• TABLE OF CONTENTS
HIDE
 Front Cover
 Title Page
 Main


Reglamento de mercados de la ciudad de la Habana
CITATION THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/AA00004133/00001
 Material Information
Title: Reglamento de mercados de la ciudad de la Habana
Physical Description: 22 p. ; 23 cm.
Language: Spanish
Creator: Cuba
Publisher: Impr. de Rambla y Souza
Place of Publication: Habana, Cuba
Publication Date: 1913
 Subjects
Subjects / Keywords: Farmers' markets -- Law and Legislation -- Cuba   ( lcsh )
Spatial Coverage: Havana, Cuba
 Notes
Funding: Support for the development of the technical infrastructure and partner training provided by the United States Department of Education TICFIA program.
 Record Information
Source Institution: FIU: College of Law
Holding Location: FIU Law Library -- Mario Diaz Cruz Collection
Rights Management: All rights reserved by the source institution.
System ID: AA00004133:00001

Table of Contents
    Front Cover
        Front cover
        Page 2
    Title Page
        Page 1
        Page 2
        Page 3
        Page 4
    Main
        Page 5
        Page 6
        Page 7
        Page 8
        Page 9
        Page 10
        Page 11
        Page 12
        Page 13
        Page 14
        Page 15
        Page 16
        Page 17
        Page 18
        Page 19
        Page 20
        Page 21
        Page 22
        Page 23
        Page 24
        Page 25
        Page 26
Full Text


'. REGLAMENTO
MERCADOS

DE LA .


S CIUDAD DI LA HABANA

PRECIO: $0.60. MONEDA OFFICIAL
BABANA
IMPRENTA V PAPELERIA DE RAMB UZA Y.C
SOB.PO. ItUERO8 38 , 3

S91-

. ..


B11�
. 1
REGLAMENTO


DEMERCADOS


DE LA


CIUDAD DE LA HABANA


PRECIO: S0.60. M01TEDA OFFICIAL


H A B A N A
IMPRENITA Y PAPELERIA DE RAMBLA, B)UZA Y C,
Bi N E. 1913 .
1913


.:..-..; ..Wj
a

L .4 ij
U - a%. .V%.it

ATUITTAXIENTO DE LA ABAANA


SECRETARIA.


A.,..r.I r.J.. r."r I Ayuntamiento el nuevo Re ,.
nf,-r..J, i,.. . .-r..;.i. de esta Ciudad en cabildo .,r-
J ..r... i. 12 1 .i. N.r. pr6ximo pasado y obtenidi, !i
apr...l..i i:,i .I - ;*.t..o irno Civil de la Provincia er 2'
ijtl pp!',... ,i..i.-.. . ,r.len del senor Alcalde se pull-I
-:.. i, , uir '". r. 1. .ut1 i general conocimiento.
H ,r..ia. (1.,\.. < .e 1901.--E1 Secretario, H. P....
1 ,1,.,.l,


(Sw"i'N,


��~

rI
dIr e~P"


REGLAMENTO DE MERCADOSTiTUiLO P-RIM ERO

DLSPOSICJONLS OENERALES

.' -l Ti I..* F' LM-iuF,.

PF. l,, , ,.t,.

Af ricl o 1 - S.ii 1.:r.:i.l..�. I..3 lureeries .i- b6pr,.i3 lTrU[t p.ara I'p , 1,-Ia *.1- ar-i-.J... arari . l.] ji.
mnt .otisi . ...si lUs-iuy' -,.J. ina, hlIrn.l i r i.... n - fil-.. r-
I -ilut . e .n aill -lluSl'. l..- ! L.ei i.. Irpa.,r n .,t-- .rr. ,nd-r.

it ! 5ir fs ri-r! nl. e p.- !. It ho ripr I.il..s *'ji. 1 tll
prr- Ij.j -r t R . in-ii.. -. li o .o Ll d.nr 'ii. i Aitin
tain i rj t...
Art 2 -S pr..iliht -n I.,s Miite ..d.. 1 La trita
.1,: a l ribr,.s *"l_.. ls . - bI j giuh .. .Ii- .. -. 'Pptl .U Y
*-i pra.ilaS i Riniohni.ijti, Siiprl-m- n t- bh i.-rvi1 6 ;iii
Sul rrir.�araoi.,u 2" Tswi.i. 4,c ri ir il.I lI-i riit-
' hi Jj anr. .uld . j fit- ri. .:i t: i:,. r pIpr D ll.ji. *i..itr.. .i-
I,'1 *,'i Ii *. . ,',0 1 alll ll T i. -:r.jdira., i .ar-.ii6 li, *Lium .
r'rr, li.rlajlli.., fr.itha Lir L1'.'l , 6 1a. opirllu- na. p. ri.o n-
'r., , ,arirI tbac( i �i) . i 'J- hlih. .h.. IU.. i die li,8.l A u -
Si . ,.ub.;ldb pIIl .na . pu.sta i .i tniladl Yiui- tlnin .
r+ llhr1.r, <,takn , al..:,tr.'as. mrl..,.,crne- frrias, lhignq
(iru,-lA . uiAitSlj . pai- . -n - ..L j0a. piwltl. i.- , . ina r-
vd6, 6SrdijiDi - e Alaii, huein , dirn viva a 6 udvt.y a-
a.
'"
&6in. :.airnri f'r.-..i . 1 baiuis.ias . s buiid..i - rtitsa
la "s i,.,nt'.:. i.:..,i. rdis -n ic pais, sanrgr- *tiii r da. ,
jir..*illda . tlititlrr i. pr-l u-i. sau tIrih-.:s , . 1 *.izh y
pr-:. , . -:icj,:,_. Iur;.i ,,, ijr, is all l. n ll.ll", ..l,. ijblt .
J 1.1 >lliLa n tdlld vr_'. [l*.- ,J1 Del,6f . i. t- ,'r[,*[*., ,f'il per.
pJillha 1.t -.lri n *j- , . p - .*'i.j , - (arn .: ,-_ n Jl-.- - 631a,
J.,i ,iJtt.i n - rI-' pr:.:.:.iAu .-,h la Trnt. i .1i',r f i d i, ,s
tr .-..,-r . 3" No i.: 1.--rniitir. por MInei ' ii .:.[t ... hi.:. r
S::u-. u e. le !*i n-S hi iri.: r..,. 4' Tanmp-.o i. p-rwiuit.r
TV 1- 6 I - 1' ndJ r ijrs a .t i nlJJ rtie i irrirj A;u in. -it-ria
�n r I M r-r,.'dr. , y! I," , jur ni jtrn_,iitr -?a !p.jp ,.' l.i..'D
,litr.r r. i]h p I.:hj . i .>:...U . .' de I. s i rti.ulI.i i lu- IIl:.
it I ri
Art j "-- Lj \:rits l I p:.r r-n,:r :...lln nzarain ,1.- .
.i.- jl r. . J.. In - .ma iljjh l,.i rj ].as .. hliT,,. J .: I ri n..,,
*-\..-p, luh f .1-u-, : I,, *JiLJla p ',' , ,llj t.'p It- -l lrt. L If t 0 ,:h
-1 'im 1 ar. i-I
SAi 4 - L.."- lI.rrajl-: r-. I' .Wastr.ir i ,r.-s, i.' Iu-
lrrirtc l I.: .-r ..i. h .-. .i - ,. I, r.-in: - i ruI ui, d
h el.a 1 i .,.ti., ,1. li Ls-. ht. '* ,., '.. h. '"ri:: -l'..ruarjD
l. \?_ii,.i ,1 p..ur puii.r .i .. ie -iS 'frilu[,- :hi IrT re I L 'iS
t:n lu- paIlr.) .m i- pi- rn . ip. jb ...rj ,.:. rt- iJ.- i ni r -o ,;.

Artr r.- P.;.r rn- i l m,'.i .: prn_,t--r I. tntr',
"+" . .1u'.i,.ri *JSi y V t - r r..1 s .il por j. ,or ftra 1.: la.d hl:.rai aIn
. * -'-, - -rLpr-. ,ii i pudili-ij,-. laImbil r-liz. rlaU hIs fi-
rt.i.;r-,l rs iall.ti..r-j r.:. - i . Li I+.. lh i.bl6 &Sj e C*I- fur-
d' E*lina.a.r pari . t , . . . ,s: ,j. i v-nt.1i r-uinl i l arti-
ITnor ri rijlJ. ,,
Art 4 - Las ; .: tis ;! p,.,r i.0 , ur ,..|,::, . p:.dri.i -t'-.-
tuarl. m ,lJ-, I!;o' , il- : ,:ip.- t i ris, .l ,)+nc es p.-.ial.sL
1n 1,v MANl r"'5 .'3 ral, A .....irm' jsill , i L'.:sill-a ;% jiattlas
derstWi .Ja. i ,: , 4 ..'ift ...
y l ~i '- Lba e iill-,; ;. liJr;illa, -r;rmh ,m'laidas
*n un im-rn-' de ord-n pintaJo ' .:i i:-tor rJj, ,)obre.I ' * -

m--;--,^-a
t'f.rd I,!an j:., y las LL,-a. di ui-nrill .i i:.. iran letra
di- alirt.io pinradi -.r Isial t.rita *4ll: Is nuiij-r.M
Art '-La; r-ntfi ., pm. i- f. t'..uarDn crn ba-
lanz.as [hicl . r. pr.l..i.t.sa. dr!..:nd. . :-:ulistr una ir la
Orbti r. d i (.iii..i Il L' -lga.i.i ..- ii. .isa . 1r - [ip.. pira
1, '.orprp..M. i.'li
Art 9i '-En nij itsai: *:i- pr-u. .i- 1.. ..I jirr.L ni-,i
zausr. * n lin.a ri. r.i .j, Nyrt- i 'ur r .&- Est- i *.- t;
.I.- ' . da N. -r s ... ra.j - . p _rii ..ri, j. i, .- *t . 1ab .-i .an.
Ipu r. i..; .- .-r ur.i '. lijB-a l-;i.l.iri-.. _h.irril..i.,
tru .Ia d!l pri, rran.:- t-. r .. hi: a.r ...S ave-6 .eV.S y
unai tradas. -sp-rid.i. isr cari-a fr-s...ais . niIi..kids
a... tt.-..i..'"aids -.-0 -1 p-ji. y 5.: . ]a di .J p.s..:s-ds. y d -
l'r i u.3 ri s ..' fr,? - .-i I !.:-!, li.. I, I.id r.Jl.rint l.v, ,lu ra
ajr.i pl s.. ii.l 1 aI , u pr.r md io
.1i un i .uadrirt-r.. rr. . ....E. liir a r.ij oIn ea s . .
t-a.s].D .4l- ilspfr-0il Lj . 0Lir.i . liali.j.i D r..,j, .


.pii Lrti . -riN[,-).Asr- 11 -Las 1;,i.ilas I. stiii.ijfla, i --rij -.i- ar-
i.- i1-Dnarin ! s- ..I .IhiJ.iin,- .rui- . 1 T . ' .ran
batrras ,- !ii.r r .. d, s. aern .pr.-ista .Jr. ysan.:h..s p.irra .
*..liFr I.i .irn-s.. en el iirui ir ,i-t.i,. iji imps .-ijza
- li3 h.: r ..,. J uad ,j .is il.r,-. t. r: ,..illr.r . I.,, ida
ubr,: tisrittits . ..*sui lJ.:-.'l... p..r uis.-1I. .li rul.I. ,-u s,.
f.. . r 13:., i l,., s iarslla ,.1, M ..r.a.1 . ' Tra.'ratire ..-
Silsrr- bhldraillh . .-h ti pLa : S- ..nr-Ir'.ir.in pii-
I'i.Jis . pr-rssjnamuv . - i ..l-I . '.ui3n.1i.l.. dJI rin-rl.ia
sil-ta.pr.- s-i ci.pinti u -,I mis .. pf-r"r-.:t.. s sta.j .-
tir. I. i'rrli-j.lJ:. r al .iiui.ti 1 PF.pjra'. io.s np Cqn-
Pras 5' I.'r.-r.- di te la nirltili. i nidlls5 au . i: b.i ni.rt-or
di m-ie.J p.uIa.J.Ls. 6" Mn.rtra.ior de mtsrm.:.! bl.i.eo
y liis.> .ii-asi .lil uli material ein .:.p;rtr d-e
birro.


' --4rl. 11 -S- pr.r.hbe termninantr.--rurrj r I usJ dr
Sha. hsa.h 'i y picdi..r.- iti madera. d.ebi;rd.. s-r .:,rriadjs
las iacrt:-]: .*e hillbis *onitru'.lus u'i-rasr.-tik .lr
metl y 'r:-',mplrrdnmrrjte i s tarnt'j la It'jad i:,nj) el
umangi. ;* i's ,.i-'. . . on sierras re1t-r.. u irwI.- liial.
Art 12 -L.- , sp.rjdr.in, dr p.. .j..l. d' r .1.arne
iudrtaj . I., t0.isDtDrnilrl tr ijdranlt. I l.ra.i rd,-* Id trIil
in m.rn.Jl dr _.- net,. h"lij o | - in, Itmbj rA tn ...i:,s los
dlli . .IL-, it _., dl t-rilrliar I la. . p raio,: r.s. !d\i IdS
par-~d-. mrn tr.adre.s *J..ilua part.-' .1- : i- ,ll.' ,1 meI:
alll. -uI hayan estado ri, ma;,.:,r 6 menor (c..r_'.i.-r, .,:,o
hi- arri.ui.-i la is veola
Art 13 -La ' rjnra i.: tarrrs eesarA A las once del
dia. -, la qu- resultar, s..brante dl:.b.ra i."i..i .i r en
nih. .. salarse pf-it-ml.rlnDte. idnn:a f.rnjj en qune
p.dJra :,rpenders al i..r re ,ia.
., Art 14 -L.- rifones, higados, sesos y ptras viis:.
Sras. i- ,'loearin en nieve desde '- ll-eadil las ca-

A.rr 1 -1-Las ventas de peseado y de today clair .I�
mnrrs,.-s terminarA A las diez de la maiana en verano
3 a ia .diez ,~ niedia en invierno, retirando del Mer-
*...li s- :ohre o. despu6s de salado y coloeado en

Arr 16 -L.. :rrr-,.'-. lang.lsrai. .1lhbas y demAs
S*rII%14-..i d.'- tb-rAn vri-.i'rsp pr:isLamrrtr vivos
Art 17 -Esrii pr .hIits la renta d la ostra l1u-
raoar- !... ni�es.1- labyP.. Junior, julwi.. y Aslto
iAri li -Ni . p..-nrut- ia -t111 &ic pi -w-:dii1 p'r-a-
i ii.', -.1-r-llado,. deseabezado, mutilado 6 privado de
al. I's .. d.e cualquiera otra par. .1.:! 'u1.r:. p.'r la
'II, 1 pori.ij determinarse su espe. - . -: 120d prAi- i cla.
dI d l *Iu- se acostumbra a vendor �o ru Eas.
Art 19 -EEi pr.lntbi.a la ! -nl de p sc.,tA sus-
rF-pr -til .1- 'jpai,.-r i. ntlrmladUn.l ihL.taJa .:ic-iate-
II. Ia . , e . , s rS l Ij. in]. tur-!. i[ dva prirl.� 6Bbi ama-
S.rll)o ':,,rouadh. pl,.da, auauj ji, bonai gaito, bonasi.


3.- .

pas --i .^ . *
'.ir d lr ,ii. *.ul:..i., _r .'.r.ri a i r 1.- -rd.-' *.. ph rrr', r-6o .
p i -s. [. iit..rT. T ;. 'hl ' . I .,r -, . . . .' . , ..i.il.i,. i. . r.j. i r.r 'r

r '-, j!~ r�.I. ,. ] . i ,I r. I j .i , r , ,j i- 6 , k d jta
a 1 r, r q...- .J -.r...
*, I1 li r. ,l-t3 '
,i - *d.I l-- r I r, il r r, I ,.'Prl , . -1... i . ,r, * .1. - ..


I,. l. . r .ij . -ri. : . , .u. ... , .. - .t .i.. r - I r r,', I.

l -.l j *I�r.12.1 .1 * . . Irl l. ' p . i .i u .. * r c 3 . 'ij pr - * -L
.ii "I -i i rt r i . i -- i ,-
".-.-1 . -.l ..., ||ini I ' I,, hl..- ] hi li, ,; , i.. ,.-*'*i ".


p , ,, . , ,,, , , r , .1 . .I , , ,. . , , , , - , , , -
.i l . It - r . r1 ,l. 1- . ir.l pi . Jisi .iAll |ll n1 l ri i,
l 4IJ ip,+ , - - I I, . I . . t-, , Ah, " t ..... t , .
ll . i i-.- r i l irri **l !.%
ninr. l- I . '

Art 22_ ..' . i .Iitl riv t [,- - r,,,nd.,i,. . I , "='-l.
*Ir L,.t' "iTblr ,', ril! , l- . rll' l 1. ' "I l ' i, iI: j , i. . i i - ij,, .,ld, �tin* , I_, , 1,v 1 e,:, . , i IIj. . I* i ,i In, .

I, l r.i in .., i'! I' i. , , 'iI, I_ l ,'_ , hil a I, a I: js a ia ..

Art . 2. --l Il. a i i..iuli.- .. Ii ai. 1 .1 . I r -n l I. Ira.
n!!!-. ' i r~ 'ar i .. 'l .I. .l ., I..ij ....e a t i_.. i. y en
.1 a.. l. S . '.. rlp ,.h B r i D.iir * .. .i.i ..r [..i ;. .i ..-I L- i j t .


3-_.p.- ..ir I.- .l . r '. jrt..,l.s .i. .l.ist : _.np,.
., 1. ] . 11,.,:.,: i:,1 r:nr la. p art. aI i�- t h. I,, l l i n ;.,i ,, I. i, i jt.

latd - Iiti hi ra ,Js . jiri ,.l [ .*rinii3J.ij lr up. r ,..,..
li-S ,jr Ip h Ia


f 'f l [ h ,ll * . est''r pr!., i _i' tc- -.* Y.urna . i-.'.t. i' n
r:�:50 i,,n, r-i i., *-ra b i,".'I .l ia,.a
Ant 24 -' as fai 5 .l-,-,raln+ .hr + itT' [,*Pr-*,<*al-l t.
� *it, � .ita .. 1 -*l, �*' pr tiil r�is, ,.,,art.a,-.ij ti-,,:iipr.. *\us. r~:
l1l

rniprn -i_ los Mereados y en cuanto fuere possible .
rr-...r,. i del consumidor. Las que en *-tr -srado
i-,'Ill'..n sobrantes seran retiradas del _t-rdi�..
Act 25.-Las aves que se expendan ..u'i,. pri..iu..
-.* .I- ..aza habrAn de estar limpias de entrafiao y
*.._ll1-I'mente freseas, observandose rigurosamente
Ids *ii.i*siciones sobre la veda de caza en las 4pocas
'!.,- I, Ley de la material determine.
Art 26.-Esta prohibido tirar 6 eehar desperdicis
.n -1 .uelo, dentro 6 fuera de la casilla. T'dos ellos
S- r-. -. *-rn en receptaculo de hierro galvanizado con
ritpi. .!e estarA colocado en el interior de la casilla
3v q-- �alara con el nfimero correspondiente a 6sta.
T-I 1 i- ada la limpieza de la easilla, el depdsito de las
t.s.,! . sera colocado en la galeria que d6 frente A
r'l'i' ii r junto a su entrada para que sean recogidas
-..r iJ.. encargados de la limpieza.
Arr 27.-Los pisos de los Mercados en todas sus
io ! .. ..ii,.- a r" ..- r de materials impermeables y lisos,
Sr.._ir rin los desagiies hidrLulieos necesarios las bo-
*.. .I. !rego que, A juicio del Concejal Delegado para
I,. ims-.. -ei6n del servicio de bombers, sean indispen-
,riml.. para los casos de incendios. Esas boeas de rie-
g. ... : irilizarAn tambin' para el baldeo y limpieza
i-I M.-r-eado, y siempre tendrin- su correspondiente
a i'.'i- ra list para servir.
,Ar -8.-Esta prohibido tener deseubiertos los ca-
[i. .... nalizos de desagiie, debiendo existir ademis
-i ... J., Mereado una instalaci6n suficiente de inodo-
r.: *- ..rinaderos construidos con todas las garantias
i.,,- r'.4piera la higiene.
Art 29.-Diariamente A las once de la mafiana y
Si'a *J,-]. de la noche se verificarf la limpieza gene-
I . I, i. Ila direcci6n del Inspector: Los encargados
.i, h .... r la limpieza recogerin la basura de cada ca-
il .I i ,.anido el dep6sito y volvi6ndolo A su lugar.


