Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:09600


This item is only available as the following downloads:


Full Text
*
;

7
i
aiii mim. IBHiO 193
Ptr tris aezis adiantados 5$ 0C 0
Por trem/e vencido 6$U
m
SEXTA Klli 22 II AS9SI6 II uu.
Ptran* aiaittdf i9|00O
Ptrit fraict para iibscriitor
DIARIO DE PERMMDllO
K\SAUREAB3 IA SUBSCUIFCA Do MORTE
PrshYi, Ir. Aatonlo Alaxaodriae de Li-
na Malsl, Sr. Antonia Marques 4a Siln
Araetty, Sr. A. di Leaos Inga; fear o Sri
J. Jas 4a e>liveira; Miraabe, a Sr. Jeaqeir
Mtrn.ii Finju; Para, Maeeel Piakairo &
C; Aaaxoaas.e Sr. Jereayao 4a Casta.
ENCARREGAD08 DA SUBSCRIPCAt SDl
Alafdaa.aSr. Cliu4iue Palca lias; Baha,
o Sr. Jas Martina Alru; Ria da Jinsir, Sr.
Jase Paraira Martia.
irUEMEIJ.! D9 MU DE AGOSTe).
2 furia sreissata n 2 httti a 15 ala tai da
partidas dos cmrrrios.
liad tadaa aa 4ias aa 9 ', baraa 4 41a.
Igaaraaa, Goianaa, Parahvba aaa segandas
a aaitaa-eirai.
S. Anto, Bexarroi, Bonita, Caruar, Altiiha
a Garanhana mi tergit-eirsi.
Ped'Alho, Nazarelh. Limoeiro, Brejo, Pea-
ejeeira, Ingazeira, Florea, Villa-Bella, Boa-Viala.Ui i ,t n f, barn
Ouncary a Ex aa qaa. taa-fairaa. '
Csbo.Seriabem, Kio Foraeee. Uaa.Birreiree' PRKAHAI tllltJK.
Agaa Preta, Piaaantelraa Natal qaiatn airaa. Priaaalra a 1 hora e 42 aiaataa 4a aaah,
(Tedosea cerreiea partea aa 10 baraa 4a aaabaa|Segeade a 1 hora a 18 alaates 4a tar4a.
~
tarde:
9 La t chala aa 7 korai a 12 ala a tai 4a ano.
16 Quarte aiagaiata aa 3 hars i aiaulos d*
tarde.
Miau tas 39 a tarda.

partid dos TAroHss cosTiiaaa.
Psra mi ata Alegse 4 & 10; para aartt
'(at a Graaja i 14 a 29 4a a4a asas.
PARTiaa Dai ohuibus.
Para o Recife: 4a Apipuces s 6 1|2, 7, 7 1[3,
a.8 1|2 4a a.; 4a 0lindm a 8 4a ai. a I 4a t.; 4a
Jtttatit 4a f 1,2 4a as.; 4a Castaa* Fara*
s 7 4a as.; a, Btm/Um 4a 8 4a m.
o Raaita : para o Apipunt ia 8 1|2. 4, 4 1|4,
4 1|2, 5. 5 1|4, 5 1|2 a 6 4a t.; para linim 4a 7
a ai. a 8 Ii2 4a t.-,pera /&( a 4 4a I.;para
a taxang a Turxi* a 4 1|2 4a t.; aara tamisa
aa 4 da t.
AU11EM81AS BBS TR1BURAES DA CAPITAL.
rrtesa! ia eoaaerele : aagan4aa uialss.
lelaeae: larcas a aabbaiaa ia lf baraa.
FiHii: .matas a 18 baraa.
ais* a eaaaorcie : aagaaaa aa aala ala.
Dita a erpbaea: urcas a aaxtaa a 18 baraa.
PriaairaTara a sivel: tarfaa a axtasaa aala
ia.
Saganarara a civel: faartaee aabbaaa l
karaa lar.
DAS A 5HARA.
18 Srgao4a. S. Clara 4o aofttt I-'.Isa v;
19 Terg. S. Luiz b. f. ; S. Mariano a.
20 Qaarta. S. Bernardo ib.; S Saaaal propbeta.
21 Qeiata. S- Jaaaaa Itiiimi ieva.
22 Saita. S. Tbiamtee eb.; S. Hypolile b.
23 Sabbsdo. S Pelippe Beaiae k. ; S. Liberata.
24 Daaiogo. O sagrsdo eoraaao 4a Mari* Saai.
ASSIGNA-SI
aa 8 aeree, aa a lvraria 4a ansa 4a Iadciaa-
ancia as.6 a 8, das preprietaries Maaaal Fifia.
raa 4a Paria k Filha.
futi imn
(eVERIIt DA PROVMCI.
Copia.lllm. Exm. Sr. A aommiasio cen-
tral benciceule desta villa, eompoeu dos cida
o j'ji'ii anigoados tam por conveniente in-
formar V. Ex. qaa a epidemia do cholera-
rourbui que a ontar do principio do mez de maio
ultimo, lera ilagallado a populagio deala sumir-
ca am difr>>rentei poatos, ha desunido contide
rivelmente am Bora-Ctnsalho, athi-se exilada
a Corrate e tambem dos conats qaa o osla. im
Agoas-Ballss a Buiqua. No dialrisio dasta villa
suparacam ;a\ala algans asaoi banigoos oo da
Paimein, onde altimamente lera fello asirsgoa,
ni lera iagiieDta4o, segundo noiicui datadas
da hootaro. Esta commiiso, agralsaando V.
Ext. am aome da harninidale 4esralida os sos-
corras enriaJos a coosiitaolea am biela, madi-
omeritoi e uitioiimeale aatorisagao para dasaa-
zas am beoaflcio dos indigantes scsnmmettidos
<1 epilemii raloante, ssisrera V. Exc. qaa aso
tem lido odilTereDis a prasaota alamtdada pa
blica, concorrendo c ira o meioi ao san alsaosa
(jara qua alia nao aa dea samir por mais tem^o
e aUnaindo os seus faaeslos iffiiloi dasde o
principio.
eos gaarde V. Exs. Villa da Gsrinhans, 12
de agoiio da 1862 Illm.e Exm. Sr. Dr. Maaoel
Francisco Corre*, digno prasidaote da aroTiaea,
o juiz da dirailo iolinno, Joso Fraocisco Uurii
Jnior, o daligido de polliia a jaiz naucipal
supliente em axarsicio, Antonio Baptiata de
Mallo Paixoto, Jos da Colla Doaraio, promotor
pablico, o vigtria Nematio da S. Joo aalber-
to, M .mi Archinjo da Manan;, prnfaisor pa-
b.ico, Maooel Corrfii de Santiago Vilall, subda-
' !o aapplanie1, Autonio Csrio 4i Silva Bra-
seiro, aut)delgdo,Migal Primo Villar do O",
advogada do aaditorto.
Expediente do da 19 de agosta de
lM6t
Cilicio ao briajviairo *oxminJinla das srmss
Declaro V. Exc. psra coohasiaaolo e di-
receso qae o farJamaoto a pra;ai qae ss 4eili-
uanin ao praaidio da Farnando 4*vara estar a
bordo do brigaa ei.-ana Fideliade, at s 10 ho-
ras da manhia do di 2j do crranla.
Dito ao roasma.Sirva-ae V. Exc. da oxpadir
suas ordeni para qaa sa aprassala aa repariigo
da polica aalaa 10 hora a do dia 21 do crrante,
urna ijr<;i da 16 pragas commaodada por am ins-
pector, aOm da acollar 7 reos al o termo 4a
liarreiros a alli 4smorar-sa emqaanto 4arar a
aessao do ]rr.
Diio ao meimo.Traasaitlo V. Exc. psrs o
Dm cou'cuiaul* a oclus 2* na do sonheaimanto
am forma do ma.licamecloi qca foram antregaai
no prualJio da l'aruando palo mealre do biaia
Tino, acbam-ss rscoihiioi na raspectira phir-
macla.
Dito m memo.Fa?o aareieolar V. Exs.
para o serrino do exercilo, o recrcts Joi Gomas
Dito ao jaiz da diraito do Bonito Dr. Julio Bir-
boi de Vaiconsallos.Palo sea ofliiio de 26 do
maz pastado Qquai ioteirido de que Vmc. ra-
naocloa o reto di lienri 4c 30 dia qua oblere,
reisiuniado naqaella data o xerctcio da san
cargo.
Dito ao bscharel Joi Aatooio Coclho Rama-
Ibo.Por aviso do minutario da jailiga de 5 das-
te auz me (oi declarado qaa por nitro da 10 da
farercirodo auno correla aa solicitoa do soiois-
lerio da fazeoda a liqaidagao c pagamento de qaa
Vmc. deixoa de parceber de aeas veocimentos
como promotor publico das somsreas do Ast no
Rio Grande do Norte a do Bonito ocsta aroriocia,
o qae Iba (a;o soostar pars seu eonheclmeolo a
governo.
Dito ao saparintandenle da eilrida de farro.
Tanbo preiente o oflicio qae o Sr. R. Acslim, na
aasencia do aaperititeodenlc da estrada de ferro
Saita provincia dirigi-me em 13 do correte so-
licitando a inlerreoco da preaidencia para qae
se nao efftae a ordem de priso contra o ma-
chioiita Ilavraysoo, qua fOra pronaociado palo
delegado de polica do 1* diatricto daata aidade
come incarao no arl 193 do cdigo criminal pela
morte de urna malher, esmagada pela locomotiva
dirigida por eqaelle machioista. Respiodendo so
citado officio do S. R. Aastim, c*be-me dizar-lhe
qae nao pode ser satisfeita a saa soliciUcao, por-
qae excede as atiriDuigoss ds presidensi's a refe-
rida itarren;o.
Besanchas da da 19 de tigomf.
Requerim$ntot.
Cietsoo Alves do Sacramento. Prove o sap-
plicante por rniio daexame na forma da lei a saa
cepacidade profeeeioeal.
Francisso da Paala Lopes Res.O sappliasnle
dee reqcerer a thesoararia a liquidago dos er-
vqos que liver, exhibindo pars ssj o documen-
tos oecessinos. Qusaio ao adisntamanto qae pade
nao tem lagar.
Tinente-coronel llersulano Civalsanti da S e
Albuqaerjce.Junte o sspplicante a saa pilan-
te para ser levado so governo imperial.
Padre Joo Bipliiti Sosres.Informe o Sr. ca-
pitao do pono.
Fr. Joo Biplista de Espirito Ssnto.Dirija-se
s thesouraria provincial.
Loarenqo Jos da Silva.Informe o Sr. inspec-
tor da thesouraria provincial.
Manoel Jos Pereira Marinho. Informe o Sr.
inspeator da themunrii de fazanda.
Bacharel Manoal da Canha Figaeirelo.Puse
porttrii de prorogagao por doui mezes com ven-
sioieoloi na forma da lei.
Sebaatio Aotonio de Albaqaajqaa. Prova o
sapplicaote por meio de xime na forma da lei a
saa eapaaidada profesional.
Miuoel de Muaquita Barros Wandarley e oa-
tro.Informe o Sr. presidente da samara muni-
cipal de S-^rinhem.
Thomaz Antonio Maalal Monteiro. Iaforme o
Sr. Dr. juiz doa feltos da fazenda.
W. J. Linlsey. A' vista do qaeinformoa o 9r.
sa Rtvista 4e hoatem ; o pedago 4e damasso
rxo com franji de rotrot amarallo, ambas as c-
rss bea conservadas o o panno forte, apessr da
astsram scpallados hasessanla a nova aonos.
E'dsapida de faodamento, por ora, a aeli-
aii do graves distarbios em a aomarea de Taca-
rais, como neates altimos din se tem cspilha-
da ; aeudo qaa a forga. qae vai em breve mar-
char para alli, dava substilair a do aorpo flxo
qae, ssgando as ardeos mioislariaes, deva vir ser
iaspscstonsdo nests aapitsl,
Foi nomaido promotor pablieo da comar-
em asios offiaisas. E poder nao. aa ara eon-
digaostnegu* non da participar-so ao presi-
dsnis I
p*dr' TIeodelpho acha-ae temporariamente
oo Bbadooro, onde tem uoa aapetlaaio. Tem
om.'80 lmbem alli a familia.
Veja Vas. asis ama anomala, ajaa me repug-
na, apasarde ser do sculo. Ele padre, cejos
servijos tea sido mnifeslados pelo ae Diario ;
cejos servigosso attesiados por tedes deata ai-
dade, qae o virara como o cajo da eouselacao
oot das dos seas herrore; cujos servigos ae
ca do lrajo o Dr.Mauocl Gatdina da Craz, por ter; atlitm ettampados no Pedro 11 e no Ceareme ;
podido exoneragao o Dr. Casar Octavisno de Oli- este sa4re ceja iolelligeneie e curto regalar da
estados, baa eomo a regaliridaCe 4e ca vida
moral e a aptido para a aara 4'almss; este pa-
dre, analmente, areteodea ama ds fragaeziss
agaa ; sais nada oblave svendo s Telbs dida ao
padre Coriolno, em retribui^o 4o qae faz,
bem coma as honras de couege da nova a ; S.
Malheoa aa pa4re Rayman4e, qae nao vio ebele-
riso algam, uea eenfcisou, soma diz-se; e
Tache ao padre Micena 4e Milagrea por ser pa-
dre pobre!
Vai mata par aerto maita jmig dutribuitiva;
mas a intriga sempre hi de mmiieair-se as
coaaas aiis santas illiqaesndo al aas vsras
maiiillaitrsdos. Mi a verdade, cedo cu larde,
tem de appareser em ssu brilho, qae eaiie nao
ser offussado.
Anda aisiui psra ao admira isto, qasndo
vete qae lenda o padre Tbeodulpho aa nove
diaa saacestivos dirigido a palavra de Daaa ao
povo da Tiln, a qiiim edificara, ahamanSo-o
punitencia, flaa no olvida, sao ssladot os seas
servigos preventivos, so asno que dirigio-se
urna tolisitagao S. Exc. Rvm. pra premiar i
viagea do Rvm. Frola, qec por isso foi hoorsdo
com o meilrade de ceremonias do solo epis-
copal.
O poeta proslamou que lado aitiva prefina-
do; maa nao o aaoapaahando oeile jaiio, direi
todava, qae ludo ce acha ioverttdo. A pala-
bras j me exprimem o peosamento, e oa ho-
rnea aaa o contrare do qaa raprasanlsm, ca-
legar o que o sapplicaote req.ar.
spoi mo ao iotpector da theioararia de fstenda.
Por amo do mioieterio 4e juctiga de 2 deate mez
foi approvad* a ajaSa de cada de 800$ arbitrtda
ao jaiz de direilo Tbeodoro Machado Freir Pe-
reira da Silva, quanlo nome*do chefe de polica
de Sargips, a declando qae do miniterio di fa-
aenda *eoltciloa a expedigao de ordin para qae
cieaia repariigae icji poiti aqaelli quaolii o qu
commauco V. S. para seu coohssiaenio a di-
raco.
uno so masmo. Trinimitto V. S. pars os
fios convaniautes ss inclusas astss do sooselho
admioiitriuvo do arsenal da guerra datadas ds 8
e 13 da correle.
Dito o mesmo. Devolvo V. S. sobarlos cjsi
olico do inipetior di nade pabliaa de 7 do sor-
reuie, os pcpe qee vieran auuexos a saa infor-
magao de noutem aob n. 769, alim da qaa 4e
coiitoriuidaae com ella mande pagar ao phirma-
ceeiico Joaqaia de Almeida Pinto, a qaaoti da
50cS6'i ', proveniente Je ama ambalancis qae
fo'iiice pire o tralaacQto do cbolera-morbaa na
comarca do Brajo.
Dito ao mesmo.Remallo V. S. para asa so-
Tihociaento e Qns soovenicole eopic da aviso de
_y> do mes paccado, em qca o Exm. Sr. mtuidro
da jastigs doclara tr solisiuda do ministerio da
(azenda a axpedige de ordene pars qae seja
augmeatado o rdito concedido a esta proviocta
para os encargos ds verba relaeo, pesseal e tns-
terislds polica no exercicio proximsmeoto u-
uo de 1901 a isrjJ.
Dito ao mesmo.Traoimitto V. S. psrs o Qm
conveniente o inr, uio mo de iettrs na impor-
tincia de 3959OJ0 r., inca la pel thesoararia do Lago.
de rendas ds pro'incu do Rio Grande do Norte,
aob cesa e a favor de Josquim Jos Pinto oa s saa
ordem.
Dito so inspector da thesoararia provimial.
Etliudo em lermot a inslus cunta, mande Y.
S. pagar a Simplicio Jos de Mello, conferme io-
lieiloao dilegade enairretcdo do expediente da
polieia em oCQcio de hooiem eob o. 1,276, a qasn-
tia 4a :ic~jo rs., dcspeudidi aom o saiteulo
dos preoi pebres ds sadeia 4o Brejo danuie o
mez de julha altimo.
Dito so mesmo.Aaloriso V.S. em vista de
aua informagao de bo.iiem sob o. 44S, a mandar
entregar aogaardio do convento de S. Francia
ao oa Dunda, frei Joao BapiiiH 4o Eipirito San-
to, a jtuiiiii de 1:131-jp qae sa saha recolhido ao
cofre deisa thesoararia, proveniente do beneficio
di 5* parte da Ia loteria aoneedida a fivor asi
obrn diqaelle convente.
Dito io apilo do- porto. *-Feco apresentar
V. S. os resretss Cleedino Peeain di Silva, Ber-
nardo Joi, Mino! Francisco da Silva a Manoel
Uarlins Raaoa, afim de qae Ihes d oaooveoien-
te destioo depois da inapecciooacos.
Dito ao direaior do arseoal de geerra.Dselaro
V. S pira sea aonhasimenlo e diresgo qae o
oh]ectos qae tem 4e envisr pare o presidio de
Feroanio no brigue-eseaoi Fidelidade, devee
ser embircados no dis 23 do torrente, aerto de
que icsbo de resommendir ao iospeetor do r-
peme! dn msrinbi qae manda postar defronte
deise arsensl ss 10 horas da msnbs dsqaalle dis
ama laacht, ilim de transportar psrs bordo os
referido* objeetoi.
Dito so matador do araenil de meriaba.
Mande V. S apresentar ae regedor do gyaoaaio
proviocisl conforma solicitoa o direstor geni di
intracgo pablics am officio de 14 do aorrente,
aob n. 187. am doa africanos llvres exisientei
neste erssaal em eebsti.tuigo ao de oome Do-
Vvlaa.
Pela secretaria do governo e faz pablieo qae
na ninas i existe tri.i pergo de sementec de sl-
gode de boa qualidade, vindss dos Eatados-Uui-
dos, si qen una diatribeidee pelot eenbere
gricaltores qae as solisitsrem ns referida rapsr-
tige.
No Impedimento dn sesretsrio,
Francitco Lucio di Cailre.
Com mando das armas.
fjaartel-greneral do enramando dan
ruina Je Pernarnhueo na el ala-
cie do Becile esa Z l da agosto
da iHli'i.
ORDEM DO DIA N. 123.
O general comoniudanle dis armas faz pablieo
psra scieoeia da gaarnigo e decido effeito, que
nesls dsla contratoa nos termos da imperial pro-
viso de II de jioeiro de 1853 pars servir ns
muiics do 9* batilhio de infiutiria, por lempo
de tres auno, percebaad* por sobre os venci-
mentos qes per lei Ibe competrem o premio de
200p pago ooc termne do decreto a regelimento
do 1* de maio de 18)8, o meneo de Ia claass do
acamo batalbo Candido Fnnsiseo Datra, qaa a
8 do coneate tlualisoe n lempo a qae eitava abri-
gada a aervir na qnhdade de recratado
Atiignado. Solidonio Jos Antonio Pertira
Gouforme. Jos Francisco Cotlho, sapilo
ajadante de ordens eucarregado do deislhe.
Traar>yni"""8a'"!
niiiiCQ
REVISTA DIARIA.
Offerecemns 5 leticraa|>ablita os estatuios do
I/i>:i!t(o Archeologico e (ographico Pernambu-
cano, approvadoa em sessae de 16 do correule,
alim de qae aelhnr se sprecie o objscto detsi
intliaige amineolamnte patritica, e pels qual
fizamos sinceros votos :
Foi declarado sem effeito o editsl do com-
msndo das armas, qae declarsva sasente por ex-
cesso de licenga ao Sr. espito do exercito Bra-
ztho d'Amonm Bazerrs ; visto que este fez a sac
preteotagao ne quartel general no dia 20 do cor
rente.
Tendo eatssdo os motivos pelos qaaea fo-
ram interrumpidos os cxercicios e ii reviestas ds
guarda nacional do commaodo aaperior do Boni-
to, com i extinegao docholen alli, foram manda-
dos, sobre rcqeisigao do reepectivo commaudsn-
tc saparior, reitabflecer taes servigos pelo sito
da presi-leocis di t8 do correte mez.
j Somos ioformidos qae slgans afiliados di
celebre companhia do Tiro deram agora em vas-
tir-se modo de mtalo, sobragando sacaos eo-
Ismesdos para melhor desetnpeoharem o papel
de que ie atarefaram ; e qae astim vo salvo
fizeodo fartoi, pon se mislaram com (acuidad-
com os ioicieotsa rnatuloi, dando te por compa
ubeiroi e da raesm* prosso.
A lembraoga por cario feliz, e como tal deve
a polina procarar o seas calores oa inventores
para remunera los com a divida paga ; e no eo-
irelanto estejam de sobr'sviso os mal
tos roliti-
mingos, qae sa asbava co servigo dsquelle esta- vameoie a compaobelros qae nao eonbesem, eQm
belecimcnto afora dslli retirada..
Dito ao director geral da loslraago publica.
Rcspondsmo o ofaie da V. S. deledo de 18 do
correte eob o. ifv2,;ieoho a dizer-lhe que designo
a professora Jesqains Jasiina da Siqaaira Varejo,
pira fazer parta da commisso de exima da qae
trata a ar. 11 dea instraegoes de 11 de janho de
1839, em substituirse a de nome Alaxandriaa de
Lima e Albaquerqae, qee ders psrte de doenU
Dito so deiegsdo enaarregado do expadienieds
repartirn di pelicii Reipeede so otTicio de V.
. n. 1,183 da 18 do correte, com roforencic aa
me eslsdo ds asdeia da villa 4o Boaito, duen-
do -ih que agueado aa ofermages qae exig da
aespeetiva eamire municipal sceree do odiQciu
qaa alli te eomocoa a eonalruir pera o sea pego,
aflea de poder resolver como convier.
Dito so com minian te do presidio de Fernando.
Declcao V. S. para aea ceebeeiaente a di-
reegao qae devefasaraagair ne brigaa-eacans Fi-
elidade. qaa para ahi parte ao dia 25, os sea-
tenctados a pregas qae tem de vir para ass aida-
de e bem assim os espatos qae ce eeherem raa-
nufscturados aom destiao ao arsenal da guerra.
de nao serum illedidos e aflnal roabadoa.
Teve hontem effectivamante lugar a sesso
de potte do Alhtneu Ptrnambucano, como ba-
vnmos aonuocisdo.
Lido o relatorio do presidente interino,o acida-
mici J. Fiel de Jesai Leiie, foi em segoida om-
potstda a nove direcgo ; e o presidente booe-
rsrio, o Sr. Dr. Jos Antonio de Figaereido, pro-
naocioa um dissurso aoslogo a resWaragao da ao-
eiedada, e no qaal fez sobresshir o eompromis-
so dos seus rettaaradores psrs som s mesms o
para aom os seas muges tendedores. A este,
segeiram-se oalros discarsos de varios endmi-
co, termiosndo assim per umi hors da tarda,
isa faoco aosial ao aom da masas qae alli to-
car.
Continuando os iosomaodos de S. Exs.
Rvma., deixs de bsver depois 4'smanha ebrims
ns igrej do Espirito Santo.
Ceeaoa na villa do Brejo a apidemie, que
alli havia reapparaeido.
Vimos hanlem am pedsgo ds sasala aom
vcira.
Darante alguna dias, a comegar de 24 do
correte, aera feis a gaarda da eaca de deieugaj
por prajas do corpo de policio. Ceacar, porra,
ease aervigo logo qae ae reeolham etta capital
ii prigis de primeira linha destscadas ou em
diligencias no interior 4a provincia, oa chegue
a ala aaqaerda do 7* batalho 4e infantina, que
tem do vir da Baha-
O oosso sorrespondente da cidade do Ico
escreve-nos em dala de 23 do pastado, dndo-
nos as segaintes noticias d'aqaella localidade :
Eilimos livret, gragas Dos, do borrivel ioi-
migo qae ooa dizimoaaqui, a anda o vai fizeo-
do am eulros pootos.
Livrss j se sebs sem sea presengi. s Telhi
timbera o esl ; mis o Crato vai lolTreodo de
modo inaudito. As altimas nnlisias datadas de
7 ds correte do o numero de quasi qaatrocentos
morios, e maitot eitindo'ainda para isto : ama
desgrsga I
Tiohim saecumbidoos padres Mirrocos e Lima
Verde, estando mal o Rvm. vigano Ncacimeuto
bem como graode numero de pessoas da primeira
plana u'alli. Entra satas po'm em boa hora e
felizmente para o mea amiga nao se nomea o co-
ren, T. d'Aquioo Pinto Bcndeira.
O orlador deelea noticias o Jos de Medeiroi,
qus ailonito du horror fagio 'alli a p : l).o
nos secada Parese-me no entretanto que o Ca-
nri.lem desoffrer considera vclm un te, p orqeu quan
todos os pootos esto accommelli los ; e populo-
so como elle, tem tpenas em si tres mdicos,
e poucos sao os sossorros oa recarsos l exis-
(entes.
Tritamot agora de occerrencias desta mait es-
pecialmente.
A eleigo avizloha-se, e sandidato o Or Ben-
jsmin, cujos inieresses nao sao lo sustentados
como era de esperar.
A familia relalhada por intrigas reciprocas, nao
faz o peso qus devere na balanga ds eleigo : a
iiim pode muito bem ssr que nao vincas a can-
didatura do referido Dr., apezar de sympalhica.
O qae sshir dos myslurios das aroas, seu lem-
po Ibe innsmiiurei.
O cholera qaa tivara entre nos s virtude 4e
abefar resentimentoa, aom a aua retirada fe-loa
acordar de nevo ; e eie o Ico novronme presa
da intriga : a rixa vigario theoditlpho reappare
cea por meio de rccaicilrago 'aqeelle qaando
locuplciado dos esforgos d'asie, de que coube af.ro-
veitsr-se a proposito com floura v|pina.
Ueaodo o eaolera ssolava as habituales desta
freguezia, mateado de 4l>a 50 por dia, o padre
Theocalpho enpenhou lodae ac suai forgic af-
rontando com audacia a inleosidade da epidemia,
para soccorrer os moriftandos. Sea familia ac-
commetuda, e maia 4 peaaoaa que se aboletarim
em aua casa, foi-lha, preciso pamr para a casa
da lia D. Antonia a oalra sa lia e mtia familia
qae btviam cabido, ja coolaodo it morios. S*ra
embirgir Ibe tantos veximos em saa propru fa-
milia, nao fazia falla em tola s cidido a seus su-
burbios desde o Csrro Qaebrado at u Piaabizi-
nbo, leodo at para maior promptido duus ca-
vallosseu sempre sellados ; e no entanto pe-
nis exisliam enlo elle e o vigsrio Frots para as
sooQasei, por qaento j tioha fallecido o pa-
dre Veriaiimo e eitcvam cabidos ot padres Vi-
cente e Manoel Caetano.
Nesla aituago eolendea o Dr. juiz de direito
com mu alguem qae era oeceatario direm as
moa aquellaadoaaeaaordolea, he meito desavi-
dos ; o coovossndo-es a saa|caia, pedio-lhes aja-
dado por oatros individuos qee isto fuessem.
Cuovieram ambos, duendo o igirto qee asa paz
era neceaaaria por eer e voniade do povo, mas
nao para incitar ou dispar ao padre Theodulpho
para o trabalho : puriaaniu eonfessava lur-se
elle al eulo prestado admirivelmeoie.
Logo aps o vigario Frota accommettido, e
mandando chamar ao padre Tbeodulpho, recom-
menda-lhd seas ovelhis pars quo dellas caras-
sea sem digno ssserdote recebe a respotts 6e qua
descangaasc, porqae emquaoto tivesie alelo
uingaem morrena sem os soesorros d'ilma, que
igreja presta porrasio dos ,seas miniirosaos eos
liis.|
lito leve effeclivs execago, spszir d-> ficar elle
t.e precisimeote nos dias de uaaior furor e aper-
los. Nao consentio que aiorresie algaem sem con-
Uso e ao pssso qsu prsslivc os soccorros espiri-
lases, apphcava tambem coa ceommeilidos re-
medios do sorpo.vislo qae oc doaa medicoc fonm
snto affectidoi do mil, de modo qae aitim Iripli
coa o aeu (trabalho. |deveodode prompto aciuJir
iambem| a tas nameross familia.
O qae ha de abnegago, o. que |ha de evang-
lico neste proceder nao precin-te nolir; por-
qaaoto vino qee ningaem especula com o cho-
lera por lal modo.
Alem disto, sabo Vms. qae convite do viga-
rio ds Telha evangelizara elle all por espagu de
nova das, antea da invaso do cholera nesta ci-
dade, eom [rectos importaniisstmos congrasando
os enimos, e predispoodo-os com a ligo da resig-
nagao para receberem com conformago o cas-
tigo divino ; a qae d'aili partir para aqu mal
teve selencia do deieovolvmeoto da epidemia
oeste. E' porm a Telhi accummetiida, o viga-
rio reljra-see tambem em ouire padre, a ijj.iu
commatera a admioiitragu do pasto ; e nesie
p, teudo coosaliado o pedre Theodulpho se qae
rls partir para alli, onda uo exista pidre algum,
manileslou elle que tendo morrida os padre
Vicente o Vinssimo, e qee o padre Manoel Can-
tino schando-ae aob graode depressao d'animo,
faziam-se os seus servigos precisos de prefereo-
sis aos Iceuses e a saa familia ; mas que uo eo-
trelanto partira para illi cno foiie comsigo o
padre Manoel Caataao a.para coofaaea-lo, aa loa-
se accommetlido|do mal. Nada maia seasato do
qae esta resposla, nem mili jeito do quo tal
pretengo, principplmentc quando na Taiajubt
esteva o padre Corioleno, qae ere coadjaior da
Telha, a tres legan dit.anle dests villa exislia
a padre Raymando.
Todava, iato nao agradoa ao vigario Fruta,
qae ento ce dea por prompto para ceguir, urna
vez e committo de soccorros o participaste
ao presidente, poie jalgece Signa deaenaan nao
ir aa padre do leo para a Telba ; a piar.' Tbeo-
delpho, porm, qa logo penetrou auas valas,
foi-lha Umbem ratorqainda, que por clculos
profanos nao affrontava a morte, da qual eom-
ludo aao fazia aomo as lacio o ettesiavaa.
Maa aomo o padre Manuel Cietano nao se qui-
xasse anesiregsr desta Ireguezie ea cus amen-
cia, eoao e proguostisrs o peer Theodulpho
so Dr. juiz de direito, foi sebr'aatada a sua parti-
da; a dando-aa par ofleadido com a intuigao do
padre a reepeita da dcuegagae do ouire, aussi
tea am silbatina do panado, sendo eete re-
volvido de modo a romparem-te ai pazas faitee,
mesmo ea presenta do Dr. jais de direiie. Dias
depois teea aqai am medico qae ce diriga para
a Telha, e eom elle cegata o vigario, estando
alli j ea deereseimeoto a epidemia ; a com
ama deanra de ana 15 dias volea s asts, qual
oairo venoedor d'aotigos tempos, ehcio e si, e
Entre s Migettade,
Santa, Una e Trina,
Aemi doa snjos
Sois pura a divina.
Immensos prodigios
No oree se aitendem
E votsas virtudes
No emprego reesndem.
Tudo ce reane
A vocea pureza ;
Rainhc celecte
De summs grandeva.
Por Dos exiliaba
Na maior enejente.
Sois do mir estrella
N'am seo liansparent.
Todo o inferno treme ;
Tadoae.qaabranta
E a ditoia trra
Tea* lc.tvores canta.

J/\ i i Tf7
minino.
I
-I
_ Maacelino.
o I
l.l.l
l'eminino.
I *a tq
"l 2 ~
o a
I I a I'., |
Masculino.
>.
bando e dito de cetro poeta :
//> go versculos feci,
Alter lulit horrores,
E' o mundo eiterootypado ; do mais esperto
ser ismpre o reino de ierra, porqae todas es
ceas panes vicaa esle Qm, ao passo qae os oa-
tros pralicem a virtade pas propris virtis,
sem intento mercenario
Digo uto, perqee preciso dissrimioar o joio
do trigoseparar o servigos reaes dsqaillo qae
isto lem pralengetnao aonfandir o piaro
Theodalpho Fraoeo Pinto Bandeira eom oatros,
a linea convCm eeca iaaiaeaicade.
Da Pao d'Alho escrevam-nos em data ds
19 do cerrente o eeguiale :
Hoje pela aadrogads du a alas ao Creador
o Dr. Jea Mara Ribairo Partgassia, qae foi
roaotor pablieo.
Dr. Paragcai9 ha mazas soffris de doras
alicaa, e altimameote, depoia Se urna va-
o Pecifc, levande cha>as, ce agravaram
sdeeimeatos, ae modo que atinal se ra i -
, eo qua parece, em hydropistc do paito.
u .u. como todec os ampregadoi publi-
familia pobre, isto 4, aas malher e ama
i.
lAeaterro foi feito aom maita 4accncit, e
teve aira maii de 70 pesiots ; a craio qaa eor-
rea 4 cuna det collegas da referido doctor cqai
raaidaotet. Eotretaote todot neite villa oest
inste oecniao proearam praatar ceas servigos a
infeliz familia, algamat panoli fizeram o qaaoto
poda fazer am amigo dedieedo.
i O jury et; fuocr.ionindo e j 4 res foram
jalgcdos, ceodo 2 abiolvidoc e 2 coodeansdoi:
eram de crimes leves.
Exuie neia villa um bexigaento e i de es-
perar que esas mil so propagae.
c A leo
Pedem-nos a publicago dossageintes var-
aos axtrshidos do Livro da Sibedona :
A" VIRGEM DA INMACULADA.
Dos vos salva, virgem,
Cheia de esplendor,
Qual o re propheta
Vio junio ao Seohor.
Toda atsociada
Vos vio Isaas,
Com a meso-a gloria
Ds grande Messiss.
Vicia por No
De pombt em figura,
Trazendo o signal,
De piz e ventura.
Vista por M'iyii
Feliz e ditosa,
E naqaella vara
To prodigiosa.
To linda qae sois
O' lilha de Ado,
T s o cypreito
Do monis Sio.
Qaal cedro no Lbano
Mus que especioso,
Coma terebintho
Frsgrsnte e formoso.
Mirivilha summa,,
Com tanta grandeza,
Lyrio entre espiehos
Symbolo ds pereza.
Cheia de frigancia,
Como a pura rosa,
Em vos nao ha mancha,
Oh 1 virgem ditosa.
Paro cinnarooaio
Enardo florido,
O oleo entre es chammn
Balsamo espirgido.
Pltano jaoto as agoas
E myrrha escolhida.
Formo oliveira.
No campo nascids.
Fldr imratrsessivel.
Ingenua e mimosa,
Anglica e pera,
Toda sois formosa.
Qusl palma em Cades,
urea e ssiotilsnte.
Ros* em jeris.
Como o sol brilhante.
Sao degrot as navens,
Aas aatros sobiodo
.lirilhies, mais qae oa astros,
Juuio a Dos lazlodo.
Portas do Orienta,
Em jsipe esmaltadas.
Pelas qaaes oodeam
Verdes esmorsldis.
Da ouro a saphiras,
De Adonai no templo.
Que a espesa fisl,
E' da le exemplo.
I I I
Femiuiiiu.
i I I : I ia
Haacalino.
I I I
1 = 1-1
j Femioino.
|i-
Misaalioo.
- j Feminiao.
05
~2
3|
=5
OO
r*>

o
s
o
>
B
O
nos. tanosiro, por espancamento, e bem assim os
marujes porUguszes Bernardino da Suva, de 38
annos. e Mauoel Gongalves de 24 anoos, i requi-
sifo do respectivo cnsul.
A ordem do de Santo Antonio, a parda Do-
minga, de 21 ann, eicrava de AlexinSra ?er-
reira Cmara, por embriaguez e intabordtoagao.
A' ordem do da Boi-Vuia, o portuguez CoCT-
taaiino Nelto, de 35 aoaos, jornsleiro, por aso da
armas defezas.
Da 20
Foram recothidos sisa de detengan no fT.a
20 do correte :
A' ordem do Il!m. Sr. Dr. delegado do pri-
eiro diatrieto, Maris Francisca de Roma, par-
da, de 45 nnos, livedeira, e Aatooio Pereira
Siroflo, crioelo, de 35 annos, criado, por serena
euconlrados em desordena, e o* pardoa vinaneie
Oloucio, Alexiodriao Alvac de Ohvcir, carpin-.
leiro, asbot de 16 inuot, a Jote Fraocisso Car-
neiro, de 14 anoot, npiieiro, vados do Ria-
Formoto, para reerutai.
A' ordem do lubSelegido 4o Recf, os crioa-
lo Diaiio Joi Caogulo, da 82 annos, patcs-
dor, por embrigaez, e Arcelini Mara de J*:ei,
de 22 anucs, livadeira, por disturbios.
A' ordem do de S. Jos, Justina Maria do Es-
pirito-Santo, Indi, de 21 annos, lsvadelra, por
insultos.
O chafe ds segunda saegao,
/. G. de esquita.
Movmento da caaa da duieogaode di* 20
de agito.
A saber
Existiam 365 ntranos 9 Sabiram. 12 relos. > >
Exislem. 361 >
Nacionaes 2">5 Malheres 7 Ratrangeiros 31 Eacravos. 57 Litravas. 9

