Ngano dzo musango

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Ngano dzo musango
Physical Description:
40 p. : ill. ; 19 cm.
Language:
Shona
Publisher:
Atlantis Press
Place of Publication:
London
Publication Date:

Subjects

Genre:
non-fiction   ( marcgt )

Notes

General Note:
Folk tales in Shona.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 18422805
Classification:
lcc - PL8681.8 .N5361 1935
System ID:
AA00000227:00001

Full Text
. 1
p:_l
N


I)GANO DZO MUSAI)GO


GEORGE FORTUNE COLLECTION
1)GANO


DZO MUSAq GO


LONDON
THE ATLANTIS PRESS,
HOLBORN HALL, E.C.r
UNIVERSITY OF FLORIDA 1.i -!' 3


First published 1935
Reprinted 1938
Reprinted 1942
Reprinted 1950

PL.
Printed in Great Britain by
Wyman & Sons, Ltd., London, Fahenham and Reading.
I. BERE NASHUMBA


Karekare, Bere akapinda mudfaiga rehwai usiku.
Akatora hwayana, akaiuraya. Kuzoti aenda nayo
akasaggana naShumba panzira.
Zino Shumba akamubvutira nyama yose. Bere
akafa neshuigu kwago, akataiga kutuka Shumba,
amire kure aciti, Zigororo, ra6a nyama yaggu."
Shumba akapindura nokuseka, aciti: Inyama yako
here ? Waipiwa nauaridzi uayo here ?" Dose uakagga
uakaenzana; hapana wakagga akafanera kupe mumrie
mhoga.

2. TSURO NAHAMBA
Tsuro imhuka inokurumidza nokumanya kwayo.
Mumqe music Tsuro akaseka Hamba, nokuti Hamba
ana makumbo mapfupi. Hamba akati: Rega ku-
ndiseka. Kana tikaererana kumanya, ini newe, ndixga-
kusiya kunyaige ucimanya se mhepo Zako." Tsuro
akasekage Zikuru.
Mumie musi uakafumira pamije cete kuenda ku-
ndoererana. Dakapana ntimbo yokuererana. Kuzoti
uataiga, Hamba akaramba acifamba, akarega kumira
panzira kunyalge kamrne cete.
Tsuro akafamba acizorora iguua ndefu munzira,
akapfuurwa naHamba arere. Kuzoti amuka, aka-
manya; asi akawana Hamba agika karekare. Tsuro
akasekwa nemhuka dzose, wakapfuurwa naHamba I

3. TSURO NAGUdO
Karekare Tsuro akasaigana naGudo acicera
mhani. Zino Tsuro akamubvunza, akati, Uno-


" Ndauraiwa nomunyeggedzi"


tlakeyiko pano ?" Gufo akati,
mhani."
Tsuro akati, Washaya kudya here? "


Ndinotpaka

lye akati,
" Horgu, mgaicewe." Zino Tsuro akati, Uya ndi-
kuratidze kudya kwetsenza." Akabvuma. Gufo aka-
muteuera Tsuro.
Zino akagika naye mumatoro, akacera tsenza zhinji,
akadzipa Gudo akadya. Kuzoti acadya, Tsuro akatora
hoko, akarouera muswe waGufo pasi.
Pakarepo uaridzi uomunda uakauya. Tsuro akati,
" Hokoyoyi, Uakuru I uaridzi uomunda uauya." Gudo
akada kutiza, aka6atwa, akawona Tsuro acitiza, akati,
" Ndauraiwa nomunyeggedzi."4. GUcdO NATSURO NOMIJANA WAKE
Gudo wakakumbira migana waTsuro kuti aende
naye kwauateZara quake. Tsuro akabvuma kuti ainde
nomriana wake. Aka6ika mikonde yesadza miuiri,
mumrie waGudo, murnme waTsuro--mrjana wake.
Muriwo waive wenyama.
Pakufamba, Gudo akanyeggedza Tsuro kuti arase
sadza nenyama. Akarasa. Akasika kumusha kwa-
uateqara uaGudo afa nenzara. Sadza rika6ikwa ne-
nyama yehuku. Gudo akatuma Tsuro rwendo rurefu.
Akadzoka sadza rapera.
Kuzoti agika kumusha kuna amai quake, akataura
Zose. Kuzoti Gudo akumbiraqe mrnana, Tsuro-mai
akati, Zakanaka, tiinde those Aka6ika sadza ne-
nyama so kutajga, Panzira, Gufo akada kunye-
rgedzate Tsuro. Asi Tsuro akakunda Gucfo nenjere.
Kuzoti awona kuti wakundwa, akaramja sadza. Aka-
dzokera kumusha afawo nenzara.
5. MUKOMANA ACITSAKA BASA
"Wabvepiko, mukomana ?" "Ndabva kumusha,
Muruigu."
Musha wako uripiko ? " Uri Wedza."
Ba6a wako ndiani ? " Ba6a waqgu ndiMutu-
tavana."
Ko zita rako ndianiko ? "Zita raggu ndi-
Cikomo."
Unotsakeyiko pano ? " Ndinotgaka 6asa."
Uxgaite 6asayiko ?" "Ini ndiggaite ma6asa
ose."
Urgarime here ? " Kwete, iro i6asa rauakadzi,
handifi kurima ini I "
Uirga6ate tambo here ?" "Kwete, handinoku-
dzidza iZo."
Unotgaka mariyiko nomiedzi ? "Ndinotlake
pondo, Mururjgu."
A I unotgaka mari zhinji yakadaro, nyamba hauziue
ma6asa. Ndinotlaka munhu unobvuma ma6asa ose
so kureua kwarjgu. Enda Zako."


6. DARUME DADIRI DACIFAMBA
Darume uauiri uakarjga hacienda kune imqe nyika,
uacifamba pamije cete Kuzoti uafamba mumie
akanoqga demo panyasi penzira.
Uyu wakarinogiga demo akati kuno mumije,
" Shamijari, ndanoiga demo I Mumie akapindura,
aciti: "Rega kudaro kuti, 'Ndanoqga,' sokuige
ndiwe wega, iti, 'Tanogga.' Dakaitirana nharo
uacifamba.
Kuzoti uaceuka, uakashama kuwona muridzi wecemo
aciuateuera nokumanya. Nyakunojge cfemo aka-
cfecera, aciti, Shamnari, nhasi ta6atwa kwago."
Mumq e akapindura, aciti: Rega kuti, Ta6atwa,'
iti,' Shamnari, nhasi nda6atwa I' "


7. BVUNZA NDIBVUME
Kwaivapo mumpe murume we6enzi wainzi Bvunza
Ndibvume zita rake. Akalika kumururggu acitgaka
6asa. Mururggu akamubvunza kuti anoziua 6asa
reyiko, akati roserose. Zino Zikanzi nomuruggu,
"Nhasi tinoenda kundoshanya, ugosara ucisona
shaigu dzeuana." Bvunza Ndibvume akatenda take.
Akapiwa matehwe, netsono, neshinda.
Kuzoti uaru3gu iaenda, Bvunza Ndibvume aka6ata
huku dzose, akadzisonera matehwe mutsoka dzadzo
dzose. Nyamba Zakanzi asone shaigu dzeuana
uomuruggu.
Mauro muruigu auya akati, Bvunza Ndibvume,
shanggu dzeuana dzapera here? Dziripi? Ndi-
ratidze." lye akadaidza huku dzose, akati," Muruijgu,
wona uose uana iane shargu." Muruigu akatsamija,
aciti, "Ndati sonera vana, handinokuti usonere
huku."
Bvunza Ndibvume akati, Ndanzwa uciti uana,
ndikati unoreua aua uanofamba uasina shaigu, saka
ndauasonera." Muruggu akati, Cienda, uri 6enzi."


