Leonard, H.A. signed typewritten letter to Zora Neale Hurston, Miami. (1p. 8 1/2 x 11). Re: Zora's work in Democratic pa...

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Leonard, H.A. signed typewritten letter to Zora Neale Hurston, Miami. (1p. 8 1/2 x 11). Re: Zora's work in Democratic party; enclosed letter from Angus Graham to City Manager.
Series Title:
Correspondence
Physical Description:
Mixed Material
Language:
English
Publication Date:
Physical Location:
Box: 2
Folder: 43

Subjects

Subjects / Keywords:
Hurston, Zora Neale

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
System ID:
AA00009755:00116


This item is only available as the following downloads:


Full Text2UsaD E 3AS T N.
MIAMI


MARY LI NGTOTN

WEST PALM BEACH


NOICE STR CKLAND R.N.

PA AMAX 29


BERTHA KING R.N.
1420 T MA STREET


FLORENCE ICURSICA, R.N.
710 S. W. 24TH ROAD


TELEPHONE 82-3881


EXECUTIVE SECRETARY
HELEN E. SHEARSTON, R.N.


Dear Zoras

Enclosed herewith you will find a check for $90.00

on the entire bill of $10000 which will take you

attention thru Mday 2nd,

Will you please contact first: Lawyer Thomas.After

had a conference wmith him then will you please see

the order named.
DrHogan, druggist.117th S-t He is head of the Seni


for part payment

full time andyou have

the following in


ior Democraatic Party


~Dr. W~ard, Head of the Junior Democratic p~arty.

Thnen be SURZE AND CONTACT FATEE~iR CLE he is the Catholic priest and

his good wJil is very important+

Now if you will call Mbrs.Lot L-3733 she will give you the background

information for Mr. Graham, and if you will call me ,I will get you in

touch with Dri Van Dusen and Mr~.Noel*

If you wiill tell me where you lill be located,I will; bring you the

materials you wi'll need in ymnocuzz~nsx my sister's car.We had now plenty

of cards~signs etc. as well as a painted sign for a truck of Mir.Graham's.

I ha e sold the committee on your ability and I want you to abow them

that yo; can more than handle the situation. The persons named above have

been working so see them bute you work in any way you find most effective.

Sincer ely,


FLOBIA STATE NURSES' ASSOCIATION
STATE HEADQUARTERS
315 CALUMET BUILDING, 10 N. E. 3RD AVENUE
MIAMI 32, FLORIDA

Saturday Ap~gril 1Sth.


Puerte Cortes, Honduras, C,A,
C/O Uhited Fruit Company
January 220, 1948r

Dear Egen M~athiesen8t

I am down% here ins the Trop~ics dosing some research,and
your beek has not as yet co~me inato my handag3 It was received by
my former publisher ,Lippincebtt;, and sent on to the address of
a friend of mine, Dr. Jobhn Erskine and his wife, Helen viorden,
both of whom you probably kneaw by reputation: He is head of the
Dwrptr of English at Coblumhbia University, and has also writteni
many disting~ui bed books., They wrote me, tellingj me of th~fe
arrival of two books in which I am included, yours,~ and another
one of the Uhlited Staltes; So I have not had the pleasure as yet
of seeing the book, I did not order it senat on h~ere because I
am undecided as to9 how much longer I shall be here anzd it ra.i:ntt
get lost in transit
JTULES llTD 105 is n~e~w., by the shabby neglig~ence of my
former publisher, out of pr-intr It is hard to get, and I find
that it br~ings $ 12 a copy, nevertheless, I shall send you ene
as soon as I get back to the US., which will be in twno months
per~hapsr If I do not find certain things here which I am lookiing
for, it may be s7oner than thzati Naturally, I shall be ever
so delighted to receive iiour books, I am not so erudite. as you,1
andl so do not know Dantish,but perhaps it is tigje that I learned
it iE.07:aye.c~r Then I can read. your books wli-th pleasure It will be
a lovely meeting of- your minds

present publisher is C~i--112:3 'CE11Tr-::S SOUS, 597
Fiftih Aveniue, New LYork, 17,N.Yel (17)

If _,ou ever plan visitinr- the U.Si you must please be
kindt enough to let me kiowi :..hy~3 not make application~i for mem-
teSh-1Yipy to the Ame-.~rcan _;'lklore SoietyZ Subm~iit i.arnething to
Dr, '...7and D, iltndr, Editor, Uhiversity of California, Los Angeles
24, C liforn7ia, U.S.Alr And1 our Ethiialo ~ric cal Society tgees
Hletd I say how gra'st C.ul I am to61 yoeu foar I'url notice in your
;;rk?: Please be assured'of itr I shrll- order ad-iitional copies
as soonas I a ~:uckl to -the Statiesi In the meanvhile, if you
feel tco be generous, am.;?1 me a cardl or a letter here at ::-.ur
pleasure

SincerelyJ yours,


Zera Ielle urtl'S on!


