<%BANNER%>

UFLAC--
-
F"m, .
-
,I, _WA,4
"I'll I "" ,""', - -,,,,i-, 111; 4,
tl-,- ,,,,, I I ,,, '1Z
VN ll, 1, ,- N ':,',,l
1 , %, .) ,
, P ','*.%'fL' ,,,`,,
m , , ., 1,,7 ,--,%-W -,- ,,, 4" 1 ," ,,%
.....
',F L" ' 1, 1 ', X 1,
,-, L" "; ,l Lf, ,, 4 , , , & , ,4L ' I ,
'' I 11" ,,, 1 - , ,7 ,.:- 4',-.-
' 41 l I I , :, , :, i ,
", _W, , L ,, - ' I ',` ' ,f I -lklul
11 L T , I l , I .1 I I I ., A j, "" , 11 ' '; ', , , I 1'1; -1 A l T'-T ,k'- , I ,
,, , ,,k I
, I , L i ,, 1*1
A , 411, L4 ,A , ', I
.... : `- , I ,, ',' L 'l L, j '- , ",. L, ' 1, -" I -,V ,-Pyl , " , " , -,, , , I 1, ,,', I -` 11 I ;, -',',, j,- , , ,' 1: :
'il -- 'I', '11 : - , ,,,-,' 'C "-, , j , ,,, : 1, ",
11 '1 171f, t, - 1, - -;, ," . ,-- t -, 1,, ; , ", ,4 ., ,5v ,.; I
r", ,, ;, ,,,- 'L . L'lpiTl 11
I : ,, 3 I I b j, ,j,,!,',- ,;'T,,L; I ,
L )t i, ,- r , ? 1,
', I "I I' , - : L"" "L ll I , O , , -, ,
m I L I I I 4 J, , j?" l I
",, ;' "' ', ," L ,, ", ' ,, ,, 11 ,
, , ; -' _,, , , ._ L_ '," , L - 4 I L" -A 'I" "ll .
t 1, ` I 'I- ", 1, , I I I , 1 O t ,Ok :'l
:, I z , , L
", - L, , ;" T -'' ' ` , ,?A .$J, ` 'L' ,;, , I "! I '-"11i 11-
'T 1 , ,,,, ; ,,L", ,
-,l ;' ' f L;,
- r, , ; ;, , 1, , ,E , , L,,,O' I ., , , ' L: -, :,; I I , I -
,,, I 11 I ,, I I " , L I I , k ' ' L ' "P" "',-,n,
1, , I I , c I L I l I- 1. I I z I 1. -
'T ' 1, 11 1'--
, ,
_', L . I ,,, I , I I i, , 7 , ,6,,,t , -l '-'.1"'I' 1, I ` I 'lf
'-_-- " -, ,J--,, -, .,., , ,, ,, .. I I ,
, I 1,11 I , -
, , , 'I V,l ', r L L I I I*
I I , ,.', L i 1, q', r -T , - 11 l I 111
'7,- '1
11 I I 1 I , .777 1 ,1 , ,,,
A , ' P , ,k,',o,,T r ', ,_L ' yl W
I , , , -, I 'r , I I ,,, -,,
I , 11 I . "' - ,",l ,* 'If 1"'K
"I l 11 ', : L I ,'r ", ', I 'd,
7 -, , ., , r ", 'j, I -
"I f 1. l
, 1, I 1-1, ,!L, 4 ,
"--, I I ..,...11, ''I "I-l I % ,'-; ' r '1 11, ,- tp ? L ,
, , ,, : , ", ." I ', I ,-, ;J r ', ,; I I 1, I --;N , , I
L- - ", , ,, 11 r r r ", 1, t ,
,, ;%, , " ' L "'. , Z L ", ...
, , I r I ; "r ,R'-,' '. ,, ". 'L 1, 4t "," ',"gr I M ,,, " I 1, I --rr ;,"""L ',."j ", I -t
l 4" ". 1, I .1 4 T L , I
, I I'' ,,
C, ,,,- t ! ' -) L I , I , .4 11 l
44. - , ,,
". M 'I w ,- I , I I ", l '. -
I , 4 ;ij
., I I i116 L I I ,, ,A- ; ,,, I I'll r,
, rjr',
' , 0,1 r1l",
4 i,,- 4, , -,',;, '- ,'. L ,"'-, I 'r,, ', 1-il I l 111 fA ,, , ,, ",
, ,
, k 4,'lli:11:1 44 1, I I ,
IXJ, , I 4t JZ . 'q ,, I ", ', Qy,
". ;,; , ; I 1, I I 5 ?
, - .., , j .. , - '- I 1 ?,tl " I
, ',,- - 1. 1-3 , _, ,,W ... 1 'I ,* ,.r M
- :,, , k it 1 4 - 't I 14, , ,
k '. 11 11 'I -1 ". I 'V io i, I il , I - I
;,' Ij , , , r i I 4 ,, 5 -
,-, `-,Z, ," ; a 11 -; _I I ,
,& &Wq I *-11;11 IRr
, j, -, r -',- T '11 -
tk
I I I I 4 ' I e ,
,' ,', .:"r ,', 11-- I 11, ll 4 .lq%.Ol I' 1 oi , - I I t r r L -L
-' ; I - I -; , r -, , -- , I i "I 7- ` L f I "- ' I -r 4
,, I I j , ' 'L L' ,,',
l,' 111, I ,L 1, , ,- I r 71 I ' L' L '
,
4 , , "' '', ' '. ,' "' ,Z ; , I I , I I , % 4, ? _-' , 11 , - ' ' t, L 2 j, I L, ' 1 ,,,
, .' ., j ' L," 4, , , , I , I I I r ` L I , , 1, , I -'l , r I ,, L
I : 1, L'. A_ , ,',,-,` f`' . '., I "l ","''- I ', L I .' ' "L ' # 14 , .' 'L '' , ; '-l I r'. I ,I ,,, I
r
- -, -,:, I ..... . ; , I f , , l , " r , I , L" "L, I lfl'-i I 'I, L I ,, 4"A" .
L, . 'L ,' ,, ,-,i, , ,;, I .1 f- ,, r ", i
_, , L , I I r :_, 'j 41 '
-' 1' I -1 I ll ' 1, , ., ., j ' ,r ' , -
, . I I ? "6- 1 ".
,,) - ', - (,'.' , -' - '; ' ,;, L"'. L' ' 1, L j , _, '1 I 2, 1 I , ,;, 4 '
. 'LL - ".,4, ;, "''.' ,, ) 5 , . , I I , , I L . I L , 1,w ` I , ; L 11 'a "4,
-. I I ', , ; - I , 1, , ,
, , , , - I I . f r L ,11- I r , ,l ,. v, I , 4 1 F .," ,
I , ", Yr ,-, ,., , , I ,, ,,, - I,' L 'J. I 'i Ll L I 4 4'
I I I I , -,, ?, ,,- ' , --,4,
"l i ... , , I I "; , , , '. ,? -1 : "..' I 'A -,, ,
", I I ,1' 11 , '' ,i_- I r I , , ,i,: 1
'. I v "., ; I ,, , I , I I I -j' ` L ',,", ''I ., I -j ,Z
L , , , -
-. "'.. IPL;- "', ,,, , ,r'. 2R "i , 'A:
, , , ; - ,. L 1" 'L , ,L , L I -P- I I , , I , 'i:, ,,:,. . , 4 J', I "" 1; t, 1, I
,, , ,, ,.. !-. , I -, , ,j
.-; ,,4,,4"(-',,, - I I '' T r,,",,_ - ,,- -, I I ...., L" 1,
;- : '. , _` I ,, , 4', I I , 'i `l 1 ,", 11
I, : ,,, '.,' ( r I- , , $ t jo t "
11 L ' ,' ' I - .- I I 1 ' I , L ", ` 'L , , L I I "o, ;, , ,
-" -1 I 4 , '_ I -11, , : W `L,
, . ,,),- 1, I , ' , I IL c *, ," , ,, ,I -1 ,; .... , ,14 ',',
,- ", y ,." \- L' 1 ,.: , I I I I 'l I I
, ' -- ' ' - -' 'r , ' '4 4' ' , 1 "I 1, , , ' M -1, ,
. ' Ll , I . I .r ,', -,, ;') '- -, I 1 I I I
... ... S 4 11
, -'vq, ' k I L Z ,
ill -ll 1, ; -, 1 '4, , , I r p I I ; ' I L I L I l I - 'L , 1 .. ;r j ,
r,,: , -,-,-,V 1:1, ": L f' r, ' ' I -- -, -,
_), I 1, I I , 1,
,, I r. ' " -- - -, , I "'I - ", r L I L' I I i '
J'4' ', , jl L I r I I I 11 I "I r I I 1 4 1'1 '-, -, I L 1 0 4 -,, I I ' I 1, # 4 t s, ,, I 1'1 I
, !A' ,'; ,V 'i, - 7 , jjq r ".. "o r L I 2 ik ," -1 I .; I I I
, I P* ,
I ., , -- , ,f ;1 I
, ,,,- '. I 1 . l I #, L I Or l
' I ,L bl L$ ", r I , I - ,
, ' -4 '- l , I I 11 ,I, 4 , r , , L" l Wl* )" o I L r I r I I I ', L " ;, "I r ,( 4
.'4,' ,' `1 ' ,' ,',L' : 4 : " ': ,, , '' ".", - L ll', . -1 - L I , L I ; ; ,,, 1,41 1
I, .: , I - ' , 4 I L r '4 r .. , ', , I ', A ,
-.1 11 , I I I ...... ',, ',,"', I.- .t
", , i I , 1, I
, , 'r ', ' I I ,l r L ` I I I L, ' I 1 I 1 -4 ', 4 1 1 I -1 i ' I -I' I I ', 1 ,4,, 1 I -, ,
,r 4 '. ; 111r" I 11ji"! L X
'L ,' 'i loxt A f I 1, I '' I l 4 L !
I - I
"f P I I I 'd- 114, *1
1- ,,, ;, ,,,. r , 43p 4,,"VItft I Ak4 -tA *,, 4 , so ,,, r ? 'I, I
I I #o I 1, -%!;," I ,-
", I" ":'- .' -L L l 11 "'r., I Y ,__ -, 1, rr ,,, , 11 '17,,Y, f -
, .,-- --i -i " 'r' 1", I - '), r;, '* 114 L 1. , , 11
- 4 0, M ; S-., ., -, -,;;,, I '. ", r f,! '; _,, ", I I I 1, L "' ," ` ' ' ,, ,, I , ," ; - ,::
'. .1 , : ; ,,, ,V ,, I , ,. ., L 1 4" f -, ", , , -,
I 11 , -., ,- , 'L, I , li,- -, '
, I . ., I 4 4 .,;. 4 'L '
I l w 1, I - I 1. I
, l ,.,;. : ,, ., ,, ), I r 1,,,, i i i, 'I.& I r: I L _ I t ,tL. .a
I '60 t 40 ,,:4 , 4 ,, 4 , w "i ;. ' , L, M ott
-, ". ,,,, -- I I JW _114 + tj
I 4 1 J, '
,
, , 4,: ,, Lovci -, L ., I I
, '. , , -, I I :, 1-l' ,,
", 1 I .y 'I, L 11 I 2 L j ' A',L : .L ::,'ka ',
". lt U .M.- ; 'L ,1'1 -,L, ,, '. I 11 1. I 1. I ,- , ; I I I I L L
I ,,, .-. . ,,: ,-, I j, ,,' , , ,, ", I I ,
L L , L I I I
.1 '` -'jp !', I ., ,
1,4., '-L ... , ; , 1 , . .. ,, '', , '.1 11 1. -;

;', ,-, ". w L ' L j r I ;- l Ll , r ". j,- ;":' I I' ; 4 1 *- ) -, , , .
f., . -, r -, I : 1, I 14;
., ., I , I , . I 4 ;: ,,, '.' !;:. ; ,' ,
, j; 'I I , ,, , "& ,L I I 1
,
11 . I , I t, -, , L "- I- ,, :, ,- 11 :: _' '" ' ' ' I '
: I r j" L , , ,j ` ]ta A j ,, L ... I jj L ' -,!I r - , , , a , I
," b l I P1, re t tak, -and
,. t r L m -, , I I I I -,,, 11
- ,,, ,, ,, - " _, , , 1 L 4'4 ' I ,,, 11 L, 11 . . Z I _, : ,* , 4 ,_ 4 : L I t i . , ,,, I
... I,' -; -- ., ,,, , ,' -, I I L , r ,:i, , I I , j) I L l
,,, 4 ", , ,'S I'll, I -, ,, , I I - l 4 , '. ; :" L ,," r I I , ! , '. "
I : , "L I 1 k '. . , 1, I I 11
' ',, 1'-,' L 4" "'- 1, I L -, I ', r %, I -
1 ,, ,: , L 1%1 L ,, I .,
'.. I I I I.. I I 1. I I .., ; L j' 'L I 1, . , , 1, L I U ' ''L I r I I I .. p 'L' C ,r - ", I', Lj' '
"'. ":
- - ,, I r '-l
1. ,: I fj*jr, 'A r 1, I -C 4 ,
"., -bo ' _66 _'
,,.- ', jqAA"O; L: ,%*"" j; %Ko)a ,r ,,o 11 11
l L ' 11 -"j. I L -.., - I -4 n t 7 g e a t ,0* , 4,', ,[
,l I I ,- ,-, , I l ' ",,. ,- ,r,,- ,,, I r '-' , , r -"L 11 "LL
I I I -
' ' . : '71- I I I , r "'A , ' I L r I :, L' 7"' i I -,L j "q, 1 K :- , : , : 'L , 1'' ' I 1, _, r4 I I "'L' , ., "
, 7 11 -: I , I I I 4" i I I I , , 11 41
1 , 1 , ,, ,., ." , J l , ': I I I I I .1 r ', I I 4 olr 11, ,
1 -11 I I I 1 1 I ' L I I I '. ; L ,'
,, 11 l 11 : L "r ,
I I I .4M ,-tv , ,
I; -: i I I ' 'r , r :L" ", I L ,` "S L Jo,
'r I I I "T I -'- ,
*u '& ,,,,, , A ",
-.'LL",-',.-' r la-U, Olt, "Agont t, 'liji:, -, k ,j L'
,4 11 1 ,L , I I '41 '. 1 1 'O 'r 'a; '-' ,'J.',
T , .,, , , I I 0 P L r L L* - l ,fll
*w" VAA I I 1 tylq`P I . I I ;j i ,,;
"., ,, ,.,-', t I' s '- I I I 'I '. L L .;: " '4 , ' '. , 1; .. I " ,-Pp r ,, ,_-! r I , , ,
, r , ,
I ,;". m -
I :' ' ?` L 1, , 4 5.',V 11 :_1 ,% , t: r'. , P,_ ,,;,
,u 4 '. I , ,2-",
Lll;,il, , r 'L, I I I ,
I L-;, L, , ,,,, ,.I ,_",.; """ i I : I A. ,' ., -,t -
.,
,.
, V r I 11 1 I 14
I I .... l L ,,, "'t
'4 ' "' _, 1 .4 . "_, '.;: ; , -j -, ,,, _- ' '.", 'L L" _ 'L I I r I j '. ,l Ll I '. I ""IL ,'"
,, 'L , ," L ,- ,'.. '-.". ", L o -, , TL'4 ' y, I 11
,_ , _, ,. '_ I I I ,.. ,-" 1 , , I , 'L 1 i`, I I I 11 I'll L A ,,,
., rn L , I I I , I
': -,,-' ,-, ---_ t r ,;J' 4 )'L "' ... ,r"'
, 'L , r ', : A t-, I It It 1 r .
I I I I I I I , ' I 0 1
l I 1. 1-1 -" 4 k """ 7. ' "
'" A I I '417 11 ' I ' I ., I
11 !, . I 4,1, ,
-, : -1 -, i -4 9mt '- I I L 4 g 4 "4 I I I 11 , I I I , 'r, .
I I ".. , L' , I I I I 1- 4 r ll q; ,
,-j I It ,If, - L ", .' I ` I ,,, 1* .94 ,, 11 I I I
.. L , ` -,j SL ' '
, , ; r, ,,, .A, 1'1,l ". I Al "I _, I `', L. , r, , " '. "I- ; ll, -'flk,
, . L I I I I s ; 1,4
'-'4L 7 "", t-%'- ,. . ,, I .- . r L I I 1: 4 , I
, L ,-: li-l" , li-,l ,,, "L' 't "', ,j
' ", "'t" , ; ,,, , ? ", - I.., . ij,,; , I,,', r ", r a l , ', :; , ", ,, :, i, ., ,; 'I, '' .".'_ 4 -, - I ., , , ' , '
I" I I L 1 L I I l I I I , L
I ,, -, )v i ,, -i is #t I "I "": , I Y ,
, , ;
r- I . t, '.. 'k
,, '. L ,, ," I 'I , .c i-,,., I x 1, ,,,,
," ", ", ';, r * -*
-8 D I 41M -d - ,A, V,;l
L 4.! 4? .. 4 114 , -f j I I It 1 Zol*,: X, a ,, 4 , :", t , ,; 1,
,.,, ". : - , ? - ., . P- - 11 10 t, , , - , 0-vt I -1,
I , I ". 5 .;.. ; ; v-
, ,Tl , k',,,. ,z t '. -
1 r .:: , 11 , k ; t e 7 - ;. .,
I- ,, , '. . ,,,, ; 1, .. l , ,,- , - J - , , , -- i ,
, , i I I , , I 1, 4, ',
I ; -, ,& ;"" L L ,"' "' , . , x .. , , ;, I I I Ir. t, , I ', ." ;4- 1 ,i, ---,,," I - I
"I ., I I ., I ., 4 - 4, '. z, . , , "L ,, . I 1 'Ll 11
Ll I I I -, I ", , I.. ,, ,, -, ,, , 4'. , "' "I ` '11 17 I '
,4. , - , , , I I ', ,, ', I ; - , --,, 4 ,-', I
,,,, p Ir ,' : k-, V o :.:, , I r '- t ; 1 -r',
1, 1,x 1, 1, I .. 1 '1'4- ' ' -. 1: , 'a, 'i, , ,' .. - l 1, I
.. , ,, I -,!;.- ,,,, r, ,,. ..; ; ,,' ; 1',
,,' 1, I I I i J .1 -'..; - I : _Ll, I I ,
L, ,, F '.. ,, , , p I I , , ,J ?, "". , ,., 'f4 I r", I l
-1 'Z I'm", Or l da i 1-;L' ''I" "", -, '.; ,,", -- 't-- -- -' l"L ,,:,.- ,ilv ' V, , I I
1-1-'... L I I ," , ")
V" "."%, . , ;, ., ,. - 111. , , -- ,:,,
1 I 7 ,,, 'I'll 2: r ".:. , ., ,- I :-.-,: li,
7, ,,- 1. I -: -11
"', 1 -- I ',T,,r -1
,., ,,,- " " . I -. ' ' ' "I' '1'j L ''!":' : t" . -, ; , I I...;"" ; X-l 11, ;' '2
1, ,,r ., ", ., l ". I ,,, i , L ,),, 1 F , I -* ,,,tZ,,,l ,?, I I'll , -
L L ' ', , '' :
I I i, 3 4 'J ' ': ' 'i,,'" .., -1 , ,&I 11 .'. ;,i.; , i , `17
I., 1, .. jjjd ,", .- , ,,, I .". .. I I .1 1, -- ": , I ; ': ,, '- '- - , ,
-: ,Q 1: "I I ..
'. r "' ;: J 'L "i ` 1 4
I ; L 1 4r
L 46 ..,-w
'N '4 'i '4, , r P I ".,
I I I .. 11 -li, ,, I I D" v lli I , I : 4 1r, " ' -
n, 4UI;V T",U , : I ICT , -
-J .1, "i , '!
I:- 1-111 ''!- 4,Rp Ow ,,, ., "ITPsitivor- I i
, : i; ._ i , _, ,,, ." -, "' 'I 4 "
."., ). L' 4, '-". "-, 4,1 ,-, . '.""': ; :_1 -, ,, ` 4 1 _ ,, ,!., ,t
1, t ' -i' ,' , ,-,- ...... , , , r 7 - r, I , 1 1'4,, ,
X, ` _;", ,.,`, , , 1, I I 11 , , I I I I , L '
. I . L,.' , ,,r - ", -' .- ,,, ., ;.', ',,V . , ,', 1 , , I I 1, I I ,;
,--i ,, F , ,,-,, , : ,,"I I I I I 1 r I ,
.,r 1 .,4 I I I ' 'L" r4 L, I ' -- ,' I I 11 11 ," I I I L , ,,,
- , ; , I I I I i,4, ,,
'10,,. , I" . 1, O'laoLt + L" V *f T ,v
-. "I '. I I Dft .re 'Jotj A 4 1 1 : n4 ,L 6n `l ; "
llw I lf)-g ,
, I
,, 0 ', , --, tri ct * no f I , ,
, ., -, I I , ; m ,koht "for ; *, alv% I l ,"",." ,
.. I , -, , ,, ' L ,. ,', 1-'l
11 ,- 1, ,,, - k -, I ; , ,,,, ,' ' -., I , ,- : i, ,: k., ,:Tl 11 I I I L I I ' t' i 4,
I ,
,; v , ; , , I "
;.,. ' ' , k , , "a ." , 9 I ,,I
', 1, 11 ', ), -, ,,, , I ., I , _ 11 1 4 1 ,;, " , I ' . ,,, --
., . - q ,'- T,
-. -. K ', )'q ' .. .... ;- I I .-; ,'L T L I 'L Q i,,, I .. - I , ,,- ,
I I ,4, , , I 1, I I 1' '1 -, . -,,. , ,lA"4,;, ,
.- "; L, e ,,, I
, ,,,t , I ,,i, W- ."W ",:. I F, f'. , ,,"4
11 l I 1, ., , ; . , I I I I L t' I I I I 4 ,
.' 't, .1 "i, - ,,, 6 ;,
_ L -'r 1 4 4, I ir, 1-11-1 ' t-
,,, ,.', - -,,, V4 -,lame-, id I if ,,, ; , v 4 ttm 0, olpt 0 _4' ,,
4* ; a L i'lla t * 17 t l ,,,I ; ,
I 11 ,,, I I I ; I , L'
"; , ". ':- , ' L -' 1, , 'l -'L 1 ,T i r,; ,,-- , L ', ,' I
11 y ,, l I " ., l ' I , I- I ,'.- `, z i ", 't I *, ,
: , ,p I I I I P T , t - ':,-- ,-, .: , I L I 1: '. ...; 1 , I ' 4 I I
, ;, ;- i I 1,
,,, 4. I IL, I r I , 11, I _, ,, , , ,, 4Z, ,:, r A I I I ,",I-
I ,[ r , I :
11 ": ) ,,,, !A q
I I I
1; i I' ,, V, : I I 4 ; -
, I , , - r I ,", '_ ,
I "O %, -, -, .,-, I jll , I 11, I I i I I ;, -1
!t L , d I I ,, I ,t!';
1,L , ;i , ,,, ,U ot L I r.' 'i; : , 1wl y ,
A 1 I I I

,, 4
,--" .. L .- .1 11, ,
11 -0 - 1,
1 I I I I I . "'i g
11 -, c :At I ",F',
"", oril& ',l
.1 , f ,
I I 1. - ,-,' 7,", ' 1 4
...; I ;'. :, I V
11 -1 I I 1' I r "Z,- . r _, ", _,
1 l ( ,.- -". .: I I 'r, ., ,l., I 1, ,: , ".1",," , , , 0 I i, 11 F,;jL-
': I L I -,l - ." , , .
i ,,,, i ; 'j" ,; -- , "',, '-, r, L;,lt ',, ', , , ,,
1', _,. "I i- I - 4 ". , 4 1 ,' , 'i, ": I , I'll, I I" I ,',
, . : I I 'i -,,"- .1 `""'' -'l-,-,l' 1 1. ll ': r P',,' :- : ... , 4 W ,,
1 i ,'. I ; ., ,, , 1, ,, L4 L I ,, -,,, ,,
J. "" , I - 11 I I i I I I . I l -
,. I I F.4
., ", I , 'le
11 , ;1' , I I 1'? -i ` ' 1- ` L", I I , ' r ' 1 "'
'" I MeU L _y -' _," ' L ,-
-- 1.1L -Th'i, _r, -$6 I - tb*"; -,' Z 'L
I -.". -.1, 'I JoQtL fb
'11 _ 411- -L -, I I lltx 't qr""`,tix , ,
' %- -, -c I _r,, _% OPS ,
., ... ... lWals l',fkjlA*W I -L",'I -"
I L r , , 4 .' , L', , I :
, 1"" L r L L I :, _ r F '' %1 , L
j; <,, ': ", , j ,.- ,, , , -, L , '. , , , , 11 ," '4 t - f T."i
'' , I ,
; '3 ' I 11 ,- ,, L , "
, , ' ' I L r I , 1 -4 -" L ' ' I , _, ._ ',, -,Z , 4, L F I : , r '1 I - r L
." .- 1, I , , .": , ,, , , , l', 't r 1 4:, L , I I ), ' ) I Y, I ,,. ,' ),,,`,'4
1 , I ,', !6 t I I ". ,,- '. , I- I ',? i 6,A , I I
i, 1' I # ,,,
,, 0 , r, ) r L' -' -, ,, r'. ', ', ,;,
Al 't I 11 At k I L (44 ,4
, Oi7 ,
, 1, I ";, "I I r L Ld 31 L I
. ,N 4 , "L " , ,,
., 11 ', ,p n V"t 4.,qn9( tol *" ] tuV') I L Odag C I p , I
:; Tl, ,- " 1, Tl I I , ,4 -L ,,
,- I r I i , t ' 4' ,:',',' ' 4 - 0 I I I l ,
L c " I L I - i ,. I I 1 , 1 l 1, ,*, t L ,
' "' " 1, .1
-, : ., q L - I I , r' 'L, ' , .1 , -r ,-, ,-: V ,, ;;,.t;
'. ' , I r 1-I' 4 1 , ,, I I I ,
., ,, "S: '7, " ".' r" 4 , ;e e ja T 4 ' , 1, 4 - , ',lil , L I I ,,, I ,,
I `, ';,: , ,- I , L, , I I ,1, --;". - 1 ,,-. L I ,: - ',L '4 1, , [ ,', , "', jr,
,,, .. , I ., :a -,, L 4 k :j U U Zi 6 # I -t - 1 : -, 't ,, L-,*",-,p ,
I ,,, j ,,, ,. r I I 1,
.;, -, I ,j4 L6j,,X -1 l -1 , A 4 1,16, - f, L
4, -, 4 , , : -,, 44 ';
Oka on"' OaA A "' lrh 4 ' tant,
,, , -1 I : 1:, I' I I I 1! ff .
11 "lf-y- -,,- ,5 Y I i, 1, ; I
I At-7r ,,,,',,,4
Il I 'M ""'I ":;' &' " --w -' --' `-I` W A`il'i lll,,T, "I'll I I I I W1 1 ,' V,'I, 'J(7 4
11 a -- I I 11- I '11, I TR "I ill ,, A J% "IN
l ,A ,?^JV7i ,$'' ,r
,,' ;,
,, if, Z, q , Iw ', "I" 716,' ;,," '17 N, ,
"frjj, ,, v If 7 5
'',` I I I W ,,, w v, -A, i , ,4 ,!, , t
,V I , ,
,
f4 I- A f,7U I, r" 4 ,,' ,X,4;, I -,., ',
,4 - " '" ,- If, k, I "- I K c tl -1 -4 1 ,,,, , ,I,
Y ?7T 4 I '' 11 ... ... ,, ,ZT, ,t I I .1 M ,I
"i ,%,,, 1 -p ,?, I I Y4 ,t,, lll'- l , I P.j ;j 4,, ,- ,
T, -Y rV A, 11 ?" ., g -
,
"-'T' -0,4, 'N',-- I-,,,I' ,, ,
-
N, i ," , -,,,, -1 x fs", ,,, A "",
, j -q" "",,, 1'1 11 'i I I I *Il -41
11 1 , , "" -- 'I -,-j 4t,, , 7 ; ",
". 4"" 1 `-l 1, , ,, S -? ,ZP, ,I 11" ,I -1,, ot ,,,--'I!4- - I'' I
T- r ,, tf TI I, ,] , ,- ,l
,,,, I I
j ,49 ;, 'M
1, ,,, tt, 'pt T-4, I', I i, l O ,,'4,;,-,,4-,, ,-t,,' M N ,,, ,,-,,,-,I
1',-, -,T,,,, ,,W n 'g,,TN f.,,,'-`, , ;, t jY
"'! i 11' ,",",'"",'i p ;t , ,;I
,,4,f ': , v Q,, I i,, ,14,,, I 'el ,?,,,4 . i
11 i Y- i ;,,,,, % Tf. 1117,'Jo
,; V4- -,", I "I, 11
`- If! , I "I , -OV, 'A -1 VA., ", "", f .,, ,
,
-0 -,? F -, t IT ,A , -, f
,Fk,' 1, "Ti, v,-,,f J,,,:t`,' ,,,
7- ,I', -- ` "' "' t, "O ""
,, -l"'t, 14 1.11,,''-J 1 Al IP'-- I I,- I'-I-,Wl,:-,,- I ,, -
'l "', TZ , "-4", 4, .-,"'AV, - -' 1 ;,,-,,I;,,,', I -- V - "' T-W A,,,-,44 ,31,,--, I
, ,,, I , I s m 1, `,, r-J' -,',, I -), I -, Vo' 11 ,T, ', V , ,
' ,;,Q ,;.,-, I ', 'r., I, ,,f,, t. ,', tz: f'. ,, _',
,, , " I I ,,,
I- 1 .- ",','-4,;"-, 1 ": I[,,T- n I Z.,,,, '" .,4 ,
,T4, "' ,p
,; T, I 1, i , -I, "I _, -11
'- I3,", ;,*
fx r- ,T,; , %, 11 I'7" ,X,
If," .' T" ` 111;6. .."A F," ") 1, , -W # '4, ,
t -,
, I I -,fl 'If"., ,"-'& c','J "e '-',,j ,,),,,ITI-,, -,I I,' r','
Zl I ,r I 1 7 -, T, ',V, .", I ", 4 I t rl "
`,-&, "", , 11 ,,,,,`,,',!II',' I
-11, , I ,,,, r 10 111.'111111",- ll ,,.,,,,,,,,,)W ,,,.,,,,$, "o-f,.& I-, " " .I ll , ,,,,
, -T---T:I ,,-,,mI- ,- po- eAl ( , `-I ., f, - ,
-4 1 1 1 ,,, 1. ,,, -,-i- -, ,, , 1 5, I X -11'
'i, ,I T,
',
kl 11 I I I ., I r I ,, ,, -, I ,uItIV-,'W,,,- --
lIt 'i III ":, T 0141 I , -7 WT4, i -,,,
01. 1, %
:, T i,,,,4" ",w , e i ."t, V '45., If -l I/ ,,l-,,', ,-, 2,
': I I ", , "" "' "I 1- - ,,, p ', ',,,4 ,J; "I 4-11`111, tfl'!,T*k I , I T"',- "F' '.,':tif-,."6-Ve.'--
,7-,IT--,, A ; t,4 l T - T,; I
V 1.1 I ,i-,' ; -s i .X l I Kl,l , ',
, ,' , , ,e
T r', i- I &,
- `, I )N ,--,,`tl 'I, 1, .M I ,
- I - 1,),,,,T 4 ," *1
g
,,, . T',,' ,- 1, I ,
I 111- I, -v I _,, ., X 1 V-711 ,, r J, 1
I , 1e IX I704 - 4fi;,;,15,1,1",*4,:I., L ' "I I I ,- I , , I ' 'S 'j, ; , ,j
,-,I,,""'i, I I ,t 'k -'C--,f 0-,,- ,,, I , ; I-- i 111114 ,",,',,,;,!,-P ,,,,,I-- It,
"' IT I
- -, ,5i I II-(,4j,;-,T, ', ,,,', ,,, ,, I
&T-I`," ;-,, t,, A, TIt, -- -" o J y "', ,I 1 4;J'-'4 ,'J 'X,",T; X I ,"
,,-, W ' 14111,' ,, tg 1 , t, w 1' 11
,,-- -,, I ,I , , "', 4 rl, I r -t ', ,",I .. ...... t , I I ll'-l
, ., I , I -A, Tt I I ;, , , ,,
,,Y, ,,q ,T,,, , "IT, , 1, ",, I ,_ ..V ,; 7, t I *-,,T--,,,,, ,`.t '11-11
W l .111 It 1- ,- , , , I, -"-r I., ."Pr$ IV I ,*.-r .r I, I ". ,
."tt -,-: "- , i , ! fTI '', I 'I ',,- 'J, O ,, 4- .; -
t -,',4T , ,!i,6IIr ,-,4 I,. ,-T ,t5-`t,'1,7-,'jJ',"`t' , ,
1, ,, '1,, ,: ;" ,,I'. 4 ,,,,,, ,", , .. -, , -z" ,4,' .`--, z-' I 11 dlll l I"
llf - t'll, I l Tj "I ,` I ,- )
"', it- In" g ,j I -, - I .. ,'' - t ':f,,' t It I
h4,""::. I I it IT,* l ""I '111 I I a ;%,,',M"-;,,x;,,
,g f k l l ,,,, I)TV,-' ,,,, ;f ,4 I , I. ,
", 't 5 , I N 11111 ,- f,
' llll T, - "", ,l p I ,`I: ; , ", I , k, I; -, T,,,; ,,7,,; - I A
:r ,.T ,4,r, -- ,T ,- '
4'r f ',%" ,V' I 7 T,, -,
'k P- - 1-T, , i -- 1 I. ", "It'f* "I", . ,, ?" i 4 ,4 l
"t 'Tl' L v ,Tl, ,,' j,'IT,., I ,
,, ,-Tt li ,,, ,, , .l g I I' I ,'I "', ` ,$ ,, qA i 4 i-, ?J I I' I , I _' .'Tr ,,tj
I ,,,,, 11 11 ,, 4 , !,,, T' ,-,--, I ,A ;1,1' t, -11 , 11 '4 4 O T `, I I-
I I I, T11WTI I II, ,I ', :: I, :z V It "I .. T,
tj,%,,,r'-T - 1,:, ,t"- 'T If I I t -j 0, ,,, f" ,
,T'l- ":1 4 ,4,, rl,,-, I pf"r Rl .- -, - ,, ., ,lfrl ,,' q
* -,,I ,, A , l f 7 ,',% , #IV, `4- -, , "," 1 I I ", f. T 'i , _ ;, fA", I,, I ";
] ,,,,' I , I "' -'- ',''tr '',f
-ll I 1- I , I , --,, I,,,, - ',,
, -1:I,' '-,',`-,',,'J,T I -" I, - `.,II'L -T- ,,VA ,- I,
l I " "I'll, ,J ;,',, , F- 11 'l 4' tUl, , " ,; I
'' 11
", I' 4 .I-: ,,, t''
, , "';" --'I,'r':'-- -J,,'- 1,1, '_ -,,,,t I ,I .' "', 11 T t, I, ,,,- , v 1 ,
-,* I " I- .R -t --" i't ,fl, 'rt Ii -'lj"", ;"I"." ,,,
"'i"t, , I It:, t- 'I'T ', "'I ,.''- ',,,, '' t , ....... I _,, ll% ,,,-, C ;, T ,
,,; ,,. ,,I ,, ,`T'Y, ,' f ) 'I T "
I- 'IT I"l _-T, -I I '11, ,,,ifV l, : I tt , ,,, S ',', , ,,,
1,,, N--lft,-,-,, 'r ,,,' .: ,, I ',
,,,, '1 ', lt', l'T1,j'fI`;-,4-, 1', , IT _,
,'t 4Tllllql,,,11'11!I,-l ,,,'. 'I
',", '-'fTtv- , I,,!', ", , I I ,rt F, I T, ' , I ,Otwl , -
T ... ,FI' %' I,- I -- ''
'I- ,,,, , ,I I I A, , , -,,,4- ""'! - `n-`$O, I .. ,; ''r' rIf -Vl,,,,T- "t"a',: ,,, - ,
11- IN I, f, I I I- ,I, "" , 1, ;, - ":,
, '?, ", "-4- I , -, ,?,;,r, I ,IT I ,,, 11 I I-,-, ll"-- I I I,
_ -- -- 11 ? IV ,: ii , I tJI,- I , ,, 11. _,r ,r, IT, -,
,
,, ', : ,I , ,, , A I 0 74 -I ,If,
-g 1`1,-"f-, '4 ..,,r, I' % 0 ,, r t, -, 1, ,7,
4-,4 ',I,' , 1, , X'-. -l I 4 : IT '10 -l r J,4, il- ,,:f, ", , _.,
4,,V,?' 'leo l, `; I ,. I , _
e ,
I , . k '0 4 rl
1'' I I. 'r'_' '. "', I I ' ', .
!, ,, ,,, 1- I T ,,:, ,
;, IT, , ,:, --I .
7 Op m ,r
'-, If, W ` I I r -I, , 11
,,III -- lll I , ,'' I I T,
,,,. ! T-
",,', ', 0 1,
", '" ,.`,- " , 1; ., ,', " T,
,, ,i4 -I I' l t- '4, ,"- ,l 1 ', I, ., I 'I, 2"', -, ,
sT, o", I ,,,-: ,t ,,If j- ", I, I ,, i I, . - ,, ,,, I - ,
0 q 1,',I ,,, I'll ;, A ,, t I " .; liK ,, 't ., "I
,, T, ., " IT 2
, A --?: I . ','; I fi I ,',I', AI,, I '-'I"'I 1,
-- ,---6 v, -tt-,,;A' IN ,,,,:fU -'-' 1" ,,4 ,j ,I -, , , , ,'V ,,` T ,,, ,A 1, -,,T* "", : ';",4, -- - I' 4 il, ' T --l I I : ','
,t , , - 11 Ilt, I I I --Ttl 8 J,Cf, ,, Y '"ilf I ,..IT
,I , , -1 -, I -, I .V iI "' -'N,'
i, , -, I "' 4 "* ', F, q .""C',;-;i", ,,- ; I I 11, I', ,. "
j,6" ,t ,4 ,,, 4 ,, ,,
-T-C ,``TT -.1 ,v It ,, 11 I Xo,,,T':, -, *-,- , , "', !, r I I 11 w-, ': ,",,, I
1 , ,4,"; ,, ,,, '--,-t ,?r, ,,'-,I,,"C.;T,,-T`I '. ', I .,, 1,4_
-,,,--'l",r I: j 4 0 ,',, f-',,,: I Il I ,,,
I 1,11','T '4 , T, .-, I I ,t'. 1 4 "- , ,,4
-", I , ?t.-O , V,
,* i I ,
"I ') i" ;TO4 4- ,I. , -' ,I I ,I, -)I,, "I -
-1 -, -,- `TTII, ', -1, , I,,,_.r -. , 4 ,, 4'1,; ,, , ,!I,. ,I `Vl T, I, '.I ' I "" IT4 I t
,, !,,, ,',- 'l 1. ",, ,'', ,,4' ,' y 1, ,
I I I t, ,,I,' ", I, I 11- I I -,--, TI' o s`, P"I,?,,,! ` IV , 4 `,, r "' ' "' I" .
,,, I, t ,' I ,I, 41 _A"I, , '. ,;,;,,",, ", _, 1 I -t'- ,,I,, ,,I 4 1 I ,- ,V
I ,,I,, "', t,' , ,,- T" ,,,, - '1 r - k.j- I'J 1, j ,:, ,,",r_" _-, J" '. 4 4 I , l I. 'k, ;, ,,, , ,,
"',"' I , " 4, 1-11,Atzr, 'T,, ,T i ; ') 'T li,
,4 -" -, ,I 4 ,,, , I" IT '41 I -1 I "I .
_I 1 , _, I I ", I, I, A 'k IO ", - ,li, I t,,
'i ,f 1,."j W, t, , '- I "' ', r 4 - Tl ,
" 1* I I I "I ,A M I I-_ ,, , ,j ", L T I % I I 14 1'1111"." .,jy, -TI ') - I, -
, ,r, I r,, ", ,t ,,
1- 1,11, i-ATA00t I *11;, -1 I I I ,-,, ,4" I ,I I-I
" , ,,,
1 , * " iv
t, ,, I- ,,, 'J 1, 4
I- I -.1, i,,- I , , ,, ,; ,, ", 4 : , i , ,
,, 't-, 'j'_ I I", ,,, ,I I -.,, ,j J
T,,I I "I" __ "', , - ' 1: -,, IT, t.,
,'4I-, 1 1 'T I~ , ,,,, i'_T, """
T'- 6-:" , I, ; It, , -4 ,.,4, ., I- j
- 7 V 7 , ......... ... fffff, r 11 , ',-, T, , ,, , '!.
", I rI
,l ,* Ili IT ,,
T, ". I .." , I -,I,. ,fy 4 t_ ! t:r' "' ' I ' ,4 f "', " -04, f", I I , 1, , ""i i It t , I IT
"'A, 1 ," IT, , `,- v "I't
- I -,), I, -v "'--j'`4' 1`''"` I`''-':-'r'4 '. 'I" ,'T , ,,, ,,-,,, - ! "': I ,I. T "
"'! ., -,'S, ,, f- I I I t 1 1 1. "I "" 't ' ' '" ' ", tl 1- 1, ,-" ",
;t ,,.'I I , "6 ; ", ,W I , 4 , I I I I ) I I I , I I I t' 1 41 .4 ll I I I 11 ,-, 'r I I I IT , -,
k 1, /I,, rf '', ,' ' ', pj
I 'I 111 I ' ill' I I T, ,-?, 'f 4,,,;"- -
,. I -* ,,, , I t I ,'',, , r ;',; I , I, .,,r t, 11" I , I , ,, ,I,
'I '-,,4' '" -',' ' 0 , I "' T I IT
.All. , A1161* I , A*O I;h 1* 11 fl I I ", , r Io,
, 't,,,TI,, ',,,I, _,;,.l ", _ ''. ,, 'L,:IiII
-, 'j L I ,' ; 1,4 f T`1 ", : , 1 , 0 , ,
,l ', ,&, ft "`T,4-7`v ,I. ""I," , ", ),* I ,",,,, ,_ , I' v _' 4 , ITI, "- T 4 4 1" "r 1 IT I
', -I -' ,, 4 " J ,,, I
f _- -'Lyr 'I T-, ,' ", - I 4 .. I ,, ,,',', ,
,', IT ,,,,,, 1, 11 I I -. '. ,` ""I tL "': T ', ", -4 *I'ltv:ll lf,, ,, , I ')j"4 lll- f, "
,,4,, .:,' I I,' I, I .I tlt't - % t-'I %',%"' ,I '.
,- ", I - L'' L ' 'It A I IT ", ,,,,,, j 'l _ I TTI qr I I l I -' I _, ", , - Ir,
I -,,F ,," '' I , "T
II, , `' I I I 1"' , .L -I, TT, t", I I I ,
I, 'I't I 1 I'll I I ,-. .,, -, I L -T -0 I' I I
,, Ll t 1* 1, TV ',,)- 41, ,
-- It r -'-'. ,''*, ', I I 7'I': .4 '-j f f I 1, , .
-- ,, I I I I ', I I T -,T, r, I I I: 4 11 IJIl? V, , r ,., ,I
,A ,j ''_'j -.,,-,j,
r I I 'etl -
" ',T L , I -1, `4' L' I I '
I _ 'I I t$-# O ,'-,P ,qI # '04-,;4;, _
,-,,I`7'',, "`l !'t, r- I, , --- I ,, ,' .r ,,T*
"4 L ' I ,' I 1 I I 114 I I ', ll-, e j -T;t,,r _
t , , h _AL
A4 ' & ", ,', ,,`,!
1A, , '' 'r 1 1 I # T , , I , , M j I 1 IT T, I,
,r l I I, .1 , '- '!
,,r .I I I ,T , T, - '- I' Ir, -4 .-,_ .-- It"-, 1 7, 44 ' 4 - .t
,, tl,. 1, I I ,,, ,9,', ", " _", ;', '-t ,,, ", 1, .IIJ,-
., 1 ', .,,,L , I- .;,'! -'t' I_, I I' 'I -,, L r. ,, I l r 11, ?. I - I, , 'T 1 L, '?,t -,, ;- ,, I ,
, _ ',, I; ,TI, I ,It I ,"r ": i,,, -% ' ", 'r I -% , IT - I" e , I I i
-L tO, I -1 ,`4 1, ,, "l- Il (, ,,','",,-",;,,,I-,,,:''), ,'r* ,; IT "4, r -',"g.,kl , ,'' 1 ' , , I ,r ', " ,\' r I
- ` J* Z,,OX 1 11"t" ". I '4,,' W L , , - I
, , ' I I, il I f
t- 1-'i-" I I i "': T ,,. 4 I - I " L I * "I L - ' ' "
- 1,, , , _, ,
,
,,4
;Tl ,,,4 'L ll'- I I r "r-1 4 I -I, '* ' ,I- l,' -, , I:, '7,
, ll",kA l lf,,* # `f Q I I I' I 1, ,;L 0 ,41 '1; ,,, 'i !
I I 11 1 7 1- I ,",
T- ,,, 1`f 1, ` I4 o ,-! 4 -_, ,
, It, , 11: f , I ,I ,, i , I ," 'I ,,, _j' I I
'tI 1 V ,' I;t ,I'o -1, I
,, -_ '7 ; "', I , I ,) 1- I .- ,11:, :.,
I"T "'*' , '` u i4l. I il t
4- I 1,I - :!,",f',2 T,IT` "`,',II IT, %, T` , ,.
I L I 11 L I. "I: .1 I ', '-' 4" - - , ! -1, ;ITt ",
,_ : I I "I I I ,, , I 1 4 r 1 I I ',l L'," I ' q'f,' I I I I'1. I -, ' ,' "L 'I k t-, 4" 1,m- , 1 4 ' 4 - , I II-, f f 1, r,
,,, i , I I 'r ,' IT "I 'L IT I ,.' j _,d L "I't'
I 17 11 r, _. 4 T,
T ,`,,`, " ,, ,T ,, If , ' ,,,, I- I I I ,, I;- _;Itl, T" ,
T :, ,,,,,, -Io
I T, 'I 'l I 't, 4 , : T ,- , "' r'i I I , I 'I, ` ", ,It TT, ,, L l 1:
-, ,*, tLTor 00 'I T, I "" I ,
ik I I '4 ,, , I I I I 11,
"I", , ,, I %, t , I ,I: I ,i.,
&I-10 o ; 1: W , 1 I,", A rfllo 1
,,LT, ,._ r, J, Lf-, I __ , I .( - 'v
,-, ,,, lf,Tt , T1, :- I _, ,,;, ,,,,,,,r I' I -, f I, -I"`]j'TI-I- , T, I I ,,,,,, , I , , ,
I '. ,' I I ,, 1 4 'Tt ,7 I I 4 ; ,,l I-T, I ,i ,, It I ,, lf 4 ,- ,,,,,_'_ " f.I, L I) ", ,,", I" ,, ', 'I, I Tl N I 4 .." L I , -',"-- I .v - I ,
,,, t lt t f, I - I .11 I 1 , ,, ],T L I 11 I ,> " "; t II,,-, 'I, '; , , ,-
f 11 i 7 I r I I I 11 -" I --
I ,I' I, ,,, ,,, If, , , Il 11, Il
1, I, )" , I 11, I I I I I I "'I-' 4 l 1, ,'," -,T If "" -r ; ,-, , ,
1L r 1, , r : "T Jv I 11 I,,
4 I I i ,.L I L I l t, 4 ', 11 I
I t' I ;f' ' r, lt
I- -, , ,, t , ", , rx-l I T "' __ IT I I, ," ; , ,L:",
, ", ,' LITW It ,,, , .? ., a` w w 11' ,7 4 1,1- T ,k 'L' # , I I , , I ',* ""', ,, 1, .

,
, ' - ',,:T '' i, , ' I I 11 , ai 'I "
41, , , T,t " 4 I; ,,, 1 4 ",,', ',
"'I" ' 10 I I :t
,Y I ,I I I , , I A , L'
, , 1,: 'A "W41' `f '- I 1 r I I . -
- 'A I ., "t, ,, . ,, ,:, , If - 11 , '. I , : - .- I ,,' ", ] 1L. I , I : -
I I I ' 1''L I l ' ''I I ,' I' 1 ',,,.,, "Y I-,'Lt I ''
I I L,L, , ',,- ,:. -, 1, I , "'", I - .1 .", t L I T, - I -, q : tII i ,,,, I,- -
ll:!l ,L I,- li, w I", I W ,', T,,',,T, I 4 _ ,+,, j 1, IT,
'T, " "t, ,, ' lj IT, i* L "I , I ,pT,- I 1, .." f'T,, , I -,
." g ,I I I I I ', "I t, , -, , t : I ,,,,, , -,,
,,, I.. ' .- -1. 4 I , - .l ", ,,," L I 't-JiW , "I I I ,- 1 "I'll I, 'r. ,4", - j, 41 ',,,o ':, ",, ILL ", I' '- Li 1 I I,, Y TL ,"' " ,T" ' I ,
- , ,I , _# & j'T. fb ;b I 1; 0 ,,, It ;, V-We 4' ,I, 1, I I ., , .
,.1171,'11! ,, ,*I, ,_r 1 "_ 't 1;-,, 60 t-tokr4:I'4 I I) A -,4 ", il, 1"If t I V', f" T,' -
I 4;; , I' 1, I ,
,,, )w -:7, I ,,, -, : z 1'1,' -':
11 I ,1-1Il 11, :t ,:. ,I, ,,,I.,,. , "
,,, ,,, I , 'o IT I " 4 "" -,, I ..... ,,,, I I r .4
-,- , 1-'- L j _' 1, ', ", ,. , L , , L .4 1 11
1. I r _L -ZIII11141, I -1 , ,i. ,i Jv,-,, , I -' , I ; - t - 71TJt' 4- 1_ ',' - t ,
-, r It f'I, ,
.11.1.1 L I I ' , ", 1' 1% ,, ` * T, T ;',
-Al- I I -;I,,I,qT,,_T,",-,CL ""T ,',,,, ., I . 1, T .- ,, -";, ,
L , L tL, ? e r 'I, I, 1_ I. , , I
, o, ,kl , -, I f I L , ,-f -, ,V"- "
, I .1 - -, ". I I 1, If 1' T ,_'_,, ,,, .I- 1, 1. 1, I , 1! ,, ,,I* 1, ' -11" I , j I l 1, I ", ,,, '; #,"'. , " ( ,11, 1 42, IJIV I ' ' I ` I ' I ' I I ::"T"' 'I'. '4 t 'I "
Ir' t
o 4 i4A , 1 I,," ,,,, I ,
. -, -, 4 -,` 'lb %,- ". ,I I T
, ,., I , , 4 T - A , I t ,'I , $ 4, ,:; : 4,;, "I I .1 I T ", r
'. "' :' r' L 1 ,4 i 4 `* L,
, , k '4
-, ' 'P' 'l-w6,t-k`, 'I. I_,, V '*6',"-Jj'J- C"t'! I
T,-,r#0.o ,ko"'a i As 11 11
"I ;, -- I 4., , 4, rW IIT
, , I '74 ,I I '1",' r , 1, ;
-' I r t I r ,T_.
"'' I I , r IT -, .
'L' , I I t)'4 I 6, ,I
4, T ' , -" '14" )' 4-' 1 ,, , I I l 11 I ",I
1", "' ,-' 4 I -' , I t -, ,,, f-, ,,,` ,, - , , 1; I
.- I 1 '4 I -, I " I I II''T r I ,', ''-. r I -,
Y'.. I A ' -', 1,, ", I L.,,T , I- I -, ,, I : ,- T, , ,, I I I
I, : T`"`l " -1 T ] 4 ,I -
I -h , 4t ,,., T I ,tT, ,,,;'4 i 4 I"' 'x
,," ; f -` I "A I I I I L, lt _ ,
,, ,,.:, i I- I I I , ,' , , i- ., I ,,, L j .. ' 1"'-L I 'I"L'
' ' J I I'll I 'I' -' ,
--' --,' -_," -,. 1 ,4, F3 'IT 'ii4 I, 0)* ' " -LjIT -, ,,,, ..I l
.11' 1, ..", , iq ;, P, x eq q 64 h ,*, : I,"., 11 I" ,- , I t j, 4 'o " ,, F- ; .
17 'f, I I ,I Ajj 't" , f,
. ' ,I ,Z" ,q e A I "I' 'L '- III
,14 , ,'
1- ", t, , I ", I ,f
11 : '"" -' - ', I Ir -T" l 1 Ii r, i I
I 1, ; I , 1 , 'I!'T 'f ', , ,, I, ,IT `t tU
, l I L. 'r, I ' ;T
:' . ,I -, 111 'f a , , 10
I I I 4" L ,t,":-T ., f,'t
I ;- '4,".' q'. ,4, ,
, I I" - ,,,,, I L I,,`, It" )i,._', -I L , 'T,y;" I "I ,, ",r , l I
-";I ,' L ,I L, r -, ''I -, r" I I L ,,,, I IT
%,,'t ". j. aI l ,, I 1. I I ", '' '11, ,, 4 'V' I ,- "' T` _ 4 ", 'I' I r rtf,"-,,- ,,, -- ". 'T T', I , -- ., I f I , L" -, I 1"",,, L j I "
_. I ,, 'r I l ,,I, ,- -
A g ,jt,, r ,, 11 III - ', ,,,, I' -' , , ,
L ,
, I f i'Ii" I ,
11 , ":; , : 1, I , 1'1- ,, 1, L pl,'L, J' "' L, " 4 L, I ,r ,'L,, f , -, , :' L ', r ,', If -Lf, I 't, -
-",;?', , I "I L 4 4 , I 'l
t'*' , ,'rj ` " ' 111- ,"lt "". I I -Llt ,, ,- -, ', ,'>, - ,,, '. j I" If Ili '4 ", I "I',
` I "I" T. t' 'Ll , : '4" ,, .', r TV %tl I, 7 I '4 ,rj, I ' -,-il I ,I 't7 T "'f' t , , L 'l L I , , ,_, T'. ,, , ". ,, t, I "",
1 1, , -- I I II --,IL I l ' 1",%' 'T, " 'I ', , I ,
I "'I lt, ', I` ,',
-- -' -.1 1. -I,. - I I Tlllllfl " , , ;Tt: T , t , , I ,r 4'4, ,r __' -
" 1, I I ,', tt , , 4, I ",, , i
I "I, L ,TIr , ,- ,IT
",'' IT-4, ,, ,I f LIT I , 4, '. , 41,
I I I I I. I il, , 'I'l , 1, t 11': "I ", ,:If I .- I , ,, e, o j :,.7, 'I, ? I I Il p ,I ., I -
i-, t ,,' L L'f ,I i "I
, , ;, r I I 1 ,. 1, 11, I , I '4 -L,' , " ;- ,
T, t I 11- ,, ,- -T 1, I Ift , U r I ::: rl I r k ,,, T"', I I, 1 --, , , ,
I 1. I lr ,,,,
"'.1T, ' `4 11 , ` I , I t "" I ,--I 1, ,
kn.- c I L ,T; I r I I 'L
0 , 4 ' 0 , ,I)
.1 . ; , ,_ , i 11 W:"" III ": ' "" ;- I ;4 ;' .1, , I ,; I '.. "L "'( ""-' g I , ,,, - i, ., "I
,: ;n', , '%(', LTV ',' +l , 'A I I '
,, -, t I'll I , .1 I I r", I I I .,
-t -, Axi I '*I
,,, , r , ,", ` " 4 '' '-l ,:"""
1, I I 7 IT I I I I ': ' ' 'f -' 'I I' `,7 I I , I l '-"- i T, -, ,- ,,,,,I, ;, L"'t 1 -", , , '' I '[' ",' _ ,; -, ,,, 7,777. '. 4" I
1, ll"...;. I , ,, I,., . , ,,T ,, "', I , Tj,,., _'
.; 1 1 -' ,, I 4 I f rrL' , T' ! I I I I ,l 1,
IT I I "'r- -': 11 I l
,T 'k-- , --- I 1 -, ! ; 4 ' ,I 'l I It , I '. I' T I- r [
, , 1 r I "I" ; 11 I I I ,I,', , ,,,, L f I I .1 fT I ,'" 'r I '', I
,
, ,,,, r ,,,,,,,,, ;,., ,., i I , I I z , I L'i I I r it I IL I
, Tl ; -, l I T I, IT I I "" I' 'jj* .' I ,, -II I 1, I k I I - '' "' . T`, I '14111i,T I i)
,r ": I I l I
Ift r -' f, I '.
-T-l A ,t T L'l I r
.1 I *'l 1' I 4 iA 6 r I ,f .',
, , ' T, ,, A 'D P 4 'W n , $Mifi t I- , # I ,,, I,,,
, ,
I'l I I ll.,,-,I,. 1.1 -t I I 1-
_T Iv, , , 'J", L I f' I "I I ', I I I ,
-, 1- 4, 4 I L- I -, e, - t, 4 1 I %,I, l . I I 1-1 -Z ,4, 1 I, ', t ... "4 ',' r '
1; ; "I 't4 I 11 IrI I 1, L ,, l,', ,f Z , .i ,,,, , 1,
I 1, j, I-, ., , 'I" ] ,;, -1 L,
'I-- -- L %, ,,, 1 - AQ ; 1- , , - Tl ,' L 1, I I I `L, , 5L 1: , ,I ' T o
4f "te r I , 14 4 ` II, L" *" ,il,, ""'T.
,I' I I 41IWIA , 4 t I;, I~ I 0 1 I- I ' -' ' ` :-" r , ".11
,, 4 'd -t 'Il I I I, L N -;" "",
,,, ,) ,-I, -f" I
it I J I r I I f',
'4 , L ' 4- 4 T 11 I t ,, jI
1
I I , ,
IIRA, A-'.'i., .. IL. ,. ; .. " ''r.".


'"44444
pN4.tyr54,*''.
', ....+'2-,'"'' "-.,.. ''.


, .f .,^ ..* ; .: . ;, -. ; ",r . . ". ... ,. I 4", V :. ,', ; ', : . ..,
;.... ,,* o* :- ^ .-+ 'i". 'i ;. .- ' i"^"" '- ''r li "" "+' :'' "' *.'*" '


*.... ,..4...T,..,.. ,.4* 4 ,* ,:-, l
I' l . : '** "'* '* :''',.. :';''. *-i *. "*"* i ;. .. ..< '" ' ,+" :;'<,.,<,, ^ '.T. .'* ..l '.. '^ ^ *; ^ ;* +* :*".?'' '"
*.- .* *. ;t^ .'^ :^ t : i/ 1 "5 "
r .. .. ... ,,. . . p..'
-'; ,., + ,,, ,It- -,' 4 ,:,..
-, '* _' * ' .' ,' *' '" .. ,,*:* ^ ; ''.' .'* "f_,'; ;*: ^ * . *. . -. ..... .. . .. '-. ;.. .'* *' ^
':,. q, ''- i A . .

., .... '* .. '**;:,+(<+ ', '? ;.:.'t' : -^ \ ;., ,. '. '' .* *; ,* '* '. < ** '; '-' '. .-. .. :*- ',.','. :*>': + :.: ., i''. '' .' '' .''' '. '
-. '" -.," y r i. "."r Y 'r .
,..5 *. ,*'' , 4 5"" ; ,';' .'" 'r ,, ' .' -. ",' s3. *' : ', ,i
" I ;,;' '" ". .'-' .1. 1. i' i. ...*-. ...+ i .,.". l tf B. ".bB '.i^. M ^ '.t.i. .., . .1. .' . t.t . ' ". .
,'* / ,V ,, r .*' -* .; ,, . J'* .' ":' .* f ) i '' .4'' .''." " "^ .L '' **" ;. *;'" t'," .' ''" "";': 'i "' .' ": ' *" '1
:,,.', ". "+. .r '.' '": -', ", ." :"."4 '+" "?, '-.ii fw'- .'-li ^ ^ ,_,:";:

..s... .:p.4.r, ,M.,. t ..,,.i..e..-, M -qti.' -_'se
i. < ". ,:. i '' ;. ,'1" '. I' l i + ; : ? ",. .. <. ;;- .. i **' **4 s'i- i ,'i. '* i'l '* "". "I I I*'; "* -W .. .. I i .*l *;*^ *. I i- i I ... +'*;

,; '**.' ','" '" *-, . ... --, ,'i' ^ ^ y '; L.+'<:.. ,, < ^ : ..*':;li*: /a ", 1'. '7 *':.
,,<-,1' -. \.^.,. kim+. -L! ...i'i *^ :e';S^.'!i m: ".. :!t. *' w'..
"* .,' Y r. '-, ,
i.;' ; +.. .,+.., .,.,., .. ,;.,.


.. .'.S".. .l a ',5' 4"

4"*. k,
-. ,, v.' -; .. l ,,
lt:'.!' r '" -rett' M O":" .'A.' I~ I


a..-;.^.. a!1a-1an
I' 'II i& i s4'l "..
"" I I "' '' ' "'4 " '5 St " "
ar. .~j ,~ ;"l On 441* f O d r- *


S,, ;t. + .. ., + + + ii + , r '! .-4 i ,. ,.1" i q
*p sta.'t' pa . . Sj' 9.w.r4 P wi. '4w.r
,th ,,'af-V e5Pa
4 1, ,' , K''9 44 ..', ., '.' t. ;>-;' : t' e . '
-% 't 'fle
Vo, .7 1' if.. aW 6

VIA MiJ Vb io ALL '17A A

P *,. l~ c.. i "I i. ett. ' i +I '; '" 't % ?I P y ' i 4: I I I +i""1 '41'* -
-4 ,o, -, 0.4~.r 41 '1*s~W~&4 1'51
7" 7; d'o..45., 'IW.r
,t e6 .. .."
.r,.. t. -. !+! +. -, o to i , + ,', d. h ,,. 0.... A lm
it .... ...+ ...
.. f ZA I

,'t-i.t r MIA ,
$ugert** xy, ,
44~ ~~f Wo 1-:, ~ ~t
C' ;4 4 i2,v:,1.I/~ i H l ' J, I i" "I 4 ,SL l'."1" "r t. '. +4 ". l-,
'.;,'.'. .4. : ... .. "'4,0 '.r I.'4.I Thio',, '' .5'.
. ,., ; .i 11 '1 4... ti ;"+ 1 1 '
P ,,491 ',,% s, ," .,'t t 'A ; ' 4,,
,. .~~ ~~ ~~ y. .; -.:'. ; '++': I.. ," :" ...+"pNW i: ." ..".
4 r , ' " :", ,* -' '. ,i '; '',+ ..";" ', ."r. '.r.

V.. . .' ,, -
. .. ^ 'l ,,<.;.' '. ': -, ; ,< ', ,* -"'" :',- u,,,^
'. :. .1., ,, ", 1 .. i"- . ': .. 7 '
S '"* 1,.',1-,+ '.'" .,^ j'" "t -', "


....4 *^ ^ ^.1".4.
"'4, .4.Cs.:'t,,'7. P,.^. ,.,.,. I..

, : .. ... ..,.,. ,

d.". ', .: ...'


"4' ; 4 ("4 ^ *
i,. V 4, 1 as .


. ., - , ' .. .. i .

, '," '. , - !,.
'., .!i ; *,i' ., ,. 4''. *A, ..C ,...I .

'" ." "k '' .
,'~ ~ ~ ~ ~ ~~~~: ,;>"5 ....., .,.,,... ,.,+.,, ... ,..... ..',
.". ': ,;+' ,, :",. :,' :'-- .,. ,.,- .,. i1 ', r'." t' +;; < e. ,."-
,','. .., ' .. . q "'. ,,.t" ";:


'. ; ;. .,. ,...; ..,,... . .. ,, /, ..+:.+ <:,G :
,.~U r b ~~.-,Y,.,


d.. ", , " > i '. *
I.
:5.1
J4;" ' '

Ilk k lm
444*; -.
,4 1,.. 4r .. ,,
.' . '. .'4'' N" .4 A- ... .


,4', ", v ,
":: . . *,.
.. .3 .
'1" l~" +# l r " "' '"a '" !

": ,'P ,- n, :, -! , ,- .. ...... .,


,... o :~~~li~ o~l i ,::! ;ex" ::':'~' I
,..V'- ', .l,- ,' &-.w
'r li s '', 'ii I I m
,,RV 1,`% q , : ,,d


,., -.- '., Y. '.'. ../, "
-3w " .' ., r v7
. . : .._ .' 1 ; . ." ' ," ,. ', ', .
"' :: .* ., . ,

'" ", '! "" -'
11, - r4 I I ,
f ._ o',, .. .; ,-:,; ...... .. .. .. ,: .. .

X' . ,. t, ` .i ,., t ,' 'g,
_+11111_,, -.,,-". .:',, ,. ,:,,, I , ,. n. '
..;"'. _1' i r, -" '' '' 1 .


'I", ,;" _ .. .. I' :,, -,'.' I "
W; -? ,.' ... ,.. , -, .-
," 2 - : ll , ,'A,` , . ..-,; ....
;... . .. . -
",,..,,- ...,v
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I. '.-, '7 ..jy-i); ,--', ,-, '
~~~ ':' -11 ..,ZE~k . '? ,...
: I','',':.' ;
,.;;: :' ,,. ;. .
,,i:,,""" ,, ," ",,, I ,
X ,' i -' ,-8 .,, ,t
":,. IL", ,t,, Y,.e'" t'' ': :. .-..''
,! .'. " ," '. ,, , ` ,,I, ,, -


I ,11 ,, .";;,':-
,, .1. -:,r -I
T . , ","


I, ,'1 .,.i
I, .'S, I" ",. ',-",,," : .! f ,.
"- r ,_, '' ". ., :sE -", ,, ,, ,- ,.-,,, V, ,,,-" 4' ,1
S. .,,. ,, ,- :;, ,-
,, 1,, '. ,IM ,Li , ;,,'- "
, ; ,- 6 _,,Iy;-f," .`'` ;4 " tF,,:,;,1 1X;
- , , t , ,, : ; i'. ,,,,14 j 111 I 1 ,
I- , L ,,,- ,,-, ,- ,_,, : _
,--, , , I,, ', ,1. " ,- ,1 - -,''g
- I I- ; I t k I , 1,6 P r :
. i0,- , ,, -!, , I 1 -, ,",4
:,. , :,- , ,',4'- l, ,, , L ,-, ,'_ ,, ,,, "- , 1 , '
'""' -, '_ -,,', 1 1 L . -' ,,',, -- -, ,- -,, ,, - I ,, , - ,Pj: : ,," `L ,
1- ,- ",,v , "',, o , ,
,, , ,, ',',,- ` , : -, , ,e,, 4
r, :, Z,5 -, , ,,;4 I 1 I I ,,,,,, _
'- , I 1 I , I -,,,, :,,,
1,l ,,, lr ,,, I ,, I ".',' - '_ I ,,-- c ,, ," 0 , 11 _,,,_ ,,,-
1, ,, I 1 ._, r- r 1
- -_ ~i: ;'
, , _, .; I ; ,' 1 ,
'r I , 1 , I , p ,,
"' '',, - 1 I I ,- r ',. ;"., ,, . - .,-, . '-'' 1 1 ,4 ,,I, 4 -I ,

force, to whom all reports of the field work are made.

Personal. The supervising force of the Extension Division are

either all college gra.ates or have had long service in the work.
.. . ... .. . .. .. I . ..


They are members of the College f acuity; A- ing the sae rank on
r ' " ,the faculty as is hald epoy th teaching staff and receiving equal


in the Home Demonstration work at the beginning of serve yea the work.

and at the close of te year nuber of.e total umber of nemonstration

played for County work at the beginning of t he year was n and at t he

S of the year Sphe totialists have not been employed s Coun Smith-,
09
a rd at the close of t*1e year P.e total nnumber of ne :ps,, e-

Lever or U. S. D. A. funds.

Relations. The Extension force have no duties to perform at

the Experiment Station or in the matter of teaching at the Agridul-

tural College. The r close association with both,the Experiment

Station workers and the.teaching force keeps them in close contact

with the work of both branches. .

lto specific agreement or understanding has been drawn up between

the State Department of Agriculture and, Extension Division..

No specific agreement or understanding has been drawn up for thq

Department of Public Instruction and the Extepsion Division.

No Extension Agents have been performing duties with subsidiary

organization such as Horticultural Societies or Cow Testing Asso-

ciations.


I;,' *- ; **
; J . .' **' .


,, .. ,j .*f1 ....* 4 te ,.sed ;.*ti


.. ._ two W ... to.. ... . .'.
' .' ', ;* '-: .' t- H ', ;. ; . .* ,' ,, ,+h . ,. '' ," +' ,.

*, ".' '.. ',* ,+,: -.' i ." ,, ', .T"'.*' .' : ' ,* "y' .' ^ .." ,:',";'.'" +'/ "* *' ;" ." S~ : '";++" " ,..-* ',: *1""
7-!au f e'r them1p p~

*' '"r'l: ," "'e ' o ' "" "' t' ". .' 'am o w 'o i's' i"n'b "b p'."k '" f'l
*. :* .. ,r ,; ,. . .. . "or.n; '.l ^ d ^;,aB",:."?.' "a ". r f ,' .' .."b .s -''^. ^%,'"^"i"% .* :,,
"" ', -," ,** , ** '* ,* ,,' '.'. .* *i., .** ; .' ;,: ', '. *, 1. '., ", ,"" 1" .',. ". '." ,,< '^"",? / .fe -.," ,
*flthnAt r;boo. Abup76oe4en oobrOt4 a A ..bo u .- o iai ., 6 ,9," ,
I;,, *;*, 1710 =ch"10 Rmt w 1. -elf,
;'.'L '" ' ,^ -' .- "-* *'*' " "" ^ ** 1 ." ** .' "/ "' .- :" *;' ' :'; ' "* : Y ".:-
f or., d44fe ret .4Ba i;.
:L,'T *: -'" ",'l'r^ iB 'It ^^' '^ ' ".' ..l -f : "


.. ; I '. .- ' ' . ." '4'' 14 6,il*^*'^
"4. -h .4 an '"nn 'f'" 't"r'n s Zn s, au na ,~~~l~p ,44Iu4.S qVrIpwLii~ ~ '4 '
I... '. .' : .

4;. e*^ *kP'"e. ^ :.%A".
,. ..' '9 *, 1. 4. 4 ,, 4+
. .. 4, ,- .. .. .. , ... .. . ., . .. I .. .t.t 4Vl L
,, I, 1e .., 4..L f4. 1 ..% ; *.,,i.i ;..,. .': -,J 44 j,I ~~ .;4 444.jWij4

4.44 *.
," i e , -. " "" i'..,4 ; .; y' r t ,$ 3 4 ., "'. [ /. 1 '. .4 ,i ',,,v+ '" "'44 W ", ,
-, .i.. . ._ ..: _,.... 4 + '+ : A , ,i . .." ." 4 ::; ~ ,.-, +7. A ,.'.'
,. .4 .4 . ., 4, . , .. 4 4 ; ,. n.44* 4 . i r.:4 , .+*
44 ..!;T ..*.Lt
A , 1 % ; 4 ; ).. I4 ; ., 4 .4. . .. ..4- ; tr ji 1 4 ; 4 v 4


4" ', '', T t, 4I I 4: .4 ,~ 4 '' ., :, 1.n'',4'\ '-'':
I,. ,,., , , e .. .~ 4 .. -A ,. ,d, ....~ 4 9 . ,4 +.. t .. . ..L.. ...L. ;
14, .,j 4 ,'q," '- 4 Y ,' '-
..3 .. . r o, ,m ;.. ..m ., p.-1.e .. t.o. ; ..;,

4",4 4',44j . '+:' i .. "" . .\ : ';"' ': . .+. ,+,+ +t .' ;+"'-; ,"
,., ,' .
r^..


X`4
'4....... .. ', .' ..... -.. ''.i ,",. ... .. . j,. $'l" n !
SI.,.',, a r :.
,, .,' :+;.- .: :,.- *. :.. ",..*, ,+...^ .* :'.% -,1..,.4., ,. *4 ,4. .,4 ,,''
.4"+ *' .. "i.'.:" "' *" a",' ', :.,.
; , '; . i ' -" , ,


;-'^ aw Vb, "C '"4. C..t Da..o,'*1 'n.t.r'':n 'e n .' 'ha" :'o
-C. 7L g1


J.

o a f ..m .. .'


PA id 4 .

*4, 4 4
*+ . , * ... .. + -,: ,. ,' , L, .s. ,
S.4' *. I ']4, . ,4 4-'"" ' ' 4I ,"' Jt j .*"," ^ '' v" " '
S, : ';.

r . 4 4, i. '" ; ' : --044. I" .,
A ', -. -" .". '*' ...' '*' *l j>;'. 4' .' '

. , ., ... .. ...... ,. ,,,,1 ..' .., .I ... i,; ' ,.,. ,., ; .. . .
, '., ,. ,.' ,,: ; +' .. ... . .. . .. ; .. 4 . ... . ...- ... .
'' .;! ,4 % h4"
.* ..'I-'. .44i - + "

.. 4'. .. I ...; -.$,4 44. ,.

... -r ._ .._ ,. 44 -.. .. ...

4-. '. ' '+'.- .. .' '., , .4, l, '; '.-. .'"- .... -*


.9 ' 4 '; A' *". ,: . . 4,., , 4 '
t t er: . ', '. .'' . . .' 4 ',.
a2 ., z, .- :t. ?'. i -. ~ .,. ., r . .
I nn i I. I n .. I, n l' I ,I : I ".+n I n.j n i .
.. + ,, J + ri ' .'' -+ "+ / t ,J; '; "" .' .'"
+ , ., ., ,, i - ., ,, .. e -
++ .' + '. .' : ,+ ..' r '. .<+ ., " ;; 4. : ..
"'.. .... + "+ '" ';" ";# .." :; ;" ;i ,"::: ::" " "" ..
. , , + ., ,a. ; .;. " "t : " '" ': "'.

;,', .. ", + / : ,.. . # ', . . . '+ .'. 'p. + : .' +'" ,
. . +. + ,. . .... + ., .,:+ + . ... :
:. '* i ,, ,,.v " " < X ,. + ,+ ,.-,: . .
, "- , '. ' ,, .+ + ,' ,, : ..., " " ... ." ' ] + ;, +. ." ', .
; ... . ..; ; 'i l C" ': o .. : i:: .. . ..; r '
' ''- J ' ;.q 's "4.' '' ".' :'+.+ :", , : .-.lr~I :. oL ,, ; :;,. ,. ,. . / . ...
,~ ,.-, ? ,-. .. .. ., . ; . ..,. .,+ : ,
~ ~ ~ ~ ~ ~ .,"' .. ,, . -; n '+ . 'r!j' | ;: ~ t ." ",,,.' '" . ,
~ ~~~~ 1" ... !' "" ' " ', ,.<. ." +' r .".,'" ',-"t ." "'- "' n'" ,, ; ., ,, ,. . ... .; n
:. + P" '. .'' .. ;' ' . , ", :. . ,.+-, ' "-. -. "' : r, : .' ...
!' i -' . ,. , ". . '" .. . e , . , : . - + i
r,,,+!+,".~i .: . '" . '' ,' . ' o', , ,.. , : ,i. ,,i..
[ .. " : + ,. ','" '+ ( ",. .. + ,' !.I L. '.. ". : " ,X ". '" +'+ ', b . ,m .
" ": :' ... i' . ; . / " . . ". . " ""' ' " : r' ::
] '--. .-- :" + :'4+,,.`.+ .. ', .:,";'A "+,-#,,+ . ., "+ -:. ',"+-,+ ',',,, *, ;." .' .: .- ++ ++ +:
: +.' + :'.., .T+ + + ,, -,+ : ; +,"' ; "+ + L :' .""'+ f,+.J. 'r+; .+ '' " :" +. '.,+ *: ,"L + "' ;.H ..
+ .'++,+ +. .. .-. ". '." .,, . + +''.." .'', +r_ + ++,,. .r+< ., .. .++ +~ ',;. ++ .' i. .,,,..+'..Jj~ + a .'+ I ,++.]..+, ++ +
Cooperative Agricultural Extension Work in Florida.
ALL VOLUMES CITATION THUMBNAILS DOWNLOADS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/AA00000206/00026
Finding Guide: A Guide to the Peter Henry Rolfs Collection
 Material Information
Title: Cooperative Agricultural Extension Work in Florida.
Series Title: Writings and Speeches 1891-1920
Physical Description: Unknown
Physical Location:
Box: 1
Divider: Articles, Speeches and Other Writings
Folder: Cooperative Agricultural Extension Work in Florida.
 Subjects
Subjects / Keywords: Agricultural extension work -- Florida.
Agriculture -- Florida -- Experimentation.
Agriculture -- Study and teaching -- Brazil -- Minas Gerais.
Agriculture -- Study and teaching -- Florida.
Citrus fruit industry -- Brazil.
Leprosy -- Research -- Brazil.
Minas Gerais (Brazil) -- Rural conditions.
Escola Superior de Agricultura e Veterinaria do Estado de Minas Gerais.
Florida Cooperative Extension Service.
University of Florida. Agricultural Experiment Station.
University of Florida. Herbarium.
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
System ID: AA00000206:00026

Downloads

This item has the following downloads:

( BRIDGECACHE )

( BRIDGECACHET )


Full Text
r ;w


40' ,r .- .4*w* .0' .aa
,. ,
IN *.. .. . ., ,. i :-:^ ;

RlYORT '.P INSP R '5

Cooperative Agricultural tension Work in
Plorida, for the fiscal year ending June 30,-191..
? '"'


SI. Statement

There has been praetieally no change in the organisation of the

Extension-work in the State. Some minor changes have occurred in

the personal in some'of the Projects. On January let the District

,Agent for East and South Florida became Asaistant Director, and in

his place H. S. McLendon, formerly County Agent for St. Lucie County,

was made District Agent. On February 15th, E. V. Jenkins, for-

merly County Aiift in Al4ma accepted the position made vacant by

the resignation of E. S. Pace, Pistrizt nt for North and West

Florida.

On July let ..is Harriet B. Layton aceej ed the position'of Dis-

trict Home Damonsotration Agent for mat and L Florida, and,on

the same day Miss Sarah W. Partr i aoospted the position of ris-

trict Rome Demonstration Agent for East and South Florida.

The Project for egroes war.eenlarged by the appointment of .ix

County Agents, one for each of the. iollowing- C..,untien: Washington,

Jackson, Ga4Aden, Jeffoeron, Alachua and Marion. Those Assistant

County Agents served for a period of four months, beginning with the

first of March.

II. Administration

raQansMtAon. -The administrative rganisation continued as

heretofore; the blrecr of Sxtension Work, P. H. Rolf a having geO

oral administrative .anpervision over the entire work, The aU4.

Agent4 0 . E qtarri has gepral. f d SAtprviasion over the entire
nS

' **


..,.,.* .... + " ,*'' ;^^ i" '-^ .. ,. .'" ,'",W :,,; ..: .. w,' .. ,., ' -1 .. .'
T hey arte mslaers',t to0he g f aout, ~ : eaa a...

a', aolte cila i and reaei q, A, ,


the f &a" We iear is", talst ptsp
eer of .at Cooopeatvi 9irit 4
e nt.s .rtoy at the u's l iAn st ,ttf, e.t ,i gAnd t thA gr e

sita 3 n ...... ... : a . .
'' . . .... .: y ... n. ... .
_, 4 '. . ,' l-l ,l ' "..


) played bTot County wol a4t theo.begiiifai the.Iyear 1 anti4 UNtt

e rof. ste a aa ha f 3 a- 1.t
S. .. "s- ,
a l" :J I,.,T..he ;ttn a on, tooe ha.- -no e. t perform at .
th Xpprinfnt Sta-te or i* the matter et teohing 4i tbh Agrio
, '. ... .' ." ' ' .' . ',-- ', "! ". " ./* :" .- ,,
g444, ,. i.; 2, 0,' .
4, ' ,* ' ' ' ; i .V '

w ith te mo ad,, At 2 l- "U, i '
: " ,' '- ,; ; ( t *' .. ,' ,: ;'."; '. ... .
. . ..4a.. .. 07 A '. '.
'I?,:.. *t . i, nk -o ,. ;, ;
neyetuat o P Ze 'bnt1't thttq,'.'o
4.: ,, .Ip.

... ... .,.. .... ..-- . .. ....,. .. .. ,,-.".;. .' ,
1041


.r 'a;Wr*. ," '" *". .'. ', ,' "" '4 ... . . ,: ,,. .. :. . , . .*+-.+, P' ..
,- .: A .. " --
, .;:'- iS ; ,


oil flJbft se *
.*tb.,, t-o ,h ... . ,, .t ,. *.., .. ,
St.h e .. on. *4: . .. r .'d,. -'- S. .. .. S". >-. '' ; + ... " "!*' ; .
'* L8 'r 4-*'.,: .'." ."v a,, . , "., r"
S a


No .... ..amount of p r
en0 fr ff&u.m About fl, colored .eU4n9 f`4e *rip-

.*1, # 4 "s n it ) W'02. .

ftor." difffoert 0 S 4 -as for the 4
' ,54 *. .. .., .= ," ,'*"X ?Wsy. :*:' " ".
;.. ..r, a: f ,.. . I I -"


S m o "S' a A' .. .. '', ,; I . .
Slta :of *ia # BaA F, .F 46
IV,. A..

*I'. -' ' ;. ' ', , " *' ' '"-., '" *" i
. .* . .. t i ,.,, ...,,1 :' j
. .. -'I *. ,
.,. * . .'- 5h e ,,m '-, .- .hI ,.] ,',.. ;
S ,o .' . 5 *, S ,. ..' *.'1; -' ', ,'' ** *'-. '" / :

*iI' ,i ,'1 --,; , *' ... g, ,1,'" ., .'" ,,4c*. 1 .'4
'' ." : .., ." ., JS. iSJ' : "::"., . '' .. ' . . '
.. ~ '+ ",,. '.. ,, ,. ,.. ,, "
.. '' ". '"' ," . "
.." ', ,' ," ,.i ' ,' t n ",.,
, . , ,
., " 'v ,: % ,: ' ." ,' ,. .,, L,: : .'' ',' ' '-" ': ".' r%, ,
, : . ,; .,' + .. , ,i. .. .,, ..- . / , : .. . ., ,.F.
" 'if .. L ." '' + ; ' : ., " '" ', .. ' "., "
I . .. ' + " '"'; "" '"" { ...
4 ..... : M.
.]- o. ^ ..^ ^ .. .I *.. ' ^;,-' . + ,+ ^ .
;% T. M e,

" --" !* ; : t' i .++', ;.:. . . :. -.: ., s+,'. ; ." .:,, *',+ : .. ;, : .. ' 1 ;' .: l
-, ,. ..' ,'* '* 4 ,;,,
J: "P,% .; ;,' ."' -.. '4q


7, k'- _. '.
par* kp
', ,,., ... o *;, '

'A'
/I ^X '-t~a~W ^Ma^4ii^'j^ ~a~E. at
4A. if Y A
.i.. .. ; :
It Vv...Ali
.+ ....... . 1. &, .. ..

P6' p, ii t' I '" '..'v 13: .*^ ta' i3Sflt: ~'
*'*^ ** WV".4 .. mi:.i... j


K: 4= 4, ^^^^e 1: ':
,** ,.,.^ .;' ... ... ,._," .....K 4r 4 *, 'thMeW-.affle t Lr % fr & 4'
!4s. .9..A. am+. .. .. 4 a at..% :
.....*.....,",, ....s '" .-" w,... t.
.. .. ,,..: ... 44.. .. .I- '4' .,. 0.
. . ',' ;4 w.. .y **. .a'Y 4 . .

+. i, .*; ^ g
:,. .'-".+ .' .." ... *' ^ l:' -:.' ., '? '
... ... .ji4LipmIk't .f tb wflpt M f t ..I-+, + ,"

.. .. .. .. ." ,...., "...t.....A a:au.Z '.. ....a '1
.. .... .. ...... I .. .'. .. , . A..,
". . .. ..+;+4i .


- a"Ima it41w~t ~A&' t 'p' 4 '4


...t..S.%, ,, M t W* Vl


Sac'
:.Sfe S 1.' n b tns ,i.1 j ,1 .'..
..4; 'L r "

4., .. r .. '
4.. . 4 ;I.. . ... ...:.I.t .. .4 j,.

.. * ", , : . . ^ . 1 .. : .* '! *'* ', *' -* : . . .
t .1
S :. ' I ,* ** . >., '. ",, 'I,' ,... ml . .. ,.' -, ., #' ,
; " .' ". ,


of th0i taim* to theI wr, 'wt., ;, tin t. #or, who

*give- partt tia ams. Rintt nedr aof the- a


S.m.a.. .., o w e .g .rsgut w ly. p rt t blanks

to' .8tsjt Agent.
i. .


.l.... at''n. a mtl ,iL r fado c or" ton rPdt aU heUrs a lh e
*be:' chare a.bfln aearsAt the Smtth-Srord

e, ,'c," tl se .. 4 tpaid b- y o. ba , : ,. ,
:*. ;* .r;*Bil. s qhr" et.a aia.nat :Smoitb.er*1 .,, m .,.i .. ,'l A t ,. ,.,*,
Stod As
: ..n en' .,.,.i.. te ot, t.e.. Prdj'e,, .. *.,7 , vot,' ..ph ey ar a' t lfl'.ea'. 6 .
S, . .i4 , 1 '. .
',* P r o.. ,r, .. -

, '- All *f t ia tu .a1. .rathot ola rAPr jet .
.. , ..j".. .'* . .y. ,. ,: . . .'


I h atA. ,. w. ,r OhlS' i"' ;l 6i,
17 o ,Nt.i


****a *
'4 I. 1 Q I
Room O' it $aSi
; ,' :~a ,': 'rBq:1''' '. "* .
$ 3 ,, i,, ,# :'^. ,,^ ' * ,
e*,**^. i .'4 $ ,d _i *. ., 4Wj **,- ,*.
.b ,. "'*.h':, Ax abnl ,oZ.,:..
'- '; ' ,' '... i . ;" .':._ ,. ,,.' ** .* ', .,. ,


^s 'f*Es#; -
.. :",-' :. .'* '^.*' .^ o .. l. l "J ..o ....


. ;;.,.oA 4 ,ik g-
or.
,...,, 1. LI L. L, i .
....;v *, > *.. *' ", '.,1' .*,* .' ; :" y" : L .,
-.,, *".: .- '.,. :i. '- "';^' v .; ; ^, ^ :,. :.. : 1,
-U

4r n ;"." "' "
",..'e'. **< ;,. .; :,** ..t ," ,, **"'* ,'.',- .*- 'T ^ ^ -


: I. t o, -': ,. .. t. a. '" .


; i":', ', ,. . > '' ** .' r' *;' '** .
*: **' '*,' :," .. ^ . ..
iB, e :. Apoata .,.

fJ T
. .A "' * : a
32-I.
i-v iD.
* ....... . .. . -
I, -' *:,*
, i ^ .. ;* .s ;f .^ ,- .' ,!, : h ;.,; 1.,:'
L ,!.i | -4 , Io -,, ..." ". ,..., :-' ,"; 1. ':*--, "
". F : < rni " i . ; .*

,. l n ," ' ,. ^',; * -' '.. .
.,,* ..s t. :. ,- .., ; ^ . ... ; ^,-, .,<.., .;.
," '. "' "., ,. '. ,.W o ir .,.'-''"

. "y * -* -* ,* ...' ..- .. "* "*i .. .* .* ,',+' o ^ -.o ;- -o*'" "" o *'1' i"c" ; '": ,'+" < 1 ".'"*"'" + *" **i "-'','- -" =.".. ",: '' :+ i. *:.1." ,o-. '. *.
t' ",- ** I.. ^ s *. ;-** ^. -' ' ': : .. -* '*' :, *' *: 4 ,,, , ;** ^ *"-. L :. i *" ; ,,: . .. :, .,- T . ;. -: 1 ,1. ,.. *
.. .,, ." .: ,, *..^ .. . ,$ --.. .43* .r ... ,. 1 *.*. i ... .. . .
.. . -' .I ' : '. : .i' , '- :, .4.' ; 'f ' .4 I .. U o

**" ".*. . ' *". "' -.'. .'*". ",* .^ '. -s'w'' ': , 1,- . ^" ^^ '-* .r -'. ," : ." .: .-.' 1' .- '* : '
;, -' " .^ :. ,* ,, -' .-*;* .'.-' ++ ; *^ ..--;, + .,j, .*"*. ', +:,+ + ,., ,., ,,, .+ ^+ : ... -,,-...,.. 1. .. ., *
. .* = .. ,. . -4.. . i. . .*.I. f- : , , .i .


4tj.'.'A.' iS 4444 gj,,g.


* ,.*; ?*, EJ&.-*'^ '^l, *tjg.3 ri-:;t..^4 .'" ,.*'A J A
1, 4 .r Y it
* ** ,.. ': . ... , . -.* '. "-,- =. ...- ,, -. < .- . ., ,.--., .,,, .. '., - r.; .' J 1 . ." ; . .:
-. 1" r .' t ., .. K. ,1 '', . .. ;=..,+l .4 -, J... '. 5+ t:w- 4w r' f.
X.-' 4.it . .. .; ,,. i, . . ". -.. f .. .,.

., .... *'.,.. <, ..t..*. ,.'.4,- .....*.* .+..,.,r. +,;. ;. .+ +, j.. ,. + : . ;. : :.
" '. - . . '. ,.. r ',. '." -' . ...
,4.. .. . ..4 ., ,. .,.- .. 4 4.i.4, ,. ; ',+ .. .:. .,. .,' ,. .. 4 ; '; + .. "4 % -1 . .y'4, .- ... ; .. =.- .. .. ^.
4,44^ .-4.4', .; ..'^ *,. ----" *^ ^ M '4*..- f *.% '^
,. '..,. "'- 4 *. ;' j .i .4-J$ .. + ..i ri.4;.4 .. i444,.l4 A .. .4 :. ., .+ ,: = ,, ....:A;~.Jl.4'44 44. ..^. . .1., '
4 "" "".' . ':. "'. i. 4 4[ *-~ .* 'r I. *J+' ,',,+ .-. ," l . ..q.,144.- l4 4 "+"'1 ,44 "'"~j ." t .
' r 'A .. : ., "' .. .. ., -+. .. a "- +. . ,L.'' '* 1, ,.' ,, * 0 '.44. -:,h ". ':=.
4*4y 4j
tO' 44.1" .-; "i4 .. .. '4.; 4 r. I .4./ ', 4"+ + .':" ; i. 44' 4q.+ ,f u","-k '." .'-. "" "" ,
.*44 ,, ., i 4. i l +. < ri ..' + / ...9o . it .. :,~ "' 4.%i . ;fv.l .. '1. .. ..' *
: 4< . ~. ,,, 4*. .. . .=. .... i'. .,.: ..<- r4-:fi.,. .~ b 4. ., .".44 T 4 4
. ,. ... ', -+ +F.., :,+ ,o, 4 -;, ,', ,, ,'. ,1441i +; ',;,,;+, :. : , + ..- 4 '
.. ./".- :V :" '1. ;,. > ; 4 '.'.4 4' !4A:A . ."
.. .4.4 44. . ,..+, + ,< .. ', '9 ,!.' : .+ 4 ? ,+ ,". ". ," +, ." ; tg + .;- -"+ '+S . -',44'4'


A 4 4 .A x. v .14.
..w IJ

' .' ,, ". #: ; , ', .& ,- .+ .,1 ,. : '.+. /' -.. "4q. :,,; C : -'% + "4'i ;"'t' 4"" 1- ,' < :, I ". ". "

31. . j-(Yo.i ~ 1- . 4 4
."-,- + "4i i ,: "~ A' *": : ."'+ =I + '; '' "" ''' ","-rP 4"l +"'' ".4 '+ "" 4 '

Z ia ': ," .'i 4 4 ', ,., 4" , ." i: ? ," '. .
,. ,"4 ' .'. :' ." ,.: + + k, .r ,, ,." .. ,4hi : 4 :. .. ..., .' ''.. .4 + . i.'' "4 -." .',.*.;' .'r" .+4"1.". ., .: +,;r "4

j% . .... ,44.o ,. 1 .., .N. ,4 .:' 44o" -; 4" 4,
-. .54.4 . ., ...r.'.+ : ... ,,, .~ . . = = .. -1. + . :+ : ; . . :

-i V +' .. 4 4i. 4I', I I ? I+ : I'+ I tL 1I i i I 4 i 4.4 .I.I .jiirtt iT4.4 .4.' 4 f I I.4-I 4 I-
.4f'44~. -" --CA-4.dIf -i -'Si --S --*i '."I.. .': ...~4' 1+4+' r .' -Ii -''
-.it,,..44 . 4..4,,,'..' -t.'..4'4-4'3*''\. ',..i' ,,4.
4..W i 4',44-44
,, ,, 4. .,.,. , , .. .. .1?' .... $ ; ,+ ,? . .., .. ,,, -
4j 1,. -t 4 i'p444
"- 4,44 1.J44i1 .i "454 ,1s'."- H" 4'tA.h". ".& '+. "t- J.1" .. ..
., ,Vij '4' .. .....~. .'. 111, .N,' ', ',',~i 7- 4 4 4', ; 4."
u. .. . o . ..... . ..., ... .. .= 4 i A 4 1-l ';4. ; ,.'.. . ,, ""? : ,, ,. .
." I ; :,; iI ;'' j' + .i. : lld" +i Ii P',i ,t. ,, + ,
-+. ... ... .. ..; .. ,,, .. ..,,,, : o:,,- ,,..... <' ,t G,, .
.,% +" . ... .,+ ,,,. ;, + ", ..+, < ;