8. MADZITI
DamaD~iti uanhuyiko ? Dakabvepiko ? " Kare
9
uakagga uagere kwaCaka, mambo wauo. Zino Mu-
zirikazi, mucinda, akagorwa namambo wake, ndokubva
atandwa naye. Akateuerwa nauanhu uazhinji, aka-
pfuura nomumaBunu. Akagorwa nawo, akatandware
Pakufamba kwake akagorwa nauaridzi uenyika
dzaaipfuura nadzo. Ndiko kuzouya munyika ya-
mambo wauaRo.i. Akauafusomo, ndiko kuzogodza
kwake Muzirikazi. Nyamba ndiko kwauakabva, ndaiti
uakabva kuMadyamupondo."9. MI)ANA NEMAKUcdO
Karekare, murume nomukadzi uacifamba rwendo
rurefurefu kwago. Zino zuua radfoka uakatsaukira
panyasi pomuti.
Kuzoti kwanyanya kuyipa, minedzi ukaBudfa: uka6ucfa
uri mutqukutquku. Murume akatarisa akawona
mrnedzi, akati kumukadzi, Hayo maDriti, igatitize,
tisiye mijana anozoticemera."
Ndokubva uasiya mijana wauo uacitiza maDriti.
Kuzoti aua marjgwanana makudo acifamba akawona
migana, akamutora kumuita ishe wawo. Acimutakura,
kana ofamba, kudzamarara mriana akakura akaua
mukomana mukuru.
Zino makudo akati: I]gatiti, kana tatakura ishe
wedu, tiimbe rumbo." Zino akatqaka urwu rumbo,
rokuti: Se-se-se-se ture." Kana wofamba, woimba,
aciti: Uyu ndi'she wedu, se-se-se-se ture, haatsike
pasi. Se-se-se-se ture." Aciimba acifara na'she
wawo.
rV


Kana wofamba, woimba, aciti : Se-se-se-se ture "
zo. MACAKA


"MaCaka uanhuyiko ? Danogara kupiko ? "
" MaCaka uaZari uamaDgiti, uaiua rudzi rumre cete.
Asi nyika yauo iri kure kunyika yamaD~iti. Nakare
maCaka uaiva uanhu uazhinji kwago. Hondo ya-
Diigane, mambo wauo, yaiua huru kwaZo, yaityisa
uanhu uose uaiuako: hapana waimira pamberi payo.
Nyika yamaBunu inonzi Natare yaka6atana nenyika
yamaCaka. MaBunu akatambudzwa Zikuru naDi-
grgane. Zino ikagokundwa hondo yake namaBunu.
Shure kwaiZoco maCaka akagorwa namal)gisi,
ndokubva yapambga nyika yavo namal)gisi. NaZino
nyika yauo ino6atwa namal]gisi."I1. UASIKANA NEHANZADZI YADO
Kwaiuapo munhu waiua nauanasikana gumi,
mgianakomana mumije cete. Uaiskwera mumusha
uacikuya, uadzimai uari kuminda uacirima.
Mumije musi kukagika uakomana uashani. Dana
dzaiua shumba, mumnje raiua 6ere. Dasikana aua uese
uakada aia uakomana, uacifuiga kuti uanhu kwauo.
Asi hantadzi yavo yakaramba iciuayambira, kuti
uarege kuteuera uanhu uauasirgaziue. Dakairoua,
Daciti ipfudza.
Kuzoti uauateuera, uakawona kuti Zokwadi hanZadzi
yauo yaireua. Dakatarga kutituka nokusateerera
mazwi ehanradzi yauo. Asi uakazoziua.kwasara uatatu
cete, uamnje uanomne uakagga uadyiwa nokusateerera.
Kuzoti uadzokera kumusha 6a6a akafara kwaZo
12
ne6asa romranakomana wake. Akamuita mambo.
Uanhu panofanira kufujga uasati uaita cinhu.


12. JEHOVA MUFUDZI

Jehova uri mufudzi waggu, handicazoshaya cinhu.
Unondigarisa panZimbo yakanakisa, unondituggamirira
kumvura yesipiti. Unondisimbisa pamrJeya waigu,
unondiratidza nzira yakarurama nomutowo wezita
rako.
HoIjgu, kana ndicifamba mumupata werima rokufa,
handicazotya cinhu cakaipa ; nokuti iwe une'ni ; timbo
yako nomudonZo wako unondiponisa. Unondiga-
dzirira tafura pamberi pajgu, pameso auaueijgi uargu;
unozora musoro waggu namafuta: mukombe waggu
wafashukira.
Wokwadi, kururama netsitsi Zicanditeuerayose misi
youpenyu waigu,. ndinogogara pa'mba yaJehova
nokusiigaperi.


13. MUNHU NASHUMBA
Rimrje zuua munhu waivima. Zino zuua rikadoka
asati agika pamusha wake. Akati acafamba, akawona
6ako ndokubva atsaukira kwariri. Nyamba iri 6ako
raiua raShumba.
Kuzoti agara, Shumba akapinda akawana munhu
aine mbga dzake netsuro yaakagge auraya. Shumba
akati, Zawagara mu6ako raggu, cipa imbga dzako
tsuro iyi dzidye, iwe ugodya imbga, Zino ini ndigodya
iwe." Shumba acareuego, akanzwa dzim3ie mhuka
dzicipfuura, akaBucfa kudzitandanisa. Munhu uya
akabva afanotiza nembga dzake.
Akati wodzoka Shumba akawana munhu asisimo
mu6ako. Aka6uda, akatarisa panze, akawona cigutsa
cakatqa nomoto ciri citema. Akafugga kuti munhu
uya, akamanya acienda ikoko. Akagiko rouera ziso
rake pacigutsa, rikabva radonha. Akanorjga, akacema ;
ndokuenda ku6ako rake akaridyara mu'vu. Rikamera
rikaue muti unemicero inonaka; Ndipo pakafira
saruggano.


14. MUSIKANA NOMUKAKA WAKE
Mumrne musi, mumnje musikana akatakura mukaka
wake take, acida kundouteggisa. Zino pakufamba
kwake munzira, akagga acifugga Zinhu Zaanozotegga
kana akawana mari.
Zino akapfuura nepamusha, aciggotaura nomu-
mrjoyo take, aciti : Kana ndikatej gisa mukaka wag gu,
ndikawana mari yaggu, ndicategga mazai aggu,
ndinoacecenyisa kumusha. Zino, kana mazai arggu
akacecenya akaita hukwana, ndonoateigisa. Ndiwane
imrne maria yaggu zhinji, ndigotegga mujiza waggu
wakanaka kwago, ndigopfeka. Zino ndigopfuura
nepano pamusha, ndicicfada kwaZo. Kana uakomana
uomusha uno uandibvunza kuti ndakautorepi mujiza
wakanaka kucfaro, ndoggozunza musoro waggu cete."
Kuzoti wotauraZo, akabva azunza musoro Zecokwafi,
akaggagwa kuti wakatakura mukaka. Mukaka ukabva
wadeuka. Zino haanakuzogona kuita Zose Zaakagga
acifurga kuti anozoita kana awana mari yake.
15. DARUME UATATU UAITSAKA BASA
Uarume uatatu uakaqga hacienda kundotpaka 6asa.
Uakati uacifamba uakagika mukati mesaggo guru.
Dakawona muti mukuru, uakati, Ilgatiendeyi tino-
zorora mumumvuri mawo."
Dakati uacaenda, uakawona pasi pomuti paine murwi
wemari. Uakafara Zikuru. MumIe akati, I)gati-
gouaneyi iyi mari." Mumrje akati, I)gatitoreyi
imrje tinotegiga kudya." Zino uakatumira mumije
kuti anotegga kudya; uagouya uogouana mari
uadya.
Kuzoti mumrne ayenda, uauiri uakasara uorarjgana
kuti uauraye mumie wecitatu kana adzoka nokudya,
kuti maria iue yauo uari uauiri. Uyo wakayenda ari
woga, akati, Ndakafanira kuiteyiko kuti iyi mari iue
yalgu ndoga ? Akafuqga kuti, Ndakafanira kuisa
mucetura mukudya kuti uafe, kuti mari yose igoua
yarjgu." Akaita seZa akaqga afuqga.
Kuzoti ateiga kudya mucitoro akadya. Ndokubva
ateiggerawo hama dzake. Mukudya kweshamiari
dzake akaisa mucetura unouraya. Acifugga kuti
anogogiko uapa, uagofa kana uadya.
mno Zakaqga aua kuyenda acifuqga kuti yose mari
inozoua yake, akawana uaya vagadzirira kumuuraya.
Kuzoti acaggo uapa kudya ndokubva uamuuraya,
uaciti, Tigonyatsodya." Kuzoti uotargisa kudya,
mumrie akati, "Handicanyatsonzwa muuiri wargu."
Pakarepo ndokubva afa. Mumje pakarepowo ndo-
kubva afawo. Iyi mari hapana munhu wakazoitora
kuna iuaua.
16. TSIMBE