___


,,l~renu-sc nr na.


IY-a----w


o6d
Len
ten
nd-
ro-an-
v.
vet
or-
or-


laa
!de
em
Ide
ge-
be-
ber
ide
ce-
lIse
rae-
ede
nde
ne-


ar uverrro og nwuter og -disses R
blandt andet i social Forhold til d
ene Side og musikalsk Udtryk til d
ah~den. 1Med stor Intelligens og Ir
levelsesevne belyser hun IEgteskrab, e
tiskhe Skikke, ~Kvindens Stillirig i~ Car
bean (0derne ved det car~ibiske Ha
Magi, Kannibalisme, ihdbildte Opst;
delser fra Doden, rytmisk Kunst o. s.
Hun har sely, somn Farvet, gennemle'
det hele. og dog bevaret sin kglig~e F
stand, psykologiske og social F
sataaelse.
Der er Spargsmaal, der altid mr
fuengsle, ikke mindst naar den Farve
sely taler, om dem, Forholdet melll
Sorte og Hyide, Negrenes vaagnen
social Bevidsthed og Kray om Li
berettigelse.: Til 'Negre regnes som
kendt ogsaa alle, der blot har D~raal
at sort Blod i sig, men maaske er hv.
at se paa. Det er et whyggeligt Ra
problem,- der kun forstaas i Forbinde
med social Forhold. En tidligere PI
sident for Atlanta-Universitetet lav~
Panik i Kingston 1935 yed at bjegyr
en Skaaltale med Q(rdene:,,We
groes-..."' Alle troede, han var hvid,
adskillige var pan. Besvimelsens. Ra
Paa Jamaica her hvidt Udseende lovi
Ret til at kalde sig Hvide, men i V:ir
12gheden ignoreres de paa Linje med


markere. Og dog er kun to Procent at
Befolkningen virkelig hvid. Reslen be-
staar at alle Nuan~cer ned til sort. Taler
man med en Farvet og der kommer en
Hyid til Stede, lister Negeren at.
Raceforskel og Klasseforskel fglges


En 8eg6Y Set


388 Sine Egne

*' Maleren Egon 191atitiesen .out
taler en Negerindes Bog om Killt
bg- Musik paa Jamaica og Hai'ti.
~EGERKUNST og M~usik tager nee-
stnatdsit Udgangspunkt i en
eller anden Overtro. Bi'leder, Skulptur
og Dans auvendes i religiese Cetemo-
ziier. Men medens Negrenes Kunst er
velkendt, ikke midst som en frisk Kilde
for hvid Kultur, er den eventuelle Over-
tro og Kult bagved os mnere fremmed.
Vil 'man have 10ftet S10ret for den Side
af Sagen, kan man lIese Zora. Hurstons
' Bog ,,Tell my horse", der giver ene-
staaende Oplysninger; (Den engelske
Udfgave hedder ,,Voqdoo gods", J. M.
Dent & Sori, London 1939).
Hun er sely Neger og skriver .om
Negre pan Jamaica og Ha'iti, altsana Ste-
der hvor sort Kultar moddes med hvid.
Som Neger har hun sarlirg Forudse~t-
ning .for at forstaa og vaerdsaette sine
Egne~ og,' ikke inindst, deltage i Ceremo-
nfer, ingen Hyid faar Lov at naerme sig.
Hun hiar samlet et finit fotografisk M~a-
teriale og givet et sandlaerdlgt Blllede


En Negerkvinde pan Ha'iti, efter at
vaere overrislet at Vandfaldets hellige
Stram.


og ikke ad. Et Svelg mellem Klasserne op-
nd. traeder ogsaa inden for de Farvede. En
1lig Mand,. gifter sig aldrig uden- for sin
ke- Klasse, sely om han udmaerket kan have
de haft Keerlighedsforhold der. Fattige

