UFDC Home  |  Digital Library of the Caribbean  

Adaptasyon Animal

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Adaptasyon Animal
Physical Description:
p. : ; cm.
Language:
Haitian French Creole
Publisher:
Educa Vision
Publication Date:

Subjects

Genre:
non-fiction   ( marcgt )

Record Information

Source Institution:
Educa Vision
Holding Location:
Educa Vision
Rights Management:
Copyright Educa Vision. Permission granted to the Digital Library of the Caribbean (dLOC, www.dloc.com) to digitize and display this item for non-profit research and educational purposes. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder.
Resource Identifier:
oclc - 753634307
isbn - 9781584327455
ocn753634307
Classification:
System ID:
AA00010736:00001

Full Text


0


*


ITA.
p' A_


~.2


S"-
5


" i-


-.a;
- t.A-i


.?
~~ .~*F


R
o
o


rh~
u
11


VK."9Adaptasyon Animal

Julie K. Lundgren*EDUCA
Vision
m Inc
www.educavision.comAdaptasyon Animal
Author:Julie K. Lundgren

SCopyright 2011, Educa Vision Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or
mechanical including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system without permission
in writing from the publisher.

Project Assistance: The author also thanks Melissa Martyr-Wagner and Sam, Riley and Steve Lundgren.

Photo credits: Cover c Audrey Snider-Bell; Cover logo frog c Eric Pohl, test tube c Sergey Lazarev; Page 4 c hagit
berkovich; Page 5 c Ammit; Page 6 c Eric Isselee; Page 7 c Geoffrey Kuchera; Page 9 c Jean-Edouard Rozey;
Page 10 c Eric Isselee; Page 11 c Susan Flashman; Page 12/13 c Dirk Ercken; Page 15 c Audrey Snider-Bell; Page
16 c NREY; Page 17 c worldswildlifewonders; Page 19 c Sharon Day; Page 21 c Sari ONeal

Editor: Kelli Hicks, Maude Heurtelou

Science content editor: Kristi Lew

Cover and page design by Nicola Stratford, bdpublishing.com

Translation: Cedric S. Casseus

For more information, please contact
Educa Vision Inc.
2725 NW 19th st,
Pompano Beach, FL 33069
Telephone: (954) 968-7433
E-mail: educa@aol.com
Web: www.educa vision.com


ISBN13: 978-1-58432-745-5

Lis Chapit Yo

Jan Yo Viv............................... 4
Ak Kisa Mwen Sanble?.....8
Koman Mwen Aji?............14
Montre Sa ou Konnen..... 22
Glosh .................................... 23
Endeks ................................. 24


Jan Yo Viv


Adaptasyon phnemt
bet siviv.Gwo zye koukou a ede li
chase lannuit.


J-41


.-* *


Adaptasyon se fason yon bet
change ofi-amnezi. Adaptasyon ka-
pab chanjrnan nan k6 bet yo osinon
nan aksyon ak aktivite bet yo.


I 14 ie P reo 13 ,
v "o ko ,f~t la f6
ri.


u"


vdia

Ak kisa mwen


Sa


Gen adaptasyon ki


aparans yon bet


nble?


change


jan


. Branch pe'net


pwason respire anba dlo.


branch -.


iM i


"Sr
':~; "r. *4


IJCT~rtL.I~p~ ~gqs
cr ~ t.


-, "


T6ti gen


karapas pou pwoteksyon yo.


I

c-~e


,. r

f:
a:- ~
P r' ;~:
~ 8


- 1 3* *


- A'~ /I


IL
.


Ile,
* -^

^.

Krapo gen pat ki gen forn palme
pou ede yo naje.
I


4

Koman mwen aji?

Gen 16t adaptasyon ki change
jan bet yo aji. Sepan a sonet la
souke tchatcha ki nan ke li pou
repouse Ienrni li yo.
rii


.- 1. .
'~ ~X7
Lerni yo sevi ak ke yo pou yo balanse.,*
^ -d"abY
"T''-rer

Chenpanze sevi ak moso bwa
pou rasanble temit pou yo man-
je.


temit

Ar
-'' u


46d


di,
;1'


;, Jt


I,
sI o
6.
*:. IIIM
ebeJu


N -
ff


A l4
I.