Kwaivapo munhu waiue murombo aine Zikwerete
Zizhinji kwaZo. Wakashaya mari yekuripisa ; asi1gade
kakare kuita 6asa. Waicdisa Zikuru kufamba acikumbira.
Zino pakupedzisira, uanhu uaimuposha uakatarjgisa
kumunyima: uamje uakacfa kumuisa mudoroigo,
nokuti wakaiga asiggadzore muposhwa.
Kwaiuapo kuna iyoyo nrimbo munhu mupfumi.
Akanzwa uanhu uacitaura neyiyi tsimbe, akadisa
kwago kuiyamura. Wakatora kudya nemari zhinji,
yaipfuwura yakaposhwa netsimbe. Wakayenda aci-
uereuedza, asijgade kuti uanhu uamuwone kuti waida
kuyamura tsimbe.
Wakamira pamusuwo, akagugudza iguua ndefu
kwaZo, asi muridzi we'mba haanakupindura. Waka-
munzwa acigugudza, asi nenzira yenuigo wakaramba
arere. Munhu mupfumi akadzokera kumusha kwake,
aciti, Uyu munhu haadi kuyamurwa."
Kuzoti aua marjgwana, tsimbe ikanzwa nemako-
mborero akaijge awuya kwairi, ikatambudzika Zikuru
kwano. Asi cakaue catayika cayenda cose mvura
yegucu.

17. NZIRA MBIRI DZADANHU
Wakaropafadzwa munhu asijgafambi nokufuriga
kwauakaipa, asirgamiri munzira yauatadzi, asirgagare
pakokorodzana yauaseki; asi kufara kwake kuri
pamurau waJehova, afugge murau wake masikati
nousiku.
Iye anofanana nomuti wakasimna panyasi pehoua
yemvura, uno6ereka mapudzi awo negguua yawo;
16
mashizha awo haawomi: kugoti kwose kwaanoita kuue
kururama.
Asi uakaipa hauanokudaro; uanofanana nehundi ino-
pupurutswa nemhepo. Dakaipa havamire pakutoggi-
swa, nauatadzi hauamire pakokorodzana yauatsene.;
nokuti Jehova anoziua nzira yavakaipa inoparara.


18. MIRAU YAKARURAMA
Ita nhasi 6asa rawakafanera kuita nhasi.
Ziitire wega 6asa rauggagone kuita wega.
Paradza mari yako shure kokuigamucira.
Tegga cinhu caunoda kunyajge muteggo waco
wakadii.
Basa rose rakareruka kana tariita ticirida.
Cinhu cidukuduku cauneige wanoiga ndeco mumie
munhu.

19. GUdO NATSURO
Tsuro akati kuna Gufo, Hendei tinodya kuminda
yauanhu." Dakaenda vari uauiri. Zino kuzoti ualika
mune mumie munda uodya nyimo, Tsuro akatora
hoko yomuti, akarovera muswe waGudo mu'vu kuti
Gudo agotadza kusimuka.
Tsuro akabva atiza, acidaidza uanhu, aciti : Uyai I
Uyai! muzowona Gudo, ndiye anodya nyimo dzenyu! "
Danhu vakaenda naiye Tsuro. Dakati uasika, Gudo
akatiza.
Tsuro akatora cidimu cemuswe waGudo, akaenda
naco kumba kwake, akandoci6ika. Ndoku ndodaidza
Gudo, aciti, Sekuru, uyai tizodya nyama yandaBika."
Dakaenda udse kundodya. Kuzoti uadya, Tsuro akati,
17
" Sekuru, madya muswe wenyu." Ndokubva Tsuro
atizira panze.
Guco akafa neshuggu. Akatorawo nhoko dzaTsuro,
aka6ika, akaita muto unonaka. Akadaidza Tsuro
kuzodya naye. Asi Tsuro waive mucenjeri ; akanokora
sadza aciggoseva mumuto waakauiga shure kweguyo.
Kuzoti uapedza kudya, Gudo akati, Tsuro, newe
wadya nhoko dzako." Tsuro akati, Ini handina-
kudya, tarisa shure kweguyo." Tsuro ndokutiza cose.
Havana kugo shamnaridzana-Ze.


20. GOMO GURU REMBIRE WEDZA
Karekare varuggu vasati uauya mune ino nyika,
uanhu uaiyenda mune riri gomo kunotora mhaggura.
Mhaigura cinhu cinorema Zikuru. Naidzodzo iguua
kwakajga kusina ngoro netireyi. Zino nzombe dzaiswa
ar3ggama uacitakudzisa pamisana yadzo.
Daigoti, kana uasika nayo kumisha yauo, uapfure
Zinhu Zizhinji. Daipfura mapadza, matemo, mapagga,
makano namapfumo. Uakagga uacipfura Zimrje aiua-
yamura pakugara kwauo.
Ii Zinhu Zose Zinotiwonesa kuti uadziBaBa vedu
uaiziua kuitisa 6asa matare. Makafanera kudzidza
kupfura: murege kurasikirwa noruru ruziuo rwakana-
kisa. Iri gomo rakagga ricipa mhaggura uanhu vedu :
Zino rinopa ndarama kuuaCena nauaTema. Zino
tinowona kuti Wedza igomo rine6asa guru munyika
yedu.