Et Saerkende for Primitives Kult
er den neere Forbindelse mellem Psykie
og Soto. Det mest mystiske og over-
jordiske forbindes med de mest men-
neskelige, stoflige og, kodlige Funktio-
ner. Der eksisterer maaske en instinktiv
Forestilling om Uadskilleligheden .af
Psyke og- Fysik, .der giver primitivev
Kunst en konkret Karakter. Hyad den
hvide Kultur er naaet til Erkendelse at
gennem Videnskab og Filosofi,' ligger
instinktivt hos laverestaaende Folk.
Men det aandelige Udtryk maa nodlven-
digvis blive forskelligt. -Den ubegribe-
lige Natur og Angsten for den, sl;aar has
Primitive ud i religierse og 'myptiske
Ceremonier. Men Karakteren at deres
Kuiltur er en sluttet Forbindelse f1i~ellem
Aand og Stof.
,,Voodoo" er Religionen om Sicabel-
sen og Livet, og Begyndelsen er kon-
kret: Guden og hans Kvinde g~ik ind i
Soverummet sammen og begyndte Ska-
belsen. D3et er en aeldgammel afrikansk
Forestilling om Vbrden. Kulten er eri
Tilbedelse at Kvindens Evne til at frem-
brin'ge Liv. Der er ingen Mystik ba~g den
mystiske Kilde til Livet. Det er Begyn-;
delsen. Tilbedelsen er fysisk betonet,
lengt .borte fra hvide Moralbegreber,
men smuk i sin Sandfaordighed,
Erzulie er f~eedighedens Gudipde.


Ivander her ingen Ret, men i det hele
aget naermer MIaendenes Magt sig det
liktatoriske. Blandt velstasende Ind-
odte faar Kv\iilder inden IEgteskabet
~n raffineret orientalskhgnende Uddan-
lelse has gamle Kvinder i at waere 100
,Ct. kvindelig Lyst for Manden.
iEgteskab blandt Fattigere er en be-
egnende Modse~tning. Bryllupet skydes
Id Aar efter Aar, skant Parret i Rea-
iteten er gift. Grunden er, at de forst
ikal have Penge sparet sammen til Fe-
;ten, og det kan tage dem et halt Liv.
Naar Bryllupet endelig fejres, moder de
neaske med voksne Born for at here
Praestens gode Raad om,' hvordan man
lever bedst sammen. Bruden-er tildaelt-
ket, og Festens Leder modtag~er Bud
pan, hvem der vil lalte Daekket~farst.
Den forste byder seks shilling, et for-
bavsende Bud fra fattige Folk. 1Men det
viser sig da ogsaa, at man i Festens
Anledning bruger Betegnelsen ,,shilling"
for ,,pence". Bogen er forst; og fremmest
skrevet om den farvede Underklasse, ~da
det er der, Negrenes egne Vaerdier' og
meerkelige Kulter viser sig renest.
Foruden den social Side har For-
holdet hvid-sort en kulturel for de' im-
porterede Skikkes \'edkommende. De
Sorted har sely bragt Kultur og mysti-
she Forestillinger med fra Afrika, og


de Hvide bar forsogt at omvende dem
til Kristendom gennem Katolicismen. i
De to Ting stoder sammen. Men Be-
folkningens Kultur lever }craftigt videre
og ngjes ~med at overtage kristne Namne.
Naynene er nye,~ men Indholdet er det
gamle. Naar man har troet, at det er
katolske Helgener, ~der 'er overfert til
sort, er det helt forkedt. Paas Ha'iti saet-
ter Folk ganske vist Billeder op at Hel-
gener og Madonnaer, men' de 'da~kke'r
deres egne loa'er, Aander. De pnsker et
synligt Udtryk for det usynlige, og der
er ingen indfedt Kunstner, der har frem-
stmlet l~oa-Billeder. Damballah Ouedo
er den Overste Guddom, og vil man have
et Billede af 'ham, kgber man den skot-
ske St. Patrick, fordi han^'ogsaa har
Slangen som Symbol. :
Dette har for Resten fart til,; at man
identificerer Damballah med den bibel-
ske Moses. 1Ven overalt hvor der findes
Negre, findes der Fabler om MOses, ad-
skillig flere end i. Biblen. Moses, som
Faderen til Magien, er snarere en fol-
kelig Tradition overalt i Afrika og
Aseog ogsaa Grundlaget foir Biblens
Beretninger. Negrenes Religion .gaar
her bag om den kristne, saa naar den
.vil tilfere Negrene sit, har de det for
laeng~st, endog i en oprindeligere Form.
Hide bverbovedet kan finde den Sorte
iKunst.
Zora Hurston giver levende Indtryk
at Dansene, hvor Trommer bliver Men-
nesker og Mlennesker Trommer. I den
Crad gaar M~usik og Bevepgelse op I hin-
anden. Der danses asymmetrisl en stor
Bev'egeilse, som en Solopgang I Storh,-d
og Far\e, ag en lille Bev~egelse, som
den ne~sten umerkelige Krusning paa
en Slanges Ryg. ,.En Kvinde bryder ud
fra Danserne 1 et Spring som en Lov-
inde, der dukker frem fra et Skjul.
Netop saadan. Hun synger med Berm-
gelser, somn om hun udfordrer ,,the
drummers"'. en Lovinde der udaesker
sine Slaegininge.
Ah minnie w~ah oh. Ah minnie w~ah oh!
Og hlendene r~ed Instrumenterne
s\varer:
Sakay ah brah as'
Zora Hurston kalder sin Bog: ..Tell
my horse"*, de Sortes Befrielseeikult. f'or
den skal til syv\ende og sidst afspejle
en undertrykt Befolknings Trang til at
udtrykke sig, frigjort, omend i en IlHu-
sion. Hun slutter med at fortelle o~r. le
jtraalende Pintarder, det Bllledr er
gerne skulde Festne sig ved Side if
det sorte Maorke og den uhygge'ir* \Ly'-
stik, Bogen ikke onsker at skjule

-Eoorrn Mtee


Tinea ranger man, at de aile skal drik-
ke af og vaske Apsigtet i Papa Guedes
Drik: Raa Rom me4 Peber 1. Det gpr
kun den virkelig Besatte. Men det viser*
at mange onsker at sige noget ag kun
tor under D~ekke at GuedP.
Man kan lese om Tilbedelsen of
V'andfald, I hvis Sprojt alle bader sig.
Og man vrl standje ved Beskrivelsen at
Dr. Reser, der er hvid, men en hojt an-
set houngan. H-an er et maerkeligt Eks-
empel pea en Spaltning, en Dr. Jekyll
og Mr. Hyde, der det ene Ojeblik koligt
og sagligt kan diskutere Filosofi, Fy\sik,
Geologi, og snart efter i Alvor fremvise
en Sten, der beboes af en loa. Begynder
han at tale om Kult, glider han bort
fra kendt Land og fo~rsvinder ekstatisk
SMyter og Taager. Om ikke andet af-
slorer det et sjaeleligt Fellessk~ab mel-
lem Sorte og Hyide. \'ores U~dvikling
har ganske v~ist fort as ud ovecr Eksta-
sen og My'stiken. Mlen den ligger lige
under Skorpen og kan gribe de Hvide
endnu, saa den menneskelige Tanke
fordamper iag det ukontrolerede Instinkt
blueser op. Den Evne skal man ikke
hente tilbage fra de Primitive-


Naesten alle Ceremonier udioses I
Rytme og Bevaegelse, der varer Natten
lang. Kultens Mlaal glider i Baggrunden,

og alle gribes at Glaeden v~ed at feste og
danse.

Pan Hal'ti forteller Negrene en hen-
rivende Historie om Pintardfuglene, der
viser deres umiddelbare K'unstglaede.
Vorherre havde planet Ris, men Pin-
tarderne truede med at spise den. Han
sendte baade Mlichael, Gabriel og Peter
hen for at skyde dem. Mlen Fuglene
sang ag alog V'ingerne sammen i Rytme
sas Fyrene rkke kunde andet end danse
ag glernme Skydningen. Sas gik V'or-
herre sely~. Mlen da Fuglene saa det ver
ham sel\, fordoblede de Rytmen og for-
doblede den igen, og saa dansede V'or-
herre ogsaa. Pintarderne udstraalede
deres Charme.

Hunger My~stik og Religion og kunst-
nerisk Uldtryvk nu sammien? Er det for-
ste en Betingelse for det andets virke-
lige og oprindelige Form? Sikkert ik~ke.
\'i har et Bevis for det modsatte 1
Negrenes Jazz eller i de- afrikanske
Negerskulptur, der opstaar uden Til-
kny:tning til Religion og er Ljge saa inci-
terende som al den anden. Karen Blixen
fort~eller, at Masai-Folket I Ost-Afrika
er uden Religion og straalende Dansore.
Kult og primitive Kunst optrader sam-
men, men man kan vist fastholde, at
del forste ikke er en Nodvendighed for
del andet. Og det er vel derfor, den


men nej, det bler- en almindelig-13
som alle andre, og alle Deltagerne v;
gendannet til almindelige Menneske
som ingen lagde ~aerke til. Muan ks
ikke komme Klubberne til Livs. ,,ME
f rods U. S. A.s Magt og Politi har vi;:
ogsaa stadig Gangstere og Ku-Klus
K'lan. iEldre europepiske Nationer hr
iov'rlgt agsaa deres Forbryderproble
mer."L

Guden Papa Guede er et interessal
psykisk Produkt hos undertrykte Foll
Haiti-Bpnderne har skabt ham,.han e
fuldstaendig deres egen uden fremme
Indtlydelse. Han gor ojg siger Ting, sor
Bonderne sely kunde have Lyst til, me
Ikke tor. Mran kan se Folk trade frer
for deres Arbejdsgivere besat at Gtiedl
der siger Sandheder til ,,the boss"'. DE
er en folkelig Gud, et Redskab for der
der traenger til at sige sin MIening. Ha:
gaar klledt som fattige Negre i en gam
mel sort Overfrakke med en fosse
hojpuldet Hat paa Hovedet og slid.
sorte Bukser. Han kan godt lide en Ci
gar. Han lav~er Trin som en stejlendl
Hest, drikker og snakker. Han bestige
en Person som en Rytter sin Hest ol
taler ag handler gennem Hesten. .Tel
my horse" hedder Kulten. Det er ti
sv~ert at algore, hv~em der virkelig e!
besat, og hvem der kun er fuld. 1Wez


Modsat den graeske og romerske. der
har Mland ag Barn, har hun ingen Born,
men alle Mend til Mand. Hun har intel
med M~adonna at gore. Naar hun er ble-
v~et identificeret med hende, er det paa
Grund at de katolske Billeder, der bru-
ges. Hun er fvaertimod fy'sisk, tilbedes
gennem fyvsiske Symboler, og er jaloux.
Hun er den mest fuldendte at alle Kvin-
der ag kan blande sig i .T'greskaber, der
uvesgerligt mnaa ende i Skilsmisser. Der
er naturlige psykiske Forklaringer pas
hendes Forekomst, men for Haltlaneren
or det mystisk Cuddom.

Religion i Caribbean her ogsaa sine
marke og uhyggelige Sider med socialt
Perspektiv, bror for Eksempel Ul~iden-
h'ed giver houngan'en, V'oodoo-Praesten,
stor og ofte misbrugt M~agt. Han er en
Mand, alle ser op til. K~un den erfarne
houngan kan forhindre, at onde Aander
skal gore Ulykker, for den gode loa kan
blive peakaldt og drive dem vaek. Er
det ikke den Mlagt, der leader en houn-
gan leve som en afrikansk Hoy'ding med
hundred Undersaatter paa sin store
Plantage? Man siger, at han agsan kan
vaere en maegtig ,,bocor", den Pre~st
der samtidig giver sig af med onde
Aander.
Bacor'en er forbundet med den uhyg-

gelige Zomble-Tro. Haitianeren lever i


den Overbevisning. at en Dod kan ven-
de tilbage. Der fortmtiles talrige Eks-
.empler paa disse Zombier, h\vis Grave
er fundet aabne Dagen efter Gra~leg-
gelsen, ag som maaske adskillige Aar
senere er vendt tilbage til deres Egn
uden Vilje ag uden Tale. Ojnene er ud-
slukte og alle fryster en Zombie. M~en
de bar deres praktiske Anv~endelse.
Der er selvfolgelig ikke Tale am
Genopvaagnen, men om en Gift, der
skindraeber Ofret og odelaegger den Del
at' Hjernen, der har med V~lje og Tale-
erne at gore. .,Giftkultur" er udbredt I
Caribbean. Zombier kan bev~ege og be-
sk~eftige sig, men ikke forme Tanker.
Skal en Plantageejer have fat i nogle'
Arbejdere, kan han for Ekeempel kobe
dem has en bocor. Han aftailer ner-
mere med ham. Illen Zombier kan bru-
ges til andel end Plantagearbejde. Mlaa-
ske er de Of re for en Her\n eller bruges
som Snigtyve. Markedskonerne reaber
tit op om, at smash Zombier hugger deres
Varer. Ah, Bo! Bo!

Hemmetige Klubber dekker sig un-
der Voodoo, men har faktisk intet der-
med at gore. Kulten udmunder i, at
Inledlemmerne kl~edt som Dyr ag D?-
moner spiser Menneskeked. Efter den
Nat trar man Solen mas stige op over
Dommens Dag, skriver Zora Hurston,
Zera. Heale Huirstem ,
C/O 'United Fruit C
Puer~te Ceartes,
Hond7ura2s, C sAi

Dr, Egon -iathieson
RebilIdvey 26
C openhiagen, F -
Denma~rk

b 1


L' -*


r r.r
Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EMZLINNS0_IIPM0X INGEST_TIME 2012-10-18T18:59:37Z PACKAGE AA00009755_00116
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES