Diktyonè Syans

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diktyonè Syans
Physical Description:
Book
Language:
Haitian Creole
Creator:
Educa Vision
Publisher:
Educa Vision

Record Information

Source Institution:
Educa Vision
Holding Location:
Educa Vision
Rights Management:
All rights reserved by the source institution.
System ID:
AA00010739:00001

Full Text
-- -r


I


AC


\

I'


J' uca


Vt


i5on


bikAy?,^ o y ias
l 'a.lL1 1 ll a


Abita


Abita se kote yon oganis vivan ap viv.


l-


W MI 'L sh. W.It


' I)


Adaptasyon


Adaptasyon se chanjman nan pati k6 osinon
chanjman nan konp6tman ki ede yon oganis viv
nan abita kote li ye.
Fason jan zwazo yo vole an gwoup se yon adap-
tasyon.


ME.m


I ;; I _
,L~ -;'LJ --" Ih
I -1""' --

Aks


Aks Late se yon liy imajine ki pase nan sant
Late depi nan P61 N6 pou rive nan P61 Sid.
Lath vire anwon sou aks li.


l-


-I rI.


' I)


Anbriyon


Yon anbriyon se pati nan yon grenn semans ki
kapab vin grand pou bay yon nouvo plant.


Chak grenn semans gen yon


anbriyon.


II


I ;; I _
,L~ -;'LJ --" Ih
I -1""' --
1,aL111 1 l 'a


Anfibi


Yon anfibi se bet ki genyen kolon vetebral, ki
viv yon pati nan lavi li nan dlo, epi, yon pati nan
lavi li sou te.
Krapo se yon anfibi


l-


-I


~LCI
~
I.


'IC)

ii


Anviwonnman


Anviwonnman se tout sa ki toutotou yon oganis vi-
van epi ki pemet kwasans li.

Gen anpil oganis vivan ki viv nan anviwonnman fore,


II


I ;; I _
IJ --" ~
I -1""' -- -
11.1.111 1 l a


Atire


Atire vie di rale vin sou ou.
Leman atire fe.


l-


-I


~LIII
~
mIF
6.


- -.w -


I
iJ


Atmosf


Atmosfe se kouch gaz ki kouvri Latb.

Ou pa kapab we gaz yo nan atmosf& a.


.-w1


U
~ I.


Atom


Yon atom se pati ki pi piti nan yon eleman.

Tout atom genyen menm pati ki f6me ansanm
nan.


ll


i- -~w


- -


S.


'IC)

ii


Chaj Elektrik


Yon chaj elektrik se yon


kantite eneji tou piti


ki nan patikil yon matye.

Tout matye yo fet apatid patikil ki gen chaj ele-
ktrik.


= l 1
II
I ;; I _
IJ --" ~
I -1""' -- -


Chale


Chale se yon tip eneji ki deplase soti kote ki
pi cho pou ale kote ki pi fret epi ki change tan-
perati toulede kote yo.
Dife bay chale.


l-


II

G .

Chanjman chimik


Chanjman chimik se Ie yon kalite matye
change pou vini tounen yon lot matye.
Yon chanjman chimik fet I bwa boule.

r a; @ ,
a -
11 .111 1 1 l 'a


Liquid


Gas


Solid


. -..


Chanjman eta


Chanjman eta se 1 matye change f6m, soti
swa solid, likid, osinon gaz pou vini youn nan 16t
f6m yo.


l-


- 'L sh. W.


l" -~PIF'
SW.


- -~w -


iI


Chanjman fizik


Chanjman fizik se Ie yon bagay change
aparans li, men, li pa transfome an yon matye ki
nouvo.


mop
Ml111L.111111 l Ka


SI
V..


\


-gu


Chen alimante


Chen alimante se jan eneji soti nan yon
kreyati vivan pou ale nan yon 16t kreyati vivan.
Chen alimante a montre kijan oganis vivan yo
jwenn eneji yo bezwen.


l-


-I


I


E3~

.....


'`,


..


S"IF
J'6W,,


-~ C ~


Dansite


Dansite se kantite mas ki genyen nan yon volim
espesifik.


MOW
Il1
1&


iI


IaE
11 .111 1 1 l 'a


!,.


Dekonpoze


Yon dekonpoze se yon oganis ki viv sou plant
ak bet ki mouri.
Dekonpoze sa a jwenn eneji nan bwa ki mouri
yo.


l-


-I


~LIII
~


1


- -


S.


'IC)

ii


Degradasyon


Degradasyon se Ie dlo, van,
kraze woch an miyet moso.

Degradasyon lak6z woch sa


ak oganis vivan


a kraze.


II

I ;; I _
IJ --" ~
I -1""' -- -

dnrLEuiW a


DepozisyonDepozisyon se I6 t& ak w6ch al depoze nan
yon nouvo espas.

Depozisyon kapab lak6z chanjman nan yon
rivye.


l =


-I


;;;;*I"


.:,*l~i~i~i-~;?""""""""


lll
Full Text

PAGE 2

Abita Abita se kote yon ganis vivan ap viv.

PAGE 3

Adaptasyon Adaptasyon se chanjman nan pati k osinon chanjman nan konptman ki ede yon ganis viv nan abita kote li ye. Fason jan zwazo yo vole an gwoup se yon adap tasyon

PAGE 4

Aks Aks Lat se yon liy imajin ki pase nan sant Lat depi nan Pl N pou rive nan Pl Sid. Lat vire anwon sou aks li.

PAGE 5

Anbriyon Yon anbriyon se pati nan yon grenn semans ki kapab vin grandi pou bay yon nouvo plant. Chak grenn semans gen yon anbriyon

PAGE 6

Anbi Yon anbi se bt ki genyen koln vtebral, ki viv yon pati nan lavi li nan dlo, epi, yon pati nan lavi li sou t. Krapo se yon anbi

PAGE 7

Anviwonnman Anviwonnman se tout sa ki toutotou yon ganis vi van epi ki pmt kwasans li. Gen anpil ganis vivan ki viv nan anviwonnman for.

PAGE 8

Atire Atire vle di rale vin sou ou. Leman atire f.

PAGE 9

Atmosf Atmosf se kouch gaz ki kouvri Lat. Ou pa kapab w gaz yo nan atmosf a.

PAGE 10

Atm Yon atm se pati ki pi piti nan yon eleman. Tout atm genyen menm pati ki fme ansanm nan.

PAGE 11

Chaj Elektrik Yon chaj elektrik se yon kantite enji tou piti ki nan patikil yon maty Tout maty yo ft apatid patikil ki gen chaj ele ktrik.

PAGE 12

Chal Chal se yon tip enji ki deplase soti kote ki pi cho pou ale kote ki pi frt epi ki chanje tan perati toulede kote yo. Dife bay chal

PAGE 13

Chanjman chimik Chanjman chimik se l yon kalite maty chanje pou vini tounen yon lt maty. Yon chanjman chimik ft l bwa boule.

PAGE 14

Chanjman eta Chanjman eta se l maty chanje fm, soti swa solid, likid, osinon gaz pou vini youn nan lt fm yo.

PAGE 15

Chanjman zik Chanjman zik se l yon bagay chanje aparans li, men, li pa transfme an yon maty ki nouvo.

PAGE 16

Chn alimant Chn alimant se jan enji soti nan yon kreyati vivan pou ale nan yon lt kreyati vivan. Chn alimant a montre kijan ganis vivan yo jwenn enji yo bezwen.

PAGE 17

Dansite Dansite se kantite mas ki genyen nan yon volim

PAGE 18

Dekonpoz Yon dekonpoz se yon ganis ki viv sou plant ak bt ki mouri. Dekonpoz sa a jwenn enji nan bwa ki mouri yo.

PAGE 19

Degradasyon Degradasyon se l dlo, van, ak ganis vivan kraze wch an miyt moso. Degradasyon lakz wch sa a kraze.

PAGE 20

Depozisyon Depozisyon se l t ak wch al depoze nan yon nouvo espas. Depozisyon kapab lakz chanjman nan yon rivy.