21. TSENZI NAMBEDA
Nerimne zuua Tsenzi akaiga acifamba take.
18Tscnzi naMbeva vakataggisa kurwa
'9
Zaakajga acifamba akawona nzou yakafa panyasi
penzira. Ha I Uyu unozoua musha waugu mutpa,"
akadaro Tsenzi, anorufaro rwokuwana kudya kwaka-
wanda kukadai.
Mumashure metiZi akafuiga kundocfayidza hama
neshamiari dzake. Asati ayenda akasiya aisa mu-
cerecedzo pamuuiri wayo. Zaakagga ayenda kunoda-
yidza shamnari dzake, Mbeua akawana nzou iyoyiwo
Zakare. Mbeua akati, Uyu ndiwo musha waigu
mutga." Zino Mbeua akataigisa kunyenyura muuiri
wenzou iyi yaakagga awana.
Zino Tsenzi Zaakarjga awuya neshamiari dzake,
akawana Mbeua agara mumusha kare. Tsenzi akati,
" Uyu musha wargu." Mbeua akati, NdowaJgu,
ndini ndataiga pano."
Dakataigisa kurwa, ndokubva uayenda kumutoigi
wakajga ari Nyuci. Mutoggi Nyuci akati, Uku
kudya ndokwa Mbeua." Tsenzi akati, "Kwete,
ndini ndataiga kuiwana. Tarisa mucerecedzo wa-
ndasiya ndaita Mbeua asati auya." Mutorgi Nyuci
akati, Mbeua ndiye wata)ga, uri kureva nhema.
Nzou yakafanira kutorwa naMbeua so musha
wake."
Kubvira iroro zuua Tsenzi akataqgisa kuuerga
Nyuci. Kusaka nanhasi Tsenzi aciuegga Nyuci.
Kusaka uanhu uacitaura kuti, rwaTsenzi naNyuci,"
nokuti Tsenzi anodzidaidzira uanhu kuti musha wadzo
uparadzwe.


22. TSURO NEMHUKA
Yakaijga yaoma mvura panyika, mhuka dzikashaya
cokurwa. Dzikakokorodzana kuti dzicere tsime.
20
Dzikacera dzicirauana im3e neimie marudzi ose
smhuka, asi dzikatadza.
Zino dzikati kuHamba, Pindawo." Hamba
akapinda, akacera, akawana mvura shomanana.
Dzikawona dzim)e mhuka kuti mvura yoda kuBooka,
dzikati, 1]gaci6iswe Hamba, ticere toga isu uakuru."
Aka6uda Hamba. Dzikapinda mhuka dzose kundo-
cera, dzikatsikirira neyakaqga ya6uritswa naHamba.
Kukawonekwa kuti ngaitpakwe Hamba. Asi Hamba
akaramba, aciti, Handidi ndicazouraiwa, nokuti
magga mandiuraya." Asi dzakamunyeqgetedza aka-
dzamarara akabvuma. Akapinda, akati, Kokoro,
kokoro, kumamvura macena." Dzikashamiswa no-
rwiyo rwaHamba rwakaitirwa mvura. Zino mvura
ika6uda nokukurumidza.
Kukawonekwa kuti igakuiswe varindi uaizorinda
Tsuro kuti arege kuzoiwa mvura, asi mhuka dzose
dzikatadza kumu6ata Tsuro. Zino dzikati, Ijgatiise
Hamba arinde Tsuro." Akasarapo Hamba.
Kuzoti aua masikati Tsuro akagika, akati, Pana
aniko ?" Hamba akati ne'zwi duku," Pane'ni." Tsuro
akati," Ndipewo mvura." Akati," Handidi kukupa."
Tsuro akati, Ndinokuteggera netinonaka." Hamba
akati, Kwete, handifanani nauamrne uanocinye-
Igedzwa, ini ndiqgaku6ate."
Tsuro akati, Ujgandigone here ? Hamba akati,
" cfosecfera pano." Tsuro akati, Ujgandigone here
kundi6ata ? Akati, Kana uka6ata mvura yaigu
ndiggakusurge." Zino Tsuro akaisa gumbo mumvura.
Hamba akabva amu6ata.
Tsuro akati, Ndiregere kani." Hamba akati,
"Kwete, uakuru uaggu vacati uauya." Neirguua
iyoyo dzimrie mhuka dzikagika, dzikatenda Hamba
Zikuru. Dzikamutora Tsuro, dzikati, Igauraiwe."
21
Zino Tsuro akati, Regai kundiurayira pakukutu,
handirgafe, asi pajeca."
Zino dzikaenda naye pajeca; dzikamukanda pakati;
dzikatamba, dziciti, Tamuuraya." Dzisirgaziue kuti
wapunyuka. Dzikanzwa aciti," Matadza kundiuraya."


23. BERE NATSURO
Bere naTsuro uakaita usham.jari. Rimr3e zuva
uakaraigana kundonyejga uasikana. Bere akacfiwa
nauashanu, Tsuro akadiwa nauashanu. Dakafara
kwago. Uakadzokera kumusha kwauo.
Kuzoti apera mazuua aneige matatu, Tsuro akainda
kuvasikana ari woga. "Moro, Tsuro Moroi,
uasikana Makadini Zenyu? "A, tinei zedu.
Makacini'wo imi kwenyu uko nashamniari wako ? "
"A! shamijari wargu ari kurwara kwaZo." Kwa-
kamutaiga' riniko ? " Nezuro. Ndakabva nda-
kamutaqa mhiri uko kwatakagga tandotgaka iombe
dzecfu." Uciitirei kutaqa mumije wako hero wakabva
arwara ? " Ndaiita seyi, uasikana, ari biza raigu ? "
Dasikana vaBere uakaipirwa kwago. Dakafuirga
Zokumuramba cose, nokuti waiua biza romurume
wauamne !
Sharmiari, ndabva kuuasikana uagga uaciku-
kwazisa kwago. Uati, 'Wuya tikuwone.' Zaka-
naka shamriari. Dakadini zauo?" A, gwindiri,
gwindiri Zauo'we."
Moro, biza raTsuro I A, isu haticakuda. Targa
tisijgaziue kuti uri biza raTsuro." Makanzwa
nani i7oZo ? " Takanzwa naiye Tsuro woga "
" Ndonomubvunza."
Yowe I yowe yowe Rega kureua nhema,
22
uciti, 'Yowe yowe.' Wakati ndiri biza rako
kuuasikana, nayi ? " Wakacfaro ndiani, Sekuru ? "
" Uasikana uandiudza nhasi I Unopokana ? "
" Hoggu, ndinopokana." Hendei." Handi-
rgagoni kufamba." Uya ndiku6ereke, tindopedza
nharo." Zakanaka, Sekuru."
Kuzoti uaqika uakadai, uakabva uatenda kuti
Bere ibiza raTsuro. Uakabva uamuramba. Cenje-
rerai njere dzauanyeggedzi !


24. KUGARA KWAUATEMA
Makambofugga here kuti uadzi6a6a uenyu uaigara
seyi ? Munoziua here kuti uaitoigwa seyi ? Kare-
kare, uaruggu uasati uauya, uakagga vacigara norudzi
nemitupo. Kana mukabvunza munhu wose mukuru
wenyika ino, anozogona kukutaurirayi dunhu rorudzi
rwake.
Uanhu uecdu uakagga uasina ishe mumrne cete.
Dakarjga uaine mazhishe akawanda se mitupo yauo.
Kusaka nanhasi Ziri Zikukutu kuwana mambo mumje
cete.
Nyika, naiyoyo qguua, yakagga iri huru kuuanhu
uatema. Miti yaiue mizhinji, ndimo dzakairga dza-
kawanda. Asi Zino uanhu uawanda munyika yenyu,
makafanira kudzidza nzira dzakanaka dzokurima kuti
mugowana kudya kuzhinji paminda micdiki.
Naidzodzo iguua uanhu uatema uairwa Zizhinji.
Rudzi rwauaaezuru rwaitambudzwa Zizhinji nama-
Ndebele. Ciyiko caiua konzera kukundwa noku-
kurumidza ? Nokuti uaZezuru uakagga uasina ishe.
Uakagga uaciti kana hama dzauo dzorwiskwa, uoti
ndouo kwanhii)gi regai uakadaro.
23
Tinowona kuti cfai uakasaggana uaidai uasina
kukundwa 7izhinji. Kuwadzana masimba.