S1- ., -. i-Limpiarin cuidadosamente todas las noches los
inodoros y orifiaderos y las bocas de las alcantarillas,
deoinfectindolas con cal y creolina.
Art. 30.-Queda terminantemente prohibido cons-
truir tabiques y cualquier otra clase de estructura de
madera en casillas y mesillas.
Art. 31.-El alumbrado de los Mercados serA ex-
clusivamente de gas 6 electrico, quedando terminan-
temente prohibido el de cualquier otra clase.
Art. 32.-Habra en cada Mercado un local en el
cual se depositarl hasta la hora de la limpieza los
efectos decomisados por impropios para el consume,
con el fin de destruirlos y arrojarlos con las demis
basuras.
14a Have de este Departamento la conservara el
Inspector.

CAPITULO TERCERO.

Inspeccidn gigignica.

Articulo 33.-Los quimicos, encargados de la ins-
pecei6n higi6nica de los mercados, concurrirfn A 6sta
diariamente de ocho A once de la maioana.
Art. 34.-Son deberes de esos empleados: 1.0 Ins-
peccionar cuidadosamente todos los puestos destina-
dos A la venta. 2.0 Ordenar lo que estimen conve-
niente para la limpieza y conservaci6n de los locales.
3.o Examinar especialmente las carnes, peseados, aves,
y demAs articulos de origen animal. 4.0 Hacer reti-
rar de la venta todos los efectos impropios para el
consume. 5.0 Tomar con las debidas formalidades
muestras de los efectos que se considered sospechosos,
en mal estado 6 adulterados, para su analisis on A
Laboratorio Municipal, dejando constancia pot me-
dio de boletas talonarias al interesado de la elase '1.:
efecto que haya tomado, para evitar dudas 6 discu-
siones. 6.0 Examinar los inodoros, orinaderos y bocas

, -� * ~ ,E1. J

12

de-l r.anlarkiljad, . d,.nJn.J) tc nts djarnm.i.tl ai C.l n-
.i-jal drlir-gadou *Jt I.s ,Ijbsprltioulc 'ue bui.l--n dir-
rladu IQ .fl dad ,'a .
.\r ..i -AJ. pair la i sita rll hbra a..,nipaja'lo
.Jri Inspi-. I ,r Jr1I Ml r-....J,

TITLi'.* SEOTiNDo.
T I T i L i. E i N I:

Ad". -i.i i: , N 'ICO 1
A. H , I , , t I r 0 i r ,;

.. Ari. i.. 3i - El Al.JalI, M uLLri.JI'pal n-i- -I .1i r
.^"- " < Lh.. ..Ke ,J,.'�' ar r. 'ii .J.J .] en 'u..r:.:e o il parF ,u-
,rl1 I adtdnL -traI .."L n . e_.'t, ernt') rl. I.- Mlir..J..:.l
. -i..'-ri, . . -aiiir in C.:-irre- al para c Bi.i Ui... j1 - 1. '
' -,Irrn.r.... .. , .i-..-:.re scrti 1 " H i-c r'u pRi r 'nle
s h k'i~_- Ilj8t.ii i' . y !Is , 'jIs. .s , ,> u' s,, d_, r, p'"'r el
'.\y n*sr n ,: o r I.:sp .t, ] a ' urti. . .. ir . l1
1.-lgi gt'.- rhl h .i r p.MI. .i.- y .r .ipa.r- l ' P 1. liiTi--
l '. ImR .'ir. D n ' "' ...lj" lle p.-r r .nj r *qu- lE. lirrar lIis
ijraj lrr.
n ju iu- u.t n du..: nr.,t i r ..-r .rrr.lr-l i 3 n-jur irjr1 *
t,' a, !d , I. r ar ,i 'Ii -l nl'.._ .ls.in d ' dL . .uI.iadJo, y
I" C' (onr rrir dirnariisn - ln i Mbii'' 3r 'v U -U i"-l .ir.-
triad.'. -i cual.'U!r5 di 1,4 l.:.ras ,lj-e 'l;n a.;i al.fi ai
para l rrtritb .r,.u rr.:ial- . , p.rm;ur-.r rn a.riu.i -r

Art .7; -El I )n.:p.al P. I-garin ro,: po.ir r.aj.: nmn-
mr ...-r. r i. i'ro, .r-le.rr J, p..r i al d.J-salo] r. .- lii -
_i'in arr&do lJlarl., .J. lo.i: r.a .J; I, l, [r.: s.1." < sio. por
failma 1.: paj". Jd 1 ai.lui- r d- .:', niL.mn.s.
Art " --En 1.-i Mi r.:.Jd..s thjl.ra una Cldi.ina para
l C')nI. .: I D r.'rgarb. 1. n .J -i. i Lsrr ian I t.rir
ne,-r sar,16 para tl)dhb I. I ..pa r a.Frd -lr-s del mlis .,i. is-
lIo Lbbri .s .6c ri Iladl.) p.or un nmpliai.d r,.)ni)r&ado
pars -se djt trri. pru .aj.lo la respon6anbildadl -c IS-
L". ,"
If r .