Tolal.
361
Na totalidado dos doeuies exisleuil28, sendo 4
homens e 14 mulheres alienados.
Fonm visitados as enfermante estes 4 dias :
s 7 1|2 horas ds manbaa pelo Dr. Villas-
Boas, no impedimento do Dr. Dornallas; e
7 1(4, pele cirurgiao Pinto Guimarec.
Aa visilss da larde s 6 e 6 1)2, pelo Dr. Mt-
enle.
repartilo n\ polica.(Extracto das pir-
tes dos dias 17,18, 19 e 20 de agoste.)
Fonm recolbidos cesa de delengao oo oa 16
do aorronte :
A' ordem do Dr. delegado do 1* diatrieto, Il-
defonso Jos dos fantoa, branco, de 17 anoos.
dedo negecio, os psrdos Vicente Ferreira de
Peala, de 20 aonoe, cem officio, Minoel Vianna
da Silva, de 32 annos, tambera sem officio, Eva-
risto Alves da Lames, de 23 anuos, Valdevino
Rodrigues d'Aochet, de 31 annos, ambos dados
agrisaltars, a Bernardo Jos dos Santos, de 22
sdoes, sem oQicio, lo'ot psrs retrata.
A' ordem do aabdelegido do Recite, o portu-
Igecz Frcocisco Boielbo de Andradc, de 30 annoi,
| negociaala, por crime 4e filiidide a tentativa de
aslelionslo, Laix Jos ds Craz, branco, de 40
i.i.oa, catraeiro, e oc pardea Isidoro Gomes dei
Pesscs de Oliveira, de 28 eonoi, eilaUte, e Ja-
Diario Pereira dos Aojos, de 41 annos, mirei-
neiro, todos per embniguez e desordena.
A' erdem do de Sent Antonio, Maris SiWeria
de Sint'Anna, pirda, de 40 aonos, cotlereira,
par aisiarbios.
A'ordem do da Boa-Vista, os pardos Joic, de
30 snnos, essrsvo de Joo Msnoel Poolaal, por
tentar suleidar-se, e Conrado, de 25 nnoi, ea-
cravo de Msooal Teixeira Pequeo, sem declara-
gaa do motivo.
Dia 17
A' ordem 4o Dr. delegado do I" diitriclo, o
portugaez Narciso Jos da Costa Pereira, de 51
snnos, qae vive de negoaio, al segunde ordem,
Tliomiz Bezerr* Civalaanti, branco,de 23 aonos,
alfiatc, a Maaaal Psenclsso de Sini'Anni, par-
do, de 19 snnos, sarreiro, viodos do termo de
Berrciros como eenteuciados pena de 2 aanoi,
5 aeres a 5 das ds prisao e malti de 12 por 0,0
do valar de em eavillo por ellas furisdo, e Mi-
noel, de 20 snnos, africano, eiaravo Ja um Pon
taal, sera daslarago do motivo.
A' ordem do sebdelegido do Recifs, o marujo
napolitana Anlenio Corriol, da 35 enno, e o
franco Antonio Dnlro, Umbem de 35 enno, co-
ioheiro, requieigo dos eonaela* respectiva*
Anlenio Migeel Felicio di Silva, brinco, de 19
aonos. lypogrspbo, e e portuguez Manoel Fer-
Ailimentados cuss dos cofres provia-
cises. ". .........
.Movimento ds etr.Iirmaria do di 21.
Tivenoj alta :
Firmine Jos ds Costa, ulssra aypn\.lia.
Flix Jo de Soaze, diarrha.
Manoel Gome da Silva, olermiltcnte.
Obituario oo ou 21 os acoto, ao cbbiti-
rio publico :
Hilaria Maria 4a Concclgo, Pernambaco, 26
cono, solteira, S. Jo, gtro entente.
Joanua, Afriea, 85 anuo, aolteira, essrava, San-
to Aatoaio, bexign.
laabel Maria d* Coocaigao, Pernaabuco, 60 an-
no, viuva, S. Jo4. varilas.
3eroardo, frica, 80 annos, ssllein, Siato An-
tonio, absorpgao iiuraleot.
Maria, Prambuo, 8 mezes, Boa-Vista, vs-
rlolas.
t'.evao, Pern*mbua,13 anoos, solteiro, escra-
vo, Boa-Vista, anasarca.
Um hoaem que merreu na occasio de eatrir
para a heipital, 60 annac, Boa-Viiti, alten
gingreaesai.
Roca Maria Jorge, Afriea, 76 annet, aolleiro,
Boa-Vista, gaetro intente.
Silvino, Pernambaco, 4 mezes, Satite Antonio,
bronehue.
Candida Ret di Canha Guimires, Pernaabu-
co,, 20 aonos, solteira, Pogo da Panell, tuber-
ealo* pulmonares.
Maria Jo* de Saot'Anaa, Parnambaca, 30 an-
noi, ccaali, Bua-Vit, hepalila ageda.
Luiz, Parusmbuco, 3 maca, Rtcif, i-siret l.t-.lis.
ESTATUTOS

qae foi aepoltedo am det fundedoraa do ruco
Ihimento da Gloria, dos treaea trstsaos em nos- cobedo a elogios, qaa j4 oraia reprodatidos
Instituto irchole|ieo c Gcograihice
Pernambecaoo.
CAPITULO l
Fin c objdo do nstiluto.
Artigo 1. O Instituto Archentogico p Geogrs-
piuco Pernambacano lem por Qm solligir, e ve-
rificar e publicar oa doeameotoi, monumentos
e ira lie ;ei hiitoricas qae Ihe fr posaivel ob-
lar, ou de que liver noiieia. perteocenles his-
j loria das provincia qee formavam as auligas
j sspitioiis de Peroambaco e Itamanc, desdo
s epoc do seu dcicobnmento al o nossoa dus.
Art. 2. O Inilituio procera saitenlir sorres-
pendencui Com mcicdades estrangeirii de igaal
natereza, e se ramifica uat provincial do imperio,
para mus fcil dstempeuho dos flns a que sa
prupoe.
Ari. 3. Publica ds tret em tre mezes ama bro-
chen, qee lem pelo menos 32 pagines deimpres-
n:i lu 8', com o titulo segeioie : Hosla do
Initituto Archeologico e Geographtco Ptr-
nambucano. Nuda revista e pabiiuam, alm da
aclis e irabalhos do Instlelo, as memoria da
seui membros julgadis interessaotei hittoria da
Peruimbuso oa do Brasil, assim como asnoti-
reira Franfi, de 24 ennos, feodider, por distar- sus ou extnctos da nosaa historia, publisada por
bies, Antonio Laiz Din, brinco, de 52 enoos,
cilneiro, e os hespsaboct Joiephioi Agnell Ro-
driguaa, 4e 20 nnos, cosluruir, e Fehppe Spi-
oossa, de 54 sanos, msrejo, por dusordem.
A' ordem do de Ssnto Aotonio, Fraosisco, afri-
ssno, de 5ft annos, essrsvo do mjor Qrsm,
por iofreceao de poetara, e Rosa, tan-bem afri-
cana, de 40 sanos, essrava de Joo Alcas da
Silva Gaimaras, reqaisigo deite.
A' ordem do da Migdalcna, Tebias Samuel da
Fenaaea, branco, de 19 snnos, msico, por em-
briaguez e desordem.
A' ordem do do Pego diPinclla, Joiquim de
Sint'Anns Mello, arioalo, de 29 anaot, alaioerc-
ve, por aso d'srmss defezas.
Dis 18
A' ordem do Dr. delegido do Ia diilricto, Je
ronymo Emiliano do Nncimento, crioulo, de 36
aonos, barbeiro, por insolencias ttinda poli
aa e offeoses moreldede pablica, os portugue-
ses llennqae Joao Jastioo da Silva, da 51 mnoi,
eoeheiro, e Jocqaim Ferreira Pinto, da 36 annos.
dsdo negosio, cssim como o pirdo Frsociicn
Germano dss Chagss, de 21 snuoi, fueileiro, sl
legenda ordem.
A' ordem do sabdelegido de Santo Antonio,
Heurique, afreano livre, de 60 annos, ginhador,
por embriaguez, e a crioulo Joo, de 16 aonoe,
asaravo de Josqaim Maris Vilelli, reqsiiigo
deste.
A' ordem do da Msgdileni, os psrdoi Herme-
negildo Athaoasio dos Santos, de 45 aonos, car-
oatras sosiedsdes ou pesaoss liitcratas, nicionaes
o csirangeim, precedeudo a retpeito dellas o
relatorio de ame commuto do seio do Instlelo,
psrs este tlTeilo nomeade.
CAPITULO II
Organisaco do Instxiulo .4 de teus membros.
Art. 4. O Instituto sonde de 40 tocios efecti-
vos ; de em nemero illimiltdo de tocios corres-
dentes, tanto no imperio como uat nages eslran-
geiras ; e de tociot houonroi, cujo ltelo con-
fer lo ai peaaoaa que, por sai idade avengada,
eoofummado aaber ou diitioei repreieniago,
asto no caao de justificar a etcolha, litando por
isio dispeutados doi encargos orSioarios a que
aitao cajeitos o ouiros tocios. Os nomes de to-
dot os sociot no por ordem de snltguidade ins-
criptos em am* tabella, expolia no nlo daa aas-
aoei
Art. 5. Psrs qae ilguera ssjs admiltido a fazer
parte deiti asaociagao Iliteraria comomcio efTec-
livo, vagando algam dos 40, necenirio dar se
propoata assigoada e apreienlada por am oa maia
membros effeclivoi mesa idmnistriil'a, a qaal
nomeia desde logo ums commiiso que examine
* proposts a d o sea parecer a respeito ; vicia
doqailvotam nao s a man, como ai tocioa ef-
feciivos preienies, era eicruiinio secreto, admt-
lindo oa rageitiudn ocindidete proposlo.
Art. 6. A prnposia pode ter feila da am ou da
maitos, aom tanto qae ao nome de eada um doa
proposloa ie ajume o teu lobrenome, lagar do
pina, a Felismins Josnns Usptisis do Espirito naacimeoto, idade, qualidade, domisilio, e os ms-
Ssolo, de 22 aonos, lavadeira, por embriaguez e tivos da admittao
No seio ds grses.
De luz adornada,I
De joiaa sera prego,
Por Dos, sois prendada.
desordem.
Dis 19 -
A* ordem do Dr. delegado do Ia diatrieto, Joao
de Sanl'Anns Barros, branso, de 21 annos, e In-
nocencia JosTsveres, pirdo, de 26 aonos, am-
bos som cilicio, viudos de Agua-Prcla, o primeiro
como sentenciado, e o segundo por ter fgido ds
cedoia do Brejo, Joo Lourengo dos Santos, de
28 aonos, Jos Francisso de Mello, de 26 annos,
dedos agricultura, Jos de Fontes, de 30 anoos,
jornsleiro, Vsleotim Jos de Mello, de 28 annos,
dsdo agricultera, todos brancos, e Joi Joa-
qaim Becerra de Mello oa deSsnt'Aoas, arioalo.
de 35 annos, dsdo tambem igriauliura, psrs
resrutn.
A' ordem do sabdelegado do Retira, Jos Jos-
qnim Sosres, brsoao, de 19 aonos, os crioulos
Joo Francisco Flix dos Ssoias, da igail idade,
Pedrn Celestino, de 3o annos, imporisea mtri-
hsuos, eGildiot Salario da Fonsesa, 4a 34 aa-
Art. 7. Aoi lugsres de socios sffsetivos podeni
ser sdaiitidos Unto os nsturass como os eslrsn-
geiros; e eade um delles entra com a cuanta de
20300U a Ululo dejla, quando recebe o aaa di-
ploma ; a paga a somma de 3S0O0 em cada Iri-
mestre, pir* eicorrcr c despena do Instlalo.
CAPITULO III
.rTfcco dos negocios do Instituto.
Art. 8. Todoc es mgocioe do Iusiilulo sao diri-
gido* por mi me** adminisirstiva.
Art. 9. Os membros desta meas sao: ampre-
sidente ; tres viee-precidentes; am eecretirio
perpetuo qaa t a d conla do expedienta que ha
em ceda acuso e a cejo cargo aecchem.aa archi-
vos, a bibliothccs, ss aorrespondanciria a expa-
digso dos diplomas; ua 2a sssralsrio, a quam
compele a redscge e registro dss aatss daa sss-
eaaordinarias a extraordtoarlaa, assim somo lodo
o trabilbo da mesa que se lo eipeclQca no ea-
sirgo do stereltrlv perotUI-J 0*1 lOreUrlo

MUTILADO


DMAIO ifi fKBRAMBUCO
** SEXTA FElAA 22 DB AGOSTO DE 186.

a*"
eapplenU', cujas unccoe.s sao supprir ai fallas raea, mniversarias de iuStallaQo e da eleicSesa
da 2/ tersar incoropativeis com as de membros de podem essistir as pessoaa convidadas pelo presi-
aquer eooimissoes ; um thesoureirc ;
orador; e uove commissoes, a saber: Ia
fundo! e orcameutos ; 2* de redacco da Re-
vistado Intliluio ; 3a de roviso de riianuscrip-
tua ; 4* de irabalhoe hlatoneos e arcbeolug-
cos ; 5 subsidiaria da 4* ; 6a de trabalhos geo-
grapbicos ; 7* subsidiaria de 6" ; 8* do admisso
Aos socios; 9* de pesqeizas de manuscriptos e
mooumenms historeos. Nis provincias do im-
perio em qee Uso possivel, ha corouiistoea ea-
eatregadas da mesan lareia que incumbe 9a.
An. l. Depois da sesso geral, que deve ru-
iir-se uj tillo, celebra-ae ouir* sesso geral, para so pro-
ceder a eleico do1 membros que hSo de compor
a mesa administrativa, os uuaes, excepcao do
secretario perpetuo, teetu exercicio porum aono.
am. 11. O' muaabros da mesa podeci ser re-
eleitos ; u a eleieao dos novos eujp.egr.dos s
teai Oe receir uu< efloclivoa. Quando porm se
ar quo Decenario exigir o cxeruicio de alguDs
socios correspondentes, cono membros da mesa,
podem estes ser eleilot em Damero igual ao da
3' parte dos lagares la mesa i e oro tal caso os
Ditus socios correspondentes Uvos supranumirarivs, :a eutrareic us pri-
meiros legares qee ageram, pela ordem por que
i. : ni chamacos, preferindo ae entre cites os
niais aoligos na almitso.
Ari. 12. A eleico da mesa feita pir esfra'.i-
nio secreto, lanzando n'uoia arna cada socio pre-
se-i.lo uiui clula mii o nomo do son elegendo ;
e em oulras cdulas os uomes das pnsoas que de-
vela CompOr cada mu das cummistes de que
cima so Irala. S para os lugares de piesidei te,
Tice-presideme e secretario perpetuo *o requer
iijainrii abaolata. No caso dj ampete corre te-
fluodo esetutioio ; e su anda astiui uo ba maio-
ria, a sorte desempata a tlei^ao.
An. 13. O presidenta toma posse, e dirige por
m tu.iu o Irsbalho di* aeeses. '.,, sen tnpo
limenlo C lubstitaijo pelu 1* ice presideate, a
esle pelo S* ou 3*. Na f.'lta desloa rene, a aesso
0 socio efluctivo mail auii;o que ae rha preten-
le. Se ba empata, procedido da conformidade do
dala na inser;.cao, profera o que tem mais idade.
Al. 1: O presidente iJe providenciar sobre
quaiquer negocio da argencia, no iotervallo das
sess'S, e na impossibilidadn de convocar a asseoo-
iii<> (O'ji bre-idsdt?, d^vendo consultar com o ae-
letario perpetuo, e Picando obngado a axpdr o
negocio ss.-uii providenciado na priioeira reuuiau
fla assembla geral, a quai enlao dehbarat deli
Ditivamonle, segundo convem aos interesaes do
Iostitaio.
An. 15. O secretario perpetuo tesa a sea car-
go o deposito da archivo, da bibiioihoca e do ma-
seu do Instituto, para cuj'i arranjj prop<* me-
t um individuo quu caro daisas repartirles, e
fici a escripturaco necessaiia. O Instituto no
seu Oigaoieiilo arbitra o ordenado lale amprega-
o; e Gca o aesretario perpetuo Mlonsado a dea-
1 -'li lo, quaodu nao caipre as obn,K"i.'.i3 a que
se tem ligado, ea uouiear oalro, oepeudete da
apprevAco da mesa, a qaal expede as conve-
nientes ordena ao thesoureiro pata pagamento
to li'-nurario dasla ulTitial. Os msiiuscriptoi, li -
vres, e qusesjuer cairos objectos peitencentes o
archivo, bibliotbeca e rxiasew estao arrecadalos
fora a maior cautela, e langados em um ralha-
Jog'i, ur orJem alphabelica, toco a decUrac.ao dos
Domes das aosaoas quw o iiu:sa ao Iusliluto. O
secretario perpetuo maoda-o imprimir, sdoicio-
oaodo Iba em cada anuo um aupplamento, coo-
tendn as novas acqaliicoea. De 10 em 10 annoi
todo o caihaicgo leturmado e reimpresso. Oa
l'jjcto! conucos uo cethalogo tem nav.-g-em v
valor crtenle ou de estimativa, -..o a mesa as-
igna.
Ai!. 16. Na '"Jf.'a do pro-ideule, provi-ieocia o
seirei^rio^tjerpsluo cm lodos os negocios urgan-
,f,.'uo loslitalo, c nos da adoiiuisi.acao econ-
mica, a.-ir.ip,udu assembla ger >l ua primeira
sesso quu bouver as medidaa qee tem tomado
Obre o fiegucio ou negocios que apreseotaram.
Atl. 17. O secrpiario perpetuo o o V secreta-
rio recebem os livros e uleis uecessarios para o
expediente que Ibes incumbido pelo arl, 9 dos
presentes estatutos; e a mesa aulorisa o ihesou-
iciro a (azer as daspezas da secretaria, o^ vtati
das fulbas apiesentadas p.-lo secretario perpe-
tuo.
Art. 18. i ertonae ao thesourtiro promover,
arrecadar e pdrem nuard os fundos do Instituto,
pagar asaa? dospetas por fjlhas, pros-asa.las oa
forma do artigo antecedente, e presentar meia
diiioiatratira no principio de cada trimestre um |
b'li.^et" !u estado do cofre. E' da sua atlribui- |
ca.i uscullier am cobrador cu agente da thesoura-
ria, qu9 teja de sua coofiaoca, o qual approvado
pela n.esa adminutfativj, que autorisa aa despe-
sas que com elle se fiz^m. sendo lanzada em
folhas stsignadaa pelo msmo lhso An. 19. tbesoureiro >1 coutas da gerencia
dos fundos a seu cargo ido antea de Andar o
aun > social ; e, depois de exarjiinjdas pela cora-
ipissao d>' fandos, sao por esla apresentadas
dra 'drcinisiraii-a com osea parecer, e com o
remenlo da reteila edespeza do aono seguinte,
Bqual discutilo eapprovao em assenbla
geral.
Art. 20. O orsJvt falla ou responde pela socie
dadeemtod'S as occasi-'S, tanto ft-stivas coniO
fnebres, excepto quando o presidente o qaer fa-
2er, por que tena prefureocia. tanto na assembla
geral. como as depotaces do Instituto. Peden
ceigaaimente >o orador fazer o elogio biloriro
dos socios fallecidos durante o anno social, e as-
sim o discurso fnebre sobre a sepultura de cada
um, na forma por que o diipOoos att. 28 a 43. E
requer ao presidente a observancia dos estatutos,
qti'udonas di3tu-=6ei cu membros S9 desviam
dos objectos d'< que se trata. O orador subui
tuio nassessoes do loslitulo pelo membro que-
O prcsideole designa.
Art. 21. Perleoce comsi=sao de fundos exa-
minar as cuntas que Ibesao submettidas, organi-
sar o orcamenlo, e dir a sua opinio nos negocios
que llie lertencom, por meiode paraceres, quan
Oo r rousultala pela m-sa ministrntiva.
Ari. 22. P"rtancp & commissiio de redaecore-
li^ir a Relista d'> Iusliluto, duigida palo secre-
tario perpetuo ; dar o s-u parecer sobre duvidas
que otxotram na ;nt-ili.: -ncii de algum arligos
dos c'tstutos, e iropr as emendas, reformas ou
additameutos que se julguem ne>:essarios, os
quaes, rtepcis de discut los em sessao especial,
Bao ?pprsvedosou regeitsdos. Peilen.e-lheigual
n.vjite Bscolher os escriptos que rtevem ser pu-
blicados, tanto na Ittvista do Inst-fuio como aval-
so. recebando antes do 2o secretario *scopis das
ctss, aa correspondencias que a mesa ordena que
ae publiquen), as obserfa^ees e avisos que devem
entrar no jornal, c tinalmenle as memorias, do-
cumentos e arligos que ihe sao retennos palas
respectiva' commissoes, com o competente pare-
cer sobre a conveniencia da sia pablicago. Tam-
bero Ihe perience toda a inferencia cerc da re-
darcao, impress3o e distribuico da Itevista do
Instituto, apresentando para isso um plmo a se-
guir, em que se calculem as despezas indispensa-
vi i-i. para seretu approvadas
Art. 23. Pertence s commissea de raviaao de
manuscriptos, trabalbos btsloriaoa, arcbaoloRicos
n gengraphicos, e suaa subsidiarias aaaim como a
de [iftsqu'ia de manusetiptos e monumntos re
teer as memorias, documentos e arligos que
ihes sao remeltidos pela meta administrativa ;
dar o sea parecer sobre oa qee bao da entrar na
Jtiista, os que coovira publicar separadamente,
o que devem ser archivados ns respectiva
las*.
Art. 24. Alem deltas commissoes, indispensa-
dente, pelo secretario perpetao, ou que ao aprtj-
seoladas mesa por um socio, lazando anteci-
padamtBte aviso ao secretario perpetao. O ne
gocioa puramente admioialrativoa e de prompio
expedienta, podam ser tratados em reunio dos
membros da mesa.
Art. 27. O Instituto convoca a aua aaaembla
geral annivorsaria da sea inslalleco no dia 27 de
Janeiro; e a das eleicoes em 15 de fevereiro :
d'ahi fies em ferias al o ultimo de marco. No
da 1 de abril toma pesse a nova mesa, e nea-
sa mesrna sesso discutido o ornamento do au-
no que principia.
Art. 18. Na sesso de 27 de janoiro, qual
devem coocorrer todos oa membros, sob a dirac-
co do presidenta; pronuncia esla am discurso
de abertura, lindo o qual, o secretario perpetao
l o relatorio, em qae expoem os Irabaihos da
Assoeiacu durante o son sotial ; e logo dapoia
0 orador recita o elogio dos membros fallecidos,
indicando os seos sarvigos mai transcandenies
em favor do Instlalo, e faz mengo bonroaa doa
auto'es de quaesqaer obras trcheolngicaa, hiato-
ticas ou geographicas, que nn decurso do mesmo
enoo foram offerecidas ao Instituto. Se na sala
existen socios ou pessoas ostras quo desejam ler
algumas memorias interessantea, psrlicipam-no
ao secretado perpatao, para esla prevenir o pre-
sidente, o '1 d a pala t aos aatores das me-
morias, a leitura de cada ama das qaaas nao po-
de estender-se alm de in.ia hora. Porm ne-
nhama memoria ou trabalh > pode ser apprasen-
lado e lido era sesso publica sm qaw anlea saja
submetndo a urna commisso de exam, para isso
:- i,' la, a qaal tem voto decisivo sobre a con -
vanienaia oa inconveniencia da laitara.
Ad. 29. O presidente pede souvotar sesso or-
imana, sempre que o julga necessario, para a
boa direceo dos irabaihos. Se poram alguna doa
socioa letn negocio argentissimo que torne in-
iiispen>avul a convoaa^ao, approaantara por ea-
escriptq asaae9 propostas ao secretario perpetao.
Ait. 30. O presidente poda convocar a assem-
bla geral, aemprs que o julga conveniaute boa
marcha do Instituto Se alguna doa socios tm
negocio argeotissimt), que facs neeessana assa
convocarlo appresennj as suaa proooataa por
estriplo ao secretario perpetuo, o qual, coosul-
tsudo o orador, e cooaord.aodo com elle na ar-
gencia, assigna com esle cdtial ama proposla da
convocado, com a qaal tsm de couformar-ae o
presidente. >
Art. 31. Em todas aa ae'soes o preaideote oc-
capa o 1* lagar oa mesa : ,c seas lados os vice
presiaeotes, por sua ordem\ depois o secretario
perpetu e o 2* secretario, jieguindo-se Ibes o
orador e o thesoureiro. Todos^M eulroa mem-
bros s> aiseotam na sala proniiajvVmante.
Art. 32. As seasess oriuarias nem lugar de
13 em 15 dias: so ha impediujauto^o presdanle
indias o dia da reunio, que aouamtydo peloa
joruaes. .
Art. 33. Nostas sondes sao Iraladoa odos os
negocios Iliterarios ecooonncoa do Iui^itulo.
O presidente faz tambera extrahir de ama iurua
os orogru)rnaa qae nella se acham recolhiV<'s,
para suram cistribuidos e tratados pelos sof o,
qae dalles ae devem encarregar, os qaaes t^caBI
obTtgadoaa appreseutar ossaus trabalhoi em J"
sao, segundo o diaposto no art. 25. Os aoci'0 *
qaam este encargo eouado sao obri^a a
'lesempenha lo dentro de dcaa uuus, contados
do da que a lun dvsiRiia. Aiuellei que. Un !
o ptaio, nao apDre--eutam o seu trabalho, sao
incitados eoi.V*$. somraa eqaivalenla s preata-
Qoas de O-'tfaa aunos.
Ad. 34. Osprogrammai do qua fax menco o
artigo :: : 'r\. c, i Discutidos e approvados
pela mesa, antas deenlraraai para a urna ; a po-
dem *ur formulados e ofJerecidos ao loatitato nao
pelos membros da ineis, como por qaalqoer
socio efTectivo, lunorario, ou correspondente.
Art. 35. Todos os socios sao obrigadoa a easia-
tir s assemblas geraea ; mas inaumbe resine
tameutu aos que compam a mesa administrilivs
o frajuentar todas as aessdes ; e quer as ordi-
1 nanas quer as assemblas team voto todos os
membroa ao Instituto que se acham prsenles.
Ar!. 36. Para havr sesso ordinaria do Insti-
tuto necessario qae ae athein presentes o se-
cretario perpetuo, ou o V secretarlo, ou qal-
qaer dos secretarios suppleulea, e alguos ruura-
bioa dos commissoes, ama vez que, com a oe
ceasana autecipago, se tauha annunciado a reu-
nio por algumas folhts pablicas do Recite.
Art. 37. Os socios l "o direito a um exem-
plar da Revista do Instituto, desde o da da aas
admitso em diaota. Aquello qae (ie^e as prea-
lacsde mais de am auno perde o direito a re-
cebe la. O thesoureiro fica incuaibido da sua
distrlbuicao aos socios residentes uaa ostras pro-
mi. s do imperio.
Art. 38. Os socios Iciai a faculdado de ler na
biblioUiwca do Instlelo aa obras quer impresas
quor manuscriplas abi depoaltadas, e da faier oa
extractos qee precisarem. Alm disto, podem
levar algumas deltas para suas casas, de intelli-
getiiia tom o secretario perpetuo.
Art. 39. Hi um livro da obriga^oas, onde aa
socios tanto effectives como correspondentes pas-
sam recibo dos livros oa manuscriptos que le-
m ; a nenhum socio pode retar em aua mo
qualqucr ubjecto por mais de tres mezes.
Att. 40. Os livtos e minascriptos da biblio-
thecn esto divididos ero tres classes : communs.
raros e rarissimos. Os manuscribios e livros
das 'ius aliimaa clasies nao odero sabir da bi-
botheca, sob preixln al^um.
CAPITULO V.
Dos fundos do Instituto a sua applicanto.
Ad. 41. Os fe d ,* dasia Aasoeieco ptocedam
das joias de entrada de taus aocios effeclivos ;
da rontribuiQo qae cada um deles deva pagar
de 3 em 3 mezas, segundo durO-m o art 7o ; dos
donativos que se tlzerem ao Inetnuio; daa mul-
ls adventicias de que fax mencao a segunda par-
le do art. 33, o da receita liquida da Revista do
Iwtitute.
Art. 42. Os fundos do Instituto sao applicados
ao seu xpedieoie, reparo e conservaco do que
Ihe erleoce ; ao honorario do oQical da secre-
taria, creado palo art. 15; aos ordenados do por-
teiro da casa e agente da thesouraria ; a impres
sao e distribuigaoda Revista do Instituto ; pu-
blicaco da memorias e escripias, precedeodo
pareceres favoraveis das raspsctivat commissoes;
compra de livros e manuscriptos que devara ser
depositado! na bibliothecu e archivo ; finalmen-
te em premios sos que mais 66 dia'iuguirem no
desetnpeuho dos programlas publicados pelo
Instituto, e em premiar os escriptoi que, pelo
seu tracscenJenie mrito reconheci!o pela com-
mistao competente, sao enrda ios e publicados
pdr ordem da mesa ad"'nislritiv.
CAPITULO VI.
Di'postfies geraes.
Art. 43. Sempre qae o 1 ..mulo renova de an-
uo a anuo os empregados amoviveis de sua di-
receo, ou faz quaiquer alleraco nos seus Esta-
tuios, d disso parte ao presidenle e chefe de
polica, por ofci escripto em noma da mesa ad-
ministrativa, e asdguado pelo presidente.
Ad. 44. a assembla geral em qae se cele-
bra o auuiversaiio do Instituto, e u'outraa era
que se festeja quaiquer acoulacimenlo histrico,
urna deputacao de tres membroa, presidida pelo
orador, vai com antecedencia convidar o presi-
dente da proviacia a assiellr a aemelbante tolem-
nidade.
Art. 45. Aos nlerroi dot membrot do Iosti-
lulo, sendo participados a lempo, vai attittir urna
deputtgo cowposla do maior numero de mem-
bros que te poderem reunir, presidida pelo ora-
tos marcha do Instituto, pie o presidente em dor (ou em tua (alta pelo socio mais antigo dos
sesio Domear ostras, para tina especiaea, ou prsenles), o qaal faz um discurso fanebra sobre
encarregar de comraisioes a quaetqaar tociot em a sepultura do fallecido.
separado, quando julgue que istsu rom con-!
veniente ; sssim como p le. mediante proposta da
commlsio de redtcco, cretr norat conmiitat
sobre oulros ramos de vhilolegia, e metmo divi-!
ali-las em saeces, como parecer mait convauienle, I
sendo isio approvado pela assembla geral.
Art 25. O membro de comminao que, no et
pago de seis mezet, nao satitfat em tesso ao
trabalho de que ett encarregado pela mata ad-
miniatrativs, e nao d deacalpa conveoMnla pela
demora, pela primeira vez exonerado da tua
commisto, lancando-se na respectiva acta a cau-
sa por que o ; e pela segunda voz dcixa da ser
ocio. O socio que perde quaiquer livro ou na-
ouscripio e o nao rattitue on o sea valor ttxado
no mventario, demitlido ; attim como o do
Tecllvo aquello totio que deia de cpoiptre-
eer, por motivot Dolorlamenle plau
do oo Recife, em 10 aeasoes coosaca
bem eliminado de tocio aquello (,_.
aja de 12 mozes de pretligoet, tTtV a"o" paga-
mento daifas, havendo para isso recebido avisa
previo do secretario perpetao, pordeliberecio da
mesa admioittrativa.
CAPITULO IV.
Recife, 16 de telo de 1862.
Jos Soares de Azevedo.
Dr. Aiitaii'.o Vicente do N. Feitjsi.
Joaqoim da Sonta Rtis.
Approvados am aesso da hoja.
Sala das sastes do Iottitaie Areheolagico a
Gaograpbieo Parnimbucaoo, 1 de sgoato de
1862.
Josquim Pire Machado Portella,
Presidente.
Antonio Rangel de Torres Randeira,
1* aecrelario, .
Salvador Henrique de Albuqaerqae,
i' secretario.
COrtSULAO rtVIXCIAL.
pausitoto^ata1!.- RelajoJasalteracoesfeilasnlanca-
ecutive. E'tam- ment tia dcciiiu urbana da fregiw-
le que, devendo n _
zia da l5oa->ista, no exercicit cor-
Idem 18.Manoel do Nascimento da
Costa Moaieiro, um subrado com
urna lo,a e 3 andares arrendado
por ..............................
dem 42Dr. Salazar Moscoto da
Veiga Pessoa e Joan Miranda IU-
beiro, am sobrado com 2 andarea
e ama luja arreo la lo por........
Hm 56.Jos Joaqurm de Moraea
Sarment, urna cata terrea, arrea-
da o a or..........................
dem 58. Padre Joo Bsplista de
Albuqoerque, casa terrea arren-
dada por..........................
dem 72.Jno Perreira Ramot,
urna casa terrea dividida em duas
arrendada por....................
Idam 21.Testemeoteiro de Jos
Rodrigues dos Pastos, um sobra-
do com urna loja arrendado por,.
Idam 23.Joo Mauricio de Barros
Waoderley, um sobrado c>m urna
loja a um andar arrendado por..
Mam 43.Herdeiros de Hara Cor-
deiro Xavier de Brit, um sobra-
do cora urna loja e 3 andares ar-
rendado por......................
dem 51. Carine Martina de Al-
ma da, um sobrado com 2 lojts a
3 andaras arrendado por..........
dem 63. Braz Ferre.ira Maciel p.
nheiro, am tobrado com 1 loja e
2 andares arrendado por........
Idam 67.Victorino Jos de Souxa
Traveso, casa terrea arreudada
por...............................
dem 73.Clara CUmentina Carlo-
ta, cata terrea airendada por....
Praja.
Numero 8. Bjnto Jote F-ron1es
de Barros, um sobrado com urna
laja el andar arrendado i>or.....
I-Jem 7 Joo Ferreira Ramos, um
sobrado de 2 andares e urna loja
arreudado por....................
Ra da Cinceico.
Numero 18.Joo Piolo de Lemot,
cata tarrea arreolada por........
Idam 30.Bartholomau Gonc.*|ves
da Silva, c por...... ........................
Idam 26. Francisco Ferreira da
Silva, caea terrea arrendada por.
dem 54.Ordem Terceira da S.
Francisco, casa terrea arrendada
por...............................
Ilem 56.A tiiesma, casa terrea ar-
rendada por.....................,
dem 9.Mana Theo lora da At-
tampeo, casa terrea arrendada
por...............................
Idean 15 Matia Loa renca do Ro-
aario.'casa terrea larreadada por..
dem 27.Padre Joe deJ-aue Ma-
ra de Vaecoocellos, casa terrea
arrendada p.r....................
dem 47. Francisco Garca Chaves,
tasa terrea arrendada or........
Rea do A'agao.
Numero 12 Jote Pereira Teueira,
um aobrado com 2 andares- e urna
loj arrendado por................
dem 20.Gandida BdbiDa da Pai-
xo Rocha, casa terrea arrendada
por...............................
dem 38Jos Maria Gongalvea
Vieira Gui'naros, osa terrea ar-
rendada or....................
I iem 7 Herdeiros de Guilhermo
Collis Cox.casa terrea arreoda por.
dem 9.IUrdeiro do pidre Jos
Goncallo, casa terrea arrendada
Por..............
dem 27.Bonifacio de Jess a Sil-
va, casa terrea arrendada por. .
dem 29 Carlos Jos Gomes da
Oliveira, casa te rea aneodada
por..........
dem 37. D.'embargador Joaquira
Teixeira Peixoio de Abreu Lime,
casi terrea arrendada por .
dem 45.Antonio Fernandos da
Azeveuo, um soorado com urna
loja e 1 andar arrendado por
Ra do Tambi.
Numero 32.Podro Paulo dos San-
tos, caea terrea arren lula por .
dem 1. Viuva de Joo Carlos de
Lemos, casa terrea arrendada por
dem 23.Manoel Antonio de Aie-
veJo, caa terrea arrendada por.
Ra da Matriz
Numero 32.Manoel Camillo Pires
Faleo, casa terrea arrendada
por .... .....
Idam 60. Irmaolade do Seohor
Boui Jesaa da Va-Sacra, caaa
terrea arrendada por. .
Idam 1.Annunciada Camilla Al-
veeda Silva, casa ierre arrenJa-
por..........
dem 7. -A mesma, casa terrea ar-
rendada por........
dem 11 Antonio da Silva Fer-
reira Jnior, um sobrado de 1
andar e 1 loja arrendado por .
dem 25Herdeiros de JosLeSo
de Castro, casa terrea arreudada
P"f j .....
dem 33.Joiquim Aureliano de
Caitro e Joaquira Viceole M r-
qees, um sobrado com urna loja
e 2 andares artendado por. .
dem 35.Miguel Joaquim da Cos-
ta, um aobrado com urna loja e2
andares arreo alo por ....
Ra da Gloria.
Namero 4. Po-'io da Costa Mo-
reira Alves, casa terrea arreuda-
da por.........
dem 12.Luis Anuncio T-ixe'ra,
casa lorrea arrendada por .
Mem 18.Irmnnlade de N. S. da
Soledadc, fss terrea arrendada
por..........
dem 20.Manuel Antonio Noguei-
ra, casa terrea arrendada por. .
dem 46.Jos Domingues Code-
cei'a.casa terrea arrendada por.,
dem 54.Manoel Antonio Gontal-
ves, caa tertea arrendada por .
I Iem 82Anna Joaquina de Oli-
veira, casa terrea arrendada por.,
dem 104. Auna Jo- quina do Car-
D o Dias, casa terrea arrendada
por......... .
dem 114.Manoel Francisco Ra-
moso Vicente Antonio do Espirito
Santo, casa terree arrendaba por.
dem 3.Dr. Pedro de Athayde Lo-
bo Hoscoso, um sobrado do um
andar arrendado por.....
dem 7.PoiQrio da Cuoha Morei-
ra Alves .........
dem 13 Viuva de Zscharias I.o-
pei Machado, cata terrea arrenda-
da por..... ...
dem 25.Padre Jos de Jesut Ma-
ria de Vasconcellos, caa terrea
arrendada por.......
dem 33.Herdeiros de Jote Lelo
da Castro, casa terrea arrendada
Por .......
dem 35.Maria Joaquina de Cas-
tro Perelii, casa terrea arrendada
por..........-
dem 43.Viuva e herdeirot de
Manoel Antonio Cardlo, casa ter-
rea arrendada por. ; ,
dem 57.Padre Jos de Jess Mt-
ria de Vascnncelloa, cata terrea
arrendada por .......
dem 69.Manoel Antonio Gongal-
vea, caaa terrea erreodada pnr .
dem 81.Jos Francisco Fernan-
das, cata terrea arrendada por .
Idam 91.Maria Iiebel Antones
de Oliveira, casa terrea arrenda-
da por .........
Bus da Ponte Velha.
Numero 2.Bario do Ltvrammto,
caaa tarrea arrendada por .
dem 4.Anna Ctrolina dos Patios
cata terrea arrendada por .
dem 8.Jote Frtncuco Ferreira
Ctlo, cita lerrea arrendada por.
dem 9.O mesmo, caaa tarrea ar-
rendada por........
dem 11 O mestno, casa terrea
arrendada por
Raa da Imperitrit.
Vm$ mtsmtlia$ grvi e da o*4im dos tus Ira- Humero 12. Viuva a bardairoa de
tainos. ioaqaim Jos Loareoco da taata,
Arl. J6. Aa seseos do loatitato Archeologice am tabeado tom ama loja o dout
diridoat-K oa rdiuriM em iiemktu a- andaras arrendado lado por......
rente de 1862 a 1863 feito pelo laa- "" ia o metmo, m terrea
., a.... acti.. arrendada por.......
CadorlOlta. IdemlS.-O casa lorm
arrendada por.......
Idam 23.Maria daa Necea Crur,
ait terrea arrendada por
CommuriicadS
1:0309000
1:390*000
4I0C0OO
5129000
430J000
1:1809000
1:0009000
1:3169000
1:1629000
1:2409000
400SOOO
300*000
7009000
1.0508000
360S000
1449000
20000l)
2529000
3009000
2649000
1329000
1449000
3005000
1.1009000
300*000
3005000
3009000
2105000
.3605000
540S000
3005000
Sorprehendeu-ate.axtraor4ineriameale a leitu-
ra 4a am pequeo ennuncio. qua, sob a apigra-
phSneiedaie Recreiosabio pualieadu no Oa
rio de 18 4o correte, e a razao principal 4a
atiaha tarpreta ver que o autor decae aonunaio
por um rasgo 4e iatpudeocia qae en nao tei qaa-
liflaar, nasou assigoar este sea trabalho, servio-
do-se do meu sobrenomeMcgalhaes 1 lia nes-
le munde |(ente para tado 1 mal cosera eu pen-
sar que algaem ta atrevaaae a assigaer o noata
de oalrem, ten para itto ler a mnima aulorisi-
co. Quirera coaheeer pessoalmante oaatordeste
aananeio qae n3o pode deixar de aar algum mi-
aaravel, e enlao com toda a digoidide qae me
propria, cumo hornera e como cidado, impri-
mir-lh6 hia na cara d.slavada o larrelo ignomi-
nioso de calumniador a falticador petalanta.
Faria mais : chama lo-hia imme4ialaeata
pratenca-dat autoridades, e ahi taha a aatiiUcae
dedaeraaecerar etse mentiroso infame, e de ve-I
lo aumprir a peoa do seu to reprehenaivel e
criminoso proceder.
tntretnino, s-' nao poiso chimar a jaize etse
vil ral'if vier, porque na o cotillero, potso e
Cavo preUstar contri o sau aato tao inqusliaa-
valqaanio btixo peraole o publico aeoaale ; e o
face do aiodo maiatolemna, para aalvar a miuba
ropateco.
Alguein que uodevo nomear, intentando dar
una partida, tontraleu coongo o alaguel da tala
em que duu michas hcroi da daes ; conviado
au uino, vi que aua reolucio dessa alguem, nao
se reiii^ava, corno de (eilo se nao realisou. Km
nada, porm, niemm a aemeihaute reapaito : e
pon nenhaiui raao hevia para que aeaa alsutm
eovolvau4o-me era aaaa raiierlea, levasaa o rro-
jo a ponto de fster oat aoeanaio em mea nema,
te abalncele a aeeigna-la, come o aaelgoaa.
Magalhaes mestr* e direelor. E' vardade qua no
da 6 aba sia da danta uim partita, raa Ceclero alto
e bom tom que aaaa aera 4a4a por mim e por
mata .un. aeahu-es qae sao meaa honrados
amigos e socios no mestno grnmio artstico, a qua
pecleneemos. Esta nasia partida nsda tm da
cocuoiam cam iqse.Ha impraviaada fa*fainada
qae asta alguem preteo4.il por em ampo. SelOa
esse abjecio deiraator, atea faUiQaador ceaarde u
to vil, qe ae eu houvesse de laxar koiiuucio pa-
ra alguura partida ou bail-, fi-lo hie sempra do
modo mais 4>gno, e Oonea por tneio de um ban-
do con matearas, porqce esta maaaira aa aa an
oenciar s u propria da canalbas, da ganle aem
houra, seu bro, sea pundonor a aem nomo aa
oaiedade, coma esso alguem.
Saiba, pois, a alilieo um geral, saibem em
partitular o maus amigot, que aqualle anouocio
lode falto, que para aila nao aoncorri de aii-
neira aleaste, qua all abusou-te defirca4aaen-
le do raen noma, e que, te au c inheeeese o ente
asquerosa que forjou todo eise arauzel de men-
tira, teria o pretor da esmaga io parante as au-
toridades e da aizer-lhe, sonto digo igora :
c mentas, sevaolija.
Nada mais direi.
Jalgo haver-me desafrootrado da injera qae
mu foi laucada, e espero do pabliao e dot meus
aiLigos plana ]uiiici,
Manisl Francisco de Souta Magalhaes.
Pu*IL*afOS pr*Ho
tibeca siottr a falta Telia a reeigaasae, o con-
forto da'ehriilianismo.
A harpa de David tambem cania at glorias da
ternidade. aoi oa iervir-se de saus meias
ce deatruifo, quando aatliga oa Crimea. Ella
abe melhor quaea oa jaitai que 4e-e heajar a
tea greaaio e quenco.
Chamou-a no dia 12 de jalho, ao aieio dia
E qae essa era a sua melhcr hora.
Fot aquella em qae havi Bastido 1
Cootolai-vos, espoto amante a exlremoec. P"i
Dees que chameu vosea etpota adorada p>ra o
edro des eherufeiot.
Ella acia no co. A larra nao pesa'S sobro
alia.
( Diarta das lajeas.)
i:mmm+ *i *+
imm mu
DO
Banco do Brasil.
Acaixt filial deicoott letras com prato at A
qualro mutet a 10 0,0, aa do seu proprio aceita
a 9 0|0, toma d'nbeif" a jaro em contaa carra-
les, oa por letraa a 8 0,0 ao aono, n saeta ao par
o curtos presos, sobre o banco da Brasil.
Caixa filial 18 de agoito d 196?.
Francisco Joan de Barro*.
Secretario.
K------------------------
fraca do Recite 21 d#
agosto de 1862.
Colaces da junta de etrrettres.
Cambio.
Sobra Londrat90 d|v. 26 3ii d. por I5OOO.
Assucar Canal13700 or arroba
J. da Crux Macada presidenta.
John Gatitsecretario.
ABSaaetcaarat.
n 'uaento -'* da 1 a 20. .
Ida da da 21 .
^ro^rsesatr. As. alfatn
Vs'.umes ar.tradoa eomf atendas.
c 9 ora gneros.
"*"**
folirats rsfcidot
c
a*nl (axcndat
COBO ;er.-;rov
159
211
363
A un disUnc>o [repeleute.
B' triste oa verSade ver-se o genio
Oleado semprn a par da estupidez,
' triste ve-lo dentro da cacimoa
Abortaodo em mar de gravidez.
I kV pena qua o calouro j velhuseo
V lutar com a desbrace e uagro fado,
Um nono coosumiiilo .- dapiiia delle
i Sar oa rosca da ventareprovado
: Faz do que o seu talento iaja gaeto
I Em erio. h j verealha ln sem criterio,
Qaal ronca pellica enc'rapilada
No velho mausoleo do oraiterio.
312J0001
20J000
i '0^000
9^)8000
i
6000

1I8#COO
360000
300#000
BOOfOOO
30OS0OO
1:0009000
792^000
180CO0O
216{;000
360SOOO
300000
240JOOO
2400!)0
240*000
192ff000
14i$000
500JOOO
l:SOOgO0O
S40000
1808000
I40|000
2405000
1208000
3608000
14O000
4008000
2408000
3608000
3608000
15*8000
1568000
1568000
1568000
E' feio va-lo autcnle da familia
E da rasta miiOier divorciado I
Daerendo esbnrdoar ae pobres negras,
Ou'oa porta lhegrilamm casado
I' duro ver os lentes sempre etardos
A' nenia do poeta Iranecndente,
aparando novembro p're de novo
Raposas llio botarem de patente.
E sobre ludo isto a mor desgrana
E', depois da fatal repeliera,
Ver lavrarse a senlengs infamaloril
Da mil vazei fatalJuolacao I
1
tua victima
a queaa wila
lOOCfrOOO
(CeNMAMof-ffia.)
necrologa.
J_n;'ii)vvf! u, itriiis Leopoldina
I.as le Metra.
Memenio quia ventus est
vita ti "-i. .
Job, cap. 7 v. 7.
Lembra-ie qu a viaa
um sopro.
Finou-gcp.ira seaipre a Exui.a Sr.a D. Britis.
estosa lora-da do Sr. Dr. Frananao Joi Maira I
Nao voltar mais a ver os baos da ierra, o aeu
esposo querido, os s:ua cioao amados Elhiahos,
sua mal consternada e Ut parantes !
Et non revtrtetur oculus meus ut videat 6011a.
Job, no mesmo tu^ar.
Luaa da morle, as lagrimea j nao poem
amolgar-te a durez.
Onde o poder lea conlra a vjrtude
Mataste sm, mas ai virtudes da
terao eternas tu aemoria daquelles
pf rlentia.
E' verdade, osocro da vida anniquilla, cemo o
ralo, s mais risonbas a radiantes espertngas. A
villa um s.ipro. .
Quando vigorosa procura conservar aaus dias,
iostada por seue pareles a egir do foso de urna
epidemia desoladora, porqao sua vida preciaia
a lautos espeitos, quando o holera-morbut
ccommeiie. e eila saeciabe ao meio diado S2
4eiulhodelM'2l
A Exm." Sr." Britis Leopoldina Li'is de Meira
nssceu aos 15 das do moa de junho da 1839.
tambetn ao uieio dia, liiha legitiata de Pedro de
Meira Lina o 4e Frantisca Michaela Lias 4e
Metra e soonnha 4o tenente-eoroel Fraoaisao
da Meira Lima.
Deixou pois o mundo com 23 tonos um mez e
sete (ii,s de iJade. Na flor da vita !
Foi na ida 1e de cinco aouoi ehamada para a
casa do asesino loneote-coraoel Meira e por este
e aua-aalbr, a Etm." Sr O. Isabel Franaitca de
Mein, criada e educada desie enlao, porqu
eram aeui pi D. Isibel ere prima legitima de sea pai.
No dia 24 de atiril da 1854 caaau aom o Sr. Dr
Francisco Jo- Meira ; tenoo detle consorcio 7
filhot, 4ous 4us qaaet fallaeeram. Viveu casada
apenas 8 aooos e 3 aazet. menos doua dias.
Rstaii cinto tinos, todos de aoeuor#idade,
sendo tres meninas e duai meninas. Ai duaa
mais velhas, .ae sao gemeas, apenas coutam 9
iodos do existeoeia.
Avalie quem pote qual deve sera ddr de urna
exiremoaa e cannhosa ai ao deixtr no mundo
cinco ttihinhos era lo lenra idade I Qae passa-
mmlo doloroso I
Qaaodo no da 21 j em estado de algidez cea-
veaaida de que a mora era aeria, aereada dot
teas e olhande para sea charo etpoto Saohado
21080001 em lagrimas, s leva enlao ua pensamenloseus
I ttbinbos I
Se eiies merecerem cattigot, dizia ella nata
occisiaoaolemna, pego-lha que aaleabra de que
to Qlhos tem ai.. .
Nao tioha esta alma aheia de reiigotco oatra
idea eoto .ae a vida eterna, cooOava na Provi-
dencia, e pedia aompaixa a serdlo ptra ss tul -
pas de innocentes !
Mai extremis, etpota amorosa e dadiaada t-
menle ao cuaprimeoto de seas deveres demes-
tlcos, dotada de sentimealos generosos ealeodia
ao pobre ca oaridad* coa a axprejao aaic lin-
eara a a lie v al, que a religio aaba impirar as al-
mas abrittea, anjea preaeitoaadorava e critican
aoa a maia reapettosa veaeracio.
Exaellema aojigi a sinaera, irma eirinbata a
desvelada, nao poaacva eeforgos naa aeiaa de
se fuer estimada a lanveda, a lando am vrataa
o paro desrjo de (atar bem
Tanta legriaa e tanto praolo vertido sam re-
medio I Denos marido, manos, parentea inion-
lolavait da saaelhanta parda. Oa Olhinhot, ab I
asas anda na avaliaa o que perderaro. Nao
podam nber al onde vai amor da aai, nam
os beneficios a reeefcir da urna mai aariohosa a
virtuosa.
O crapa que enlata esia familia, a tambera os
sobre, aal conhssem alies o qae aigniflaa.
Mas Tsaba para os gat o aoobesam para as qae
Ce3'.?rr-ra n/j dia 2dagowio.
Barca americanaMeicofarinhi de trigo.
R ngu Lubekeiie\eti dem.
Uiaie ameticenoCarrie Hue o resto.
arca inglezaMarrHt_cro da pedro.
Impnrtaco.
Hiita nacioail Sobralense. vado do Maranhaa
a do Acirai, cnmutiado a Casiano Cyriaao 4i
Costa Moroira, mamfeitoa o teguitite do :
Maranaao.
24 natos aom 60 irrobis de am^nln.as com
anea ; a Mmocl Joaqaim Rauios e Silva &
gwnro.
711 loros da angian ; a Dr. Sirmanto.
9t*9 lacios ott fsrinha de mandioca e 180 ai-
toa milho ; a ordum.
38 moios 4o snls ; a Josa de S L-itSo Jonior.
26 ditas dita, 1 bah roupa ; a Joto Josd da
Car^atho M-iraes.
Hule nacional Flor do Rio Grande, viudo do
As, con'gnadi a Ticeuw Jo: da Coila mani-
fesiou o segaiate :
3"0 ilqaairaasal ; 1 nrd<"u.
Uiigita lubekense Nautilia. vino 4o Phlla-
4elp()H cr>nsignido a Heury Forsler & C., raani-
fesioo o ivginte :
2,800 barrites farinhi de trigo, 1 ss-xa ignora-
se ; aot mesmot.
Hule nacional Santa Cruz viirte 4o A con-
tignido a Caetana C. da Costa Moreira m*.nifestou
e sifrainta :
434 alfueiras sal, e 30 mi'lhes com salha re
esrnba ; a or4m.
Ilrgae nacional flaribnldi, vln-lo do Par e
Mira coo'igatdo a Tuso & Irmaos maufaaic-i
o taguinle :
Do Tara
355 barritas tarvaja a 1 caixao aom thipc01 de
seuhora ; a or4am.
Maca.
201 alqueiret de tal.
Barca ingleza Margarit, vinda da Glatgo.u., con-
signada a Seanders Urothers & C. maaiealou e
seguinta :
260 lonelidat da arvo do pedra ; a"s rtes-
mo
Barc aaentaoa Meaco. vinda de Philadalphia
aoniigna4a a Saunders ilrolhers & C. manifest
o reauinto :
2.900 birriaaa farinh.a de trigo; aos rnpsmr!.
Biiguu h>'S|anhol Timoteo, viudo >.e Bareelo
na, coasignado a Aramga Bija & C. manifattoa
o s'gointe :
StOpipaa, 215 btr'it o 10 ttixas viohnt, 30
barrics alpiata, 197 aaiiinhaa paisas, l.i'OO res-
teas de alhos, 100 barrigas farinh de trigo, 47
saccot amentoaa. 3 barra e 180 bolijia a>e't
de oliveira, 20 taixaa frcctai conservj.jas, 20 tac.
coa fvijes u 30 barris azeitooaa* sos mssmos-
Cxportucao
Di< 19 4o orrenle.
Barca imeriaint Union, para Philad.'n'hia, sr-
raceram :
Matheui Aa-lin & C, 20 calas con 50 libras
dota 4a goiaba o 2 aseaos oui 10 arrobas da as
i tuctr.
4IeebaaBurltt ida reatis iatcarntas
.fiaraav ata Paruam^'je*
Randment do da 1 a 20. 18:fi?8.a>35")
fdra da Ca 21. ..... 677*610
19:305965
1808000
Publiqoa-ao a faltenaia por edilaes, o tigam-ss
aa demaia dlliget>i(l legaoa.
R-clf- 28 da junho 4e 1162.Tristo de Alen-
csr Anripa.
N-rta maia se canlinha era .!iti sentenrja aqu
iuaerta, e uo ttndo oe comeaetcuotes orneados
aceitado o aargo de curadores flscaei, bem como
oulros quo em sueiuiuicao feram eitulhidos,
dmdo-te datl'arle ibmdqno da massa eor pirta
dot era Joras, fdrn finalmente noiueado o Dr. pro-
motor publico Praucisco Leopaldiuu de Cusuo
Lobo.^ E am cumprimanlo a senteoce supra, o
eaarivo imarioo que ette tubtereveu fez pitstr
0 presenta edital, pelo qaal sao convocados lo-
dos os credorts dot sobrediios fallidos, alim de
que comparecam no dii 23 do correle, peai 3
horai da tarde, na sala das audiencias, pira ter
lugar a uomeacao de depositario ou daposilarioa
di referida messi.
E pira qe todot teoliam nolicia, mande! pas-
ear adllaae qae ter&o tffixados nos lugares do
costume, e publieadoc pela impraasa.
Dado e paasifio nesti ctdade oo Recife de Per-
nameaco, aos 21 dus do maz de agoito do 1862,
qaadragesimo pntaeiro da independencia e do
luipario do Uratil.
Eu Fa'uitino Jo da Ponaeca, escraveidk jara-'
meoiadu o atcre> 1.
Ea Jo3o Vicente da Torres Baudeir, ejerivo
irutrino o tubstrevi.
Tritlo de Alancar Aratipe.
O aapito Joii Luiz Parairi Jnior, cavaiivire da
imperial ordem 4a Ron, a jan de paz do >
auno coa et-remo no V, do 1 ditlricto da
fregueria do Sanlisiirao Saararnenio do hurro
da Santo Amniu da Idade do Rife eroviacir.
de Pernemba**, em virlale d le etc.
Faiosaber aos que a presente carta de adt-
: los virara, qae por pane de Ferreira 4 Matbeus
i me foi (eila a patic.io do ihaor seguinte :
Duero Ferreira v Milheu*. cometerciiotni ma-
jtriaulados, retideniec e uit*b>leci4os neeta cida-
Ide, qaa lento de mover palo jaita cnnlenetoio a
conepeieotaoecao eontr>Beuta Pealo Z'dancs Pa-
1 radi.ll exigir o pageneuioaa qaintu 4a 3825660
i alm dos juroa aaavrndos, lado pravamente 4e
I ama letra j vaowdi,nccadi palosaapplicaotet e
por ella aeeita, a por qae antes da propositara da
acco te faz uetessano eianiar primeramente o
aato preparatorio da caneiliacfto, > per uso o
tuapliainle raqaerer a V. S. 1 digne u .1 uta -lo
293:143*48' nulificar dvugniudo a tu4ienan em qae -lie 4a-
20.17f438 ur fooipareaer para coaiiiiar su a raspeito 4o
-----------------I pagamente, e caso nao cooipareca ento digna ao
318 330*922 j V. S. aroaeder a retalia dalle, raodanao o etcrl-
vao 4arcertidio oa nota do resallado pin aaia
poderem 01 eeplicanies proiagair esa sea direi-
lo. Eotretaati como o tuppliaada aetaelajeola
se aaha luante em lagar nao tbido os sapali-
aiuiei tambem re,aaram a eeperim ier adtnitli-
doi.acompatentrtjaniOticao. V.S. se digne man-
dar piscar aarta da caitos palo tempo de lei para
anecio do supplieado. !; pan qae lado amm te
determine pedem V. S itlm Sr. jo da paz do
i dlilricl-da fr.guizu de Santo Antonia d.fert-
meuio.E|R. U.O proturador Leopoldo Ferrei-
re Martina llinairo.
Na qual peuco dei o despjiho qae adianle
ae v.
Juaticjaa.Primeiro diairielo da freguezia de
Santo Autonio. 16 da agosto de 1862.Pereira
Jnior.
Em virtuda do qual despuli te proceden a
|nquiri;ao 4e lesiemanhat que dapoieram sob o
juramento dea Santos Bvaogclboa a resuelto 4a
ausencia o incerle/a 4o lagar da resi4eocia do
jutificado Beuto Paule Zi lanei ; e sendo tudo
amoauo o pr-parad raa foram oa aulos cnnc-lusos
a por mim lidot, nailes prolari a aeuleti(;a o
lieor segainle :
Jalgti por santenQa a justicscao de folhai pa-
ra produnr < eileiio; o escrivao paisa a car-
la requerida com o tino de 30 das, e p-guo
os insiiticantea as cesta.
1* sincto di fr^geia de Sanio Antonio, 19
de agosto d- 1862.Josa Luii Pereira Junior.
Nada maia se ..olinha em dita senteng dada
ans autos por kem do ual se ps.ou aos justifi-
flcintei o presenta edilal cem o prato de 30 dus
Plo a,, il se ehaata e alta o referido Bento l'nulo
Zldanas pan que dentro de taes oias con parees
por 11, pareutei, amigos eu iua procurador bis-
tant" para ae proceder aoi termos da ronctliaco
na forma da p.lico, oa a qaal juer oatra pesina
para que Ihe f.ca saber deste mesma eitacao, aflm
de qaa elle nao fique indeaso. O porleiro in-
terino deste juno pablicar este nos lugires mais
pblicos d.-sie districio, e afflxar psssanda certi-
ddi em fnna.
Dado e pascado neit primeiro dislrirlo da Iro-
guezia do Sanussiao Sac-ametito do bairro de
Sanio Antonio da cuide do Recife as 19 diea do
mes da agosto da I86i.
Eau Juaquim da Silva Rago, ettrivo qae o
aacrevi. Josa Laiz Perpira Jnior. A sallo 300
ris. Val., r-m teilo ex-c Recife 19 deigo.aio de 1862.
Sobscrevi e assigni.
Em f de verade.O esaivjo.Joaqnim da
Silva Re^o.
Illtn. Sr. inspector di thaaauraria provin-
cial, em cumpriaenio 0a ordam do Exm. Sr.
presidenta 4a provincia, manda f7er publico,
que dia 4 4o salemoro prximo fulero, parante a'
lanta da fizenda 4e mesma theeeurerie le ha do
arremaiar, a qaem por mano Hzer, a obra doa
reparoa da errada 4o Pao do Alhu, desde o mir-
co oe 6.1'O i o marto 7,1/00 brices, avahada
am 4 DU81IU0.
A arramat.cao ter feita ni forma da lei pro-
vincial n. 3*3 4a l da malo da 1S54, a g ,D (.
Clantulat eapetias ibnxo especificadas.
As pesioas qua se prepoierem a essa arrema-
icao comparecam oa sala das tesses da maima
juala. no 01a aciaaa nennooado, pelo mem dt
Cumi-eieaiemeiMe habilitadas.
E para con.-nr ta mandos publicar palo Diario.
Secratatiu da thesourana provincial, 11 de
agosto da lb62.
O secretario.
A. F. da Aunuticiacao.
Cia Rasdimanto do di 1 a 20. 211611973
!de^a 4-, 4*1 21 952|57
22:1145> 10
Koviisitait rio iMirio
Navios tntrados no dia 21
llah'a7 dias, palhaboti> ameriitio Hirry Ma-
rybee. de 266 toneladas, cipito R. 8. ulives,
aqop.gem 9, carga aasucar ; ao cnsul. Ele
navio seguio para Falmouih, arribou a esle
pacta por S'i lar rendido o mastra grando.
As14 das, palhiboto nacional tGaribaldi.a
de 109 toneladas, capitio Custodio Jos Vien-
na, equipagem 8, carga ni ; a Tasio & Ir-
mo.
Havre33 dias, galera fnnceza tBerlh, de 387
tonelladat, capito Fleury, aquipag^m 16, car-
ga fazendts e outrut generot ; 1 Tittei-Fraret
& C
Liverpool 42 din. btrea ingleza Cetra, #t
309 toneladas, capilo Edaardo Stabb. eqaipa-
gem 14, carga fszendas, polvura e oulrat ge-
nerot ; a Johnston Ptler & C.
Navios sahidos no mesmo dia.
ParabibaSammaca hetpanboia Aruila, capi-
to J.yme Ferrar ; em lastro.
Clausulas especiaes para a arrematando.
Ia. O reparo aeceseanoa
do Albo, entre
.fita**.
O Dr. Tritlo da Alenctr Araripe, official da im
perlal ordam da Roaa e juiz ae direito oapecial
da commercio deata cidade do Racifee aaa ter-
mo, aapltal da provincia de Peroambuao, por
Saa Msgestade Imperial a Conttiiucional o Se-
D. Pedro II, ua Deaa gaarde, etc.
Fa;o aabar pelo presante que a requarimento
de Guilhermo Fraderieo de Carvalho, rapresao-
tante da firma Guilberme Garvalbo & C, ae acba
aberta a fallencia da aetma firma pela aentenca
tegainle:
Vendo aa dt petifflo 1 fl. 2 a larmo da apre-
senticao a fl. 3, qoe os aommerciaotea Gailher-
me Garvalbo & C. aatiaram os teat pagamentoa,
hei por detlarada a fallencia dot mesmoacoa-
merciantet, cuja existensis legal dato do dia 20
do correnta mez, e ordeno qae em todoa o aaaa
bene, livros e papis ae ponbtm talloa na forma
da le.
Nomeio aradores fltcaea aot commarcitotet
Johoiton Patar & C, qaa prastaro jura melo, e
sejatn os credores oonvocados para o da 2 do
mez proxiaa tetero, pelas 11 hsras da manbaa,
m ssla das aditniin, nara sa aomsir deposita -
rit,
na eitraoa o Pao
ot mreos 6.000 bracas a 7,000
mil, aerao eitjis Sa ooforaidade com o respecti-
vo o'jaaKuto, approvat piu ooselbo director
oa imponencia da 4:8U0>000.
2a. O trreaatante data principio aos raparos
no pnzo de em maz e 01 conclair no de uatro
mezei ; aaabas contados da conformidade com a
data i rnpertivo contrito.
3a. O arreaaltota ttguir lodss as prescrip-
(;ops aa Iba forera dadas pel enganbairo quo
inspaccieair ts obrn, p licar sajeito ao qua 4n-
pe a lei provintitl a. 256 a rcspeito d arrema-
ttcet.
4a. O pigimtoto aera aff*cluadn em tres prea-
ticoei igaaes c >aapreheoden1o ceda urna a terca
pana da obra total.
5. bao ser am lampo algum ttlendida qatl-
qeer reclimic.80 por puta do arrematante tan-
dente a indeainisacao, quaetquer qee sejam as
tllegtcoes em qae tt bazeem para eise Dm.
Cooforma.
A. F. 4a Auuaociigo.
O Illm. Sr. inapactor da Iheaoararia provin-
cial, era cumprimanlo da ordem da Exm. Sr.
presidente de provincia, manda fizar pablico. que
no dia 4 de tetembro prximo vindouio, perinta
a junta da fezenda da mam a Ihesoararie, te ha
de arrematar, a qaem por menot Ozer, a obra
dm reparos da eilrada do Pao e'Albo do marco
7.000 arcit al e marco 10.000, avahada em
5:2503.
A arrematado ter feita na forma da lei prn-
vinnai n. 343 de 15 de maio de 1854, a sob is
leselas especate at>aixo declaradas.
Ai peisoas que sapropozercm a eil> arrima ta-
ca, coropirecam na sala daa aettes di mesma
janta, no da cima mencionado, palo aeio dia,
competentemente bebiliadas
E para conaiir ae maodou pabliaar pelo Diario.
tecretarie da tbaaoararia provincial de Per-
nambuco, 11 da agoito d 1862.Ontretirio, A.
F. da Aoounaiaco.
Claamlit especiaos para a irremil-co.
1* Oa raparos naceaaarius na eairaoa do Pao
d'Alho, antro oa marcot 7,000 bragas a 10.000 sa-
rao fetoa da eoolormidide com o respectivo or-
f na importanaia de 5:25G0.
2*. O arrematante dar principio aoa Irebaibos
no prazo de m mez, coa condena do da 4 ma-
zaa, ambot coniadoa da conformidade tom a data
do retpectivo tonlrno.
3*. O irremiiaote aeguir lo-lat aa prieaccoes
qae Ihe foram dadas pelo cogenheiro qae inspac-
ciooar a obra, e li.ar tajeilo co qae diapda a lei
provinaial o. 2*6, a rctpaito da errematteo.
4a. O pagamaoto aera aeclaado-am trac pres-
ttas igeiei, aorrataondando atda ama a tare
patria da obra total.
5. Nao ser am tempo algam atlaodida qaal-
qaar reclamaco por parle do arrematante ten-
oeoia a indan.nisacao qaieiqear qaa tajam at
allagtfpes am qae aa baaaar para ttsc flm. Con-
fsims, A. F. da ADuDcitcao.
,.-
ISDUT1LAS!


DlAftkO Dft fMHAAMG. ftKllA FKtuA % ug aGSO l8*.
O lilm. Sr. insppcior da thetoarari pro'
tincicl, di camprioieiito da orden) Eiro. Sr.
presidenta d provincia, manda fater peblico, que
no dia 4 de lembro prximo viodouro, peante
junta da lateada da mesuia theaoararla, se h*
de arreaiitir, a quem por meaos (Uer, otra
dos reparos da estrada do Pao a'Alho desde o mar-
co d 5,000 braos al o mrso 6,000, avallada
in 5.000J.
A arrematase ser feila na forma da le pro-
vincial o. 343 de 15 de maio de 185i, sob as
clmalas especiaes abano declarados.
As pesaos que s- pron,nerum a essa arrema-
tsQio, corjjparc,im n< s. 11 das > -sies da mes-
tna junta, no uia cima meuciuoado, pelo meio
da. compeienlemeou habilitada.
E par constarse rnaodja publicar pelo Diario.
Secretaria da Ihasoararla provincial O l'er-
osmbueo. II de agosto de lcS6i.O secretario,
A. r. da Aununciifo.
Clausulas especiaes para s arrematacao.
1". O rei>aros da estrada do Pao d'Alho entre
Os marcos 5.000 6,000 brabas eero fetos de
cooforaiidade com o respectivo oir_atneoto, ap-
provado pela directora em coaselho, oa mpor-
tiocia de 5:u00$.
!'.*" O aireu atante dar correco as obras co
prazo de io mez e as couclair no da 4 rnezes,
contados conforma o regis Tiento dis obras pu-
blicas a determina.
3*. O arrematante seguir as prescripr_5e qus
lhe forero dulas pelo engeuheke que inspeccio-
nar a obra e tictr sujmto ao que dispe a lei
provincial n. 16, a respailo de arrematarlo.
4*. O pagamento sera effectaado em tres pres-
tacei lga<.es, corresponlendo cada urna a terca
pana d obra tola!.
5\ Nao aera em 'ampo algara attendida qual-
quer rClamaro por parta da arrenialiulo, teo-
drnia a n lamnisates, qaaesqaer qa sejnu as
alNgacoaa era que aa basaar para casa flm.Coo-
fortue.A. F. oa Annenciaco.
^; O liles. Sr. inspector da ihasanraria pro-
ViOCial, aa euaapri uenlo da arde* do Ena Sr.
praaiieota da proinia, manda lazar pablico,
ajee no da 4 da celambre prxima f.luro, pr-
seme a |unla de fazeoda da ines-r. Ihesouraria,
ae ha de arrematar, a quem por meo fuer a
obra dos rayaros da eotrada da Po d'Alho dos
marcos 13,000 brac.ii .4 o din do allimo Une,
avallada am 5: iOOsiKM).
A arr. .1 .,1, a^r feila na forma di || pro-
vincial o. 343 da 15 da maio se 1851,
Clausulas espuelees abaixo copiadas.
iparos
no aa .nitro
lldaie cam a
taco cempare<_am na aala las ceasts da
seferid juuta, uo da cima mencionado, pelo
aneio da, cempeientcmeou habiltalas. E para
coustar se aiaodua publicar pelo Diario.
Secretaria da tbtsiarsria rvioia| da Per-
Biinoac, 11 de ag-isio de 18620 aeretirio,
A. 1'. u A 1 uii t (_ a, 1.
C easaUi ep-cia para a a rrrem lapo.
I. Oa raparos oeeeaaariui da airada o Pa
d'Albe, cutre os aaarcus 13.0(0 bragas aa flm do
llinio lacro aa villa da Pa a'Alho, sarao [alto!
da cuof*rauia4e cora a respectivo orr_mento,
approvado pla ir.ciene em ceoselbo m-
p r l a .-: a da i 5! (ifOUI).
J.' O air>suatuitiu < principio sos r
no pr.-sj c k u mai a 1 cuorlmi
oaezes ; bi cantados de coi.tu 1
dls Cu rcipailito coutrat.
3.* O rrasjilarit s(ir as prSCrfpr_3ei qae
lh fervm Cadas pela a eeceoheire, qg lospec-
Coisr a abra, e tear sajen ae tea d 6j
a le reiucial o. 186 respeto das arremata
f_5eS.
4.* A isapcrtaDcia da arrmala;ia ser paga em
trts |..rii.i.i,, ;<<>. cu
a latfa parla a aura lalal.
.* M sari um leaspa Ijom itienlila qa|-
ajr ratlaaiifio poi piria da > r'mii-.ir. > pen-
dant* a iatasooiaacjaa qn.1 a.j r que sejam aa
all(ac,ois lia a tmear pan tlm.
Cafaraa,
A. F. 'Amiiiitutai.
O Illin. Sr. nsptetoc da iti..,-.. pro-
vin.ial, m camprimentu da urdoai ao Exm. S'.
Presdanla da provincia, manda latr pa'ihco, que
Da da 4 da infama Ihesoarar'a, a* ha 4e arramadr por I
qu- .1 por aenus Bz-r, a b-a a fzr-se coro I
B* reparos na esirai* 1 Pao d'Alho desda o!
marc 1(1.1100 orabas H o marco 13.100, avallada
am 5:90ng000.
A arre n ligio s-r f-it< na ria di lei pro-
viuciai n. 313 de 15 de maio ne 1831. e sob a
cliuiuln especiaes 'mizo declaradas.
As pe.asuaa qun s iiriposer-m a i-sia arreraa-
taglO un,-.1 .'.; n na Bala daa "..i- da retartda
jltiili. Uo da itilis Dieocionado, pelo UJio til
Mmpatalemiitfl hibilitadas. E para constar
e man luu publicar i'H ii Hiari'i.
Secretaria da ihesourana provincial de Pur-
an.burn, || do agoste de ll(i2.t) secretan,
A. F. n'Aouunclar;ao.
Cl0iiui*$ especiaes para a arr-ma(i;ao.
1 O reparas ne :i> i'Albo, entre os marcos IO.0U br>cas a 13,000,
ero f-itos dS conformidad rom o respectivo
or;" m -iio, anvroaio pea directora em conse-
Ihn na id iio'taocia de 5:900fO0O.
1.* O arri-ruatanie dar piiucuo aoslrabslho
DO prasn de um mez, os concluir n dequalro
mez-s, a-iibos cnni. mi oe cunformi lade cum a
data respectivo contrato.
3 s ') arrematante s-K'iir4 todas as preicrip
500S a,we Ib; forera dalas pelo eigenhairo que
|Opec(i" :-.r oora, e flr pO- .1 Ih i rovio 'al n. 286 a reapeito de arrema- ;
tiCO's.
4." O pagimento ser effctiia 1n era tres pres- '
tVa ii;aes coneapunJanle, cada ama a trra
parta d> obra total.
5.* N-o fer em tampo aljurn alt>-ndida qual-
por paite do arreraatanle ten-:
Vi l-i..,"11"'.''1'- qua-sqijer (u- s-|am 0-8
b aeaf para e-" Bm.
Conforme,
A. F. o'A'inunrjf8;\o.
Tarante a cmara i< oniciyai deata ciiadej
estarn em prQa nos das 13. 16 e 18 do cor ;
rentJ, para s'-era arrematados s con >rt 'S a
fazer na pona denominada do Maduro na tra-
*hi 13'C, BilUiailles que preteuderein arrematar po-
derao comparecer nos 0|a n'icados n par;o da
Bi-s'*.' c-wira, apri'seolau lo para ese tim caria
de ti.
p.if^'1 da famars municinal ai Recife em sesso
de II ie agosto d 18ti2. Luis Francisco de
Barr9 Reg, pri ente. FcaucisCO Cauulo da
:! i i a y 'ii secretarlo
l
Cspitiii* do orto de-Per-
DAIUb>CO.
AVISO AOS NAVEGANTES.
t". Secgo.Secretaria de astil dos negocios
da msriiihe, em 9 de julho de ie62.
Pela ecretaria de estado dos negocios 'la ma-
rioha a- faz publico, iiar*corihecimenio il i --e-
gmies. que, leudo < i.iii.ii p'ti.lii aVariins!
/rimetro. la raca do Rio de Janeiro, em urna j
ped'a no Rio de S. Francisco do Sol. procede*- ,
aa ao reconhecinienlo sc que ella demora aos 51 NO d.i l'ont d Meo- |
des, oh do lenlo Pernandt-s : aos 57* SU da
torra -a matriz ; am \* SF da ilha do Alvares
gs o aos 39* SE da ilha do (> ", i.
Tara 5 ia d'agua no b-ixamsr de rxiro- m
diva, e ni o Pritneiro, apenas apr*enlava 2 p*s e meio.
Junto a ella ha potras pooco niais profundas,
siguilo o rumo de 18* NR SO, todas cablas
de um recife. que lera de 50 a 60 rac/s de ex-
tensan i ri duss a da e meia Dracs de fndo
obre elle. O director geral. Francisco Javier
Bomlempo.
Esi conforme.Erne$to Ignacio Cardim, 1*
teuentea joleoie.
C*iiisa!Uta> adniistrativi.
0 coaselho administrativo para fornecimento
do arsenal de guerra lem de comprar os objectos
aegiiinles :
Para o presidio de Fernando de Noronha.
Para o servio da igreja.
5 medidas de azeile doce.
3 arrobas ap cera em vellas d** meia libra,
6 callas de lami>arioas para a lamoada.
3 medida de vioho brancu para as musas.
Para o ser>i;o do almoxarifado.
2 resmas de papel almaaso paulado.
1 resma de dito almasso.
Para pro"Vimenlo dos armizens do almoxarifado
do arsenal de guerra.
500 ssouras do pslha.
^.,3'K) duas de junco.
t 'JO arroftae de cobre velho.
e'iir:ii;S.i grandes.
l*eqenos.
Psra o haspital militar.
31 libras de altea nova.
8 libras da smedone.
4 libras de acetato de chambo neutro.
1 onca de araenialo de ferro.
12 arrobas de asaucar retinado em barricas de
2 arrobas.
6 caaadas de aguardante.
5 caaadas dd azrile doce.
1 palanca decimal pequeoa sendo da primeira
qualidade.
1 balanga de celamos do lato sendo graoitaria
de primeira qna'.ida'e.
8 libras r.a carjiphora em Uta defolba.
6 ditas da carbonato i1e magnea.
2 ditas do chloroformio.
8 libras de cenih i las de p'irceira qaslidade.
2 ditas 16 ditas de folhas de caroba.
4 diiaf de limalha de ferro palvrisaJa.
1 machina grande para limonada gssoi4 de
primeira qualidade.
2 libras do resina t? jalapa,
6 caadas da vinho br. lidad*.
24 vi iros de bocea larga de 4 libras, sendo de
primeira quilidade.
24 vidros de. bocea larga de 2 libra, sendo de
primeira qualidade.
2 arrobas de raoitarda de primeira qaalidade.
Qaem quiser contratar taes gen ios aprsenla
as suas proposlis em carta f l 11 d os. secretaria
do conseiho as 10 hor;s da msnha do dia 25 do
crrenle r>.c/..
Sala das sesses do conselho di.inlstrativa,
para fernecimenlo do arsenal de guerrs, 13 de
agosto da 1862.
Antonio Pedro dt S Barrtl,
Coronel prcsidvule.
Frmucisto Juaquim l'ereira Lobo,
Coronel vogol, secretario inierino.
g Pela thesoureria provincial se faz publico,
que as srremetac,es das obraa do caoo de esgoio
da prr do chufan/ do bairro do Rocife, e do
eperfeiQoamerito de urna i Mte di estrada da Vic-
toria, no lugar denominad!Ladeira da Sicupi-
ra-Torla, foram transfer las para o dia 28 do cr-
reme
Secretaiia da ibesouraria provincial de Per-
nambuco 21 de agosto de 18620 secretario,
A F. d'Anouociaco.
Pela adminislrago o curro desla ciJade
sob as ae faz publico, que en: virtudo da couvengfto pos-
l'l celebrada pelos governos braalleiroa francas,
do
a b thia
com multa brevidade preieuda seguir o bem co-
nhe":io e veleiro brigae escuna Jovan Arlhur,
capilao Joaquim Anlnnio Gonjslves do Santos,
tem parta de seu carragamento prompio ; para o
refto que lhe falla, tratase com os seus consig-
natarios Antonio Luiz de Oliveira Arevedo & C,
no seu ascriptorio rus da Cruz n. 1.
COSPbREIA rEWAIBUCAW
DE
50 caixas com i nho Bor-
deaux e 300 saceos
com ft relio.
Sogunda-feira 25 do crvente.
Na alfandega ai mazem n. 6.
0 asente Pinto far leilo a reqaenraento dos
curadores liscaes da masaa fallida de Seve Filhos
& C, P"r despacho do Ulm. Sr. Or. juiz especial
eo ronimercio e com eotorisagao do Illoi. Sr.
iruaec.tor da alfandega de 50 canas cam vioho
Bordame 800 saceos coro fuello, objectos per-
lencente a referida masas, s 11 huras do dia
cima mencionado no armazem n. 6 da alfan-
rjaga.
DK
* i'i
C
Transferencia
a h nf&
O vapor M-manguape, ahir para oa portos
de snl de sus escala no dia 25 de agosto, s 4
horaa da tarde.
Recebe carga al o da 23 ao meio dia. En-
cowmendas. passageiros e dinhoiro a frete at
o dia ds aahida as 2 horas : escriptoro no Forte
do Mallos n. 1.
IP^tM
Ai pesioaa aa se prupezwrein a asas arrama- I sero espedidas roelas para Europa no dia 31
crrente, de cooformidade rom o auiiunci deat
correio publicad no Diario de 29 de Jaueiro do
noo passado. As caitas sarao recetudas al 2
horsa antes da que fr n>a-cada pars a sabida do
vapor, e os |oroses al 4 horas antes.
Correio de Pero ambaro 22 de agosto de 1802.
Doinifigos dos Paasos Miranda.
Administrador.
Consei adnijuistraliv*).
O conselho administrativo, para fornecimenlo
do arsenal de guerra, lem de comprar es objectos
seguidles :
Para o presidio da F.-r'nando de Noronha.
4 arrobas d arroz pilado.
8 llb ak de alilria,
8 arrollas da caf.
8 libras de rh* hyason.
8 iioros de ahoeolala.
! libras da doce de goaba.
30 arrobas de farinha lie irigo,
H libras na starmelada.
12 nrralas e viulio do Porto.
Qaem quizar vender tae obectosaprsente aa
HUJ*! conselho. s 0 horas da manha do dia 27 do
' rorrenle mes.
Sala dss sessoet do COQSelho adminislralivo
para fornecimento ao araenal de guerra, 20 da
gesto de 1862.
Antonio Pedro dt S Brrelo,
Coronal presidente.
Francisca Joaqun* Pereirm Lobo,
Coronel toga! secretario interino.
?ianU Casa da Misericor-
dia di-Recife.
A filma, fenta dwiniatrava da Sania Casa de
Misericordia do Recife manda fazer pabliao que
PO.dia 2S la corradle polas 1 horas da tar*>. na
aala cem* s"'iii, ir i craca a arrematadlo
loa geni"oa allm'DUcioS ( hmiarm d >or>snrer os cotlegioa de orphaoa,
do 1* de sotemhr prolimo vindoaro a 31 do d-
jzembrodn correte anno : os preien lentes diri-
jam >s aas oropostaa 'o cartas fechadas, decla-
I randa o menor prego p"r qe Ihea ennram for-
necer ditos genems. os quaeasa.0 :
Caf.
t'.h prelo.
Maniiga franeeza.
Aasucar r> finado,
Crne rale
Toeeiiiho.
Arroz pilado
IWalho.
Raalas.
I'eijao.
F'rinll!.
Sal.
Rio k mmu
pretende seguir com muila brevidade o veleiroe
bem conhi-cilo patacho nacional eCapaso, ca-
pilao Theotonio Jos da Silva Rosa, teto parle
de seu carregameolo pror'.pt ; para o reslo qae
lhe falta, tratase com os seus tonio Luiz de Oliveira Azevedo ir C.
criptorio, ru da Cruz o. 1.
LEiLO
69 saceos
DE
com arroz do
M *ruhao
O agente Pestaa vender em leilo por conla
e risi-o de quem pertncer 69 saceos com arroz
dj Maranh: hoja 22 do correte pelas 10 ho-
ras ds menhaa, no armazem do Sr. Annes, no
Forie do Miilus.
NOVIDADE!
firande reslaurant.
Rut etreita do Rosario u 11,
Na antiga e bem coohecida casa que foi do
Sosres, na roa estreila do Rosario n. 11, pri-
meiro andar, acha-se et*b*leci1o um perfeite
KESTAURANT com todo luxo e as9eio quanto
possivel nestas casas; ahi achara a bella rapa-
ziada todos es eommodos prezisos, asseio, regu-
laridade e presteza em sea servico ; o saboroso
caf todas as tardes, o Imer^n, jaotsr reia o
apetitos lanche a qualquer hora, os deliciosos
vinbos Figueira, L'sboa e Porto, a sabdrosa mao
de vacca todos os domingos pela madrugada, as
sisa como fornece comedorias mensacs, uer no
ealabelacimenlo. qu-r mandando ca.-, dos as-
signantes, ludo por menos preco que em ou-
tra qualquer parte; Analmente scieutica-se aos
amantes dos boos pelucos que o dito estiVeleci-
ments ache-a sob a administrar do Sr. Julio
] bem cnohecido nesta cidade pala bom costo
que tero nesta genera de negocio.
Ra Nova 25.
Deposito dos mas ato a-
d s pianos os nelho-
res fabricantes < Eu-
ropa.
Este esubelecimenlo acaba
de recebar a na
nos do celebre fabricante Csrl Scheel O oro
pnetano do estabeleclmenlo leu a honra de con
Vllar aos lilms. Sr. professorea e dileetaoli ir
apreciar as qualUedes dos referidos piano. Con-
linua-sesempre cora eamero e proi,i,tide af-
atina-e espanos debano do lucidor systema l-
timamente usado na Europa.
U.sa faiiido e Amurim Fra-
goso, S*utos &*j.
As pessoasque tiveram transacoes com a so-
Ci-dade baoearta Amonm Fragoso," Santos C
queirara maodi-r apreseniar sus iimlos dede-
Dilo e crdito, esderoetas. Ht., no eacriptorio
Heory F.isler & C carsdorea Hscaes
ida, na rus do Trapicha
para maior re-
massa (.-
dos S:s.
da mesma
n. 8 alisa de cereui conieridos,
gelaridad djsaefactiva w.ripia
Alugam se dous grandes arma-
zeni na ra da Concordia proptios p .ia
qualquer estabulecimento em ponto
no seu es-
|r
- aaie /tr-- _
grande : a tratar cora
'se Aires na ra da Cruz lo Beciic.
o Sr. Migm
I Jo-
GiANOE
a vapor
Roua
DE
C inftffl%
l&vada e engommada
do Ramos A C.
Podm mandar beacsr a rupa lacada os dono.
4U._S08._12l, 219. 820. ljj.
dos ns. seguiMti-s
152. 1. ~-2, 45. 205, 77, 20.
25 2.H. 131. 113.
219,
105, 103, 132, 21,
Aluita-ae urna luja propna para negocio, no
largo d Rtbeira : a tratar do largo do Terco nu-
mero 33,
Precisa
tratar no pati
se 'e u ii caueiro para taberoi
o do Ter-o n. II.
A via ao linaio u neuie Francisco Xavier
| Ci va lean te de Aimeida, um,. misado pelo Dia
rio di Pernambueo, so credora da n.assa
seu Uado B.aiio para apresentarem seus do-
|Curoeutos legallsadov para sirain junio eo inven-
| tario, que se procedeu pa|<. jau., s orphos da
ei.isde da Victoria, solele a;,pJreceram os
Srs. Antonio Dominga.s ,1, Almeida Pocas, e
: Praociaco Fernandos Duarie, e o roroneiTinur-
; tino Pinto de Almeida ; e como nada houvesse
para paililhas entre a tiesa o a crphsa sua flha
ojala do ioraaita rio deoiodoa oa bens inveoia-
Madoa par paas>nii. das cusas e credores, qua
legslisaram seus d bis. Como pola naca lh
coubvs.'e, ero a s, orphsa, e nao se livesse
realisado a concordata incetada com todos os
ereslorea do casal, avisa ao credor de maior
qusotia, e niesmn em virlade da sentenra
Pretende
aeguir com muila brevidade para o
Rio de Janeiro o veleiro e ben. coohecido brigae
oa memo prumpto ; para o resto qua lhe fall. tra-
ta-se com os s>-us coiisigiiatarms Antonio Luiz da
Ovair. Azevedo, uo seu eacriptorio ru de Gru
numero 1.
para orenedo
segu por estes das o cter nacional Erna, rece-
be alguna carga a frete : a tratar na ra da Ca-
deia Velha n. I. primeira andar.
per uamhuca iiat
Di.ming, 2i do corrente, havor sessao ex-
iraordiu.ria oa aiee,bla geral. nao s para
cuniprimento da ulunii parle do ari. 23 dos es
tatutos como para traiar-se de ouiros iipbo ios
de no-lie,1lS0jjrtor,.s,0. To1og Qi Sfg |OC,oa
enticos ao, portento, convida ios a compare-
cers 11 h.ras da mauh-, no lug^r do cjsiume.
Secretaria anjbueana | deagosio de1s6z
_______ O primir secretario Silva Lint.
O sigilo AMl|i>' Jo leudo panas Jo a Seu
lho Jos Carina Letlao de Albuquerque urna pro-
curat_ao bastante, auionsando-o para trsiir de
tolos os seus oegouos, e hacend o oilo seu t
lho jIiumJ.1 dos poderes que Iba foram conce-
d dea, excedeudo-se a ponto de estar reudeodu
lodos os seus ben<; declara e faz publico que-
de hora em diante nao mais seu procurador
ficando sssim caaaada e aemeffeito algum a pro'
curagao que Ibe passu sendo por cooaeguiote
nellos todos e qoaesquer negocios, cnDiratos ou
trensaeces qua /i-.r em virtud ds uieso.-e
procurag. K para que ninguem allegue igDO
rancia, e nio faga com o mesmo seu filho nego-
cio algum em oome d abaixo as guajo, faz o
prsenlo aonuncio que ser publicado seis vetes
pi-lo Diario.
Gaatelelra 17 de agosto d6 18G2.
Carlos Leilo de Albuquerqae.
$% '99fitt
. que
1 j;.'S, par* mandar
o tila dcsonerad-5 de
jelgnu o invenlario, o Sr.
lOQ.ar enota da casa, liau
toda a respoosabili dp.
Cllaaw da Vuinrja. IB de nsnsto <\f> 162.
No cale Iteslaa
piche N-.vo n. 22.
lOd dn i fi; fiiaif c: ii_ r ua 00 Tra-
pracisa se de em ropeiro.
Na rueoa Gl.iria u o lava se vnguma-
enm parfeir_ao por menos (re.o do que em ou-
tra qualijuer pn11-.
Ale^a saa laja o sobrado n 81 liona
i ru do Imcerador d la ;o do caes, com grande
| extensa commodidades para qu-lquer esta-
i beleeimento, a qual lera de so desoecupar n lirs
I do corrente mar, quem della piec.issr diiija-se
andar o mesmo sobrado que acbarf
ao pnn eirn
cen ii)t-in ira:
Av Isa -a*
| um ts--ni i o
1 na ra di Pal
COMPARHIA BRASlLElHA
DE
E esperad dos porlos do sut at o -lis 30 d
coriento um dos vapore? da companhia, o qusl
depois .la demora do cosluiue seguir para os i
pones do norte.
Ded" j recebew-se passageiros e eogsja-se
a canta que o vapor poder cooduzir a qua! deva-
r ser embarcada no da de sua chegada, en-1
conimendaa e dinheiro a frete al o Oa da san-
da as 2 boras: ageocia ra da Cruz n. 1 es
criptorio de Antonio Luu da Oliveira Axevedo '
& C.
ENSINO
DE
PliriiiAS OBIAOAS
A reite Vinagre.
Lnh eaa chas
P-iX.
Verderati
Fruclai.
Doces.
\k 3RASILEIRA
DE
ojtfi-rl arremeteca i
dme a"
atlaga^
Dels.
o _e
Frsnens oti frfogs
G-lioha.
L-i'e.
Al-tria.
M aearrio.
Cha preto.
Vinho linio Lisboa!.
Di'o dito (Porto).
Doee.
Secretaria da santa csa da misericordia do Re-
cife 20 de agosto de 1862.
F. A. C-ivalcanti Cousseiro.
Escrivao.
Delegad4 d* O inda.
Pela delegara de Ohnda se far. publico que se
acha recolhido eadeis pret Paolo, crioulo,
que diz >-r ssori'n d- II->rcalano de Tal, ni-'(-
dr em G >ml*ira ; "jue n tivr direito ao mes
mo. dirija ao w.:,,, delag-ria
C0MPAN1
mmtu & fin.
Al o da 30 do crreme, esperado uj
portos do norte o vapor Oynpock, coinuiaiidan-
te o primeira lente Aniomo Marcelino Puntes
Ribeiro, o qual depois ds demora do cosanle
seguir para os porius do sol.
Desde ] recebem-se passageiros, a engaja-se
a carga que o vapor poder cooduzir, a qual de-e-
r aer emoarcada uo dia de sua ebega la ; diotaal-
ro frete e encommendas ale o dia ds sabida a*
2 horas da larde : agencia ra da Cruz n. 1,
eseriptnrij) d>Antonio Luu da Oliveira Azeve-
do & c. "- \
O
JllIalMlUaaWA
Mmi DE IEDEIR0S-
\S VEZKS POI. SftMAN\
TF.KCXS E SF.XT*S
DAS 7 AS 9 HORAS DA NOITE-
BA LARCA DO ROS4RIU N. 28 1 ANDAR.
as lojss de um aobrado, com 2 salas, 1 saleta, 3
qosrtua, cn/inha fora a quintal murado cora por-
to ; a tratar no primeiro sobrado de dous auda-
rie depois de passar a funoico do Slarr, na ra
da Aurora,
frnbhit-br!) ueflico cirargico.*
S Rita das Flores n. 57.
Scro ia; -. cona<aa medlcas-cirurgi-_
sf cae peloDr. Etevo Cavaleantl d* Alba- a
qu.rqua da 6 s10 horas da manhla.ac- a>
0 diodo se chamado om a maior ut*- ek
vidada poasivel.
1-* Partoa.
2.* Molestias de pella.
3.' dem o olhos.
4.* dem doaori-o guDttaaa,
pj Praticartoda qe f, *eu <&Mneieoe ato essa io; 1r,atsssoa-
0 forme Ihea fr mai. .Miavanienta
*# sfpsi aajpa>sj|*9&* 99.
Domingos Js ongalves Pereira mudnu
seu esiibeleciniento para o pateo da Sanl-. Ciut,
ao lado d i Igreja n. SJ.
^aatsaHNMlftn 4^^rvlS9 MafMW Vf
a un. senhor iiiafcilieuo qu' c. u
Sof di amaiello para empalhar,
oul or- rus o Caoo n. 22, por
10*, em dezembrode 157, que v..f,ha buj
ra do Impi--ad..r .i 2t. nip.asod- 15 di
lados da dfii
iscir na
lira, cgo-
s'.e, d contrario s endido
para pagamento d^ pa.hs. R-ife 22 de
de 1862.
egoslo
6
i
S