25. RUI)GANO RWOKUURAYIWA
KWASHUMBA NATSURO
Tsuro wakagga arere nerimne zuDa pedyo nomusha
wauanhu. Muna iwoyo musha Shumba aigarouya
acitakura uanhu, acinouadya. NditoZo uanhu
vaicema, vaciti: Maiwe Maiwe I ndianiko agga-
tiuraire Shumba ? Kuwana aneige amuuraya ano-
zopiwa uasikana gumi uaue takadzi quake Tsuro
akauanzwa uacicfaro, akagika mumusha akati: Mu-
noreueyiko ? Munotya Shumba here Zamunomurega
acitakura hama dzenyu ? Ini handimutye, ndi 6a6a
waggu." Uanhu uakapindura, uakati: Kana
ukaenda ukanomuuraya, ukazotiudza kuti wafa,
necokwadi tinozokupa uasikana gumi uaue uakadzi
uako."
Zino Tsuro akaenda musaggo, akawana Shumba
arere. Akati kuShumba: Urereyiko pano, wafa
nenzara ? Zimie ciripo caunotgaka here ? Shumba
akati, Ndinocfa nyama." Tsuro akati: Rega ndi-
nokuvimira mhuka mugomo umu. Cigambarara pasi
periri ibge; asi rega kumutsa musoro, nokusucfuruka
ipapa, zimne nokutarisisa, kana ucigge wonzwa mucici
nokuti ndinozodzitinhira pedyo newe, unozonzwa
murikitira wokumanya kwadzo." Shumba akarinda
pasi seta akaudzwa naTsuro.
Tsuro akakwira mugomo. Akati agika pamusoro
pegomo akagundurutsa ibge guru, iro rakagiko gundu-
rutsawo ibge raakagga akaZambarara Shumba pasi
paro. Sega rakagga risina kusimba, rakabva ragundu-
24


Shumba akati, "Ndinocfa nyama "
25
ruka, rikamupxanya akafa. Tsuro akagika, aka6isa
citunha caShumba, akaciisa parutiui pacakagga cisijga-
woneke ; Zino akadzokera mumusha.
Akati kuuanhu, Kubvira musi wandakabva pano
makawona Shumba Iganiko ? Uakati, Kwete."
Zino Tsuro akauashouedza, akaenda nauo pakagga
pane citunha caShumba. Danhu uakanaianidza
citunha, uakati: Takagga ticimutya tisiJgatiue kuti
aggauraiwe, nyamba hoyu wamuuraya." Tsuro akati:
" Zino munozoramba mucimutya, seqa mamuwona
kuti anofa here ? Dakati: Zimre kunozowoneka,
mumie wecfu, anegge ano umbirimi, amuteuere,
amuvime."
Pakarepo, ishe womusha akauya nauasikana gumi
kuna Tsuro, asi Tsuro akauaramba, akati haacfi
kurowora uanasikana uauanhu : wakacfa kuuayamura
Bedzi. Dose uakamutenda.
Shure kweto uanhu uakadziuraya, nokuti uakagga
uadzidziswa naTsuro. Dakomana nauasikana uaka-
fanera kuyamura uanhu, uasijgarindire mu6airo
kunyarjge uoupiwa: uaite sa Tsuro wakaramba kuga-
mucira mu6airo.


26. PETROS NAJANI I.
Kwaiuapo mumie mukomana wainzi Petros zita
rake, ane mukoma wake wainzi Jani. Mumje music
amai uakati kuna Petros, Petros, tora ciggwa ici
ne6umhe undopa Jani ari mukufudza hwai." Zino
akapiwa Zimedu Ziuiri Zegiggwa ne6umhe.
Zino akafamba, akafamba. Kuzoti ava kure noku-
musha akatarisa shure, akawona mumvuri wake
ucimuteuera. Akafugga kuti munhu: akati kumu-
26
mvuri, Unocfeyiko ? Asi uri kuwona kudya uku
kwandaka6ata, hauziue kuti ndekwa Jani ? A! ibva,
unomnoyo kwago iwe."
Akambofambate Petros. Akaceuka kwecipiri,
akawona mumvuri uciggo muteuera, akati 7akare,
Asi haunokunzwa Zandakuudza kuti kudya kwaJani
uku ?" Ndokubva atora cim1e cimecfu ceciggwa,
akacikandidzira pasi kupa mumvuri, aciti, Citora.
Ucibva warega kunditeuerae."
Akafamba Zakare, akati aciceuka kecitatu, akawona
mumvuri uciggo muteuera. Akatora cimedu cagga
casara, akapotsera kupa mumvuri, aciti, Cibva
watora naicoci, uri mrjana anokara kwaZo iwe. Nda-
kuudza kuti uku kudya ndekwa Jani, asi uri kuigo
nditeuera cete."
Akati aue kuzogika kuna Jani, acitarisaZe mashure
akawona mumvuri uciggo muteuera cete. Zino
cirgwa cakaiga capera cose, kwasara Bumhe cete.
Akabva atora 6umhe rose akaridurura, akati, Zino
ciwona, handisisina Zapera Zose. Jani haasisina
caanonodya."
Kuzoti agika kuna Jani, akati, Jani, ndagga
ndapiwa kudya kwako naamai. Zino kwadyiwa nezi-
munhu rimre raramba ricijgo nditeuera." Zino
Zikanzi naJani, Cisara uciurganidza hwai, ndicambo-
notgaka Zokudya kumusha."
Zino kuzoti Jani aenda, Petros akasara aciyedza
kuwugganidza hwai, akacitadza. Ndokubva adzi6ata
imre neimije, acidzityora makumbo adzo emberi.
Akadziurganidza, akadziita murwi.
Kuzoti Jani wowuya akawona hwai dzaitwe murwi,
acitarisa akawona dzatyorwa makumbo dzose, akati,
" Petros, ko hwai dzaita seyiko kuzodai ? Zikanzi
naPetros, Hausi iwe wati ndidziuiganidze ? Dzarga
27
dziciramba kuwuigana. Zino ndafugga kuti kutyora
makumbo adzo dziggauigane."
Jani ndokumanyira kumusha kundoudza 6a6a.
Ba6a ndokusuiga ngoro, ndokundotora hwai. Uaka-
dziisa mungoro dzese, uakanodziteggisa.


27. PETROS NAJANI 2.
Zino nomumne musi, amai na6a6a uaJani naPetros
uakaenda kundoshanya. Jani naPetros uakasara
naambuya uauo.
Mumn emusi ambuya uakarwara kwazo, uakabva uafa.
Zino Jani akacema kwaZo. Kuzoti Petros amuwona,
akati kwaari, "Jani, unocemeyiko ? Hauziue kuti
ambuya aua tiiga uateggise, tikawana maria zhinji
kwaZo." Jani akati, Petros, munuguna waggu, asi
uri nzenza, wakambowona munhu wakafa acite-
igiswa ? Zino Jani akaramba acicema kwaZo.
Majgwanani, Jani akasiya Petros kuti asare aka-
ceigeta citunha caambuya uauo, akaenda kundoudza
6a6a naamai kuti ambuya uakafa.
Kuzoti Jani aenda, Petros akasara acipfekedza
ambuya rguwo dzaua dzakanaka. Zino akatora
tswanda, akaroggedza mazai ; akatakura ambuya pama-
fudzi ake, akatora tswanda yemazai, akaenda kudoropa.
Kuzoti agika mudoropa akazendamisa ambuya panyasi
pomuti, akaisa tswanda yemazai panyasi pauo, aka-
ndohwanda.
Mumige mujoni akagika nepo, akawona aua ambuya
uagere nemazai auo. Akafugga kuti uapenyu, akabva
auabvunza, akati, Mazai enyu aya mariyiko ? "
Akarega kunzwa mhinduro, akapamidza kubvunza asi
akasapindurwage. Mujoni wakashatirwa kwaZo, aka-
28
Buruka pabiza rake, akagiko roua ambuya parushaya
kwaqo, uakapundzikira pasi.
Petros akabva a6uda paakazge akahwanda ndo-
kuridza here kwago, aciti, Yowe %aggu ndocfini!
mujoni wauraya ambuya uaigu Yowe I Mujoni
akaue nokutya kukuru kwaZo, akamunyaradza akati
kuna Petros, Usamboudza munhu." Petros akati,
" Ndinoregera kutaura kana wandipa mari. Asi kana
ukarega kundiripira, ndinondokwira kuuatojgi cete."
Zino mujoni wakapa Petros mari zhinji kwaZo. Petros
akatakura ambuya quake, akaenda kumusha.
Kuzoti 6a6a naamai naJani uauya, ambuya uakando-
uigwa. Zino mauro Petros akaratidza Jani mari
yaakapiwa Zaakandoterjgisa ambuya. Akati kuna Jani,
" Jani, wona mari yandakawana nokuterjgisa ambuya.
Wariga ucishatirwa ndicikuudza kuti nyarara." Zino
mari iya yakatorwa na6a6a akaiceggeta. Imba yauana
Petros naJani ikaua yakapfuma kwazo.