13

pFe.iSn dril DIl-gad.., ;i m&.s ,I. I..! ijhr..a Dnarrals
.isilrhk ni rgsiiarrin.. qir tendrhb -rI ara. i:cr r de w-
an-rnl,: pir, lhn. i i -.. I.. . i, ..s t'fre.. I I.ql-" y cu ei .:ual
se ar. aratn i.n I.nthr -s ,iap.,liid,, .1,- Is arrenda-
tsrns i . upal*U i-. lI-aalIs di I.- .-.a.iijl., 1.a-sIlla y
jaulas, r_,,n-t,, .1- .,r!i, n j ,- ,..j y Idal,Hias, lir,:a .
Si- miuf li i r:up", r p '.h* J l.) a ii.: a t. .j.srA .1i pr.:Io
d Icl sarritmDl
Art ]4 - L..s i.&j:rjr, y i ..l.s njarii lis .i.- ,i.,hu
iliro, R.wi lr.. rr.rn firmla ,.s I, l p'ii -, ea Jel iul.ltj- i,
pI.r .1 l u:.:,iu l l-.l idl.. y . p.r ri Arr,-nd.l a.ri. y si
Psri" i up.n r- . , :. l rtll: .: irrnir. p..r Un lit-st i
S-Ii r.-i.'... 1- _ic �l enlt... - .-pF..-.lri a rIn pip1 0-Ia

Arn 411 -Ha-i.r fn en Cd la Mris.adi .L iAnsp-l.tr, md-
y-) d t.:r -r.- p:.riTn.inr,,:r r I *I .1lirantl - IB h.'.r-6 i'-
borbsl.: il - di ji. I ,j li,-.,J,, y t .:icndJo i lisp i"."I' m. i: .. ,r- [l, :_lunal.I-i..i y Is .4ul It .'r.1-.
nare -I t, 'mnnijal D)k?-egad,
Art 41 -Habr.i nut rani-ri. sfti.:i.-.--hc i dr ant.-
Jd pol:iJa, r u;a; t rn :l'ir-e .raii i.i ..rdinaria.' .J. Ia
I nurirlrt.i.... y Jdi % 1 r .1i, it r.. ,J1 i r M .:r,.dId I. ,- ..rd .nI.
V! l'iti,.:c, rl D cl -L dl .. :. l *Jpl, : r.:tr.r

Art 42 - La , . Ltllida'....- i 6,.: r-..ju.J. n p r .:ual!
qul-i r L Lnt. pl.t -u I..1 M I-r:- .I.l. tbir.' p..r Ir..Jrl) I' d
r.:.Iho inpi'-..-. y Iol.-Uar-'.
El iner-�o .Jr. - . hbJi fsr.li.d ,ies I l. I 'aja Mili-
t pail n, htira dirnaniroir. , U.iiu -Lt.1 A yuitanF.i-ni)
6A hasg Irg.:T -li I3 r-F auI]ia.r'in -aIti[uliinebl. -. rI-
tadla Taimhb.~r s. p.imri a la AlI:aiii una rr-lil.l. ,,
d'. Ilo r r.'lr., lraiOdjn arIa . p-.ii.I-w pi.rad - ,.,l .r... -s.
pr ,sa d-u l I A t.:'llS t.lj !:.tLldrc p-.r I is :u i,: a - ::pl-
dceron 3 naiobre .L Ios p lagl..,rri.
Art .] -El I.'..-n-.:al DlFlvga.,.. al] i.ar en rl rjer.
ek-mi .jc su cargo. n'trpnrdi rf li Ala.ilia Miuni.:ipal.
baji so firma ania rim.:i5n dri.llad. dl ,J ias sumaa r.-.
eaudadas 1., ;i.? lIj :.-bj i en ,iu- Ii.i.. posion d'-I car-.0-


14

gl. -.on '.it. ,1- . I. , n r.. li ktrU ri-hi ,q- r-ni. rha i la
nml,'mn AI...hi pIrrl s,-J rSan_ l apriba'..l.n
A 14 --El adrrli.lali rI o .I- lh. j'illal. IlJl .
1 iA. iadlau % y .i,.: W., la 1c, lc, M1-r. .d..* . iari pi.r
I'- ,i:p . i. .J.- li'i..' r.- . TaiD.L o i _l A ui't.n',,a -ir. ., !-'.
rrD.L. l r- -i. l; . ..i n._rr..ln r nie los*I':aiipji i dn il. .u1- -
. ;...p.r.idis ;p-` . r. r 0 ..r �1 I"- mifimr s. - s li: *.Ut .- I"h
.,." * . ' .. *.)l,.:i. i .," -utl _ n i| jrrcriff Ijtl ri.- ) < 41.
8.l'i�ila! l: *Ji lrt '.,. j tl ,i . sr ;Dt lrrl ,i tCll'pr' iJiiqu
; ils ir .n pF rll t ijl. -tr.- -1 pr-.iu. .ll arri-:Dj.
r 4 Art 4.--Ti.ji p-rsi., .j ur .q I-i- rrrl..1.r ula I-
,.'di -_rj !.'. ~.LM ! - . j-" -11- ,l fif' l -j.'.l'r .! A y h-l.trj.iij-trf .
!., .,l... ra ri 1i.r .l'ru,--,ial D +l-gad.-., ,1uirn .hI ,,,nir'
il i 'i ,:! hl r.-'F ' d *.i ,: 'l.: r ncrI lrr . :. :i-l",J is . '. . a-l h _ll 'i.l

r-n . no i .lsr- r i- r .I D.
A.rr 4. - P..r l )i,. l .), tri .irr,-D alitrr... -..I..-}rintrl. ..i l.d t- h. Il.-e ,Lim- j. I ..i. h .., �I �.r.. *J- . la 1 .


A, rt 47 - .i.i l las , S.. .-pli.l..' .J 4i.- . pa:.' i.i li-
hrs,�,i- r <. |I~ .':"r.lu/c ir I'. . _arL'u .1I- Sj t'rjr..s rn
<:Jh, ll,%. ' iPrr'. , r!r l.. , *'* *"'irr � t,.,D -. *l'aj r l""jri,.-rQ, i'l,
s..I13tJu:rjl al pad;,. il. Ar'hilr... lMlnii-'p.l por r i
S:jrJ' .J c J -r.., . n-.. lfl iii.- .:drh.-n 13i n[-nta 'I.
,ip.s n... i .:h.id ns ii p r..rI I'' 1 '-r . '! lo-. _..li .i . .1. : j.l1.
I r i. S . r t a p r n u.- . *.u-
pIilvii. i|.sill iA p.ia l i1 l'I . 10.'i's .� j1 l *. 1 .l - .,i - ar.