i
a da irniaudade
res em 8. Gong* lo,
pruceoer-sv
l.l
: uo
O nb-ii i sasigOa lo erri
do Senh r l!m Jeaus das l> i
copvids a lodos os rmeos ;lim de proeeder-se 4
eleir_ao la nova n.esa regadora, de conformidad*
cjmi o capitule 3o jj u do nso compromissa
0l2l do correntn pala9 ho's da manha.
___^________Joan llaaiml L'n da Rucha.
Sabbadu Si do cii'[i-ui- n-,.ois .ja audlen-
qual ter logar s 1 hora da tsr-ie. leen do ser er-
n matada a taberna da ru do Pilar n. 17. Ctirr
todo os s"u parten ees gneros aa mesma
i- sientes, cuj arremaiar^o ir
las audleocua' a ultisou pratja, por a teco Q o
I ..;t na -a
.- ... v -. y. r, iiiiiii..i |i.-_.i, por eiecu.-fu
de Joaquim Lol-i-s de Almei le, contra Marculiuo
Fentiliam
Ol
i -11 n .
1
lr*- Portugal.
saUnaaJfj abante <:o 0--

o
I
i
itembro prximo
parte u'a primei-
re"
o;
IDIOSOS
l t
f
[gJta*
Para o Maranh apgua por ete 8 dias o ve-
lei'O pslhaoot- Garibnldi, tem parte dn carre-
*meoto erornpi, para e r*io trata se esm
T-as Irma js ou coro o ca, iio Custodio Jos
Viar.na.
fSbw
Para Lisbn o bncue ...riwguez Bello Figuei
r. capito Jo Ferreira Les'a, pretende
S'hir at o dli 25 do Carrenle, para passageiros
para es juaes lem exce|lenta con molos : ira
t-e com oa e-nsito le rio F. S. (tabello Fi-
Ihe. ra da C.deia n 55.
1^0 .nilhiro< de prego d->
S'.roiiheiras de dltoa dllo pe
'5 rr.ibas de cbawbo em barra.
S'rrobas de etlanbu em vurgeiaha.
corrate.
encarrrgalo por
A 22 do
O agente Oliveifa foi encarrrgalo por pessoas
esuaogeiras, prniimaroente retiradas desla ci-
dade, para di, r un leilo. a mobllias de suas
caas de r<-si ieiicia no campo, consislindu as
meania em ricas mesas, cousolos, sofs, eadei-
'as uuaes, de brogos e de balangu, spelhos,
quadros importaotes, marqueiis, cnmmuds,
guarda vestidos, armarios, guarda roupa, pa-
palleira, carteira, mesa dejnotar elstica e nu-
tras di'ers-, apparadores, toucadorea, lavat >-
ns, cablde, tear para burlar, lio io leito de
l-i-ii-n :.' liara casal, dilo de ferro com coixj
de >!a, apparelho de loar_a e de porcelana
para sotar e slmofo, garrafas, copos e outros
crjraiae, cseli^ses de cidro, globos de corredor
e rsctda cora rarrelfis e corren!-*, caadieiro* a
i com toaos coodactores para sal, teleaocopio
a binuculo, bluga decloaal, banheiros eo pao
efolna, un,a carru.a, trem de osinh.i, roa
chin para lavjr rouim, instruanlos agncoii-.s,
esrinuarda e pistolas, e diff -rentes outros arti-
Kos que serao pateuteadoa, corno sejam uro bom
reloRio e corrale '< ouro, e um superior cofre
de ferro, te puis Ugr o lei o
SexU-feira 22
do correle, s 10 horas da mapha, no arma-
lew grande 4a ra 'Apollo r;. 28. no Beeife,
par onde foram removid o erngos supra a
i do* ;t..i....,!,.,.t. o.
rem o melhnr roa*
( VavegH^o costeira a yapor
Parahiba, Hio Grande do Norte, Ma- .
cau do Amm', Aracaty, Ceara'.
vapor guarass. commandante Vianna.
O
*
sahir para os portos do norte al o Ceara
Ha 26 do corrHiii s 5 horas da larde.
R-ebn carga al o da 25 ao meio dia ; en-
commendas, passageiros e diohiro a frete at o
Ha da 'atinja das2 horas : escrilurio no forte
do Mallos a. 1.
LEILA0
. DE
lima parte do sitio da viu-
n do Dra Brilo.
O gente Almeida fir leilo por conla e risce
le quam pertaorer de moa parle no sitio da viu-
vad "r. Brito na estrada ds Torre com frente
para a maigem do rio Capibaribe, graude casa
de campo a multo bem plantado.
TVr<;rt leir* 26 lo rreute
no escriptoro do agente cima na ra da Gadei.
d R-ciff n 48, II horas, os preleodentes pe-
den.-se dirigir ao mesmo esenptutio qae atba-
ro aa precisas infsrmacoes.
Sexta-fera 5 de s
se c&trahira' a ultima
ra lotera beneficio
franciscano? de Olinda e primeira di
primeira da santa casa da misericordia,
no consistorio da igreja de N. S. do Ro-
sario de Santo Antonio- Os bilhetes e
tneios bilhetes acham-se a venda na
respectiva thesouraria roa do Crespo n.
13, e as casas coi2TV)KsQnadas pfaca
da Independencia n. i* ra do Sr. Sua-
tos Vieica, ra da Emperatriz loja de
ferragens n. ti- do Sr. Pimental, ra
Direita n. 3 botica do Sr. Chagas, e
n:i ;-iin d;i CadeiadoRecife loja n. i do
Sr. Porto.
As soi tes de 5:000# at 10$ serao
pagas una bota depois da estraccao,
-> ai outras.no dia immediato depois da
distribuicSo das listas.
a
Serviudo de tbesoureirc,
J^ Rodrigues de Souza.
nCa
<>
til
ConTirm i o protesta feito por meu cnnhalo em
o u. 188 die jornal cintra a s*err_o de llena
Alexaridrina J come em o o. 185 do mesmo, de
quem outnbro de 1815 se proce-ieu a um In-
ventario 'iu'.v. Una ben do pnmeiro casal
de meu fallecido sogro, porque uso nao podia fa
ler-sesem a nossa nnuencia, e eu nera e qer
live noticia de aemclhante inventario. Igual-
mente prus -st.i contra o aununciado uur a ju lia
seohora ua parte em que du que em meu peder
exisle a preta Miria para us'jfruir seas serviris
etc., etc. Como porein o publico nade iotere>sa
com esaas .ju -iij- domestica a ompraio para
opporluoamntite e em juizo comatleute pruvar
o que aventurou enhindo os tiluUa em que ae
funda. Concluo proleatando nao responder
raala a nnucis signos da mesma porque coo-
lio no trlbunae do pas, e a elle* entrego o aa-
sumplo. Recife 19 de agosto de 1862.
Manoel Luu da V-iga.
Saquos
O bajo I
M-rcanli! PortUHKoa neat-. cida*.j>, ji
effeciiv.rront-por todas o* aqu;t'e*
_" Bi*sioB;ico para o Tvfiu i.i.
bo. por qaaiquer aoasasa avista a t:r-
10, podendo loso uS aqties a prazo ser*,
lescouiedos no r.isro Banco, na iuii-
de 4 por iil o nno ,0 portadores
q- aastBl 'he :ouviRr ut* ras do Crt- %
po n. 8 oa do Imperador u. 61. S
Jquim da SilvaCaalr.
mm&tmm mmmmmi
SEfiClUA EDICCVO
PO
THESORO HUME0PATH1C0
oo
^ade-uinoum fio bowt3o^ttH
pelo ttoutor
SiSO* t. i. IPIHit
s'.b livro qo se tosa tornado l ,
_uaitn n essariu, acaba de r publicado con
lodos es melruramentos. qu a experiencia o
pruasressus da ciencia tem demonstrado. A ni
va t-dKQo ef. t.)o superior primeira, o-
cerja :
1." ltfyr-> las moUstia, eVrsf j0<
los miduamentos
dientados na
Brasil.
.' A etposictioda doetrina homeop.
3.* O estado da propriar_o ds reaedloa *#-
.un-:o as predominancias dos lempersnentot,
las Idades, das saios, e neguo-Jo s circeBsUa-
ei*a ati*mio;.jricai etc., ele.
4.* A pf. servagao ou proihiiaiia dasmolaatlaa
hereditaria*.
5.* A prser*ai_odaa ...oleslias epi.le;-as.
6.' U na ajStUibpa illuslrada deetuoslraiiva d
eontinuidade do libo intitinl desJa a bocea t
o anua etc., eje.
Vaade-aa m pharhacia EsricuL hohkopa-
ruic*. proriMadade do author, ra
ln'ii' (Uuaiio lo-j u. 6.
Pro;- < cada ezemplar. SOsnfJO
N. B. (Ja aiihijras ssistnantes queiram am-
lar ir-iH-r h-us exemplare.
A.
de itiba
um
pompa m,
reaoleido \m
msa rege lora o nmn -ie be S. J.->s
Mar, na t-icieniia de mema basiaotes
pnaaa festejar o san padroeiro toma
iSceocia, qu.- lhe 8o decidas, tem
pela rran- ira s, guinle :
Haver f-si> e onile T-
e a outteTe li-um, una bandado
muaica marcial, dirigida pe Sr. profeisor Theo-
tonio Jos de Souza, ex"ruir durante
que se dir de madrega-a ; de menba.
burea Otea da f si, tari las
Of le i-
OlO sacrificio
patria rcha ; ter
i unean lente do .-
i, .i-
9
f
do car', ti o
'lca(_f>e niai proveitos>s
bvoW-'eceulettieiile ezperi
Be ropa, no E^eVos-Aii',1. ? o
A luga se urna, boa casa sita no
lugar ponte de Uehoa a marguen do rio
Capibaribe, com acommoincoes para
grande familia : quem pretender enten-
da-se cora o bacbarcl Manoel Gentil da
Costa A.lves no rne*mo lugar.

Jn Martio de Almeida, Francisco dof
Re Gome. Iierviaa da B-i G m'i e
toda o aeus prente cordialmente ag'a-^
dcem a essj que se dignaram ^ss'siir.
os suf-agios celebrados no convenio de
N is Seiihora Carmo desla rilada .pJ.e
? lernu lepoueo de ue miiv presada epi>*,
ti ha e iru.aa fallecida D. D-elinda du Re.
Almeja, e iniimamnnte penhuradns por -
lncsriduso obsequio e bem aim pe-
'mi i le cum que igualmente o preataram
a cumpanhar o corp ao cemitrio puhli
i*o. *e cofeaaai eternamente reennheri
Iribiitarioa da aiaia inre-a ffra|idi.i.
a musa
ninhsa, aigumss
' esrolhidas pecas
; msica ; s 11 hora subi'o o .liar
tes .i Senhor p-ra relebrarem o
da ai isia r burra anto
orador d pvang< ii |:
n.mano o Sr. Pre-n e.l-e J.-aqeim Ferreira d.>s
Santos ; pregar a n ili -. uii rerndo Ca-
I pellao de exern Sr .. stre Antonio da)
i Albuquerque Mt|o ; orh.ira s r confiad* a
'ireii-o rf ,nu ,!,,(,., ,, ,_f..;_;j pttf0 jus1m()
i ds Ponseca B-rron.
S convidados portelo tolos os Sr. irroot
i da respectiva irmandade .:.. tsalsteocia i!**se
j setos, que terao lugar n da 24 do corrate.
-$3 ,.;,-:,:;: & ;
Alnga se um prel fiel e reboalu para _a
qu-lquer seraigo, na raa da Iiaperetru e
n. 2i s-gun :o andar. '_|
No da 23 a currenl- c ha .le arrematar
m prac do Sr. U'. Juiz a^aunda cara do ci-
I a| na sala as audiencias, depois de Ruda a <-
Idiencia, osbens movis de J,.q.nm J i deSan-
i Arn.!. por exe.u o da a tmloistraco da ord.DS
i teieeira o Carmo.
B AU.a a oa vende-se u. siti na es-
-'*j. irada da Torre, con. ptima C"a, exeal-
> reisaebar.ho e n.irns -ri-iT.-; f.,1 rtifeaa ;
<- a una. xa raa da Imparelr n. 4
<; guodu audar.
m ^^z-z-y-:. :%
- i profesior de itim da fre s data rulad,., aban. IgOedO, faz *ci*nte O
' publico que i; ud tu a au'a e -ua residencia
o obrado silo bo largo da rib^ira n. 5.
MafiOel Fi-a' !,-., C-i'lho.
O Dr: Antonio Agripioo Xa
t n.adiu sua residencia rus da Im-
prstiit o. 47 para s ueswa ra o. 24,
uiiJe po<-ser procurad < qualquer lio-
n.para o exercuio de a prolUslo.
v-.V i
Jiiaquim Francisco de Paula E*te''e
Clemeni e seus ilihus, pung i da mu
acerba ddr, vem pelo presente tributar es
maii sincros votos de gratido s todas as
pessoag que sie digaarau Sseistir o funeral
le sai muitd prsala espuss e mai l).
(guacia R ,a Thenona Eate-s, e u me,
mo lempo as cooid para assistirem a
miss- do elimo di*, que sa tem de c-le-
brar na igreja de Nussa Seohora do Caro.
pela7 1|t hrs d manba de 22 d
.....O'.ta
**- '.i.
,;!
, --:
le. de Brl
O sr. M uuei ae a e d .. fj i^s
rart* na livrana o. 6 e 8 da pre;a da
dencia.
UJ Ulna
luilepen-
O
....
Aluga-se por do acous o aillo Ca viuva
!G*rv|ho, no Haoguinho, enm urna excediente
easa rte campo dentr .1 r- -.ir sitio, mubi ha-
da c ii tois ss C'-mm..i!.ia.|es para numere-
aa (milla : qiiHn preteoder queira entenier-M
Com Manoel G mcalaaa da Si|va ( -u eseneti-
rio ra da Cadeia d R-tif- n. .19 U Con* Ber-
nardm Dllra| que ae rh n maarana eino.
Na iua ila Hurla O) ahh!- u'n goar-
da |uc, pr preco meiio eommodu e oa mesma
inje !farri se l-a-Uc.
VfK.IH
qoari ova:
cripl irlo.
s- um esaelleute b- urna r'ror_e
irdar na ra la Cadeia n 6i, es-
m s mi
SPsU
23Largo dn Ttjrijo-23
fs
Precisase de am laeuino de 12 a t4 niiOI
para taberna : defronte do n. 1 da ruada Hoeua.
k% A
VenJe-seos gneros por menos vinte por cenlj do que em otitra qualquer parte, s6aa-
1{anrlo-se a boa qua id de.
Manteiga ingleza d safra nova de 750 a 800 r. a libra.
Dita franc-zH de premeir qualidade a 600 e 560 rs. a libra.
Queij s Qamettgos chegad s uliiroamente '8 e dos do passado vapor a JJ?'8'0.
Caf ie p inieir. ese^unda qu Id de a -260, "S'i e 3 "0 rs. a libra, e en srro a i 89 e 99.
Seivej s das macas mis acred ladss a 480 rs a garrafa.
Vinho engarrafado O lo em pipa marca F. L P a i^O, (10 e 64o rs. a garrafa.
Massas. maci-rro, la lu i ni e alelria a 300 e 4' 0 rs a libra
l'asa. no^as a 32 rs. a lib'a, e v,m me as caaes por 3}> cad> urna.
Batatas nvs a 8 ra, a libra, e era porr_ > te fz nbalimento.
| A m dos gneros annunciados, ejAponlrarao soriimenlo comp'elo de ludo quanlo e tenden-
i te a molbados. jM
-


0IA110 l flRflAMIUCO. StXlA FRifi 32 DI AGOSTO di HG4.
RETRATISTA DA CASA IMPERIAL
Ba do Cabug n. IH, entrada pelo
pateo da matriz.
Esta galeria ornada eon oa augostua retrato*
ptaotographicnt de SS. MM. 0 d.a aoreoissimaa
princesas im;>rles, asstu como coro oa de mul-
las das priocipaea pessoas desta citad*, est a
dlsposigao do publico, que apode visitar todo
os dias das 8 boras da manhaa i 5 da tarde, *
examinar os trabaihos expostoa.
Coulinua-se a tirar retrato* por todos os sys-
temaa pbotographiros, e especialmente por arn-
brolypo aera candes de visita. Fazem-se lam
bera mlmota. miniaturas em Isleo para ** collo-
carem em juise.
Os prego doa retratos sao os mais razoavels
qa se eocontram n-sta cidade.
J. Perr. Ira Villela, photographo.
3RN9iMi9(- ?s- ese &zmmm
i i j--Hiia da Cruzi"
O Dr. Rocha Bastos
d eousultas todos os oas.
Offerece ae ums pessoa para cobrar difi-
daa, tanto no interior ta provine',, como para to-
ra da mearas : a* peiroisqoe precisar dirija se a
praca da Independencia d. 6 e 8, em carta tcha-
la rom as inicises A. S. F. i.
' hijo yiixit Fiaeiitiade u se-
guros maritiiuos e terres-
tres, estabeleciia no Rio de
Janeiro com o capital de
16:000:000$
Agentes em Pemambuco
Antonio Luir da Oliveir* Azsvedo & G. compe-
tentemente aulorisadoa pela directora da compa-
ubi de segaros Fidelidad*, lomam seguros da na-
vio*, niarcadoiws a predios, do sau escriptorio,
ra da Cruz n. 1. _,
Cas* de commis-
soes.
Si Ra Nova U
JOSEPH PRflDI
Sociedadc de edificares. loglez tal quaj se
Capital social 1,200:000^000.
Premeado na expsito do Rio de Janeiro
MEDALHA DE PRATA
previne ao respeitavel publico e seus freguezes em particular, que ruudou o seu
estabeleeimento de
dJTILEI&O E ARMEIUO
1 v A
B.
8
Cura radical a em punco d.a moles-
tias syphililicas a doa orgaos gsnito uri-
narios.
Consultas de graca manhaa. >
-

- *
....
.

, ,,
gneros a consignarlo, pedindo asaim aos y,..
Illms. strahores de engeuho a l.vr.dores, e mie onceito
outros seuhores que queir.m honrar-me com
eus productos : a.tucar, algodo, couroa, etc.,
pelo que vista da cunta de renda das ptimeiraa
remeasas podero colher a grande diligencia que
fa.,0 para bem servir, e por ette roeio poder me-
recer a palma, atsim como a* pequeas remes-
sai) pode o portador dellas *er o proprio condec-
lur do 8. u liquioo, poi* nao baver dunda ser
despichado em continente, dubrandu assim meu
lrlbo, o queco viaia das primelraa remes-
s.s se pude apreciar, a que espero na silencio
dos meu* amigos coohicidos a estranbos. Recita
_ de sgosio de 1862
Joao Bipli.ta da Rocha.
-: A


ja-*
fj1

V
Cart'S de visita
Cxr\ot de visita
Crides di visita
Carles de visita
Crl6ea de visita.
Presos redolidos
Profis reduzdos
Prego* redui !oi
Procos reuzUoi.
A duzia por 12;*
A duzia por i':j
A duiia por l?;j
A duzia por 1J
Duat du-.s por 200
Duas duzas por Cg.
Novo estylu d pholographta
Nuvoestylo de pholograpbia*
Ambioiypns m Calzas "25
Anibrutypus fin canas -i
Amnroiypos em canas i{?
O retraiisla aiuerieano
Alberto W. Osborn
Ra liomperMilnr.
Ted altenca!!
Antonio Gome da Cunha e Silva, com loja na
ra da Cadeia do Recite o. 50, defroote da ra
da Madre de eos, roga ao* seus numerosos de
tedores tacto desia cidade como ora deUa que
se sirvam manarem pagar aeus dbitos al ao
Uro do correnta mez de agosto, porque nao po-
deado mais espenr paasar a asar dos meith
que julgar mais conveniente para com aqaelle*
que oau cumprirem ae* devt-ies.
O bdcltarel Antonio Annes Jaco me
Pires advoga e tside na ra do Impe-
rador n. 81: segundo andar, onde pode
ser procurado.
Banco Uno.
gslabelecido na cidade do Porto.
Agentes em Pernambuco.
vedo & C.
wm
As peisos que quizerem subscraver para a for-
nia^o do capnai a esta grandiosa a til em?reza,0a rCSUWO da C0nverSiC0 illleza
cuinoalor de terrenos ou casas a reoiricar,, f,. -* c .
situados na capital ou arr i al 1-s. davero dirigir '"'(C/.a C 0III [ll'llUIm figurada.
suas declarages por escruto, indicando ancla-1 l'ara USO das peSSOaS que querem al-
menle a silarao, exten.o e cacfroiitjfo de lar mu,-, .,. 1- "
seus re.pechvu, terreno, ou casa, a reedificar, '^ ******* "3 liviana acade-
no escnpiutiudu Illm. Sr. Or. Diodoro Ulpi Coelho Catmiho, rm do Imperador n. 81. Fazo __ ..,,, .. .,----------------------
ae igual canille .P-..*,nua quuerem a.bao U .nnualm-.u b ..Z Cm pf?TP*M2>
Urever quaotias de lOOfOOO al q.alqu. mVbS moreda- e te A .V ,Ue i **T
,para cima. seja r.,af ciuheirl c2rr.nl. sej- SSHS d-'dS le^.Td. I \\T 'q'uem .
1 tfiftft *>?->*. traraportes. .le reali- liver annunc.e por es!. Urt.. P"S q
^aveisem 10 pres'.sr..et de 10 0(0 Ju casual s^b-o !---------------------------------------------------------------------------
cripto, pag*mdu a primeira presuco na occasis ~ Alugam-se dousescravvs p.ra lodo eri?o
j em que for apresentadu, para a*sgaar o li\ io d* : ,om' nlH fl0 lnU,r,or rte c" de familia : na ra
acio social, e ii ue ouiraa C0 das Ce r.-re. i d" 1'"t",r"lr" "*"' 1o ndar.________________
de iioai a ontra. s aruslas e obr.iros serue aigTTe ama meia-agua uus tundo da
a-Jniitiidu* afcub.orevtir quauuas de lo >| a SOS ra do Nurfueira por 83 mensaes : a tratar na
P'Kavcu eua presuces tamanaes de -nbWQ ra 00 Uuentado n. 32.
ICZOO. 1 ----------__________________________________
----------- ------------------___----------------------------- Precisa-te ue um u 1 -iim ruiiugui-z que
b. al. Uulaoal, enu-nbeiro lelg, val a Eu- leona praiiea de laberaa, e que aQiaoce sua cun-
rop"-___________________________^^_^_^_ du''" : "* rua (1* Senzalia-Velhe n. 50.
. Aluga-ae u seguotto miar da rasa v. 48. |
sila na rua da Aurora ; a tratar uu prineiro an-
dar da mesn a raa.
Francisco de Paula H.odea e sua mulher
reudem a pirle qo" possuem ni casa ae sobrado i
da rua da matriz da Boa-Vista n '
ver oe oppor-se
o ca
Imuerador.
Aviso
Consulta por anlws os meatos.
3
"'0! n
.. 33 : quem ti- : limando irzoli, e^tabelecido com caa de
e oppor-a i uia venda, queira dirmir-ae : re|r>joeiro na rua do Ran rtiTio do tabeiliij Poriu Crreiro, na loa do ^,ls 8ln'os S frwguezes, que tendo de fazer urna
ra.Jor. | viagein Europa para tratar de seus inleressea
- Frai.fwp,,ii. a. 11-------TTT"----------- parucularea. que veobam retirar os conterlos e
rai .^X. UUR"4''UDJU0 ^riu "'oqueenlrag.r.m ao .esmo, l.to no Przo
-----------------------------------------------_________________' ae 30 das, contando da data Seite ; ao contrario
Wm. II QIT-naan 11 reitra-aa i,lra a B*hia lr5u de esperar al o regresso do rreseno, quo
------ser a 15 a Janeiro de 1853. Recite, _0 de
i 71, segun.la aniar. r
Silo.
Preciss-8C alugtr um sitio perto da praca corn
boa casa par* una familia regular, ou niesmo ca-
sa com quintd, que egrsdnndo piga dnus annus adiantadus : no caes de Appullu nu-
mero 55.
U. C. C. de Mello, bnjador au connuiado
provincial, avisa aos senhorea proprietarios e
mais dono* de esiabelecioientos, que desde o 1.-
d* julho du corrente nno se acha eocarregado
dus lancamenlus da decima urbana, a dos de
mais imposloa das reguezus de Santo Antonio,
S. Jos e Afognios.
Escola particular de pri-
me i ras lettras para o
sexo femenino.
Auna Ferreira da Silva, competentemente au-
torizada pela direclona g"ral de initrucro pu-
blica, tero aberto nela cidade, na rua doa Pirea
o. .->;>, escuta pnrticular de pfimeiras Utras para
i""- fui. / /)/ ". 4~ o sexo iameniuo, aondn alriutt axlernas, meias
jlltlUlllU Lilil C UllVC U'L AZ&- penaioni.las o pensionistas; alian^ando aos paia
de uas aiumaas q^e envidar lodos os esforcot
paran aiiaotamenlo das rnsmas. O enaino con-
siste em tritura, esciipta, cuntsbilidade, gram-
oatic puriugueza, costura de todas as qualida-
das, burdade de li.liu, la, seda e ouro, marcar e
abvrinlho. etc. ele.
Sacam por l"dos os paquetes sobre o mesuio
Banco a przo ou vitta, e subre asagenet em
l.isbua, Figueira, Coin>br, A*eiro, Viseo, Villa-
Real, Kegut, Vianua lo Caslellu, Qglmtres,
Barcelloa, l.im(io, Co'Uhaa, Braga, Penaflel.
Bragnu^a, Ainartule, a tilodias, ou 10 praS"
que se convenciooar : no sea e.-crvpiou rua da
C^ui n. 1.
Aluga-fe um subrndiuho oe um andar so-
1 lao na rui do Calabouco velbo n. 17 : a tratar no
' caes do Ramos 11. 4
consultorio mmnmmnmm \ Ao Put>lic em Beral
e &o comraercio em particular
O solicitador Pedro A. da Costa Machado faz
Em eonseqaencia d* mudan?, para ua uov. resldanete, o proprietsuo dosta ejUbalaci-
nanto acaba de fazer ama reforma coropieti m lodosos aeus nieitsmentos.
O desejoque tem de qua os remedios rio bou eslab^lecirnenlo nao se confundam cornos d4
aenhum nutro, visto o grande crdito de quo aempre coaaraoi gozara ; o proi-rletario tero tomad<
1 precau';.,o de ioscrevero s~u oonu em todos os rtulos, dejando ser onsideridos como f '''-..
los todos aquellos que forera aprese-.tados ser, esta marea, a qe.pdo s peasoa que os mandar cun-
^rarqusira ter maior certeza acemp.nhar urna aont. as^icnadr pelo Jr. Lobo Mosaoso em'na-
pal marcado com o seu nome. v
,_Hin.0uV ?" : *cab* E.dios estes de summ. importancia e cujas propriedades sao to conhecidas qaa oa m'esmoaSrs
nadlcos allopathas empregam-as conf.tanlemole. r*'
Os medicamentos vulsos qur am tubos qur *m tiocteras *3ter5o a tj o vidro
O proprietanodesta estabeleeimento aununtia s.us clientes e amigos qu tero commodn
rafficientes para receber algn, escravos de um e outro sexo doentes ou que precisen de aW?
aparapao, affiancando que sera. tratados com lodo o disvalo a promptidio, como Sabem"todo
qaen*. que i tem tldo escravos ca casa do anounciante.
A situagao magniQca da casa, a jommodidada dns banhoa salgados sao ulrst tamas ,anl
rans para o prompto restabelecimento dos doentes. -
1 a. miS. P?9? ";.9B"rem fal'ar ora o .nnuncianta darem proeur.-lo d* manhaa al H bora
I de tard das 5 em dienta, e fora de.tas hora, a.h.r.io em ... peM-a com qutm s DOderio
ender raa d Glia n. 3 casa do fuodo do Dr. Lobo Mo.toto H sepoqer-a ..
CUH COMPLETA.
Armazem.
Sena resguardo Uem Incommode. Kua do Brum n. 58. com frente para a praca
111 llr il (i;ii,'iu UO 'idO. .alaga-se por pre^-o commodj coai ealzea aura
Eslanlo muitu doeoie u>m minba nardinha ,i_ '4SUBar ." s"l elle8' mu,l ffoprios para padt-
18 mese, de Idede, rom a inflammano do teado __" reun8a"- P/ bstanle espaQo.u e ter
lendn as extremidades ochadas man le vir .1. emusr1oe ,la sr pequea : para ver e tratar
daa cbapaameditluaes do S-. Ricardo Kiik mi na "" lio Ano,lo. com us Sr.. Rtenle & C.
r.dor na rus do Parto n. 119. e no espaco'de 40
di.sobteve melhoraa. e hje ae acha reiiabele-
locida. e por me se. este pedido, o faco para co-
nhecimento do publico.
Viceote Perelra d.i Silva Porio
Rua de yitacavalloa n. 9. Rio do Janeiro
B.tava a |,a reconhecida pelo labelliao Pe-
dro Jos de Castro.
RUA
DO
IMPERADOR
55
RUA
no
IMPERADOR
55.

I)K
Remedios do Di\
Radway.
Resolutivo renovador.
Pr, mpto allivio.
Plalas reguladoras.
At ao fim do crreme mez de agoito deve
chegar imprelerivelmente o vapor bra.ileiro do
sul, e por elle devem vir e.les medicamentos os
quaes se arhavam n sabida do vaonr pa.sado a
IO das no Rio, a bordo do brigue Ilonder, sera
se ter podido dar un Drnguitls rua da Imperada n. 12.
ollegio oe Beiiiiea.
r's'e P.lab.'leiuienlo precita de um cr sinheiro.
Alug-se urna c>a ierre, cuiu sjiu, oa
rua Irupeiial n. _0l milito propria para venda :
a tratar na pedera da ru> Direita u. S.
Precia.-se u uw mii de leiie que nao te-
nba liilio, na ni- *o Itirgel n. 7 se.uo'lo andar;
--------------1_______ t Preciaa-se Oe um caixniu para caaa Oa
f.mTii. reC'""Se "J." ""' l""a '>'> de pouca ;Ptu de t a 10 anuos, preferindo s parlu-
lnniia : na rua de S. Irm-
~" ''-" pui.c.1.1 e u> ca,naes -.w. cr.niu.)"a
epre.enl. tnnla e t.ntoa am.oa. cor" verr_"iha
fgido do Recite em 26 de julho preimo..op.J
rece a noticia de que est acoulado, pelo que se
oroft. pelos das d" servi?0 contra a peseo. que
urter em seu poier, ese publicar seu nome
ueste |ornal se o nao mandar entr*g,,r com seKu-
| ""S" O*-*1" Prrrja a seu logillmo senhor.
1 Alugo-ac o 8-guoio andar e a luis u o-'"
! v".n.V" ^ LV 13: "" S' dS B;,a"
, T V J"110 asignado ( publico 5uTo sr.
Antonio Carneiro Piolo deixou da ter gerencia
no seu armasen da rua da Mn-da, desde o dia ij
do correrte, e que dea dala em diante o an-
nunclanle oumeo competente para g":ir dito ar
mazem aaaim como para cobrar .eus debiia
Kecite 20 de agosto de \8Gz
Manuel R.rb ,c fli(j,.;ro.
11. 18.
no ooj.oi
SAIINQ ,L. Pii
Rua de Saiitu Amaro (iCuudt
Novo n 6.
Consultas tod.:- os da* att* deads t> 10 ha -.:
ata meio dia, acer'ta da aeguiatea molectlas
vwittiiat da rmhcrt*. mnMffiaa as t{ , 'noletlxat da ptlle, mo4$t4M ot olhot.ma
l'Uxai typhilxtxeas,l:>at <...,-... de abrt*
ftbrtl inttrmUunitt t >ua* eonscfatatteiac,
rrfAKMClA gSFKOUL tOMBOflSlC- .
Verdadeiros njedicHu*nii>s humeopathi jaradoa son. lodi. .11 -ate!* neeeaxarias, ia
alliveiaem aeus elTeitos,tanto em tintura,t.in>
am globalos.oelot precoa m&ia commodos poa-
svois.
W. B. Oa medir.meato, -io Dr. S.'.r.i^ sc
anUaraanteveodilos er- sua phsrm.*ia ; todoi
qaa o forom (r> den* na falsas.
Tod *8 arteiMe o eotopanh^das de ;r
tmpresso com -m emblema em relero, teado c
reopr 3 segeintei pelavra* : Or. Sabino O. L.
Pinho, medico brasil-?iro. Esl emblemad poste
Uraalsiente n li.t doamedieameotos qui se pa-
to. As arteiriaq* nao lavareniessoimprasat
aaaim marcado, arabora en.liara na tamos o no-,
ru do flf. Sahfoo i so 'a'so.
sciente ao publico e iipscialmeuie ao curpo de
i Coii.mercio oeta cidade, que se enrarreg. d
I qualquer cobranca aini*l ou ju culmenle as
i Cor?.arca, do Obo e Sanio Anteo, as quaes com-
i prehendeni tainbem as villas da E-oda e N. S. do
O' de Irojuca ; se eocarrega de todo e qualquer
I terviQo ledente aos 11.1sle.1es de .ua pruti.so,
o que. faz si tino a ludo, os senhore. advogados
1 que trabalharn per.-hte a comarca do Cabo. As
pssuas que precisaren de seu pre.tiuio podem
i pru.ura-lu na villa do Cabo, em cata de tea resi-
dencia ; uniendo Ismbem e*creverem-lhe decla-
| raudo o negocio e morada, afim de aerein procu-
1 radoa pelo annunciatite. Us que nao o conbxca-
| rem enem estiverem a par de sus conduela po-
dem eodaga-l* nesla cidade dos Srs. Joaquim L.
Monteiro da Franca e Jos Juaquiui de Cislru
Honra.
' a>lu_a-se a cia t-rrea da rur; iluigos
n. ~ : 1 irir na rua rt Aurora n. 36.
Sala para alugar.
No da sexl feirr 23 do crrente, depois
da audiencia do Julzo de urphos, *e bs de arre-
matar 11 cadeiras e 1 sof de rrja.leira de Jaca-
randa, penborados a Engracia do Amparo de
Sania Rosa, por C?.iaa e 6 a ultima praca.
Toda attencCa
a
Custodio Jos Alves Galmares avisa ao res-
peitavel publico, principalmente a todos os sea
(reguezes e ami^us, que se madoa da loja d*
iftuia de uuro da rus da Cabug para a rua du
Aloga-je a parle da frente do eegurldo aodar I ?i"pi0.11, 7' p*".a, ^ ^n_MW__.# Bl*_0
da ca.a n. 26 da rua da Csleia do ReClfe, (na ea- le ."u '"* $** a ***& 0* L**0 hJ*
I .era touhecida peiosallo vigilaule,a pede ao
rspailavol publico a aos seus fregueies e amigos.
que o queiram procurar no dito estabeleeimento.
onda ach.rao um grande soriimeoto de miudezas,
qu-aftiinca servir bem e vender por menos del
ou vinle por cento. do _ua ero oulra qualquor
p'.rte
quina do b-cco Largo), por pre;o commodo : s
tralar na l"ja rta mema ca.a.
Precisa-se deuma ama para servir em ama
casa de poura familia : na rua No'a n. 7.
Joa Guilherme lomer.
Forradop,estufadore coiliuador
Teeommenda-.e com o seu presumo em lo lea es-
las p.ostoes lanto de canuag^ns como de rrti-
bilia, lamber pinta carros e encarreg-se de
tolo* us eoncitos 4* ditos, faz arr ios para ca-
Tailos, no*os e concert*, cnriinseos de cama e
d* var.nda, lari.b-m arranja loa'os os preparo*
para o. ditos tanto dourados Cuno envemlsadus :
11a ponte Velha n. 8.
leisii de Pars.
15Rua Nova15.
Di
fFradarico Gautiar, cirurgio dentista
faz tonas te op loca denlas artifii-iaes, tudo com -sdeln
H rioridade a oerfeijo que as pessoas-.eu
2 un.idas Ihe reeonhecem.
Tam agua c pos dentificios, etc.
'M*&i*)t&*m mima m&amt&m
fogeolio para arrendar.
A pessoa que annuuciou no Diario de 19 do
correte querer arrendar ura engenho moenle e
correte queira enlend r-se com Antonio Pedro
de Barros Calo no seu engenhoAnhumas
meia legua de proxim lade da esl.ro da Garoe-
leira da vla-ferrea, o qual far o rreodameolo
desse. eogeaho ou doSanto Antonio-- n. mes-
ma posico, ambos moenles e correles, com
boas obras e novas, excellentes Ierras, bon.
cercad a, animies a at escravos so quizer, etc.
Em rhegando s dita esi*c.o, e mandando spso
ao anuuuciaole no se.- eogenhuAnhumas,
ser-lbe-ha mandada earalgadura no caso de
precisar pars seguir al alli.
lofja-seaos devedores do fallecido
Joaquina Jos Ribeiro de Oliveira qu
teve loja na rua Diicita n. 55, que ba-
j ta de vir pagar seus dbitos na mes
rna loja ou na rua do Quciiuado n. 41 e
8, evitando desta forma o receber se
judicialmente e publicarse seus nomes
por tste jornal.
Ensino particular.
Uros pessos convenientemente habilitada s.
propoe a eusinar piimeirrs lettras, laura o fran-
cs em algum engenho perto desta praca : quem
quizer (jetar do ajuste diriia-se a rua da Palma
n. 32.
Veiieravel ordeni terceira de
S. Francisco do Tecife.
Alagam-se as casas terreas sitas as ras de
Aguas-Verdes n 32, e Florentina n 26, perten-
cenlea ao patrimonio da dita ordem ; os preten-
denies podero dirigir se ao charlaiimo irmo
ministro o Sr. Anlouio Pereira de Farias, em ca-
sa do sua residencia-na raa Direila o. 91, oa na
obrediia ordem.O archivista,
Thomaz Jos da Cosa e SS.
O Dr. Fredenco Schulz. medico, parleiro e
operador, muduu sea consultorio medico para a
rua Nova n. 21, 1 andar, sonde elle pode ser
enr,mirado todos oa das para xercicio de sua
sai-ncia a qualquer bsra do dia ou da noite. Re-
corto por escriplo.
Na rea do Sol o. SI, pnmeiro andar, alu-
g.m-sedous escravos a 5g semanal, proprio pa-
ra enxsda.
J. V.1GNES
Os pianos dosta amiga fabrica sao boje assaz eonheeidos, psra que seja necessario insistir 1
sobre a sua supenondade, varuajjens e garantas que offerecem aos comp-adores, qualidades esia<
mcontestaveis que elles tem deBnitvamente conquistado snbre todos os que tem apparecido n'esu]
prara ; possuindo um teclado e machi-tamo que obedecein todas as voutades e caprichos dos
tenistas, sem nunca biliar por seren fabricados de proposito e ter-se feit. ulliiuamente melho- i
ramelos imporlaolissimos para o clima desle paiz ; quuuto as vozos sao melodiosas e flautadas, e1
por isto muito agradaveis aos ouvidos dos apreciadores.
Fazem-sa conforme as encominendas. lanto neata fabrica como n* do Sr. Blondel de Pars,
socio correspondente de I. Vigiles, em cuja capital foram setnpre premiados em todas as expo- [
sienes. '
No mesmo estabeleeimento se acha sempre um esplendido e variado sortimento de msicas
dos raelhores composiiores da Europa, assim como harmonios e pianos harmnicos, seLdo tudo
vendido por precos muito raznaveis
. ------------, r------------------ ... K^,._-
guez : a ttalar ua la estrella du Ku.-ario nu-
uaero 18.
I)eseja->e (aliar com Priucuco Jo- Fer-
reira viodo da cidade do Porto em 186" : ua rui
de Santo Amaro n. H, a negocio le seu interesse.
0 ivro ds
Sabio luz publica o LIVRO DO POVO, pub-
- -va v. u uo ua uu rrincipe tado sob a direceo do Sr. Dr A. M.rqaes K
na ireguezia da Boa-Visla. com 3 ociarlos. 2 aa- dngue, e contera a vida de N. S. Je.os Chrisl
ase bora quintal, cacimba e est pintada: a ; s,tuodo a narracao dos quatro evangelistas, e
' | mais os seguintes artigo. o vigario, o professor
-> -M. !'r!'-r'o. o boni houiem Iticardo, a moral prali-
-. -J t&W ', Rimao de Nantua, mximas e pensarnentos,
'-:'. hyutane, os deveret do. meninos, e o Brasil.
.:' ul lieagao do LIVRO DO POVO nao s tam
{ poi Bm anormisar a leilura as escolas prima-
'%Hi> Ir5.*"' ,J'''" c"i" menino aprende por um livre
efe rtiffr ote, e portanto facilitar o trabalho do Ks-
tre e alo discpulo, como larabem vulgariasr, per
Asna Je leite.
Precisa-se de urna ama de IMie sem lilho na
rua da Cruz n. 15, segundo andar.
C sa
.. amo a luz pusuca o HVKO U POVO, publl-
casa nuva n. 8 na rua do Principe cado aob a direceo do Sr. Dr A. Msrqaes Ro-
Bua \ isla, com 3 q-uarlos, 2 aa- dngue, o contera a vida de N. S. Je.os Chri.to,
al, CCI'<|i% B ent I'oIk.r aerfunrio a nnrraran H i. irmlr. -w r. n^l,. i.. -
m
t

iiTiiisKci i mm&$i%
E JUNTA CENTRAL Q HYGiENE PU3L!Cfe
9 O baixo assignado P'oprietario do '
^ bolel lisirelU do Sul da esiacao da viii
a ^a tacada e ae Garaelelr, (ai sciente ao
_y respeitavel publico e ao corpu de com- -
i$ merejo e seus arxitrus qqe por CirCums- VjV
lancias de negocio vio se obrigado a -
;. mu ar a sua residencia par. a povoacu
e Sanio Amaro de la^oaiau, desde ~j
^ di. 15 de juih., prximo peesado, aunde _a
^5 l preleuie e>ubele:rr com alguns de ..
w ieue negocios, com a mesma proleccao -
rjjjj que aempre tere de aeoa honrados ere- a'
t& dores visto gozar s mesma cooflaoca e 5%
^ logo que se eche cslabel^cido far deca- _
rg rar pur este j .mal. Recite 20 de ag ,lo
@ de 186. .7%
&$ Anionio Flix Pereira. .-.'
t cre^o baist --mj, a historia do ;Waaor to
mando, e os melhorea preceilns da moral.
Venda o Lirro do Povo, no Recita, r.a
livraria da prar; de Independencia ns. 6 a 8, a
5iKI rs o eiampur en, hro.-hura
m-
Ao commercio.
ELECTRO-MAGNTICAS EPISPASTICAS
P^ra serem applicadas s partes aYectadas
sem resguardo n*m incommodo
Muito conhecUss nsta coila e em tods as. inconteslaval, o as innmeras curas completas,
provincias desta imperio pelos seus inl.lliveis re- oblidas as diversas molestias em que foram
suladosem lodosos casos de inllammaco s-jam applicadas, o fszem me ecer e con-ervar a
externas ou internas ( com cansago e falta de \ confianga do illusuado publico, queja tive a
resptracio ) como do estomago, ligado, baco, honra de merecer dalla 25 annos le existencia e
bofes, rins, ulero, peilo, palpitecSa de corarlo, de praiiea.
garganta, olhos, eysipel.s, rbeumatismos, para- A7. Ii Neta corte e de lod s os pontos deste
ly*ia e tolas as ekccoes nervosas, e-c. etc. imporio recebem-se participseoes satisfactorias a
Igualmente para qiuesquer inchafSsa, fe'i- i resp-ito dasdilas Chapas Med'icinaes.
das, tumores into-tmaes e venreos, escropliulas, | As enciraraendas das provincias devern ser
lobinhos, papos, etc., etc, sej^m qual for o seu ] dirigidas p >r e-criplo, com todo o cuidado de
lamanho e profunleza, por meio ua buppurjQo fzer as necessarias expiic*ir6es, se as chapas sao
seno radicalmente extrpalos. para hornea, sena ora, menino, ou enanca
( Estas Chapas nao podem fazer mal de declarando a molestia e em que parla do corpo
forma lguma, ellas tem sido spplicadas aos existe.
olhcs com o melhor sueroso, vej,m-seos -He la- Para nchcoes, fe'ilas, lobinhos, papos ele
dos de curas completas queja loiam publicados o mulle justo de seu taraanho em um pe taco de
pelos jornaes ) p8pe| a dtC|ar8co onde existe, afim de que a
O uso dellas acconsellisdo e receitadas por chapa seji da forma da parle, affectada. e para
habis e dutiactos facultlivos, sua efficaoia ser bem applir.d Pode-se mandar vir dt- qualquer ponto do imperio do Brasil
As chapas serio acompanhadas das suas com I Consullas as peanas que se dignarem honra-
pslentes expliccoes. a tambem de todos os se- lo com a sua conanca, lelos os dias sem ex-
cessortos Hecessanos para suas applicacos. | cepeo. das 9 horas da manh s 2 da Urde
Prec'se-ae alugvr um sitio perto da praca :
l 'ni o liver annuucie ou diri]a-ae ao largo da
3!f.iiiil"s armatem n. 7R.
I l"i l-a ^ i]e y,a auia Oe Poa conducta
i 1; ) servido de puuca familia : na rua das
Crur.' s n. _2.
Castoras de saceos.
As pessoas qm quizerem
,<-,.,^ -^^ coser saceos dirijam-se a rua
do Brum armazem de assucar
. 28 B, as quaes uao sendo
conhecidas devero apresen-
lar iador. O preco estipula-
!o j f^e _j Por ca<^a Cft,to.
icao
- u,ig umuie-1 Avisa-se ao senhores ourivp9 qae nSo com-
- Pasa.odo ao Jopla prem objeclo algara de curo e pedras que lites
1 ser caixeiro de Theophilo com [>r apresentado, aera que o mo.trem na casa n.
2 coutos; e ha pouco tompo foi 59 '" de Borlaa visio o de.appsrecimento de
lena'o de 4 conlos como caixeire aluumas joias occasionado pelo incendio do so-
Jra S. deioia nii't cu l...r..... r i.. t\* >t i4.ri'.. ri.a C. .a.....,n_-.i ...__
119 Rd
iKKO

bo Parto |9
~"_N 'ua do Imperador defrenle da casa di
relscao, no corredor do sobrade n. 30 h ludo
oa dias as 7 horas, /ite puro e 310 r.
AIus:a-se
am terreno em Sanio Amsro aliante do htsoital
mglfz, com muro e poriao na frente, todo cer-
cado, plantado de ca.im e com cocheira e qaar-
to demoradla : quera pretender dirija-se 2 ras
do Vigario escriptorio de Ju. Baptisia da Fon
seca Janior ou no largo do Ciroo S.nlo Iota de
caboa de A. Maduro. '
Um retratista.
Ros do Crespo o. 18, prirneiro andar, tren-
se retratos pelo systema dtgeerreolypo por m-
dicos preco. ; vo-se tirar retratos de pessoas
n,.'nas declro e fora da cidade.
Agora que ae acha nesta eapital Francisco da
Cos. Barros caixeiro de Pacheco no Aratalv
pedimos eucsr^.-ianieole a S. S. que nos res-
poods por este jornal a perfuma seguinte do
Urdexro a. di. s que ainda nao se di_non ies-
pondtr:
PERGUNTA.
Pergunt-se a Francisco Jos da Cisla Barros
donde provtm a sua riquea, que, segundo di-
zem, inuulaa mais de GO cuntas? Isla ciusa
pasmo, poroetoto sendo-S. S. ai pouco lempo
<>? no meemos, vivjj r-jiseravelmentea puu-
10 de fo/ar la^st. s cun o seu es:r.-,vu Herme-
negildo para poder pastar.
le aposentado a ser caixeir
o ordenado de ;
qu- leve um ord
do Pacheco I Ora S. S. de^ui. qua se tomuu '-rado da'mesms rua. Ser re.puusavd penn-
mesireaposentado lera ganho. termo medio, 30 l a lei o que assim o fu?r; a-s-.m cumo ier&
coritos neBte ternpo gastando puucu lio poJe ter' gratificado entregando o ohiarto.
gasto meaos de 21 conloa com a su. familia e-------------------------------------------------------------
seo Biho qoe nao gasta pouco em Pernambuco, /\ 1*1
codo 1 .-onlos qu-, duem gasiou no seu sohrado '** l,T*
perfM o lulalde 31 contos. U^ surte que S. S '
licitamente devia estar alcancsdo em um cont No Io ndar do sobrado n. 1 da rua do Aragao
rls- > nada pua.,^ir. Donde pro precisa a de tima mulher que nao techa fllhos,
Rn.niA.4 para coiinhar e comprar.
Precisa-ae de urna ama lona oa capua
par o servico interno e de rua para urna casa
que apeos, tem 4 peisoss : ua rua da Guia uo
Wrceiro andar do eobra^o noo o. Rr.
Alugam se dou. prelus pus-am-s para lodo
e qualquer servio, e um anles muilo pmprio
para ajudaole em cotinba por ter diio praiiea,
aaaim como tambem urna uegra propria para
vender na rus fajendas : a tralar na rua da Ci-
dela do Recite n. 40.
Preeisa-se de um h-nii oilicial de phar-
macia e que de .dar a tas conducta, o que se
dar um bom orJenaio : na rua Nov botica na-
rnaro 51.
Arrenda-se um exceilenle engenho muilo
fre.ro, de graode producto, qua.i prompto a
moer com agua, dando se o prirneiro anno de
gnes par o reodeiro ter lempo de conhec.r p-
ticamente a qualidtde do terrno, e tambem sa
vende a vista ou a pagamentos muito commo-
dos : trata-se no engenho Bella Rosa da Lnz ou
com os Sr. Haooel Ignacio de Oliveira o Fiiho,
no Becifj.
Band-ijas de bolinhos
f>a..aak > *-.!_:__.________.. a ...
vera, p is, a ongero de sua lurtuna de 6U cornos?
Aqu ha cou.a I Admira dixerem. quo S.S
. ""lulenS dii- 1ue P"-S9"'' em br.-vo
lempo 200 contos. isto quer Dos qeeira quer
nao, admira que o .eu pairao, que nao tolo
nao, procure a oiigem de lio grande riqoezs ?
lsio couss, equem sabe se entre ambos ?
I'eroba.
Do Ordiro n. 31 )
Precisa-se de urna ama forra que saU'a farer
1010 o servico de urna cas. de pouca familia :
os rua do Queimsdo n. 39.
Al
uga-se
o prirneiro andar do acorado silo na rua Augus-
ta n ii : a tratar no segundo audar.
_4ma.
Prcis-se de urna ama pira comprar, cosi-
nhar e engommir para nma pessoa : na rua da
Penha n. 4 nrim*iro andar
Quem precisar de um eriado porluguer. pa-
ra o aeri_ode urna cssa e mesmo de rua por
prego muilo commodo : a tratar oa rua Direila
u. 29, na loja.
Com perfeirao preparam-te bindeijas coro dif-
farenies mdelos de arm.cao chelas com as
Urna pes.oa querendo dedicar-se a vida do I melbore qualidades de bolinhos do nosto mer-
cado ; assim como oa meamos em libran por
preco ratoavel tambera tola a qutlldade de
pastelera e podins e bolos francezes e diversos,
o mais bem feilo de no>o paiicom aaieio : quem
precisar procure na rua doRangel n. 60, para
sjustar.
Bailar 4 Oliveira aacsm
Porlo.
sobre a pra;a do
----------i- -"i fuviTuev oca u t aje; a llUd UU
campo, quer ser lavrtdor da algum engenho que
offereca vanlagens, tem alguna escravos e alguas
recursos : algum enhor que liver ura bom sillo
e qu"ira contratar alga a negocio, anounrie.
Arrendase ura engenho que seja nss pro-
ximidades da via-ferrea, ou que leona porlo de
embarque, com animaes, estando moenle e cor-
rele, qua lenhi bow letras, einda que nio sj
da grande forja ; qem o liver annuncie por es-
ta Diario.
No pateo du Carmu o. 1 aluga-se um mo-
leque de 15 annos.
Aluga se urna mulata para cosioha, e para
1 cssa de pouca familia: na rua Direila n. 90.
II


DI4III0 DI KlLlAIflDCO SEXTA FEifU 2 DI IGSTO DI 1162
Casas para alug&r.
Aluga-ae 0 \* ar. lar do IcbraJo D. -'" i TUS
da Cruz, propiio para escriptodo, o o 2* andar
da ra dt Seozalla Nova, o. 9; quem pretender
dirija-se a Prente Viar.ui & C, rua da Cadeia
do Kiti'if', n. i7.
No du 23, aa 11 horas, ae na oa arreiuoiar
do rateo do Terco, oa porta do sobrado n. 12, Pra marraas uu travesos, pois s com a vista
o espolio do tinado Italiano Anaelo de Mitci. j os compradores podero apreciar o quanto sao
-------i---------------------------;~-----:----------------delicados, pelo barato pieco de 33 o par, sssirn
- k pessoa que por ele Diario se te in o to- i ,,, ssm gpr doarados ae' ,nilg go|los pe|0
rendo para lavrador de um eng,nho. dirij-ae b p?0 rtp 2J ft D0 ,gllanie rBa
rua do Rosario da Bja-Vista, n. 12, que achara ,,0 cre*?o'n. 7.
com quem trotar.
Chegado pelo vapor fran-
cez s para o vigilante.
Lindes pe rites Sao chegadosos lalos pentiohos ooura linhos
com raito huas UiO'duras de J-.T-reut .'S gustos
Q Alue-se dous prelus e urna preta para ludo
user'KM, um delles tem alguma pralics do ca-
relos ; quem quizer, dirija-so a padarii do
Manguinlio.
Precisa-se de um felor para um pequeo
sitio na Caponga ; quem preteuder Orijase
ra fia C'uz. eacot to, n. 44
AiK,"e o pruufiro odr do sobrado da
ra da Cruz, n. 18, no Rtcifo ; a MUr na casa
do Sr. Crrela, u. 46 m ni a i.a ra, ou a (al-
iar rom Jos. A o lo oes Guirn.rea.
Aluga-se o 2" auJ>r e guiso oa ca siia
Da ra da Cideii-velha, o. 18, com bastantes
uramolns. a t-alT n lo|a da minn.
Luvas de pellica.
Tambera tochega-las as verdadeiras luvas de
Jju-.ii muito frescas, tanta para hornern como
para seohora : s no vigilante, ra do Cres-
po n. 7._________ __________________________
Vende-se para quiiar contaa umi taberna
om boa localidade, e bem adeguezada: os pre-
lendeules polerau dirigirse a ra do Codorniz
numero 1.
suDiilo purlu-
Francisco Autouiu l'eraire,
guei, retira se para Marei.
Aiuua-se orna cana terrea un pnnciiio oa
ra Imperial ; a tratar na ra do Queiroado no-
mero 32.
Vende-ie a lypographia que (o do Purita-
no, prumpta para traalhar, pur ter tolo o pre-
cito para este (i t. : a tratar na ra dos Prazerea
dubiirro da Boa vala, n. 7
REMEDIO MCOMPARAVEL
UNGENTO HOLLOWAT
Mhares de individuos de todas as nacSe
pode testemunharas virtudes desleren,**,
CliriSllia lid rtela (lO UiviLlO molo oara acabar: a trotar na ruada Praia du-! lncomP*r*v1eprovaremcaso necessario.nue.
o-'o53. pe' so que delle 6zeram tem seucorpol
emhrosmteiramentesosdepoisdehaTerem-
Traves e enxams.
Continua a vender-se travs e enxams de to-
das ai grusuras e compriraentos, e algumas pro-
prias para estacada, lulo por prer.o muito com-
Cal de Lisboa
A 5,000 rs.
Vende-te barra com cal nova chegada ltima-
mente, a 5, no antijo e acreditado deposito da
ra de lirura a. G( armtztm.
JMiKlieA
DA
Uw-Ioir,
Rsa das Senzalla Nova n.4t.
Neste estabelesimenle continua a ha ver o m
complete sortimento de moendas e meias moen-
ias para eagenho, machinas de vapor e taixas
para dito,
ftteneso.
Veode-se ama rande esa de dous andares e
aotao, a ra da Guia d. 40, e urna dita terrea na i
rea do Aragao n 18: os t-relendentes dinjam-se
a ra Nova luja d. 18, das 10 horas da manhs
s A da tarde.
Le'e puro.
Na (aberoa do J..o Sima, na ra do Vigario.
Ricas fivelas douradas para
siiit.
Veodemae fivelat douradsa a 2 e 2J50O, aa
D'ais rroderoas que tem viido ; na ra to Quei-
Ois1o n. 63, leja do B'-ij* flor.
Ricas voltas de aljofares.
VenJem-e voltaa de aljofare! com cruz de pe.
dn imianio a bi'h-n'e ; oa ra do Oueimado
numero 63. loja do b^ija-flor.
Espirito Sanio.
Em coDsequeacia de continuar o incommodo
de S. xa. Ilruia. dcixa de ter lucar a administra- I
gao do Sacramento da cootirmngo, domingo 24
do correte, tlcaodn transferido para o da que i
for novamente designado pelo mesmo F.xm. e |
Kvm. Senhor; o que fajo publico por orlem do i
dosso irmso joiz. i
Cjnmsiono da irmandade do Divino Espirito
Santo 21 de aguato de 18G2.O eserivao,
A. A. dos Santos Porto.
Lavageui e eugommado.
Lava-se e en^ocuaia-ae cun brevidade e per-
fei-^o, e por mdicos presos : na ra da Impera*
trizo. 21, segiinlii andar.
Associacao com-
mercial beuefi-
ceate,
A directora desta aisec2C.n, em conformida-
de do ari. 28 doa estatutos, couvida os aeuhures
socios eflecuvos a comparecerem a reumao da '
assembla geral da rnesma, que lera lugar no dii
25 do correte ao meio dia, na sala das seises,
atiiii deser apreciado o reiiorio aoouo, appro-
var-se a alierarao feita em atnos artigus des
estatutos, e noiuear-se oa membros que devem
Substituir a actual .i.t. i.. ,
Sala da Associacao Commercial Bene
de agosto de 186.
^_____________Minoel Ales Goerra,
Precisa se oe urna ama que aaia lavar e
eogommar para o meo interno de urna c-aa
c'e pnura (ari\ii : Da ra estrella do Rosario o.
lO, segn iu n lar.
'ara urna ene mmend.-.
C^mpra-se una eatrava moga qoa giiba bem
coser custura cha eng.immar, paga-te beui :
DO caes de Apollo n. 55.
Couyraru-S'- *< c>-s Ou iiumi baOC ue l'cr
namboco : no Mcriplorio de Maooel Ignacio de
Olivoira g Pilho, l-ra> Jo C rio Sanio n. l'.l.
^
V.Dde-seuma mobilia de carina com pedras
bran ! i un gosto, viros uara ea^elho de todos os
lamaohos de 12 at 35 pollegidaa de altura, ri-
cos ireroi e j-cirand cooj consoloa de padra,
gituoja laca, miliiiraa fraocezai para enfeites
de erotsrioa e oulras monas i.bras de t) im gos-
to o por hartto prego ; Da ra da Cambna do
C*rmo o. 12. lojt da marcineiro de Joo Goncal-
vea Lu-as Loboa.
Grande sortiusento.
Na tiV'frna pran>io da Soledade ha para ven-
der os generes mais nove* possivei e muito em
conta : mauteiga inglezi 11 ir a 720 e 800 re.,
frncaza nova a 540 r., cha muio fino a 2500, irados,a6md"e
dito preto a 2f, queijos do vapor a 2fl, *liios do
aer'.so >re"iri""S pan mirtos -or aer tnaito no-
vos a 310 rs., masas a 320 rs., espermaceti
boiu a 720 rs.,vinhos e.-.gtrrafado do Porto alfi,
lito muit > finoem pipa a 640 rs., de l.tsboa e
Pigtteira a \nQ r?. s garrafa, e granio quantida-
1e d gneros DOVOScojos se venlem mais bara-
to que em outra parle: na bem coabecida ta-
berna Brande da Sole1ad.
"-' iap k Lisboa em frascos
depoisdeha-fer em
rregadotnutilmente outrostratamentos. Cadi
pessoa poder-se-haconvencer dessascuras ma-
rayilhosas pelal eitura dos peridicos, que lh'ar
relatam todos os dias ha muitos annos; a i
nuior parte dellas sao to sor prndenles qui
admirara os mdicos mais celebras. Quantai
pessoasrecobraram com asta soberano remedie
o uso de seus bracos e perras, depois dedur
permanecido longo tempo nos bospit.es,o le
leviam sofrer a amputaco I Dallas ha ku
cas quelavendo deixado asses, asylos de pade-
timamos, parase nao submeterem aessaope
r.-ao doloresa foraaacuradas completamente
mediante o uso desseprecioso remedio. Al-
gnmas dastaespessoanaenfusode seu reco
nbecimento declarara estesrasultados bene?-
lord corregedor e outros magis
ais autenticare sus a firmati^
inguem esespararia doestado desaude si
ttvessebastante confianca para encinar esta re-
medio constan tementeseguindo algnm tempo i
tr.tamento que necesstasse a natureza do mal
cujo resultado seria provarincontestavelmente,
Que ludo cura.
O untrnento heantll, mais partlen
nos seKuintescaBOB.
Inflam
Facas e garfas
Vsudem-se facas e garfus finas de calo de ba-
Udqo de dous botea a 6g80. ditas para doce a
58800, dita de um boio a 6&200, lita para doce
a 5$200, dita preta cravada a 3p600, dila branca
a 3$400, dita rolija a 38 a curia ; na raa do
Queimado n. 63. lija do boja flur.
Jugo de Viapura:
Veode-se jobo de viapura a lj ; na ru
Oueimado n. 63. loja do beija-fli r.
Auvelop. s.
Vcodem-se anvelopea de diversas qualidades,
brsDeo a 1;U0 e 1$400, azul a 1c. e de cores a
134(0: ua ra doQueimado n. 63. loja do bei-
ja-flor.
Papel adamascado de cores.
Vndese papel adamascado de coies a 800 I *** V Soilmta complato de sobrecasacos de psnno a 25?, 28$, 308 35$, aaaacos malto &*03
aUas r 25?, 288, 30fl 85f, paUtets setacad99 de paunu oretoda 16 at 159, ditos de aaseaifa
! do ;cr a i;>jj. 18$ SOf, pal tots Ifeeoa d patiDO a casemira do 89 ate 149, ditoa satcoa da alpae*
1 merino !a ae 49 *t 69, obr de alpaca merino d 79 at 109, calgaa pretaa de rasemira 4
rara marino da todoa os tamaobos, irania sortt-
Yende-se o superior rap princeza Brasil ehe-
Ea to pelo ultimo vapnr fiancez Extremadme :
na lula ie Marcelino & C, ra do C'es.o D. 5.
Veiiem so tachas Jt:
forro cuado do fabricante mais
acreditado : na ra lio Bru
v, 28 B, acmazem de Jjs da
Si va L yo &C.
Alporcas
Caimbras
Callos.
Aneares.
Cortaduras
Dores de cabera -
das costas.
- dos membros.
Enfermidades da c
em garal.
Pitas de anua.
| Grupees escorbticas.
Grao de bico a 120 KST4kr,.
ris a libra, e sendodelO
libras para cima a 100 ris
encao
Veude-se nicamente por estes prfeos nos ar-
matens progressisla e pro^reassivo. no largo do
Ormo o 9 e ra das C.-uzes u. 36, afGaa;a-se
ser muito novo.
calor as extremida-
des.
Frieiras.
Gangivas escaldadas.
lunhacoes.
nflammario do figado.
ajao da bexif>
da matrii
Lepra.
Males das pamas,
dos peitos.
de olhos.
Mordeduras de reptis
Picadura de mosquito.
Pulmoes.
Queimadelas,
Sama.
Snpuraces ptridas.
Tinha, en qualquei
parte que saja.
Tremor de ervos.
Ulceras na bocea.
do figado.
das articulaces
Veias torcidas ou no-
das as pamas
19, dito brinco a 1$%00 : na ra do Queimado d.
63, loja do beija flor.
Gravatiohas de seda.
Vendem-se gravalinbaa de seda para seohnra,
de diversas cores : na ma do (Jueimao o. 63,
loja do beija-fior.
Tiras bordabas.
Veodem-se ricas tiras bordadas para vestidos
e saias branca a 800 e 19 : na ra do Queimado
o. 63, loja do bei)a-flnr.
iiiinlio! chiinibii!
Vende-se chumbo de murii;u surtido e de di-
versos nmeros, a retalho ou em purcoes, por
prego maia barato que em outra pule : oa rea
larga dn Rosario n 34, biica.
Libras sterlinas.
Vendem-se no escrlptono de Mannel Iaoario
de Oliveira & Filho, largo do Corpo Saoto d. Id.
mtto da roupea e brioa eomo Sijam aljae, puletols a colletas, sortimento de olelaa pratos o
ir.tim, casemira reliada C) 4$ a 9{, dittM pata taaamento a 59 69, paletcta braocoa de bra-
acacta s 49a "". cal;ai brancas mallo Bnaa a 5?, a am graude aorttmente da (axeDdaaflDaa e n>-
rurnas, completo 801 limen lo de caaesiiraa inglezss para horrem, mamuo e aenhore, seroalaa 4o
1oho eaigodo, thz, ? da sol de.-l*, luvaa 1a aeda de Joavio para hornera a aanhora. Tvo
jos urna grande fabrica da alfriit* oae raca^eoiea ansommendaa de grandes obras, qia para
nso est sendo administrada por em baW! isoitr* da asmalhaDta arte e ura pessoal de maii d
lineoenta obrairoa eaeolMdos, portante exeaatamoaqialqaer obra com prornptidao amala barata

Antiga loja de Gadault
mm
Compra-s urna
Siiba I6r e escre..
Queiinado, loja n. 4.
Vende ae urna eacrava a. 18 anooa e ida- Vende-sa asta ungento do asubelacimento
nngrinha ou mulatinha, que-i *^e Piuco mais ou meno.% que tas bem o ierie.o j geral de Londres o. 244, Straod, a na loja
quem tiver leve ma do *laiio Oe unua casa, a tratar na ra Direita pada-j de todos os boticarios droguista a outrss pas-
tia n. 84.
"b.*.
Calcado fmncez*
:.'
NOT.os peni
de t.attarug'r) c sass^,
com do lirado e sem elle, ]
):3# 1 t-sr faheil,
i A leja iVi^uj branca tcaba de receber esses
peotea de que -.s s-nlior* unto precisavsm para
igualar aoa peqjeous duorados. O soriin,w,lo
pequeo, purui coinp'eio, porque tem de tarta-
ruga o nnss, do uro loa h sera o ser, A belleza
e perfeico delle; diliiil desievor, e por isso
lionlarno-nos a dlzer 'jue elies sao de urn dese-
nlio noviss'mo despinto goal, e d-^ cuatosa
eniiCHi, na 'i i'l o ..ri -i elov m s' pur sua
pericia lera ellea a forma de um lago d1? Illa no
teatro do que se conhe* o fe he por roio de
b l"''t" 21 ia
tir:uu< como os da ruis si. Agora, poia, que
appareca j bj n, conveai que as seahoras se nao
denorem e'u maalar comprar na loja 'aguia
branca, rui do 0'-,'-nato n. 1G.
Loja do vapor, ra Nova n. 7
G'an'de sortimento da ralbado franeez, b'ra-
tiasimo, & vista das qualidadee ; quem duvlJar
Ipcp opr na loja do vapor, roa Noa d. 7.
Manteiga ingteza elran-
Manteisa Ingiera de primeira qmlidade a 800
rs., franceza n CC'O rs., queijos do serto, de
manteiga, a .V0 rs de coaiha, a 400 rs. banha
retinada a 450 rs.. em barril 400 rs,, gomma de
ar.iruta a 100 rs., e 2;S09 a arroba : na ra das
Crnzes n, 24. esijoina da trvssa do Ooviilor.
soas encarregadas da sua venda em toda
America do sul, Havana a Hespanha.
Vende-sa a 800 rs., cada bocetinha conten
urna instrucr-ao em portuguez para explicar c
modo do fazar uso deste ungento.
O deposito geral em casa do Sr. Son,
harmaceutico, na ra de Crux n. 22, r
psrnambuco.
exposisoo'efzeridas baratis
simas ua ra da Imperatriz
na loja e armazesn da arara
numero 56, de Magalhes A
Mfndes
Vrnde-sp muito barato para liqaidar, a ser:
cortes de chita com 12 1|2 rnaooi por JOO, di-
tos de cesas de riii'i a '25WO, ditos p-etos a
25500. Chitas escura a IfO, 1S0 e 200 rs. o co-
vaoo, ditas franceaa a 120, SKI e 280 o rovado :
na ra da Imperatriz. loja da arra n. F>6.
Atara vende os diales.
Vendem-se chales de merino estampados a 39,
ditoa da lia a s4a a 2$, altos de la a 1.-, ditos
berlori a 640\ auardanapoa para mesa a 2G0 ra.
cada um ; na ra da Imperatrlz, toja da arara
gurrero 56.__________________________________
Arara vende as pollas.
Veodem-se gollinhas para snhoraa a 100 rs.,
ditas C-ra bi.taoziiiho a 640. ditas redondas de
traspasso a 19, mannuiloa e gollas de linbo para
STihor-a a 29, lencos brancas a Imitacao de la-
byrintho a 15600 e 5g : na rus da Impertid, lo-
ja da arara n. 56
Arara vende as capas.
Vendem-ae ric-s capas para serhoraa, de gros-
danaple i reto a 20 p 2.">9, diles oe linho de torea
a 69. ditas de la a 9g, rlcoa corle de nrgaDi-iya

Para msicas.
Variado soitiirenlo de insttumeLtos
para musicaa miiiiarea e de orchealra,
insl'tinieolos completoa do cba*es e
apiston muito perfeitoa e tiinados do fa-
bricaute Gsutrot Aia'
Acaba de receber da sua encomreoda um graode e variado sortimento dos ao-
gui.les artigos, os q'iaas veeda por rtenos 10 por cento du qus em outra qualquer
parte ; a saber :
Para noivas.
As mais rices e elegantes cspellas q*e
se pode desejrr, asseverando sem errar,
serem aa mais bonitas oue aqei tem rio-
do, ricoa manteletes pretus ccan viJrilhos
franja o maia moderno neile genero.
Para presentes.
Muito lindas caiiinhas para costura
com msica a sem ella, muito propriaa pa-
ra darse de prestute a algasia aenhora
que se estima, ricos estojos de barba para
bomem.
Espelhos.
Grandes e pequeos com moldaras
prelas e doaradaa, proprios para ornar bo-
nitas salas, sendo oa vioro* muito lossi,
rros ecoaps,
Para carros.
Guainigoes completas para arreos de
carros de metal do principe e de lalao ps-
ra urn e deas caveos, melt?, vcquelss
J^TP\ f'auceza para cobertse, encerados, a-
v*., loes, ricas lan'.ernas para car
'fis* colleiras etc., etc.
&
m
Vid ros.
Um grsnle 9 variado sortimento de cao" > de primeira qualidade.
delabros, serpenlDas
geotea e sem alies
tDternas com pin-
palmatorias, copos
Q para vinho, cauces, rodoraas para ima-
fr^> g"ns redondas e ov#a itraoiea e peque-
^\!J/ n'a a vontadedo comprador.
jfi| Para retratos,
i','''-> Machinas muito superiores franeczaa
Jt-v-; etmericanas grandes e pequeas, grande
c -"'
sortimento dechimicas para trabalhar *m
.. ,, todoa os procesaos, caiiir.ho e possepar-
^.^ tou americanos e rancezes, papel alba-
V minado etc.
lisos com 15 rovado* a 7/. ditoa de la oe d**s I
saias rom 22 cr.valca a t>9. ditos de gorgmao i
rom 18 coados a 6fl500 : na ra da Jmperatnz, D0 Pf."* "
loia da arara n. 56.
I
SVSTIA MhlUCO IIOirf.LLuU/i i
P1LULAS HOLLWOYA.
Este inestimavel especifico, coraposto inteira- rcom ubs aiaa e com 25 eovadoa por 89, ditoa
mente de hervas medicinaes, nao contm mercu-
rio nem alguma outra substancia delecteria. Bei
nigno maistenra infancia, e a complei^o mas-
delirada, igualmente prora po aseguro par; Arara vende OS corpinho.
desarieigai o mal na complejo mais robusta. Vendem-se corpinbos bordados para man.
e.entecamente innocente em suas operacoase ef- e meninas a ljj cana um, pega de tiras bordadas
feitos; pois busca e reraove as doengas de qual- da largura de 4 e 5 dedos a 1J2S0 < 12600. pecas
de eiiUemeios bordados a l, 1^200, 1-: :t>') e
1^600 ; na ra da lmperairii, loja da arara nu-
uiero 00.
Avulsos.
Camisaa de linho para hornera.
Carteiras e charuteiras.
Bandeijaa grandea de 30 palmos a 35.
Goilinhaa e manguitos para senborao.
La de todas aa cores para bordar.
Talagercs,
Seda fioxa ae todas a* cores.
Lindos enfeites para senhorat.
Oculos e luneta* de todas as qualidade.
Fumo francs, americano e tambera o
spreciavel fumo de tiorba com oa seus
competedea cachicubos e tsnari etc.
I


Nesta grandes bem montada fabrica d
axecutai com a maior presteza e perf ."
teedo sempie prompto o segu le
mschioismo, a mais amiga no imperio, coDlinua-se o
a .1 mmendaa do toda a qualidade de tnachinaa asadle
Veodem-se menl^leles pretns de c;rosi?onapli<
fazenila inleirami lite nova a 10J l:_-, e SOS rs
quer especie,8gi2>^por mais antigs a tenazas
que sejam.
Entre milhares de pessoas curadas com esta
remedio, militas que j estavarn s portas d
na ra da Imperirt n. 48, junto da pada ra morle, preservando em seu uso conseguirn]
francera, loja de Paredes Porto.
Carlas filias para valarete i Toulhas e gaarda
n pos
A loja d'auia branca acaba de receber um boro
aorlimeoto do carias com tintas mui liu s, papel
luslrjao a opaco, e caracteres de r-uvos es^nhos,
representando as figuras os grandes per>ooegei,s
des guerras da llalla e outros. 1& se <,- puis,
q.j-j com uus banloos assini boos e boinlus, lof-
na-se aioda mais deleita. 1 o entreter-se liarte
ca nono no divertido volurete, teodo sombre
espadilha, manilba, b'Slo, ec, etc.e pelo con
trarij urn pichoso, ao qual os bolinhos e a chaa-
na do born cha do dono da casa far eaquecer o
pouco que p-rder. Os biralh'it de santo reanu-
do e Jniir.i 1 cu- -111 6;- a duia, os immediaio<
5$, a oulros 43, :i >()(> e 33. Tarnbem h fins
para os ja^o lulo* oa bisca, espiiilhs, etc.,
vala do qae nao ha mais a cansar-se, o nrete.u-
denl-i diruir-SM co'O liinli-'ro ma do Qaeirna-
do, loja d'aguia branca n. 16, que ser bem ser-
vido confnrm* o ov-v-l r.ostume.
H M vigilas*,
Collares para senhorasou me
ai oas.
E' chgalo os muitos desejados collares de al-
jofares fin;"ilo rnalreparola, com uoia cruzioha
da padraa tinginlo brilhial->s q'ie ao muito ele -
ganljs, pois seom a vista ju-se poder apre-
ciar, que se vende pala barato prego de 3{J cada
um : isto na loj do gallo vigilante, ra do
Crespo n. 7.
Aderemos pretus
Tambera chegaram os lindos ade'egos pretos,
sendo das pulseirai, rosetas, alfinetes, ludo em
urna csixinha, int>-irarnenie couaa nova nesta
praga, todos muito deheadoa pela grande mo
de obra que tem, pnis as pessoas de bom gusto
sabero apreciar : s no gallo vigilante, ra do
Oeapo n. 7.
%guleia
Tarnbem sao chegadaa aa v> r.i -. Ji-iraa agulhas
Victoria, de fuD'io dobrado, que se vende pelo
barato prego de 100 rs. o papel: a no gallo vi-
gilante, ra do Crespo n. 7.
CapellAs para nnvi.
Tambera sao chegadas as linda* capellas bran-
cas, o mais delicado que pode haver. que se ven-
de pelo baratissTio prego de 7$ e 6$, tambera ha
oulraa mais inferiores que sj. veiid* por 20 e 3$
l'eda-se que quem tiver de comprar qualiuer
deste* objectos, que se apresas antes que se aca-
be, poisfoi apna* urnas pequeas amostras que
aerecebeu : soo gallo vigilante, ra do Crespo
Damero 7.
Muito barato!!!
A' loja do Pott, esquina da rus da Madre de
Deas, acaba de rh-gar um completo tnrlimeritn
de toalhas de linho para roaos, e gu-.rdanapos :
os ques se vend-'m por dioauto prego para fe-
char coritas, pois sao vendidos por conta do pro-
prin fabricante.
ival seio
igual.
Rival sem igual .
Rival sem igual
Rua larga do Rosario n. 36
Rui larga do Rosario o. 36
Roa Itrgs do Bcsaiio n.36
Pedro Tindco vende
Pedro Tinoco vende
Pedro Tinoco vende
Mielezas muito baratas
Miudezaa muio baratas
Mi j le? -s muit 1 baratas
Carloes de clcheles fraucezes a 40 rs.
Estampas de saLtos a ICO rs.
[litas com vistas de guerra a 2CO r*.
Ditas cem personageos a 320 rs.
Pentes de borracha pira alisar a 560 ra.
Sinloa dourados a I96O
Avulhas franceza* ero caixinha a 220 ra.
Las para bordar a 69400 a libra.
Tesoaras finas com toque a ico rs.
Boloes para punho a 120 e 160 ra.
Tinteiros rom tinta e lampa de metal a 180 rs.
Meias cruas para hornero a 2.-iUU.
Ditas brancas para senhora a 2? 100.
Enf-itea prnes a 4800.
Liohia de croxel para bordar a 640 ra. o masso.
Jogoa da vispora a 800 rs.
Ditas do bello zsdrez a 1$600.
Grvalas com bota* a 1$000.
Pinceis para barba a 400 e 600 rs.
Pulseiras de misaanga a f$180 o par.
I Carretela de linba a 30, 40, 60 e 80 rs.
Luvaa de seda com toque a 200 rs.
Escovas para limpar denles a 240.
Ditas para cabello a 1|.
Ditas boas para unhas a 320 e 500 rs.
D tas para roupa a 800 a 19-
Aseim como um sortimento completo da rap
Paulo Cordeiro a 1$50O, giste grosso a Ir600, dito
meio grosso a 1$600, dito fino a 1 1280, Lisboa a
25COO, rolao frsncez a 2a900, Mearon s I904O.
recobrar a sauda e forjas, depois de haver tenta-
do intilmente todos os outros remedios.
As mais alicus nao devem entregar-sea des-
esperarlo; fa;am um competente ensaio da:
efficazes effeitos desta assombrosa medicina, o
prestes recuperaro o benecio da saude.
Nao se perca tempo em tomar esta remedio
\ra qualquer das seguales enfermidades ;
evidentes epilpticos. iFebreto da especie.
Alporcas.
Ampolas.
Areias( mal de).
Asthraa.
Clicas.
Convulses.
Dabiliilade ou extenua-
c,ao.
Debilidade ou falta de
forjas para qualquer
cousa.
Desinteria.
Dor de garganta.
de barriga^
nos rins.
Dureza no ventre.
Enfermidade no ventre.
Ditas no figado.
Ditas venreas.
Encbaqueca.
Herysipela.
Febre biliosa.
Gotta.
Hemorrhoidas,
Hydropesia,
Ictericia.
Indigestos.
Infl.-inunacoes.
Irregularidades da
mensiruacao.
Lombrigas de toda es-
pecie.
Mal de pedra.
Manchas na cutis,
Mis tr n re a o do ventre.
Phtysica ou consump-
go pulmonar.
ReteriQo de ourina.
Rheumatismo.
Symptomas secundarios
Tumores.
Tico doloroso,
Ulceras.
Venreo ( mal)
Febre intermitente.
Vendem-se estas pilulas no estabelaciraento
geral de Londres n. 224, -aStrand, e na loja
de todos os boticarios droguista e outras pessoas
encarregadas de sua venda em toda a America
do Sul, Havana e Hespanha.
Vendem-se as bocetinhas a 800 rs., cada
urna dellas conten urna instruccao em portu-
guez para explicar o modo de se usar destas pi-
lulas.
O deposito gtaal em casa do Sr. Soum
pharraaceutico, na rua da Cruz n. 22 em Per-
nambuco.
Relogios.
Vende-se em casa de Johnston Pater d C,
-< do Vigario n. 3, um bailo sortimeoto de
telogios de ouro, patente tnglez, de um dos mais
afamados fabricantes de Liverpool; tambera
ama varierUde de bonitos tmncellins para 01
masaos.
Arara vende as .has.
Vendern-se ricas colchas para tama avell-i^a-
daa por 8jJ, ditas de fuslo decores a 5 [>;500,
coto ras de chita a 5c, cubertorea de algodo a
10 : na rua Oa lmperMriz n 56.
Arara vende as cambalas.
Vendeo -se pecas de carubraia lisa s IjtOO, 2J,
2J")00, 3> 318500, cass'S adamascada* pra cor-
tinados rom 20 varaa a 9J*. ditas de 10 varas a
4J50O 3g, cmbrala de aa I picoa rom 81|2 varas
por 3;oGO e 4j ; na rua da Iuiperatriz, leja r-
mazem da arara n. 56.
Ar?ra v^uite a roupa fdita.
Vendem-se psleiots de panrio preto a C^'CO,
8 e 10J, ditoa de brim escuro a $$ e 3S300, calf;a^
de rasemira preta a 4Jf500 e JoO, ditas de co-
res 5&5U0 e 6, d tas de brin. e fustao a 2000 t
2S5U0, camisas franrezas a 1 gt'tK) 25, ditas de !
pello de (uttao a 2S500, cerouls de brim 3 li6"0
e 23 ', na ru da In.peratrii, lija da arra n. 5^.
Arara veoe as aberturr.
Venderu-se abeituraa para camiaas a 2<0e320,
leaos brancoscom barra de cor a 80 rs., corles
de caira de corea a 1J> e 1)280 cada 1101, meiaa
croas a 120 o par, dil>s finas a 2j0 a duiia :
na rua da Imperatriz. luja da arara n. 56.
Arara vende o fil.
Vende-se flllavrado fino a 1$200 a vara, dito
liso a 720 e 800 rs. a vam, dito de cores a 200 rs.
o covado, t>rltana de cores s 800 rs. a vara ; na
rua da liiiperM'i, loja oa arara n 56.
sortimenlo do uceadas 6 canoa de todos os sysUmas e lamaubos.
Machinas de vsper de diverssa qualidade.
Taixas fuudidas e batidas.
C'ivos e boceas .ra forualhas.
Bronzeae aguiiiioes.
Rodas, rodelas e roda3 d'aua.
Guindaatea Bzos e portatis.
Machinas de cylindroa para padaria.
Serras de ego para serrara.
Patpxa* para barros el"., etc., ludo por precs que bem Ciin.\id.
."bu* -:.}
i i na -

:ec* bb:
';- III
AE, Ir. A
-, A k

d
Ueifflado4'
Defroate lo becco da C< ugrbga^ao letreiro verde.
Neate eftabelesimeiito h- sol: \ rr ca sortimento completo de roapa feita de
todas as qualtdadaaa tembet ee^nanda eieeotai por medida a vontade 'os fregae-
zes par o qae t*m am doa mlliore v,rof-aor*a.
w
Arara vende *> babadin
Veode-se a (azenda por nome babadin com
palmaa de seda, praoris para vestidos a 500 rs.
o covado, eiio entestado a 640, lazinhas para
vestidos a 320 o ovado, dila mullo fioas a 500
rs., ditos enfestados a 610 o covado ; na rua da
Imperatriz. Ion da arara n. 56.
Arara vende o riscado a Gari-
baldi
Veode-se riscado a Gtribaldi para vestidos a
280 o covado, fustao de corea para vealidns a 280
e 320 o covado, cassas francezas finas a 280 e 300 j ^,
ra. o covado, orB.andys fino a 320 o covado ; na $*<:
rua da Impertira, Inj Un arara d. 56.
Arara vende JspMiiuhos.
Vendem-se pecas de paninbo com 12 jardas por
59, ditas de madapolio entestado a 3J500, da-
masco da 6 palmos de largura proprio para me-
sas a lo 100 n covado : oa rua da Imperatriz, loja
da arara n. 56.
Cbiscaa oe paoDo trato a 0;.,
85i
Sourensacoads dito dito a 35$ e
Paletots da panno preto de co-
res a 35. 80. 25>, 10, 18 e
Ditos de 15fi, 12. 7 a
Ditos de alpaca preta gila de
velludo fruir-azae a
t(5J Ditos da marin salim pralos e
30000
305000
Ditos d aetim preto
Ditoa da seda a s.lio. tranco a 6 a
55000
5f000
Arara vende >s saias.
Vendem-ae aaiaa bordadas para senhoras a
2^500, ditaa de 4 panos a 8. cortes de cambraia
bordados braocoa e da corea com bibadoa a
2500, aiotos para senhoras a 1 j280 para acabar:
na rua da Imperatriz, loja e aimazem da arara
numero 56,
de coros 95 c
^ Ditos de alpaca de cores a 5 a
Ditoa de alpaca preta a9, 7, 5 e
Ditos da brioD de cores a 5,
4500, 4 a
Ditos d bramante dalinho brin-
co a C, 5$ e
Ditos da marin de tordie preto
a 15
Calcaa de caaemira prata e de co-
rea a 12, 10, 9, 7 e
Ditaa de princeza a marin de
cordo preto a 5, 6500 a
Ditaa dt brim branco a da corea a
5, 450O e
Caleta de canga de corase
Colleta de vallado preto a de co-
ras liaos e bordados a 12, 9 a
Ditoa de caaemira preta e da co-
rea liaoa a bordados a 6,
5500,5
Ditos de #orgur;.o da seda pretcs
e de eoraa a 7, 6, 4 e
205000 Ditos de brim a fualo branca a
3J50, 28500 a
9$00 : $.,oul.ia da brim de linho a 2 a
Ditaa dealgodao a 1600 a
10000 Camtaat de peito dafuslao Irenes
a da corea a i00 a
8g000 i;.t-s de paito dlinho a 5, 4 e 8000
OOO Ditaa da madapolao brancas e de
3aoo i corea a 8, 29500, 2 a
Chu'p- .* pretos de masas franceza
3500 forma da altima moda a 10,
8J500 e
4S000 Ditos da feitro a 6. 5, 4 a
Ditoa de aol de seda ingleses e
8000 fr Colsriuhos da liobo maito Onea
600t oovot faitios da altima moda a
Ditoa de algodo
;50G Relopios de ouro patente e hori-
zontal a IO05, 90. 80J e 705000
2S500 Ditoa de prat galvanisados ps-
2000 tente e horizontaea a 40 e SOfOOO
Obras de oaro, aderecos e meioa
85O00 aderegna. pulceiraa, rseles e
aneia a 9
Toalhas de linho daiia 105. 6 a 95000
8^500 Ditaa granjea para mesji uma 3e 4000j
59OOO
35000
2200
1*280
2200
15600
790OO
25000
7000
800
500
'
miitii m
111 CYiwtri


MAMO D8 PEMAM1CC0 SEXTA FEUU 22 *>B AGOSTO P3 18SS

DIMINUIQAO DE PREQO
jjm
aM
FRANCISCO FERN.4NDES DUARTE.
10 Largo da Penha 10
A vantagem que o proprietsrio tiesta acredit-do armszem de molhados tera offerecido, ha
do conhee.da pelos seus numerosos freguis, mu como aslm anda h.jam alguna sentares .iua
nao se ten. dado ao trabalho do esperimentar, rogo a todos ellas o favor de mandaran comprar suas
encommendas no armazem Pfograsso do largo da Penha n. 10, afim de verificaren! a axactidao
do mea annuncio ea differenga de prego equalidade que faz, se fossera compradas em outra nual-
quer parle, po.s para isso se recebe em lodos os vapores a navios de vela iodos da EuroJ. a
mator parte dos ganaros d. cona propna. IV8 maior con.-orran.ia e coramodidade. ratol'a o
propietario encargar- par.com aqualles .entarasque nao possam vir. nem mand.r. da das-
d.rh,r a remellar pela v-a-ferrea ,..ra o lug.r indicado, todo a qualqu.r g.naro c mprado nasie
armazem. ataogsndo-se serem lio bem serados, cobo viassam pessoalmeme pois par. este fira
auma pasto, de confian^ para de urom^io conduzir as cart.s na chag.ia do vapor.
3&aiUega laacWfe* d6 pnmeira quahdade dasafra novla 800 a 720 rg>
libra, e em barril se faz sbalimento.
p. ** rAucea^ a mais nova do m9rcado a G00 rs a ,bra> e em barr1 a 560
?? aUX.101 o que se poda desejar nesie genero a 35000 a libra.
^ *y88SI o mais superior do mercado a 29800 libra, a em porco se faz absti-
raento. r *
^|Ue^O &0 31I!9 cheiados neste ultimo vapor muilo frescos a 29000, ditos che-
gados em navios a 15700.
^lia ffa3tO verdsd.iro inglez a 2000 a libra em porreo se faz abatimento.
listas fm *m Il*i-*i ^afeitada, contando diversas iguarias muilo proprias
para mimos a IJOOfl cala una.
UOl&XtlHl j, sod, ein |,tM Mm (]ffBrenle, mareM a tJtno, afianga-sa a boa qua-
hdade, assim como lera latas grandes com bol.cbtnha proprias pira lanche a 29500.
lg ilHrt dt Him O es.e ial vinbo do Porto em garraMo vindo a sigunda vez
ao no*s-> mrcalo a l9'00 a garrafa a em eaixs*com 1 duzia qor 12&000.
wtfcH.9 e*g^fr lUlO das meliiores marisque v^mao mercado, como sejao Duque
do Porto, Caresvellns e Feituria a l20 girrafa.
taenvetas eom wint\Ao P,rt0 coin 70 Barr,faa propr0 par casa parlicuIar
em garrafas 329000, aianga-S ser de superior qualidada.
IVLllO QIBl $.$. de superior qualidada Porto. Figueira a Lisboa 500, 560 601 rs.
a garrafa, e em cariada a 350i, 45000 e 4550U.
fll&A*A e lalas com 10 libras por 48000, e em barril a 400 rs. a libra.
---------------------------------r*-r----------------------------
Rival sera se-
gundo.
Ra do Qaaimado n. 55, loj. de miadetM de
Jo. de Azarado Mais e Sil., coohactdo por Jo-
te Bigodinho, est vndenlo pelo. prcoa qu a
todo admtram, qweiram ver o que boca a ba-
raliattmo :
Para, de ..pito, da tr.nc. apartares .
Fraacos da ngoa .rnbrda a melhnr ....
Dito* de dita, frasee, grande., 500 e..
Carta, da alfineles franceies,...........
Pacota, de ..pe aroiz.de,.............
Catxa. com papel de diverso gasto, ...
Pare, de tapatoe de la par. meoini .
Ver. de bico -da. llh.a,............,,,
Cordas para violio multo fre.c. e no-
vas, i..............................
Prasco. do b.nht Phtlocomo auprior*' a
Ditos de dita de urjo, a................"
Dito de ebeiroa muito finoa, 5'a.'.'.\"
Caixa com apparelho.de metal par. di-
vertir meninos,..................
Vara, de franja par. cortinados* VVoV-
Ihat, ..........................
C*r'eis de l'Dh, prela "*50.'600'
800jarda., a.........................
Barra com pho.phoros o maboVe' bo-
nito,....................
Misaosde linha fina para Dorda'"," "" .'
Tr.oga de l.i de toda. .. cor.. pac,.
P0* d Ala de ros, (0da ai larg-iras, a
Gratas debolesde lenca prit.ado mi-
to linos...........................
P' s de filas de liobo lisas super'i'aVe'si a
Dita. decordaoiap.rlal,fiao agreaio'a
rratco de macar perola, sauio floo a
pilos d. dito oleo, aauio uperior, a.'. .
Dio. de oleo babosa uprior. a 320 e..
Bnne-os qaa choran, mmto linaot, da
160 .................
C"ias de p par. limpar dente, multo
'u^rior, .... .....
una. de pho.phoros especiaes a um so-
braialenle, a......
Pide de Handres, pintados multo bni-
_ l. ..........
>aras de fita par feer sinlos dos me-
Ihora. go.lo, a........
Dui de phoaphoro de gaz, do malhor
Isbrisante, a........
Dit de csaeta. de folh, muilo boa', a*
Linbas da gaz da toda .. quslid.'des bara-
li..imaa.
1J18
400
600
100
700
700
aoo
80
80
lOOd
500
800
400
200
160
160
S40
40
S2H
240
40
40
200
100
500
500
160
160
200
500
210
120
VeTuoom-aa laebea aeferro cua.u oo-eeiur
mai. .cre.iitio : na ro. do B um, aruiazea, da
S cao
FariDha.
Veada-se farinha .m .(o. por 3|200, arroz
pilado por 19800 e 11200 .rrob.. ar'as de cas-
ca em saeces par S|J00, tade rumio booi: do
armszem do Trapisha d.r.cia do cai d. alfn-
daga.
Lojt das 6 por-
tts em frente do Livra-
mento
8Bal5es de 15, 20. 50 e 40 arcos.9
Grande aortimento da baldas de .reo %
I os malhores net. fazend. e grae4es, j
9 -in" rncz',, lrga escara S2 a K
40 r. o eaado, dita. a.treUa. mindi-
aba. 160 rs. o ee.do, c.mbrait lis. I
Mr. forro coro 8 l|i *ara. 2 peca. S
laa finas a 3*. 4. 5 a 6J cuite finas. 3
t VSJL, "'Miuiobo cena 8 l|2 v.ri. a o
3500 peca, coberta. alcoxosda. bran- 1
ca e de eore. para eaoaa a 49500 e 5J,
m cassii de core, franoaza. tiata. egara.
9. 310 r. o aovado, peca 'de brt-taaha da
rea a 2J, algedae tratgado alto malto
, larga par. ts.lh.. || a ar., anfette. a
V Garibaldi todea preUa a 59 ctd. uan. lea-
S eo. braoao. ca. barra orea a 120 ca-
I da a, reapa falta da tedas aa qa-.nda-
M nito Mralaa, a leja est abaita at
* a 9 hora, da aoiu.
e\8 Sr. \jumi(lArsi(lrh %*i
o. arm.iaas de -s do Ranas na. 18 a 36 .
n raa de TrapWheNuvo ee Kafe n. 8, .a *n
a gas liquido aa.ari.ane primeira qualidada
reaa.taMeata chagada a 14 a lata de 5 galo*.
im caaao latas da 10 a da 5 g.rr.fa. a ai
garrafas.
|liq^iacao por todo
o pr^o, tta t^cm co-
ishecislalojsidoSer-
tnejo.
bfueim^n.45
Pechincha sem igual.
La.tiobaa chiuazas com flor de s^da a 320 r.
ocoaaoo : n. roa da Irperairu n. 48 ju>,lo .
palana (raneis loj. da california de fieles
r
a libra,
I
em barril com urna arroba por
ssguintes quaiiiades savel, congro, corvina,
"Ot
?
68000. afianza-se ser rouito novo.
-li^B^l^t #3 O'Hits, _..
,Xnnn ?** mui.o n vas a 50') rs. a libra
125000 rs.
Ij&ttas cain Be xc i u
.-'"-- ue e;c3lHihe .
cherne, pescada, e vezugo a 15400.
S d;5 C p^rma. fct G80 rs. a libn. eam caixa a GoO rs.
"T -ttt)" refinada a 360 rs. a libra, e era arroba a 11 rs
W*tt do rcitWI 56 r, a libra, e em pore^o a 500 rs.
"** lII8*^6 para fiambre a 640 rs a libra.
j%m ^X'-.-*i CiaifeACe-&!.; eru latas de 1 e raeia libra por 1500, ditas com 3 libras
por 290OO
ae&ebtft de ttolli a 5G1 rs_ 0 frasco> e G35no 3 fra3lueira con 12 frascfS
'.loeS com genebra de lollanda com 2o garra'as por 9*000.
** muito limpo, a 160 rs. a libra, e em arroba 45S00,
*< ? muito novo a 160 rs. a libra, 43SOO a arroba.
KJ ttlOS suspiros em meias caixinhas, do rnelhor fabricante da Bihia e 2$?00ca*3 urna
-gU o mais superior que ha nc morcado a 2i0 rs. a 1 bra, e em garrafn c^m 5 libras
por 19600, > o garr-faj val 500 r.
^iradta '.a de Frar.c.,, muito nova a 200 rs. a libra.
iOiftai., muito fina e alva a 100 rs. a libra e era saccas se fa? aba l i ment.
1 aU%J Urt!* p,r, dtnles a 16 ) o 980 rg. o m^o c im 20 macinhos.
PalitOS iJO g" Z a 2300 r. a groza e a 20 rs. a caixinha.
LWrVA|fe pTC\4 das jQarc>s tenen'e, ou XXX a 6o00 a duzia e 500 rs. a carrafa
eV>JH DfaaC ,]as ro!,5 sreliudas marca? a 5300') a duzia e 480 rs. a g.rraf-
** llhhO bfUrieO engarrafado o mis fU pari r que lera vindo ao nosso mercado a 800 rs
tarubam tenho de bail par. TOO rs. a garafa
Oieo de ricino, arroz cora
casca
Vende-ie 123 litas de olto d. ricino e dma
pr$ao de arroz .o, casc, meis barato que em
uetra qu.l^r part-, chegado ultin.amiiia do
Pnalo: na na irpifi n. 69 psda-ia Qe Anto-
nio A!e dp Hirtn i G iim-ca-s.
a em caix, grandes por OltO O unten deposito dste precioso remplio pira
t-das ir,.,i,-.i,,* dos catados, mudoo-se da
ra do Imperador pui o ciiSo do ara.siem do
g'T., armazem d* bola emarMlla, annl M conti-
c.i .ender pelos precia de 2560, Ip2t0 a 640
r. O franco, rr ci..> c qmirlo.
Gaix^s d tartaruga e ch.iru
teiraH f1 cbaro para rap
e charutos.
de L's-
larti.4(
'"-A
O tabaquist qu aprris boa pitad.
ho ou maamo Prii-or, Mr..n etc.,
jusiu qaa compro urna pooila cit< de tri,.*g
toda mrchoiaOit rom a q.j.i nao e aavergonha
r oo i>ffo'rnr da boi pilada dos os eireamatanlea que acBarem om ua ro
da, roanos dos quos ldaro o shu boro go AMim .-crio a eana Boceateri ao lbqui|
chnruleira nao Bnparfl^a no furoant e aeod
-Mi buoila como aa*.ade cb-rio nechetaa r..e
Ihor aor po-que rom laso dixa eoobacar qoan-
losaba eyr-fiaro bm. Par. os roia como.o-
Oi.ts larr.tiom he bnm aoriimeola a lodoa en'oo-
Irario barteta ama ez q-i- maaidoa de dinbel-
ro s diriitirea ra. do Qu rimado loU da anua
branca -,.1fi. f '
Appsrecam com di-
uheiro que nao deixaro
de comprar.
1 Chitas escura, fla. a 160. 180 a J00
rs., ertea d vestido pr*te. bordado t
vallado do casto [ por 30J, 40, 50a 7. aahli. da baila
da valalo a set.ra a 12 13J, c.r.i,a
\ para senhora a 2-';000 a 8*500, R-lli-hi
i de earr.braia bnr1>.da a 500 600 700
| 800, 900 1. dita *e fil a-r-ad. a 120
1 r... c.saveques de Uatio a 5j>. 6 7$, 89,
roeins de a branca a prelaa para e-
: ahora a 1j200 o par, tiras le .abado
: 500 700r.., li'.*(, qeadro enfetia a
300 360 r. o ovado, cambraia prol< a
4"0 440 r. a vare, orusn-ly. de cor a
611O r. vara, fil branro .damascado
p.ra Cirlinalos a veatidos a 400 a 500
' r*. v.ra, enes d oilet* da caaamlra
1 borlado pr.ios Sf e 3:i00. diln de ,
v|!ulo de c6' a preto. 3ji. 4j* .ijj f*, M
p'.l-iots de brim br.nro fr.rci-s
3j5O0 4JJ500. liloa d^ 1 or-,tia de co-
re, apratd. a 14| o I65. oilo d alpaca
prou d- core. 3?, 3J.VI0. 43 dgftlO,
c.ntisss d peito da li>.h a ?S')I'0, aorte.
de rellla i2"0. 3j eSg.JOO. collete. tallos J. bniai
braor.o a 9">00, flit i feit'i c." gorrera
* 25500 o 3$500. ditos foiic la easemira
8#5O0. 4J a 43500. dito, de relindo a
mmm &
Vcndem em seus arrnazens
PROGRESSISTA
E
PMQMSUTO

NA
Ra das Cruzes n. 30, e largo do Csrmo n. 9
?e co-o
5. 6j>o 7jf. 4H<>. da fijto
15500, urn variado .orUe>er>| para bu*m a aaohora, grinaldaa m
floro, r.hals d Iroco, esp*rii|hvs, a (o-
* qealidade d roupas f-ila pan bo-
marr. que tud-i .nds por iu*taa co
aeu valor.
%W&h
v*.
i^otassa da Hu^sla
e meriean^a
fi.t asrriptorlo ^o Manoel Igncio do Olioeira 4
Fihi., largo do Cwrio Santo o. 19, por prego
mais h"'o -o qiio m OUl' qualq -r parlo.
miadezai
vendante
Oa?
rU
.:>.
a 79000 a arroba e 280 rs. a libra.
dito da 2. qaalidada a
Tfstiftikiho 4'.' L.ibo
Mf ta Hio ,avad0 a 3no rg 8 H. ra a a 9)0oo arrjb
2G0 rs. e 89000 rs. arrob.
ATI Maranhan a 100 rs. e 120 rs a libra, o em arroba a 3000 e 3&500.
^'tt^Cait^ hesp.uhol a 1J>00 rs. a libra, ditlo francez a 19100.
,ul.a,-ia-,!\a imperial dWaroailo Abran e ie outros rauilos fabricantes de Lisboa a 800 rs
a Ifbra, tamhem h para 500 rs. a libra.
I stll iS t.lll Ciald pecego, damasco, pera, alperche, e ginga a 050 rs alalia.
9 iTdmnft d*. ^VW- a 380 rs. a lata affiansa-sc a boa qiwudade, e em porao
se faz a Lalimenlo.
i3iff**>A s francezas e portuguesas aj maisnovos a 6-Ors. a lalla, em meias laliuhas a
500 rs.
'^ 1**110 llorn tt\, Marg> Meloqne e S. Juliende Medoque a 9j!000 e 10000
a caix*, em garrafa 800 rs. e 1300U.
r'41'Srtt 0 meihor pelisco que pule ha ver por estar promplo a t >da hora a 800 rs. a libra.
fcOlaS HOY 8 al o nenio o a l200 o molho com cento e tantas, tambem ha
proprias para conservas a 4uO rs. o cento.
Vil ClOtitS muilo nova a 320 rs. a libra, e em arroba a 8*.
gff6Vfc a 43>a resmi, di-o d9 peso pautado a 3$, dito %lmiro hom a 3*200.
jlti
.MftSSa. psF SOJ esnellioha e pevide a 600 rs. atiba, em cixinhas saha mais
barato.
I i ?Sfl (lf tORSI'te em latas de 1 libra por 800 rs ed- 2 libras por 1500.
AiSe-ite (|f?Ct refinado a SOO rs. a garrafa, e em caixas com 1 duzia por 89500.
Idesl de LfcH* a a 720 rs. a garra*, e 5>G0'> a cenada.
AaaieQttO!*; de casca mollea 320 rs. a libra o 3900(1 a arroba.
Vil*P vi ; I/U\lja a ^o rs. agarrafa e 19800*3 can ida a fiansa-se a boa
qualidade.
'll >y :'. il 1*1 f d3S mais aCreiiiadas marcas a 15J000 e 20$000 o figo, e ara garrafa
a U800.
. IH*^ie DT II vi' 0 quesj poie jazejar nesla genero a Aq r3> a garrafa.
-^lC?rCS W 6ZeS de lsd.8 as qu'aliJad-ai .|u18 proejrar a 19000 rs. a garrafa.
V-nUH do M.rtifia aainAu echirosa, lGOr,a libra.
1 IJ w*) para limpar faccas a 180 rs e em psrgo se faz abalimenio.
fie/. a 900 rs. a rarraf. e 10900-1 ixa c,m ua duzia.
tfltttar.
Por asta .onancio .<> faz constar aos Srs. offi
lar d* lo'a as arn-ss, tanto d-rla provlocia
como das mais -^pides do norte do imperio, qa
ha a voo'a botdaa do nn padro, .^.hm'..,
ultime rdea do ministerio da guerra, venden
do-*a dua* sboluadu'.a por 3j. .vuriioo qu^
ama das abotaaOuraa le padreo bdIik faz s.
remeaaaa par. onl- foretu p*jias, tsMi'i, .:oos..
taaapem h- para rendar o aaelhor aeoe.zul ia
dHconh-.i taltio. O S ofSciiesant* esiao for> da pron-
cia polsm reeovar aua coMiKtia^-s lii.ndi.
(jutnlia certa. os outr.n Sanhorea q>ie nao ijve-
rae. prcruraco Beslaeaa. podem m.nda-la, ad
veriindo qi,n o Umpo para a lia pi iroracSo d
"""' lialla4o, <<-empai.handO ".i Carla d* cr-
dena peaindo ->,....,....,, qu. foreBi pree,
a, devendo sr diiiaida. a eorrea^oodeocia a
Joaajuiaa R.iriue. Tav.rcg de M-,. raa do
0eiaaaoh. 39. Tambum ha galaode ouro su-
perior a farrea francesas para alaieie, azi fori-
> O var 103
A lojad'aguia branca, ra du
Queiraailt/ n. 16
RaceLeu pelo alliteo vapor ni aeguiote ob-
i'.io. :
BDitas liatae de eda para s.ahora.
Granea e bere tecido. baoea da clin..
Apa e ayo. Ota ltie. para c-* balao.
B '!* jzrin<<' feai bunitas e boai tistid.s
Hiltos baaziHhuc cetn 9 fraacos 4* chelroj. *
Lmd.acaixiehas Trane-llia grosso dcor para earnpeer vestido.
Lava Jw taemria fcjraawaa a awarallaa.
Lidu8 buicjs ile bitntia par*
pr*cutes.
A loj. -.'gula braoM acaba de recabar lindo
boia. deporeellaaa taur.a. ceaa aB baih
aatvia. iaa*fipcee, .. aaa.es p.r ana. deiie.4-
xaa a parHic-a loruam dimes para preiex
lea. e cae, petali4a4o ea aial cuadra qu,
lar n btaV dirigir-.* ea. aiehMro ra
doQi.aiai.de, lojad'aaui. branca a. 16, qaa acha-
ra em qaa > a iragr.
Soeb.ll M-llora dam p.r. vaaaer o an. ereacWo 4*8ll0 u\9
crio, vj.to o faariaanta Inr-ae rlira alo ; convida, porlaet, ia p.iiet qe *iT,ra
po.eir aas bom rele:lo de e.ra ee r.t. do <6
Ubre fabrcele Keraby, aproveiief.,. s
pertantdada sea par.a da tanpo. par. vir oa*
pr*-lo. por otamodo prcQO -jo *aa aacriptnrio
ro. doTi-(iih n. tft.
ITeaee nu. e>oleqeecve 9 sueva uo.a
-----------,....., 0 .wuu, mola,-, com 11, ehegedosha 2 nu. d.. mato;
Alen dos laneros cima menci.u.dos aconar o respeitavel publico um comoleto sorti- *"***"* "'"I" e ao hiel Trova aor qu-
meato de ludo que tendente a molhados. P P j %%? ,M" Uat'r; ffll-> >ii...-
sem seagiifK
Na rus do Qaeimado i. 55 loj. d
S*lur 4 Azeveo Mais a Silva, es'.{.
tolas -;s miudezas bar'iiasima., *ber :
Iras oa K'an.-i'S com superior ot-iata a
Carrileis de l-.uha ra co:*-g um UO ar-
das.
I) lo. d* relroz de core. Dino p-eto a
C iie cooi incas para acceoder cbarutoa
D'izias de meias cruas muilo superior a
>ovelloa de linha mallo grandes e su-
perior 40 60 e
Pito de core, a nielhoi' q j- ha a
|>h. hnaQi^ga t>ltss de folna, e a cai-
. .u. o atnbfiro, a
Cari- oe li.'iha cow SOO jarss, > ma-
lhor que ha
Oiioa, ditos b'aocos e de cores com 50
jards a
Djzia dt f.ras e arlos cabo preto, finas
1) ia 4a -it-.e cbu b'anco a
Tn^siuras grandes de6 i-ol-gadas 40 a
Sanco para escrotos com sinla de bor-
racha a
TmUiros de vidro com snperior lilo a
Duna de barro com saperior tuila .
M-asoa com gr.nipos liarse de caracol a
Desi. da phos- horos d vi|l n
Parea de. meias e -ores para meninos a
Groaa de penna d'ago superior a
Arela prt'ta par boisr oa esi'riij a libra
(jolxetes e.m carles. com duas orden, a
qBlr,i pare grciles a
Haraihoa de carias franceza
Pilo portugueses tino.
Th-'Soura pqueuas, poro: de uperior
qo-li :ade a -
Golletes franrer.es em calla a
IJ.izia i.e meiaa lus, para bomem a
l):ia de saboneies liona a
Sabon-teg grat,4e e .Operior a
Trawou do Porto muito uperior v.ra
120.
Pares de bntes para punhes.
A'rm destas mindesaa tero muita maisque se fai
preeiso v.ner e nao eugniar dinheiro. assim
como i|i : lebyriDloa para lod.) o preg... arei*
pretl a 100 r., borm quem quizer comprar em
arroba venda-e por 2J, baratiasimo mesmo
para qam nao irecisa.
Manguitos e gol las de
cfimHraia ric^mrntu bordados
Vendem-e maneaiioa a trolla de upericr
catibraia ricamente bordado, pelo ineignic ItraQu le ti o oar d manguitos com ama golla.
snao que 9'Winre usa ani 65 cada par, a.im
pala rerommenda-e ao* amigos d. santa eco-
noma que aprnveilem a boa occa.io, dlrieio
4o-s com dinheiro a ioja d. '
Queimadn n. M.
bo. t n. rea do
Novidadeanft sr-nhtires charu-
teros
Jo. de Castro Guimaraea srienliSca ao. aenho
res que ancisotem e tendem charaios, que elle
lesa um variado .ortimeoto de bilhete inlo$
'a Babia, os quieslem exposto vend por pre-
go enmmndii : na ra dn I perndor n
15.
Alteocao!!!
O dono da taberna granie da Soledad. ;, *
a eea freguis. qu et fam.do eslbeleci-
mento acho-.a prvido da gran ie quanlllade de
molhaln tolo. noTos a veoJe m em outra parte.
#3 'J!x*3 P fiap tnjj
TN
ISffld
ff
r
a