28. MUNUI)UNA WAKAPARADZA
PFUMA YAKE
Waiuapo munhu waiua nauanakomana quake uauiri.
Munuquna akati kuna 6a6a wake, Ba6a, ndipe
pfuma yaqgu yawakandigouera." Akauagouanisa
pfuma yake.
Shure kwamazuua mashomanana, munuquna
akauiganidza pfuma yake yose; akainda kune imie
nyika iri kure; akaparadziroko pfuma yake yose.
Kuzoti apedza yose pfuma kukagika nzara huru kuna
iyoyo nyika : akatajga kushaya.
Akatorwa nomunhu waiyoyo nyika, akamutumira
pamunda wake kundofudza rguruue. Zino akada
kudya nehundi dzinodyiwa negguruue, asiggapiwe
29
nomunhu. Akafuiga akati: azhinji uaranda ua-
6a6a uanokudya kuzhinji, Zino ini ndinofa nenzara.
Ndinosimuka, ndiende kuna 6a6a, nditi kwaari, Ba6a
ndatadza kufdejga napamberi pako, handicafanera
kunzi rmianakomana wako, ndaua so mumre waua-
randa uako.' "
Akasimuka, akainda kuna 6a6a. Akati aciri kure,
6a6a akamuwona, akamuitira tsitsi, akamanya, akamufu-
igata mumutsipa, akamuripura. Mrana akati kwaari,
" Baba, ndatadza kufdegga napamberi pako, handica-
fanera kunzi mrnanakomana wako." Zino 6a6a akati
kuuaranda uake," Bisai ijguwo yakanaka mumufukidze,
muise nhete mumurwe wake, neshaigu mutsoka
dzake; mutore mhuru yakakora mui6aye, tidye tifare,
nokuti uyu miana waigu wakaiga afa, wapona;
wakaiga arasika, wawanikwa." UakataIjga kufara.

29. MUKOMA ASINE TSITSI
Zino mnjanakomana wake mukuru waiuo kumunda,
akauya, akasecdera pa'mba; akanzwa kuyimba noku-
tamba. Akacfaidza muranda akabvunza, aciti, Ci-
nyiko ici ?" Akati kwaari. Wagika munuiuna
wako; 6a6a wa6aya mhuru yakakora, nokuti mupenyu
munuguna wako."
Akafa neshurgu, akaramba kupinda mumusha, aka-
Budfa 6a6a wake akamunyeijgetedza. Akati kuna 6a6a,
"Tarisa, makore mazhinji ndigere newe, handina
kumbotadza dfama rako; Zino hauna kumbondipa
nembudcana yembudzi kuti ndifare nehama dzaggu.
Asi mjana wako, wakaparadza pfuma yako acigara ne-
mhombge, nhasi wagika; wamu6aira mhuru yakakora."
Akati kwaari, Mrana waggu, iwe une'ni rjguua
dzose, Zose Zandinato nde.ako. Kwakafanera titende,
3
tifare, nokuti munuguna wako wakanga afa, wauya
ari mupenyu ; wakagga arasika, wawanikwa."

30. TSITSI KUZIPFUO ZINOITA BASA
Makore mazhinji akapera muno munyika yecfu,
nombe, mbudzi, hwai, netimre Zipfuo Zakagga Zici-
yamura Zishomanana. Kuzoti makiwa auya, uanhu
uatema uakadzidza kurima negombe. Kumisi yakare
uanhu uairima makombo nehota dzemapadza. IJombe
dzaiue dzokuroworesa; nzombe dzokutakurisa pamisana
padzo, nokureverera midzimu.
Pakati petipfuo Zose Zatinato tinotsaura qombe se
cipfuo cine 6asa guru kupinda iimJe. Yakafanira
kuceigetwa takanaka. Regai kuiroua netyaua.
Utarise mudagga mainorinda muue musina dfope.
Zipfuo Zinotiyamura; ggatiZiyamureiwo nokuticejgeta
nokwakafanera.
Dzidzayi kucergeta Zipfuo Zenyu Zakarurama:
6uritsai pfuma yenyu maigwanani. Ijombe, ne-
mbudzi, netimne Zipfuo ngatiwana mvura yokunwa
mazuua ose. Ii Zinhu ipfuma yedu yatakapiwa
naNyacfenga kuti itiyamure. Takafanira kuti tiyice-
Igete 7.akanaka.

31. HAPANA CAKASIKWA CISINA. BASA
Ndianiko wakambofunga kuti Zisikwa Zose tine
6asa ? Damne uaigafujge kuti makonye haana 6asa.
Damnie uaigafurjgewb kuti mazizi haana 6asa. Damire
uaggati nyoka iigadayi isina kusikwa.
ljgatitarireyi tiwone kuti iZi Zisikwa tine Basa reyi.
cfai kusina makonye, shiri dzakanakisa nyika dziggafe.
31
cdai kusina mazizi, nyika iggadayi izere namakonzo
nembeua. Nyoka kudya kweshiri inonzi hwata, ine
6asa rokudya hwiza.
IZi Zinotiratidza kuti Zisikwa Zose Zinoyamurana kuti
7iite 6asa rakanaka. Uamrje uenyu uagigafuijge kuti
pfunye haina 6asa guru. Pfunye ishiri inoyamura
dzimne shiri. Damie uanhu uanofugga kuti shiri
hadzitaure : asi dzinotaura nomutowo wadzowo. No-
kudayi muciziia Zinorewa neshiri hamuggazoda
kudziuraya. Danakomana uenyika ino uanotambudza
shiri Zikuru. Danodziuraya.
Kana mukanzwa pfunye icicema, inotaurira mhuka
neshiri kuti, Tizayi, muurayi ari kuuya." I)guua
dzose kana pfunye icicema, yawona cinhu cinotyisa.
Dziripo shiri nemhuka dzine ma6asa mazhinji. Asi
pfunye imje yeshiri dzine 6asa guru kushiri nemhuka
dzomusarggo.
Nyadegga wakacenjera wakasika Zose Zisikwa ne6asa
razo. Dana uenyika ino uakafanera kuziua kuti mhuka
neshiri hadzidi kuurayiwa, kufanana naiuo vasijgadi
kuurayiwa. Hadzidi kupazirwa matendere, saiuo
uasiggadi kupazirwa dzimba dzauadzimai uauo.

-lt 32. MURUME WAIRUTA
Kwaiuapo murume waiua nomukadzi wake, nevana
uazhinji. Zino kwaiue nenzara kwago uasine kudya,
murume aciswera musaigo acivima, kuti uana uawane
Zokudya. Mumrje musi acifamba, akagika pamuti
womuzhanje, wakagge une mazhanje kwaZo, akatema
mazhinji, acidya. Kuzoti apedza akaenda kumusha.
MazuDa ose, aciigoti kana akamuka, woenda iko
kumuzhanje. Kana wabvako vadzimai vomupa
tusadza twauanegge ua6ika, woramba, woti: Cipai
32


-tI (M -i-A -^
Zenyu uana uadya, mukadzi waggu, handiggadye
uaiga uane nzara." Wocema kwaZo. Uadzimai uo-
cemawo kana uawona murume wavo acicema.
Mazuua mazhinji akapfuura, murume uyu acijgodya
mazhanje aya, acinyima mukadzi wake neuana quake.
Waiti kana woenda kumuzhanje wake woimba, aciti:
" Muzhanje waggu, zheigenyuka I kurowore zigadzi,
zhen3genyuka! norwana rwozhinji, zheqgenyuka
rwunondipedzera, zheggenyuka I Gu I zheigenyu.
Gu I zheggenyu." Kana wodaro, aciroua pamutanda
womuti nebge; mazhanje acidonha.
Mumie musi mukadzi akamutevera neuana, nokuti
wakaqge asisatendeseke nokuramba kudya kwaiita
murume wake. Uakati uamuwona amira pane mumr3e
muti, uakahwanda. Dakamuwona aciita iZo Zose,
Zaanociita mazuua ose kana agika pamuzhanje. Kuzoti
aenda, uakasara, uoedzeserawo uakaguma ose ma-
zhanje, uatakura, uakaenda nawo kumusha.
Kuzoti mangwana murume woenda, akawona
mazhanje kusma. Kudoimba aciguma akashaya,
mi3oyo wake ukatambudzika kwaZo. Kuzoti mauro
uadzimai uamutambidza sadza, akatambira, akati:
" Cindipai Zenyu, mukadzi waigu, ndodini Zaxgu,
nzara yandiruma kwaZo." Apedza kudya, uadzimai
uakamuratidza mazhanje, uakamupopotera kwazo.
Dakabva uamuramba murume wauo: uakaenda ku-
musha kwauo neuana Dauo. Ndipo pakaperera
saruggano.

33:-ZINWAMBANJE NASHAM1]ARI WAKE I.
Kwaiuapo munhu wainzi Zinwambanje, muputi
wembanje, waigaroputa mbanje mazuua ose. Rimpe
gore mvura ikarega kuna, mbanje ikarega kumera.
33
0-^Akati kuvana vake, Ndinogoita seyiko Zandisina
mbanje ? Uakamupindura, uaciti, Kana uciida,
titume tindokutqakira." Kuzoti anzwe'Zo akatuma
uanakomana quake uasere nauanasikana uatatu. Akati
kuuanakomana, Anerge akupai mbanje, mumupewo
vanasikana uaggu aua uatatu uaue uakadzi quake "
Uakafamba mnedzi ineige miviri uakaenda kure,
asi havana kuwana mbanje. Uakati kuno mumr3e
nomumre, Sega tisina kuyiwana mbanje, Zakanaka
tidzokere." Dakatagga kudzoka. Pakudzoka kwauo
vakasaggana navanhu uauiri, vafambi Zauo, uakaua-
bvunza, vaciti, Munotgakeyiko ? Uakati, Tino-
tlaka mbanje. Takaturmna na6a6a wedu anoyicfisa
kwayo. Tinofugga kuti Zino wafa." Uafambi uaka-
pindura, vaciti, Zakanaka, titeverei, tindokuratidzai
munhu anembanje zhinji kwago."
Uakavatevera. Kuzoti uaqika pamusha womunhu
waiua nembanje uakasar3gana nomjanakomana wake
kunze kwomusha. Akauabvunza, aciti, Munotgake-
yiko ? akati, Tinotlaka mbanje." Mbanje
cete ? akauabvunza mr3anakomana wa'she. Dakati,
" Hoigu." Akati, Muiga mupeyiko munhu ane-
mbanje?" Uakati, Tiggamupe hanradzi dzedu idzi
dziue uakadzi quake. Baba wakati aneige atipa mbanje
timupe hanradzi dzedu dzive uakadzi quake. lye
anogoua shamrjari yake."
Mukomana iyeyo akainda navo mumusha wa6aBa
wake. Zino zita ra6a6a wake rainzi Zinwambanje
Zakare, nokuti waicejgeta mbanje. Kuzoti agika navo
kwaari akafara kwago nokuuawona ; akavauraira mbudzi
yenyama. Kuzoti aua maggwana akazadza tsapo tsere
nembanje, akauapa kuti uandopa 6a6a wavo, Zin-
wambanje. Kuzoti uoinda akatuma vanakomana quake
vana navanasikana quake uauiri, akati kwauari, Kana
34
mukagika kumusha kwaaua uanhu, mukawana
kwakanaka, musiyeko hanradzi dzenyu idzi mbiri
dziue uakadzi ua6a6a wauo, seZa uaita kwandiri."
Kuzoti uasika nembanje kuna 6a6a wauo akafara
kwaZo. Akauauraira mbudzi, aciuatenda nembanje
yauakawana. Dakataurira 6a6a wauo, uaciti: Munhu
wakatipa mbanje wakatuma uanakomana uake uana
nauanasikana quake uauiri, kuti kana musha wako
wakanaka, nenyika ino yakanaka, uasiye hanradzisikana
dzauo mbiri dziue uakadzi uako." Baba akapindura,
aciti, Zakanaka."
Kuzoti aua maggwana, uakomana uaye uana
uakadzokera kumusha kwauo. Dakasiya hanradzi-
sikana dzauo kuti vaue vakadzi uaZinwambanje so
kureua kwa6a6a wauo. DaZinwambanje uauiri aua
uakava shamiari kwazo; vakataiga kufambirana
nokushanyirana.


34. ZINWAMBANJE NASHAMIJARI WAKE 2.
Kuzoti Zinwambanje wauana uasere akura, akati
kuuana uake, Tarirai, ndaua harabga, ndiiseyi kuna
shamqari waggu, Zinwambanje, ndife ndamuwona."
Dana uakabvuma uakamutuggamirira nzira yokuinda
kuna Zinwambanje, shamrnari yake. Dakagika naye
kwaari.
Kuzoti Zinwambanje anzwa kukwazisa nokuucira,
akati, Munokwazisa aniko ? Mumje wauana uake
akati, "Baba wavana uaye uakozotpaka mbanje pano,
uakasiyai hangadzi dzauo pano kuti dziue uakadzi
uako, wagika." Akati kwaari," Ndinonyara kusax gana
naye, nokuti ndakapinza uana uake mumba ndisina
kuwonana naye kutaiga. Muudzei kuti ndinorwara."
Zinwambanje akaudzwa kuti sharmari yake inorwara.
cfargwe raZinwambanje rikapindura, riciti, Naa6aa
wecfuwo anorwara, saka tauya naye kuti afe awona
shamjari yake yamati inorwara kakare."
Daridzi uomusha uakatagga kugadzira kudya kwa-
uaenzi. Kuzoti kwarurama uakatajga kuinda nako
kuuaenzi. Naiyoyo njguua kukanzwika here mukati
momusha, Ba6a wa:gu wafa! Uyu napapa,
" Baba waggu wafa I " Muridzi womusha wafa "
Dakati uacindoudza uaenzi kuti Zinwambanje wafa,
uakanzwa naiuo uari pakati pemhere, Baba wedu
wafa I Wafira pamusha usiri wake! Zakashamisa
Zikuru. Mushanyiri wafa Mushanyirwi wafa !
Uakati, Ilgaticirindai kudzamarara maigwana; to-
gondouauiga kwakacena."
Kuzoti kwaedza uaridzi uomusha uakati kuuaenzi,
" Hendei musarjgo mundotitpakira pamurjgauige 6a6a
wenyu, nesu ticindoita Zakafanana." Uaenzi uaka-
pindura, uaciti: Musadaro, uarume, kuti tigitgakire
guua ra6a6a wedu oga. I]gauauigwe parm3e cete
uose, uagare parme cete." Uoko uakapindura, uaciti:
"AZiggaitike kuti uanhu uauiri uauigwe muguua
rimije cete. MakamboZinzwa kupiko 7akadaro?"
Uaenzi uakapindura, uaciti, Nemi makamboeinzwa
kupiko Zakadai, Zokuti munhu washanyiro mumge
afe, nowashanyirwa afe, uafe jguua imre cete uasina
kukwazisana kana kuwonana ? Zaitikaka Zisina ku-
mboitika, 7amucati Zim3e aZiitwe ndogakadini ? Regai
tiuauige pamnje cete seZa uafa zuua rimie cete, xguua
imje cete."
Pakauapo nharo hukutu, dzamarara uakabvumirana
kuuauiga muguua rimrne cete. Dakaenda musaigo,
uoko nauaenzi, uakatagga kucera guua rauauiri. Ua-
katagga kuisa Zitunha muguua. Dakatagga kuisa
36
citunha casamusha muguua, shure kwaiZooo uakaisa
comuenzi makare. Kuzoti uooisa mabge muguua,
uakanzwa izwi, riciti, Musanditsindirire muno
namabge. Ndiri mupenyu." Uakanzwa kakare izwi
rowakagga aiswa pamusoro, riciti, Bisai ini kutagga,
ndiri mupenyu kakare. Musandirongerere mabge
muno." Dakaua6ucisa uose uari uauiri. Dakaenda
nauo kumusha.
Kuzoti uaqika kumusha ikoko, harabga idzo dzikati
kuuanakomana uadzo, Uana, musatore uana uauanhu
musati mabvumirwa nauadzi6a6a uauo kuti uaue
uakadzi uenyu." Tarirai," akadaro Zinwambanje
woko, nda6atwa nenyadzi Zikuru nokuti ndakapinza
uana uomunhu mumba ndisina kuwonana naye ku-
tagga, kana kumuudza kwese. Saka ndakati, 'Ndino-
rwara,' ndikadzamarara ndikati, 'Ndafa'; ndaifujga
kuti anoenda ndisati ndamuwona."
Ndipo pakabvira tsika yokuroora. Kare uanhu vailggo-
tora uana uauanhu uasina kubvumirwa na6a6a uauo.
Translated from "Fables of the Veld."
By kind permission of the Author,
F. POSSELT.

35. KURURAMA KUNOBVA MUTSIKA
DZAKANAKA
Mukomana ZimeI musikana argaue wakanaka take,
asi kana asina tsika dzakanaka uanhu uakuru uanoti,
" Mrana uyu haana tsika." Zinoreueyi kuti tsika
dzakanaka ? Zinoreua kuti kunzwira uamije, noku-
fugrgira uamrge uanhu Zakanaka. Kuitira uamrge
Zaurjgacfewo kuti uamrje uvaiite kwauri.
Idzi ndidzo dzimie dzetsika dzakanaka dzakafanera
kuitwa navakomana nauasikana uenyika ino.
x. Usati kumunhu mukuru, Unonyepa," kana
kuti Unenhema." Kunyagge uciwona Zako kuti iye
mukuru wataura Ziripamutome, Zisiri Zecokwafi, iti,
" Munejge makajganisa, uakuru." Zimje ubvunze
kuti, Hamuna kukagganisa here ? "
2. Usataure kushamrjari dzako nomunhu asipo,
netinhu Zaugganyare kutaura kana iye aripo.
3. Kana waposha rugwaro, -imnre cinhu comumrje
wako, cicejgete se cako, uciyitise 6asa se cako. Ugo-
cidzorera kumuridzi waco cakanaka, cisina tlina so
kucitora kwawakacita kumuridzi.
4. Dzidza kuti, Ndinotenda," yose iguua kana
wapiwa cinhu nomumrie, kunyagge uciwona Zako
kuti haucicfe.
5. Usakosorere kumeso kwedzimrne pxere, kana
ucinzwa dzihwa, nokuti ualgazotapura denda rako.
6. Kana uri mukomana usapfeke jguwani yako
mumba. Kana kumiramira mumba mugere uanhu
uakuru, gara pasi, nokuti urgazouakairganisa kutaura
kwauo.
7. Dzidza kukumbira ruregerero kushamrjari yako,
kana uciwona kuti wamutadzira Zimje wamutsamn3isa.

36. MUSHOI]GA WENUI)GO
Kwaiuapo mumije murume waiue tsimbe kwato.
Danhu uose uepaigara uacimuueiga kwaZo. Zino
akafujga zano rokuti aende kumie -ake kwaasiiga-
zikaiwe, Zimne aigawane zano rokupota aciwana
Zokudya.
Akaenda kune im)e nyika kurekure kwaZo nenyika
yake. Akati wogika pane mumije musha wenyika
iyoyi, akatargisa kufamba aciita Zokukambaira kwaZo
nemaoko nemakumbo. Kuzoti uanhu uemusha uomu-
38
mL


Nyacirema akakaggagwa kose, akasimuka; akatiza wokwato


~~jE~S~~


--l
wona uakaita tsitsi kwago, uakamutora kuti uamuce-
igete. Zino uanhu uakatora uyu murume uakaita zano,
rokuti uaite mazora okutakura uyu murume mazuua
ose; uacimuisa munzira yaiwanzopfuura neuanhu,
kuti agopota, acipiwa 7ipo neuanhu ueneige uacipinda
napo. Ivo vakafugga kuti uyu murume wakaige
akaremara. Zino uacifa kuti uamu6atsire.
Mazuua ose uacimuendesa- kunzira: kana zuua
rodfoka uaciuya naye kumusha. Zino mumire music,
mumie murume, wainzi Toro zita rake, acienda
kundotora uyu murume wecirema, nokuti rakargga
riri zora rake. Akati acafamba kure, akawona murume
wecirema acifamba take nemakumbo ake mairi,
acitamba kwago. Kuzoti awona Toro akakurumidza
kugara pasi. Toro akaita se asinakuwona. Kuzoti
uapika kumusha, Toro akataurira uam je; asi hauana-
kutenda Zaakauataurira.
Toro wakafuqga zano rake. Akatora mucfende;
akau6oora maziso, nemhuno, nomuromo, nemazino.
Kuzoti aua maggwana nguua yagika yokuti cirema
cindotorwa, Toro akandogarira panzira. 'Zino kwa-
kaige kwaane rima Zishomanana, nokuti zuua rakagga
radfoka, Toro wakati wowona varume uakatakura
cirema vaciuya, akatuigidza rnmenje mukati mo-
mudende ; akaudzimika pacimuti; akabva ahwanda.
Darume uaya uakati uowona ici cinhu, uakavunduka
kwao ; uakasara murume wecirema, vakatiza kwago.
Zino nyacirema akati awonego, akakaiggaiwa zose,
akasimuka; akatiza wokwago akadzamarare akando-
sika mumba. Uanhu uakashamiswa kwaqo nekuwone
cirema, cicimanya, capona. Dakatenda Toro kwao :
vakamuti irjajga inoshamisa kwago.

i,,


ii