ATI 4 - . i r. .. .. .t.tl l II* . .(u : .I, .1t if t ,, ,i p'r
i .. l. I .,ri n.i .n il urajn, Ir.i .li I . -.rin- ita i. . , i rit
dP(-�lilAl-.l" .I. | * iic dr.1-. El d) ali.ii 1.. !i-,-a-
rA t'A - .-.. l C .'in. al D-.i ,gad]... rI,.rj.ma .. p.'r nri-
dio d,- !,. 'Ir ent . A o 6 rp.r].n, 1 Is . i-rr ..i-. A .I(ij i..u-
p.- :n .1 - ...,i. lif p.rjti :"o) a& !a a':,:in .11r Ayanta-


- cti


mnri to jp ra :1 . -iol.r.. it In dr,.ila. .1t 6i- i- le ara A
,tirin p.,.r a -.i;a d- aprimnioi ,.una'-dl A ,is- Mumi-

Art 41 -El er- r.latririlo de t ri * .:.ills .U m.--
sillas qui-.Jt i .ir _,,'il., Ia l-ru,.rl.i. .-mr,prr ,.tpada...
plils ,O .'-: . . .r i-rI :.. Irtl..i- rri.K... di-. .Jij. -i
prio.:dert- a .tr3r-. r ias la ii ii..' j]. 4l -u it j' litit.
La Je.:UeiL.n .l, I.. pr.':tppl ,.il- n ,:ri arliiLl(. r n
lih ra ad a ,irr-n.Ji lr,.. .r L. .d*ilga.-.i. .Jr pagrr tl
prN . I'-i. r.-. .i I.l , J ja, lt o int !1S . 1 I&i .Illlas . inl ,lise
dP s.-iupjdj- S'. -1 paie> n- r... r'. -rid.-,i - v':,liii iarii.i
uenti,r ." x.I: I ;ra F r i. l n i-rn. pr.- . utIii.:nrl. a .je
alu.l .1 jrrii-:., antr r El .'.,.u:...ial Dt al.-_ad',
part' pri.:. -. r A I , rL - i.-lI'. ,- d i. .1*, pu-A, i. er -\ pi-
rraf.. prnrilmr- d.- .eat arlii, lo, j u.tri.:ar p.:r mr.lio.
jd ur j.r, .u.lj sus. i.riirjn lari,-. l.-srctl d.l luear.
il ciun. iipi .:.r l d la :.iausai
Dr im ait nic... prLo-l. .rr.i �n i,:1 .. i .1, iue eti
arrUdatario trhic nirr. uiban.l. ... .ij*.ia.. is.n .j u tij-rt
eho at l.il, !
Art 501-.S.- pro)hbrhc I-. ajrr.-?iOntairl.i di ... sa
!la,. m,--llijs y .fmhi.s !o:alT, ,Jc Idit Mer.i..',i . Suh-
arrrndarhius h p.rs..na algtma Tampmo pAtr& vieti.
d*.r. . .- -r ii I[r& pafsiir I .ir-::blo a 'n pir.rlaj . sin
prcvih, i. n-6r-nitimil.or' .'-1 I ..nr.,jIl [itiEegrado. qjltn
en esq easo deberk aii.rnr i.as i.ir.lUntara.ias n 'ii
libi A gue se reflere I artii.u re, 5. por onillior d un
nuevo asiento para el . r.i.l't.. r ,:. .:--,iiidri.. . : .:an
e-!oandl, el primitive. Tu'ln. , ria -:an-.lac.nr. . i.on.. 1
r-.Ia:'i.'in i3i1 nuoii. i.- it. s. harAn forz;.,_inente
,n la t...rna prrrt.vldj .a -I .1 rtijullt. .38, ya i..bho
,oulipriador .. *:.-rl.noarl i. s - : I- .-r..rn :-,era I:, niifli.i)S
dere-.h-os ql' iu. ;lrI . i|l a ..-nl.ed.:r .. (. ti e
Art 51 -En el tas .1i- 'sutri-e 6 ireaps..ild... Irgal
de lo.s arri-.jitari.-i . r-:.ran Ir.. li-rdiriw s ... tis rv-
pre-irntantl:. Irat!,rins. erlotiDli.r Ai -I arri.oElimiieL-
to ("n los niisiruS .iratr- iS quEi su iljausan. pero


4dl


-^g . o.- _. 1a.:-pIr.ri. .. V ( c ill.ri l..l... !i r rLi pr - Ij " ...i ,ll ' I-... i-
(li0 ilil *.-_r ei-,I K1 i.'.l nri:.
Art. 52.- A los ,.i i-i.jl.jljr,. ..,: !.-. i ,. ,i I.._. M,-r-
cados se les provE-r:i p.r .-I C'...r...-ijl i.-i.:.i.r.... .J.:
una papeleta taloil. i,.l .-I i, l ,.i* l .-,..-rr! . -! iA.i-i.
bre y -ii, ill .. del .'! -i.l i. rr ... .,il ..1- iij r'r .1.
ocupar 6 que ocup i..ii.. I ..1-! i . .. r . - il..
ria t(i.l.l.- ri ,: . |l | .i . :,, **i.-� l ... .1 .i. : .i: &I.i .J- *1 'I -
nar, ..I..i.,',, ,I.in,..!,i. el preeio del arriendo.
Art. 53.--Los arrendatarios de las casillas, mesi-
llas y demAs locales de los Mercados, podrAn ejercer
por si mismos, por medio de apoderados 6 auxiliados
de dependientes, el comereio 6 industrial objeto del
arriendo, pero en los dos (iltimos casos, estAn obliga-
dos A participarlo al Concejal Delegado para que lo
consigne en la papeleta mencionada en el articulo an-
terior y en el libro A que.se contrae el articulo 39, por
medio de nota marginal suscrita por el interesado y
por el Concejal Delegado. El apoderado debera serlo
por medio de poder notarial.
Art. 54.-Cuando el margen de los asientos del li-
bro que se menciona en el articulo 39, no fuera ya
sunfciente para otras anotaciones marginales, se pro-
cederA A redactar un nueyo asiento, haciendo en 6ste
r, f. r.-r.i.. sobre todos los particulars que contuviese
,:1 ..ra_,.-r.. en el cual se pondrA una n6ta firmada
por el Concejal Delegado, expresando el folio del li-
bro que correspond al nuevo asiento.
Art. 55.-Los arrendamientos de locales de I o
Mercados cedidos A usufructo se l.vriirin p(.r :!
usufructuario, su administrator 6 representant-- 1.-
g'i con. las mismas formalidades A que se refiir-u
,i . . '.. .... precedents, y sujetandose al um'plI
mitnfo de todos los r-.1..isii.u exigi.l>.s pare, 1*.s ,iu
(.-Ihr.. el Concejal -l.ga.io El ' ru..lu.r.. p.,r
in i, queda o.,lng.J. A li ar el lilbr.., '1i.. an,- iona


el artill .1i, y hatC-r enr .:I I.ial.Ia anotaciine se
dL,.p.ngei lj i-n reic R glamerDl:.
El lihr,. starFa siempr- A la Id&pI.'i,..,n del C'..
jal D-l-gado y d.- las Aut.r..id.l-s MNlun ip[alts
Art 56 -(iiaridno loa uul'rI,. ltarrl...s Iunien ,:-'.
sidad Iji -,xigr *: tcumplum...r.. i1.:l arl. 4-1 Ir pFnI
rio por mi l- .. .i , .-r.-i . atl i'.o: al Dl,-s'a.l . para
',ile ai- pn. i-,r.rl !i q1-- iu hu i.-rr lugar una vez com-
'rrt ,:,i .s. I..,r b .: h.ls


TITUILO TERCERO

Disposiciones especiales para el Mercado de Tac6n.