'MUTii Anm
.
! IIDliRIO Oi PMrUMISO. ^-SEXTa FEi::4 22 DE AGOSTO TE 186..
,<
like e alcatrai.
Col da saibor qaalidide, meito proprio para
Tapor, taabea para todos oa aoa doaeatieoe,
fornoa peqneooi gnodsi. ata., ajana estes ser-
Tlgos, o coke 4 taaii asonomieo do que qualquar
sutro coaaaslirel, por aar maooa da aetade do
prego a de a ata deragao.
Alcalino, este aaoda applliade i narioi, bar-
rigas, alrarengai, caooaa, ala., praata muilo boa
affeilo, cooserranlo a oedeire da ladas as qea-
lidades da blahoa, fszeodo aerar teapo inde-
finido Tambea coaaerra nadalra da edifiee-
c6s, presirrmdo-i doa bichos a eenlro o teapo :
as propriedadei ebialeaa daata aleairo da car-
rao a msis forte do que qaalquer oatro, exlrshi-
do de naadeiras oa oatna aeieriai.
Que preeisir achara 4 ea faz. l'.ua do Iapendor.
Preeo do ewk \2o por tonelada.
Preco do latirn 500 rt. por aana4a.
\ euOa e i*t cama fraoae.za em ruello
boin estado com moldara, toda de aaarello por
barato prec.i ; na ra* do Calrteirpiro n. 90.
Acaba te cegar para a
loja d'aguia branca, ra dt
Queituado n 16.
Pos d arroi sosa bonas am bonitos rasos 4o-
radot.
Ditos dito sera booeca eai paslas.
Afta bslismici para coniirvigt dos deatas a
bora halilo da boece.
Opiata tngUia para Nejar os dentes.
Laita virginal aaja attlidade 4 recoubesida para
tirar aereas.
Vinagra aromatlsa para qaem saffra da toatie.es
a dar de eabege.
Paalilbaa da ehairo para se pcrfaacr apoaaatoa.
lafaites para sr ahora.
a cieieorea tafeitet arates a 4a coras qaa am-
parare a 59NK), 69 6|500 : na loja da Vietorie,
na ra da Oaelaaado b. 75.
6'amnhas e cabazcs jan
as meninas trazara
Penlas falcas
om aljfar da ina qutlidada.
Alojsdsigeia braaas acaba de reaabar uas
aovo aortiaaeato da superior iljoer breaea oa
eroiai falcas o qnal por aaa perfeigo diBeil-
mente ae dialiagea das perolarerde4eirai a tor-
rea ellas por aaa extraordiasria graodaxa para
esgergaatilhas qee presaateaieata aala ai aao-
da a neaako para outroa eafailes a como teaore
readea-ie coaaodtaente a 19, 1|200 1|600
o fio: iaao na raa do Qaeimido loja da egaia
branca n. 16.
no bra$o.
Muio lindas eaixinhas a cabaxaa pira aislan,
de 100 ria 14 2j5o0: na loja da Victoria, na raa
do ijib o. 75.
Franjas prrtas com y-
riiko e sern file.
Ricos sortimentos de fraajas pretas a da adras
com ridnlhoa s*i* ella : na loja da Victoria, na
raa do Queimade a. 75.
ihasd peso vera-
deiras..
Llnhas fins da pasa Tardadalras, meadas
greuJea a 140 res : na loja da Victoria, na raa
do Qaeieaade n. 75.
K*hos|horos de seguran*,:
Phosphoro* de segursnga, por qaa Itera da in-
cendio, a 160 rn a caixa : na laja da Victoria,
aa roa d.y Qaeiiaedo n. 75.
Balriis para ?estidos,
liselas maito grandes a boaa a 160 ria aa
na luja da Vietoria, oa res de Qeeteaede o. 75.
Cal 4e LiilHia.
Vende-se superior cel da Lisboa thtgeda alli-
aameete, a por pregoe aullo oais coasaiodosdo
qaa > outra qualquer parta ; no aaligo a aui-
to arredilado depneilo da rne de Bruat n. 66.
Acia ae aaa ou easrieloriu 4a Aatoaio
Laizde Olirelre Azeredo 4 C, raa da Craz n. 1
a obra aaarlpta palo rlseoede da Uregeaj.Eeeeio
| Sobra o Direito A4aaiaialratTo ; datxaao* da i-
eer elogios a sala obra, basta o no a a de sea a-
lor para a torear reeoaisaeadada, dnos rolaaee
aa brnre 1H|, eeeadernado 12J.
Pura baptisaus.
A loja 4'agaa branca aeaba de reeeber palo el-
limo *aoraaa ancotaaiB4a doa segaialas ofe-
jeetos para biatindos, aaodo lindaa toaqaiahae
Ce alies taai besa nfaitadac, a cada aaaa a
| aaa esixinha, aipatiohoe de aellas branco, e 4e
, corea ncaaaeote bordadoa, e aseias da aeda, o
aelhor a asis bonito poaeiee). Agora, pois, os
I paia qaa nao qaiiaraaa e>arar pela geoerosiaV-
de das senhoria coeadres, 4 dirigiresa-sa loga
ataaidoa de diobairo i loja d'aguia branca, raa
doQueiaiado n. 16, oadabasa poderse coasprar
essas galantea nbjeatns.
Ru aa Sfjzalia H*v* n. Ai
Vattie-se am casa da S. P. Joihstoi aellies a silhoes ingleses, candietros e caslicaes
brenzaados, lonas ioglezas, 6o da ala, chceles
para esrros a montara, arraioi para carros de
am i dous civtllos, a rologios de oaro piteau
ingles.
Cal c poUsM.
TeudeM-s eatas dois ar
iigoa ultiane.aittj ckegada>a,
ao bam comkecida e acredita-
do deposita da ra da CadMi
da Recife u. 15, maia aaraU
do que am outra qualquar
parta
f ara lum.
Pasaos de aeda alasliees para chapaos largos a
estrelles a lj*00 : aa raa do Qaeiaaado i. 22,
na loja da boa f*.
Laaziuhas luaito finas
ara vestidas.
ietinhas para vestidos de vito
boaitos padrdesqae se aendeaa pelo baralissisio
prcc.0 de 440 rs. o eocsde : na raa do Qaeiaaa-
do o. 21, loja da boa .
Ra da Senzfllla Nova u 42
Neste estabelecimento vende-$e: ta-
cha de ferro coado libra 110 r. dem
de Low Moortibra a 120rs.
foiassa la lussia
Vende-8eeiricaa deN. O Bieber &
C, succetsores. ra da Cruz n. 4.
Mauf uitos com golliihas.
Veade-sa aaangaitos seas gollitibaa, faaea4a
no U, pelo barato prco de JeXIO, golliabea
a puuhoa alttaao gosto a I^hio. goiltabae weila
Baaa a beai bordaeae a 1JO0O cade uaaa na re.
4o Qaaiaiade loja de saiadasaa da Bea faaia,
a. 35.
Tiras e e,Rtremlos bardadas
Veode-aa pega de uraa bordadla de 2,500.
3,000. 3,500 a 4.000 eatreaseios a U-COO e ^000
> cada .i, na raa do Qaeiaaado loja de aaiuaezaa
i Bnafaeta.e. 35.
Liita d cruxel para la-
byriniho.
As melhxtres liohaa decroxel para labjrintke.
novaiioa caonstros 310 r4ia am : na leis da Vic-
toria, na rat 4o Quainarla fe. 75.
Smtos dourados para se-
nhoras.
Lindos linios daaradea para saahoras a 2r200,
ditoa de pona c'ahida a 43. ditos.4a fila e AjlitiO
na loja da Victoria, na ru deOnetoaade a. 75.
Reos espelhos d
oioiduradourada para
salas
Chioa para a loja da Victoria ama peqacsa
poi v-j Os ricos espelhos da ranos tamanhos para
emanemos de aala. efliao^ando-se sereas os
malborua am aidroi qaa laas rindo : na leja da
Victoria, n ra do Qo*,m'io n. 75.
Bonecas fraucezas.
Vande-a bonacaa (rancezaa ricaaaaate vestida*
4^)00 5C000, e yait) bonxeas da cera cosa oa
olboa aaoraagos a t)000 a SOOO, aa rea de Quei-
| eaado li.ji q atiaa.m <> U ,. faeaa. n. S5.
j Fivelas de ac pam siutos.
( Vande-se flrelaa de ago para eiotc'h 1,;5UU rs. a
2^000 oa raa do Qewisaado loja de aaiadexai
i ca Roa faesa. n. 35.
Bnieas.
Vende-se batatas S 120 re. cada aaaa aaae de ;;
| para Saldo a 16o ra. a rara, baadps a 1$500 re a
' '2-OU o par, na ra do Qaaianado toja de eatedeza<<
| 4a li" (aaaa. n. 35.
A 2^500, s o pava.
Vandero-se corles de csaabraia brues coa 2 a
.'i bebidos a 2$500, ditos de tsrlalaea braocoa
I de cores, coa* barree e babadoa a 3# : aa ru*
da Isaperairit n. 60, loja a arasazetn do parao da
Gana & Siln.
>,as4;riifnas e srda.
Vende-se aaacarrilbas de seda para eafeitar
< resiidoa a 2$000 a paca na raa do Qeeisasda)
j leja de aaiadezaa, n. 35.
E^peraiica
Loja de miudezas ra do Quei-
mado numero 33 A,
Costureiros.
Agelhai Victoria papel a 120 rs.
Liuhs deJOO jardas de todoa os nameros 180 rs.
Cascarrllba a peca 2$.
Ditas asnite bea rera a 400 rs.
Triara da liaba para todo prego.
Fraaja da seda, de itabo, de elgodo aaeito ba-
rate.
Reros, liohi da rele etc.
Meias.
Ua eoaaplefe sortiaieaio saodo aseaiaoa e 140 ra.
Ditse braneaa a 200 ra.
Ditas para scehera a 240, 300 a 400 r*.
Ditas para honeas a 5 e tf.
Ditas prctaspera sanbora a 400 a 860 rs.
Gravatas
coas bolso a 1$.
De cores maito boas para hornea s 1$,
Pers meninos eslreitinhe a 800 rs.
Pulceiras
de contss saledinhs a 1$.
De acuello a 49.
De shaelasia de dito etc. a 500 rs.
Botoes.
Para cassea e psre eilri a groxa 320 rs.
Para eacaise rr.uito finoa grozn l^fOO.
Graadea pira roupo grosa 1^600.
['-.uaoiuui psrs crian;* 1$400.
Alamares.
Pri cipote i dazi* por 800 ra.
Colxetes.
De fio batido aspaaial dazia 720 rs.
De cario 14 pares e dazia 500 rs.
Ees ciixi pratos a dasia 800 rs.
Brincos.
k balo brincos, eocsrnsdos, axaes e doaridos
psr por 1$.
Rezeiinbis com padns qaa psrete diaasante <
par 19.
Penas e caetas.
De todas ss qeali4ades especialmente da caligra
phis e de lance.
Canetaa para aprender escrerer pelo systems d>
Scelr ama per 500 ra.
Papel.
Alraaco pautado 500 f .Ihas J.
Dito dito 410 atlas 49500.
Dito dito 420 ditss Ai.
D110 liso 39XOO.
Dito de peso aiel e branco 4(500.
DHo azul luolc.'iUO.
D lo peqaeoo tarjado 19500.
Dito paaeeeo de orea 1|200 e 19500.
Uno tarjado e prato 1950.
Earelope caaio 1 j
ouretaa da cotia 100. 120 e 300 rs.
Pentes de tartaruga.
A imperstr e 205000.
Diraiio rara atsr esbello a 49.
K ioalla^ao por 1,-.
Da arrlpta para eaonioo* a 800 e tj.
T Da bfalo para seir;a e caballo 400 ra.
Pautes de borrecbe prqaeoos para trazar por es-
as mullo b.ms a 320 n.
E loftnilade daartigoa noraroente chpgados
loja Esparang ru* do Qaeimado n. 33 A.
Lat para bordar J Heaa de borracha.
Les mnito bos de looss ss cores psrs bordar. *
7.- a libra : na loja da Victoria, na rea do Qaei-
maln n. 75.
Lilihas do gaz.
Calxtnhaa com 50 norellos de linhss meito fi
n? 0o g*z s 900 ris s caixs, ditas con> 30 do-
re'los 700 ris, ditas com 10 norellos grsn49
a 700 ria, brancas pratas: ns loja da Victoria.
na rus do Queirr.i1n n 75.
VfiiiJa de predios.
Utj sobrado de dous sndares e suto, ns ru>
di Guia d. 40, coro 33 palmos de lsrgo e 125 de
futido, com um pequeo quintal ; ama grande
casa t lh* o. IV, maito bam coostraida e com coamo-
dos para grand tamill* ; urna dita na ra do V-
rago n. 20, tirrea e d**erobar*Q*daa ; a tratar
na ras Nora, loja n. 18, Jaa 0 horas da manha
s 3 da tarda.
Chapeos Vende se im oj de fazeudia da ra da Madre
de Dos o. 16. defronte d* ifnndnfa.
Ra do Amorim n 43.
Vende-se o renio pelo barato pra^o <\e 1J000.
Na ra da Impera triz nu-
mero 20.
Veude se o seKuiute.
Brsmaote coa 10 pilmos de lsrgers.a 19500,
liscadinhos esieros da cor flia 160 rs., eassaa
de cores a 280 m 320 rs., olesdos pir cobrir
meis 2g. inliams eseito boas a lg, chitas a
160, 200. 210, 230 e 310 rs., eambraias de 1.1-
Sicos de cores e brancas a 400 ra., cobarlerea
rancos e scuros s 19200, 19^00 e 29, penos
finos pratos a de coras a I3. 29IOO a 39, caas-
braias psra cortinados a 29 a pe;a, ditss lisss a
39. ^9, 4f e $2, tapetes maito ooe e 69 79,
chapeos de sais e de castor auno finos edo ai-
timo gosto da Paris a 89 e 09, ditos de feitro fi-
ne cosa alta a 59. aaaemiras pir* forro de aarros
a 19600, corlai da dita aaailo fina para cl;as a
49, pecis de eatrernaios a 19, a fiailraenta sas-
dspolds. slgolss, bros, bretanhas a oeUrss
maitn fateodss que o doae do estabelecimeatv
est rciolriio a rendir maito bsralo eflaa da
apurar diobelro, daado-ao ai oopataniai easos-
traa corp sanher
Boa couipra.
Vende ae o sellante aagenb* S. Jeaqeim,
alto na freguezi. 4. Vsrxaa, ana lagaa por t>cj
aosiobo, oasis a correnta d'sgaa por doaa
ardes, tarreeoe a asatie sem gneas, podis
refar al4 2,000 paaa. Troca-se tambeej por pre-
dios o sasirao sogsnho, por4m i oesta prica ::
aem se quirer eerrlqmser peuce lampo, di-
flja-so a negocU-e a roa da Peis o. 53. Ur- !
Wirp flor. '
Veade se metas de borracha psra quess padeca
Ca eryalsala a 159(100 o par, maiaa de aada prata
*ar* aaabor* a IgOOO o par ti* ra do Queioaeda
loja de eaieCazas Ce Roa faata. a. 35.
Perfumanaa muito iuas e
baratas.
Opiata ingWa a 1^500 rs, dila frsncezs a 500
rs., O'ii), I90OO. olao da sociedade bygiaaiqaa
; rrdadeire a lj(00 o frasco, oleo babos* d* Pirer
rardaCeiro a 800 rs. o frasco, agua balssett:*
ara os dealae a UltDO, dila de Botot tasaba
para os deaies a 15000 o frasco, poseda fraaee-
za ees paos a 500 rs. e I90O, 320 rs. sseeaetes
I maito tino a 640 rs., 800 rs. e I9GO ceda ua* na
; raa Co Oaeissado luja de asiadazas da Boa faasa,
I a. 35. _____________________________________
Grampos n balo
com iMNMlenias oartdos.
A loja d'iguia brsscs coaliaa ns rerep^ao de
j objectos de ultieso guale, e por isso ecabe de dee-
acbar rindo pelo uitiaso eor essas dehssdos
aerissimos grasaeos de bonitas cores com pea
daates doarados o que de mais delicado se poda
, eacoatrar. Esss loja cosse guralarnte sabido.
' tea sesepre ees ristas a cosemodidade deseas
I boss frrgeeziaa e pur isso l"i resoUido ve*ar
as-as galaetas eafeitas a 29 e 39 o par, o que a*
r*alidae asalto aiais raleas. C'iarsa pote qe
rigts ds liasiiiQiodo preso e eaahora que co-
?'' ees ou m*is parea, eao sa demore em aar
lictear as suss boaa rizinbas e ioMmaa amiga* J
collegio, para que aa eni'tem no saa parado
' goato, e mandeas logo comprar outros pares na
; loja de sua sfaicao : qua 4 a d'aguia branca, rus
do Qaatesado a. 16.
fazenas baratas
NA
Loja do pavo,
Cambraia organdys a 280 rs.
Veiide-sn smtirtia oritanoys de cores com mo-
dernissiaioa p :ro*s a 280 o corado, e csssa*
francesas maito Onas a 240, 280 e 300 ra. o co-
rado : s na loja do parao, rea da lmperatrii
numero 60.
Bordadoa barato.
Vendem s gollinhas de esesbraia e de fil ber
'dadas a 500 rs., muigultos 1 Iju par, manguito
I coca gila bordada de caaabraia e 1(600, e tira*
I im.Pinas e i.retelos ; na ra da Imperatiiz n.
60, loja do pirio.
Aiitakui a 280.
Vende-se esta ora fazends de linbe a ianitago
desadssda qeadrinlioa miadinhos propria para
! estillo de tenlinra. roupaa para neainos, sendo
fszenrl* que nao dasbols, a 280 o corado : na rus
da liflfieratris n. 60, loja do paran.
Para otar camello.
Tsmbem ha chegado lindos peotei de tarta-
rog todo entranr;edo tom fita de borrachi, de
forma que o c*e*l|o aaaarrado Oca dentro de ees
engredado, ioleirsaente oousa uo*e, e de muite
gosto, assim como coa lieo e liios de linios fei-
tioi. que se rende por pT>eo aaiio rszoare : s
no rigilinte.ru* do Crespo n. 7.
iahitms larga a 200 rs.
Vende* se chita! largas a 200 rs. ocosado po
ter um pequeoo loqur d mofu ; na rus de la-
pe rsiriz^fiO^oilop^rao.
Braaiiaute a 10$.
Venden se pecas da braasnt de Irnho de
am* SO largara co 27 raras 109 pr;a, tsa-
Dara aa rende 1,2 peja coa 13 1^2 rsras por5g .
ni ra di laparatriz n. 60, loja do p 1.
Carnauba
Vende-ie 1 aiis sueeriorcers de earasubs qa
ha no aereado ; na ra dalmperatiix n. 60, loj
do parao.
ILDM
iaa seis portas am rente da
Livraameflto. 15, 20,30 e A0
arcos.
Grande snrtiaento de salas a balio da arcos,
es malhorai que sqai tea.sppirecido no merca-
do i 49500, 59, 6f e 6950* cida >, d.se pare
amostre coa peoher ; a loja eal absrt al ss 9
horae da noite.
Superior brim bmico dt
Ibho
Vanla-sasaparior bria bas* da Hubo traa-
cade pela kantiiiiae orage da 19200, 19440
19*100 a nri, dito maito aaaorpado da doee flu
! e de lioho paro e 2f e *en : oa roa do Oeaiaa-
loon. 22. ae bem aeaaaida loja di boa ti.
A 2,400 rs. a uzia.
Langas brsneoe fiaos para elgibetre palo-diat-
uto prece delgnOO rs.o deits : oa bea eib*
cideloia de boa M, na rae do Qeataede o. 2t
Caubrtiias lisas a 3$.
Vandea-sepegss de ciabnii lm multo De
coa 8 1|2%arss a 39 a pege : oa rae da lapar.
triz n. 60, loj* ea pv,
PaJetoU a 6|.
Vendaa-se peletois de panno preto fino a ce
de caf a 69 : ns rus di Iaparattiz n. 60, loja d>
parao.
Chitas escuras a 240.
Vende-ae cbitae fraacezaa esaures e 240 o co
T*do : ni na 4* linearstrj, s. 6Q, |j, <0 ,,,
Luvas de pellica.
Tmbeme abofado aa rerdadeirsi leras de
Jourin meito frescia Unto para hornera como
psra senbora ; s no sigilante roa do Creape
Gravatinhas.
ii ^'"" che*do as lioda grsTstinhai coa
lindos botoes, que le rinde pelo barato preco de
19 : 6 00 r-igiUnts, me do Crespo n. 7. '
La sara bordar.
Tambea ha superior la para turdar qaa se
rende por 69 \br^ ,Mlm eomo |Ja d,^.min.
que se rende a 19, e a cada caixioha maito fiea
pelo baralissimo prego de 7 a esixinha : a eo
rigilnle. ra rip Crpo n. 7
Espelhos
Tamban ha grande sorlimento de speihos re-
dondos de moldare dooredos de todos os laae-
nhos. com exteilente ridro, que se rende pelo
bantissimo dp 3$, 4J e 58 : s no rigilsnte, ree
do Crespo n.7.
SiUs.
Tambera 4 chegado oa auito desejado'i sintos
ja ricas firelss de concha e borlote eo lado
ousa muiio cbiqaa sa renda pelo barsto prego
e 49, assim como rices Bielas eara eietoa roa
co
coa
d
ti* fama n. 35.
Vende os sefuiatts ob-
jectos afrailo mencio-
nados.
Gnapes a balo con pidsele doarides a 5fi
o psr.
Pentss iaitaade tartarega para baadei, ulti-
no gaita a 3 o par.
Firelaa psra siatei, fazsadi iotiiriasals no?i
29 o pir.
Alfaetea pretee cea dorado psrs saabara.iu-
tairanento aeres a 29 cada aa.
Botoes prstos cea s, erada pan paabei, iatai-
rsaente seros, a 29 e per.
Betea de tsrtsrega para panhos a l&OOo par.
Na rata de Qeeiaado, loj* de aiadezas a. 35,
Sa baa fama.
pciriobaade lindoa gostoe qu se rand a I56OO
e 29 ; > no rigilsnle rea oo Crasao n 7.
Velase ai nz.
Veniem-se rolas de esperasteis e 640 1 libre,
inoz de essea ea ssccos griadei 1 29800 ceda
uas : ni tiberm di ttireisi do pateo do Pirslxo
o. 16. enm oilao par raa d Florantina.
Fazeitfas pr las
s)ieriors.
Grosdiaapla arete auito saperier pala diai-
ulo prego de 29 o cerade, pinae prete aaeito I-
ie a 3, 4, 5, 7 e M e co*ade, casaairs pret*
uite fita a 2|, 29SOO, 3, 350d e 49 e corede,
satas pratas de alende auite superiores a 12,
ajaataletes desapariere groadeaaplee pretos n-
;aaaale bordados s 359, sobrec**a >reto a uite leo s 109, cesaeae tsabea da paaa*
arete aalie lao a 309, pataleta de paaae prata
lee a 18 e 209, ditos de csseaire de car aee-
ledi 189, saperierai gri*itiabai aitrettia a
19, ditas de niia antis e de gergarae aatlo sa-
rieres pira dan roltis 1 29, ditos esirailieka*
' Hadoa alfleetee a 29, saperier gergarae pre-
te pira salletes 49 o corte, rices eafeitei pretor
69, e assiaoutras uii*s fszeadas qaa aeade 1
labeire rista, readea-se por preges aaito be
tes : ae rea deQaeiasdoe.22, :ia bea cea be-
id* leja d* Vs* '
Tinta para matear ruuua.
Vende-se tinta eir marcar roasa a 19.
Agua de aalabar e*ra tiagir caballoa a 5p o
fraaao : na ra de Qoeiaedo, loj de aiedezeea.
35, da boe fama.
Cartas linas para jogar.
Vanda-sa dazia de saraihos da sertas floss sea
s pootss deersdss 69, diis ss sar doursda a
89500 e 41 : na rea ao Qeeiaado, lojs de aiu-
'/ n. 35, bo* fa.
Fitas de laa pata ilebriim.
Vendem se pegas de lis de \? psr dabrea s
15. e em rsrs s 120 rs., dit-s da .eda a -JJ400, e
m rara a 240 aa rea de Qaeaide, Iota da
aaiadaaaa a. 35 ds b fsois.
Candiriroa o* gaz
Chegoa para a loja da Viciara os aelhnres
esodteires da gaz, que tea rindo o aereado,
por prados eoaaedos : ns raa do Qasimade
n. 51.
Botas tara puuh*,
Vende-se boiesde pauho Dees de dirersss
qealidadee s 200 ris o par. qaa tsabea sarresa
psra asaguil de aeahora : ae leja de beija lar
rea do Qeeiaado n 63.
lnilein e Traceirt,
Grande e nova ollicina.
Tres pdflas.
31KuaDireita31.
asi* rico ban aeataao astibaleciDes'e aav-
oatrarooitregeezeso aiis perfeite, be io>-
esdo e barato ao sea geaore.
URNAS de todas e qaalidodos.
SAMTUARIOS que mtiisso oa o iic-odo.
BArsiiKiKoSdt todos o* tsmiihoi.
SEMlCUt-lA# iCoaidea.
BALDES idea idea.
BACAS idea idea.
BAHUS idea ideen.
FOLHa ea eolias de 'os ai groiseur.
PRATOS laiteado ea perf-iro boe *..--,.
lees.
CMAl.l'.i Ka de todas ss qcaildidaa.
?aiELLaS ideas Idea.
CvCOS CAsiUlF.lROS Imdrai p.r, e*
taer aorumemto.
V1DROS ea eoixas 1 a rotalko de todos ts t-
aaBdodo-aanaabo0, botar, aoairo ds {-.iadav,
ea tesa parta.
Receeea-ae vacomacadas de taolaaei nato-
'^'la"nili'*** tm*9 dewap^eae-e-a
\j 1 m m o \ n
t;i.
de te
:nu -
Gro Je bifco a 120 r.i. a libra
libres para cira.i a li,U s. : rio-t.'-s am
le por estes precus ijjs zrma/eus progreasi la
prograssiro, 00 largj do C*ru.o n. 9, a rus 4*3
C'U/fs 11. 36. 8iiiiy0-so .^r mallo noro.
Recife.
NA
Boa do Codorniz n 48
Deposito.
Vende se lats de msraa|r)i d" Lisboa cum
deas libras a lif s 1g. 1J320. Ij;i00 e Ufi:' '.
Xtsde charetos linos a l3')0, I94OO .. |HJ
qHjoi do reino do ultimo vapor s 1^30^. vv>J
* 1800,
Ueculos.
Chales baratos.
Venlea ae chalee de merino de aoraa saadi
auito grsodei 39 : na ra di Imperelris a. 60
loja do parao.
tai..riunrieu de cores
Vendea-r oambraiao rcaaoMea da sores fe-
aaJMo aaire toauselo berattsasma prego de 860
a 280 rs. o serado : ai loja da bol fd ni ros da
Qoiiaids a. 22.
Ghegstdo pelo va
por franceiz s para o vigi
lante finos pontea de mar-
ra fa.
K_chegado os liodos pantinhos dourados coa
maltes i 1 antes moldassa de differentee gajelos pe
r majrafa oa tra'.aaoe, pois 16 om a riste oa
eompeedoree sabero apeasiar o tanto sao da
eeooi pelo berilinaa prege da M09n o p.r
sosia1 orno sea ser oafodos de brido* osU*
pelo ber.to pr^o de a} : os re. do Cepo n. 7
S aogulo mianie. fui do Creeoo n. 7
Tendem-ae caixea Ta-
dios, yroprios aara funileir
rb*huleir>, m l|t86cadaum
neata typograpkia se dir.
Chapeos de sel
com bouquet para snakora.
Entra ai aunas a dirarsas objclos de gosto a
ph.atasii qua a lojs da gala branca b* reeebide
sebres*b*a etsss dalisadei e aoriisiaes cbs
p4os ds sol cea bnu.uets. lleje que os iMis
Mnsareit baleas a3o perailtea qae *s saaberas
aedaa la brago, faz-se de cerle ueeasssrie qee
taaba e sas cbap4e de el, e qee esta
dsseraler, e boa gosto de ua rice
1 sede. E' per isia qua dila lojs sea-
bar oeaa sar amaitra aaa paqufea
dassaa baile* kapaas de sol oreadas
.ras a qaa aetre aa 4 aeris^iaa. Na
rardide fias sa toraia igredsreis aes olhos da
tedoz, e I sanhera qae os coaprar sede orge-
Ihar-ie de > boa gosto, se conleaelir qee
treiendo-e fechada flgura-sa-lbe um liede bea-
quel, a abarlo repraset-se abrigad* ea ua*
aarregada reseira, 4 erada it* eade pode abo-
gar a earfeigao 4 aesao o cuae so bea gest*.
S 4 pees que iessea lio poocas qae t|rz
aso ebegoea psrs e .g.-iras parla das pr* la-
dete*. Cust* Cada um 209 parea e eoobore
qae os ir eso enur de os dar aleda aesae
que seje precise belir e'sqeelles aords* de pr*
qee tea guardadas n tu. belsieba roaofftodo.
ipra-loa a*
e. 16.
Vanda-ie ecceles Inos de araagao de ago, a
29,19.0OO 0 400 re. : loja da beija flor, raa do
Qeeimaeo a. 61.
icos fetsquinrs
A lojs di bei '* recebea laparierea bisquiaes I
de aeito fias cimbriis imitagAe da da liebo, 1
bardados eenfeitados cea apurado gosto eos!
eade pele barato prage de 89 cada ua, Uso
sirio seapre sea ante de 16| e 209, ipressea-s* |
peii aa coapri loi ni aeetiomdi loja di bui
fe, ni raa do 0**im*do n. 22.
Superiores aU>.lh4os
ftdsiiBisado.
Superiores aloalhsdo adamasesdo coa 8 psl-
Veu'ie-*e mei* legua oe lart.i .o, qa4it
denoroiunda JapararjOubinh*. termo de A{*r Pre-
t, que dtvi Sr. Migunl Alfonso Perreira, a qu.il deia apeos
du|flg..iS ,a uliin. estadio da ii-ferna, su
coi,neucia_eo* rios Una o PtrDgi, lando me-
me propoigd! pera deas ogpnnos a'agua po?
SM regada pelos rischos Jtpsrandubinhs e ;;,.
dor, e saa referida proprieJade em sjb mi ra
Ierras d ranea, proyrias pare e plaa da ca-
na : a trainr neata cidadf 113 roa do Iqj!" radar
tfrepiro ailar Vt-nde-se urna Dflbthaae aaarellu mi er-
(eito estado, coolAndo 12 cadelres, 1 sof, I pn
de consolos, 1 roi* reaooda, 2 tsdeirsi ii" briso
e mis Igymis pegas : ns rus Isrga do R..sitio
n. 31. n .ii.io i..lar.
moi de lirgara a 1 $600 rs. a rara : na rui do 8-ileOeda
Quetaado n. 22. a* loja d* bo* f.
Farfllii e illlil
Vendara se ssccos con fsrllo de Lubo
[49500 e de milboa Bf: na tibarui grande de
bamascv para coIxms c para
Vvijoe >e urn t>b I |ftc*lidade,commodo indppen.ipnte par
", btM
f. ,lhBl
pouco* landos e asss meemos a roni* OriiUIMIIii* *e Igrfja. I comprador: a tratar na rus d Praia o 53.
Vende-se aeito seperior daaasee de 15 de aaaaaiii nwHiw.1Mir.aiiaia*ai ~.,
ase
ama i cor, maile prnprio para eolias a par*
mmenlos, coa 6 palmos 1* largura pelo ba j
rato prego de 298OO ra. o corado : na rea dr.
Qoaireade n. 22, aa loj da boa .
^rr^vof
m
11
No dia 1!) do torrente fgi/ a negra (' 1* ,
natural doUr>iiho, all bail-nie, (!. de o-
tes na fronte, p'- aslteiios, com bastantes .-i
Vend.ra-s. cortas da s.eerior gorg.rn de se- T^T H-'T1 1T 'T? ?* "*'* ^
. ,^ jlegaode riscadv, chatos preto, Ivtou u': bi%-
Verdadrir pecincba.
ds para rolli. pele baralissimo prpro 1
29.39ocorte:nru.doQu.im.doe. 22, na S"h.' ^'TJ"^ Si*""1*- M"
b-ro cTaheetds loj. d. boa fe. ?'"* f"'" '-r ido edozida qaa a s*4-
-----------------------------------------------------------_________ I exacto sr procedtra com iodo rig-n- 'la li : qrn
Par! 11. iatamdinialfaiC \\ ,rol,"r ru* d0 loaporador n.67,sigur un-
*--*lCJJ3 t[lil l.^ 1r si'rft Bt'i..rn.' m-iii r<>Cer>pt>oado.
Lengoi cuaits finos aiatlago des de liaho de
maito bonitos padroes a de coree Ozas mallo
proprioa para as pna*oa* qe tomaa lbico, pelo
barato prege de 49800 a 5j>500 a dazia : na rea
doOaeimedo n. 22, ni bea conhecide leja da
boa f.
K
IraaaDte le liuh,
Vende-ii
Fag'ram do engcoho Souzs do Dr. Chr:s:oS*,
j Seriar Lopes, dous aceraros, ua de nona ,-
clmbo, mulat.i, coa 24 anuos de idad> e coa os
signaes seguales : esialura regalar, bor ci>i-
|lo(queu.a lr*xe-|os e nazarena), sem <*,
I denles limados, fcea fallaate, iem' un. peqa .
li.K i"*'181 fr*i0 enruga do nariz, leo *nts*0
no patato oe brim pardo, c*lg* de cssaniir* aa(
Assim pois a*nda ensato *ats coi
raa da Ooeimatfo loja *a sala l'nr<
Camisas bordadas eoutraaom-
jectod necessarios para
srnhorss.
N* loja da ageia branca acha-au um bello sor-
liaealo de boeiisscaaiaiaeas dlas caabrai*
:om babaeinhos e aui bonitos bardados de uo<
es e delicados dOWOboo, ss quaa serrua mei
ba para os aodaraos rastides da fruat abarla
* reudea-sapelo dimieuto prego de 39 ada
aaa ; assim coao boetles asaguiusa bale cea
gollinbae de superior c brala e l e tadoa bor
adoe. coa paobos irao e cada par al-> ka
ratiasimo prego da2|, eqeed adairarel arista
< superioridadeoa obra, a bea *siia psabas e
golliobes tsabea bordados cea b.niss batoes
29 a goarnirao, e golliehas sotta* igualaai.t.
i.u-ui bordadas* 19 c*d* urna e maeguilas a feOO
rs. o par. A riela pois de ua lao coaplate acr-
iimento oaebuaa srehora ihits .jr comprar
-891-s necasiirios objaclos tanto maia quautu a
coamodidade ios pregus cofe'lda e pri qua te
los sjm bem serrinos coarrm qua mandos*
tugo coaprar na loja da aguia branca rui do
ijueimado u. 16.
aite superior bramaste da
conhacid. loj.d. bo. f. a. ru. do Qudimado e.ro.0. pa... por forro .,- qa.iq .., %
" |Micoliuo. etioulo, representa a uimt* it*i4,
i com os ii d. leiioosoa da feridsa q ie- a so-
da sobre as pootsa dos pi, fulo da i4-, ros*,
urna bdiilf bea riirel no ulho, fol esiieO *t<
roup* m tlgooao a;ul americano e chande e
easemira ezal de qaadrinbos e j velbo, ^teso
jSo carreiros : qa.aa os pegir lere-oS tu disO
-ia graiifirado.
A
iriii+ios a bale. -
Tsab.m ebegado aa 1 Indis gnrapas a ^alao
loja da &gmm
hranca ra do Queiata4 i 6
Acab de recebar os precisos objectos segua-
les :
spsr de bsleis grandes e pequeas.
Fita coa colxetes branca, parda e preta.
Dita de lea par* debruar sesudos de cores,
l'raocinhi de caracol miado conbecida por boa
tom.
il6eetes pretos ebrancos ea csixinhis.
\gulbss iaperises fundo doerado.
Ditas rtcloria em caixiahas e pipis.
Ralroz prelo fino a rirreteis graedei;
K verdadeira esseucia da aail
para eogommaeia.
Acab da chegir para
-aa do Qaaimidoi. 16.
tainas aaericcnai.
mean da N. O. Biebar & C, lacceisore
-ea di Cruz n. 4, rendem-se :
tlecbnn pin rigsr hurtas a espire.
Ditas psn deicarogar milho.
Ditas pira cortar capim.
Salas com perteoces 109 a 209.
tbrn da metal principa prateidas.
-Alcatrao ds Satecis.
Veroix dt alcatrae pora nirios.
Silso pirrilhada primeire qailidida do Par,
Vtnho Xerax de 1836 em calas dt 1 dozfs.
Oogosc aa cortes do 1 du xu.
indoi e grades.
Brilhsntes.
Carrogas peqoenes.
4i> -la ireita41
A epidemia decliaa snnsirelasntu, e o aar
completo deasppeiectsoento est prximo! f
uroprietario dasia bm sortido estbplecimee|.
conrida oa seas uumarosos freseazes a subslitai-
u galgsde relho, qae todo ust cholenco, por no-
o, e que posss resistir s mil schotis e m7'ur-
css que rao ser dan.sadas em louror do resisbe
lecimenlo da saada publica. Os procos eoo-
*idam :
HOMENS.
Bolinas ifsmidas Mili...... lJOfKi
Don plus-utira Nanips......... 12S"00
Nents 2 bateras.............. llsi'HO
lustre.................... ltlflllMI
inglezes de boioes............. KiriiOO
batedores.....*.................. 99500
> Couro de porco....... 9(4160
t b7erro a lustre............... ; '00
t ii.'gle/s p4s seUs((ens.........
taxisdos braiileiros............
Sipa toes non-plus-ullr*................
So carreiros
Cngeuhu cjue s
Ei fegidu Oeide 11 do crtente aex rj a
Iho, o escraro psrdo, Ricardo, boleeiro t cati
cairo, boa coobu'tdu nesis pregas eae ;;?
hlds ; rapresants ir 5 sm.s de iea ... t^j-
xo e mgro. tem cabellos carapinhos respidi >.
pnneo lempo ns cadete, mide estero ,.,.r na
le estir fugUo, le* puaca barba ef.ltso.. ,-. leo
"i frente, rostocoasrido e olhos ledutidos i>*r.
sido encoeireo r. Gipunga, t Olindi anda *-
diando e jngaodo coa mi de 19 que Ivas :
queo o ippr..bBr e !or a cisa seesaebd*;
ns Pessagea di Msgdileai que ter geneii-s-
mente recompensado.
Antoeio Valenta dr. Sile P.j" .-.

a loja d'aguia braaca,
> 8 baleras e meia..............
> esmaga cobrs..................
Naotl 2 bateras rsqueta.....
> b 2 bateras bezerro......
trabalhadores..........
> brssileiros Oe 3^500 a..........
Sspatos2 solas e slt>...................
trangs portngeezes..........
> frsocezes......
SENHOUAS.
Botinas dengozas.........
> salto de bsler.......
> pe chincha de 49500 s. .
queas >;egar o pi'do Francisco, de 17 *ib-v
de idide, de boniti uro. coa todos 01 deutse
C'bfllos cs'apiabos e roivos, esle psrdn loi *r
75"li'Sr. Dr. Borgpsda Funsera, o qual riajol coa j
jjiOO I metao seuhor iodo o i-eriao e ubi-rb.. o%
78fl ()'
69500
fiOolltl
69<'00
&9500
EffOOO
2900t'
prnr)ucis,Der.esra-iannte qaaodo ets t-n *-
craro, e tslez linas se inculque a servjce t,
aemo : que-; o ficsr queir* enireg* lo s t >
lesiiimo doooDa r do Hoepirio r>. 6.
Igaanio I.uij de Britn T*brda.
Moendas p meias moendat.
Taixas de ierro batido e
coado.
Machinas de vapor.
Rodas d'agua.
Rodas, dentadas etc., te.
Ra doBrum n. 38, fundicaa
de D. W. Bouman.
> soiericn** 3|5oO a ,
Sipitoi de eslo (JolyJ | ,
> lem elle (dem)......
tspatt.........
tconorricoi. ......
a lastre 32 e 33.......
MENINOS E MENINAS.
Hs da todo em religo a nao aa daixi nhii
diobairo.
Um completo sorlimento de couro do porto,
cordaro, bexerro franeez, couro de laatre, mcr-
roqeim, sois, eoarinhos etc., qua talo sa troc
por diohairo 4 ronlade dn comprador.
No vos pentnhus doura-
dos, e tivellets para
cintos.
A loja d'Agaia-braati icibi de rtctbtr novo
soriiaisio dos dssejedos pentinhos doarsdos, e
por isso snss s tonai n ituhoraa qae oe haviam
encomaeodedo, o meemo ei qae de noo os
preteoderea qae aiiei eso poucoi a como da
primein ees em brtreit icsbaram ; aisia soao
qoe reaebea geolcnenie eme ontra peqeeoe por
gao de firellee de quelidade a gusto ioietraaee-
te noros a egrariareis, si qeaee se renaem por
29OOO, a ei ptutlnhm por 19000 e psr.
Conrea poli, qee es leenons se iprtsua oa
asoder eomprsr eme objeelai n* saa predileit*
ioji d'Agoii-bnnee ru* do Qeeim*do n. 16
Faglu oa n-'lle de sabbsOo 9 Oe i^o slu >*-
59UKII j re"'e. 'derivo mulato de nota Libralo, r si.
S'p'.llili r"' da Wit'^ o Varzea, i Ja Je 21 anuos, D ll eaj
1a2Mi)nie"0S.' *llura '"guiar, cheio do eorpo. (ei>;*i
|grasaairai, sem barba, marcas de espmhai a ua>-
X'gts no r.'ito, cabi-llos poaco sntiellaiii.s ci-ras,-
d,,* rente, faltsm lhe loaos os denles iii trente^
falla grosso, e mases fumo ; lerou *astid< r..j*
branca, teodo porcina camisa de beeta xai. K4
te escraro pert^PCiu o major Miii, de A. i*te-
cos, eos aooor do qnal fet arles fegidu ea *
ellis qee foi tonga, estere ea Nszireth sh ibat>
telendo de hrre e coa o noae Ce Maroeliee ;
toi o ennt> passado ao Bio de Janeiro <1 nefi
conia n.uit.-.s bis'orias, caaoeiro e ir, !.-. ^
O olerle: qeem oapprahender e lerr a rU. Vo-
Iba n 35, ser genpresaaeale raaoaponaado
^S^('0
59000
4O00
280I
391II il
15921
800
5(K)
800
Acm aefugi.)a a esersva Lona, aiiouu.ceaj
aeis4e50snoosde idade.eststara baixi.co'f.i rt-
gular.cor prets,o:lhos grandes, qee xo o.i falto
de deules: .juem a encontrar queira lea-l en
de Mariorl PraooJsCO Dsrlu, poueosnt^ da p.i-
le da Pasaigem da Magdalena, que geueroeo-
mentp ep gr>urir'
Arado americanos e machinus
para laoar roupa: em casa de S. P.
JohnstDa: C ra da Senzalla Nova
w.4i, '
A' polica e aos capite.'e. >
eimpo pede-se a caplura do eicraro pardo tp
noae Pealo, qaa cade fegido oeste cidaae e lees*
suburbios, tea eslatera regular, cheio do corpo,
leroa roapa da lato, a ebaeao dt feitro preso:
qata o pegar lere-o ra do Sol n. 21, que ta-
ri recoapeossdn. *
Attent^ao.
Fegio no dia 26 do paitada, do engenbo Jav-
gedeiro, de Paulino Peraira da Albuqaerqaa, a
eterero Mi anal, oa signase icgaioiea : e-
praseata ter de 35 a 40 aaoot. ilto. boa orpo,
aae orelbs aeio eortsds, ssm sobrsosslhas, poet-
barba, aaa eleelrix na magia do ro*to, pea
aaa lapridsi a desearoadit, pea gnndes e atoe-
eos, coso algaaa sigosss de ralbo : qaea o **..
g*r o lersr sa referida aegaebe, aa caae ds)
. loaba, Lima & Gaimarieo, a a rol di Cadete, aa)
- sVettfe, est boa grsiifleedo,

f
ifflrnLADo
ILEGVEL


8

DIARIO DB flRNAMlDCO SEXTA FEIHA 22 DI AGtsrO DE US
*'
Literatura
GtisaWes Das.
silencio I S dos reta agora o pranto I
bardo a lyra qua enlevava tanto,
P'ra sempre ommadeceu I
anjo da poesa se deplora I'
A patria de Dirceu (rostrada chora
O genio que pardea I
arrea I Era dettoo 1 Batata eacripto (
Qae o cysua do Brasil ira afQicto
Finar-s.- n'outros ceas I
Is tas buscar am aarcphago nos marea
Em nieiode escarcead
Merr I A natareit, o en e a tarra,
k brisa a aa nuvene a a trovo que ancarra
O rato assolador,
Tado nos diz era ttrica liuguagen
Qte j uJo caota ao solapar da arsgem
U mavioeo cantor I
*sV um astro 1 efogoa-se no ocano I .
Jira am genio qae aljava sobarano
A fronte senhoril I
Ha crneo rdante a inspirarlo fervis,
es labios Ihe manava a meloda.
Cantando sei Brasil!
Isida a poato ssu canto rrnb.it-t,
a Mito o entbasiasmo deipertava.
Na coraijoa t 1
re a padra angalar de nossa gloria ;
Has tado ae deafez I S resta a historia
P'rt dize-lo qaal I
Merreu 1 to roo;o ainda I E' fado inerivel
e)ia pasa aobra dos,arcano horrivel
Insondael, mea Deaa 1
t)es o geaio ao Brasil morra to cedo 1
1 mal im canto balbaeia a asedo,
J Onda os das seas I
Tatilidade alrt 1 lioote'era im vate,
Majo maia oulro qae a gemer se abata
Na agona aaortal I
S mim tac joveos meditando amoret,
Vados acabam sea vivar de flores
Na lousa sepalchral 1
C inda mal am aarcphago se fecha ;
lada o arepa de lata nao nos eixa
A frente levantar;
Mis um geaio perdido se lamenta I
Mas am astre se afosa na tormenta.
Nos abysaees do mar I ..
erren I O aabii j nao o inspira 1
Qasbrou-se a harpa, emmudeeee a lyra
Qae fallara da amar !
avate e os prados a o arvoredo e a reir
a indio bravo e o marac e a selva
Perderam sea cantor 1
ileaeio S ooa resta agora o praote I
A brisa nao tena vox e o iu encanto,
A trra ammadecea I
fittas T Ao lange no ocano um tmulo
abito sbriu-ie I Do esplendor noeumalo
Mit am genio merrea 1 ,
IIbxriql'E Aitiu* lOKIOftt
Izh!, 23 de jalbo ae 1868.
No mar, aogamerda vaga,
Em hora negra, iziega,
Do deeditoso Gonxaga
Tenace o grande rival;
E. 'nessa extrema agona,
A' patria qaarida envia.
Sua altima harmona,
O aaa saspiro Qnsl.
Aa brizas, qae aa derradeiraa
Vozaa Iheooviram, ligeiraa
Vem dar aviso as palmeiraa
Da morte do seu cantor;
Pelas florestas untrararo,
E, ao sassurro qa'espalharam,
Essas arvores ergsram
Como erjoaladas de Cor.
O sabia, qae pressentira
A eterna madez da lyra,
Q'em saaa cantoa applaadira
D'elle o cinto, emoiadecea....
E depois, triste e qeeixoso,
Um bymno melodioso.
Cerno u qu'ema aaadoso,
Ao expirar do sol, ergasu.
Em roaao bramido o Atlante,
Loga, ao de Pedra Gigante
Aonunaia o agouisauta
Fim do Brdo, qee o eanloa ;
4)uebra-lhe o somno o alarido,
Por essa aova movido,
E longo, estraiiho gemido
Por todo o esps;o echoou,
De lea cyino o eeso iofando
Tu, Parahiba, eteutando,
De angaaliaclo panudo,
U Ciss.es te ao Marmho.
A magaa, q'elle l seete
Cu'a parda do flho ingente,
S dasla a musa valente
escrev-ra ; a mtnhanao.
II
S^ntia no aaio o aceano am fogo,
Qeasi como o do sol, qaando l aahe ;
E' qee da menta accesa do poeta
Ci'a morte a ahamma etheroa nao ao vae.
Quem sabe, se nao p'ra que a larra
Salve do riaco de mais um vules,
Qe o cea decreta, qce no mar o genio
tierra, e descanae em alagado eho ?
Os vites sao tambem astros, qae sccende.
Come pharea, no mundo a mo de DEUS
e de lodo o sepulehrii nao apaga
A luz dos rmeos ioflacomados seas.
Astro, e bem laminoso da poesa
tf.i o sablimo brasilu cantor ;
L onde aa sepela o re dos astros,
Sepalia-lo lambam, quiz o SENUOR.]
fOl I llftft
)II)Mo!Hi)nilEIif)
ron
HENRY COXSCIENC-.
X
Nao se lamente, pois, o sea deitioo,
Pore.ee do pego ooa abyamoa jai;
Talvez 'oaquelle cemlierlo vasto
Haja, p'ra oa morios, maia solemne paz.
Urna eras talvaz l presida a campes ;
Telvez eltaraa tanha l tambem :
All sombreara o jazigo aa ondas,
Qae a cor tristooht dos cypraatea tara.
Lamente, sim, a patria o biver perdida
Um de seas genios, que mais va brilhar,
To moco anda, lo votado a ella.
Que mais podra, se vivesse, a honrar.
III
Lindos olhos de dooiellas,
Eternisado 'oaquellaa
Mi moni eaoQoes sigalas.
Choree o roseo cantor 1
Choree, lernas bresileiras.
Choree, meigas estrangeirt,
me des lyras primeiras,
Mais atinadas de amor 1
Choree, patria n.inha amada,
D'estir'anr,as to desfolhada,
Essa estrella dessravada
Da vossa c'ri immartal I
rvalbem, sim, nossos pranloa
A harpa qae nos dea santos,
Que foram nossos encantos,
Eusaaloa de Portugal.
Manea de tribus selvageoa,
Dosbosqees sobas ramageaa
Rendar vosssa homenagena
Viode ao poeta chrielao,
Qae eleruisou voseas guerras,
Voseos amores a serrat,
Cantaodo a mclhor das torra,
Terra do sea eorac.au 1
Musas, qae aa encantadoraa
Vocea lhe oavisles canoras,
Eaviaa, sempre, uas horaa
Do vespertino arrebol.
Dos cantos megeslada,
Qae do mar na immenaidada
Derme, am hymoo de saudade
No raio extremo do sol I
E depois, qaando ao lavaata
Vollir o astro gigante.
Leve esse hymno peraote
O throno do CREADOR.
E no sea seio descance
Do grande, eoffrido, transe,
B a gloria perenne alcance
O maranbsnse autor.
Bahii, 27 de julho de 1862.
Francisco Munix Brrelo.
Efe i tos da otiosidade.
capitulo i.
Qaando fatigado ae trabalbo a poasaidor de
am pecalio conveniente o habitante da Braxelles
retira-se do comroercio e saida em descender,
estabelece-se, segando o gra de fortaoa qae ad-
qairiu, no aristocrtico qaarteiro Laopoldo.com
os deslioeloe da indastria, de flaoje, a de Bolea,
oa no arrebalde a'Ixellee, som oe readeiroe, pin-
tores, a os inglezes, oa no srrabelde da Calonis,
com os empregados, os estalaarioa, a aa coala-
reires.
No qaarteiro Leopoldo, manda adiOaar um
grande pelacio de peer de santera, lome eir-
nugem, criados de libres sgaloadas a qaam elle
sada algamas vezes tsqaecendo qae sa eeus cria-
dos, vae as sosiedates, pertance a am club, des-
presa soberanamf.nl lodos aquelles que aa acham
anda na posic.o que elle acaba da daixar.
No errabalda d'lxfllee ou da Colonia, compra
amicasa de daus andares com jardn, fat-se of-
rial da gaerda cvica, torne-aa mambro doaon-
aelho communal, tucaa assignatura no ibeatro da
Moeta para irem ahi dormir, vae ao Cassioo e,
am lodo o caso, aoossrva eaaa hebilos ae bote-
quim se meemo nao oe desenvolva.
Qaanto aaauaa opiniea polutos sao ovaria-
velmenie coueervedoras. E' asa padra de maia
pare ornar o edificio secial.
Mr e madami Servraocx.peaaairam drsete mais
de vinta annos usa armazem de drogas, na rae
Alta, paria da cidade a mais popalar, porm tam-
bem a aioii afraguezada.
Eocher e esvasiar garrafas, abrir afaiahar cai-
xae, sentir o aromadas plantas cromaticas e me-
dicieaea peodaradas aor todas as partee, seter
sempre com oe dedos aotados, le (rs desde o
dia de sea casamento a existencia de Mr. a ma-
dama Servrancx.
Todavie eile vida nao foi sempre invarievel.
Qeando o drogaista comeQoa a juotsrsea peeo-
ho, eppsrecea-lbe e ambigao com a proependa-
de. Ningaem lhe centestar este diraito. Achou
logo qaa o teu armazem era paqaeno. Cuidoa
em Kmi'ola lo e gaetou com esta mudiDQs ame
eomme consideravpl. Saa vidracioha foi trans-
formada em urna graada e bella viareQa. Pere-
Geu-lho qae os aegalhos do aebecas de pepoalee,
a colla, as emoelrae de cubillo, as esponjes a es-
coves abi fulam melbor effeito. O qaeeobrea-
do elle desejeva pdr mais em evidenaie, era ama
tenia muito grande, qae eslave dentro de am trac -
co, a para eeja morte elle contribaira farneaendo
o iogradienta necessario. Este tenia era um re-
clamo continuo am fevor da saee mercedorias.
A datar deste lempo, Mr. Srevrancx toceua am
csixeiro, a madama dtixuu de fazer ciscos e em-
bralhoe de pepel pardo, qae taziam sua priusi-
pal oceapago tres vezes ne semana.
Os oes esposos viveram aasta nova phase da-
rantedoze annos, nos quaescentioaeraas a jane
lar alRuma csasa qae represanlava tres mil liDrea
da renda.
Queudo se achevam.o marido eom eineoenti e
tres annos e a mulher com cincuenta ; vendarem
o estabaleeimento, e retirarem-aa pera ame cae
desta propriedade, quecempraram no errabalda
d'Ixallaa. Eaa nesle dia nao aomposersm, em
sigoal da regosijo, am hyssoo a liberdsde, 6 por
qae a netureza nao os havia feito poetas.
Daranta um maz aua nava posi;o parecea-lhea
encantadora. Gosavam de urna hibitago mo-
derae, bem pintada, e tapetada, mobiliata com
trastea, de um guato maito davidoso, porm mui
bem eovrnisados.Mr. Servrancx.fostava tanto de
se ver rodeiado por estas bellascousas;que achava
os das muito curtos, depois cosaefoa a acha loa
muito longos. S nao abolir um de seas hbi-
tos ; era exigir muito : todas as tardes, as cinco
horas, tomas-a o chapea e a bengala, e ia para
sen botaquim.
Porm mudava conforme as estagoes. Pel in-
vern era para algum estab|i>cimeoto bem afro -
gaazado por seu faro oa lambic, que elle se di-
riga ; pelo vero ia para imi peqaeoa casa de
pasto qae icava a ama legua de diatansia de
Bruxallas, onde havia liquido e substancial e on -
de havn sempre agradavel compaohie. Durante
o camioho, como um discpulo de Virgilio, ou
como ama modista, colhie rimos de cenlaarea
a de papoalas, bem entendido, no lempo am que
as centaureas e as papaulas florescam nos cuneos.
Das vinte e quetro horas que d'ura em dianle,
o droguista dispensave durante o dia, sete erem
empregadas religioaamente em dormir, e qaatro
oa cinco em saborear esta appetitoss cerveja de
Braxellas, que elle tanto apreciava. Ficavam
doze horas poaco mais oa menos, qae O bom ha-
rnero nao sabia m ene empregar.
A fallar a verdade, as tres comidas que elle
fezia por dia, reduziam as doze horas em dez, po-
rm dez horaa para estar de bracos cruzados, es-
tirar as peroas, e bocejar, maito lempo pare
qaempanea enlregou-se astmelhaote excesso de
oeciodade. Felizmente, Mr. e madama Servrancx
Uitham aaa cao, velho companheiro qae a adade
tornara sardo, cago, e silhmalico, qae rooeava e
acocora va-se em todos os cantos. A certa hora,
era necesssrio qae o infeliz animal sabisse para
nao emporsalhar as salas.
O ex-droguista aproveitava sa deste momento
para femar diante de saa porta. Ali sirvn nieto
ama hora do lempo dieponivel. Todivis, elle
acheria algum diverlimento em fazer este sent-
nulla, ee par esta ra houvesse concorrenaia de
pessegeiros, porm por abi nao passava pessoa
eigume. Porm haviam sasas, e nestac cacas ha-
bitaotss, a ara sobre ellas qae, por ama inno-
cente distraerlo, Servrancx empregava completa
ettengo, recolheudo assim ama grande aomma
de nolis, cuja cocemenieic.au sua querida me-
lado exiga anda am tempo rezoaval.
Qaanto madama Servrancx, empregava s
maior psrte do dia nos trabalhos domsticos, em
mandar a admoester a aaa criada, qaera per
segaia maitas vezes com auas admoeal*c.dcs, co-
mo am plantador persegue com am chicote
am negro. Tuera a fortaoa de travar cooheci-
mento com deas vieinhas, em companhia das
qaees fsllava e criticas-a bastante. Urna chama-
va-ie madama Loapat, a a oulra madama Me-
libot.
Madama Loapat ora viava ; linha sesgante e
cinco anuos ; vender fazendas, honrada profis-
so que lhe dra entrade em maitas sases grao-
des da Bruxellss, durante qaaraala annos de
exerciaio. Ninguem aenhacia melhor que ella as
menores particularidades relativss i familiae
com as quaes Uvera negocios, e ere mais cioee
oesls ciencia, do qae o foram nunca da eue os
Newton e osUesebol.lt. Nao hs'is segredo por
meia oceullo qae madama Loupst naotivesse co-
nhecimenlrt delle. Era ama mulher alta, gorda,
col nido, oque nunca ae eonaegaia explicar bem,
porque o menino era Qlbo de ami fanqaeira.
Elle nio aa qaeixra deata origess obseara, e a
lsstimiva ama poma, em see naseimento, era
ler castado a vida aaa asie. O joven Adalides,
em qusoto menino, psssava maia diaa em caaa
de sea to, que em caaa de aea pie.
Foi Servraatx prlmeire qee caidoa de aaa
iostruefo.
O drogaicla diaaera aampre qae aa o sel lhe
coosedesse cas fllho, (irla dalla am pintor oa
am advogado.
A piolare pertanaia um pouao saa asaeeiili-
dade comaseraial, e elle jalgava qae encarregade
da forneaer e preparar aa lilas do artista, este
nao deixaria de fazer obras primas ; nao poa-
paria aeasa algami para que ellas fossem de
bos qaslidade e dissolvidss caidafosamenle :
teria at sapportado todaa as despezaa que iato
podesse trazer.
O escriptorio lambasa enriqaese e engrandece
am humees. Servraaex linha como prova dalo
oe Verhiegen, os Vanderton, e mailoi oulres
qae elle conhecera na escola primaria, a qae to-
dava nasia posa eram menos capazes qae elle
de facerem ama addigo.
Elle mandoa o menino aprender a doutrina
ahrista.
Depois rain leu o par a sollegio de S. Mi
gael, para aegair o aerso da academia de de-
senlio.
Jalgoa qae mandando-o fazer estes doas esta-
das, dava ao manaabo am raeio de dealarar a saa
voaayo.
No collegio Aristidaa ne censegaia nanas
ganhar a sympitbia de todos es aaus mestres.
Sea esairito tinha ama mola qae ressliava
enrgicamente aob ea esforgos de eompraaso
que teotevam para eom elle, a eue impedia-o
de car aaa discpulo dcil.
Nao escrevie e proza latina como Cicero, e ne
tazia alcucos como Horscio, porosa, tinha bom
seoso e algama lgica.
Ora, como o bom censo e a lgica nao rece-
ben) premios no college, nunca recebea o monor
premie dunnle seui estadei.
Na aeedeaia aeaa progressss aao foram maia
rapidoa.
Manca poda fazer cooveaientemenle a eircum-
fereacic da um olho, e qaando tratava-ee de ea
fomar o perfil da urna Miaerva, oa da am Achu-
les, s sonssgaia esbozar o srvenle do eol-
legio.
Tudo icio desgostou M. Servrancx.
Ariitidas, Deste iutervsllo perder aaa pae,
estava orpbo.
Nenhama esperanza reatava ae dregaists da
ve-lo nuoca lornar-se artista, e maito menos
adrogado.
O mancebo ne via inconveniente algam em
paesar da nfanaia a adelcacencia, e deaia para a
edado madura.
Alera dalo, elle nio eaaaava embarazo al-
gam a seas pareles, que s visas-no s borss
da comida. E ce clles se ssogavam, tinha urna
arle to prodigiosa da tranqailiea-los, am tal
modo de fazer cora qaa lbe pardeassam es fal-
tas, qae as mais horriveis tatnpesisdei, levauts-
das esa saa ausencis, aaadavam-aa em caricias
oa em lagrimas de alegra.
Arislidas chegou a.use edade de vinta e
doas annos. Ella paesra doi jmilas para a
aoivereidede de Braxellas, e abi recebeu o gra
Ce bacharel am direito.
Presara vi-ie pin doelcrar-so com ami pru-
gaeaa paroa diante do pavilhio, e eotrou para
V6l0.
Era am homam de cincoenta annos; extrava-
gantemente veatido na opioiSo de Mr. e madama
Servrancx e saas dues visiohas. Ussvs os cabel-
los e a berba comprida, a um chapea de filtro
preto, de largas abas, cobria-lhe a fronte. Trs-
xia am casaco abotoado al o pesco?o. A phy-
siooomia deste persuoagem ere saspeitosa, grave
e severa.
Logo a primeira vista leve a iofelicidade de de-
sagradar aquellos a cuja Inspeesao eslava aubmel-
tido.
aVLM?efm",i "eoo a pasaaar
da parta femindo e observando.
atases Meiibot appareeaa cerrendo ..
u qaa ha da novo t Eiloa eeai maila prsi
aa. o aapuao est hoje de mlu hamor.
r rSa *!?0"*'.1 irIist>. faieoda am
aigoal de lalelhgeoeia. *
Asabara de dasiabrir aquella
ravi.
A erisda voltavs extramaueoleearregada. Tra-
zla na modireila o paearo eheio de leite, ism
david, a ni esqeerda am prato onde tinha
fraata
timbase.
porqaem eipa-
.io km___-.-. -4 manteiga msl coberla cem am pipel ase n vn-
iE^!:om.0m^^ra;ooa^,daJ105?m.enl.e5Pro- olev.'t.T,. Eai.m dos br.Coa ir.t,.VeW
repleta a extremamente feia Verdsdeiro lypo de ; dente lealido, junando qae nao devia apreaiar-
mae da actriz. Sui HngeaKnm tinha o auoho
dseta cariosa algaravia marolUen que se talla
aepecialmente em am qaarteiro de capital da
Blgica, e aaja capia est muite alm das lia -
gaai miii ricas do mundo.
Madima tlelibot en mulher de am antigo aju-
dante de efflcial, qae fatia-ae chaasar por toda a
parle o capitao, Ataaado de paralysia, vivia ha
doai annus enterrado em urna poltrona, onde
aooaamia seua miseraveis diaa em formular as
mais borriveia mpreea^ea qae jmiis se ouvi-
ram.
I) Iferenismente de madama Loapat, madama
Melibot era balxa, magra, muito gil, sempre ac-
tiva o muite coavereadeiri. Conversiva sobre
tado, tinha a voz affeetada e mouotoaa ; olhos
verdes e pestaea loures.
Nao techo lempo, diiia ella regelarmente
co entrar em casa Coa Servrancx com a impetao-
aidide da tempeatade, o rauito eepbra-ma, e
bem sabem qae elle nao gusta da eeser "r 1
Ora qaer elle goiiaase ou nao de c
dia estar cario da nao tornar a ver sa
lada daranta mallo lempo.
Era entre astas tres aialheres,
qae se examinavam, discutiera se
vam-se o menores acootecime
vam neiti ra.
Ne ei jiecaains diier qae as janellas da aas
Cos Servrancx arem gaarneciass desle peqaenae
vi ira -as conhecidts oa Belgiei sob o nomo de
eipiois. Era JiOicil, estanto o sol fra, que al-
gase ae aeovesse, parease aa andesse, na raa
da Arvora bemdila, sem qae aa fosie logo visto
em ama dea tres casas, a muilis vezes em todis
tres ao mesmo lempo.
Os droguistas eouhecersm deste modo no fim
do sais semanas o mener habitante desta rus.
Ellos po ienaaj dizar-nos os seus oooaes, cobre-
nomos, qaalidadas, origeos, edade, fortuna, h-
bitos, vistos, fastos e castos os maia diminatos.
Capitulo ii.
Todava Mr. a madama Servraaex flzeram du-
rante saa vida ama boa aceso. E islo o qee
nam sempre lodos podem dizer.
O droguiita lieh am sobrinho, fllho de um
irmo, qee morrra sera ler lido a lerabranr;a e
a oceasiao du aigama couca ara os mua dice.
Este sobrinho chamava-sa Arislides, bello neme
cajo perfume da contigaidede testemanhsva al-
gama edacaQo entre aqaelles que o liohara es-
de c erar, po-
er sa. nara me-
e M^aervrancx
ae aW'mmenla-
entoeVqae ae da-
u
(Conlinaagao do n. 192.)
Conrado astandido u'ume cadeira ao p de es-
trena janella, e completamente envolvido n'ama
apa ; maito asida, sorue qaem estivasse soffren-
e)o exiraerdinario fri, pedia algam calor aos raioa
tiifraqaaeidos do sol no ice occiso
0 poQro masico estava doente ; am forte ac-
ommeilimeoto defebre fezia-o paesar por estre-
ecHunutos to violintes, qaa se oavia distiocla-
* soua ps batarem no asioilho.
Nos lalervellos da deecanQO qae lhe delxavam
as acceceos da molestia, sa por acaso learava am
elhir entristecido stras dos vidros es*erdinha-
4 i da janella, de onda poda de am golpe abran-
gsr grande parta di cidade, era para icguir com
a vicie melencolica na dtrecgo do pocote o amor-
lecinieoto dos altimoa alardes do die, qce ioen-
divaas de ama cor purpurea os tectos des cacas.
Cunrado nao hebitivi mais no lindo qsarto,
eae o vimos oceapar oalr'ora no primeiro andar
# r cima de ama luja de fezendas. A miseria o
xpellira d'ali obrlgando-o a refagiar-sa cm mais
alwada altara.
Com affaito o aposento, em qae assim tremia
atacado por um accesso de tabre, era aituado
janto en tocto de ama casa alta e aotlga, o assen-
tava aobre am calleiro qae am tempos preceden-
tes servir de armazem ou pra;a de marcado a
sma cnrpor.ic.ao de industriosos. cima da ca-
bei.i do masico grescas vigas se deslaeavam do
tacto, a a extremidade de am cano da chamin,
ae sabia da andar em andar, eorru obliquamen-
te an cumprido da parede.
Nsqueile aposento lado era nudez, tado indica-
as pobreza ; tras esdeirss velhas e ama mesa
ooriitituim teda a mobilia ; sobre a mesa no
as : 'le ilguns papis e esdarnos de msica acha-
e-e elude am preto, aros faca e doaa garios,
era os restos da altima refeijo.
Mala beata qae occullaase a triste nadez das
faredee, a nao ser algcraa roepa suspensa a am
tanto di janella, e ama rabeca eoeostada ao ceno
4a chamin sobre um monto de livroa velhoa.
1 poaco diitaote achavam-sa dapendurados
ejous parea de sapiios, cajis dimansoes differiam
puuio de conheear-ea cliramente qae ambos
i" uram do mesmo dono. boio oe graxa e
a* firovie, postas ali mo, devem a entender
ajas os moradores daquellas agaas-farlsdas cos-
tamsvam a servir sa per el meemos.
mor da febre, ou qaando do tempoa em tempos
prestsndo oavido a algum raido cenfaao ae des-
lisava por aea pallido aemblante como qae am
aurrisu de esprenla.
O sol deaepperaaeu no horiaonte, poeeo a poa-
co foi proferida eecarido invadindo o qaarto ;
apenas sa distngala o claro aaverdinbado do
crepsculo nos vidros d> janella. Reinava gran-
de eileneio am torno do Conrado, qae de ecu pel-
lo nem am saspiro se qaer deixava eseepar.
De repeoto o raido du paasoa precipitedoa dei-
xoa-se oavir na aseada. O masico aproximoa da
man a iaa cedeira, deieoroloa a capa, e eafor-
Coa-ae por ergaer a cabera, como para occultar
paisoa qae suba ao menos am de aaus aolri-
mentos.
A torta se ibriu ; urna vox cheia de amargura
e desespero bradoa nes trevee :
Qee horror 1 Como os homeus sao viborea I
E' pera enloaquecer 1 Oh 1 miuha cabega,
mnha cabera I
Berthoido, acceoda a candeia, dase o ma-
se, visto que, uuusa tarae para fazer a obri-
gaco.
Quaodo o drogaiata raliroa-sa de commersie,
dea-lhe para assiitir, cm es novs morada, ama
grande a bolla aala no aegando andar, porm
Arlstldes ere am origioil, e qeiz ser insultado
asaii ilto, em urna sala em qae hiu ama ja-
nella, a onda, elle dizia, pedera raapirar a von-
tede. Este aovo eepricho foi saiisiio.
Ariilides era feliz oeste retiro ; sents -se
livre.
Maitas vexes alia levara horas intuirs a re-
Bastir, daitado, o olhaode para aa aavens, com
am livro sebra os peitos, ss moa as algi-
beirae e am grande cachimbo na bocea.
Arietidec, bem qae descontente de pses que j 500*
tiverem uma condigo honrosa, bem verdade,'
porm pouco aristocrtica, linba em see csraeter
modos s lioguagora, algama coasa qae fazii jal-
ga-lo am principe diifargade, e que ceaso Brah-
ma, elle aaicera de sai simples flor faeandads
per ara Deas.
priedade, revistos as-portas das fechaduras, as
aldravaa das janellas, e srrancos o aonansto
amarello que de ha muito pedia em vo um lo-
catario.
A cesa estava alagada.
Vistes, Guilherme ? perguntou madama Ssr-
vransx a see marido. Elle fechou a porta com
duas volias e gaardoa a chave ns algibeira. Oa-
tro qaalquer no-la darla aguardar. Julga elle;
que aqu s ha ladroes? E' talvez um estren-
geiro.
Parece um rssso ou um hespaohol, respon !
dea o ex-droguista. Sea grande chapu e a bar-1
bs comprida provam qae elle nao de nosso
paiz.
Eu o ssberei disse a mulher lomando um
chaile. E sahiu para indagar qusm poderla ser o
novo habitante di ra.
Logo no da segaiote, comacaram a fuer se-
rios irabalbos de asseio oa casa elugsda.
Paeearam se dous diaa. As tres raulheres li-
nham ioalilmanie interrogido aos trabilhedores ;
nada sabiam. Madami Servrancx vira al o uo-
Isrio encerregado da elugar o predio.
Porra o dubo aodeva mettiJo niilo ; o nota-
rio igoorava a concluso do alugear: o proprie-
lario habilava em umi aldeia fra da cidade, e o
descoubecido tratara directiineole com elle.
Ere isto para fazer deeeiperar Jo olDcio, se ai
difculdades nao livessem o duplo preQo do bom
xito.
Uuis larde, ac seis horaa pouco mais ou menos
parou dianie di porta do pavilho ama cirro-a
extremamente carregada. Era a mobilia do novo
viainho qae triziam.
Esta mobilia cuidadoiamenle empacotada foi
lavada para a caa por oatros trabalhadorei.
Apenas os Servrancx e san vicinbas tiveram
lempo de verse os movis estavsm em bom es
ado, tanta era a presea que alies liohim em fa-
ze-loi desapparecer. ramenos de duas horas
eiliva tado era ordem.
A ooate, apparecou uma sarrasgem e parou
em frente do pavilho.
Soie olhos ardeutea a curiosos estavam posta-
dos por deiraz da vidriga da casa dos Servraucx
e ir bal h a vam intilmente por descubrir as pes-
soas qae viuhsm aa carrusgem. A ooate estava
escarissima:
Coucordaram todos quo da carrusgem haviam
sabido duas raulheres. Porm eram mogas ou
velhas? Estavam bem oe mal rajadas?
Esta gente na o pode ser boe, disse madama
Mciibot. Qaando se lorai tantas preceuc.es para
ae occeltarera ; porque ha razse para nao se-
rem vislos I
Jeaeel ae fossem meretrize31 exclamou
madama Servrancx com receto e iujgoec,o.
Oh I disseram as duas visiohas com o gesto
de horror que Cesir dena la/.-tr quaodo lhe apre-
aantaram a cabida de Pompeu.
Nao aa pode conlier em pessoa alguraa no
tempo em que vlvemoa, disse madama Mlibot
cruzando devotamente es enos. Se aasiui fr,
diret ao capiiao para escrever ao commissario...
Nesta nomo eram onze horas quando as tres
mulheres se separarara, fazemlu as saas despedi-
das al o dia seguinte maito cedo.
Servreocx sshia aa cioco horas, nao sabia pois
coasa alguraa do que ee havia paseado.
De ordinario quando elle voltava sai mulher
durmii, desta vez porra esperava o.
Geiiherme, griioi-lhe ella do alto da saca-
da, nao sabes ama oovilade?
E Gatlnerme eetremeecu so ouvir i narrado
exagerada e embellecida por muitai eircumslio-
cics, que lhe fez aui mulher.
Toda a Boate passou-se em receica o sgita-
CAPITULO V.
|
cemmentarioi qaa le. faiiam entre eeua
lies a as dase visinhee. enes cootre eua vonte-
de. Qaando alia os ouvia, fazie ama branda een-
sers a seas qaaridos prolsclores, a nao deixava
de atirar algama pedra no jardim das dan vi-
zinhas. Somanta, cerne elle pesseve maitos diis
sem desear, os Servrancx tiahem maito teaeo
pare canlinaer sea vontede o qae ellec cha-
mavem cae anica distracgSo.
Em frente da cm dos antigs soamessientes, | pras.
havia ama aaee qaa he maito tempo uo tinha
locetorio. Era aaa grande pavilho edificado
am reole da raa, ao angelo de am granea jar-
dim cerceCo de altos rae-es, a por letadac de
alfussas psreiris.
Ns exirsosidade do maro e no angelo oppoito
o da sisa, bavia ama pejeeei porte, juatn
quel ereiciim eirdoa egrammaa, e onde manos
i"seaioc se bcloa;avaaa as redsa qae hiviam
feito ai aranhes.
Esta caca vaaia csasavs muita tristeza aos Ser-
vransx: seria ama bella occapaco a presenta de
Lago que amsnheeea, as Servransx pozerim-
se cas observarlo. R tempo esleva bailo a freeco, a, da eumieira doi
talhedoe, os perCaee, eitei hospedee eenstaotee
de ooaea aaorale, chimeveai a respondUm-ee
em cea pip pip amoroso.
Ha cesa c i deeeonhecidas es eorlinis esta-
vam ebeixadae e oc pesiigos fechedos. Tudo es-
lava celmo e tranquillo. Quaraota mnalos ds
aspara rlcaram lafraaiuosoe.qaaade eehiu do pa-
vilho ueae malhar, ama cruda, valhi, moCecis-
asenla veitiia, asesrno pin emi sriidi. Trazia
na mas ea passro eam cesto. Ic fazer ce com-
qus vlnhe maila eheio. Seu avental eateva eheio
de provises ce toda a eepceie, porim aaja nata-
reza Servrancx ne ao le eentester.
Logo qae foi feito o inventario, nao s peloei.
drogaisle.eomo paln|trec malhers que estavam a
janella, ansa mesase observarlo passoe per estas
quetro cebec.es ; a foi que decididamente os bo-
tos vuinhes nao erem a que ae eeepenhe.A.j
mulheres de m vida, cemam do meilnr disse
madama Loapat.
Eolretaato a ariada passava: por defroale do
droguista ; este chegoc-se a ella e disse lhe cos
benevolenaia :
Oh I ohl vae maito earragida miohe filhil
um olhar icmirsdo, e ea fraeo lorriio ferara a
anica reiposic da velhs crieda qaa sontinaoa o
sea saminho il ehegir a aaa eaaa. Pere poder
abrir a parla foi preciso qae ella depozesse oe
chao a msior perla dos objeetoc qee trazia.
Ssrvrinax julgoa ocecsio favoravel e aproxi-
moaCsa.
Ora I exelassoa slle, l-me a chive, que
ea voa abrir-lhe a porta. E' preiiso ijedar es
prximo. A lenhora aao de Brcxsllis, nem
lo poeso os seas asios, bsm se v. Estos eerlo,
qae sao astraogeiros..... Se tiverem necessida-
de du nos, nio lem maii do qee dizer. Mera-
mos aii defreete. Chamo-ais Gailherma Ser-
vreocx, estemos prnselos para serv los, por-
i que jalgo que se pessoas maila de bem .. 6
I t oeenher... lem ame barba mailo eompriCs...
feio, preas talvez eeja boca....
Em qaealo fallece asnas Servianex flingia oo
ascertar com o bareeo da feehadara, pera ganhar
tempo, i dsr s criada occasio de responder-
le.
Porm a pobre malher eslava impacients :
abr, laohor, abra I
Candida flualaente por cite trabslhe ioetil,
depoz sess proviscs para ir alia saeiraa abrir,
qaando sbriu-se de rsente a porta e appareeee
odeeconheeidode barba grande, mais sombro a
lerrival qaa uaaea.
Oh I depreesa Cathsrina I depressa t di-
zia elle coca verdadeire agiiego.
Mee Deas I disse e crala eom a voz da
algaasa qae raaaia elgumi caiaelrofe.
Servrancx lime de lal frcsa pertarbido por
este sbila appariglo, qee deixoe cshir o ca-
chimbo, e ne une, logo, am grinde raasor
qae sa elavava oa rae. Griloc, jarea a pancadas
qae sa Cesa aobre as vldraide tai casi, re-
unan; a doui pinos e elle mdi oavii da lude
ule. Todava o acontceimento tioba ioleressc.
O pobre Azor apoderado de ama tosse violenta,
reaoia loaa as auas foreas para resistir a esto
ataque de aiihrna, qaando uma carroga que ia
paleando a trote, derriboa-o e eamagoe-lhe a
pala.
A attengo com que es '.ras malhere observa-
vam a casa do deecenhecilo n3o lhes permittira
ver o perigo qae come o sea cao. Elles s fo-
ram informadas disto meito larde. Enlao mada-
ma Servrancx, banhadacni lagrimal daicera para
epanhar o moribundo animal, emquanlo o car-
roceiro reapoudia grosieirimeote... ai Impre-
ciqii a amear;i da malher de Guilherme.
Veo eetado de Azar, diese all balendo no
braco de aea marido a faiendo-o tornar a ai.
O qae ? disae o drogeieli.
O qae he ? O qaa faz alio ? Eit ferido ? E'
rico ? O ferimeolo grave ? Hora com sea ma-
lher, filha ou criada?
Taas foram aa pergantae feitea a Mr. a
madama Servrancx apenes entraram na na, per-
gantes qae diziam respeilo so raesmo aespo ao
visioho e ao cao.
Quando ellea eslsvam msis tranquillos, disse
madima Loupat a Geiiherme.
O seohor manobrou maito bem I
visinhoa to preximoi do aua casa ; j comeca-
vara a ter muilo conhecimento do que aa passa-
va as oatraa cacaa; e iato ameagava toroar-se
montono.
Um da. dis para sempre memoravel, qce
madama Servrancx marsoa com ama cruz ver-
melha em ac alraaoack do anno de 18. .il-
e>h I disse riodo-sa Servrsocx, se as deas
saalherec qaa hnntam viites sao dests sspssie,
nao ha perigo em qaa lejim proearadn.
Osndo aete malher vollir de fazer ac com-
pras, poCers fazer-lhe elgaraes pargonles. I.'ir-
Ihu he,*por exemplo : a sanhora estraagaire ?
ee daeeja ter aIgaoias af -raa -ei, ae poderei
da-las....
Mr. Servraaex, laale por deferencia a saa ma-
lher, aorne pelo desj<> de eer o primeiro a ob-
lar '(ii infurraices, ccceedci o eilhiaibe,
ehamoc Azer, cae hesitivi em segui-le, por neo
felheram oa mece eaforgoe I Aqaelles meemos
versos, em que eu tinha convieco de haver in-
troducido palavrae rieonhas e animedoras, respi-
rara tristeza, irona e desalent. Foi iito o que
me diiie o Sr. Rcelof mostreodo-me e porte....
Ohl Cooradol Nao iei definir o que simo.... s
sei qae era meu cerebro passam-ae eousas bem
esiriohas 1
Triaqeillia-te, diese Conrado; nao teos
razo de amofinar-tn se este smeote o motivo
de taa Cor. Daqei a trea diaa vence-so am mez
do meu ordenado na egreja, e enlo tornaremos
a ler dinheiro.
Abysmado em auas reflexoesBerlholdo pareca
nao ter oavido aa conaolsdnraa palsvras do seu
emigo ; os seus olhos Qxoa lioham algama coaaa
de espantados ; movia-ae em eue cadeira ; d mu-
tai e curdas exclamarles sahiam-lhe do peito.
Bertholdo, t me occaltas algama couea,
obeervou o masico. O qae qaer dizer esss per-
turbado em que le vejo?
Vio me filias oiito, reeponleu o mancebo.
aico assustido com ss exclamarles do see amigo.' Nao sei como uo enluuqerc > I Nesta tsrde a des-
precies um phosphoro deseabou na parede am
risco laminoso, e logo depoii a aandeic eepalboo
peto quarlo aua duvidoaa cliridede.
O mancebo prpcipitou-ae para sea amigo en-
fermo, igerroa-lhe ambas aa moa, o dase eom
c voz ilolorossment6 accentaada :
Mea pobre Conrado, taaa maca ealo lo
fras 1 Como tremea I Ta nao eata bom....
Vou j melhor, murmaroa o masico ; a fe-
bre vae passando.
Mee Deus E nem ao menos temos eqai am
fogo! oxelamou Bertholdo errencando os ca-
bellos. Nem dinheiro para chamar am medico,
e comprar medicameutoa I
O enfermo olhou para aaa amigo com a oxpres-
so do pasmo e auciedide.
Nao recebeate dinheiro? perganloa elle.
Nada, nada abaolatemente
E o epithalamio ? O Sr. Rcelof nao l'o pa-
gos ?
Todos se revollam contra nos, disse o man-
cebo aespiraodo. O Sr. Ibf( regvitoa os meus
versos, dizendo qae eram maito tristes e som-
bros.
Bem te disse ea, Bertholdo ; penses encon-
trsr ami origem de sgradaveis sentlmentos nos
effeltos, qee produz sobre a imagioago o coo-
Iraste da ventura e da desgrana : enginn-te.
Aqaelle qae sao felizea nao querem oavir o gri-
to de or qee oa oelroa aoltam : isso oa desgasta
como se fnsse uma iccusic/c Sao msis vinte
francos perdidoe 1
Bertholdo atirou-se sobre uma cadeira, a res-
pondes com o tom de qaem implorava am per-
do :
Meu querido Conrado, o qae podia eu fa-
zer? P"ii nao ami sangrenta irania de corle
ferrir-m a aompor am epithalamio pera sma-
nh'a ; logo pira o dia am qae Laura rae despo-
sar MoDck? E ea potera sintsr, a minhi alma
poderte elevar-se naa atas da alegra a da felici-
cn aete a hora era qaa o pobre aairaal eostami-
va e eahir, e eolloeoa-se eaa fraate decae porte.
Mi liras Loapat cerria aprcecadiraente, e dizic
designeedo cun c vicia a cesa, objeate da geral
cariosidaCe :
Ento j aabem alguma coan T.. .
Aiasa aaee. Entre, mala malher esee-
Ili'ia ja mailo lempo que Conrado catara sen-! dede semelhsnte pensamento? Debslde o ten-
aceo junto i janella, aom qae o jeotimeoto ds' tei; procurei debslde imprimir eos mcac rersos o
vida otile te rpiniffitttie maii de que pele Ut'' aspecto da conientirasnio qte pota o aitampto :
grac,a roe tem perseguido como cosa maldifo, e
com tal alineo, que meooa seria bastante para
fazer deeesperar uma alma roce forte do qae a
minha. Ouve, e ce poderes, coolm a tea indig-
narn.
Deixei-te para levar o mea poema ao Sr.
Rostof. apenas vollei a esquina encontrei o meu
impieasor, que dingia-ma palavras grosseiras,
disae-me que ea o tioha engaado iodinoamenie,
e exigie qee lhe pagaase quinto antei os qainben-
tos francos qae lhe reito pel impreeso da mi-
nhs altima obra. Chegou ao ponto de amescar-
eue com a priso ; e accrescenlua qae todos zum-
bara de meu livro, qae os joroaes delle fallam
som daeprezo, e pois o melhor ^ae eu poderie fa-
zer serla ceder peso algam veodelhdo os
exsmplares que reslam I Oppnmido de vergooha
oa(o por algaus insianles essas injarioses sxpro-
bragas, depoii salvo- me sem mairao saber como.
A' quatro psssoa de dimocia eeberrei com lea
amigo, que toca trompa : (ez-me perar, e per-
guntou-ma por taa asede ; respoadi-lhe qaa con
iinn.iv.is a ter fabre. Ob I O saogae ferve me
anda as veas pslas palavras qaa oavi ento :
Conrado olha raaito para o fundo do copo,
me diece ella ; affeilo do aea gosto pela geoe-
bn. Tome sentido tambem comsigo; nao v
agora seguir esse mu exemplo.
O enfermo ergueu os olhos para o cea, e diese
com a voz magoads.
E' possivel 1 O' mea Deas 1 Bertholdo dls-
seste-lhe qae o haviam illudido, nao assim ".'
Nao, oda lhe disse. Accuear-le de embrii-
gaeza ti, Conrado, que s o modelo de todas as
virtudes, que l c prnpria hondada a delicado l
Nao pode sonta* a indignigo : igarrei o calum-
niador pelo pescoceo, lsvet-o de encontr parede
da casa vizinha com tanta violencia, qae o seu
rosto tornou-se lvido ; arraocaram-no logo daa
mtohas roaos, aabtrahiram-oo minha colera.
Deapparecee, e eu tiva lamben de desapparecer
pan livrar-me das ameagas dos eapeclsdoves da
sceoa; o apretiel-me em levar o meu poema ao
Sr. Rcelof,
Pelo caminbo arranca va me oc cebelloe; a
fronte arda ; era lomo se me tiveecam qaebredo
a cebeca a golpea de martello. Ao cheger can
do Sr. Rcelof pirai algam mnalos a porte, eflea
de dominar a eraogo porque tado aqaillo mo O
zera paeaer. A lina I pachei o eordo da campa-
nhia, fai introdezido, apreseotai os meas versos.
O Sr. Roelof os lea, reeiitaiu-m'os com raiva,
pergeniando ee eu qaeria sambar delle. As rai-
nliai deacalpn foram inateis, oo as quis ailao-
dar, e me fai impelliodo para a porta, oode ao
deswedir-ae. Icngoe-me face o atinge mais of-
feoaivoque se pode der I Ohl Porque nao o tre-
tei como ao oatro I....
O qee le disse elle? pergentoa o msico
aps am momento de allnalo.
Mostreodo-me a porte pronancioa eatas pe -
levres qea me sshiam sobre o corago como um
ferro em brexa : < Oa acac vercos cao obra de am
homem qaa oo esteva em ai ; qaando os fez o
eenhor havie de acter nalaralmenle embria-
gado I
Pobre Bertholdo, disse o doente com am
saspiro, qae lerriveis provar6ec hes sido con-
demnado I
Nos embriagermo-nos I exclamou o meo-
cebo. Nos qae oos contentamos, em 410111 humil
do hibiticio, som em poaco de pao e de agaa
pere oo morrermos fome e sede 1 mss iu-
conceblvpl I Tode a cidade parece eaiar conven-
cida de qaa vivamoa na devaeaido a na bebe-
deira I Da que inferno sabia semelhante ca-
lumnia ?
Montk! murmarna o rauaico.
Moock I repeta Bertholdo abanando a ce-
baga. Enganea-te, Conrado. Que razec tem elle
para pereeguir-me aasim lo craelmanie I Potiue
j o meu eatrimonio ; eraanhj Liare aera eaa
eepoaa. O qae poder meia invejar-me, ae nada
mais pnacuonem amor, nem forlene, e sem
honra? Alm disto que mal teoho-lhe feito eu?
Porm fez-te ella, disse Conrcdo.
J eu lhe perdooi.
O perverso nenia perda o mal que faz aos
oatros.
Ohl Daixa-me devidar, amigo; nao me
obrigecs a mcldiier ds baroaoidade I exclamoa
Bertholdo em desespera cobriuo o rosto com as
roaos.
Coorado calos-se: os estremec meotos tinrum
nelle dimioeido, e ama ligeira vermalhidao qaa
comecava a eolonr-lhe aa facee anaanciava qee
o ecceaso da febre passsva do periodo do fro
para o periodo abrazador. Olhava para o emigo
qae cooservava a cabe;a oceulta as moa.
Profaodo sileocio reiooa por algam lampo na-
quellas sgeas-fertadas.
Bertboldo acbevs se poasaido de violenta agi-
tarlo : bata na tests, e ns seas gsstos descom-
psssetos lodissvam o qaa oa elme lhe ie.
Entretanto e sea emoco foi poaco a pouco n-
renendo ; a phisionomis se lhe revestiu de ema
exeroeeo mais calma, e chegoa meemo a apre-
sentar a imagem de saave resicnac.o. E aproxi-
mando a sai esdeirs ds de Conrsdo, pegoa ns
mo deste, e disse lbe-com voz sapplicsnte:
Porm nem por iato, aabe algama couss,.,.
Jalgo qaa o novo viainho anda mus co-
lrico que o cepilo, disee por sua vez madama
M. lib.i. Elle corra o rieeo de ter ama apopla-
xii. Esloa c-ria qaa ae ella caaado d na mu-
lher.
Qee monstro I eislamaram lodss 10 mes-
mo lampo ; pois a aepposigo de madama Mli-
bot tomara em asas espintos o caraster da reali-
dade.
I'oram todoa para a janella descontentes, pesa-
rosos a aborrecidoe por este mysierio que havia
no pavilho maldito e aobre seus locatarios. Ce-
megaram ento aa aaas eoeiumedis emitas.
Olhem, l vem o grande patela, o marido
diqaelli senhori qae eia te bello chapee, dina
madama Louoat mostrando am homem quo sa
diriga para a cidade. Sao oito horas, elle vae
para o saa escriptorio. Conheco alguem que j
est em camiulio para vir coneolar-lhe a mulher,
imbcil! Ficaec indignadas, por ver coodeetie
eenielheotee.... Grande baebaqae, tai malher
pode lar bellos chipue 1....
_ Ohl ohl exclemoa medaraa Melibot, quo
nocei8ava de ecpiooar emqaaut-a fallava, is o
enligo relojoeiro qaa aula cuida uma vez de
criada., Boa 15 din j tem lido tres.
Nao me admiro disto, disse midaroa Loa-
pat. Ai raparigea abi nao lero o qae comer.....
Urna dellas dusa-me que todos os din davun-
Iba a ra^o como se Coste a um cao.
[Continuar te-ha.)
0|iponhas resolecao qae te vou manifestar. Por
amor de asina cahiste na miceria Coi ceitados,
que ea mira teas, do peaar que semei por me
nao ver feliz, provem eiti febre que te mina a
existencia. Nao pono peii deixar-ie saccarabir
a meae olhos rodeado de privarles, qeaoto tenho
em minhes roaos o meio Ce le salvar. Nao roa
condemnes maia negra dai ingritides: eu l'o
rogo1*ixa-ese preeocher am dever para com
ligo, ndo me retenhas mais...
O qee qaeres dizer? psrgualoi o msico.
Quero dizer qae amanhc irei pedir a Mon-
ck os cinco mil francos, qae tem roiuhi dspo-
sico, com a couticQo de qae os v sa mesmo
buscar. Ha de m'oadar: nao me eserevea ha
ainda qaioze dias a eele respaile?
A eue carta era ama ifernal combarla.
Pouco importa, asea vez qae me d o di-
nheiro.
E a tua dignidade. Bertholdo? pergeotou I
o masico possaido de slgum receio.
O que me rests em saalerla de dignidade. o l
qaa tenho ea man am aiim qae fac, respailar?
replisoa o mancebo com voz trille. Aeabreuru-I
do sob o despreio geni, odiido como homem,
vilipendo como poeta, acontado s-asu am de-1
vasco qae afege na embriagaez o poaco de intel-
ligoncia qee Deai lhe darveas ainda faller-me!
da dignidade l Seria ieco de nnssa perte o mesmo
qae o orgulho do pobre verme ds Ierre que ee '
exforrja por levantar a cebega cima da lama em
que se erraste. Deixemoc cbimericas iiluses,
Conrado. Amenha cavarei entre o meu pista -
do e o mea (atura am abyamo, qae nada maia
poder deitrair O joven eheio de amor, de or-
galho, e cantean, o poeteem cejo tetero la
acreditaste, emaoha lera acorto. O qaa sobre-
vivera, ea oo aai !...No epprimas eiots maii
o artista daeahide com a recordarlo daqaillo qae
em outroc lempos oasoa slle esperar...Deixa-me
ir bascar o aoccorro onde o poseo eosanirar.
Nao consinto 1 exclsmou Conrcdo. Pois qas
res, Bertholdo, estender s mo para pedir ame
eemnla aqaelle que procara aoiqailar-ta com
a calamnia deeaia de te hever errebatade o tau
patrimoeio? Qaeres comesetter ama iafamis dea-
ta ordemta, Bertholdo?
A commo(o, qae de Conrado se apoderara ao
ouvir a narr.irio te amigo, apreisra a msreha
di febre. O pobre moco tremia : pallidez de
taaa fecea seccedera ardeole vermalhidao ; saa
voz era forte e penetrante.
Bem sel, resaondeu Bertholdo, qae o qao
vou fazer uma infamia: com tado fsrc c sa-
jeitar-me a ella 1 Seria infamia ainda maior dei-
xar-te auceumbir molestia, s necessitedes e
misara...e tuto iatn por nao querer colTrer ame
hemihe \io 1... I'enho comprehuadido o alcance
dessa humilisco ; teohe tamben compreheodi-
do o aieeo.ee do mea dever. Dtx o que qeizerec,
Cenrcdo; amanha irei ao eneonlre de Moock;
e eepero qae Deus, em clleeco ao motivo qae
me impalle, dar-me-he a eeregem neceisaria
para sablr-ane felizmente desss lerrivel proveci.
Mao irs. Bertholdo, replicou o mesiso um
desse bypocria deihonrando-te
olhos I...Nanea !
a leua proprioc
Mas de qae modo sahirmos da horrlvel po-
lifao am que silamos? lito aSo pode aasim du-
rir por rosita tempo.
Exigens o no, mea Berlheldo. Quando
vencer-ie o mez Ce mea ordenado, como le dis-
se, taremoe com qae viver por algum lempo, e
ecperemoc qae depois aa cosaca roelhoreas. O
qae sreienteraeole te torna abatido ? A calum-
nia. Com effeito deloroso aentir-ae o deipreso
Ce todos pesar aobra o coraco coma a pedra de
um tmalo: maa oa horneas, qae em todos os
lempos shegaram a graode fama, nao passaram
lambam por eiiai provac5ei? E" o biiuB gloria ; e corda do artilla falta alguraa cuusa
qaando a inveja a a calamnia nao o julgam dig-
no de asas golpes...
Conrado fui interrompido por paisas que soa-
vam na cicada.
Quem ser? perguntoa Bertholdo. Ainda
e mee impreaaor I
E' o criado de baixe, reapondeu Conrado :
eoaheco-o pelo modo de tonir.
Um horneo entrou, e lendo lancado em lornc
do aposento um olhar repaaaado de grosseira iro-
na, disse :
Apre I O senhores morara muilo a'lo t
Aqu est eme carta qee o menino do coro dei-
xoe Mear na loja pira o Sr. Ceorado. Est ludo
lo cicero I Os aeahorea parecera eaiar n'ama.
aaverna. Se fraea laz deca candela qae o
Sr. Bertholdo escreve os seas livros, dm-.-lhe
desda j os meas parbaos, por qae lem ama
vista de lyocc.Be noate, aenhores
Qeando de nove soaram na escade oa pasaos
do criado, Coorado abriu a cirta. Bertholdo se-
gua com atiei.eio es ceac aaevimenies.
Na sitaaco, em qee imbu ae achavara, sap-
penhissqae qaalqaer voz vinta de fra lhes po-
dara trazurau ama nova injera, oa aaa aoc-
corro imprevisto. Assim pois o coraco tos dous
amigos bata cem ancia no memento de aaber o
qae cootiobi aqaella carta inesperada.
Sabito Coorado empallideaeu ; paasoa a m*
oa froole, usfregoa os olhos, corso se livesse a
vista perturbada, somo se se seoiisse de algasia
forma deelambredo; e um grito abifauo, um
grite de angustia pariia-lhe do peilo.
O qaa lena? pergeotou Bertboldo asusta-
do. O qae encerr ecla carta ?
Por anica respoata Coorado eatendea lhe o pa-
pel. .
__ lieu Dduc I Qae vejo I exclamou o mance-
bo. Despedem-le do emprego qae oeeupevas na
egreja I Tiram-le cace lugar, que ora o nosso
ultima recarao, o anuo pedazo da aao qae aiada
aoe resuve 1 E tado islo aeb o pretexto de Ua
m conducta I...
O msico curvou a calco i; grossaa lagrimas
csbiram-lho sobre os joelhos.
(Continuar-te-ha.)
*
Conrado, mti migo, eego-ti na nao te pouco eitoltristdo. Mo ir? lapcar-t os ps
*
PlRJAaiJUCO.-Tr. DI DIF. F. & FILQ,
l
MUTILADO
ILEGVEL


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EM9RQUUZZ_1F1UEZ INGEST_TIME 2013-05-01T00:24:57Z PACKAGE AA00011611_09600
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES