Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:03699


This item is only available as the following downloads:


Full Text
* EtVIll
SakUdo S
deJiillio Je I8!i2.
N. 145.
DIARIO DEPEMAMBUiO.
lr~
*.
i Jaaiaak JroMi
i,tt. i burla,
I.
41*.
1. r aa '
f.a.
,,M- ... .... !/' SOBraM. U
*..- -------S5*lxit#
'*||_____lu.....aaaaWlH _____| atoar. >
,, ^__i............. *, .tota* >-----
"OBMaj**(>. i : ?. >< li m^m iva. ta. .. 4- | fc. a.. I*.- I. eo* 4e carel.
. a.4. 4raa- T Til r laaalaa ka* laaap i. ctakalNM awtt
a *!.. i-**. lia-.. *. S. ImM ***
;*^- .--. *... I4>4> ta-t-a ,lcc,.r aak.4-.
UtatctMIH,H atareo il atlauteeai w.
Cbatea3l ? alaalM 4* ouabaa.
M| u *. baca c atiaalaa 4a m.
*4 l',11 beca 4B raieai". 4a kalukaa.
* mOIU
Prlotrlc > JkHiK |S atlaal"! 4 atiaba*.
Vfaa4i> 'iharaaf ataaiaailat da tarde.
a>aria*a a o o-amacio*.
Oaliaai ranulai. Igua4ai icita
IrliH,
.le-eti II Vraletia II illlUl
NllH
lw>lla,< aiu.m.c Garlaban le I. dcr*4
BHt.
riarai.Oar.caiT, Eia c loa-V lili i:i c ?.
(Miada. ia4oao 41a.
To4i ai Cornial parleta laracie-dll.
atortela a uraaaviii.
Panacal I* 4e Abril Aaslrla.. t 4c Ab.il
lli ,|.iakl l"dc dito Sui-a... I dcdllo.
Scela... iisdc Muro
laglalrrra 7 4c A bul
. -Uuidet Didc Fcvi
Meiico... 31 4c Jaa>
Callforail 4c Mu I"
IMaaaa.rca Ja de Marc* Chili. 11 de l i <
Ru.ila... .'ll de dito Haraoa-A. ldcNatvu
Tarqala. ii de dllu |Moalcvldra &de Jiuiliu
h|i.. i'de dio
Meara... 4c 411
llalla.... ;i dr.nio
Alemania. 44c dllu
l'ruaaia ... i de dllu
caanoi t limuM
Sobre l-oadtca.a 27 por 4. t/teO
a Parla, 314
a Llibea, lOOpar ccalo.
MM
Oare.Oncas heipaafaolai............ 'i1'/" n
Hoedaa de /O re Iba a......... |iyKi
. 4e tlOon aova......... M0M*
deVv"................ ''!''
Prata__PataeOeibraatiei.oi.......... i/ -'"
I'raoa culi.iuuariu............ l/'.'il
l>ii" raeiicanui.............. 1/8tw
acata fette fa*NM real na pravianas.
a ri.fcrtar" laalx ral aa calo ata oo-
la. wtamliwberettw Ufa cama
I. n iguaBum iai lia Iit- ter i4o Ut> g*nl
adarataraaa, rata aa-waa a prime.-
raa, rea. Smwvc pac er-rtat laalo Incit a io-
4raVnac, reata vaarotaa a arcuado
iu adaMllClaWMde, lie qu O S. 1).
pon* adoe mala amal-
ea* elle Irirtivim. Teta
innrn attacia e delicada nu
abata aaftaaa patata
U nartaca gaoaanat at tyatpalhii 4c
aa aoairtlo 4 aaiinlu u ai
O,., a
Wbooa
lateiCi qu--a raainria <|u o (ovrrao all
t' iu. Bao lli Ut lnJ'a a tontlilat. Saino
lelii por Arcaail J ilo llrlii-llu da Coala Ca-
bra!, iroiiu du < unjo du Tli miar, a cx-pm-
aid-nl da raaaara ptatada. liRoveroo li-
aba lt lili! randldal" MI, Bltt ICOU M'IH'l
4o. Vinraat o papcit a ramira, e rerill-
eou-ae que a ataiorla doi rlnt jres era coa-
aoati 4a euipi rcailus tiiiiuniivci, o a cum-
oi|.>.lo de piHiere du parecer dcelartiidu
qua a oln,lci etliva aulla. Oirutio-n o
parce r durante dua aaaaOc, e a lintl fui
rrj'iledo por un rolo, lato lie fui (ulcada
valida, (i foverno reienlio->e mullo dalo,
a alada man norqua durante a diicu-alo
fui ercaeedo 4a ter influido illegalmenlc
para que llebello C-bral no tahitaa deputa-
lo. l -i poroa n'urnt ctrlt que dirigi a
amara reminriiiu ja a aut eadeira.
H'aqui uirlii-', quo a cantara e o go-
rerito etilo n'uma perprlut deaconliinfa ;
equ* cnt te dando urn cato anilogo.ao da
dttcrrpaiicit aobro t pena du mortf, q rom-
pntenlo he incnlml Cor cn-inpl i, o*
aetoada dirltdura, que ahila mvijo diteu-
i iini, e not qutea te inclu o decreto d S
li: !/. ntliro sulirn a capiltlilicHo, podent
prniiiiirer urna crite,ruja rotulu;3o era
ditoluca Oiiniaterio.
r'allecnu a marqueza de (.oul. stSi do ac-
tual mtrquez, n di aonh ira duquoza da Ter-
ceira : por cale motivo o duque oo lem ap-
parecido uo< (elejot quo iu liao feilo por
oecati-1o do regretto da familia real, a-
, inv ilando-te dolt circunttiancii lem-ae
etpalhadoqueoduque rsl ni detagrado
cont a ranilla : n."m lio exacto. Uta liouve
aim elguni coitai'rtacOet poltica entro
ot duque, do quo lira'ain uoueo ..,li-'i-
lot oa que pruinovortni esta explicic'
qu leudiain a faze-lo a Mwailar o .0111111 m
do da divitfio militar do l.itboa. I'arece
|iiiii'iin|Uiia t ulitis < tetl iiiluiraiiiPiile.
Cltogou o vtpor do Urtzil Irazeniln 17
luuageiiotoiil'ocllet 11 riscurode Sanio
Aina 111; I1/..1 un qutrenleui, por lor niorri
do 1101 h 111 '"i a bordo.
Ibaaaaar, lea liavtdograudc ru>era 1001 ol- A culera niio quer deisar liu lia aben-
Ua cate, a oul"' r.'aiHilut. Eapera-te a (oada larra, que lilo pode cuiicorrer pira
rbrfada ue ara aalitorquo eU ja nomea lo, lo nnsso rugran Iccimonti quando Itourer
e qaae dirc a arr uot prelado rr|>ciUrul l'o-111111 go-erno que aailia transigir aaaj sor t
Urid- aacJo i.iai elle pioravelot-nle telent imliltci dooiualica.
UarUra ajbic rato ponto, dentudo ao 10' O Inilo iiiiiu il i favor ilo retlistit do-
alcia-iiariw a palle livuorilici o luiewuUlal [avilipregidiij, doo-a-i eal't anuo mais tarde
4j ^ueii^io. I por aauta do lucio do marquet du A Iu anl .,
T.aal ern m reperj i-rila capital o btiSo cm cujo palacio co 4a\raij 4a ira/, uu>.-u mmialro na corle|eali-ve muilu cliutoao, o lo la a nuile, .talvez
dcBuaau, que direaa vir euiu lie tuca. Huiro !|Kir itao concorteiicia luz ninili differenrjt
j. n i-'lara Je que te lite data pu. iiudt ildi doa uns inno, al niojntu di uottbl-
MaaAo, a que aera tubiltlui lo por Aloiuidi, lidadet do pulido licnuHciido. ________
i.arieii ; i mi 1 otaia que parece continuar a j
1. paf aarta do cunio de Livradio a avivir,
r Locadio, aob u uiinialeiio do viaronde.
r>-^i, I .1. i-o auaa ai .le.- ja aiuil mal |
ir arr para a arria Icira patria do /JJ
Ip. ar, -,^1 o eevera iccriava quo o arlo aJdic oual
*> IIk 1.-0 paa-arae na canina d,a pare, "
/atatalpairaal foi toipoaaital deiiar 4e adamar a
taiili a a Utaoia 4e ua altara, a a ui
aaaUarrAa ai tAa Uttra idade. Aa aeubora
railaiam liveciat a duaabor de ver niuli-
UraaaaaavaKa4aia|>eia queliteram pa
ira a llana daaiiiafi i|in h'V------rr.....>..i..
aaa aa)aatai viajautc aa quiula do viacoude
4r totraa
I aa cbavt a*>aa lacle e Imatot 1 calragou
ro ciaode paite ue pavilliet a mili prepi-
iilive., a iaipe4io que a funcJo la venlira>-
ar. Ja-aacraquci-eudo 4lzer a V., que algu-
na Uakiliaa aitatoctalica do I'or" talnraiit
dariiadcroat anlcetpacSo da alguna da,
para rcala aa icbareot oa occaatao dol fca-
traaa. O ataaaao bzeraan alguiua pcitua
diatiiM Ua 4a parlidi aull-d) naalir 1 <-m *a>
ria...inraei laica c ptvnaroea. IHz-ae, que
laapala do rrgreaao da lamilla reil a
liilaa. paWirara uta leajga lala de
4ii|arb 11. titulo, aecreaciulaaacuto de li-
tida, catatra ia> etc.
ae oa oxrn-adenle dircilot de marre
ralia^a liei e p omplani'ii'e no cjfrea
4a -u lo algaba ultltdaJe ae luam da
rf-aaaAo 4c ( ae, > qua cada da vil avildo
litar c auat 4ipio|*oiltd..
Lata p.ndenlc urua ue^o. lac.lo entro a
carta l.aanaaa, e o ouato g >veruo mi'h una
awva orearas* i|Clu Jeliioeeae.leveudo al
caoiaat rea arr auppriail la uu cjiilnni .le 4o
keta-i. lAtetu o actual lulcruuucio uculiu-
rtaa ikOacax 1a lem, e be pouce booiquialo,
par m divido cooto alfuienado ao cun le de
liavtlo raii le reerva 1001 el-
Uccella oa canale lu.
Ucapcu ae correte tu.
rjn Irlirai a vencer eiu
IRM a Ih.'i I
Cim leiiraa a vcucer ein
IVI a IK..1
1.111 leiiaa a vencer cut
n.,, a 18.V1
ib. P'/OU
f
Saldo li.71^)00
|M:48#0H0
I2l:07/00ii
lUNMaOB
----------------ia8:7li,U>
(lliesuureiro,
1 li O CK-rivaa di rcvcili,
^nlroiii Cardeae ata {futiros foiurea.
''cmoiulra'-d'i do saldo ixulcnlc na cnixa rio
txtreiciode 1831 a IsJerri 30 delunko le
1852.
Saldo nu '9 de maio
p. p. 72:l78/i.
llccclu no correule tu. lol:i,y7a(J
----------------174.01 i/Kii?
Deipcia no correle iu. 47:.'ii/W
Saldo cut Icllrai cut ?'J
de malo p. p.
II. 1 II 1 nu 1 mnenle III
aiftaiMO
Dcipeaa no crrente mci MAM/iM
Saldo l*:lK/f>>t
I
ttiMM
Rui cobre
Nolai
I ^-lraivcncicl.il
vi iu 11 eoi julbn
* Km iclcinbro
I1.1JV.II
135:1 Ht^l
111 #s ,i
rai::S 'S:\lSflM
4:f7MOO0
liUOUflNJO
............I3j:ll0/Il>
lltugoun, tegun lo te julgivi.I'iroceque preso, e deiignido como incipaze do for
01 birmint fiziam preparativot de guerra mirrntgoverno. Iiedu para diatugmentara
muito luaiore que no auno de IS13, ano- guerra deste in'atifiavol osoriptor jjrtaiWec
Irtr.lo-ait imnfri'nlea por medirom tua naiiane/(,quaio|nl:ier o nrgSo da mr. Cui-
1 ircus eo n 11 dos inglezca. Allribue-se isto zul, rom o lim do promover a detinlelligcu-
ana dciejo pacilieo miuifealnlos pelogo-f cii entro os partidario do conde de Chtin
\erindor, lord Dalhoujio, c a demora que 1 bord, o os dot principes de Orlcina.
luin aolTiulnaa operacea. Uando seou-i O perfeilo do Arrigo particippu qua Mr
tregou lo 1 1111011 -;! 110 birmint do liara-1 Angladc, que fui meiiibro dts ultimas itacm-
lliau una 1 opia do ullinvitum do governt- bleascousliluiuloe legislativa, renunciou o
ilor, n coronel liogle lliot astegurou que circo, quo ocrupava no conaolho geral de
O llie.iilll.ini,
Jhomai ot daSilva (ruimdoJuiiiar.
0 escnv.o di receilu,
.In.'i.ni'. Cantazo de {futiros Fonseca.
DIARIO DE PERNAMBUGO.
PERNAMBUCO
,. 1 r anuuiiciada ha um mez romo prxima
Hcpartirao da polica. embargo diaso, graca a cliogada de nuoie-
DIA 30 l)K JUMIO roto reforrjos que permilliram a Slr llarry
lllin e Faiii. Sr. lu> parte, bontein e boje Smilh tomar em toda a parlo urna vigorosa
11 '' n i. lint 1 neata repin. 10 coma lerein sido oiTensivi, a guerrt mudou de tlieitroo de
iSa^wLm** laMMirai. ajara |< a lala 4a coaiuil>o cinta pa'a i'preaoi a onleiudo subdelegado da Iregucild de ispelo. A fonleirn.s das colonias etlflo
ilcXIrr. 2 DI JULIIO DE 1852.
Pelo vtpor Inglc Scvcm chegido boje de
Soulhaiupton, vio l.lsbtn, Madein, S. Vicente
c Teucrife recebemos ai eirlat do nusto cunes-
pndenle de Litboi e viriat gatclai ingleat,
Iriuccxti e portugucut, dai quaei i> priinci-
rat ilciiiciiniS do proslmo pastado inca de
imito, ia segundas a 7 e 11 ulilinit a 11,
i'uil.i a l.nrop.i l'n.ir.i Irlliquilll, na Alia po-
rm e na frica aluda te ouvciu 01 rcbouibus do
1 lllll.ei.
A lei:,/i| miliinr, dando conta das operacocs
l.i Un a 110 Cabo da lioi Bspcrin(i, csprlinc-sc
di 1111111n a icguinle : ,
a A lucia ruin o cifre coolinua, n a ox-
poriencii motlrou que linhamos razan cm
duvidir da aubmitallo dtqnelle lurbtro
Seui
rile chefe raiava preparado pan a guerra,
ma que ardentoiiicnle desejiva 1 paz, fa-
zeudn a eslo lempo uiia pintura da cila-
midtde que poda comaigo Inzor um
guerra.O turnos, porm, rrspoiideram
que .-e ot mpi / > l.iYJin piep ira I'- para
a guerra, elle te icluvim ro mesmo ciso;
o quinlu i cootuquencia de que se Ule
ftllava, 11S0 as temiain porque o inglcze
eram o maiores faufarrea da tena.r'i-
zeram J)ioit siber ao corouel IIokIu quo se
110 da primeiro du abril, em que oxpiriva
o termo hurlo pan a nogociafoua, os in-
glezcs nao tltcasscm, elleaalravessariam o
lio para os accomuiullor. O govornador de
llaugoun envin 1111a incnsagcn ao comino-
doro Lamberl, pedindo-llie que leve ts suas
loica pin llanguuii o ollercc bitallia
sem 111..1S ileiiiiir-, pois eslava caneado do
ver aa suts cinbarcacOcsscm so muverein,
As forcas reuni las da oxfodirAu cons-
tivim de lima nao do linda, urna fragata
ile 42, um liriguo de guerra, o dezesele
liircn do vapor, sen lo (arle dcllesdo guer-
rt.As linpts quo o general Codwiti lem
us suas ordens silo 6,1)00 bouicns
A forcis empregiilas nis ullimas guer-
ras Contri os birmaus sobiam a 1 '."" bu-
meiit. Iluvida-su dcsle modo du que aquel-
lo gonoril pMM dispr, dopo s de foitilicar
os [ oii'i..- .le e.niinniiieac.'io, do forri bat-
anlo,para so niautor, duranlu as cliuvas,
n'um poslo Ulo vaneado coinu lio l'roaio.
l'or pulo lelrgripliica so soubn depoi
quo Itanginn fui lomad 1 pelos iugl-izos 110
da 10 ilo abril ullimo.
-Vun puulica nina parte lelegrapbica de i
de ni o 1, da qual consta tciem j.i cumecado as
liotlllidadcs contra us Uirinans ns luglcaes ba-
viaiu 1 mi ni ai eidadca dt Ava c IUugoiiu, as
quics pdciii ter consideradas como a chaves
do imperio de Ava.
Kslas viciarlas loram o elleilo de duas gran-
des acedes uas quacs licaram ITiO boniens lora
de combate, cabludu cm puder dos vencedo-
res ln ni 130 pecas de arlilharia.
Na Algcrla is tropas l'rauccias da culuuuia
expedicionaria coiuinsadadas pelo general Mac-
Malio: .......x.....un vencer 01 obstculos que o
Shcrlf Ilon-Scba oppoicra a sua marcha ranal*
liudo-ii vigorosaiucute cm lodos os pontos.
1.10 uina acr.io dada no da v3 de inainos
rabes pcideraiu I Si) hoinens entre morios c
fcrldos i OS I-ranee/es ilicciidiai.ini-lile Iti po-
voacci lendo siiiculc de sua parle s bonicos
moras c 00 eridos.
I'.'p-1.1 v J-.c l|UC no di 1 segu ule 10 iu!.melle-
11.10: as Irlbua liiiuiedi.tai.
U Diaiio i/u (jfc/710 publica a seguintc carta
eteripta pelo carrcapoiulcntc do 'fmu cut Pa-
rla cun dala de 21 de maio.
os leem sua frculo um
te moslra nJ o-lra czlromi-
no omulo do AhJ-ol-K ulcr.
,.. -.-.- un i .iu sie uioni, 8>-iii o. i iu a. .iu uu iiimi.., 1 i.. 1 n..... mu a *,alrcs Coill grji'io iiiiuiima-
a | -r 1 tiri f-i tap-riva. ilicoajAuumu llibeirn Morcira, por ser ditertor |h. pos>vcl susteilttr conlrii lropi>S discipli-
u.. M t'"-i ^ *.4ii jf.ui retalia, el r 1 c 01 priuripet dobrigue-cfciina r.il././, nadas. Obrig-do a abandonar planiciu si-
ca- **, ,l..lHmm celebrad., ni S, o lia- O aubdelegado da frcguriiada noa-titla ....j,, t.n,r0 oi riuJ Kci 0 Kcisktliui, tondo
SE te. Paco, .0 qual T^ZZrZ^^Z^.^at fez frente nos ingles, e que eobrio do rol
1, -,.i.,i aaa- 4.** -. ,r" "I"" "I
taaaaa'rr*,
! .
.rieraui niu r it 1* iai que |. ja tili
aiaifta watuajiiaj fajar *-^H ;"
1 .10011 no 111-00
du 1 11 iu no dltlrlelo dvate leri.m, que lio dia
ItaetU me viudo preio Joao Alvci de Sania
ua t acui.w |.i!u luapcci'.r de |uancirao de
na, rrdirnu-tii para as minilauliaa quor-
..-._ .... i;.-. i ...i.... rin lado nri""il
***. -i te Vrt t-r aai.. wa> a ta- aaula cHilm que uSo t' d mi ale aqu lio S111iuA01.no c os palanos Manuel Srguodu, e Ijilriuchcirado as gargantas ou cm alturas
I iJuviioi 1 4 1 rrr ara ZT- 1 *--------*- tu paro. iHiroi ti oiltlislicoa fqua ale !> kliriiunn Antonio Uarbou, acoinuieilria na iniccessivois aguarla 0 murmullo (a .uiavel
iiaiii itaan ni im li r --- rarala faslas aniuctt oa lia. que nunca fui rui do Hospicio au dllu luipcdor co.n unta la- para canear as tropis regulares prvidas de
a. n a A attaasnaa M*-r. 1'i *~*.4.i-.aaa... U-a-taui- ^ ,^,.4U,j ||0Uve f'ria lo na reparlicdos nde depon de haver lutado coni 01 mesmo. tcr.||10 ibilido a iu lacia surgom por modo
rir^.a^!. m..... I -.rrioh.r........ paco vtr.t 114, Ul. ,' ,, mIi1u |lulim ,CIdu cu... J-pensa que elles Imbam fug. lo c as co-
-i'ar-'ir fTra. orflri-f- aauwattM i baaaaa le mu.iei do i liilarmoiiicta mir- udi no etiomagu, acudo que por cite luinnas itigleza, is vezes em grande lorca,
--i n i enri"""' ii "**' *' nar, q.| lioUtam porruiriTiill aarutivic- laclo lurim prcius aqurllc luspeclor e os dous olfiom tordas sonsivois noslis recontros.
aa> da, Ha t ti. fu- lomudo o regriito da ranilla. iialsat.os, cui.lra ot quics Icnho maudadu po- 11; --i n que loram a'arados 500 lininen
arr. V Caprrivasequulioalndit te publicitiiiil ceder tu forma da le. di divisllo do genertl Sommersct por mi-
lantp' iian,r.r| aaa, ca *ac --^j-, mgau. nea.oa em iuj ...aa. l^.o.Pa.'""'PM.on.,eu,.,,ur tTjXttli^SS^^a^^ ">UU' "Ue ". To. per,gos.n.e8te
'7** *~~~*~*S*rr* ae ..bc,,ue,o .loo. rolea,pl.doi Mo ha ESgSUfliiptt fur,u0- WSfSSaW^'^aW
TftArT. ?ZuZIZ7>lrt+-* V- "elardir. .uci.ne. n.inlnha parta di l'J de.lc nica ao- a meii criticasilutcflo quindo lile ful en-
- fr ittaaaiii i .ai I jtaaiit tiirai > ert, prl ra-n dt te aelitr tu'ii- bic o que llcav procedendo o respective tub- vlado nm reforjo minio necessano, qoe
_ _______.____- ---------a^- ..,,. a ..i....-.,. cm. i .I., n tirar oo nr.rieil.
-I .aa. <. a O. mi < miaa
a*u bii taao). 4W trata
- ata-a 4a la ^nlan.^a4acaaa..
' aaara ava 4a oa a ranvlial Itab
.... aa tmtm aaaa laaa Paaaaw, aaraa r .Ut Biirrrdal prndenle Jo routeldo, qua delegado cltogou a lempo de o tirar uo pongo
O coii.reiiilou-nir>impaiidli di rtililn, llflo Pelo delegado do termo de Uuiannt me ful Stndilli, polo contrario, evita qualquor
-m nivid.. iari Iriil i.nlavo!. Os deputa- coiuuiuulcado por olllciu de 7 diste mea, que re,c0ni.o quando lem diinte do si forcia
1* 4....|.,d..l..cu.devilla It-il. cuja rl.ic.1.. ;*^.V^f.^^iISJS^VaL rotpeiltve Coi das operae.ns que ulli-
0 presiilcnloila rapubliei prusidiu lion-
leni a 8441011 rio c.jnselho da ottado, Diz-ao
quo fez inilogacriiis a cerca do oslado >la
questflo da familia do Orleans, e do paruoor
sobro a oompeloncU do tribunal quo .leve
resolver oaln negocio. J iliso qua ntr. Co-
rundol lio o rea lor, o or. Itev redoli ouvi-
I.ir ll'lili.'.ula p.n.i si'llli'Hl.mi ll 'II U prCSi-
donlo fui informado do quo a o inlfloao ro-
litliir era lavnr.ivil competencia dos Iribu-
nics. I'aroeoque osla dcelsriieol'oi mal re-
e'iii 11. M3o r muito para admirar quea-
quollos dons fuuclniaiosrciiuiiciciii os scus
lugtres.