CAPITULO tiCO.

A.rticulo 57.-Las casillas de la plant alta de este
Mrr,:a.i-. pagarns eads una $1.80 oro americano
di n.:,
Lms e la I plantA baja eabeceras A la calle. Central
aE...narl .-ad. urna 1. 31 ori, ani.r;:aun. las .]e la
miLtSm plant i:ab,.-Era la v ri. tramnsi-ersal- de
aquella calle y las inltermnias de .i:h.ba plants y ,asll,
68 centavos.
Art. 58.---BEr las caiill. dI la galeria alia de N. A
S. se instalarA la venla d ciarrT
Art. 59 -En -sa aiinus galeria ,i E. A O, etr -ta-
bleaeer lavenea ,r aries i-as. c:-or-jus. hutjas y d.e-
nia ani ales, aplKables t. la alsmenta.in. coruo
IgaaIleutfl la .i- fm -nfu.I.-U.ian.
Art. AU.--L.' dJog lin-a d r maillas rIovi-!aes B y
C'. dei la plaluia Insja, ee er.tinaran eXIlusivam-.ate f
la inrua Ir pes..,lu., inmA scoaa. -rustiAcno y diemn pro-
duw'c: .iJ lu pto.a
Art 61 -En la iasilas dI la plalan baju de N. A
S. sa- r-taslLcrA a i uveta, prerni iiccnciLa d-l Ayun-


4I!.iieito, de today c..ls.: dI.: id~a].:v- ,.:-li-r',s de inmJis-
tria y eomercio, A. S..-p..I...; .- ,t..r,-
Art. 62.-Las mijsll-� ia .d i.,- 1il..nia baja se
.i -.tinaran para la -T~r .1r t,,lus I.. t.t tos que se
r.lacionan en el arli.:l., 2 '. .,:.n -:::l-F, i.. de aque-
IlI:s que tienen sefai~ j.l.. ..it:rlmilno j.. lriares para
iLi expendio y que .- .xpr-eun .u I.,s articulos 58
, -9.
A.rt. 63.-E1 lugar que en ..re Mercado se destiny
p.ira patio A fin de que en 61 descarguen sus frutos
1.,l labradores y efectuien 6stos sus ventas al por nqa-
.,.r, es el que ocupan las dos lines de mesillas mo-
I les, dedicadas al expendio de pescados y mariscos,
I nyo efecto todos los dias tan pronto termine la
,-nta de esos articulos se procedera 6 elevar las indi-
adlas mesillas.
Art. 64.-Las bestias cargadas .con articulos de
ilastos penetrarin por el arco de Aguila' y saldran
pF-r el de Galiano despubs de haber deseargado en el
..,rio los-f'rutos que eonduzcan.
Los carrots, carretas y demis vehiculos que con-
i..zean artieulos de abastos descargarAn directamente
prr las calls de Aguila y Galiano en canastos que se-
rdi trasladados al interior del Mereado.
Art. 6' -Eu Il arcos de entrada y en los portales
toreriores que cireunvalan el M.-r,:al.o podrAn insta-
I.rse puestos destinados A la venta de ropas, quinca-
l -ria, ferreteria, loceria, calzado, pan, viveres y flo-
r-s. previa licencia del Ayuntamiento y ajustandose
-n Iijt la I':.-rpra..,n Municipal.
Art 'C -S-o: adpiieables a este Mercado ademAs
Ji id. s I]- d-pi,.iones especiales de este Capitulo ias
rnerales que comprenden los titulos anteriores.

&==. fi,
TITI.LO QUIINTi,' (1)

Djsposi~Lone espciales pawsa el eroado de C)Ilooi

CAPiTULO tINICO.

Arlii:uii 75.-Serfn apl.-i;1.l. A este Mereado las
d...p!i... ..- . de los Titulos 1.1 y 2.0 del present Re-
glamento, en cuanto no se opongan ' las de la eseri-
tura para su concesi6n y A las de este Capitulo.
Art. 76.-Las easillas de la parte baja de la roton-
da se dedicarin exclusivamente para la vents de
carnes.
Art. 77.-Teniendo este Mercado cuatro Departa-
m,. I.i, ;-jai.i en sus cuatro Angulos exteriores ocu-
pa.i. . . ,,r I.-..illas, se dedicarAn cada uno de ellos
para !i i- n de los articulos siguientes: las verdu-
ras. I-�tirutr.- , hortalizas, frutas, viandas y granos,
s.,lo p. r.ir.u ' -derse -en los dl]-pri rwu-nii, que hacen
tsq jtino * i i., calls de Monserrate, Animas, Zulueta
STr..-sdcr..,: los pescados y today elase de mariscos,
-o l uI n h:- ia- esquina A las calls de Monserrate y
Trocadero; y las aves .ia y i..r, ii rt h l l.rin.).
patas y mondongos, mu.odr:cia do a:-.a. huiiiv.- y
quesos, en el que hacJ- - K!'injr. a l -i, illj-s dlr ZuiJ. - la
y Animas. En este fiilanlv .-prirtamelnt, dJistribui-
rAn los locales para lja vitr.as auitrizadas e-n 1 d&l
modo siguiente: las joulus para las a6 t'ias y .le-
mis animals aplicalis a la .,li tutla:iDn ~e ioloca-
rAn adosadas A los tab,.iq.u. ,!u.- .an a! poritl -sterior
del edificio; las lines .1 r Ir-.ll.i ,iIu s, halian mita-
ladas haeia el portal lr.,riw.,r si , stinaron para la
venta de patas, mond.:r.ng.. y nmuudirnin;a dl r~e. y
las centrales para lo csxprn.i,.. . d,- mtibuldo, . av>s
cuarteadas, huevos y pieces.

.i . i. rrr-- -f TI itulo a a . r.,r .. ..r.-.- A .l otr- E. is.
Ll- ].n-3*.j . . ' . para eil M&r..,Fi, *- Ccimmim flur br.- o
iuU ^*�alr


Arr 7s -Eu L o p.r.talJesa ear..rr paodrau ol,)-
farms hIaraiilo rpara In venta d-:. tiJ.a .lj. de objelis
de licnro .:.,uner..Io
Art 7'P-L.6 !oalei dit la Galrria, . ..nipr.-udida
nwlr- la rotonJa y el portal aineri.r. p,,Jr.an d.-diJr-
si- para + t.,Irrilcr Je itoda 'ldas .1'- Illidistrias, via
exri-rpi'.n de carbontrias foodas. fig)ori. y frnuras.
Art 80--Lv r(liarn. kjr.ake. irtuadoa -ntrr. ia ro-
tooda y el portal interior, a drdilcarin esl.I-Iuci;vJmn-
Ie A& I venta d. florre
Art 51 -Lai .allr. Irlatrales del Murneadio. y Ilas de
mnAs qu.- c:r.nsu.,tryn la.i ias d. l miIUsj., &rldan.
atimpr-. .rnwplli-mrntDl- ..xpcdirti
Art. 82-Las rabaturias Iu.r ..Ooduzlan trult.. pa.
ra la 'lntsl al per iunior, pr-ntrarin por la - aJle de
M-nseerraut y ahsidiran p..r la d. Trocader.:. dr.puks
-I h,-brr dl-s-icargadeo n d1 parno deLJatiad. para esa
clasg d,. vrJtsds
Art -.3- L,.,s P'rr'.. ,i!rr:.i.s *,-w ~i- rcbi .:h il.i,
qu- .,:-Ddiuz2an frutos ..n ti rmismo olbjeto A ql u se
rei-rr� arlrilhu iLiulr ri.,r. d-.o-argdrain pOr .-uI-6.
quj'ra d, lois fr.ntrs .l.i Mrinado
Art 54.-- sade is flnut\ d. I ni-ehr hata las ire
de la naiaanp ei prdh;ib. y se im.pirAri la rntrada y
cir,:laei6n puit-,da -eri !. In ualr.., iAngulos e>.upadoa
por Id6 6ri.illia
Art 55 -Lo;s d.ailir:,,. mi:siljr..s y adi .ds train.
camnt- de cslv MNIr.-a.lo. pludrhn n.aitubrur a su -arasa
los rVirlant1lls qlll irinitrc n 1ir, arilo para -el diddo
de sus meeinrca.is dijranri la noh:l.h, Para halsr eaod
nomibrami-nic.i se t alja.lari I.l., prte,-ptosa ,.ODIt.i-
doJ ts i l R-rglanurtow d1 Vigilante.- noDturn-:,s y lo
elegid..a ser darAn a cuiornru-r al (Conc-tjai Delegad',


S


i


TITULO SEXTO

Penalidades

Sa P i T U L : I N I rC .

A rric.ulo ,6 -Los iLnfra .lores de euialquiera de los
prre:eptos d, eti-, Rtelametno i-r.n muitaoes por pri-
mi-ra iez ron $2, pr segunda '.,n .3 y por tirrera
.:in ). .-asriia-nd.se las eu:--ti.,aq rrinridencias .on el
msriaxum .n la reidala antl-r r.
Art %7 --Las multas i & i4,- r.-trd-r. ei articulo an-
trr.,.r .- ruiiij..lran por el '.'.i.eial [pk-legado. La
Ind lta se notif le~ A por erArit.:. al mralrad,
En eada Mercado se flevara por elC ('oncja Dele-
gadjo un libro d& mnultra Iguali al que usan las Tenrn-
:ia .,.: A J.:.l dii .
Art ;q -Para reformar este Reglamenty .n rod.,
S:n par.', sC oiraT previamente i la Junta de SanJ-
dad. a lrs I .'on-jaCles Dl g�ados ,de los Mer..ados y
los nuJpantes dJe i. al-.. s .1 li' mauosi)

TITULO SEPTTMO

DispoBici6n derogatoria.
CAPITULO TiNICO.

Quedan derogadas todas las disposiciones a'-ur-
dos, decretos y 6rdenes relatives A los Mereadl.,, aute.
riores A este Reglamento.

DISPOSIOIONES TRANSITOBIAS

Prim-ra -A los ocupantes 6 arrendatari..s .JJ lo-
cales -n los Mrreados se les exigiri el estri,:to rm-
plimj-r in de eve Reglamento en los extrepos *UlIe
iUos afrt,-te al vencimiento de sesenta dias naturales
couladdos dscii el siguiente A la feeha en qu.- sea
puesito In rn:,r

jS


b.gunlJa -L,. -rlah'l.-.,mslleltri.. ra:!a,:lonads d ln 1ii
arri. ulo :1' ,4i.: a. jaiLnidnlr: r bllan isntuladi.
dJnrru de I.a z..,sn pr..hjhbtl a. .i~ s.-ual di. .ho ar.
ti.ul)o i:ualiii.-ra *.i sa eil o i.-ir.j, >, .1spt ,riiii n
*lu, i e hubhira asir..rzaJr, par. :Ii.. haisr la tfeha,
sw tra .Jlaiarin d I,,s Mlr iad:,s ... i o.ir.-, l.igares qul
s& Fni urrjrin fut-rj *i. 13 nlii-r..-na-d., z'ir'i. Parr. tl
:linmplI-riil.i i Ia Ii psl:oitl.n . *'i:reile in plazo
in.pri rrl-'.gbl: i i.- n-: a li. a,* ria r iral-., qi ue Lcome .
zar.l . clu.i.rar- dJe.Jr ii Elgu -lie, a.1 lquil fn qIlUe Ir-
nairi-jt: 6 rgi.r s:il Rtgal.morrn rliti.r rl plazI di-
jail:,. sr pr:.-irra r I. a rm ir-.iaia d.iausura .1. I.,s rita-
hbl, In ni:irin :,-i *lu, . I,-ntraren .Jrntro 1I. la zna
pro irlh l ihvf ,\ a,,':.JJ 3 aj d ,:,':,tll _, di Is tfe-trm, -4-lJ-
fn ll..l ar .-:qr'.iarir, 6.n p[-rjuwii.ide 'us rnjli�. -i
.,iii irj':urrir.r-n 6t0 prplpltlar.,! s
Trr:.:ira -,Sc prr,.-Jtdrai lr.1c l u-go a-la r,-i,.ntrrl-:
i:n. 1- la, i1s .i lin ar F ;. i. .1 I.ii mlilIas .i.! N~Ir-
ta.J, TIJ.:..'i.Las i:ui- u .:um s irn rn arr. ii.aiento
a lis p.r,.i..nas iuij, !*i *,li..rar.ri urina \v., il)[nzada
Id Insralav.ln i. i. pi, .- i insruinda. prt.lir ailnde
aqu1ll.s ..i I.( u 1 I:..up.ai,. ii l -rr J.isar r n til


t * v
illl
t.


IP :"
A� r

C. i
.�
r1


r

:�


I .


i r

�r;" :
u
University of Florida Home Page
© 2004 - 2011 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated May 24, 2011 - Version 3.0.0 - mvs