"/m TV -.If


r ..
Yon bet kapab gen plizye adap-
tasyon pou ede li siviv.
so


ptm
A;,


*,:n. ; ..;L^ "l

B ..;'. -.'..'..*.- .*. ;F...- '".
-4-., -.
..L ~ E ;* -.


.*/ -: .... -
... .. .... .. .* .. *, :. :.;.; .. ... .^ ..;*,, ... : ...
.. .:. ... ... I .. ..' .. ..
*^ "** i* :.. ._ t :' -;' ..-- '9 ."1''
*> '' .' .: .. ..* ... -; ....
:* .. : ...- *. >' .. .. .... .

.. .,., ,. ": .:* '. ..... ,. .. .*& i i ... ,. .-_.., i r:.-
^;: '^.:^ ^ ffi /S'&*


p"--r.J.-"?1Ci =-f fi ,,
fc.^-.---*'*'* *M-*^1
iS^ ^ Is


r!t l(ontri Sa ou konnen...


1. Ki kalite adaptasyon bet nan
dlo genyen?

2. Eske gen bet ki viv sou te ki
genyen rnenn adaptasyon ak
bet ki viv nan dlo? i

3. Pou kisa adaptasyon enp6tan?


-AdGlos

adaptasyon: chanjmnan ki rive fet nan bet
ofi-acnezi pou ede yo viv
respire: antre Il fre nan ko a epi mete Il ak gaz
kabonik deyo ko a
branch: pati nan pwason oswa bet nan dlo ki
pe et yo respire
siviv: kontinye viv malgre danje
temit: ti ensek mou ki nanje bwa e ki viv anpil
anpil ansann
palme: bet ki gen po ki kole dwet yo ansanm


osinon ki kole z6tey yo ansanmn.


Endeks
aji 14
adaptasyon 4,6,8,14,20
pwason 8
krapo 12


branch 8,9
span a sonet 14
karapas 10
ke 14, 16, 21


Sit Entenet
www.a nimalfactguide.com/
www.buildyourwildself.com/
www.ecokids.ca/pub/ecoi nfo/topics/cli mate/adaptations/


Sou Ote a
Julie K. Lundgren te grand nan zbn
Lake Superior, li te toujou renmen jw
nan bwa yo, keyi seriz, epi fe koleksy
wbch. Entered li te genyen nan lanati
li te etidye biyoloji. Li ap viv ak fanmi
Minnesota.


,e
on
fb
liEDUCA VISION Inc.
-h *j T 7550 NW 47th Avenue
Coconut Creek, FL 33073
: II 954 968-7433
S SISB www.educavision.com

EDUCA
S" Vision
SInc
9 781584327
Full Text

PAGE 1

www.rourkeclassroom.com Printed in China Syans Lavi Animal Cat#: B700 ISBN13: 978-1-58432-745-5 Julie K. Lundgren Fs Leman Gen Maty sou tout fm Lonbraj Mwen ske ou janm poze tt ou kesyon sou wl lasyans nan lavi ou ak nan anviwonman ou? Plant yo ki ap grandi e eri, Soly la ki leve pou chofe t a, epi maty ki ap transfme soti nan yon fm pou ale nan yon lt... tout se koze lasyans. Koleksyon Syans Mwen se yon seri liv ki pmt nou esplore epi devlope konesans nan syans lavi, nan syans zik, nan syans lat ak nan teknoloji. Ti libreri sa a alinye avk estanda NSTA (Asosyasyon Nasyonal Pwofes Syans) pwopoze. Tout liv yo gen tks ki enteresan avk desen an koul pou timoun nan nivo jaden-danfan jiska twazym ane. sk e ou Pare? Si ou pare... annavan! Liv ki nan Koleksyon Syans Mwen : Adaptasyon Animal Abita Animal Sifas Lat ap Chanje Flote ak Koule Mwen Kapab Svi ak Souri Vivan oswa Non-vivan Adaptasyon Plant Etap nan Lavi Plant Kijan Tan an ye Jodi a?

PAGE 2

Adaptasyon Animal Julie K. Lundgren

PAGE 3

Adaptasyon Animal Author:Julie K. Lundgren Copyright 2011, Educa Vision Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system without permission in writing from the publisher. Project Assistance: The author also thanks Melissa Martyr-Wagner and Sam, Riley and Steve Lundgren. Photo credits: Cover Audrey Snider-Bell; Cover logo frog Eric Pohl, test tube Sergey Lazarev; Page 4 hagit berkovich; Page 5 Ammit; Page 6 Eric Issele; Page 7 Geoffrey Kuchera; Page 9 Jean-Edouard Rozey; Page 10 Eric Issele; Page 11 Susan Flashman; Page 12/13 Dirk Ercken; Page 15 Audrey Snider-Bell; Page 16 NREY; Page 17 worldswildlifewonders; Page 19 Sharon Day; Page 21 Sari ONeal Editor: Kelli Hicks, Maude Heurtelou Science content editor: Kristi Lew Cover and page design by Nicola Stratford, bdpublishing.com Translation: Cedric S. Casseus For more information, please contact Educa Vision Inc. 2725 NW 19th st, Pompano Beach, FL 33069 Telephone: (954) 968-7433 E-mail: educa@aol.com Web: www.educa vision.com ISBN13: 978-1-58432-745-5

PAGE 4

Jan Yo Viv ............................... 4 Ak Kisa Mwen Sanble? ..... 8 Kman Mwen Aji? ............ 14 Montre Sa ou Konnen ..... 22 Glos .................................... 23 Endks ................................. 24 Lis Chapit Yo

PAGE 5

4 Adaptasyon pmt bt siviv. Jan Yo Viv Gen bt ki gen koul pou ede yo kache. Eske ou ka w ensk la ki nan foto sa a?

PAGE 6

Adaptasyon pmt bt siviv. 5 Gwo zye koukou a ede li chase lannuit.

PAGE 7

Adaptasyon se fason yon bt chanje o-amezi. Adaptasyon ka pab chanjman nan k bt yo osinon nan aksyon ak aktivite bt yo. 6 Sant espre mouft la f lnmi li yo kouri.

PAGE 8

7

PAGE 9

8 Gen adaptasyon ki chanje jan aparans yon bt. Branchi pmt pwason respire anba dlo. Ak kisa mwen Sanble?

PAGE 10

branchi 9

PAGE 11

Tti gen karapas pou pwoteksyon yo. 10

PAGE 12

11

PAGE 13

Krapo gen pat ki gen fm palme pou ede yo naje. 12

PAGE 14

13

PAGE 15

14 Gen lt adaptasyon ki chanje jan bt yo aji. Span a sont la souke tchatcha ki nan ke li pou repouse lnmi li yo. K man mwen aji?

PAGE 16

15 ke

PAGE 17

Lemi yo svi ak ke yo pou yo balanse. 16

PAGE 18

17

PAGE 19

18 Chenpanze svi ak moso bwa pou rasanble tmit pou yo man je. tmit

PAGE 20

19

PAGE 21

20 Yon bt kapab gen plizy adap tasyon pou ede li siviv

PAGE 22

21 Chwal gen fs nan janm pou yo ka kouri ak ke long pou yo repouse mouch.

PAGE 23

1. Ki kalite adaptasyon bt nan dlo genyen? 2. Eske gen bt ki viv sou t ki genyen menn adaptasyon ak bt ki viv nan dlo? 3. Pou kisa adaptasyon enptan? 22

PAGE 24

Glos adaptasyon : chanjman ki rive ft nan bt o-amezi pou ede yo viv respire : antre l fre nan k a epi mete l ak gaz kabonik deyo k a branchi : pati nan pwason oswa bt nan dlo ki pmt yo respire siviv : kontinye viv malgre danje tmit : ti ensk mou ki manje bwa e ki viv anpil anpil ansanm palme : bt ki gen po ki kole dwt yo ansanm osinon ki kole zty yo ansanm. 23

PAGE 25

24 Endks aji 14 adaptasyon 4, 6, 8, 14, 20 pwason 8 krapo 12 Sit Entnt www.animalfactguide.com/ www.buildyourwildself.com/ www.ecokids.ca/pub/eco_info/topics/climate/adaptations/ Sou Ot a Julie K. Lundgren te grandi nan zn Lake Superior, li te toujou renmen jwe nan bwa yo, keyi seriz, epi f koleksyon wch. Enter li te genyen nan lanati f li te etidye biyoloji. Li ap viv ak fanmi li Minnesota. branchi 8, 9 span a sont 14 karapas 10 ke 14, 16, 21

PAGE 26

www.rourkeclassroom.com Printed in China Syans Lavi Animal Cat#: B700 ISBN13: 978-1-58432-745-5 Julie K. Lundgren Fs Leman Gen Maty sou tout fm Lonbraj Mwen ske ou janm poze tt ou kesyon sou wl lasyans nan lavi ou ak nan anviwonman ou? Plant yo ki ap grandi e eri, Soly la ki leve pou chofe t a, epi maty ki ap transfme soti nan yon fm pou ale nan yon lt... tout se koze lasyans. Koleksyon Syans Mwen se yon seri liv ki pmt nou esplore epi devlope konesans nan syans lavi, nan syans zik, nan syans lat ak nan teknoloji. Ti libreri sa a alinye avk estanda NSTA (Asosyasyon Nasyonal Pwofes Syans) pwopoze. Tout liv yo gen tks ki enteresan avk desen an koul pou timoun nan nivo jaden-danfan jiska twazym ane. sk e ou Pare? Si ou pare... annavan! Liv ki nan Koleksyon Syans Mwen : Adaptasyon Animal Abita Animal Sifas Lat ap Chanje Flote ak Koule Mwen Kapab Svi ak Souri Vivan oswa Non-vivan Adaptasyon Plant Etap nan Lavi Plant Kijan Tan an ye Jodi a?PAGE 1

www.rourkeclassroom.com Printed in China Syans Lavi Animal Cat#: B700 ISBN13: 978-1-58432-745-5 Julie K. Lundgren Fs Leman Gen Maty sou tout fm Lonbraj Mwen ske ou janm poze tt ou kesyon sou wl lasyans nan lavi ou ak nan anviwonman ou? Plant yo ki ap grandi e eri, Soly la ki leve pou chofe t a, epi maty ki ap transfme soti nan yon fm pou ale nan yon lt... tout se koze lasyans. Koleksyon Syans Mwen se yon seri liv ki pmt nou esplore epi devlope konesans nan syans lavi, nan syans zik, nan syans lat ak nan teknoloji. Ti libreri sa a alinye avk estanda NSTA (Asosyasyon Nasyonal Pwofes Syans) pwopoze. Tout liv yo gen tks ki enteresan avk desen an koul pou timoun nan nivo jaden-danfan jiska twazym ane. sk e ou Pare? Si ou pare... annavan! Liv ki nan Koleksyon Syans Mwen : Adaptasyon Animal Abita Animal Sifas Lat ap Chanje Flote ak Koule Mwen Kapab Svi ak Souri Vivan oswa Non-vivan Adaptasyon Plant Etap nan Lavi Plant Kijan Tan an ye Jodi a?PAGE 1

Adaptasyon Animal Julie K. Lundgren

PAGE 2

Adaptasyon Animal Author:Julie K. Lundgren Copyright 2011, Educa Vision Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system without permission in writing from the publisher. Project Assistance: The author also thanks Melissa Martyr-Wagner and Sam, Riley and Steve Lundgren. Photo credits: Cover Audrey Snider-Bell; Cover logo frog Eric Pohl, test tube Sergey Lazarev; Page 4 hagit berkovich; Page 5 Ammit; Page 6 Eric Issele; Page 7 Geoffrey Kuchera; Page 9 Jean-Edouard Rozey; Page 10 Eric Issele; Page 11 Susan Flashman; Page 12/13 Dirk Ercken; Page 15 Audrey Snider-Bell; Page 16 NREY; Page 17 worldswildlifewonders; Page 19 Sharon Day; Page 21 Sari ONeal Editor: Kelli Hicks, Maude Heurtelou Science content editor: Kristi Lew Cover and page design by Nicola Stratford, bdpublishing.com Translation: Cedric S. Casseus For more information, please contact Educa Vision Inc. 2725 NW 19th st, Pompano Beach, FL 33069 Telephone: (954) 968-7433 E-mail: educa@aol.com Web: www.educa vision.com ISBN13: 978-1-58432-745-5

PAGE 3

Jan Yo Viv ............................... 4 Ak Kisa Mwen Sanble? ..... 8 Kman Mwen Aji? ............ 14 Montre Sa ou Konnen ..... 22 Glos .................................... 23 Endks ................................. 24 Lis Chapit Yo

PAGE 4

4 Adaptasyon pmt bt siviv. Jan Yo Viv Gen bt ki gen koul pou ede yo kache. Eske ou ka w ensk la ki nan foto sa a?

PAGE 5

Adaptasyon pmt bt siviv. 5 Gwo zye koukou a ede li chase lannuit.

PAGE 6

Adaptasyon se fason yon bt chanje o-amezi. Adaptasyon ka pab chanjman nan k bt yo osinon nan aksyon ak aktivite bt yo. 6 Sant espre mouft la f lnmi li yo kouri.

PAGE 7

7

PAGE 8

8 Gen adaptasyon ki chanje jan aparans yon bt. Branchi pmt pwason respire anba dlo. Ak kisa mwen Sanble?

PAGE 9

branchi 9

PAGE 10

Tti gen karapas pou pwoteksyon yo. 10

PAGE 11

11

PAGE 12

Krapo gen pat ki gen fm palme pou ede yo naje. 12

PAGE 13

13

PAGE 14

14 Gen lt adaptasyon ki chanje jan bt yo aji. Span a sont la souke tchatcha ki nan ke li pou repouse lnmi li yo. K man mwen aji?

PAGE 15

15 ke

PAGE 16

Lemi yo svi ak ke yo pou yo balanse. 16

PAGE 17

17

PAGE 18

18 Chenpanze svi ak moso bwa pou rasanble tmit pou yo man je. tmit

PAGE 19

19

PAGE 20

20 Yon bt kapab gen plizy adap tasyon pou ede li siviv

PAGE 21

21 Chwal gen fs nan janm pou yo ka kouri ak ke long pou yo repouse mouch.

PAGE 22

1. Ki kalite adaptasyon bt nan dlo genyen? 2. Eske gen bt ki viv sou t ki genyen menn adaptasyon ak bt ki viv nan dlo? 3. Pou kisa adaptasyon enptan? 22

PAGE 23

Glos adaptasyon : chanjman ki rive ft nan bt o-amezi pou ede yo viv respire : antre l fre nan k a epi mete l ak gaz kabonik deyo k a branchi : pati nan pwason oswa bt nan dlo ki pmt yo respire siviv : kontinye viv malgre danje tmit : ti ensk mou ki manje bwa e ki viv anpil anpil ansanm palme : bt ki gen po ki kole dwt yo ansanm osinon ki kole zty yo ansanm. 23

PAGE 24

24 Endks aji 14 adaptasyon 4, 6, 8, 14, 20 pwason 8 krapo 12 Sit Entnt www.animalfactguide.com/ www.buildyourwildself.com/ www.ecokids.ca/pub/eco_info/topics/climate/adaptations/ Sou Ot a Julie K. Lundgren te grandi nan zn Lake Superior, li te toujou renmen jwe nan bwa yo, keyi seriz, epi f koleksyon wch. Enter li te genyen nan lanati f li te etidye biyoloji. Li ap viv ak fanmi li Minnesota. branchi 8, 9 span a sont 14 karapas 10 ke 14, 16, 21


  Home | About dLOC | Collections | Governance | Digitization | Outreach | FAQ | Contact  
  Powered by SobekCM
Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement  
© All rights reserved   |   Citing dLOC