Mr. do l.arocliojacquollin osf reveu a so-
guinto carta ao rodador da Indtptitdcne
btlge :
Aeado de ler na liiilepcmlence de 21 do
rallo um Ir'dio di vnssa currespundoncia,
Arrigo por nao querer jurar a constiluicuo
no i-un prescriplo poli lei.
Mr. Vigirazy, jnior, nicmbro do conse-
lito geni de Aniega, laminan recusou pres-
tar juramento, o o mesmo fozmr.o marquuz
le ll ii Hiele un me mino do CODSOlllo geral
do llliodano.
i -c o soguiuto un 1'ilin :
Uuvimosdizcr quo vai publieir-so um
decreto piobibiudoo Irabtlboao domiugo, u
"lu.;mi ln os commerciinlesa fechar as lo-
jts oeste di, o nos de festejos religiosos.
0 o au ral llcdao, icguindo o cxcmplo dos
gcoeracsbaugiruler c Lauoriciere, recusou
Umbeu. prestar o juratneulo de ddelidade ao
premenle da repblica, preferiudu issini per-
der o alio posto que oetupa no caercilo a pra-
llaaff o que julga ser nina mi a ma ; corril, pu -
riu, que o governo, nio se animando a riten
do quadro do cicrclto generan, que lauto u
lem .ilustrad, os dispnsala por ion de pres-
tar o juramento cm qucitao, aislm como j dll-
pemara a Mr. Arago c a lodus os mciubrus das
coiporacocs icicu tilicas.
O duque de brogliee iMr.Odillon Uarrot, nao
querendo tambem jurar a nova constituirn,
pediraiu cvoueravau no cargo de mciubrus dos
coiitclhus geracs dos dcpailamentos do Mu c c
Alie-
Mr. Proudhon, fora poslo ullimimenleom
lili, i ila.I a por liavor completado os tres an-
uos do prisan a quo o coudomntra o Inlni
nal do Assisser.
0 lournal des O'iats auiiuocia que os pie
nipolenciarios das cinco grandes potencia
se liavium reunido em Londres no l'oroign
(tilico para rosolvorem curca de una roela
maciio do rol da l'russia relatlvamoote u
Vuloliiild ; nada porcoi do posilivo se si-
llo desli lim le enca, booiquo algumaspes-
soasdigam quo a resolueilo da quosinofora
adiada para uceasiSo mais upporluua.
Tiuliaiu-so concluido cm I o.ni. es as obras
do lologrtpbo oloclrico das roparli(cs do
banco de Inglaterra, llcuudu ussiu) os gabi-
netes do dirrclor o do vice-ditoclor em coni-
ni 11111 i-.-i ,-."it. diroela coui ts mais imporlunlca
roparliecs doslocstiboleeimenlo.
Segundo publica o Moming Herald do 21)
de linio ia osttboleccr-so uui lologripbo
olcclrico submarino entro a llollanila o a lu-
glalerra, corra tambem quo ossa linda mi
eslcnderia a olgica, l'russii o ao norle da
Europa.
0 ministerio sardo fui ullimamoulorecoiis
lituido da manen i' segumlu l
I'i'i'm.lento do conscllio do ministros o mi
nistro dos negocios oslrangeiros o marquez
do Azcglio ; ministro da justicia, o cavalhoi-
io Uuncompiguo; ministro do Interior, o
cavallioiro i'eniiilli ; ministro da guerra u
inahnlia, o genoril l.a niainiiiri ; ministio
do ubras publioat, o cavalheiro l'aloocapa
lUIOiltru du i inia, o cavallioiro Obrarlo.
AS noticias ila Amen .. si inlu mal al-
Oiafiam a 2o do uni. Usl.stados-Unidos li-
raraui tranquilina ocoupadol .ous liabittnlo
cun a prxima cien, o presidencial. Os can-
didtlus quo toni probalnlidado do rounir
maior numero do votos sao o actual presi-
dente Killmore, o gineral Cosa, o coronel
King, Mr. ouglas, Mr. Dockooson o Mr. Ilu-
cliuuaii.
Carlas do Novo Mxico annunciam qim
tuna seria rovoluoo era all csportda, o quo
o govornador lazia preparilivos para mni-
tor a urdem.
As hostil i lnles das tribus indias contra u-.
habitamos do Novo Mxico, Toxis, Orcgou o
California, eram Incs quo a casa dos repro
sentanlos resolver ullimamcnto por armas
o niuiiics.a disposicllo dos mesmos para
Tulherias, o residencia do p-neral Changar
nier, do que muilo se livn tallado nos lti-
mos dus. Un islocomplelamcnlo filso. Ain-
da quoeu so contradiga esta ssorcu entro
Untas outras do que sou lodos os illas o
objeclo nos parlo lieos, o motivo dis-
to lio porquo ella no diz respeito a mini
s.
a cccboi e-ihor os maiores pro-
testos etc. Mr do Lu Hoeliejiiequtl-
Un.
No Pawida boje lose urna exlonso cari*
sobro a fusilo dos dous ramos da familia dos
lloiirbons. lio transcripta da t'mrinctpiioii^
de Itruxellas, o com cxccpcSo da um/ioil-
jc)-/7iium.dizondo qun todos os obstculos so
icbam agora removidos, o indi mala Conten
doque o qua til rcspoito jn leudos lisio es-
cripto sobre CSlo objecti. l posl-srripluin *
que me reliro filla"da lusao ou reconciliacao
laclo coiisuiiiiiia.lo, o diz quo os
ttaaait """""". t '. ..' do di.lrlclo tic Ctuaugt pur Inlrrmed.o do de '"'I' "'.rVl.iV.rr. m rzria Boa alturei eomo um laclo coilsumuiauo, o O./, quo OS
"* I...I.I .,.(.. anuulla la, loram reele.lo lem- ,...comp.ithado. por ..le I......eo.. ic- m.,m,*"lo1u"^,r!U' SfJ['"''l .i,cis do ''K"s do rondo do Ctambord, o .loa prin
^m. limcNle jtaa ule e Com auxilio do mi- t,nU.,c,a .crem tomado, dous e... e.uilnbo no n outrp lempo reputadas inC(cssivcis Uef n ();, yj(;ran) ual c(.(-,r,|Ui 3|,re
..._,....... ........ .......u. i......i. m. ...i. _. ... ___ ..... ,i_ ut.___....... w.inri. im.r Siioa-sn non un uc.s orine i ..... .... __...___._
in.Uodo i.-in.i, a apruva ladala vez a SU! mgr Jiioda .ior um grupo de painooi qvc Waterkloof. Ssbia- que um dos princi-
aaaataa par a Incao por otur falla legilm -nlo. siseara a riaafta acodo que o. que acompu- paes acimpamenlos formados por noMIIII
i____. ..i_l liujlioifl Irr'i Kani-J dcpuWJo por licja Aillomo da Cu- i.liaiu bari.m aldo recolludos a cadela d quella e acitara situado naquella altura, r'irant
lw.,1 | iu aqu, i, 11 i lar-tirar i- -. rf- Ua i lio Munr, hem coiid-cido na legisla- cldadc e liciva-ic na diligencia de se pr curte- a ||u conduzdis mu fortes columnas, pro-
s^ataiata*alaaitasa4 4 a*, aaa* .*,.. aa. a laglatr.ra l.a ,,' j Saltlatilia. cuido de TUnniir, Con- jf '"'"'ioiat l"u puuidot como de
zr^zL?2&2tt ^r^:tzr.lra^!:^.eX^r^^vv- "c sari. "po,i-
aaraa*.. a... i-*. 4.iu. a do r.leel.e, liiihi-fi r.lo-d.. di reicc.io noi. pernambucu 30 de junlio do 1852.-
/..a^.,cp..rna.qere l..m.raiier,.i,do:||| Kxin. Sr. Ilr. Krauc.tco Antonio Iti-
r.-nde del domar, uuandu vo.o I roicrirra-, |,redonto detla provincu. Jos Ni-
' lllKM I) DIA I.1 DIO JL'l.llll
lllm. c hiiit. Sr,t'oram lioitlcui (i) presos
a ordem do dclcgi.l. do prlt.te.ro ditlrlclo de-
le na ni i Prtocl.co A iiio.no da Silva ae.n lecla-
raclo do tuitivo a i,rdcui do aubdelegado di
a^saa.a.. -.
<4a4i la ^a> a bit a a. aaMMsIaoal O* >
!*, a foa aaaa nioipi'iiia a la-aapa ptr*
* tmtm im a* awiit.aa waww, < qe u
*a>a. -+4, aiailiaI rtcMatI.
* Itralia nal arpara- aaaa aaa..-I Par ,,: cn I. lito I c.bit.i edo, oia ilepun lo p
n aU^t "*'** 4*a pas raa>4a a lata 4.|.aaa cat ,...,. A(, ..,,, nlunia eleirio pan o pro
afaM.Mlr '"' "B'-'- "- *......- -s .---------r--
icM'i. ciirliniieMlu dtt viga, oUeiotfU-au >o can-
naa- I", eirtlila, a fui volido ni HlU tubrttli-U,
***--m r av^a 4*a <.,tia*< t. U.
aaaa. ni'Trata Cwtaur. ka. muhiih- loinilido autillo na dirc.li ao Itdo do Avi
a la, quiai l'ldit ai-.uitdo de concuaiioni-
l ' '' | WtN paiati.aat- anal i.m< lia 4- uepulado 'll ll.tJo... Orillo placan saber
aa.a.aaoiiaaa c4aaaa a traaaa i paa- qlU> M centn. enluta fu-bi duputldo poique
"fr**""*/* .. B.oa .'"< '" "ligua niaiiuoaipiidao.il tolo o roi-
:Zt.4"J?M':''.".T i" n m+Hm** m Ahnrm o .oando
7l1oouU?L! latltaaia. 4e qo.iaiuill caut.r ..candil., na cuna., uu
~~!ZtZ T7Km lazcru.... ii.t.ii.il.ca. rtirapiloia alo da
aOJeaaeS tmmtt*. a< r.i>t>d> imi-f niiigue.ii .inilln r quo AnluNlo dt Cund. Jt
Val aaaa Um~t Mata aaa, wai. pparalu- cllataoon iou, logo lio priman o rtll .UU qu
- alabas iiatapaattaraacata. atil.oii m aiiiart i'iiretfldu do lulu fpor lita
-wiMiMliai.! .tapan.i aaqaa. (,, ,,Md,i o. iiiullior,, quill lo lo tcibi-
"W agatiaaaa iaaatna aaatl. aid..., l(, ,B(iru,if ailigo ullimo du telo td-
."**". *"'"* "''" *" dlfi-loltal, dlllgli.Jo.ae ao lllinclial, o dl-
a^tZt lZ*n\\\lu ": ''"'" "1!l" """ """I..... '"
Z" .7TTX T. a: .a. -Tr...-...........""" ''"""......H" "'" ."nnb.
*~ *..V4oZaf > pi...Hilllll.elilosl.Uoaopl/. au nflo linb
i a. .u.aaad aa. pariaiwuadtan-iii-o MM00M. .
1 rip.liant r 111 itiini ti g"-------- limita nul'S volieao ut ramiia dus da-
'.. .a*.i-, aPlagil,at du -Ibl, pul.uo o 1. o du 11, quo piov iT.alugt-
Itcguc.ia de S. Anloulo, o. escravoi Mathia,
.llano. I c Tiburelo, para eorrecrao a orden,
do subdelegado da Leguen de S. Jote, Anto-
nio I oilielini. dcSuuaa -Multagu, por deaorde...,
a prcla fclieta ctviava de Alaria de lal, por
ullentas pliyticai.c Augualo das Cbagas c Uli-
vcir.i pira avcrlgtia[oc> policiaca e a do oh
1I1 li ,i.|.i d frcgucala d. llni-> i.la, Mauui I
lu ln.. 1 de Ulivclra, pala o ii.ca.no lim.
leo guarde a V l.xc Secretaria di poli-
ca de rermiiibuco I." do juldu do 1812.
lilil. eKxm. Sr. Ir. Ir-iicisco Aulomo lli-
tatlaa 1 re-i.l. ule drill ir.ivi.ip.a !..' W-
cului liguuirt Costa, chelo do policii inte
rmo.
TIIKMll II.MIIA IM rA/.IMl.\ l'ltOVINCI.ll.
/MManafiai'du do 1.1/do gntllPjH Wajttro *j*a"raai
dtaml! tm ;lo dt /..Aa de I82. S?K
leidas por artilherit, as quaos no cncon-
traram retistencia al uina senSo dos obsta-
culos niluraes.
Nos barrancos, como diz urna caris,
formigavam os sclvageiis, mis depois que
ie eonseguio enllocar duts peeis cm dite-
ria, n'uma altura qne dominiva o campo,
ou antes as cabaoss sbaodouodas, nilo tor-
no u ippirocer um s iiiimigo. Suppoe-
te que suirreram grandes ponas, mas no
te cucoulrou no terreno um s cadver, lis
inglezcs vnlt. 1 am daquelli expoJirilo som
ler ilcincido uulro rosullado quo nao fosse
a dcstruico de algumas chocas, o na" trou-
xenm iropdo ilgiim.
Sem embargo diso muilo se conlava
no ct.iilo maiur do sir Harry smiili, com o
elfeilo mor ti dcsto pissoio mi 11 1, cqutn-
lo pirtio o vtpor, orginisivi o general eui
rlicfe outia expedieao, quo mandan cu.
posS'a, ividio li ti do leucUar noulri pirlo
da n ii.heia dis Amallas, al o ponto
donde 10 -alna posit
iiiiu o tou principal
a \ .lo usa do rt
pclicJo a qual julgamoa quo sir llarry
Smilli nilo levara a cabo, porquo ja elieou
o general Callicirt, pal lindo no mesmo 1111-
lanto pin o ihcjlro di guerra.
Na inctiua gaacia le-e o aeuiiiie i COVOI da.
JlPjeraBfat do. lugle.e. aoot ntrataas
quo ute faz itci quo esiivu ua lui.lo d* J(JOO llmaaan minos du deleiiJerom-so con -
Ira ollas.
Oprcsidcnlo do Moxiro, conimuiiicou ao
prcsidoiito dos Esltdos-L'iiidos quo o M-
xico uilo consentirla jamis na abertura da
estrada do Toliuaulepoc por una compunlna
oslrangeira.
Procedendo dcsle molo, o Mxico sabe
ln-111 quo se oxpo a contingencia do nina no-
va guerra cornos Cslados-Unidos, misconlia
no apoio do govorno Ingloz para mauter
suas deularacoos.
Antes porii do setcm obrigados a rao-
dir-seoulra voz com os Americanos, os Me-
xicanos j si ostSo maUidn unsaos outros
Isl I icio 1 o il ,1 S de ni 11" o vire-con-n I
ingloz em Vora Cruz recobeu um despacho
lolegrapliicu auiiunciaiido-llio que a cija
do do Moxico achava-sc om estado do rovo-
lu?So.
Nada se sabia ainda acerca das partcula
ri.lados do rompimonto.
A Estrella do PoMl do b>lo maio diz que
i 1 nenenle da repblica do Nova Cranada
linda dirigido urna monstgem ao govorno o
1 legislatura relativamente* expedieao do
sgencnl Floros conlra o C piador.
l'or osti mensagem, diz o Times, pareeo
quo em virtude de um tratado do ptz, aun-
zalo o allianca foilo entro Nova Cranada o
o tquadorno annodo 1851 oslas potencias
sao 0111 lodos os lempos obngadas a presli-
roni-se muluanioulo soccorros militares o
pecunitrios no ctso do invaso oslran-
geira.
O prcsidcnlo pois proclama quo a quiutia
de 16,000,000 de reales deve sor reunida cm
Nova Crinada, quer por cmpreslimo, quer
poi forca, pira com 20,000 bouicus ajuda out
a repblica visiulia.
O (overeo Peruviano publicou limbem
um decreto conlra a expoJieao do Flor. .,
ordenando aos profeilos dss dilleronlcs pro
vincias que lomom lodts as prcciucr.es pon-
siveis alimdcsupprimircui os preparativos
desla invaso.
Iivoinus tambem noticias di Ameno
central. .
Ciiatoniali licara tranquilla, touJo sui.
,......pli lamento subjugajos os UaurganlOa
da moutanbas.
Cm Londres os nousolldtdot licar.1111 .
noli'; os Cinco por 00010 hrasileirus a .11
os tormos du um maiiifcslo, cuja (.ulilicar-ilo
lica por omqutulo adiada ; quo o goneral
Changarnier estivi a partir para FrodsJorl,
.iliin de dar o ullimo remales osla obra,
mas que os sous amigos o aconsellia-
ram a quo mo fosse ; e quo o genoril lla-
doause trinsformra n'um decidido fusio-
nista.
A Csela de Colonia do 21 do corrente diz
quo .. conde Clmnhord era esperado em.
Wiesdaden com o sou sequilo, o que os or-
Icinistis, leudo a sua frento os duques de
Montepeiisier, Nemours, e Aumalo, iriam ao
mesmo lempo pira Kms, assimcomo a ranilla
A mean.
No lu duvid do que o momento actuil
do o mala propicio ; porque os meamos quo
ale aqu loain estado iiulideronlcs su iiiovem
agora, veudo-so iibitrarumcntu tratados ;
elia fado averiguado que os prophosquo
al aqu tinbain acjnsclhado a duquoza do
ivleans a quo, para b"iii dos interesses
do scus liinos nao adherase a rtiagu,
pen.-aiii igora por modii inleiramento con-
trario.. tjurr a fusao estoja ou 11.01 em es
Idiii dito,lio mui-
A.ii.lol.s, aie o ponto .jiaiilatlo eo nu SO ton d.to.he mui-
y*^^-tmm1t\\m\?Surim f'9*. ola que apo.a
l'Mon-
a iiii|.iens.i Mirang
ticira diz a soiiieldiuto
respailo. Por ouliai parle, 00001 nao 111 nos
notvol 1 eisc.....mecontinua mr. Eoiilado
1.na .lio a Cil r naatngOIM dos di-uisi.-
pronuncia loa porm. i.uizut om dlforsaaoc-
d
Saldo cu. .") de malo
PP.
aljtTj.UOO
;pcl (latas, do,., ler-so .bcrlo ..,, anl.. re, aaaq<..... ^PtMM** *""**
no di. 5 di abril, o uo du IU er,t 11*0*40 l dot como parta, poltico, volado, ao aa#-
! osoovoanoi|> "......1...... -
../, do na !.yl|j; a osqualio poi

\
. 'I


(ot un ii 11 irado.
Ili hb-'l' >.. >, \;rhiai tegaiate
curiosa mil* para caanrrnr r perfumar m
fUrn.i dar-Urna nrt ckriio ili fue mi-
'uras-a'r- rcm.
II< alga I111:i-o que te fall anitn no
sing nlsres < ffeitos que se oblcm ni nlorim
la lio i jee ha que aos po I-iruis *x-
AG.4UGAI.IIAi>A.
I .11 Job m 41* la sin i proitao pisssda
aniu da impresa do tliralrn de Santa Irilirl
i nltada insigne attiata o flr. Germano Fran-
etaess d> Olivcira pelo I sui. Sr lote lldrrn*a
de .muii Hamos rasan nrratdrnie dr.is piuvm- (da
ta. r cuja adminlstraclo aluda te nle pode prensar assim-, mi pince que rste invento
ratliiguic saudade dos prrnambacaaai pela nao c-ala utece l'-nt \ Pot ti como n lem
iuti-lrrta, juanea, c iuaparclalidadc que o la- i,,0 (.( s,|ie j, Jas llai;>*, desJc o
raciriitaan. ... atando al o pequeo, nada ha novo debsi-
i* e.travea. a Injusta e horrlvcl rs'iu>- ;o,iosol. E.,,o rtfao da exirto. ri-icial-
cao, com que eco lio romero da ircimdi ->. ___ ___> ,
Mi>rir.M^miwi> I nllco ossabr; tabe lio brm quari frun os dldo dcSrubriOiento, lio loura lo as g Z-
fraedei aacriflcioi que elle fea dcide u priacl- lS, o rijos miravilbosos elfeitos atlrahem
ptoale o liaa para cumptir fiel e religioiainen- a mnei lldn Is nossis exposictle* de Imti-
te as condlcoes do mu contrae*, siti.fiirr ai l cultura.
rsprraneai, e corresponder a cipeelaliva do| ||, uns ceir. innos qnoo aegredo n3 >
respellavel publico, rsar publico ".lustrado el J(, c,ls.,rvir m ,|e perfumar 19 flores
,-u.o une nunca cmm *> pUudir s^e. L cinlleci lo Al ilir,5lig4C0eS de qu.
t.nlos, mas nao le- "O oceup i.OS lia largo tempo sobre bia-
I talo q
ihusiiaino iciupre uofo.
hender a altura desses saciiueros; mas nao te-
mos termos asss tuf uilicitivoi cora que o
povsatnoi bem rspremr.
Nao nos sendo possivcl fuer boje a anadie
das duas ewpresai do Sr. Germano, limitar-
nos-he-inos ao cspeuculo que val trr lugar
cala iiulle rin cu favor, reicrvaiido-iioa para
em uin oulro artigo, que breve ser publicado
cumprirutos coiu ene que julgamoi drver de
gratido ao artista que linio agradou aos per-
uainbucanos, cuja admiracii desperiou pelos
scus nao vulgares coubeciinenloa irltslicos, c
cuja sympalhia, ou antes inusado, soube ga-
nli.u pilas suas encllenles qualidades pes-
soacs.
ultimo dia da empresa do Sr. Germano, foi
tambera o ultimo du fiel e restricto cunipri-
mento de suas aiduss obrigaces; lu o da
em que se coinplelou o numero das recitas da
asignatura assim nao leve cate artista dls-
u ik lo a todos o respeitos occasio de dardeu-
n u du lempo, de que poda dispor, uin espe-
laculo em sen beuelicio, todava tendo preci-
ado de recorrer a geuerosidadc dos peruambu-
canos, elle solllcltou c oblevc do lllm. Sr.
Acadmico Aulouio Alves de Siusa (Jarvalho,
actual empresario urna noiie para dar o tiu
beuelicio: esta conceco do Sr. Carvallu fui
justa e de cavalheiro, c nos nao ei|ieiavainus
u contrario de uin moco bem educado, como
be o Sr. Alves.
lie boje pois que pela ultima vet o Si. Ger
limo recorre particularmente a gencrosidade
do publico denla cidade, du qual ha recebido
nao equivocas provas do altu preco em quccl-
Ic lem o artista sem Igual eutre nos. Os ama-
dores da set ni, os protectores das artes, os ad-
miradores do tlenlo nao abandouaro boje
aquclle que em dous auno r inteiros nunca des-
lucalo o couceiio que drllu seuiprc se l'urniou
e que agora maia du que ciu ncuhuma uutra
occasio uecesiita da nossa generosa protecau.
Se o Sr. Germano oculueo a gargalliada
drama ja niuilas veMI repetido no tliratro de
Siiita l,,ibel, lie porque lu n'iiado por uin
escelleute lu'iisnini'uin: fui este o di ama, cun
que u Sr. Germano pela primcira ves musiroii
a l'crnaubuco i|tic artista elle era; he lio bem
com este drama que vai dar luis sauduiaa dea-
pedidas a Pernambuco: imbre c geucroto fol
este pemainrnlo 1 elle moitra bem a lirmea
de princlploi que nutre o Inunitavcl artilla.
Acaba como comecou.
Mo leva um drama novo por que, .como he
bem .. iludo, nao poda o aproiuplar, ja pelu
pouco lempo, o aindamis pela falla de re-
cursos luruapensaveii pira uin tul lim.
(.mi.i.r-mis que breve se rcllra oSr. Germano
para provincia do Maraulio. Grande be por
cerlo o vallo que elle deixa cin uosso tlicatro,
vano este que nunca ser oceupadn por uulro,
porque (eremos) neiu um oulro com a forc e
tileulo Iguacs as de (jermino .ujoi apparecera
desiinu assim o u-ni decretado, retlgncmu-iios
u nossa malfadada sorlc.
Paremos aquii cxlinsoji val esle artigo, e
os noisos patricios n'io preciiiut de esOuiuloi
forle para aercm generosos, eltes o sao por
oattircii. Nao concluiremos com ludo esle
nosso escripto icm dirigir a nossa adinlnlstra-
ciio que acabou os uussus agraeciuicnlos
pelas manelras urbauast c carallicirotai, com
que sempre se porlou. Rcceln poli nobre
Jlrrccio passada os oluccrcis, o curdlac agra-
decimentos do
cecliciii.
Correspoiidenciu.
Srs. licilnei'-iri. Sou, no cartorlo de orplido
deslc ti-rinodo Hecife, o rsrrrvcule eirluilvi-
mciuc eiicarreijado de cxlr ihlr.do liaos, all
archivados, qiiuei quev cerlldel que por ven-
luiadelles le pedem.
Ilecclio iliiei t.imeiile dos requerenlcs de tari
i-rrinlocs a Impurlancla destss, c enm as ini-
nhas proprias nioi entrego ao cicrivito, o Sr.
I'inii iiiiiu Correa ilc lirillo, oque itgundoa
pratica do filru. Ihcpeitencc das quanllas cm
ijiii vem ellas iuouiar.
Gracsi a Dos, me n.io secuta coniclrncla
de linio una vez se quer, nbutado da llliml-
lada conllanca tjuc em inlm deposita o mesmo
Sr. la uto, elegido de nlnguein pelas ccrllddcs
i|tic passo, inall do que aqullln t|iic aulorlsl
o llura de 10 de ouiiiliro de I7!il, mandado
vigorar cm todas as provincia do Imperio por
du re c de 13 de oulubro de 1831.
Maravllliou-mc porlaulo, que o A'e/to Prr-
mmbncjito etu seu numero 74, de a do corren-
te, rrcorrendo a formula! que o oemlssein
la responsabelidade du crltne de calumnia que
la onmmeiter, llvcsse o arrojo de Inculcar que
no mencionado cirlorlo, !e leva.rs Rtim tfl Ve
lidio.
Aprcscnle-sc ante o publico esle Azcvcdo,
quein quer que seja, declare se por lima ilui-
piel cerlldo me pagou clmoeola mil res, e
Irlunpbira.
O tchn Pernambueano ie porein se negir
elle a eale meu convite; cahlrri por trra a obra
da pervcrsldadc ealleosla: co Kcho Acara lldu
e bavldo por cilumulador dcifecaclo, por co-
barde aiiuslno da honra albeia,
Verdade he que, em vlrludc de drspoiicio
du .tu-.o.i que mal cima me tcfeii, cerll-
due.i baque podetu custar qusnlla mullo su-
perior a eua que o Echo emprovlsou ; porque
aquella ordem regia pcnnia-, que pelas bus-
cas dos aulos que liverein mal de Ihnta n-
noi Ir vcni os escrlviei o que ijustircm com
ai parles por uio terem obrlgacuo de dar cun-
ta dos psucessos: nao me record, porein de
que, ii 11 > n.ii nesta hypolliesc, houvesse cu
plisado slguina certidao a este Aievcdo, que
nem de 'rime conhrco.
Mas, seja como fur, appareca esse Aicvrdo,
c despule contigo, quer em Julzo, quer i
ilclli, e i do otise o irto, a sombra de um
i..une imaginario talvrs, com um cunlo fabu-
loso, por em duvida ihonrades deumemprc-
gadoaquem vola odio Hgadal por luppur qu
he elle um doi nieuibroi da redaeco do peri-
dico que nao conccnle paiiarem dciaperce-
bldos seui embustes, luis noticias de niela
no i le.
Com s inscrcao drstai linlias, Sis. redacto-
res inulto pi'itliorarao ao seu patricio venera-
dor
./orto dt Balro /Ir mua o.
tona da agricultura e jardinera, deu lugar
* qm> M'ia-s'inoi em livroa ntigos, Infa-
mil"S comonoaaede alpharrtbios, is duts
eguinles roceitas, com is suas nmeros
SUll.llV SO "S.
a II < -.il>!.l.> que ln jro cores que nr-
nento so neo a it'it os II ires, e que os cu-
rius -> multo des jiiiniii lidiar nollis, e sto
o preto, vorde o zul. Pode Jr-sa as llo-
res qual |uer destas rrcss-in grando ti-
billu.
Pan a cOr prut-olhom-se a pequen9
Iriii-ui-, que cresc -ui a borda dos arroyo, e
qumdo estilo bemsocois, reduiem-se p
imp I' '|l .1 !.
Pira a cor rerdo us-si de salitre, o pa-
r a Tul emprogim ehervs aiucs quo so
d3o entro s messes, o U nbem sflo reduzi-
iins a p do modo quo lici di to
MODO DE KAZER USO DA RECEiTA.
Toia-s* um pouca di cor com quo e
pretendo Ungir a plinti, e sa inislun com
ostTCo do carnoiro um pouco do vinagro o
stl. Nost composi^flo dove entrar um ter-
co do cor. Pilii-sa ests materia, que deve
ficir pxpesn como pasti, sobra riiz de
urna planta quo lonhs lloros bnncis He-
ga-sercm iigin Igum tanto lint di mes-
iia cor,o prosague-sa na cultura nrdiniri.
Tor-se-ln em lempo pruno a sitisfifllo do
ver n scji' II ira que, deven lo ser brincas,
surgirflo pretil c' mu iza de corvo.
O mesmo sa pritici nara com o ver le e o
zul.
l'nra inelliorse conseguir c>lo resllalo
pr piri-sc tom, qu devele! levnog e-
.lu-ii,iidi,ioi.< da socca la do sol lie reduil I
i I e pissius pela pendra. Euche so dol-
a un viso, p I mi i a ii Jo-so nclle um lili
brinco, que lio cor dcil, o capaz dim-
presstios. NAn be necesario quo a chuva
ou o ervilho ciiiim sobre esti plinta : du-
i.mloo di di va estar vxposti io sol.
Oo" oiulo que osla llar brinca so revista
di cor do purpura de Tyro usi-sn do pao
llrnzil para a pssli, o para lingira igm do
roga Dosto mu lo so podem olilnr formo-
sos lyrl llegando n planta com tres ou
quilro tinturas, em tros o i quatro sitios di-
vos is, (il)inm-so lyrios do viril* corea, e
ilo adiniravel bollen.
Porm i o oi-ni-.i n.'io pissa de um vAo
iilornn i as llores qiHiulo nflo lio cnmpi-
iiliiilu do choiro. Do quo erro o vivo es-
pillo das suis core so flor nBo tem por-
fu ', o s i \ii.i11 um cheiro insiipportii-
vi'l ? tu a um milagreo tirar a co>t*s flo-
res o s-'U mo clmiro, n cummuniuir-lhes
oulro gri e Ibes dr> o quon nsturuia Ihes recusou.
.... i. ...___' iiin.il ....... Ill I.. .
ata sis poue da un mnuicriplo nuito ra
ro ] obra celsjbre da imiUcao 4i Jiras
CAnVa. r.ootm auilro livroa, e fal eterij-
I em I47, MMo portinlo o documento
deste genero mala antigo que se condece ;
pui s a i o ni d'antes guardada na hibhothe-
ra doajrzuila em Antuerpia, e que eaU
boje na bibiiotlieca da Boorgognr, ejn Dru-
xellas, diti doanno de UIO. Deste modo
ti resolved a quesillo que hivia sobre le o
autor Tbomaz kempii tinbi, ou nlo, acaba-
do o quarto livro intea do anno de Uto,
respeitodoque Ii vi difiranles opinides
entre o sabios. Elle miiiuscriuto foi, on-
gioariiinonte proprielidedo convento de
Uotblchem, prximo a Daectinchem, visi
nh lo i'.riux, e.n K.inonc, chimado Transenlif-
for, fez dalle presente a KreJerico Kolleler,
> quil, sendo idmitlido no convento de
i.ieslonck.o levoo para lili.
(0a Diana da Ganare ra fttoa.)
C0MMERC1Q.
ALFAMDEGA.
Ilendimenln rlr. nj > de jolln 9:*26,615
Discurrefm koj 3 i julbo.
Iiiigue brasileiro Vaitr,ic genoros do
l""
Brigue brasileiro fli'o Ave idoni.
Brigue brasiloiro O/sai/a- morcidorias.
Pitacho imerieano Wiiliam Priet lari-
nhi de trigo.
liiiliorlRcao.
B-igue americano Williim Price, vindo
de i'biladelphis, consignido a r'orsler &
Compinhia, manifestou o seguinte i
9O00 birricis lamilla do tiigo, SO ditas
dita de millio, 16 ciixis tfeidos dealgodilo,
97 meias dius chi, ciixa espirito da the -
rebentini, 8 barricas grasa de lustro em li-
ta, 330 barriquinhis bolichis, I qurtoli
presuntos ; ios consignitirio.
Vapor inglez Sovern, vlnJo dos porto di
Europa, oonsignido a agencia, nunifeatou
o seguinte:
I ciixi ob|ccto de ouro i C. 1. Astloy &
Compinhi.
I dit papis a N. 0 Biober *t Com-
pinhia.
1 einbrullio jornias; a J. Minley.
9 ditos dito; a Schiflelliaet Tublor.
I dito ditos iL.A, de Siqueira.
I dito imostris; a J. Cnbtree & Com-
pinhia.
I dito ditas ; i Kilkmann Irmffos.
1 dito ditis J. Pinto de Lemos & Eillio.
".ii.ieh i nriiilairo Vilente, viudo to Rio
de Zaiiciio. consigna lo a .Novios & Cumpa-
Obi, in 'ii.lesi ou o s^giiinto :
Orlos fumo, llOssccasctf, 86 jaca-
sos batatas, 17 volunto* toucinbo; aos con-
signatarios.
190 rulos fumo, 73 SICOIS cie ; o Miclll-
do et iin ten o,
n rolos fumo; Minoel di Silva Santo.
300 nnis snli.ii) | t Cuerr Jnior.
I dita dltisrap; l V. M. Wmderlev.
Briguo brasileiro Olindi, vindo do Rio de
Janeiro, consignado a Machado t Pinhairo,
mimlesl'iii o seguiuto ;
1 ciixa sedientos I dit retroz 9 barris
leite, toditos ilcurOo, 30 birrici visli,
o ClixOas meroidoriis, 9t0liXI conservas,
Ul rolos fumo, 9caixdes aigarroa, t dito
vllros para Lerny, I dltoespanadores, t di-
to rr.osquelelro, U barrica 941 siccis oi-
ti, 9barris toucinho, 95caixi cit, 9cii-
x0ai doce o tap, 3 csuis rap, ISOjiaiaei
NSo da sto mais dlIBoll do quo *&**. ,",, Ca,i,1o r,p6, 30 roloi fumo; ios con-
4 dejando cm 339,190 saeeis. O consumo
de. 'e n prineiro de Janeiro at4 de jundo
do preaente anno ortiva em 870,140 uceas.
A exporlaclo atea sima pocha foi de
91,330. Os algodn ilndi conservim os
precos seguinte: os de Perntaabuoo e Pe
nhiha I S|8 7 3|4 d. Ol do Aricaty e (>-
r 6 3i8 a 7 114 d. 0 di Babia e Uicoi G 3|8
6 3|4d. O do Mirinhaol|8 aT3|8d.
por libra.
Caf. Una mu boi procura existe para
todaa a detcripcOes; e precos avaocailos
foram pigos. EmleiUoliO birricas gran-
des de Jiimiicas foram oflereoldia.e maior
paila vendida de 48 a 31 para o bom
ao lino ordinario, e 1(9 pira o lino e a
marcas favori lis, No do Ceylon nada te-
mo qun noticiar. Pin o tringeiro t pro-
cura ro grinda tanto da psrlodo nosso com-
ni' iv 1,1 como do exporta dores. No do La-
guiyra miiade 1,000 fortm tomidis de 50
- a 54 No de S. Domingos temo que
menrionirum cirregiment 1 do 1,500 sac-
casa 39 pira o de Mediterrneo, o no lu-
gar 50 ucease 41.
Hisurar.-A fivoravel percepeto respelto
a este genero como se ha noticiado ni nossa
ultioa revista, contina, e precos muicheios
foram pigos pira todas isdiscripc.Oet. O
possuidores genlmente exigom urna subi-
da depreco. 0 assucardi India Occidental e
das poatessOes briUnic* foi tomado livre-
inonte pelos refinadores. As vendas chegina
1 1900 birricis grandes, incluindo Birbo-
iles, de 31 38, Demerii 31 1 34|6, S. Vi-
centa de 391 :u. No de Bongilla as vendis
loriin limitada*com boa projura dos aspe-
(i 'nos, os possuidores recusanm venJer,
coroi do 1,000uceo*de Mediros de 34 Id
pir o biixoio mediano brinco, e Cosslpo-
roi4i/|6. No dilaliurioiis 8,000 liceos fo-
ini tomados pelo reflnadure de 3t|0 a
33[, e 6,300saceos do Muirs, principalmen-
te lodos com falls, de 96 199 pin o ostrin-
Eeiro exporimontuu-se boi procuri. No do
nsil presos obelo fonm pegos, porni
com ilgun subida do pi eco de menoio-
nar-se. *
As ven lis consisto ii do um cirregimento
de someno di Pandib ilndi no miri!7|6
0 cerc de 1,000 ncoos no lugir 18 pin o
bom lomeno a, o I5|6 pin o veldo biixo so-
mono i de Mioei; no de Porto Rico 930 bir-
i ion fortm realisadi em insta publici do 36
a 39, e 60 de Suman de 33|6 36|0
Aiiis'.ordiiii.
0 moronlo do cafe permilece firme, po-
t-n nflo ictlvo. Os nosioi depsitos estilo
mili redundo, o proco do ordinirio do Jivi
lie do 96 l|9 pur l|9 k i logra ni ma os precos
do issucsriflo nuil iltu; 30 birrioai Su-
! riinin forim vomli lasa 93 fl. a 94 l|9 II.
oxisioalguma procura pira o da llavanna
O issucir reunido riti mais subido.
Antuerpi.
Mu lu nltoracilo ilguins no culo l men-
cio'iir. (Is presos cs.lo firmes, porijjn as
trinsacQfl-is foratii limitadas ; cunsstem cm
1,500 saccas do Brasil e 1,000 ditas de S.
Domingos. O mercado do asiucir permiti-
co firmo. Coict de 1,900 cilxas de llivinm
eliinlo compridores do.U l|l fl. a 14 3|8
fl. O suprimento nlo olTeroco grando es-
culla.
O llgOilSo CStem ictivi procura. 1,600
saccas d'Americi achiram oompndore i
precos milis el vil los lis oouro coiltlnuim
procuridos. 11,000 s.cco e 8,500 silgados
do lluonos-Ayres mudiram do aulos i pro-
cos interiores.
Il'imburgo-o nosso mergido de cif lin-
di conlinl ictivo, n opemcOos foram dn
nnvimente exlencis, os preces pigos foram
os meamos como quolulosem nossa ultima
revisli. As vendas monlfio om 3,00u sicoas
do Santos de l 3 3|l 5 5|8 9,800 sicoas
do Brasil lITlftJ 4 l|9. 9,000 aicoaa da S.
' DomlJgoss 3 7|8 a 4 l|4; 10,300 ssooss do
de frossnri pira relhis
lilla ii. Sde lies lmannos
Dita n. 3 dita
Dita n. I para pescarla
Vlnho superior
Dito ordinario
Vinagre
Trigo do Reino rijo
Dito dito mole
Dilodaiilhai
lievada do Reino
Din dai llhai
Milliodo llrlnn
Dito du libas
(.'entelo do Reino
ESTADO DC MERCADO.
'i. R.IMI
6.10 Jk
4,900 r
I.OoO 9.00
plpatn.000 ti.'00
SB.0A0 38,000
lii.OOO SI.OOO
X (
380
910
M
990
901)
910
alq.
*5S Csrreira de Tapores entre Liver-
pool e os porto.' do Brasil.
fS. A coa panliia anglo brasiloiri avisa io pu-
.y,,, blico, que o vapor leo,' i ii, devil s din da
Liverpool com destino pin esto porto em
AMiio.r.-PouV.'csTr'.f'.o piriVo'coniuino, e -! junl.o de 1859, p posto que appiroc
lem iiimiclo |gum inconveniente inespenuo. nunca ex-
Cacio. Os poiiuldores prelendem malor eoderil l parliili do 6 7 din mus ludo,
preco dos colados Cllcull-Sfl que, no ptimeiio ci.su, rd-ga-
Caf. Ten prompia vend, continuando a ra Pernambuco pelo meiido do mes do
r mullo procurado a prlmeira c segunda julho, e sf'gui ilapois do |>ouc demora pi-
0"e- ra Baha o Rio do Janeiro.
t.oinnia copal. lie procurada. 0 mnmo vipor Ul IUI voltl pin Livor-
Oleo de copihllia. lia lilla e he procuriuo. -.hi.a i
Ourucii. Tem luvldo ilguuiai vendn pi- pool, salina oo _____ ___ .
ra embarque. "I" do Janeiro em 3 de IgOltO prolunu.
Salsa parriha. Continua a ser procurada a Baha em 9 do dito,
qualldade suparlor de que halalla. Dai oulrai Pcrnamhiico om 19 lo dito,
quaiididci bouve poucu vendu. Tocando em Lisboa somante, o na llha
Algodn. Tem bavldo nuil poueas vendas, je 8_ vioente, no caso de fallar-lhacirvao.
0 que be de suppoi- que raca declinar os prccoi. 0j pr(.tn.le!>tesi de pissigens no dito Vi-
i;ouros.-Venderini-sedosdoMrnh*op- pori *inm lmt bondade dederigiram-se
" COn,U'" A--eAw ...W.>ixo ssign.tlos pira conhecerom os
Malo 19- patacho porluguei Cautela, c.pl- procos, regulnmento o coudicoei.
uio i. Valcoca, do Pira em 3a las, com ir- Mo. lilmonl & Compinliii, agentes,
ro e mal gneros; a M. J. D. Mnnirim. AdmlnislncHo dn patrimonio doiorpliHns.
dem galera portuguesa Uargarldi, cipl- Perinte adininialricBo do patrimonio
lio s. m. doi Res, de Pernamiuieo em 4o dtai, ,),, orplins so h.lo de irreoitir i qucni
com aisucar e mal gencroii a A. J. rtcOII- mais der, e por tempo do 3annol,quesolino
",''* .., .., de flodir.em 30do junho do 1855, as ronds
dem brigue poriu|ueaFliiielreine, eipl- nouinlna o nos din abaivn
lio L. N. Bras, da baha em e din, com auu- dos prouins soguintos, e nos oas an.imi
car, couroi mais gneros; a vluva Tirulo Ai declindOS :
i-iihos. r.m aiicjulbo.
dem 3 1 brlgua porlugiicx Joven Nicolao, lina do HlllgnJ.
capillo J. i. de Almelda, do Rio de Janeiro em fl. sg easn leriei.
TVdlis. com issuoir e citti i N. B da Silva. |llu de S. Goncilo.
dem H brigue portugus Mara, capillo 04,111. dita
m rVt.""","in"!',ba em 4 ",""'"" MJre i0 *<
IdeiiSa-bilguo b'raillelro Sara, cipItoJ. ClSis terrn 1. 9, 8 o 90.
J.Mirlliii, da Hahla em 48 din, comaiiuoar, ui UOTorrei.
1 u. o ecouroi; a M. J. D. Monlclro. N. 18 soblldo do 9 indares.
Junho s birca brailleira Luslianla,capillo Ruado Amorim.
A.T.dalloia, do Mirmblo cm .'I das, com CiSl torril n. 53.
Virloi gen. ros; a M. J. Cuucalve. HU do AlOlte do Pelx.
dem 9 brigue porluguei liicoinpiravfl, N 11 sobrado do t au lr
eip. I. II. Pamplona Jnior, do Uto de Janeiro 1,,... 1. ,'" mh.
e.n TU dlai.com anucar e mili gneros | vlu- ... Ul da OlCimba.
viItlbelrociPlIhos. N. 5 dllo dito.
Main 10 bare portuguesa Mirla Joic, ca- llua dovigarlo.
pillo J.r.Lciia, de Pernambuco cm 61 din, N. 99 e 95 de 3 imlire, n. 97 do 9 ditos,
com assucarc cutiros a M. J. P-Bas(oi, Rus do liiic iiitmiiciilo.
dem Van ir Ingloi Icvloi, ciplto C. K. (su terreas 7 0 0; de 9 sudares n. II o 13.
ftlo de .
t,
IS -"''- bTigVeb.s!loT.o Uio Ave, vinuV, doltio
de Janeiro, consignulo i Novies & Compi-
nhia, 111 uiii'.'.-i ni o seguinte ;
73 voluntes barricas vislss, 500 calxas sa-
udo dar-so o remedi io mi cdoiro do u- f
maplmta, antes quo ol. nasc, Uto lio, a- '1'" ,
ponas so lanc.i a tcr.a a sanenlo. Desfaca- 1 .'" so1 \ '' VJ.... 4 r,.m. I.iguayri s 5 l|4 1 5 3|4. O meronlo do as-
so estreo da cirneiroem vinogre, e juuli- obarricii cervej 1. noiier ot (.om juolroslillrm. 9,500 calxas de lmenos e
ll-lheum umpouou da I iiiscsrdeilgalla |p'? ''los fumo SI volunto tou
011 do .imliir em p. Metlam-se os gros o so '"lo 'u' ''"lu mo> '
aleas cabecil "esto licor, conservan lo-os > L^ ^'"o* VoMai.
10;
.Mendos i.iiimiiioes. ..Bni
CONSULADO CEIIAL.
all pui 1 I.Milis illlS.
A experiencia lom mostrado qunis (loros
oliti Ins pur esto meio lem um choiro ,mui
agrsdnvel oquem des'Jar resultado! mais
positivos regu os plantas nascenC', com
o mixo cm quo rsiveram om Infusa is Ci-
beij'S ou sementos.
O padre Forari olisorva quo um amigo
seu, gran le philusonlio e talont'), qtiiz li-
rur i calndula .le frica o uno cliolio quo
tulla. Conservan os, grilos das samontes
pelo espino do dous illas om ngoa do rosas,
nsquil tinlin miles poslo do InfusSo umi
poiica do HOZ 1111-ea 111, l depois da estir I
semenio um titilo seca esameou. As flores
non pe 'i" .vn 111!.umiiiciito o sou edeiro,
mas o 11 r ii i.iiu a si o deouli'as lloros iuivoi
e do grn livel perfumo
Destas plantas um pouco v.iriidis ii, lin-
coueltna sement com 1 niesmi prepara
(lio quo linvemos dito, obiomlo lluros eujo
delicioso ruma mu na U eolia a violetas o
jumins. iii's:i! mo io, ii 11111,1 llor da for-
mn vista o pesslmo choiro fez um mlligre
qiiocncnntiva au mesmo lempo os dous
seiilidus.
No quo tobamos de expor nlo devo In-
ferir-so quo ha uil'i lu 1 lude perpelun ;-
pois a arlo nflo conseguo tildo o que quer e
deseja, porquo lem do sujaltir-so ao me-
cliaiii'iuiu di n iliui'/a.
Assim como nada exist novo dobaixo do
sol, na Ii lia lambom infillivel ni irle, ou
Ditureiti
_______ (Heraldo.)
VARlEDAaOES.
POVOACVOIIES 'AIHOLAEMAIIGELIA.
O Monitor 1 llieisl oa Argel piililicon uili-
ni 11 ente um mappt do moviiiiento da po-
vii ii;"10 europea, duriiiln o primoiro liuis-
tre ao mnu de 1859. lies olla iilio que o
numero do hespioltoes all existentes no 1."
de abril era dn49,909 almas, ten lo davldo o
augmento de 703 ditos em rclacHo i outra
poca. A' vista de tai incrementi, trata -
va agora o prefeilo, Mr. Latour Mezeray, de
crer umi nova povoaclo hespanhol i na
planicie de Stsnly, que tu de locar no gran
do esUbelecidiento agrcola dos padres trs-
ponsos. Tora a poroscio o nomo de S.
Francisco da uli, em mimoria de S
M. 11 -1 e esposo de S. M. i ruana D. Iztba!
II O mesmo preicito ji unna uado a praca
lo povo, laitibem liespachol, do furto de
Pao, o nomo de Izabel, o i ra manir do
iiiesmn, a denomina(So de Uirislina, ludo
uin obsequio a S. Ii.
(Gasefa de Madrid.)
NUMISMTICA.
l.e-s n seguinto no Commirce Sable1.
ii Um curioso d 'M'ulin.nenio nss caver-
ms de s tulges acalla ilo sir feito por tres
jovens do Cliomirole-P.i))', quo emi regun
o lempo lesnas furias om examinar oslas
extian iliinii is escav .(jilas, e COilduzir mil-
las os que is vilo visitar. Tendo descobur-
lo uum c iv ni.i alo Ii ij ignorada, no llm
Ja civerna de flocliafort, pendran m ah, n
.oruma pequeni sandi, mui dilllcil do Iri-
llitr, cliogaram a urna ponli balta, o do pi-
quia extonijfln.
No cabo de algu as imlagaijOos as gra-
tis das llocllas-- in IngacOes muilo escru-
pulnsas, por se davorom antecedentomenlo
Jesculierto ni milis mondas derramadla po
solo, mu- iiitr.iiui, hIiiii, um poquono c i-
fre de mullir,em tilo mo esta io, por c m-
si da du ni : ule o n tainpn, quo so d sfei
em i u so toctr-llin. Cunlinda 330 moutlas
da dous diversos lim iih s, o em perfait)
astado de cuns i vacuo, puslo quo ojjjmI i
0X1 ladil
Parte diquell l'iaiic i, foi i'unli uli n i reinado de Carlos
Vil, pois se 10 n'um dos lados: Carolu Irn-
eorum te.v ; enooutro savA urna cuz grga
co n c las pl -.vriis .S( noined Domine bine-
dtetum.
As oulras moedis tem ai armas da Breti-
n ha, e pe lene em continente I poca di
Joo V. chamado o labio, II1 lio de Joflo, o
Va Ion.o, vendo-se nellos a misma leu la
qne as proce tentei, e do oulro lado Juan-
uei Jlritonam Ilux. Estas muodn ido du
cliainulas grumo velln (cobre). Todos la
oer lo.ii m ra.....fl. i-i anhris a "0?? a
que iimelhanlei moe las fosiem deposita-
das n iquelle lugar, e acerca dai couui que
liijsin resol vi do o sou prop ietario l encur-
-Ui n'um sitio Un oceulto, e de dilllcil so-
pale.
A IIIRLIOTIIECA DEGAESDONCK.
A bibliolhoca da clausura de Caes lonck
i siiiuit c'sui iiiiii a.ouu caixaa uo .luniouus e
..-i.. miicavulndo llivinni dom 10 5|8 i 17 l|4
jciuiio por |00 ||br|ti o jilK-nliii nst iip.dnie i, :itu
l'Aiii"l ici loiaiu vend.Ins il.i s .') 11,8, o 180
, iSIC0"* du I*ris11 dn 15 5|8 6 s.
n (narra i ",,"''r<'al"-"*i nossas cu las reforem que
. iaJiVu nindi que osnegocios tlnham sido menos
."i110 "'T in;;.V..r.",."7.''ll i*"''':!sctivoi,oipiocoi cinlinuim mui lusten-
\j,Cr8 ,., q h0,r0,rg tadus nflo obstinte os dirailos pigos pelos
des (.uimarnes. negoclintas. Pin o cif e u issucir mases-
II 'lulinii'dtn do dil
I lom .1" da 9
I.
I :i i.,iir.|
9:399,787
4:956,448
vido e reiina in houvo urna Armo prucura
o os procos, om ilguus cssus lursm quo-
ludoi i-un umi subidi de proco mu pe-
quoni.
DIVERSAS PROVINCIAS.
Itnndimoutndo dil !? ....
Iile.uiilu .lia-.! ........
11,959
98,998
38,930
lib.
II
RBCEBBDOIUA DI RINDAS INTERNAS OB-
RIS DE PEKNAMnUCO.
Rendimento dodii.....1:110,774
CONSULADO PROVINCIAL.
P.andiCiiito Jo da 8 1,853,360
NOTICIAS COalMIRCMIS.
Liverpool Sdeiunno de 1859.
Relatorio da semina Un la om 4 da junli.o
Alaodio.-\ immonsa procura para oilgo-
dno que existi o mez paiaado, durmt < oato
cuito periodu carea de 400,000 uceas furim
venillas, iunioii-.se mais mo (arada as
Iriii.s.-iccn's de.li sem uia niontivam cm
63,000 suecas. Esta semana da negocio!
ro ii punid v un 'diere lucida, c .mo 10, con-
tnriaaoqua sodavia oipurir, foi at este
momento julgids ahundantemooto sulll-
cienta pararcnsorvirn nterosdo firmo. To-
dos is uescrlpccs o qualids les da America
sualentim os mesmos precos, o lalvezis
boas o is melhores sortes vildim mili llgu-
mi couss. Durmte ilguns momenloi de
cilmi di semana quindn i procuri
por slgumii lio us ora unicimonte mili
'no.Imu ia, llzenm.io pnr algum momen-
tos vendu de grinln vantagem pira os coui-
pndO'ei, porm comparando o morcido do
boje com o de saxta-rulra pimdi, o resul-
tado pcrmiuece i favor ds completi flrnio-
zii. Al mes-nus iiliservncos silo appllcadss
aos slgodOas do Orsiil, do Egypto, de Sen- An".____....
Islsnds.otodisissortosdeilgodflos dase- Arro,c
di compridi. iieore-.s que os do Sumi,
11 lavi i, di m ih bilti qualldado, luhlrim
1-18 I. A coiiimlssil i dos correctore od-
loi'ou o bom de.Uplinds i 5 3|8, Mobile i
5 3|4, e oleaos i 6 111 d por libra.
l-orini tomaiias para expeculaclo 16,180
surcas da America, 9,990 di Simal, 080 Uo
ll.i do, iliod'i Maraitliilo, 9 000 da Baha e
I9l! d<- PerOluibUOOl p.n oxpo'tacilo 6,810
suecas da A menea, 880 du Sin tale, 10 da Sil
ilris, n 980 do Parnimouco.
As venios da semana fortn de 62,810 lac-
en.
rtelitorio de 8 de junho.
Unido sexta-foiri pasuda o nono merci-
didealgoiiio tlnlii reisiunido umi llrme
l !! n n-i i ptr.i n diaiil nanlo. A Cllagi-
da do vapor Wishlngton a no sibbsdo de-
minhli s South iinpt ni, e do GinniB aqu
no decurso da misma iiuit-, ambos com uo-
ticias dos pr'COS mais subidos do outro lado Sarru da vinho tinto
c irroborou is preteuefles dos possuidores. Dito dito branco
Na aogun li-fiirs oxpeimentou-se umi sc-
tivijTaa es?esn!so; =, baje, esresd
8,000siccn, cora um ilnntimento do l|8
il. por libra sobre a cota(Io de sexta-feiri
passada.
O mercado l'eclinu -so lirme. As vendss
ate hoje constivam de 1.980,460 sacess. A
impoi 1 uj.io di somiin foi de 97,439 ssccas
A iinpurlicSo at esta data orrjava em
1069,619 saccas. Estimi-ieo deposito at
Trccoi.
MO
no
100
11 no -
i 100
Arroli.i'-'.iu 1,900
9,300 9,4".>0r.
1,930 9,9001.
ii I,TOO 1,980
arrnb.
lib,
1,9111)
1,00 II
107
119
117
II
113
70
70
71
79
79
79
300
120 300
9,5001,100^
800 I,mi'
100 103
srrob. 14,400 16,000
LISBOA, 13 DE JIMIO DE 1839.
/'rri'ui r.uiciilrr din general do Brasil.
Por luililiaran'.
Por
Aleti'l.n, de Pern.amb.uco
Dito do M.naullan
Dito dito de machina
Dito dito da Pabla
DI lo dito do Par!
Cacao
Gafa do Rio. i.' lorie,
imo uno leguutla Ulti ,,
llilu ililn leu .na du l ,|
Dito dito esculla ba ,,
Dito da M.iliii ii
Cuiirin aec.rm cilicio i8 a 3i lib.
Dltoi dlloi 14 a 9?
Dilu litios IH.i VI
Ditos ditos espichados ,,
llilu, ililos ile Minas ,,
nilosaalu.llohlac Para98a32,,
Dito dito dito 90 a 10
Dilu l'eiiiiinh eC.eara 1 aJ ,,
Hilo ilitu ililu -lia 211
Dtoulg. do Maraiihao'28 a32,,
Dito dito dito 98 a 90
Crivo girofo .,
lino do Maranhlo
Ouinma copil
a* i. o ii.mlia
UI'UOU
Salaa narrllhi superior
Dita tilla mediana
Dita ditas inferior ,,
(,'tpliiioi di diriiloi
Asaucarde Peni, branco arrob.
Dllu do Rio n
Dito da Uahla
ltu do Para bruto ,,
Dllu malcarado ,,
itforhadti.
Anll Hb.
Arros cirolino Q.
Dita de Santos ,.
Dito do Maranhil e Pira ord, ,.
Dito dito nulhor
Dito ililu siipciior ai
|.ailuha da pda arrob.
Tiploei irrob.
Preco rorrnie del gmeroi di Portugal.
Csplivi-s ale direltos.
Amsndoa eininlolo dooe do
. Algirve irrob,
Ainandui em casca oouca alq.
Dita dita mollar ,.
Cira naolonal branca lib.
lina dita un o. i i i >
Presuutoi n
Despachados.
Alpiste alq.
I-'riJIn branco das llhai alq.
lino dito do Porto c Klguclra ,,
une rajado
Dito h admito i,
Grlo de blco ,,
Paisas di ierra arrob.
i,00
'.','.'0"
109
107
i i 2
ion
i 2.i
89
82
82
81
19
Ni
Ouilow, do liu de iaiten u ele, cmqualldldc
^nU.7aleb'i.gucUporl,.gu.. Ul... c.p.,.
N, A. de iilivcii a. do cara em 19 dial, oom ar-
ro e niiis gcneiu', a I. M. Osorlo.
Navioi ii carga.
Para o nio de Janeiro o brigue braillelro Si-
ri, espillo J. J. Harllns.
dem o brigue poriuguct San Doiiidroi
cap l.ni M. G. \ i.lua-
dem o brlgue-cicuna Mirla.
dem o piticbo portuguc Zugo, capllao
Llidein -igileraportuguesaMargirlds, cipl-'"- "i .SSST1,
tioM. doiS.lteli. L Fon de Port.s.
dem o briguo portuguc Joven .Nicolao, I Cisis torro! n. 89, 90, 101, 1030 105.
..,... l- i .,. r%....:.. I ... I O I ., ,. I li..
llua >la Senxslla Volha.
N. 139, Mo 136 do 2 andares ; n.
torris.
Rui di lidia.
N. 93 e 97 Ierren.
Rui doTripiche.
N. 30 di 3 lili.la res.
Em 7 ile julho.
I lleco d.LIngotti.
N. 14 (lo9andarei.
Rui di Crui.
capilau K. J, de Alenla.
I'ari u Par.i o patacho Cautclli, canltio J. 1-',
Vileuca.
dem a barca Ollvclra, capldlo J. M in-
nelro.
Para o Marauhan o patacho l.lbcrdadc, capi-
llo A. >i. deAgul.r.
Pan l'cro uuiiiico o brlaup portuguc Novo
Vencedor, canllo A, P. B. Pcit.m.
Pira a Uahla o brigue portuguc Moudego,
capltao I. P. Da
x:
Movimento do porto.
Navios entrados no da i)
Soiil iiiipuui o porloa inteiun dios 93 das
i|ueic de vaimr 8everuc, cominanilinto Mr.
ili.ipm.iii. Paiiagelroi para esta provincia,
llilu |.|lie AUgUSlu Mllel, ,M.|.....'1 Joie l'etel-
ri l'acbcco e Francisco da Salios Gulinarici o
noli i, e a!l paingelroi para ai deinali pro-
vincial.
Illa Graude do aul >8 das, pancho braillcl-
ro 8an Kranciico, da 105 tonalidas, oapllto
Manuel Perelra da S, qiilpageni 10, carga
c.ruo iccca a vluva de Joiio francisco Ua
(.rus, Passigclru, Victorino Jos Autoulo,
Aiiri'i KiAniti no mismo da
lllo d .lauclru pcl lllhla vipnr Ingles ie-
vero, cuiiiuiindanle Chapiiiau, Pasiigelru
tirita provincia,Esin. Paran da lloa Vista,R. C.
doAlbuqucrquc .Maraulnlo, T, l'irlis, I,
A. de Mura es A. Ilrinurnay l.hailcs Mus
leil.l, Gcorgo l'alcbclt
KDiTAES.
0,010
7,000
1,400
1,4011
i,aso
i,ii"'
050
1100
6,400
Nlo ha.
.Viim .'i.lin
5,800 (1.000
li.'.ilu Ii mu
O.'i0 700
1,400 1,800
l(i,i)00
8,000
1,050
1,5 in
1.550
1,90a
1,(30
1,900
ti liii'l
3,100
1,000
ROO
300
85
9,800
3,200
l.lOu
810
390
loo
1,000
Vloho muicalel de Setubal cala
T40
00
000
100
410
5n0
Mo ha.
1,400
9,000
3,700
180
700
O lir. Joi Raymuiiilu dn Cosa Meiio/c-
juix municipal supplonie da s'gunli va-
ra 0 do cu uint-irin dOSta eul.i lo ilo Re
cifo do Pernambuco, por S. M. I. e 0.
0 Sr. I). Pedro II, que bens guarde ce
l-'sco saber os quo o pies -ule odltil vi-
nuil, quo di li-iii tielio i lo Jlis so ho de
irremitar por venia om pn,a publica i
quim mala der os seguimos esoravos:
l'iiiiicisi- i, de Anguila, do idado do 30 an-
us, icli a cid n lie Ci VOS IIOI |ies, ii va I la db
om 400/uOO n. llili, croouli, uo i lula de
43 muios, em 380/U00 rs ; Antunio, Angico,
de TOanaoi. com umi tarldi om umi per-
ni, em I9a#ooo n. Antonio, Congo, u
60 anuos, com umi luda clirouiod e n du-
ndo do trysipnil i, cm 190/000 rs. Silvc-
rie, pirda, do 43 innus, em 330/OJO rs, e
Ignaoio, creoulo, da li nnoi, om 400/uoo
rs.; panhoridos Luis Aititmio Rodilgues
rleAlmelli n sui, mullu-r, |Or exocucAu do
Jollo Pinto do Lemos v idilio. ,
E pira quo chegun a noticia do lodos, se
psssou o priHDle, o mus dous dn mesmo
thior, lando um slixido ni prac do Cum-
m ocio, outro um a cass dis Udi< e outro publicado pela iinpren-a, na fr
ma d iei mu i.i i no irt, 538 do rrgulsmon-
to n. 737 du 93 de novembo tic 150.
Dado nesta cidide do Rocifti de l'ernim-
buco, I da Julho de I8J9.Pedro Teriu-
liino di Cuaba, osorivflo o suhscrovi.Jo-
I l .wiiiin.ln da I.OItl Mi-ii / "
< I III10 Si io | ialllir lia llK-iui i i i dn fa-
xendi pruvlnclal em cuiuprlnioiito das ordeiis
do Kiin. 8r. presldiute di nrovlucls, de 3o da
Junlio prximo Iludo, maneja far.erpublico,que
110 lili 8 da ciureiile 10 ou lo illa, | i i .Hile, o ll'l-
iiiin u admlulitritlvo di inriiua tnciuuriria se
1 a e treinaiai a i|ueiu maisufl'crcci r us con-
tractos allano ileil.it adoj.
\ o.o' por canto sobro uconsunin d'agoardcn-
to no uinnlciplii do ItrcdV, (uniAiidn-se por bi-
sa o (illeaicioiioio fro pelo Ilutante Luis Jos
Marqnea de 12:302 000 n. pur.....io.
1 im .1 i i-ni. o i d M. i., i iiuiiii, tomando-
ae por boac o offirielilllolofelts pcln licitante
l'( ll| pe Hudii,; ii s (iiiipell i de 7:000,000 rs ,
por anuo.
As irroinalacOeiserflofeltii por lempo de 3 an-
uos, a c. tiiar ilo i. de Julho de I83i a 3o de Ju-
nho de 1855.
K pira constar se ntindou allliir o preaente e
publicar pelo Diario.
.s,i ti: ti 1.1 da Uii'Kiiirari.i du fascmla provln-
clalde l crnaiiiimco l.* do Julho de iia.--0 se-
erctario, AntouloFcrrclra ii'.Vununolacilo.
Ago'ardenla de30g. encaso, pipa 70,ooo
Asclte alni, 7,200
Laranja doce cala Ina.
,i 0,4
molo
I.l uiao
Sil grosso
umi redondo
Dito Ano para consumo
Dito triguclro grosso
Cnica ii, i de trc tamanhos
l,4oo
1.15(1
1,000
I, ano
1,150
9,000
6,400
1,200
1,100
1,400
1,200
Declara coes.
- 01
m Sr. inspector de thesoursria di
i.wii a piuiinciai muida liter publico
quo do da 5 do crrenle pordiant pigim-
e os ordenados o msis dospezas i invui
cises, veticidiis ilo o llm do Junho prximo
passido.
Secritsrii di tdesouririi di fucndi pro
vinei 'I de l'ci lumnico, 9 do jllllio do 1852.
n sicietirio, Antonio lorien a da Aiiiiuu-
ciicao.
lEmlOdujuIho.
fura de Porlis.
Cut l i r ii- n. 9, 91, 96, 08, 100, 109, 101,
106, 108 o 110
O sillo do Roxarinlm, em que mora o Dr.
Judo Duniingues di Silva.
Hito na Miriii'lra,em quo mor. o Dr. M.noel
Joiquim Ciinelro da Cund,
Aspossoss que so proposerom i ii-romi-
tar lillas rondes pdenlo i-nmpirrrer m cisi
das su-siios da adiniiii.strat.1n, nos das aci
ma i uilie idus, ai I limas da tarde, cun leus
iidorei.
Socrclarli da dministraijAo do patrimo-
nio dos orplios 1. do Julho de 1839. O
ocn-l i.....tili'iiuo Miuini-I JOSU de Sania
Anua o Araujo.
- Perinla a oirsmi adminislrsrj.lu se
ho do irreinatir, a quem por menos llier
diversas olirns, do que precisa o oollegio dos
orpliflo* em Ollndi, orgads om 363,360 rs.
II de cirpini, e em 373,900 rs. a de pudrei-
ro: asprssois que se propoxcrom s irre-
nnila-lns, |0lorgo comparecor ni sala das
sessii s di tlila dmlnlstrii;flo us das 3, 7
e 10 do prsenlo mei, as 4 lunas da urde,
aiini do iratarem do ajuste.
Secretaria di ilmlnistricllo do patrimo-
nio dos orphilo l.o dejulliodo 1859. O
secrelirlu interino, Minuel JusO da Santa
Anua e Arlujo.
o liim.sr. loipictor di theiounrii di
r.i/.eiidii pruvlnoi.l em oumprlmentu da or-
den) do Kxm. Sr. preiidruledi provincia,
minia fairr publico, que a irreunlicllo da
nbra do quiito Uinjo do osln la do norlofui
irmuie-1 i.i pnu o dii 3 do crtenlo moz do
jullio.
Poli irgundi arrifOo di mosi do con-
SUlldo provincial so faz publico, quo dn dn
in coi....." o" se principia a cobrar o
imposto iie 20 pur cer.'.s do cobsuipo a
goii-ardontes de produccOo hmiliira do
segundo semealre do anuo Duinceiro do
1831 a 1859
Pal a i oiilii-ci m lllo il" todos, n u i|U'"il
men ssar, lo faz pul.lien que li" da 3 do
nuil (jo do concille iilinn, enlrnii em llar, .'-
'eua a poln hflspanliola Jutti, piucodunlu
do Celta, i eiioen n io um onoo de mvio quo
enronlrou em 98 do moz anteilur, 6o mi-
lltal io lu du oibo dn S. Sebilllllo; .em
app.roilio, cruja o tripoliffln, leudo ni po-
p n leinuro- Aini dci rommeicie.
Ciplllllil du | n lo tic l'i'riiMuliiieo, OdO
u o lio de 1859.(> len-lirio, 'l homo h'ur-
ilindei Madura de (.litro.
A ilmiiiisimclo geral dos esliheleri-
iiicnios da cirldiuo, mindi fuer pul lico,
quo no dli 9 do prximo futuro moz, polas
10 hnns da um ulula, piuco Ice aa-ha a le vis-
ta geni dos i-xpi'itoi, e terminidi esti lir-
se-ha o pigimenlo da rriperlivn mcnsili-
d oles ; pelo que is pessoil que o llvorcni
em s'ii ooinpmliii osdoverllo iprcsonlor ni
rosprctiva eua, no da o don lolmi indi-
oadoi.
Silla das sessoi-s da .lininislrif fl<> dos 81
talieleeiineiilos ilo cu i lad-, 98dejunl)0(lo
18.2 II. s-'i i.ilu, AnlonlO Julo (.odies do
Coi ralo.
t) oipiRo do Porto tleaia provincis,
tendo de ougajar doua mtilnheiroi de eluie
suiorlor, doui prlmolros mailnholrus e
dous grumetei i un sorvirem bordo do
lirigua-rscuna (iluda, convida a manija
que nrisa ombarniedo quelra servir, a coiii-
psrerer nrsti capitana, rom ilialur lira-
vi la o pnsyivi'l uluu do so tralar dn sjtlsla
de lies ongijamonlos Capitana dopoiln
de Pernau.biico, 98 do jundo de I839.0
soorolnio, ThomtS Formndos Midoin do
Castro.
O arional do ni irinlin iidnill", pin
suas ohras pira as do meldorimcnlo do
porto .ei veni'". Iivres, psgindo o salli-
rio do 640 ri. nos tilia om que traballia-
rem o bom asiim, i-iikij 10 cniooirn
livres, pigindn por moz I4|000 rs ilem
do una raeflo avaliadi em 6/000 re lni-
bem por mez. K por isso convida por
eaU annuncio a quem ronvior, icomin-
recer no mesmo irieml, i quilqurr hora
uo un, pin io 11'oi.n do arsenal do marinlis, 98 de Junho do 1832.
- O focrotirlo, Tliomo Farnaudes Madciro
de i ai ii
-O vapor liraiilelro Ualiian cummin-
danlo Luis Crrela do Mello ospera-ao ilus
Portos do norte aio 3 de juldo o soguun pi'i
Micei, lialn.t o Rio de Janeiro, uo dil so-
guinto ao di sui cnlnJi.
SJR"
- > U.


T
Banco de l'crnnmbuco.
os drscontos na semana que deeorre, do
,g ,ojnni.o. sd. jumo, e/e J "
:, ta as lellr.s eucer 10 m JV>U"
"/bita pera as vencer .t 6 neies ho.o
mingo" Thoodoro .lo Frailee, oBlclil d
|Il>l ordo d. o. '"**
s ionio do Avia, condecorado com a me
dalhe da rcstauric,o d earopinhe da II
h*. capillo de mar o guerra da armada
nacional e imperial. Inspector do eraenal
domarinha ccap.Uo do porlo deste pro-
vincia doPcrnambuco, por b. N.l.s qu
r?Zr'qu.;e0,vi.tud0 das ordena
,l, presidencia da provincia o conhocimen-
o .la alfa., lega da f.xeudas, he llvro a en-
rada esaluda d.sb.rcacas, canoas o jan-
eas, pola brrela do tul, conliuuando a
n\r volada cssas entradas e sabidas pelo
sil daquella mesma barreta: sendo ubriga-
|o a ludas essas pequeas emharoacOes
,. naisshidas qur as onirad, lao
Sor aquella barreta orno pela barra deato
porlo. a linearen as barcas do viga, pros-
lando-so todas as pasquina que r da mis-
Ler Taicr so: cando sujoilas s multa no
art lie do regulamcnlo combinado om as mais ordena em vigor,
na falla do-cumprimento desle edital.
Capilania do po-to do Pernambuco, 16
jo jnho do 185i.-ltodrigo Tbeoioro do
Iroitas.
THEATRO
DE
S. IZABEL.
HOJB 3 DB JULBO DB1852,
mi favor lo niislu
fv.uicioM Se L/lteev/cx.
celia '> favor alo niislu
/t a ,. /Oi>.
i/Miitaua
Subir a secna. depois da acucao do
nina eseulhida ouveitura, pola orchestra, o
milito aplaudido eoxcocnle drama eui 3
aclos
AILHIDN
k
Fui com esto drama quo narlista benefi-
ciado raiasuacstra DWla bella provinci.
dn l'ctiiir'.buco, o lio com c-lo drama que
pretendo foter a sua desped 'a.
Logo que t rinnii', a Sra. II. M4KOBLA eos
Sis M. KTliau e UavMu.vBo, cintailoa muilo
applaudida Tonadilha hespunhota, Intitu-
0 POETA E O MSICO.
lindara o espectculo com a gr.closs co-
mo lia cm un acto :
0 INGLEZ MACUlNISTA.
por miiiio qno nartista Gaan*ao Falacia-
DO d'Olivii.a, p,idoj8odizor,janiisd.'(i]oii3-
Irnna siilliciontcmi nlo o quinto lio agrado-
(Ido aos innmeros favores, quo ha recobi-
do do un publico lio hnspltaleiro, quanlo
Obelo do hondade o por is^o protesta su 1
derna gralido em qualqucr lempo o ein
qualquer paito om quo su aclm ao lllin Si.
Milenio Alves do Booia i'.aivallio, actual
DDipreiarlo, o arilala agr.deco a oonoraelo
quo Iba fez do suu llioalro para este seu be*
HOllOlO-
Multo desejsva o artista beneficiado ir pos-
..amiente convl lar nos smis piolcclorcs o
aniigo*. pa'i o sea henelicio, porm lalvoz
nilo linlia o tnmpo preciso 1 ara procurar a
l.nlos, o cni.'i 1 roga encarecidamente s pea
loai que o qulseren honrar e iroiogor de
mandaren), polos buhlos, uo oscriplorio do
llioalro.
- Para a liba de S. Miguel o pataoho por-
tuguez Destino para o que icui maio- par-
to da carga prumpla. Quem no messe qui-
xer carregarou lilrda passagom dirija-se
quinto entesaos cinsignal.rios Thoniaz de
Aquino Fonaece & fillio na ra do Vigario n.
19, primeiruandar.
Leilfto.
O corretor Miguel Carneiro, fara lai
1,1o no dia lerca-feira, 6 docoironlo, as 10
horas da manhSa, no sou novo armaiem,
na ra do Trapichen. 38, dos objectus so-
guintosi mesas redondas, Jilas parajogo,
lilas para jautar, solas marquex.s, ca-
lleras, guardas-roupas, lavatorios camas,
i'.spelbos, quadros com estampas, relogios
para cima de mesa, espingardas, pistolas,
louca, candioiros, vasos para ores, o o-
Iros muitos objeHos etc., < te.; assim como
chumbo em laminas para rap, urna porfo
de mariscos, conchas e buzios muilo curio-
sos; o obras de prata, sendo, taboleiios,
baodej.s, freas o garfos, o um apparelho
para cha.
No dia 5 do corrente moz de julho, as
II horas do d', se far loillo por ordem e
em presenta do Sr. Dr. juiz do commercio,
o a porta do mesmo, ra da Madre do Dos,
e por cunta o risco do quem pertencer, do
Rcrgaotim nacional Maria Libanii,ancorado
neslo porto, defronte do caes do Itamos.on-
de es pretndanles poden) examinar ante-
cipadamoiilo nflo s o sen cstado.como lo-
dos os mais portonco<,lancha o boto.
Avisos diversos.
a
Un de S, Miguel.
Os senhorespissogeiros do pata-
cho Destino para n lilia deS. Mi-
guel .lev. m-se adiar impreterivol-
mentc a lionlo do mesmo, domingo
\ do corrente julho, bo meio dia
em ponto, para seguirem seu des-
tino.
-- Deseja-so lugar um sito com bstan-
les commoJos para pequea famalia, mar-
gan) do C.pibaribc, a quo nDo soja mais
longe quo & Puni d'tlclipa : quem quizor
alugar, achar com quem* trBt.r na ra da
Cruz n. 55.
-- Aluga-s? um sitio no lugar da Cruz de
Almis, onire as du:; cruzes, com boa casa
OHerece-SB para c.ixeiro de escrita ,
011 do qualquir estabelfcimonto, um mofo
brasilelro, snbjeilando se mesmo a servir
por alguna lempos de graca: na ra do Han-
gol n. 36, segundo andar.
Aluga-ae um primelro andar, proprio
para e,scriptorin, ou pessoa solleia: quoni
precisar, dirija-se a ra do Encantamento ,
vendan. 10.
Santa casn da Misericordia
O csccivilo da Santa casa da Misericordia
de Olinda, por dcliboraclu da rospectiva
mesa, avisa a todos os devedores da mesma
que dentro do 30 dias da data desto drverflo
SHlisfitzcr os r cus dbitos, eos forcirosqun
1 iv> 1 Tin cabido em eommisso caro sub
jeitos a sorem os refuridos sitios afora'os a
uniros quaesquer quoos prelendaai. E para
quo so Tifio chamen! a ignorancia, faz-su o
presento. Olinda, 30 do junbo de 1852.O
escrivlo da Santa casa, Jobo Eustaquio Ma-
ciol Montoiro.
fi9wv
Botica homopathica.
88 l'.l"a DAS 1.1.1 /1 28,
Dirigida por um phurmactvlico
approvatlo,
Estoestahelocimento possuc todos
os medicamentos al agora experi-
mentados, tanto na Europa como no
Brasil, o preparados pelas machinas
da invonclo do l)r. Muro.
PRESOS.
dat earttirat komiopathieis.
Emcarloiras de 12 tubos grandes 12/ J
> n 2i># ',
c 2* pequeos 15/
1/*
i'iil.licic oes Iliterarias,
ELEMENTOS, z
i DE %
Tintura s demedicamenlos om ^
frascos de l|2nn(a (cada umj 21 Ha mais, alom dostas,outras umitas ^>
caixas com glbulos o Unturas por ^
precos variaveis, conformo o tama- <
nho ea qualidade das caixas, e a 48
quantidade dos remedios e sssuas J
dynamlsacopa, ele.
AVIAO SE GIUTUITAMEME *
para ospobrs, todas isreccitss que 2
para ali mandar qualquer professor. ^
At' -. ^!>AA'A IAAbW
-- Na ra [Vova n. 56, precisa-so ile um
fabricanlode charutos, queseja bom, assim
como Ismbam de urna prota iscrava para o
servido interno e-externo de um sitio.
-- Aluga-se um sitio com casa de viven-
da com cominodos para grande familia, na
ra Imperial,junto a foudiclo do Sr. Leal,
loviviula, commo los para rralos ecaval-;Tambe n sedar* a morada grulis a quem
loa, muilos aivor.dos de fiuclos, baixajq.iizer faz-r nlgumns bemfeilurias no mos
para eapim, o 0111 quo >e polom tor voceas mo sitio.' a tratar na ra do Crespo, loja
do loito : fallar na roa da Aii'ora, segn-, n. 16-
do an lar n. 42, ou na Cruz do Almas ao Sr. i Precisa-so de alugar um molcque para
Machado. Tazcr o se.'vico de urna casa do pouca fami-
-- Olfercc-sc una inulher, de mcia ida- lia : na ra da Cruz, irmazcm n. 48.
Je, para urna casa de bomen soltoiro, para 1 narlara-sc aos devedores da beranca do
cozinhar oengommar: quem della precisar, fallecido Antonio Siarcs llrioco, quo o cu-
annuncie. redor da mesma beranca be o nico com 0-
0 tenante-coronel Hanoel Joaquim do: Ionio 1 ara arrecadar a importancia dos seus
llego Albuquerqno roga encnreciilamente] dbitos.
ao Sr. Jos do Allomlo Coolbo, morador no -- O curador da horanca do fallecido Anto-
ongonho TrlomphO, q 10 vonha oumanlo nio Sohres brinco inlcressa fallar comoSr.
concluir aquello nogucio que nSo ignora,; Jo^o de l)eos Pi.cs llerreto, morador no tor-
visto o bom xito quo delie tove, lo abran- mo do Agoa l'rela, ou com o seu correspon-
In-so dos grandes aperlos om quo so vio, j denlo nosta cidade, a negocio que Ibe oiz
sondo bom sorvido por q um nunca ovio rosieito..
o menos o conbecia. j Na ra do Quoimado n. I, deseja-so ral-
--l.ava-se e eiignmma-sa com toda a per- lar com a senhora Uargarida Maria da As-
fcicIu a Iralar na ra do Amorim n. 27, sumpQo ('.ampollo, a negocio do seu inlo-
tercoiro andar. resso.
- Unja, 2 do julho, l'ugio um esersvo do -- Precisa-se de urna ama SCOCI para o
nomo Gi raido, levando vesli lo camisa o sorvico interno o externo do urna casa de
calca do alcodln da fabrica da Babia, do pouca familia, notan lo que devo saber la-
de do 20 anuos, punco mis ou monos, varo engommar: a tratar na ra do Pillar,
creoulo, estatura mediana puxando para al- om Fora do Portas n. 72.
eorpo rfolg-t.lo o beta tVUo, tom raras Proclas-a* alagar urna | reta que seiba
de bexiga em todo o corpo, o bom propor- cosinbar, para urna casa do pouca familia,
cionads no rosto o em quantidade, e nflo paganilo-se bom : na ra Dircita n. 53.
minio vrlhas; era empegado em s.rvuo Jos Krncisoo Vianna, de menor idade
do canoas o alvarengis: igualmente anda va i a Portugal.
Jos l'ranci Oabaixo assig.lado faz ptrblco'que dr
accor.io com os lestsmenteiros do nado
Aichihald Me. Calium el a-se dessolvida a
sociedsde quo girava netta praca sob a lir-
na de Bowman & Mo. Calium ffcando como
liquidadlo da mesma
David VVilliam Bowman.
Aluga-fo o armazim do sobrsdj de 3
and res 11. 43, na ruado nozario ostreita,
onde estovo a confeitaria, na mesma ra 1,*
andar n. 41.
Os tcslamrnteiros do finado Arcbibald
Me. Calium avisam a quem mtcresar que
iflo fnzer remessa do producto da missa do
dito nado aos hrrdeiros 00 mesmo. Se al-
guem se julgarcredor deve apresentar suas
cuntas na casa n. 48, da ra do Trapiche
quinada praQa do Coi po Santo, para serem
pagas uestes 8 dias, do contraiio porder* o
iiiroilo contra a dita massa, e testamentei-
ros.
o abaixo assignado deixa de vender be-
bidas esperituosas do produelo brazdeira
desde o t. de ju iho em vaote, na sua ta-
berna, na ra Direita n. 127.
Francisco Jos Corris Colmarles.
Contracto das carnes verdes.
ConviJa-se a quem qoeira contratar o car-
reto das carnes do acuo^uc geral Jas Cinco
Contris, para os divorsos aiougues da cida-
de eseus suburbios: diiijlo-so a ra das
Cruzos n. 30.
Hotel ttecie, ra do Trapiche
n. 5,
tem sallas o quartos preparados com decen-
cia para rcobir liospo les.
Almocos o janlares avulsns.
Vinhoi do todas as qualidades, serveja,
refrescos, &c.
Forueco, com to lo o accio o promplidil,'
diario para mesa do qualquor individuo 011
ramilla,
nhoras o meninas dej lad de 9 a 14 anuos,
cbapeoainhos de seda para criancas de abas
laigas, um suri i inenio com lolo de chapeos
de palha da Italia abertos e fechados para
senhora, ironiots e meninos, ricos enfolles
do cabera para bailes e tbealro, um com-
pleto sorliuiento do fazrndas de moda do
mclhcr gosto para snnhoras, na mesma casa
faz-ao vestidos do casamontos, debaptisado,
locas por proco commodo empresta figuri-
nos aos freguozes, ricos adereces inlei'os
de "ni o do le que se vendem pelo cusi, 0-
10a do ultimo gosto.
-- No palco da Bibcira do S. Jos, loja do
sobrado n. 15, lava-so eongo^ma se, com
asseio o perfeifo, por proco commodo.
Compras.
tugue/, retira-so pira a ilha de S. Miguel.
-- Antonio Carlos Augusto l)ama"Cciio,
tendo de relirar-sc para lora da provinei
fgido desde domingo do puscboa, um os-
crnvo denome Antonio, o qual falla muilo
bom e muito ladino, estatura baixa, pj
mal feilos, rendido de ambas as verilbas, .
som barba, reproienta ler de 25 a 30 annos julga nada dever c so tcaso houvcr elgu 'm
este fui cscravo do Dr. Jos Narci70 Camcl- quo se julxuo seu credor, queira apr.'sent.r
lo. Boga-so a todas as autoridades poli- suas contas no p-aan do tros das n. casa de
cites e eapilles do cam,io, liajnm da os man- Domingos Jos Alvos da SIvb, em Olinda.
dar ugairar em qualquor lugar que ol.s Faz-se negocio com o Irsspasso de
apparecam, e os facam c ndu/ir a casa de urna loja, em lugar de milita concurrencia,
T/~VTll'an/"\n a rrr "laeusonbor, morador na ra do Apollo, IS. r- e com coinioodos para familia, o com arma-
LLvJiVlJ^UL A 1 Jj Ailoerto Joaquim JosCuedes, o qual grali- cloenvidiagada, propiia para qualquer ne-
* 1 'ini seu liaballio.
SMIUIA LUZ Al.'E ULTIMA PAtTE 1 Oabaixo assignado pede ao Sr. Manoel
m Cavnlciiiitol.ins Valcacer, que, visto achar-
Isanesta ciledo com lonQo do seguir para
'acorto, h.ja de prgai-lhn a le Ira accoila
vonri la
-- U. I), nodriguos, ra do Trapicho n.
26, procisa comprar urna rscrava prcta, que
engome o rosa ; sendo recolhida o de boa
conducta, pagar com generosidade.
Compra-sc um escruvo pardo de boa
figura e mo(o, perito no ofiicio de carpina,
agradando paga-s o sou merecimento : na
ra da Cru, cm casa de Luiz Jos de S> A-
raujo.
Compra-se urna taberna quo seja om
bom lugar, o bem afieguczada 1 quem tiver
annuncie.
-- Compra-so um palanqun) em bom uso
na ra da Cdeia-Velha n 23.
O curonel Joaquim Francisco do Chabi,
compra um cabrinlia, ou crioulinbo do 10
al 15 anuos de idade, quo nfio lenlia vicios,
ou defeilos, e quosirv para pagom
Na ra daSenzalla Velha, dofrono de
.Sr. Monloironinlor,compra-se lodasasqua-
lidades do ferros velhos e meteos do todas
Enciimbo-so de faicr jantares para fon, as qualidades assim como ourelos depannos
dando louc,a, vidius, c liiios,casemirase todas as qualidades de mu
Da Comidas por assignatura mensal, tanto lambosque servirem para fazer papel: as-
no eslabolecimcnto como fra dclle. sim como cabos velhos, lonas etc.
Tudo pelo mais commodo prego possivel,' Comprase um preto que seja forlo e
com limpeza e prompli lio. 11.T0 teuha > icios, para servico de casa : na
l)oscja-!e alugar um sitio rom bastan-'ra do Amorim n. 25.
to cuiumudus para 1 cquenn familia, a rqar-j Compra-se uioa p;eta que n.lo tenha
geuidoCapibaribo o quenlo saa mais Ion- vicios, nem chaquis, que saiba engommar
goquea ponte; de Uclia : quem quizer alu- ccozinbar, do 18 al 26 annos de idade, a-
gar achaia com quem Iralar na ra da Cruz gradan lo paga-se bem : na ra do Amorim
n. 55. n.25.
-- O Sr. Antonio Maximiano da Coste, Compra-se um enrulo deourodolei,
dirija-se a esta typographie, 4 negocio de com 20 oitav*s, em bom estado, osemfei-
Suu 1111i-i -.->. lio : na ra da Ca.leia, loja n. 5.
Constando-nio qao se quer vender Compra-se a colleccilo doUniverso
pn la Uabel, escrava de Miguel Joaquim da l'ilorcsco (jornal portoguiz) om segunda
Costa, lacover ao publico quo esta rscrava mo : na ra Nova 11. 58.
nflo pude ser vendida sem o rncu comcnli- Compra-so
metilo comti piocurador do si nhor da mos- garrafas vasias qno lenh>m sido do le roy,
mu escrav.Domingos Alves da Cosa. a 80 rs. ; na ra Diroila n. 7.
O Sr. ii -r |C"i 1 i-.i de Menlonca, lem Compra-se, em segunda mo, os dic-
uma carta na I i vi ui ni da praca da lndepen- ciunarios de Fonseca, sen lo de portuguez
deuci, n. 6 e 8. para francez e de francez para portuguez;
M.nli.'i e iioutief, modista franeoia na ru; do Qneimado n. 7, loja da estrella,
ra Nova n. 58, em frente do becco do lvix -! rilo.
Tvisa ao publico, o latticularmenle a seus
freguezes, que acaba do receber um grande
sorumento do lazendas modernas, ricos
chapos do seda para senhora, espaitilhos
de piimeia qualidade para senhora o meni-
nas do Idade de 7 a 12 annns, chapeos re-,
meninos e meninas, ca
Vendas.
Vende-se a 3,000 rs a sac-
dondos do seda para meninos e meninas, ca de arinha medida gratule,
um rico soriiu.euio de mai toletes o capul- para se fechar conta; sassim como
nlios iie cores com colletes, lilas de-velludo 7
elivellas do madeeperola, ricas loucas do saccas com gomma 1 7,000 rs. : na
senbuia, ricascnpellas para noivas o madri- rua ,|0 Amorim n. 36.
nbas do casamento, ricas luyas do pellica, yende-so urna cscr.iva. ptima engom-
i.iu grande sortimento do bicos de bluodo
da largura de um dedo al um palmo, ditos oLX'c'aVn
do soil largos c cslreilos, litas de todas as ..'
coics, luvas 1 retas para senhora o meninas,
ditas de poli.a para hoiuem, lindos veos
rara i.oivas, franjas o trancas de soda prela
e de cures, chapos de palbn lina, ditos re-
dondos para meninos do 1 a 6 anuos, man-
guitos do ultimo goslo. Na mesma loja f-
zoa>8" vestidos ue casamento, do baptisa-
dos loucas do meninos e do senhoras, ca-
polinliose manteletes do todas
des, com perf. ieflo o pioto co
cozinheira : ni rua da
I'astillios de Soulli
Vegetuet contra as lotn-
brujas
Approvadaa pela junta central de byglenc
publica e preparadaa por J. M. Soulli, phar-
ni.'M iTilic.i, membro Ulular da academia impe-
rial de medicina eda ociedade de pbarmacla
do Rio de Janeiro.
O nico depoaito verdadelro deaUapattilhas
he r.i.ibi IitiiIii pelo infamo autor na botica
d Sr. J'.ji' da Rocha Pannlioi, rua Diraita n.
88, em Pernarabuco.
Deade multo lempo a arte medica catara i
procura de um medicamento que fosie fcil-
mente adminiatrado a criaDcas aujellas as m-
tenlas verminosas, molestia! Icrrlvelsque con-
duiem todos 09 dias ao tumulo um grande nu-
moro dallas,
O goaio e ib ciro dos anthclmlnticos euiprcga-
doa al hoje erain oulroa tantos obstculos
mi.i.hImiuMr.-n,in ; poristo eremos ter presta-
do um grande servico i bumanidade, e princi-
palmente aoa pai9 de familia, annunciaudo-lhca
um vi 1 loibiM,,, debaiio da Corma de pastilhaa.
sem cheiro e sem sabor, que possue a accao a
mais enrgica como anlbelmintico vermlcidu
contra as lombrigcs intestinas. ( Lombrigai,
oxyuras.etc. tic. )
A couipnsicao das pastllhas he puramenta ve-
get^l. Quando em 1 i,', i/, m...,. tal prepara-
cao, csiivemos lao cerlo da sua accao vermici-
da qne nao hesitamos um instante ein experi-
mcnla-la cm uossos proprios lhoa antea de a
fazer conhecer : o cflelto foi espantoso, e logo
que os (Ilustres prolessores do Rio de Janeiro
c das mais proviucias do imperio a conheceram,
nao duvidaram emprega-la em todas ai moles-
tias verminosas.
O ellciio (1,-fUs paslliashc lao cerlo que nao
pode llavera menor duvlda aobrea suaefftca-
cia, como consta das opinides de inultos filus-
tres mdicos (|ueabaixo Iranscrcveinos. Coin-
ludo, como as enancas esli sujeilai a outras
molestias cujos syuptonaa sao quaai 01 Hici-
mos das molestias verminosas, aconselbamos,
nos caaos graves, de consultar um hontcBi da
arle antes de administrar as ditas paatilbas; nao
que ellas possam produzlr alguin mo cll'eito,
porque na sua compoiicao nada entra de no-
civo ; mas porque pensamoa nos que naquelles
caaos graves nao ueve adniinislrar-ae remedio
algum emquanloa molestia uobe petfeilameu-
le diagnosticada.
A tlsc das paslilbas he a seguintc :
uas a seis patiilhas ein jcjuin, para as cri-
ancas de 1 a 6 annos, augmentando a dse 1
.lujlmcnlc segundo a idade Ue dez, a doie pas-
lilbas para os adultos, e quinze a vlnlc para as
pesoas de 3u annos para cima.
Jlepctc-se a uiesina dse tres dias a lio, c no
quai lo dia pode-ie dar um purgante de oleo de
ricino.
JV. B. Podc-sc augmentar a dse das pasti-
lhaa sem reccio de produair irriacao alguma
nas viaadigestivaa ; c se .ligninas vcr.ea nn ha
lombrigas expulsas, pode-se estar cerlo que lo-
do c qualqucr aymeluma de molestia vermino-
sa tem dcsappareciilu.
Obitrvacci
De alguna doa iliu.ii., professores que dia-
riamente re. ..i,un as pastilhaa vegetaes para
lombrigas.
Tendo dado as paslilbas vegetaes a mcus li-
Ihos c oulraicrlnuc.as de dliTcrentes Idades. te-
nho-as achado aeinpro ehlcazes para tal liin. e
julgo ser a mellior preparaco que tcnbo usado
uesia cidade no opaco de doze annos de ml-
nlia clnica. Assignado, Dr, Pereira da Cost'i.
Posso assegurar que todas as vezes que ienbo
einpregado como vermfugo as pastilbas vege-
taes, bei oblido sempre um resultado mullo aa-
n-i Hi'.i i". Estaa pamilhas teem sido por ralni
algumas vezes administradas ein dse bastan-
te elevada, e as vias gstricas se tcein conser-
vado sempre iudille.-entes a esse emprego.As-
signado, l)r. Antonio da Cosa.
Faco uso das paslilhas vegetaes na minha cl-
nica lia mais de quatr annos, tendo sempre
obtido feliz resultado nos docntes a quem te-
nhoapplicado, que multo dilBcil aeria enume-
ra-los boje ; acciescendo que eala8 paslillias,
ilem de uo apresenlarem os inconvenientes
dos outros anlhclininlicoS, sao de um gosto to
ue as enancas multo as aprecian
co, inda n.csmo sendo metadea praso.
Vende-so um capotado oleado de Lis
boa, novo, po
toiner compra
"
. desla obra enmpnsio polo rrofessor de
1 homopathlaiossel llimonl. Cuslar*
_ 5/000 a olira inteira at 30 do junlio,
T dia em queflcari encerrada a assig-
9 natura. Esta obra lio uUI, lano para _
? os mdicos quo so dedicaren ao es-
fi tu 10 da ni.v.. medicina, como nara ~
" ,u|i.''in de boa vontado que *
? quizerem convonc:r-so porezperien- (9
? cias da verda le desla doutriua, por
9 ~er ella multo clara, o a intelligencia t;
<* do lodos, *r
9 No consultorio homcopaltiico rua
9 dasCrures o, 28.
ttf *StititM>ff>* ^ InorS.S daqiianlia do70,00irs,
a 16 de marco ultimo ; divida e>U
ocio; quem a pretender, dirija-so a rua
Noa n. 52, que alu so dir com quem se
deve ti atar.
-- I). I.uiza Aunes do Andra lo l.ral o suas
manas, compraran! ao Sr. Manoel Francisco
dos Santos c Silva, a escrava Finncisea; e
la privo- para que no apparecam quosiOcs para o
Avisos martimos.
futuro, fazcm o prevente annuncio: quem
diroito Ifvcriobre o Osame, comparece na
rua da Concordia n *, C. em casa do.vigario
por e-t-'s oito dias.
Aluga-se um p'imeiro sndar, cujo alu-
(juel uuo cxceJa a 10,000 rs,, seliver quin-
tal o cacinilia sera mellior, nas srguintes
nientedo um civallo, com o qual S. S. p
j BOU Olltra divida. O ahnl?n .ion.ijo fss-
Ihc esto podido, porquo Iho nflo he possivl
mais priicura-lo tantavezes, como ato ago-
ra o tem foilo, aculo smpr.i illuiido por
S S. com mil estrategias c escapatorias.--
Jacintho Jos do Amiral Aragflo.
- O abaixo assignado, como licassn com mas: Cadriido llecifo odo Sanio Antonio,
a casa d pasto Carroira, na rua da Ungila n. 28, loga aos rio, e estrella dita, Cabuga, tespo, de S,
freguezosdo mesmo fallecido quo, quoren- Amiro, inreila, da Praia, do logo, Aova,
do continuar, serflo sorvilns com minia dos Uuaiteis, do l.ivrami'iilo o praciuna do
promptldflo o aceio, o por proco commodo. mesmo, ou mesmo na froguezia de San Juse
--Andr Illanco. sendo em boa rua : quem tiver aononaM
abaixo assignado dcixou de vender para sor procurado,
bebidas espirituosas do produceflo braailai- abaixo assignado declara, qno Jes lo
ra, do primeiru de Julbu om dient nas suas o piimeiro do julho em
tabernas sitas na prarja da Ba-Visla n. 12
der no seu eslabolecimcnto d* oioiliados,
ni rua laiga do llozario n. 29, bebidas espi-
rituosas de prodcelo br.silcira.lOlO lien-
riques da Silva.
Aluga-so
urna casa terrea reedificada e pintada de no-
Julga-se andar pela Boa Visla, aondo vo, moderna, com grandes con.modos
nuito conhec'da assim como so (rotes- para qualquer familia, muito fresca; na
e 14.--Francisco Ooolho Un n.iflo.
-- No dia i do corrente, s 8 horas da noi-
te, l'ugio a prela Angola, cr oula, Piado do
32 a 33 annos, poueo mais ou menos, cor
lulla, altura regular; levando vottido bran
co.
ta ompregaVoTigur' da iei Voiitra'qiicMa ilua-Viita, defronte do hospital do carida..o
pesaos quo a cuitar : quem a pegar, leve-a quem pretender -lirij i-le a rua Nova n. 6?
a rua Direita n. 17, quo so recompensar. I'recisa-so
-- FisnciscoAntoelo do CarvalhnSequci- do um lio.nem, quo seja perito mestre do
ra, novamente fsz publico que a suciedado maicineiro, que nflo tenha familia, pa>a lo-
ei,tre o ainitincianto e Joaquim DuTte Pin- mar conla co un eatabelecimento |or ha-
to c Silva, celebrada no dia 23 de setembro lauco, com bastantes fundos, em bom locar,
do 1851, Sob a'Irma de Silva Amorim tfi. fzeiiio-se-lhu um bom inloressc: quem
Para u Aracaly
Segu em loncos dus o hiato Ligeiro:
i.'ni quizor carregarou hinle passagom di-
iiji-so a rua do Vigario n. 5.
A Larca nacional Firmeza,
(leve --<-.- 11 i vingem pura o Hio de
'. iiiiio no dia 4 de julho ; re-
ccliealguma carga niiuda, esclavos
u frele r pas.sflgcirot, pina o que
m' trotar na rua da Cadeia n. l\o,
ou rom o r.pilfm Joaquim Amo-
nio Goii9alve.s dos Sanios, na pra-
ca du Commercio.
I'ara o Porlo, a liare, poitugueza Olim-
Pla, -. ..ni- iniprutc i t nclito no d'a 6 do
"lluro Julho. Para o resto da carga e pas-
Hgeiros, para o quo tem os mais acciados
iihiiii o ,o-, Irita-ro enm os cunsignalaiius
liiiuiiaz do Aquino Fonsecs & Filbu, na roa
Jo Vigario n. 19, i rimeiro andar, oucumu
Capilflo na praca.
-- rasa o iiar.iiiiiiin e Para o brigue escu-
'a lii.uio, en..mili Jos Piulo Nunes, rerobe
orga n i asaagein s l quem prolender dirja-
se n rus do Trapiche n. 2fl, u fallar com o
v"ii>i0iiatario Manoel lluaile llodrigues.
r-i'ii nuil.i
^lio nestos Sato dias 0 hialo Caprichoso,
iicm o mi. e ilo por sua velocidsde e forla-
li/a do n-i i un-,.i, | pira o reslo da carga
('l'*>agciios,lrala-socum LlnoJ.de Caslro
Aianjo, iaiua da Cruz n. 3*. ViM VuKuVta^u" 9, q'ne'se dir quem seus nomos publicados ueste Diario, sem
l'araocear cm dircelura. D excepcilo uo pessoa.
A voleira ciciina nacional Kmilia, do quo ( J I' II B queira dar solii"flo -- Antonio l'eieira Mondes deita de ven-
do'uc pronirtuo por'sua caria de 2*'do der espiilos do producvo braailcira, dtsdc
abril do crreme nnn. fln..M,jV!- t-r ta- '"" mBelmde JttlfM. Jopraij.aiiiio,
ear por todolo moz de nuio. segundo pe- ia sua taberna, da rua da l'raia n. 27.
dia por sua referid, carta; do contrario se Precisa-se de urna escrava, que saiba
publicis qual o negocio, quando leve prin- cozinhar, coser, engommar elambein com-
cipio, e a maneira por que tom procedido : prar, para casa de pouca ramilla, nflo so u-
cobem-se todos os mozes figurinos moder
nos, que empreslam aos seus fieguezes.
Lotera de Nossa Senhora lo
lt otario.
Asrcdasdesla loteriaandam no vcnle-se um cabrinlia de uannos, o
dia
thesou
blico que concorrain a dar ex- fronte do tribunal do commercfal, ven iem-
a- ,.,i. ,l l.'ill,,.!,. n< e panno pr.to fino prova de liuiflo a 3,900
tracao ao resto dos LsiHietc-, os rs c,(Vnd0i lenc0, brini.M d c,mbr,ia
quaea acham-ae a vend nos luga- muito linos, pelobarallssimo preco de900
... ,|n rntinmp rs ditos pintados, propiios paia moninos a
i es ilo costume. i80rs a|0(Jao da al|ia cm f - O ir Joflo Luiz Vianna, quena dirigir-. peM 260rs_ a VBr8 dito trangado escuro,
so pra(a da Independencia '. 6c8,ooque| J),iJ|ma fazen,,a ,r, rou|)a dooseravatura a
sabe. | J6o 13, 0 cova.lo, o se o comprador comprar
. ff{-'r;###>?aj*a1li grando norcilo so far um abatimeiito ; ves-
f} Paulo UalgnoUx, ilentisla 0 sidos drassa pintada a 1,000, cambraias de
if) fi-alice/.,oltV.rc-c cea restl- *|Coros de bonitos desenlios por 400 rs. a vara
# mono publico para todos os ttjtlou 210 rs. o covido, c urna grande poreflo
nt Uleree le -u-i proflaefto; 9 do riscados do cores fixas a 120 rs. o co-
M ptlcser prOenriMlO a qual- # vado.
a) quer liovn e ni sua cusa, na ^ ^a [(,ja aa9ses portas
illa la.gartoHo/.iulo, ti. .Ib, 9 [ v-nslem-Ro chiles pretosde rede a meia pa-
taca ca la um, cunbraii para enfeiledoca-
madeira c sofTrive
70.
das Cruzes, n. 22, segundo an-
dar, vendem-so Ires escravas creoulas, de
18 a 22 annos, com algumas habilidades e a^adavel" .,
bonitas (guras ; c UO) cscravo de naran, 3 Assignado, Dr. Joii Paula da Bom lialhardo
meia i lade, de Servico do campo, proprio do Uum-Suecan (davilla de Uuatuba. )
para Sitio i Atiesto que teuho applicado as paslilhas ve-
- Vendo-so um terono no'atterro dos genes, e dellas ic.iho observado feliz"'' J
Afogados, com 128 pulmos do f-ente e mil crlantas affecUdasde veriiies.-Asslgndo, r.
luzentos'o tanto, do fundo; a fallar con. tt,';1^^,!,, vweawmol^
rua do ,ias vcr,n|U0Ja, a paslilhas vegetaes, aeja nas
neg- criaucaa, seja nos adullos.c seinprccoOl vanla-
josos resullados. Posso diier que na minha opi-
niao esta prcparataopharsnaceuticatcni dolado
"""," 7" itiizentos oanlos de rundo; a lana
asqiiaina- JS GoI1(.,|cs da porciunculs, na i
;'3.r" s- oncallo, sobrado n. 29, que far
mo sendo metade a pras
a um capote do uloado
r preco commodo: quem pre- de mais um rcssn dio precioso a tlieiapeulica,
ar, diriia-SO ao trapiche do uniodo a una facilidadcexiiesna de administra-
1 lo Icllcitos promplos, certos e conitantea.As-
s um cabrinlia de 11 annos, o !'^'^ U,
ao do corrente, o respectivo um preto, creoulo, de 28 annos, viudos do mmcusa,
....,.,.I ,,,, serlflo: na rua do Trapiche Novo n. cmnrceo i
oureno roga ao .espeiUvel pu- .. No ,lerro d, Ba.vsl,, loja n. 18, de- S f.o,.
a ti. 30,
i segund amlnr.
maatS
Ao conimr rcio.
Manoel Leite do Azevo lo, morado- na Vil-
la do Caruard, prop0e-so a cobrtr dividas
ora l'unellas, Capoei'as, Altinbo, Grvate,
Bizerrros o Caruari me liante a pequea
misas do s"iihor.iS o meninas a doas patacas
a peca, cassa preta a seis Intens o covado,
clnt 's Imas u seto vinlens, meia pataca, e
doustuslO s, do bonitos ladics, e outias
multas faendas por preco barato, por ae
Icm-sc no armazem de
sizesssut <-..aiumu > .......,-,,...- i. ..
gralillcacaodo20pur ccnlo, sotre a quaiitin i""0' .
quo receber, fazoodo o ainiunciante to la e > eilil
(ualquer despeza qno for misler para a roa- Qe0 KenWOrlhy Si < Olllj'anllia, na
isseflo da dila cobraba; quem Iho coi.vier J ^enuinlc
.enieihanto negocio, dni,a-sc as Cinco l'o.i- rua di t ra n. 1, O Sel?uliUC .
est om seu perfeiio e inleiio vigor, s com
a iliil'ei enea que os dous socios ilo conforml-
dado lan(nram fra da administrarlo ao di-
to ao.-io Amorim pala aua incapacidade ,
pasaand a tomar conta da administrabais
ila cas o socio i o Minuiicisiilc, 0 Sr. Joa-
iini bom inleressc:
pretender, diiija-so a osla typograpliia que
se oi' a pessoa.
Cu.up.iiiliia de accionislaa do tbealro
de Aiollo.
A commissflo adminislraliva convida aos
Srs. accionistas a ronnirom-so oumingo, *
Ja
qumi Dusrle Pimo eSilva, o qual se acha do conuito jiibo, pelas 10 horas da ma-
auioriardo a cummir todas as coniicnes es- nh ia, no sallan do m-smo ll.eatro, abiii de
tabelocidas 00 ref. rulo trato social; forado proced. rem a e.-cul'.a do nova a uninislra-
qnal nilo | o ler vigor s nflo de conformi- C.lo, e ao masa quo deiernuoam o, cstalulus
dado entro os dous presantes socios i.o ait. 17 c seus ^J,.
-- Precisa se alusrar u ua prola para todo Os b. nhoras quo slovein contas do mais
o lervico da urna casa, que seja robusta; de anuo, na loja oa rua do Crespo 0. 12, de
na praca da ludcpeudoncia, loja o. 3. Jos .la Silva Crneos (. qur.iram ter a
-- \luRa-se ummoleque para o servico bondado de manda-las pagar al o (im do
de una ca ecapiiflo epratico AntonioSilteira Maciel
'i'iniir, m'^iii para o Cear ein dicclura
'um niaior biuvida.ieo recebe c:rgi c pas
'KCI'O ; paia urna o out'a cousa l'ata-ao
1 "i n i a; il.lo, i u na rua da Cruz, armazem
a. Vi do S. C. Augusto da Silva.
Para o Aracaly
na'"r"sJi"uro ColiogloT D. 8. primeiro andar, loa a preco : quema tiver e quizer alugar,
, Sahecombrevidadeobemcmhecidohia- ach.rcom quom conclua cate negocio, se- d,rU-c1,0,,'0"0dl''?Vl,\ luedcsdco
U Novo Olinda par. carga a tratar com o Rundo a respeta da I. a su. mencionad. -O ata J ^'l" *g
le nacional 8. JOBO | pasa c.rga trata-se na o, por sor de muia habilidad.: na rua n. 0. bebida. eaperiUiOMs d
| IR'
1
li
meibinto negocio, duia-se as Cinco ron-
tasn 60. : {(elogios de o uro de abnete, pa-
.- precisa-se de urna ama para o servico; .... |e7
de compras o engommado, de urna casa de ."a ..
nuas possoas de familia i ra Punto Velha belins uiglezcs ela.sllCOS.
d. 14. Ditos dit s de patente.
aos senhores de cngenlio. l>anterniiS pai.a carro e cabriolct ,
O redactor do Almanik da provincia, de- i
sejando mencionar no mesmo Almanak, o de dllterentcs moilelos.
nomo dos proprietarios erondeiros dosen- i\rre|os para carro de III C doilS
genhos, roga aus meamos senhoris se dig- '
nem mandar sua loja uo livros na pr-uja cavdllos
ta independencia ns. o 8os sousnouies, o Amarras de ferro de j Dr.icaa.
prompt
signado, Dr. JulonioJugand.
Teuho ein minha clinica aconselhado por
vcies as pastilhaa vegetaca, e o leu
tem sido coroado de lucccssos ; en-
tinto que sao ellas um anlbelmintico
esccllcnle.nao a pelo proinptoe quass scgsi-
ro clh-ilo. cosno porque ae pode dellas lanfar
ni, o i i ni qualquer idade acui receiode irrita-
ccs das vias gstricas.Assignado, Dr. Knlo-
nio Goncalvci ai raujo Lcilio.
Tenho ricqucnleisieDic esnpregado a Indivi-
duos de asnboi ns senos as paslilhas vegetaes, e
gesalsnentc com feliz resultado, conccitoque
l'rn>o he faTOraV*! : e juleo SUN annlirarim
.i|M"|.iuil.i 1.1 criancas,s qacsellas naoprc-
judicam, niciiuo quando nao ciislam vermes, c
que se repiiaiii suas ilscs.Aliiguado, Dr. o-
miM7ii.' Ilarinhodc Azevtdo Americano.
Se urna ou oulrts vcdeiici de oblcr resulta-
do annticando as paslilbas vegetaes, be porrn
verdade que dobrando eu as dses, ja em cri-
ancas c noi adullos, u cleilo anlhelminticn roa
enlao infillivele livre do menor inconvenien-
teAssignado, Dr. Jo Teuho esnpregado muilas vetes as paslillia
vegeiaesna snlisha pralica da medicina, e te-
nho vislo que ic ellas lalham em algum casos,
multas veies produsein bous elleiloa aeni ir-
rilar. Assignado, Dr. Joti Slarlini da Cas
JorVim. ,
Desde snuilo lempo tenho aconselhado c ad-
ministrado ai pastilbas vegetaes, e posso asse-
-ii.ii que na
ni o.1111 dos casos tenho oblido a
nomo duengouho, a Ir..u /n, villa e eu-
maic.a que oitoncer; e se frrendeiro, o
seu uoine e do propsHilario.
Aiuga-se urna oscrava, que sube cozi
nhnr; quema preion ler, i ja-i-c rua ..o
l.ivrainenl ., .-obra.lo d quina n. I.
-- i S. Krancisco do l'a la An lia e Mon-
^in&eoci." noll.e & idonlac, na rua lo Tra-
te-Negro, tem uuia caria
vrarii si. 6 o 8 a piai;a
Ancoras de dito para navios
CaLos de linho sortidos.
___ Ventle ."c cimenio romano ,
da bem acrediada imrca Z, por
ra. a barrica : em casa de
?>< piclie n.ii.
# Aii.gan.-M e ve..do,,,-so bi.8na | V lAem-se lonas e brimiSo
f praca da Independencia n 10, con- S ivssuvsssr
em casa de Hollic &
do Trapiche nu-
'<" da Madre de Doos n. 31.
. Formoza na qoaita casa torres.
sileira.
Uarlollo da Coala Moura.
fronte a rua das Cruzes. da llussia
- .Na pruca ua Independencia n. 6 s-8, Ul'lOnltl'-, .
nrecisa-se fallar aos Srs. Manuel dus Sanios mero lq,a
Kiin.u de Jess, e lela.mino l'l;"'c'c-' |n, casa de Uothc & Hidou-
do Mello, a negucio do seus usteresses, c *" ,.,,-, /
enmu se ignora suas moradias pe,e-so-lliis lar; na sua sin 1 raplCU-7 >
uoastiiciararoiu. > venilc-se lollia de ilandres, cobre
- oabaiao assignado de.xou de vender ven,lc .' .
bebidas ospiriiuosas do proiuccao brasiles-para lorro, Ierro, ac e tintas ae
ra, desde o primeiru do julno em diaiite, na j0Jas as cores.
sisa venda, sita na tua ou l.ivrauKiitu n 38, rnnn|
Jos P. reir oo Magalhes bastos. VerilU lie gomma C0|I81 ,
Madama Ho-a llardy, modista br.i- ronlina a vender-se a 1,000 rs. ,
lileia : rua LNova n. 34- a garraa : na botica da rua do
avisa a
freguezes
rico sorti
licita : rua nova n. ^- a garra
u publico, o particularmente a seus Jan.gcl.
es que acaba de rcrober de Pana, um .
timentO do chapeos do soda para se- ao jos
que foi do finado Rebas-
se de Ulivcii i Maccdo.
cura dos doentci, ssao lendo observado que el-
las irrltem o estonsogo, cosno le nota na snalor
parle dol sncdicassientos preconliadoi para a
cura dos vermes inteiliuaes. Assignado, Dr.
Anlanio Joiioncalvti Ftnltf. .
tluasl esn lodos os casos esn que recorr aa
p.isiillias vegetad para a expulsao das loinbn-
as.obtive oque deiejava. que sne convida-
r a continuar a usar dellas be a I icilidade cosn
que as criancas as toinam, a quasi certeta do
resultado, e por ter reconhecido que o seu uso
ne iuoBensivo.Aaaignado, Dr. tapia.
Da sncsina forsisa ic cxprimesii sobre o esn-
piego c accao das paslilhai vegetaes os illus-
tres senhuresprofessores: Dr. Joaqumi Casi.i-
do.SoaresdeMcircitcs, Dr. Lui 1-iancisco ter-
reira, De. Thoiisa osues doi Santos, Dr. Le-
vel Dr. francisco de Paula Costa, Dr. Joa-
nuim Vicente Torres Uosncsn, Dr. Hanoel An-
tonio de MagalhesCalvct, Dr. Manoel do Val-
ladeo Pisncntel, etc ele.
Vende-.'e um escravo creoulo, do bo-
nita figura, slc 26 anuos do idade, com olli-
co de carpina : ua rua uo Passaio, loja
CliHA E>1 VEL\S.
Vcnde-se cera em velas das
melbores fabricas de Lisboa e do
Kio de Janeiro, sortimentos mui-
lo variados e a precos commodos :
na rua do Vigario n. 19, segundo
andar escritorio de Machado ck
l'inlieiro.
___ Vendc-se vinbo de champa-
nbe legitimo e de superior quali-
dade : em casa de J. Kcller &
Companb'' na rua da Cruz n.
55.
ILivroa em branco.
Vendc-soomcasa ilcKalkmann IrmSos .
na rua da Cruz n. to. livros cm br3nco che-
gados pelo ultimo navio.
1

i
lo


T


Novo c variado sortiinento de brins
de cores de Hubo puro.
Na ra du Crospo luja Ja esquina que vol-
ca para a Cadcii.veudom-so corles do brim
Jo listras e quadros do puro lirfho o do boni-
lus padrOes a 1,600, 8,4*0 rs., dito parios a
l. -iii, 2,000rs., riscado do luilio do lislras
a "720 rs. o corle, algodSo roesclado de lis-
lras bem encorpado proprios para esclavos a
'220 rs. o covado, cotes de carobrai do co-
res (xas a 2,500 rs .lencos de cambraia dol-
nho para mio a 400,500, 600 rs., melas pa-
ra meninas do lodos os tamaitos, o oulras
mullas fazendas por proco couiaiodo.
-- Vendeui-soamirrasdoforro: na "MI da
Senzalla Nova U.42 .
Voodem-so lonas, bnnzflo, brins, o
moias lonas da llussia ; no armazem do N.
O. Bieber & Coiupanliia, na ra da Cruz
11.4.
AlgodSo para roupa de escravos.
Vonde-so algo dSo niuilo oucorpa lo, pro-
priopira roupa do escravos, cum pequeo
toque do avaria a 40 rs. a jarda ; dilo
limpoa ISOrs. : na ra do Crespo n.5.
Com pequeo toque de molo.
Chilla escuras de co ros lixis c bonitos
padrOes a 160 rs. o covado o a peca a 5,500
rs., cortes de cambraia de salpicos brincos,
o de cores a 4,500 e 4,800 rs. na ra do
Crespo luja .da esquina quovua para a Ca-
doia.
a,ooo.
Veudem-se cortes do brins ti aneados os-
curos de puro liulio a 2,000 rs., dito do pele
do dialio a 9uO ou 2t0 rs. o covado, cortos
de cambraia de salpicos de cores o brancos
com seto varas a 4,500 rs. u corlo, e 7:
a vara : na ra do Crespo, loj n. 6.
Vonde-se um terreno com 07 palmos
do frento, o 90 do fundo, silo om Fora de
Portas a boira mar, um dito com 10 pal-
mos do fronle, o 500 do fundo, sito na ras-
sagomda Nag delena,abaixo da ra publica,
onlro as duas puntes ; e que Um no fundo
outra ra que da dospejo para a camboa da
ponte pequea ; um dito cum 100 palmos de
Vente o 300 do fundo al a inesma camboa,
o que tem urna ra' nu fronte, o entra do um
lado, quo lio aquella queda despejo para a
mesnia Camboa. bous ditos, com 50 palmos
du fronte, cada um, o 300 do fundo, ala
iiicsuia .'anilina : na Pracinbe do l.ivramonto
luja n. 57, sedira quom volido.
Novo surlimento de panos linos e
casimiras de todas as quali-
dades.
a ra do Crespo, loja da esquina, que
vollu para a Cadea, vendom-sc panno pre-
to, a 2,80(1, 3,200,3,500, 4,000 o 5,000 rs. o
covado; dito francez multo superior, a
6,000 rs.; dilo verde, a 2,800 rs.; dilo azul,
a 2,800, 3,500 e 4,000 rs.; dilo cor de rape,
a 2,800rs.; cortes de calsa do casimira pru-
ta infestada, a 5,000 e 6,000 rs.; dita Iran-
ceza elstica, a 7,500,8,000, 9,000, 10,000 o
11,500 rs.; sarja prela, a 2,400 rs. o covado;
ilila hcspauhola, a 2,800 rs., c oulras mul-
tas fazendas por procos comrr.odos.
CHA l'lllifO.
Veinle-se superior cli pelo,
em caixasdc 3o libras cada uina :
ein tasa de J. J. Tasso Jnior, na
mu do A mor ai n. 35.
\ AiDOSr AMERICANOS. J
Vcndein-se arados ame- -*
ncanos, chegados dos Esta-
dos Unidos, pelo barato pre-
90 de 40,000 rs. cada um: uu
ra do Trapiche n. 8.
**??*:?**** *** **?**
L'uriulia
SS8F.
Fontana.
Galega.
Haxal.
No ariivzemde J. J. Tasso J-
nior, na ra do Amorim n. 35.
Situfii) tic iN.iiittiu a
00 rs.
Vonde-so a historia de Simio de Mantua
a 800 rs. : nalivraria da pregada Indepen-
denciii n. 6 e8.
Vendum-so osverd-deiros solios in-
glczos, palelo, do molla o sem ella : na
ua daSeiitalla Nm n.42.
Deposito de cal c potussa.
'
r
>
i
de trigo
:s .*. u^. .-.i,>... iu
Nn armnifm
do llecife n. 12, lia milito supe-
rior cal de Lisboa, ein pedia, as-
sini como polassa ebegada ltima-
mente, a precos milito rasoaveis.
Armazn de vinbos.
Na ra da SentaUS Vellia n. /8,
vcndein-se vinhos gueir, dos maissuperiores que lia
nu increado pelo diminuto preco
de 200 tafo r*. a garrafa,e i,5oo
a 1,800rs. a caada : para confir-
mar d-sc a provar, c para ver da-
se a beber ; be baralitibo, a elle
tregeles que be bom vinbo.
Taivn para cii/feu/ios
Na lundico de ierro de Da-
vni W illiain Uowman na ra do
Rruui, p.issando ocbafariz, conti-
na a haver um completo sorli-
1111:111o de taixas de ferro fundido e
balido, de 3 a 8 palmos de bocea ,
as quacs acbam-se a venda por
preco commodo e com pronipli-
tlo, embarcam-sr, ou carregaii-
sc ein ca ros, sem despezas ao com
prador.
Minias fazendas por pouco diubei-
10 na rua do Crespo n. 6.
Corles do brim oscuru de 1 uro 11 nlio a
I ,i i'ii.-. .ditosdolislradoboni gusto a 2,000
rs., dito amarello a 1,800 rs riscado du li-
iho proprio para calcas e palil.lsa 180 rs. u
covado, panno lino prelo a 3,000 4,000rs. o
covado,pessas de cbilis escuras coji 38 Co-
vadus a 4,500, 5,000 e 5,500 rs., cambraia de
llores cum 8 1|2 varas a2,400o3500rs.a pos-
a, lencos do cambraia do lido a 400, 480,
o 560 rs. proprios para uiSo, riscados assen-
tados em algodSo multo encornarlo nrniirjn;
para escravos a 160,180 o 200 rs. o covado,
zuarleazul com 4 palmos a 200rs. o cova-
do, a muitas mais lazendas (orpreco cum-
moiln da loja cima referida.
Vndese marmelada nova, viuda l-
timamente de Usuoa : na rua da Cruz 11.
46, defronto do Sr. I)r. Cosino.
Veudem-se charulusdu Ha va 111 venia -
Deposito de cal virgem.
' Cunta & Amorim, ua ruada Cadea du
ncile, 11. 50, veude-se barr* com supe-
rior cal om podra, cliegada pelo ultimo
navio de Lisboa, por monos proco do que
em outra qualq or parto.
r'.i'iulia de mandioca.
Voudom-s sacetsemn farinha novn.clie-
guda ullimamoiilo do Rear, a2,000rs. e
om lulos do 10 saccas para sima, a 1,800 rs.,
cada urna sacca : no armazem uo J. J. Tas-
so Jnior : na roa do Amorim n. 35.
Vende-M) moa negra de 30 anuos, do
bonita lisura, e muilo robusta o sadia, sali
cosinliar, lavar roupa do sabo o varclla ;
11 m pardo bom serrador o do loa conduela;
11 ni molcqnodo 15 annos muilo bonito,pro
prio para pagem ; o dous negros Iraballia-
dores de euchada : ua rua larga do llozurio
n. 22.
L'otassa americana.
__No antigo deposito da cadoia vellia, n.
12 existe urna pequea porcDo de polassa
americana, cliegada reconleincnto quo por
superior rivalisa com adal'.ussia: vnde-
se por proco razoavel.
i>.',ii-u.1 di luiiricn Ae Toooi os
Sanios na liuliiu.
Vondc-se.emcasa deN. O. Hiober&C.,
ua rua da Cruz n. 4, algodSo transado da-
quollafabrica, muiloproprio parasaccosde
assucare roupa do escravos, p.irprococom-
modo-
Agcncia de Edwin Rlaw.
Na rua ilc Apollo n. arinazcm de >lc. Cal-
moul& Coiupanbla, acha-ac couscaiutniciilc
b..... mu lime mus de uixa de ferro coado e
halidu, lauto rasa como fundas, moendas m-
eias tudas de ferro para aniuaes, agoa, etc ,
ditas para armar ciu madeira de lodos os Ra-
malillos e insdellos o mais moderno, maebina
liorisoDtal para vapor, com forra de 4 cavai-
los, coucos, passadeiraa de ferro cstanbado
4
Mitigo deposito de rap princesa
de Gasse do Rio de Janeiro ,
grosso, miio giosso ciino, na
rua da Cruz tloUccifc 11 3.
Viuva Pereira da Cunlia, cncai-
regada ti .-le deposito scieulilica
bosconsumidores oeste rap, que
para mclbor serein servidos seus
pedidos, icm estabelecido ser pr-
vido o deposito mensulmcnte com
remessas feilus jielos vapores da
carreira, e assim loderao scus fre-
guezes ler rap muilo 1 esco, cir-
cunstancia a mais esecncial ; sup-
piidopois regularmente este de-
posito cum rap as-im fresco, be
para affirmar que esta boa pitada
se lomar recomuicnd ivcl a todos
os tomantes : os pucos sao os de
mu principiocstabeicci.losde 128o
rs.,asduas primeiras qualidades
c 900 rs. a ultini', sendo de 5 li-
bras para cima.
Vende-sc cal virgem cni pc-
dra, cabera de orneiro : nu ar-
mazem de B.ssucar da Viuva Pe-
reira daCunba, na rua da Cruz do
Recite n. 1'.).
Aliene.!., ao numero 39 A.
Qucni te mandou eslo doco? perguntava
om una mosa coito individuo, mo mo o
mandaran! c.ur| n-i-.i pur mo parecer bom,
para casa de pulajar, por menos preco qm' ns |hl, ,,.s| ,,,,1, ,. .,;,.._;,,; ,. ,,,, vnil.dr igual
de cobre, cacovens para navios, Ierro lgica i csiesu I10 numcr0 39 A deposito, da rua
tai.tocm barrascoinoem coslolhas,eludo cslrpil,t heJOSUDentO onde comproi osla
vvvVttwwmt vtfvt w si^\.,ed"el.^r;,saSdiS;ouo
i'arinba de mandioca ** jnossuidor doslcdncolombiou so deannun-
f> Vonde-se, por preco rasoavcl, la- ^ ciar para que lodos pussam apreciar a boa
> rinda do S. Matlious a mais nova, ^ quahdado; no mesmo continua -so a vender
^ quo existo ueste morcado : na rua < 1 ibolacliiuliss, biscuilus, u fatias do farinlia
^ da Cruz 11. 34, dclronte da I iugocta. << 'do araruta, e nutras qualidades, os mais fi-
MoinboH de vento
com bombas de repuso para regrar dorias
obaizas dccaplm na fundcfiode Bowmauz
& M. Calhcm: ua rua do Itrum ns. 6, 8 c 10.
AGELNCIA
da ftiudicao l.ow-Mom.
IlUA UA SENZAI.LA NOVA !. 42
Ncsle estabeleeimento conti-
n.'. 1 .. .. ^ l ,..; 1,000 rs, dilos de lailalana a 1,000 rs .lilos
nua abaverum completo sort- brancos a soors., meiai cruas linas. 200 rs
ment de moendas o mcias moen- o par, cmduzia 2,200 rs. corles do colelo do
das para engcnbo, macbinas
folladas, laranja, limSu, canella, cdocnlale,
e brancas etc. ele do mesmo se dir quom
vendo urna crnica com pouco uso, propra
para vender agua, em urna pipa, u de um s
boi.
Rom e barato.
IIua do l'asscio l'iblico, loj.i"n. l, lo Al-
bino Jos 1 nio. Ven lem-soin'ssiinos eda-
los.lo 10a o soda a 3200 rs., dilus do 13a
vapor, e laixas de ferro balido e
coado, de lodos os tamunbos, pa-
ta dito.
Vendem-se relogios de ou-
ro e ptta, patente inglez : na rua
\h benzalla Nova o. 42
Deposito de panno de algodao da
febrica Todos os Sanios da Ra-
nina.
Vende-sc por preco commodo
o bem conbecido panno de algo-
dao desta fabrica ; em pessa, a
vouladc do comprador: noescrip-
lorio de Novaes tk (.'ompanbia, na
rua do Trapiche n. 34.
Arados de ferro.
Na fundico da Aurora, em S. Amaro,
veudoin-sc aradosde ferrodc diversos m-
jelos.
Vende-se a kypographia do
Diario Novo, propriedade da Viu-
va liorna n qual esl montada ,
tanto de bous lypos, comoi'c pe-
los, e de lodos os ulencis necessa-
rios a una boa typograpbia : tra-
ta-sc com a proprieta ra na rua
da l'raia n. 55.
iloeudas superiores.
Nafund:c3u do C. Starret Companliia,
om S.-Amaro, acdaiu-sea venda moendas
do cauua, todas de ferro, c um niudulue
construccSo muilo superior
--Voudc-so una bonita occrava,niea, pa-
n.ia do poucos das, sem cria, com lium
Icile o muilo canuliosa para criar, o sabe
bein engommar o co/.mliar o diario na rua
do Culovelu n. 75.
1 in-i.n a 640 rs., dllos de 13a o se la a 800 rs.
loncos encarnados a 160 rs ,'iilos brancos ro-
deados de bico a 320 u 410 rs ditos para
grvalas a 120 rs., edapos do sol a 1440 rs.,
cdila para cobertas a 160 rs., ditas linas a
240 rs dilas para vcslidos cor lizas a lf.0 e
200 rs. o covapo, madnpul onlro linos a
1."1 (i rs, cada peca 3,50Oo 4,000 rs .Unlio do
cores para calca ejaquclas a 300, 320, o360
rs., castores para calcas a 200 rs, o oulras
muilas fazendas, pur pn ros cmodos
Vendo-so um sobradu de um andar o
solio, cni urna das lucidores rus da lloa-
Visla, construido, lia pouco teinpti, com
loda a solidoz o p^rfoicio com cantara de
l.i.-lioa. grande quintal, murado o plantado
do arvoredos, estribarla c cacimba : ua rua
da matriz da Uoa-Vista n. 26.
- Vende-se na Solcdado, casa n. 70, por
precisio, una negra muilo barata.
'- Na rua JaCadeia do llccfu, loja n. 5,
vciiilo-sc Iramoia do lindo, piopria para ba-
ilados, do todas as larguras o por procos
com modos.
Oleo de linlnca superior.
Cbegou rcccutemcnlc urna por-
cao de botijas, com oleo de lindara
de superior qualidade vende-se
por preco commodo : na rua do
Trapiche Novo n. 16.
Vndese urna mesa redon-
da de Jacaranda com lampo de
bonita pedra branca : na rua da
Grut do Rccifc n. if.
Na loja das seis por is
Voiiilcm-se chapeos de massi franrezes a
5,000 rs. de superior qualidade.
I -- Vcnde-sc una uscrava moca, de boni-
ta ligura, ptima para todo o servico: na rua
'dooilio da Matriz da.Boa Vala 11 S, ni -
mciru andar.
A 3,000 rs o covado.
Vvndc-so panno fino prcto c lardo, iro-
prio para palitos : ni rua do Cr spo, luja a-
Vendem-so asscguinlcs scmenlos : marclls n. 4, do Antonio Francisco l'creira.
nalios.ratiiuus.riibanotoseiicarnodosobran-I A 3,ooors. o corte
eos, sobla, couvo tiiiixuda ajiaco ala- VemJem-so corles de brim Ira'ucado, de
m,)a, repu nuila.cdicoria senou as, feijSo ,, cum ,lslrjs qu1 j.Tmids
carrapalo de tres qualidades, ervilda loria o Ue cu Cn| a VJlras f
"deiios : em cssa de Scliafiieillin o Tobler
na rua da Cruz n. 38.
dlreita, fava, coeulro de toticeira, salea, l-
males grandes, rcpolbo, cuuve lombarda,
saboia, u musiarda : na rua da Cruz u. 46,
delimite du Sr. iloiiiiii- Cusine.
aj IHalifeiJi:',,' ,-. ,..., <*%,.,~]
Rom c barato.
Pililos foitos, verdes-c prelos. P
Na rua !\ova, n. 26, tem para ven- if
1 der palitos do panno a 20,000 rs., co- S
r.t leles desetim irolo dcMaco 5,000 L
tr>., I.i/en.l.i muilo lina, ditos de fus- I
lu a 2,560 rs. rada um. i|
mii.Mitiav mmwmmmmmtt
Aos fabricantes de vel.'s.
Vende-so superior era de carnauba, ese'
bo refinado, em poreftes o a relalbo, por
comnio o preco : uoaruiazoin do I). II. A O*
drado cv C, rua da Cruz confronte ao clia-
fariz u. 19.
A 130 rs. cada um.
Na rua do Queiwado h 3. defronto do
licceo do l'eixo ItIo, vende-se Icicindos
de cambraia piulados, rara niSos do sendo-
ras, polo liar.iii.-.-iiiii) piteo do seis vint 'lis
cada um.
-- Vondom-so rieis livellas do gravis c
.pulscias dcsenlioras, de inadreperulu, de
lu.ni dourado e de dilo esmaltado, por pre-
ei) muilo commodu : no atierro da Boa-Vis-
la n. I.
Alercurio. .
Vendo-so mercurio do primoira sorte: cm
casa doAuguslo C. de Abreu: na rua da
(Jadciado llecife n. 48.
A a4 rSi o covado.
Defronto do becco do l'ixe-r'iito, luja n.
3, vcude-so cassa cdila, cores Osas, do lin-
dos padrOes, pelo barato preco de dozo vin-
i'.'n- o covadu; bem cjuio chitas batatas
oulras fizendas mais
a a8o rs. o covado
Uefrunto do beejo do l'eixe-Frito, loja n.
3, vende-so si paca de algodio pelo barato
proco de qualorze vinlens o covado; esla
fuzenda torna-so recommendavel nao s
{para vestidos do sendora, como tambom
'para palitos e casacas de liumom.
-- Vendem-se camisas demudapolSofran-
cez, cliegadas pelo ullhmo navio do Havre,
nu lujan. 1 doettcrru a boa-Visla.
p.i, luja amarclla n. 4, do Antonio Francisco
l'creira.
A 4,8oo rs. a pce.i.
Vendem-se pecas .lo bretanba do lindo .le
Franea, com 6 varas e 4 palmos de largura :
na ru do Crespo, loja amar.'lla n. 4, do An-
tonio Francisco l'oreira.
A 5,oiio rs. cada urna
vendem-se locados transases, para adorno
dascabecas dosoulioras, todos de Hiele de
cores, com guarnicos dourados, a ullima
moda do Panz, ja para iiom aos Ibealros,
passeos, ele. : ua rua ilo HreapO, loj ama-
rella n. 4, do Anlouio Francisco Porcu
**********^*^.*,*,*., *
9 Na luja pornambucaua da rua do $
4 crespo n. II, %
? vendem-se ricos cordo.'s do seda com Q;
4 as compclenlos bullas, para sobre-
9 cos de cama, cortinas de portas ou %
! janollas, o para oaiar c.-poldos ou
'i quadros desala. s>
<* Kflft4>'.'''4?#5>l
A .i, 'un i rs. o corte.
Venden) so casimiras do pura lia de urna
s cor, do quadros o lislras, degusto pari-
siense: ua rua do Crespo, luja amarclla n.
4, de Antouio Francisco l'creira.
Vende so
liuticas domeopatbicas do 30 modicamcii-
los.a -".no i rs.,3. e 4 uddiccio d pralica c-
lelliu.lai, em :.' liiliinu',, viudas du lili) da
Janeiro da botica cutral da rua do S. Jos
n. 59,'b'claraudo que silo as verdadoiras bo-
ticas bomoopalliicas : na rua do Crospo loja
amarclla n. 4.
Vende-se na rua do Crespo, loja
amarclla n./|, de Antonio Fran-
cisco Rereiro,
:UmSv do ..iijio, os mais finos que Icm
vindo a este mercado, lauto para doiueni ,
como para senderas andarem a cavallo.
5,000 rs. cada um.
Vendom-se edapcos pelo de seda tranca-
da forma muilo mu Irma o muilo levos:
A 4,coo rs. cada corte de la.
Vcndem-se coitos de lia para vestidos de
-.i,hma, com IScovadus, de coros (ixas e
padrOes modernos, n/en la osla un is lum-
ia do que edita e do muila durado : ni rua
do Crespo, luja amarella n. 4, du Antonio
I I Mil. im ii l'en ir.i.
&mmmmmmmmmmmm&j**mmm
i-I Na loja pornambucaua da rua do
!; Crespo n. II,
."I vondo-scum completo surlimento do
?{ sedas Inancas, do cores o pela, s-'n-
fji do pur procos to baixos que da cor.
.t tsate pan 12,000 rs.
#(* ** jmw;immmiii'i(&$&
Vende-so urna (arda, moca, ilo bonita
figura, ongomma, cozinlia, cose a lava, ludo
com a maiorporruicSo u ligcirosa possivel,ou
lalvez ioiniitavel; tem bstanlo leite, por
ter parido da um mez; garauto-so qunlquor
molestia ou vicio. Urna preti, quo coziuda,
lave, vende ni rua, o nio do cara, por sor
do berdoiros qno querem dinliciro; c urna
mitra, com as iiiosuias liabilijades, porm
mclbor lisura ; o um uiolrqiio muilo bouilo
de 7 a nn.i-, proprio paraollicio; ludo para
saldar conlas: na rua larga do Ilozario n
35, luja.
-- Na rua do Crespo, loja n, 5, vendem-
so cortos de meia-casimira du pura la, o
goslos muilo bonitos, pelo mdico proco de
2,560 rs o corte; brim*pardo do linli, su-
perior fazenda, a 640 rs. avara.
A 8,ooo rs. cada um.
diales do rede branco, borJadnn>s pon-
as denominado filetc,o mais bem acabado,
quo so pode imaginar, para as sendoras do
bom gosto ircui ao idea tro, e as visitas con-
Imii e usio as sendoras em l'aris : na rua do
Crespo loja amarclla n. 4, do Antonio F'rao-
cisco Pereira.
- Vcndo-sc umescravo creoulo, sem vi-
cios, nemsedaques, moco o ptimo para lo-
do servico, lano da praca, como do cam-
po : na rua da Santa Cruz, aobrsdo du um
andar n. 70.
-- Vende-so nm grande sitio de coquei-
ros, na praia do Jang, com grande casa do
vivenda o capaila pasto sullieioiito para
susteulo do muitas vaccas o ptimos locaus
para rumies do pcixo : a tntar na rua da
Siula 'iruzn. 70.
Do Cliyle a 3,ooo rs.
Vendem-se edpeos do Cbylo pequeos ,
do 2,500 a 3,000 rs. : na praca da Indepen-
dencia, luja u. 24, 26 o 28.
Encerados para mesas,
do cxcellontos padres, de 4a 8 palmos do
largura, por barato proco : na praca da In-
dependencia n. 24, 26 o 28.
Do Cliylc linos.
Vmi I.mii-so cliapoos do Cbylo peqw mos ,
os mais finos om qualilado e mulliores cm
alvura .'.lui.ieui, para hoinons, moniuos o
sendoras, sondo os ditos proparados com
lindas lilis e veos do cores, proprios para
passeio .- na praca da Independencia n. 24,
26 e 28.
Rara tlelu uar palitos.
Vondum-se lilas do diferentes qualidades
o larguras : na prac da liidopcn leticia n.
24, 26 c 28.
Chpeos para senboras.
Vendem-se edapeos de seda para sendoras
monlarom, do mais moderno goslo, confor-
mo us ltimos figurines, viudos .le l'aris
dilos para lumo.ii, os melliorus um forma
qualidade, que se aedam a venda no mer-
cado ; ditos de castor branco para liomem ;
ditos pretos, braucos, pardos e cor do vi-
ndo, para dmense meninos, com enfeiles
eseni elles, por pucos muilo rasoaveis : ua
praca da Indopenduncii n. 24, 2G o 28.
Vunc-se unm oscrava do moia idade,
quo ongomma u lava bom: ua rua Nova
11.16.
-- Vendem-se arcos do ferro para toiicis,
pipas o bariis, enedadas cicadas com ac,
pinedas do ferro, grandes para fabricas de
engenhos, o oulras muilas lerragcns, quo
se vondorSo baratas para acabar : na rua
Novo, luja du ferragons n. 16, de Jus l.uiz
Pereira,
wa^vMMaMMK^--^r .asu?*:;,.^
Na loja poriiamliuoana da rua do
Crespo n. ti. >
H renden)-lo canutis com 100 jardas \[.
i, de lindas exlioaiu.nenio linas o for- S
A les. ',
mwmmmmmmmmmmwmm^mm
Vcndom-so marroquins do lodus as cu-
res a 1,410 rs : na rua Nova n. 16.
Vendem-se progoa para caixas de eba-
rutos: na rua Nova u. Id.
Vendem-se collioroi do niotal do prin-
cipe, -cas com garlos linas, lalhorespara
incniuos, bandejas linas, bocetas piuladas
para .mees, torueias de metal com chavo
para barris c pipas, oadiados de'SOgtOdo
c!i!'.'i's, cassroUs, frigideira. pauelia
de ierro lunadas do porcellana: na rua No-,
va loja deferragens n. 16, de Jos Luiz l'o- vende-ae panno lino do lo lasas cores a 2/
-Vondc-so urna mol- ........... Irs" Pr"Prl"s.U8ra "l'.ts,vosliJoS desenlio-
bebdados, muilu
Vendcm-se os verdadeiros
cb irnlo.s da ll-ivaii.i, ebegados l-
timamente, sendo cm caixinbasde
vidro enfeitadas do ib c 5o cha-
rutos cada una, assim como cai-
xas de madeira invernisadas de
too a 25o, da melbor qualidade ,
que tem vindo a este mercado: na
rua do Trapiche n. 3.
Vendo-so
250 palmos de Ierra, no alterro do A'ugado,
cum 1,200 do fundo, al a liana-mar da Ca-
banga, propria para so dilicar ou fater um
grande sitio, com proporrilo de fazer-se ri-
cos viveiros, que eslo j foilos pola nalu-
reza, por proco commodo : no armazom da
rua Nova n. 67.
-- Vendem-so uns livrus do nutica o um
oitanto, ludo onibomusu; na rua do Fa-
gundes n. 14.
Vcndem-se 8 escravos sendo 4 do
servico de campo, 1 casado o do i mea ida-
de; 2 cscravas mocas, boas engummadoiras,
leudo una deltas 2 til los ; 2 ditas du rucia
idade: na rua Dircita n. 3
-- Vemdoso urna prota croula, do idade
de 26 a 28 annos, muilo sadi i, cum todas
as habilidades nucossarias para urna casa de
familia, e com um lilho de idade de 4 an-
uos, multo limpo e sadio : a Iralar na rua
Nova, loja nova do Sr Andrade, na esquina
que vira para a Camboa do Cirnio.
No alterro da boa-Vista n. 46, loj i do
J. S. de Mcnozos, vende-so um halen.) de
amarello, qualro caixilhos para armado do
loja, um rico cspollio proprio para um luii
cador, o um candieiro do lies bicos, tudu
por preeo commodo, por n5o daver preri-
so doslos odjeclos.
Aproveitcm aoccasiao.
Tcndo cfaegida a loj i de ferra-
gens do aterro da Roa Vista D. ''i,
de J. S. de Metieses, um grande
sorlimcnlo de charutos superio-
res, viudos da liahia, para acabar
e agradar aos fregueses, vcntlcm-
se pelo rusto; por isso aproveitcm
a occasiao de fumarcm um bom
charuto, e por poucu dinheiro, al
fiando-se que sao da mclbor tjua-
li Luir, ipn- tem uo mercado, viu-
dos daquclla praca, e os presos sao
os seguintes :
Roa lama
Cola llores
Primorosos
Emilios
Fama da Babia
Flora
Regala de L. M. de Sonta
Ditos de AI verga
Quem fumar saber
Fama v-i de a I verga
Casa da fortuna, rua ireila n. 7.
O respectivo Idcsoureiro da 1.>l 11.1 do N.
8. do Itozario, marcuu odia29 do rorronle
para o...........ni 1 das rodas, o caulolista
leni a vonda um completo surlimento de
cautelas, na loja do Sr. Fortunato praca da
I iidi' ieii. tema, r n i e,i..,i iis-iui.i, iiiems l'l-
llieles e inicuos
llilliili'. 8,000
Me i os 4,000
(.loarlos 2,200
Decimos 1,000
Vigsimos 500
No passeio publico 11 17, loja de 3 por-
tas, vendom-se cdalesdo la e soda o mull.ir
quo so tem vislo nosto morcado pelo Paral
piec 1 .1" .'1 211(1 rs., ililn.s dol.ii a 1,000 rs.,
ditos.de Inil.iian 1 a 1,000 rs., corles do cam-
braia com barras 1'OrJoa padrOes a 3,500 rs.,
ditos do cassa-cdita a 1,800 rs., cintas para
eoborlas, cores lixase bonitos padroes a 200
rs,. o covado, dita para vestido a 160, 200
rs., mojas cruas americanas para tiomcm
duzia 3,200rs., par 900rs., b-ins do lindo
proprio para palitos a 240, o 300 rs., o cova-
.b), cortes para coleto de IS.ies-.-da a 800 rs ,
lenc/inhos paramfio deScnbora em bico em
volta a 280, o 320 t., aliiuJiio americano
com a,,mi ni toque do avaria a 160 rs. a va'n,
o oulras muilas fazuu.las por procos cmo-
dos.
Vondo-se urna morada do ca-a terrea ,
sila na rua dasTriuelieiras n. 22 : a tratar
na rua da Cruz do Itocife, armazem de as"
aue.r da Viava i'srairs d: Cssba.
Wa loja da seis portas
1,/jOO
2,000
2,000
2,000
1,200
1,200
i,Goo
I ,f>00
2,000
l,6O0
. rs., proprios para
ia mtala eom lodas as da- r; .,,., montarla, e obras para meninos,
boa eingoin-iiadeira, cuzi- (Meados mufados.
ilieira, o cuslurcira, o muilo bonita figura,
c com idade de 26 anuos, rende-su para o
malo, ou para o Itio do Janeiro : quom pre-
tender dirija-sea rua do Livrainento 11. 4.
Vendo-so um cscravo creoulo de bo-
nita figura : a Laclar 11,1 rua das Cru/.cs nu-
mero 30.
Veude-se urna inulaliulia roeolbiia.
bonita ligura, do idade do 15 anuos, com
pouca babilidado; na rua Nova 11. 34.
Vende, oa rua do Quuiuiado, loja de
Frauciaro Ignacio Ferreira Das 11. 45, um
sorliuienlo decantas co;n velis de carnau-
ba de primeira uuahdade, cbogado ltima-
mente, do7em libra ; de cores de 6 em libra;
dita confeccionada, alvas do 6 cm libra, o
de 9 em Jila para lampe/lo; amuladas lam-
ben) do 6'oni dili; ludo a 300 rs. a libra
om caixa de arroba.
-- Anda es por vendar o lorreno que
i-iiiifioiii 1 com o beceo do Ferreiro o com
a rua do Cumsrao, ruuito proprio para >o
odidcar uiua oxcollenlo coxeira uu outrus
quaesquer prodios: os pretendent-s, diri-
jjin-ae rua do oilao da malru da Uoi-Vis-
la 11. 26, aniu'ii'ii andar.
Venda- te
iiin alias geograpliico com 48 caitis, e dous
1l1rc.1011.il ios inglez c porlogucz, ludo novo
o por preco bar lo : na rua do C'cspo ao pi-
do arco, loja n 2.
Vende-so urna casa terrea, sita no Alio
gado, no aleo da Paz 11 80, cum dos sal-
las, dous quarius, quintal mralo*, Cali-
nita fura c cacimba s, ludo de pedra o cal ;
na rua du llangcl 11. 56.
Vende-se a verdadoira agoi mineral,
chamada das Caldas da llauba ptimo
conforto para luds as molestias do oslon a-
c.11, rlieumalicas, o oulras; quom quizer di
rija-so a Boa-Vista, na botica do Ignacio Jos
do Couto 11. 6.
Calcados.
Vondem-se sapalOes de bozerrudo Nanlos
do sola grossa, ditos do sula dubraJa o pro-
gados, de muilo boa quli'lado,quoso fazum
Vondom-se sapa los do marroquim de cr
e pretos para sendora a 800 rs ditos do lus-
tro a 1,440: na praca da Independencia 11.
13 o 15, loja do Arantes.
Vendem-se saceos com daircluras do
larin'ia a 1,000 rs., Iraznndo o sacco : ni rua
da Cruz do llecife n. 33, arn><>?om de S*
Araujo.
Escravos fgidos.
bulitis fraucezes, e outrus uiuitos calcados,
tanto para liunie i',e.....paia sendoia e en-
ancas: na pr.iea da Independencia 11. 13 e
15, loja de calcados do Arantes.
Calcados.
Viindcm-se aspaloaa inglezes de nuiito boa
na rua du Crespo, loja 11. 4, de Aulonio Fian- qual id ule, famosos para esto lempo do clin-
Claco Pereira. va, pelo preco de 3,000 is. : na prac da lu
Vonde-so urna casa terrea, sita na rua dependencia 11. 13 e 15, loja do Arantes.
do Mondego n. 139 : a tratar na rua da San- 1 Vende.in-sii -.(.i ipolloes .1 rompenblslou n.sla ci la.lo a Agostlnho Vieiri Coellio,
la Cruz n. 70. ,' Jo Ueberibu na.rua da Cruz 11. 31. Iquo s l bou lecoupeosado.
|l '-.I p ll'ei en no dl.l :.''! dO juilll.) lima
ere ma de nomo Tdoniazia, reprsenla 26 a
28 annos, lie bom parecida, llura regular,
Icvoii vestido docilita pela com flores en-
carnadas esta escrava foi compradla pou-
cos mezes viuda do Ciiuaiii onde deixou
um lillio : quema pegar dirija-so a rua No-
va n. 16, que so icen 11 peo'.ara.
-- Dosapparecou no da 26 d jundo o cs-
cravo creoulo amurallado de nomo Itcne-
dito, lito bem parecido falla muilo discan-
tado quo psressegaguoijar, e anda reman-
do com n corpo, quem o pegar lovo ao 111:1-
jor Antonio da Silva Cusmflo, rua Imperial,
que sur goncruzamente pago.
Continalo a estar fgidos des le 20 de
novombro do auno prximo passado, dous
escravos aeguintos: Ucnodicto, do naclo
Anguila, bem parecido, representa ler 25
anuos do idade, baibado, alto, pos e mAos
grandes, .Icoles limados; de eoznliciro
Mariana, nacKo Cost*, alta, dem parecida,
representa a mesma Idade ; consta que fo-
ram SedutldOS e condolidos para fra da
pi.'ea : roga-sn as niiluridades policiacs e
capililes do campo, os apprclirudam o ro-
n cii.uii para esla prac, a entregar a los
Concalves lories, ua rua da Cadea do lle-
cifo n. 1, mno o mesmo gratificar com
100,000 rs a se protesta contra quem esti-
V r de posse delles.
-- l)usaiparece.) no mez de malo do cor-
relo ando, do Brcjo do Pigundes, um e.s-
crivo, )reto, por nomo Joto, do Idade de 25
Siitu, |.-'o Jli uu iiiuuos, 1:0111 os Mg-
nnes seguintes : corpo rogular, cabeca da-
la, liomiiros Itvanlidoa, aalgomas aieatri-
zes as pomas esuliailo deboublSj esl
escravo foi du Kausnciras, e foi comprado
insta .'idade e.i Sr. Jaeiotlio Soares do Mo-
nczes. Itoga-se as autoridades policiaca o
pitaes decampo, a captura do m. sino o
lvalo no llrojo do Fagundi.s, provincia da
raalo, lu, ao Sr. llamingos Marlins Pereira,
Dcsapporeceu no dia 21 .'<,
passado mez um cabra de noitic
Antonio, que representa ler 3o
anuos de idade, altura regular,
bem fejto do corpo, ps pequeos,
be aleijado do braco dircilu ao p
da ruiinlicra, proveniente deferi-
ment d'arma de fogo, ctem todos
os costiimes e fal 1 do mato. I, l
cabra foi lurtado cm i83.'i, c an-
dou pelo serlao cm varios lugares,
como fossem Ixiacho do fjjague,
Brejo de Bananeiras e Calle atii
iS.Vj, em queveio para esta cilia-
do para o poder de sen senhoro
abaixo assignado ; roga-se pot-
tanto as autoridades policiacs e ca-fl
pitaes de campo a captura do mes-
mo, c mandar entregar na rua .lo,
Pites na Boa-Vista n. 28, que se
recompensar generosamente
M-iiiiicl JoaquimCarneiro Leal.
Ue bordo do brigue Foliz Doslino, fu-'
gln lia .lias o es lavo mirillllOirO, 1I0 no i, .
Joaqun de N.ie.in tlossambiquo, do idalo
trinta e lantoi anuos, estatura regular, ro-
lo enmarido, birba serrada, o qu'l porten-
cea J0S0 llu.l i/nos Car Insuflo tilo Ci',i',,|..
Iloga-se a sua approboucno,o oderco-so boi
oi'a(ilie,i(,'.in a quein o truuxcr a ma da Cruz
" 3, oscritorio do Amorim & h nio-.
Fugio, u" dia 14 do prximo lindo mo do
jundo, o cscravo creoulo do nomo Soverino,
altura regular, cor um pouco lula, tem Cal
la de denles na frente, tem trinta o lanos
anuos, ja foi cauoeiro e fazia viagens para
Olinda, Im all muilo cundocidu; j lem
trabalbado nt rscadinlia da alfandog enm
carros : quem o pegar lovc-o ao seu senlinr,
abaiSO assignado, na botica da rua Dimita
n. 88, quu ser recompensado. Jos, da Ilu-
da Pirlidos.
Na madrugada do dia 28 dejunl.o do
crrenlo auno, fugio do engondo Cacdoeira
do Cueles, comarca do Coiauna, umescra-
vo do Dome JoSo de Torres, o qual Icm ns
signaos sogiiinles :. caba alto, sarco do
corpo, t 'ni bai ni, ropescuta ter du ida le
25 unios, pouco mais ou menos, nariz pe-
queo o afilado, peinas grossas, odos gran-
des, um dos culcandaros Incbado, cabdlus
um lano soltos; lovou urna camisa de al-
godaosindt), outra de algo 13o da Ierra, cal-
ca de i1:;.) l.iiisiiilin riscado, ceroula de algo-
dao da torra, um couro de ovelda ; foi inoii*
lado a o va I lo, o qual lie ruco, cipado,
lem urna belide oai-um odo, levou nina
eaiig'lli 1 vellia o um sacco, o Ierro do Ca-
va I lo do JB 1 paga-so bem a quem o pegar
o luva-lo, ou ao mesmo engolillo, ou a rua
da Cadei 1 do llecife n. 9, cm casa do Jos
Uapiista i'iib.'iio^ie Paria.
-- Andam fgidos lia poucos das os es-
cravos seguintes; .Manuel, mualo,alto, do
idade 24 annos, pouco mais uu meuus, ves-
tido cum camisa o corolas do algodSo, le-
vando cm sua campanil 1,1 a mull i- de nonio
benedicta com um liltio pequeo do nmiio
Jaciiitdo, do idade pouco mais ou menos do
un auno, a mullier lio mulata clara, de ca-
bello corrdio o do idade 22 annos, pouco
mais uu monos, estes mulalus foram aqu
agarra.lus por j lerem fgido seu sondar,
0 iliqiii io mandados ao mesmo em una
ti 11 caca, o Im n rain a fugir cm S. Miguel dos
milagros, o tlli furtaram um paquoto do
qualro paos, e consta .ue indio scgiin.un
para o norte, n talv.z quo aiidum para o
norte desta provincia, u quo so intitulen)
forros, a mulata sabe andar em ha re 01, ,,
jangada; recommenda-se a todas as auto-
ridades policiacs o Capillas da campo liara
os mandar agarrar qnde apparecerom, a
manda-Ios conduzir a seu suulior Coiicallo
lludligues Maiinli no SOU engolillo Itia-
1 lia i, cm Caniara;; 1 lo-, na provincia das Ale-
go,s, o nesla colado a Manuel Ignacio do
(ilivrira, o ein fdicei ao Sr. Sacavm; quo
em quilqucr lugar que foreni enlrogues so-
rao bom recompensados.
Da fabrica docilderoiro da rua do Itrum
n. 28 ausoularam-se, uo dia iodo passido,
o prcto Antonio de ineau Cabm la, estatura
regular, cabellos um policobrancus, cbcio
do corpo o muilo cabelludo DOS pollos, ros-
to carregado; eostiima um suas fgidas fn-
quentsr a Sulidado, Mnnquiulio e Alega-
dos, eem sua iillima fgida foi pegado 110
engondo Cuca districto do Rio Formoso: o
no dia 13 do correnteo prelo Alexandre, do
nae.iu s. i im....., alto, corpo refutado, o
alegre, c ja foi escravo do Sr. Bolljf o do
ranee7 He!Atner, morador nn KIQ HA>e. lu-
gar quo otnesuioescravo cosluma brequea-
lar as diversas fgidas que lia (cito
roga-sois autoridades policiaes o a quem
quer quo delles der noticias, dirijn-io 1
mesma fabrica quosor rocompensado.
Uoa gralilicicac.
Cralifica-so com 50.000 rs. a quom appro-
lien bu um muleqno crilo, por nomo Mi-
guel, do idado de 15 a 16 anuos, fgido
desdo scxta-loira 28 de maio prximo pas-
sado, de gancho ao pose ico,socco do corpo,
cor bom prola, licito inferior grosso, com
marcas de chicote pelas cosas, vestido do
camisa de algodSo branco com mangas cur
las, calcas de algo ISoSinlio do lislras azucs;
lio bastante ladino, tem fulla do cabellos 111
cabeca por tor andado venden lo fruclas,
nuudioca, macaxcira pela na ; esto meni-
que quando llie fallan), osla scoipro com os
odos inquietos, o faen.lu m 1 vi mentes com
os dolos das mitos. I'ie ser que se intitu-
le de forro, o que i'e 01,1 ni 110.00, como pi
tirn o gaucho do pescoco quo linda .....
1I11 l'ugiu de casi. I'urtaiitu loga-si a tolas
as autoridades i oliciaus, capililes de campo,
o mais pessois, quu lae un todas as diligen-
cias du capturar eslo muleqoo, o.manda-lo
entregar a seu s.eudor, Jus Sapuriti, mo-
rador no principio da oslradi dos Afilelos.
Ilesappar.coo no da II do abril proti-
mo passadu, du cu,culi 1 Estiva, um cscra
vo de uicSu, de noruo Ignacio, quo repre-
senta ler SO anuos de idade; altura reguln,
cor bem prela, ospadoas larg.s, pernos li-
nas, psalguiua colisa apulhelados, po'm
uo tem bichos, cabillos brancos ua cabe-
cil o barba, falla do denles ua frenle, unas
cicalrizos uo braca csqiier.lo junto ao lunil-
la o, peilo cabelludo, bailante corloz o lo-
gie 110 Tallar o bem explicado, um lauto
moco, sen lo, cm algumas octysioes, preci-
so fallar-lho mais alio, muito convivenic,
toca mandulim c canta ; lovou tamisa c si
roula do algodosinlio americano, sendo .1
siroula bem cumpri la, jaqueta de brim do
quadriuhu azul, velha, ehapu do limbo v>'-
llio o muilo mal loilo ; u em sua compinhia
urna esciav do nomo Viceneio, pequen,
seeci do corpo. cor fulla, denles perfeilos
c alvus, .1I..V1 I lio fallar e bem explicada,
iicilns l'l-iiuIi'^ i.i'f .ruiipnus- 1 bem feilus;
o ce. ni la, levou saia .iocliila dosbolada pa
recendO panno branco, mal an.aiilia.la nu
vestir, muilo c. ximboira o toma tabaco:
quem de ditos escravos souber ou os appre-
lieiidor, lev.'-os ao dito OlIKOllIlU Ksliv.i, a
seo legitimo tanlior. Joo .Mela.) de Lira
Cavaleaiili, ou rua da Cadoil do llecife,
luja n. 50, i Cunda et A .iiirim, quo se re-
compensara.
Pitan.; Ti|. ue M. F. un Fama. isj--
._


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID ERVVOES04_CK4R42 INGEST_TIME 2013-03-29T18:16:21Z PACKAGE AA00011611_03699
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES