" o'ret-
airo, tendo aido tale anno maito (reqaento. en -
carreginde-te dt maior numero de alamno*. ao-
SStZJSf* I0 ** MMl" s-
a,?" "?'}".' do PUn. 1" V" teu interme-
dio mande! rir neitt aano da Karopa tendo adlan-
tido dinheiroa para eataa remonte, nenhamt
SSu?** Vt* .t,r" q" lh* oPoataae ttte
trabilho o adiantamentoa peaaolarioa.
O Sr. Nitolio Htnrlqaa Soaref. mtnlem ot
mettiioe aantimentoa de intereata a dadicacao em
benefliio do Iottitato: offaretea-lha ocle eono
ama machina moderno da aparar papel, que man-
doa rir do Inglaterra para dea-la offlclna de
eoetdernicso, cajot eteneiiioa haria taraban doa-
ao no anno paitado.
A' poacoi dlaa fez doifio> do am canho, qae
mandoa rir da Fringa, para aellar papal aam a
marca do Iottitato, qaa aattn poapa a deapeza
qaa nieto fazia. Eacarregon-aa di t ir e ajaatar o
mettra pira entioir a enctdernar a norot tprtn-
dizea. '
Recebl neete anno oa 4009000 n, qaa a attem-
blea prerincial do Kapirito Santo dooa a etto
Ioititot.
O Sr. ADgaato Romano Sinchaa do Binajo
Parioha fez o raliaao donativo do forMear ra.
taitimente tadoe oa meouimaatoi qao ae te
gatto no Inititato, datdo primalra do Janeiro
deite anao at agora e oa qao ao gaatarom et o
altimo dette mea, e oa meAcamantot ten etdo
doa melhoroi, preparadoa tem promptidio e oa-
mero.
Retebi 140^000, prlmairo ridosdo qaa aoa-
he i tinto apolicea da aompaohia do narega--
(io per ripor Eipiri o Santo, doadaa a atia
Inititato palo Sr. major Gietano Dlaa da Sllra. J
O Sr. cap! tio Di niel Sinra Ctrdoao, retid tn te ^
en S. Pealo, grmgeoa pan eata Inetitato a qaan-
Ha de 1:000S000, que me nandoa entregar. Pro-
ette aonaolo. Por ana-trate nanUn-de* oaton-
no condazlran aaa neta eatacio, do caminho de
ferro, onde dola o deapediram. Ihinigoai do
qariqaer damontlncao pablica aupportaran ana
hora aaprama aom calma a dignidad, ao bam
qae a contrario de aaaa feiodee Uetomttahaaaa
mortal aoguttit. Uta qaando depola do tea tra-
jelo ellencloao oa doea-relhoe entraran-no aoll-
tario entallo toda a torco do animo oa- afeando-
noa : corrern apreciado* a oneerrerom-aa na
qaarto naio de eaa not, o lanearan-ee-ooa bra-
got an do oatro chorando anarganeaaa.-
A partida da Sybilla tara ana oatr teatona-
nha nio uanoa aflicta tara Jacqae Paray, a
qaem a jaren conmorida baria dirigido- na rae-
per alganaa palarraa de deapedid. tappaz
ella qaa o pobre homi nio a tisin aampra-
baadido ; o por itto ficoa admirada a ao roaaaao
timpo eenelbiliaida reulo-o no die aegalata i
entrada da ettacao. Poacoe inatantea dapaaa an-
otado pata o wigon com miaa O'Ne o -ria da o-
ra encoatado a am grada qae eepapara a llnha
do ferro do ama charneta eommanal:. qaando a
trem parta o infeliz poa-ee a eorror pela char-
neta em atgaimeotodeUe; a i ranancloa a atta
lata dtaproporciooada dapola qna tibia no chio
proatrado a aem forca.
Jtcquec Ferty teimoa em eiperar mailoe din
neata netmo lagir a relta do tran qae conda-
ira Sybilla irenda nao eeaabecono : naa an
idea aingalar qaa entroa-lhe no, cerebro o dea
inlmou no aeu. intento. Tinha alio paredo por
acaao a doaa paaaoa. da bina, da am gatrda-
eonatrrtdor da eit oda ; rendo eaae gaerda m-
hir de cica a eatander o bric^oaempre qae pacta-
rigor ; con nator aererldado, poten, condn-1 Tt tlgum trem cobre a llnhav Jacqaea Feray jal-
nirtm aa a al proprloa pela innocente ogolcmo Igea qae derla imltt-lo comoxaatldio ; imtgtaoa
qaa Ihta baria fichado oa olhoa a ponto do nio I qae ora lata ama obrigicio, ama aacridao tnpee-
ODchergaram o rtlor nfimo do jorca birio. Tan- u aoa rlbelrinhoa. Mu pareceu-lhe too pecada
do poetado pelo rlcco do prendar aaa nata an la-1 a ttraa, picaadot poaeoa dlaa, qae foi intmdo
coi tio lndigooa dola, regelUran por ana rex o j logo do deatlojir-ae. fel por torntr a achar a
pentamento da Mea-la na provincia, oa palo no-1 eaa ehoct not penhaacoc, longo do nando a de
not na parte da prerlneU qaa habitaran, nio | aaaa lela ctprlehoaaa.
qaerendo alim dial qaa aobreel paeeue em u-
tirla to" gtaro algum eentlment de Intcretaa
pono.i. A partida de Sybilla para Paria foi por
eooaagalnte definitlramente retolrida.
Arlaoa-ee para lego ao conde de Vtrgnn, qaa
tabelacimeolo, eomlite pera aqaelle qae o de-
lerminoa a qnlicicio da aeo bemfeitor.
O gororno imperial tem por eate a oatroa mai-
tot fattoi, no dacarao dotte anno, como no doa
antecodontta, aathontlcado a proteceio qae Ihe
eoofera.
A' aaeembla gerel legielttlra, na flxaci daa
tonilgoacaa doerettdaa na le do orcamon o,
pelo retigio aoanima aom qae a confera oite
anno, bam come noa anterioree, contio&a a pAr
em orideocia o doeeje do mantar o eatabaleci-
nonto o fue-lo proaporar.
Saa Mageatade o Imperedor, em aea bamfa-
tejo etpirto, intenta o aolitito empenho de am-
parar eatt ni fandieio. Determinoa qae lho
ficae ootregae a terc part do qae renderam oa
ballea do caroaral no theatro lyrlco ; o no aalo-
tar exercicie do poder moderador, commatoa
rarin ptnaa am dreraaa qaaaUec am beneficio
di meima fandacio ; aisim, ai neata anno fic-
Iha Saa Mtgettada Imoeriil a doacio da aralta-
da qaaotia da 3:6473680.
Eata piogae apaoegio, com que neata anno
Sai Migeatade o Imperador alimentoa o patri-
monio do Inititato, o quil patrimonio rao aug-
mentando a aa aeha no ponto am qae re-lo moa-
trei, qaeai exclaairamaate a oxpeotae daa cari-
doaaa librralidadea do nono aoborano, conititae
ama prora maito grande, maito authenlice de
prolefc.o qae ello preeta ao Inititato dot t-
goi. Miaa bondade, o zelo o a aompiixio com
qae no.ha a catee infelliee maninoa, com qao
reo conhocer qaaea ot progreaaoa qat fazem em
teaa aetadoa, ce eio bem tratado, ac algami
coan ihn falta, a ontmacie que lhn Infande,
rindo tomo agora honrar eata aolemoidado, para
diatribuir-lhcs ot promioa qae merecerem, tai
proni da am praco inctltalaral.
Como ama tenra planta, raa poaa a poeta
creetendo eiti ora ioetltaic ; eeti bem frgil
alada, mea di todia aa eaperancaa de am por-
folio o completo deaenrolrimento, per qae o
ntroi qic lho enriam o calor a a rlda eitio no
tnrono do Irieil.
Senhori.Em oomo doc elemnee deete Initi-
tato, digae-oo Voeta ftfagiotada Imperial accai-
ttr ot rotoa do mait prafando retpeito o eteroo
riconhttimento qao ellea tribaUm a Vetee Mt-
gcilide Ixpiril pilo empero qaa Ihee precia a
ptla aanti bondtdo aom qao oa acolho.
Digoa-ie tambam, ainhora, da maoifeitarit
areoiitimn aeahoria prlntezn, triniamptot
fliit da rirladea e graeae de Voae Migaitade
Impefil, aigradot penhorea da pat e lelicinde
dette imperio, qae igatei rotor eilet tabmiiia-
meotclbei dedltem.
Siobcr--Bailara qaa oa pedate eiprimir o
qaa Votn Mignlada Imperial tem aido o con-
tina a aerom beoeleto docta aaa obra tio me-
ritoria, para fizar comprehendor oextenaio da
gralidio qaa Iba darn o infelizoa meninoa
qae Veeta Magealade Imperial arrancn da miaa-
ria, oa antea para aotemnlaar neata magniOto
faeto mait nm trtnnpho aaatgoalado da ciuaa de
bamenidada a da ctrilltieio.
Racoohacendo e micho toaanfeiencte pera tri-
car am qaadrode tanta mignitadi, permttta-me
Totn Higettide Imperial, que oa ri batear
itriTa doa localoi un palarraa do grande pro-
feta Itaiaa, qaando no roteo 16 do eaa eapltale
t doetrerea o libertador de lirael, a exor
encina, aiL'gele, o rerdadefra do aao V.
lem realtiadc.
c Bt dacem iccoi tn rien, qaan naaaiaot.'ot
in tiLtit, qaaa Ignorarerant, ambalare eoa i -
clan : ponam tnobraa coran' ele ln lacen, ot
prara in recle : hese rorba feai oie, ot non dere-
liqai eoa. Dr Claudio Luix da Coito.
[Diario Oficial)
aplale
xolfciao
Urna fena do dilervfo. \r
Ja atforroi da marmoto jaxiam profandanente
tabmergHai ; j cobro o cio daa cordil1- -- ^aa da alegra ot meai ilhoa
a ta aoma monta o ana i 'M<^*' *^rtf qrff ^.""""r. pola noa eiti eaperaado
> O ea tam mil nnlsni. S
con a eaa adorada Senira, a anda no naio da
nait eonpleta borraace, aa encontraran anicot,
porqaa a innandacio aecharla con a ratto doa
mortioa I Craaeiam pin eliei n ngn ; rebam-
bara aobre eaae eobeen o trorio : brenii a aaaa
pt an mar enrarecido I Ecpantoaa oacuiMio oa
enrolrie qaanda oarelampigosnio oallamlaran
etti aune deplorerel ; cede onran emeieau
horrorea com aaa negra partpeitira; cida onda
tropecera cam mil cadarerct, a impellida peloi
rentot, corrii em baaca da noroa eatragot.
Eatreltoo Samira o aaa amada contra o eorieo
P1^11'"'/. a variando praoto qao rogara aa aaet
pillidu fitei. mlataradocom ea gotaa daa eha-
c Simio,
Wica para na ; oer
todaa aa partee a moite noa acocea ragiodo. Oh I
deoolaeio I Oh I dearontara I Cida raz mait se
iproxima mala o nono fin. Qail deitu ugii al I
qaii tari a qaa ooi aepalla ? Saatem, tuiti'm-
mc em teaa brijot tremaloa, tmaa amtdo; om
brere delxtrel de exlatlr, em brero nio exlitire-
mot, confandidoc ambot no anirercel tranitorno.
Agora... Para aqai rem corundo... Gomo i ea-
peatoaa I J chega, allamiade pelee relampagoa.
Piedade, oh I Daaa, D*ai. nono jalzIDina, a
cabla noa buen da Stmin, qaa tingla com ellea
a deefallaclda amante, aem poder deaprogar oa
ltbioa, aem rer \ e imminenti exterminio, poli
i rit a aaa terna amante reclinad i exnime em
aea aiio ; o aorTraa por olla mala do qae o horror
da morte.
Biijoa antio aqaallea facca qaa a (ria abara
detcoriu, e eitreitoa-a maia a ai dizando : Sa-
mira, adorada Simiu, mima-te o cootimpla cite
eipectitalo datolador : toroem oa teaa olhoa a
rer me, tornem o teac labioc e dher-mo que hia
da amarme iti a morte : oatra ras antea qae a
innundtcionoa irrebite.
Volloa all a ti qaando Samin ommndecea ;
diriga -Ihe am ar aheio de ternura o peni, o oa-
praloa a rala aobre o dilario. c Daaa 6 jaiz
meo, exciameu : nio ha remedio, nio hi mite-
reerdia qae noa alcance? Gomo aa accamalam
tt ageaa I Comoutcmba a trorio I Gas qae am-
pralo de terror enoantia a Implacarel ringanca t
Oh I Daaa I nottoa annoa carriam na innoaenaia ;
Somin ora o miii rlrtuoio doa homent.... Ai! ai
de ajtaj ITodot oa aerea qaefelicitiram a minha
exiitantla team poracido. E te, o qaa me dette a
rida.... angaatioao trinti I aeparada de mim pa-
lta igata, aiodt lerantiata a cibcga a o braeoa
pira ahencoar-me qaando foata abyimidi. Todoa
morrinm. E comtado.... Staln, Samin, o man-
do aaialado o deleito aerie para min am pirateo
comtige. Viriamet ionoceotet, mea Deas, a nio
ba piedad para na? Maa o qae diz o mea core-
gao aogaetiado ? Perdoa-me, oh I mea Doaa. Ji
merremoe. O qae em tea ecetameoto a inno-
cencia humana ?
Saetero o mancebo a aaa aompinhtira, i qaem
o farecio reacia, o ditce: c Stm miaba adorada,
todoa oa rirenfn taem aido arrebttadaa larri, a
no aatrondo da dereetico j nenham maribando
gama. Giriitima Simira miaba, o inatento prxi-
mo o nono altimo ioatante. Aeabaram-oo todn
ai upe ricen deota ida : todo o rantaraeo ta-
tito, qaa nt flgaramoa ma praaanttiras horaa
do nosto amor, ae detfaz : ramoc porectr. A mor-
te lobo o corre em torno.de oomoc joelhoe recf-
lintu, mae nio, nio etpirimoi como reprc-bor
otee dettioo geni. Hirreremoal E qae aaria pare
na, minha iude, qae aeria a mlohi loogt o
delicila rida ? Urna gota do orralho pegada a
am penhuco. dandi ae derprendi ao mar qaindo
o aol moma. Anima-te: at deltciu o a eteroi-
dada eatao mili alm da rida, Nio tumamot ee
panir all; abraca-me acaporamoa aeeim noau
aort. Dipruai, miohaSemire, deproiaa et nouai
almai roario aobre eitu eetragoa ao goao do
ama bemTomturanca inafTirel; roerio aobre elloe:
tinto me aturo eeperar, oa 1 me Daaa 1 Simu
lerintemoc ee moe to tea : nio dore o mortal
julgir a Providencie. & qae noa intafloa o io-
pro ritil, invia a morte o bom a ao mi \ mu
ditoio o qao tara canoinbado pele aerada da ate-
tada I Sejamot eompreheo-didoi ni eaa nntenei;
porm inima-noi com a excedente aiperanca
c'aqailli bem iacomprehenairel qae e morte nao
pode pertabar; a raje embora a trerie bramo
a borraace, o amontoem-ao aobr na trYtgt.
oarado ceje iofiottamento julo ; lea- loavor
Mja o altimo peneamanto da noma almae no
corpo aao expire.
O* ralor e Jablo qae reanimaran o reato do Sa-
min rornoram-lhe a formulara, o levantando ea
mioa entre e tormenta, prorempea: c Sin, eau
dirlna, oaaa tmnenaa eaperenc aiato-a ji toda,
bendigo ao SenhOr onea labio, o rorttm ligrl-
aa da alegra oa meaa elhoi at qno oe fecho a
Variedades
Forca naval dos Estados-Unidos
da America
Ka data do ultimo rtlatorio aprtuntado pelo
ntptetivo minitro da marinha no dia i.'
de dezembro de 1862
Porga niral na dita do altimo rtlatorio aooaal.
Deacripgio Namaro Peen Tonneladaa
Armada antiga. 76 1 783 105.S7I
136
Ravioi compradoa
N a r i o e novia,
promptoa e em
conttraccao. .
52
642
Total
Porga naral
Uutrlpco Namaro
518
256
2,537
attual.
Pigia
1,691
688
Armado antiga. 74
Narioa compradoa 180
Tranaferidoe doc
departamento a
de guerra o do
theaoaro.... 50 230
Narioa noroa,
promptoa o om
tanttratcao. 123 659
Tettl 427 3,628
iagmento deade o
altimo rala torio 163 711
Perdaa
Nomae Caitae Pegu Ton.
R. B. Por-
bea. Vapor 3 329
71,297
41,418
18^016
Tonneladaa
100.008
86,910
Congrua Fragatt 50 1,867
Camba r-
leod .
Wbilehill
Cbilapa
Vapor
14
4
1,716
323
M. J.Ctri-
tn .
Varma
Etaana aom
norteo
Vapor
178
9 1,300
Sidney CV
Jonet. r
co monta aleara na argaido cabega- ioIA,
gata do dilovrio Horrirel egltag&o rainara em
torno da aaa egottadoa decllroe, onda gritaram
detoiperidoe oa iofin qaa aabian ao carne,
peratgaldoe pela morte naa ond qaa lhee iem
aem ceaur bantnndo oa peo. Ajui n duprendi
ama rocha do noate, o carregada de homena
gritando, ae precipitara con el lee no eipamoio
pelego; all roanidec ootarbilhoee o trocidoi em
farlon torrente, Hrerim o Ribo qae ee eiforcara
por aalrar cea pao naribando, oa arraetrercm a
arSicta mi com ea-fllhee aoebrae,M I
80-reatara iMnto'da deraittqio o pico mal
amioantc do nont onde Samin, gouoroeo men-
ceb, a qaem pouc antee hera jarad eterno
or i nal rrta du donnllec, aa rafaglara
aea aro no puni qaootte enlamar* dar antea
doalnooo.- O tonda, que apiur d edada cr
anda bem aerallairo, aoaarragoa-eo-eon puzer
de neetrer i eaa neta o boeqae do Belonhi, mito
taiiifelt ainda por poder- iprutnlir-i en pa -
blito -ne conpanhia d Uro linda jaren.
Un incidite, na apparancia aullo iniigai-
untev reta, pardn, annariar-lbe n poaco a-
fronto. Eococttraran a'ana alea do boeqae certa-
daa qaa por ai matn* gorornar on carrinho
de caaetraegao inglexa : doaa oa trac mntabo
elcgantamcDl reitldot econpaaharan-na fa-
nanda. A dama paaoead par joato- do aend
canpiinaatea-o ligeinnante con an aorriae ;
dopole-obcecran.do SybUle lorria-ie-da novo pan
o Sr. da Vorgaoc, flogiodo a:regalir oa olhoa da
adniracio. OSr. de Vorgnei dietraktd aa appa-
rancia coca a nu carillo qae naqaoHe nomonto
acabara do empinar puna aem aamprimentsr a
dama..
-Porqaa ci correipondoa- uadico qua
Iba- diriga aqaalla aanhora ^ pargantoa Sy
o cea can mil untaru. Precedutu-aoi. rob
qa foito objuto do nono eertnho : nu em bre-
ve tornaromot e rer-roe; ji vamoi. Anta o
throno de Altinimo utim ji oa jattot, a qaem,
'depoit de jalgidoa, jantoavem aaa preun^a. Tro-
vdat, ragi ;:ondu, braml:- aoia o bymno da aae
jaitlc: deetralcio rom a nda I Olhe, mea ama-
do, abrego-mo, qae alt rem a nratta ; ron aa-
qaalla raga negra. Abraca-me Samin, nao me
doixea. Oh f ji a egaa me la van ti.
Ea abraco-te, Samira, dala o joven : tenbo-:e
btagede^Hoit, 16 bem rind ; aqal ottimoi.
Loavida aajt a eterna jattiga I
Aetim diauram, a a onda arrebatoa-oa afera-
eacMk
(Do Commtreio do Porto].
MitiO'Meii, nio pona mait aonter-no :
ama t palana-da eaperaoga, a aa me retiro.
E com enalto retir* va-a.. AA nouU nanea
achara em cace, aem da vida para car fiel dea*
nigao que olla meomo dora da Paria, dizando
qaa era oa* cldede da F ranga anda aa paaaa-
van oa eeroe eon aa malbaru doa oatroa, a
naata com a aaa.
leu preaedtmonto Indepondoata da condado
Verguea neaham rateo dexara. naoxiatancia 4a
conduce, aaa aapou, qaa qaaai tadaa aa nta-
nbaaa fazia eata obaerragie
raapondaa ter leto para ello ana felieldade, rlite
como om exerdto de nimorcdoi tillara noate e
dia o ata palacio com datcintac, o a policia co-
megara ji a praoccapar-ae. Mena lntarlm a ata-
da de Sybilla ioflreu algama alteregio. O Sr. e
a Sra. de Filloa aptorainram-te detta aircaaa-
ancla para conterrar aat nota maia an anna
janto a ai. Necaa aentldo aacrereram tmidamen-
te ao Sr. de Vergnet, qao retponden nr Uto
naito nataral, qno na anno da maia pateado ne
cimpa caria infinitamenteaalatar a Sybllli, o qa
qaanto aoa namoradoe an anno da aepera oa
mortifltarli tornindo-ot tala mala torno.
O nerqeaz e a narqaeu aeraran talrez mar.
ter antea de lindo acta anna ; maa nio tiriten,
O conde de Verguea recebea Sybilla ac eatiglo
de tai de S. Laura, a eonazla-a logo ao aea
palacio em Chiaee-a'AaUn, onda a conduce
egaardira com impaciencia a chegtda da aaa no-
ta na companhla do trae ciea, qaa do fondo da
aaaa cottiohaa acolohoadu aaadaram a entrada
da joren do Piicc com lagabrea granhidoi.
A hotpode Inatallada Immadlatamenle n'am
alegante apoaenlo, no qaal o conde mandira ac
tender todco aa relaa em elgnal de foata o rego-
cijo, nio lardeo maito a adormecer piclficanaote [ torta I
apeur daa agitigoec do aea eeragio, a de aea ce-
rebro, o cao obelante o baralho qaa ae lacia na
raa ; porqae na ca adeda o lom'ao 6 anda nma
dlrlndtda.
No da stgclntc apena larantou-te o Sr. da
Vergnea Ihe apreientoa no pateo do palacio doaa
earalle de para raga a alia deatinadot, a qaa
aran daaa guellaa no cirrein. Sybilla tratoe
logo de experiaenta. am Jtllea atompaahaodP
taaaa.
S ella eomprlmanloa-n?^Poia oonioa
conhogo.^.. Bit aqal o qae -Baria, minha qaa-
rlde menina ; con eata ha por ahi ana multl-
daa d pouoaa aom qaem no oncontramoa, q*e
noa eonhoaom.^. a a qaem.... na reaUiade....
na nio conheurnaa... Qaa manhia diUtioia !
Na troa primeAraa aemuuc o Sr. do Vergnet
conugroa-ao i aua neta aom o arder jareaU o
egraga carattalraaa qaa odaetioguiam. Leroa-a
aoa manas, aoa palaoioa, aoa lagaret bittoricoi,
a aoa theitroa.
Depoit an bello dia pcetextaado elgoa fadi-
ga delogoa par rint o quttro horu a min
O'Niil aa cuta faneg-ta do eiteroni ; o nao ee
aitamiu miii. O aea xelo tinha-aa ucgettdo ;
roltoa aoa aaaa babltoa antlgoa, o Syblllt maito
pooao o rlt alim du horaa da comida. Naccaa
otctiiou moatura-aa affirel pera aom aaa na-
U,a qatm tratia aampre mil gilaotariii; moc-
trara-ae prazenteira para com miaa O'Niil, i
reipelto de qaem edoptira am genero de gnu -
je, eajt forma modifitara todoa oa dlu, mu oa
jo fonda contiitia om moatru-aa apaixoaado da
pobre Irlandeza, a mortificado com oa aaaa ri>
anana,
Uiat O'Nell, dixia-lha alie, pego-lhe qaa
nio olhe para mim ; fu-rae mil com itto, im-
pede-me de comer.,'. Ji qao uerivlioa-mi o
Ideal,... dcixe-me ee menoc ot praitru da ma-
Oatraa razie contomplara-a com olhar pro-
fundo, a exolemara do reponto : ^
Ruimeoto nio ael como dan i canta da to-
da o que teabo hojo a tazar.
A coadeou de Vergou-deepoftara ia alt bo-
lea da minhio, temara chocolate aa cima, roli
algamai tarradu em compa&bia daa aaaa trai
ciet, o adetmecia de nevo alt dez haraa, qaan-
do antio ao- tarantera- 3 eonegara a raatrr-aa,
trabalho eetoqaa la at molo dia. Era aat a-ho-
ra do aea eogundoolmogo, qae coatamarax aor
opalento a. prolongado. Depoie aahia a toda a
prona. Tiritara doaa oa. trae armaxonc da fazon-
dn, fetia dudobrat algama pe ca da panno, o
nada comprara.
Em Mgalde ra'tara ao ten palacio, proceda
a am logando toilette, o dirigia-ao ao bia-
qaa. Na rolla entrara am caca do aea-pattelel-
ro ; comia algana putei, aogaidoa de um copo
de vate do Ueipaahe, a eomegara. aaaa rialtaa,
darenta ea qaaee mectigera aqai a acoli aae
meta libra de bolluhoe. A'a aete horaa jaotara
como pedie. Completando o aea torceiro toilette
pnra aa rlaitu da noate quelxare-aa de lerea
incommodot no enomigo, orgia qaa umpre ti-
rara fraco, ditla. alie. Por itw proaarara fortl-
ficat-lo no deaario da nial*, babeado algemit
chicina da cha ccompanhadu de aigunt paia.-
got de blot; mat era em rio. O- cea eitomtgo,
apesir deita hygitne taa fertiAcaato, continaere
a incemmoda-la ; eentla-o frico, vatio, a at
metmo untia futi, a ponto de mil poder tocar
com oa dentu na nfeigia qaa aahira umpre
propenda no aea qaarto qaando rollan. lato
ora am incommalo terrirel; acabranhara-lha a
rlda I
Sybilla, tona lente de aaa ar nula aaaampta,
mal podia atinar por qae miligr do Sanhor eau
traca pariaieaee raeiatia haria cincoonti annoa i
am regtmeaqee teria morta m oito dita a am
cmnibal.
A Sra. de Verguea jalgara do aea derer ar rea-
tar aaa neta para a elrealo do ociuldade em qae
gyrara todoa oa diae com o frlrolidede eonral-
elra do umuqailo. Coaduziu-i laeutilramonto i
I i a ad
Batto..
Adirondik- Chalupa i ha-
Uta
SesryAn-
drw..
Sentar.:
32,828
120,290
840.036
122,020
por mojragloi o eombitu.
Obterr.
Niaraga-
do em fe-
rereiro de
1862, na
coala da
Car olioa
do Norte.
Em oecio
com o Mor-
rimack no
die 8 de
margo de
1862.
Dito.
Incendia
do no dia
9 do mer-
go na Pon
le V e I he
(Od. Po-
lnt.)
Ataque dot
Fortu Ja-
ikioa o S.
Filippa, i
19 de abril
de 1862.
Em aejao
com a a -
nho oeirai
r o b eldee
debaizode
am N.S. i
24 de abril
de 1861.
Encalhado
om Vitki-
b ar g a
queimad o
pira nio
tahr em
poder do
1 ni migo.
Eocaihido
ne rio Ap-
poma tt o x
em jaoho
do 18G I, *
qaeimad o
pira nio
unir em
poder do
inimigo.
Naufraga-
do p e r lo
do Abato
i 23 de
asoete da
1862.
Naarraga-
do poroc-
cniio de
am tem-
poral no
CiboHio-
ty i 24 do
goato de
1862.
Encalhado
norioMio-
aiiipe e a-
btndooa -
do.
Aegmanttdoc dulo 4 do aireo do 1861
(Abitrcece falta daqaellu qaa u pactoraa
K.' de oa vloa 9m*. -
Por con pro*.
Par tranifc-
reocia. .
Poreenatracge.
N.* de oivioe
180
50
123
353
Pecu
68
sao
59
1.577
Ten.
a8,te
823
ao.aso
Aagneotadoa per conetraegao.
Deacripgio N.* da narlo Pregan
Chalupa da
guerra i
holiiee de
2aaluce. .
Cachnairaa
balite .
Ceohooelre
de rodee. .
Nerioidoni-
deira once-
regadoe .
Narioa de fer-
ro entooncidoi.
Totil
13
27
39
12
82
123
Araede entoerigide.
Deuripgao N.danoriea Pegu TeanaUdaa
Coila do Atlantic.
Narioa denedeira
8
1^05
21,611
1,8
eneouraeadoe.. 8 Si
Nirioi de ferro di-
toe......... 20 42
Riee Decidenttea.
Na viea de medeira
encouracadot. .49
Narioa da madetro
Hcourapaoi
(tranaferidoe do
deporii rain toda
em)..... 10 112
Nivioidoferrocn-
eouraeadoi. 32
Totil 54 61
Eiqaedre ote eguu enidertau.
Deuripgio N. daarlo Pagan Toneaiadia
Nirioicncouraca-
26
doc.
Canooncira do
madeiu.. : 18
Traoaportec o ra-
poree erieoc 10
Ramt (oaviee co-
mo o Herrime-
f k)....... S
Toporet de rebo-
que armadoe. 13
261
79
%
24
13
"S7J
^80
9.999
11.909
87.938
Total 72
Qaando oa nariu ogora oa cenatiaccae eeti-
rorem promptoe, e armeda tonilari d
Nertoe de rola
8 245
Deuripgio ftameio
Narioa de Unba
(aiot)...... 6
Fragetu ...... 9
Chilapeiidegaer-
ra.....i 19
Br'gaee...... 4
Galer.a. compre-
bondidoi oe na-
rioa do depoeito
o de recibimen-
>o........ 23
Kwenu...... S9
reae,...... t8
Ulatn....... 2
Pacaa X
S04
309
289
20
139
99
92
2
aa
19.991
19.237
14995
Tjtil
04 1,415
Narioa i vapor.
18,087
5811
8.432
200
74,175
Vapor
123
"Vapor
9 .240
3 177
, i
Total
2 400-
112- 7,908
=
Deuripcie Nattero
Fragetu balice. 5
Cbilopaii i noli-
ce, !. olaua. .' g
Dltae i hallte, 2.*
leuo..... ti
Gaohioairai i h-
lice (no va a). 27
N.eioteneoorafa-
_ ...... 54
Fraga ta da rodar. 4
Cmbonalree de ro-
dea (ooree). 39
Canhoneiree do ro-
dea (da armado
antig;..... 5
Va pona i blica
(eompr.doi) 53
Vaporee de rodee
fumaredne)________a_
Vaporee hlice
(ia armada an-
i*g>)....... 8
Genhoaeirae.trenc-
!iortu,etc,trenc-
eridoe do oatroa
depattameatoe. 40
Pecao
28
133
167
108
281
49
296
11
215
18,27
iiJK*
13^92
1483
59.808
.
27
108
*.387
2,590
Total .
Dncripcia
Nario de vela .
Nario i rapor.
Total
31 1.853
Recepitotagio.
Nana Pegce
104 1^415
323 1.853
427 3.968
74.175-
265.861>
3o!oac
(Bxtranldo do/rruie^Cowere^dira-7eV* )
morrea ? O qae
conencier ene tralo notlala
qa n'.i dinndo t
Sin, Sn. condam, reputo o guardi-
portio qo>a era am poaco gricejador, morrea
ha tela- iiminu, a -eata hora ju debaixo da
torra.
Oh 1' moa amigo, nio me diga aat a a coa -
au..... Qae herror I Qao mel me faz itto, nea
Daaa I Ora aqal etti o qaa a-rida. minha
menina I.'... Vamot, Jeo, ramoa ; coodaza-noa
aaaa do paatelelro qao ora na ooqaiae da raa
Caitiglieae, ai be ?
Sybilla acompanhare- naa taaa rlaitaafl noate
i condena de Vargn, qaa entrara ordinaria-
mente on tru oa qnatro nido, en demorar-
te em ilgam dellet. O* carattar Mpcaial deitu
reanieoqai mala aorproadea a joren de Frlaa
foi a rtridade doc honone : algana-relboa me-
lincollcao e joreni Iraberbn eran 00 unicoo que
nenu tiloei repruentaren o aexo forte. Podia-
c Fluctu porpetuanento catre o extrae ia-
tofoioo o o enfado extreno. Pari percee-ne
tugar do nando qua offoroco- nanea leoU do re-
cerwa eo etpirit o nanee ao coueio. O nao) ea-
pirHe etti oetrefeire, o noa coragio eeti trete.
-E' inpeatfei untlr-t mate fot tunate de
que ea tanho aqai aentldo qao o aeatriu o
naa prazarea naio elevada! aae aao lato pera
ana creatara banana. 81 gaetdo alfar inparte
cobra o nea declino, nanee aera en Paria nata
pe qa am* are de arrbicio. Beta rida tamal-
taeea, uta dlatraegae eontaoa, acta feote cen-
are a ender, exoeeta 10 r, alegre, foagasi at
ac ra, tado iete ne fez ebeg* *ee>M*ldo* cica
ano qae remoi do gano, qno noaterdOi o aa,
aliga. Procuro mea pobre ee e nie o co-
ahego.
a Qaando
Sn
ello
cheguel, aappac lr ubido en el-
eirniul, ceje fin ecporei de aeide. porqae
nanta tubo 1 4 ai,l0 nuene qaa coa-
t crer qae una guerra deeutroe harte eruel-1 aqut o fundo da vida. Todo- 00U geate ree
monte dulmido e popalegio riril; At meamo
nu aircanelanclce aelomnoi e ebrigotoriaa, na
oturiio do nm junar por exira po, notara-ee
qaa oa- bomena cenridadoa o oc-proprioi doooi.
du niaa eeperavem eom Inpaeteaeia qoi tot-
ninaue o aerio dea aanhorapara eonegarem
o eaa.
Notou Sybilla qna eata eepareeie notara! dot
doa moa noa coila mu dnaeciedade polida.ti-
nh o inconronioate de roduir maltae recoe a
aonaeraigao dae oonhoree o beebilhotiaee da ha-
rem; o mal tibia ella qae em compeacigie apre-
aootara a rantagom da redaxir a eonrerugio do*
homent 1 eatretenimenlM de terimba.
Sa eau prlmairo o paetageiro aipetto da 10-
cledede parialanae nio corretpondia plenamente
aa eeperengea do Sybi le, cem ludo encontrara
ella oatraa conponaigdec. Alen doinripldo tar-
bilhio mundana em. algana aaloee- excipclonau,
nu un excurtdaa da manhia aa.aompaahit da
min o' Nail, no muedao, theaicoi, e eti meema
naa ruaa, frala aadeuti rlroagoioc qne dio a
am lipidio activo a bem caUlredo a morimon-
to, o capeaacalo continua, n eleetrieldade dat
ren, iglta-ae, ubarra-a a morro de repente. A
nerle en Pari fn-m peemer : avia ne parece
maito aataral. l*ado tio.fictlcie en torno dol-
a, que cata cireaueteaeie caaaa corte obele aajiev
aaa realidad cono an accideatc a'ana feote.
E' a aniaa le rerdcdelu da exctencia qae ni
pode ur ceqeeeida, porqae aa Inpe por a
reuma.
a Parece -me qaa aqal deecenheaan qaalqooo
oatra lai. O. luzo, oe oraatoa, oa bar late* eio o
principal o o tcd. Viva-ae de bollnhee a aia
do pi. Oh I Sanhor I dee-ooe e pi do cada.
dial E du-ne tamben qaem dallo pini be.
comm'go, coccgcdamonto, mlgclha pea nigaUe,
janto ao nea ralbe lar domeitite,
poltrona do nea ojuerido ard I
Asiim muo Subilla nio confiara, no
de Frlaa ntia do qae ani paqaacia part
eeac eafadat. Ai leeaeu qae olla jalgara pro-
eantlr na raaniao daa axletcoaa pariaeocee
apreienlavam-cc todoa oe dUo e aeaa elboo con
cxamplot qao touran de nal parto o cea aaaa.
gio pare qao nio tena mala graraateate effacti-
da da
*


Mu O'Nell, ana Una abandonad no meio
do Ocano PacUuo. ama palmeira no centre
diin ilht, a cenhora aobre aittt palmeira. a ea
a aeu pa.... qaa aanbo deUnioao I
Btte g'tcijo Iba ara maito habitual. Qaando
qae oaatra dlaer. Aa bizarraa reieeoeo
ctutti da eapiito per toda a paite derramada. cenjagtei, cajo aipactacala itabo no palele do
Rnpiura com praior otu atmoophtrc intellce- Vergnea, fermaram na ua peaumento a
tail qae earolro toda Paila, a qaa fax o aea n-
petlcl e iocenpuarel eacanto. Ot catigoi nare-
gantee qaa panham u pea naa praiaa da Cbypre,
eentlam logo am ador da Incenao o Tolaptaaat-
dade qae peoetraic-lhe naa raiat, a ihea rara-
lera a paderou densa do lagar. Paria prate
egaalmente eiparg r inebrlintei emanicaa qae
1 denanclan o eea caito eco anico aullo mea
rdante o ferrme it a idolatra o callo da
cita de teaa amigaa, eajo namero ara tal que I lalclligintii ; pelo qae ee pie dliir um atada
foi precico motea para etgotir a lleta. Urna daa
mala Intimas baria morrlda i ttit umanac qaan.
do a conlun e Sybilla si aprcaentaram i tai
potti
qaerla retlrar-aa aa panto maia tado qua del CaaoT pirga^tou a coadaau ao gutrda
cottane, diza ; | pottaj qna te bp:oxlmaxa da ia tirrai|m para
de error qae Paria a eidide eaata.
Apt algana mozea de residencia no palalo de
Vergou, Sybilla n'ama carta qua attrarea a
marqaez de Friu pretaroa manir nos eegaln-
tu ternoa u girgru oprut, por qaa pu-
lir ;
1 con.
traite doloroio con a intimidada aaara e
aaate du Friee.
Era evidente con offeii* qno a uahar a a aa-
ahora de Vergou, 16ra daa haraa do olaeeo o do
Jaotar. ua ultimo ponte da aontaato, atrlnm He
tirano., am u antro. ,eB0 M MMI| .
paraaae. Nao goeaaaa am comaaa nena da ale-
gra a do peur, nn de nna al ussilaali i_
uperauga. D.ra-at, Mfeleoee trauran cetro a
alganaa banalidades an rog, c aprceeeran-se
logo a lorn aos seas prateru.
(Centimmar-H Ae.)
FBINAMBGQ.-I ItM at F, DB f. 4 f LO.
m 11 t 11 a n n


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EZPJ0NC5C_K75612 INGEST_TIME 2013-04-30T23:08:54Z PACKAGE AA00011611_09652
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES